SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS"

Átírás

1 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: NAIH-51391/2012. tel.: 69/ fax: 69/ szerződésszám: / ügyintéző: kirendeltség: tel.: / - fax: / - SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a név: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. levelezési cím: (a kölcsönt folyósító kirendeltség címe) statisztikai számjel: adószám: cégjegyzékszám: adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-51391/2012. mint hitelező (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: címe: mint adós (a továbbiakban: Adós) és név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: címe: mint adóstárs (továbbiakban: Adóstárs), valamint név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: címe: mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető kezes) és név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága:

2 2 személyi igazolvány száma: címe: mint készfizető kezes (továbbiakban: Készfizető kezes) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel. I. A kölcsön típusa 1.) A kölcsön típusa: önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (fogyasztó) részére felhasználási célhoz nem kötött (szabad felhasználású), ingatlan fedezet nélkül nyújtott kölcsön. 2.) A Takarékszövetkezet II. A szerződés tárgya, a kölcsön összege,-ft, azaz forint összegű kölcsönt bocsát az Adós rendelkezésére, amelyet az Adós az alábbiakban részletezett a szerződéskötés időpontjában érvényes feltételekkel tartozik visszafizetni. A kölcsön hitel elszámolási számlaszáma: A kölcsön szerződésszáma: /. 3.) A kölcsön folyósításának feltételei: III. A kölcsön folyósításának (lehívásának) feltételei A kölcsönszerződés aláírása. Folyósítási díj (,-Ft) megfizetése. Kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése. (név) készfizető kezességvállalása. 4.) A Takarékszövetkezet a kölcsönt a következők szerint tartja az Adós rendelkezésére: Az igénybevételi lehetőség megnyílása Összeg Az igénybevételi lehetőség időtartama. A kölcsönszerződés keltének a napja.,-ft A kölcsönszerződés keltétől számított 60 nap. Amennyiben Adós az igénybevételi lehetőség utolsó napjáig a kölcsön folyósításának valamennyi feltételét nem teljesíti, úgy a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsön folyósítását megtagadni, továbbá a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 5.) A kölcsön folyósításának módja: A Takarékszövetkezet a folyósítási feltételek teljesítését követően a kölcsönt átvezeti az számú fizetési számlára. 6.) A kölcsön futamideje:. IV. A kölcsön futamideje és törlesztésének a feltételei 7.) A kölcsön törlesztésének kezdete: 201. év hó. napja.

3 3 A törlesztő részlet (induló) havi összege,-ft, azaz forint/hó. A törlesztő részlet az esedékes kamatok függvényében változhat. A törlesztő részlet megfizetése minden hó 15. napjáig esedékes. A törlesztés utolsó napja (a kölcsön végső lejárati ideje): 20. év hó. napja. A törlesztő részletek száma: db. 8.) Adós/Adóstárs tudomásul veszi, hogy az általa fizetett törlesztő részlet a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) 6:46. -ának megfelelően elsősorban a költségekre, azután a kamatokra (késedelmi kamat, ügyleti kamat) és végül a tőketartozásra kerül elszámolásra. Az ügyleti kamatot az Adós/Adóstárs a törlesztés kezdetétől a havi törlesztő részlettel együtt fizeti meg. 9.) Adósnak/Adóstársnak a fizetési kötelezettségeit úgy kell teljesítenie, hogy a törlesztések az esedékesség napján a 2.) pontban megjelölt hitel elszámolási számlán jóváírásra kerüljenek. Amennyiben a fenti törlesztési időpontok valamelyike nem hitelintézeti munkanap, úgy az esedékes törlesztést Adós/Adóstárs az esedékességet követő első hitelintézeti munkanapon köteles megfizetni. 10.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a hitel elszámolási számlán nem áll rendelkezésre a jelen szerződés alapján mindenkor esedékes törlesztő részlet, akkor a Takarékszövetkezet beszámítási jogának érvényesítésével annak összegével bármely, általa vezetett lakossági bankszámláját, beleértve a betéti számlákat is, megterhelje és a levont összeget a hitel elszámolási számlán jóváírja. V. Ügyleti kamat 11.) Az Adós/Adóstárs a folyósított kölcsönösszeg után ügyleti kamatot köteles fizetni, a folyósítás napjától a visszafizetés napjáig. Az ügyleti kamatot a törlesztő részlet magába foglalja, ezért annak megfizetése a tőketörlesztéssel együtt esedékes. A kamat felszámításának kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, az utolsó napja az utolsó törlesztés a 2.) pontban megjelölt hitel elszámolási számlán történő jóváírásának a napja. A kölcsön ügyleti kamata = referencia-kamatláb + kamatfelár. Referencia-kamatláb: Kamatfelár: Ügyleti kamat mértéke az első kamatperiódusban: 3 havi BUBOR, jelenleg %. (BUBOR: Budapesti bankközi kamatláb) %, azaz százalék/év. évi %. 12.) A referenciakamat futamideje. a) A referenciakamat futamideje: 3 (három) hónap. b) A referenciakamat futamidejének kezdő napja megegyezik a jelen szerződés keltének a napjával és a naptári negyedév utolsó napjáig tart. A referenciakamat következő futamideje az előző futamidő utolsó napját követő napon kezdődik és a naptári negyedév utolsó napján végződik. A referenciakamat utolsó futamideje a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. c) A referenciakamat fordulónapja: a naptári negyedév első napja.

4 4 13.) A referenciakamat változása. a) A referencia-kamatláb mértékét a Takarékszövetkezet a referenciakamat futamidejének megfelelő időközönként a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 (kettő) nappal érvényes referencia-kamatlábhoz igazítja. b) Az ügyleti kamatnak a referencia-kamatláb módosulása miatti változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak. c) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest rendszeresen a honlapján (www.bolytksz.hu) és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett hirdetményben tájékoztatja a referencia-kamatláb változásáról. d) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a havonta fizetendő törlesztőrészletek összege nem követi automatikusan a referencia-kamatláb változását. e) A Takarékszövetkezet minden év január hónap első munkanapján új törlesztőrészletet állapít meg, melynek során érvényesíti az előző évi referencia-kamatláb módosulásokból eredő változásokat. f) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet az e) pont szerinti törlesztőrészlet módosulásról minden év január hónapjának 10. napjáig küld tájékoztatást az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes részére. Adós/Adóstárs kötelezettséget vállal arra, hogy Takarékszövetkezet jelen pont szerinti tájékoztatását követően a törlesztési kötelezettségeit az abban foglaltaknak megfelelően teljesíti. g) Amennyiben a jelen szerződésben az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes címe rögzítésre került, úgy a Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet az f) pont szerinti tájékoztatást elektronikus úton, a megadott címre küldi meg. h) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy a jelen szerződésben megjelölt címe biztonságos és a Takarékszövetkezet tájékoztatásának fogadására alkalmas. i) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti címének megváltozását vagy megszűnését a Takarékszövetkezet részére haladéktalanul bejelenti. E kötelezettség elmulasztásából származó károkat Adós/Adóstárs/Készfizető kezes viseli. j) A jelen szerződésben meghatározott referencia-kamatláb (ideértve annak bármely összetevőjét is) a kamatfelárperiódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a referencia-kamatláb a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná válik, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő referenciakamatlábat, amely automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a jelen szerződésben meghatározott referencia-kamatláb helyébe lép. 14.) A kamatfelár-periódus. a) A kamatfelár-periódus 3 (három) év, mely időszak alatt a kölcsön kamatfelára az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosítható. b) Az első kamatfelár-periódus kezdő napja: a jelen szerződés keltének a napja. c) A kamatfelár-periódus fordulónapja: a kamatfelár-periódusnak megfelelő időtartam (három év) elteltét követő naptári nap. d) A kölcsön utolsó kamatperiódusának időtartama három évnél rövidebb is lehet.

5 5 VI. Díjak 15.) Adós/Adóstárs a hitelkérelem elbírálásáért,-ft hitelbírálati díjat köteles fizetni. A hitelbírálati díj megfizetése a jelen szerződés megkötésének a feltétele. A Takarékszövetkezet a hitelbírálati díj Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 16.) Adós/Adóstárs az engedélyezett kölcsönösszeg után egyszeri,,-ft összegű folyósítási díjat köteles a kölcsön folyósításával egyidejűleg megfizetni, melyet a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönösszegből a folyósításkor levonni. A Takarékszövetkezet a folyósítási díj Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 17.) Adós/Adóstárs a kölcsön igénybevételi lehetőségének megnyílása időpontjától a rendelkezésre tartási időszak alatt, a kölcsön igénybe nem vett része után évi % rendelkezésre tartási díjat köteles fizetni. A rendelkezésre tartási díj megfizetése havonta, a naptári hónap utolsó hitelintézeti munkanapján esedékes. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre tartási díj Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 18.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés kétoldalú módosítása esetén (pl. adós-, adóstárs-, kezes-, törlesztőrészlet módosítás, kivéve a prolongálás miatti szerződésmódosítást) szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. A szerződésmódosítási díj a fennálló tőketartozás 1%-a, de legalább ,-Ft. A szerződésmódosítási díj megfizetése a jelen szerződés kétoldalú módosításának a feltétele. A Takarékszövetkezet a szerződésmódosítási díj Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 19.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés végső lejárati idejének meghosszabbítása miatti kétoldalú szerződésmódosítás esetén prolongálási díjat köteles fizetni. A prolongálási díj a prolongált összeg 1%-a, de legalább 1.000,-Ft. A prolongálási díj megfizetése a jelen szerződés futamidejét érintő kétoldalú szerződésmódosítás feltétele. Ha a szerződés kétoldalú módosítása a futamidőn kívül a szerződés egyéb elemét is érinti, akkor a Takarékszövetkezet kizárólag a szerződésmódosítási díjat számítja fel. A Takarékszövetkezet a prolongálási díj Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 20.) Egyéb díjak. A Takarékszövetkezet az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kérésére kiállított igazolások esetén díjat jogosult felszámítani, melynek mértéke 520,-Ft/igazolás. A díj megfizetése az igazolás kiállításának a feltétele. 21.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes díjak megfizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a mindenkor esedékes díjak összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje.

6 6 VII. Költség 22.) A Takarékszövetkezet az Adóssal/Adóstárssal/Készfizető kezessel való, postai úton történő kapcsolattartás során levelezési költséget számít fel, melynek mértéke levelenként 520,-Ft. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles a levelezési költséget annak felmerülését követően haladéktalanul a Takarékszövetkezet részére megfizetni. A levelezési költség késedelmes megfizetése esetén a Takarékszövetkezet a jelen szerződés szerinti késedelmi kamatot számítja fel. 23.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes költségek megfizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a mindenkor esedékes költségek összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje. VIII. A teljes hiteldíj mutató 24.) Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok alapján meghatározta és az Adóssal/Adóstárssal/Készfizető kezessel közölte a jelen szerződés tárgyát képező kölcsön vonatkozásában az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (THM), melynek mértéke %. A THM meghatározása során figyelembe vett összes hiteldíj: hitelbírálati díj:,-ft; folyósítási díj a hitelösszegre vetítve: egyszeri,-ft; ügyleti kamat: jelenleg évi %; rendelkezésre tartási díj: évi %; a számlavezetés költségei:,-ft/hó, a teljes futamidőre vetítve:,-ft. A THM számítása során figyelembe nem vett hiteldíj: késedelmi kamat: jelenleg évi 6%; levelezési költség: jelenleg levelenként 520,-Ft; szerződésmódosítási díj: a fennálló tőketartozás 1%-a, de legalább ,-Ft; prolongálás esetén fizetendő prolongálási költség, melynek mértéke a prolongált összeg 1%-a, de legalább 1.000,-Ft; egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik. (A bírósági peres eljárási illeték jelenleg a követelés tőkeösszegének 6%-a, de legalább ,-Ft, legfeljebb ,-Ft; fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői díja jelenleg a követelés összegének 3%- a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; ha a bírósági végrehajtási eljárás elrendelésére a közjegyző rendelkezik hatáskörrel, akkor a végrehajtás elrendeléséért a közjegyzőnek fizetendő díj mértéke jelenleg: jogerős fizetési meghagyás alapján a díjalap 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft, közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása alapján az ügyérték 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; ha a bírósági végrehajtás elrendelésére a bíróság rendelkezik hatáskörrel, akkor a végrehajtás illetéke jelenleg az illetékalap 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; végrehajtói munkadíj a 14/1994. (IX. 8.) IM. r. szerint. Jogszabályváltozás esetén a jelen bekezdés szerinti összegek, illetve százalékos mértékek helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a hatályba lépő jogszabály szerinti összegek/százalékos mértékek lépnek.) IX. Az Adós által fizetendő teljes összeg 25.) A Takarékszövetkezet tájékoztatja az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest, hogy a teljes kölcsön egy összegben történő igénybevételét és szerződésszerű visszafizetését, valamint a futamidő alatt változatlan ügyleti kamat mértéket feltételezve a jelen szerződés alapján fizetendő teljes összeg,-ft, azaz forint, mely kizárólag tájékoztató adatnak tekinthető és a feltételezésektől való eltérés esetén nem egyezik meg a futamidő alatt ténylegesen megfizetendő összeggel.

7 7 X. A kamatfelár, a díjak és a költség egyoldalú módosítása 26.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben rögzített kamatfelárat, díjakat és költséget egyoldalúan módosítani, ha azt a jelen szerződés meghatározott rendelkezése nem zárja ki. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelen szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a kamatfelár, a díjak vagy a költség csökkentését teszik lehetővé, akkor ezt az Adós javára érvényesíti. A Takarékszövetkezet a jelen szerződés egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 (hatvan) nappal köteles értesíteni az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest. A közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése az Adós számára hátrányos módosítás esetén jogvesztő A kamatfelár egyoldalú módosítása és a kamatfelár-változtatási mutató. a) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a kamatfelárat a 3 (három) éves kamatfelárperiódus lejártát követően a Magyar Nemzeti Bank honlapján közzétett (http://www.mnb.hu/root/dokumentumtar/mnb/sajtoszoba/sajtoszobakozlemenyek/mnbhu_ /forintkamatfelar-valtoztatasi-mutatok.pdf) H4F3 jelölésű kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosítani. b) A Takarékszövetkezet az új kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékét a kamatfelár-periódus lejártát megelőző 120. napi kamatfelár-változtatási mutató figyelembevételével állapítja meg. c) A Takarékszövetkezet a kölcsön futamideje alatt egy alkalommal az első kamatfelár-periódus lejárta után a kamatfelárat legfeljebb a jelen szerződésben meghatározott kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig módosíthatja. d) A kölcsön kamatfelárának módosítása esetén a Takarékszövetkezet a kamatfelár-periódus lejártát megelőző legalább 90 (kilencven) nappal köteles tájékoztatni az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest az új kamatfelár-periódusban alkalmazott kamatfelár mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről. e) A jelen szerződésben meghatározott kamatfelár-változtatási mutató (ideértve annak bármely összetevőjét is) a kamatfelár-periódust követően sem módosítható egyoldalúan. Abban az esetben azonban, ha a kamatfelárváltoztatási mutató a kialakítását meghatározó körülményekben bekövetkezett lényeges változás miatt a rendeltetésére alkalmatlanná válik, a Magyar Nemzeti Bank azt a honlapjáról törli, és egyidejűleg megjelöli az azt helyettesítő kamatfelár-változtatási mutatót, amely automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a jelen szerződésben meghatározott kamatfelár-változtatási mutató helyébe lép A kölcsönszerződés felmondása a kamatfelár mértékének az Adós számára hátrányos módosítása esetén. a) Ha a jelen szerződésben meghatározott kamatfelár-periódus lejárta után a kamatfelár mértéke az újabb kamatfelár-periódusban az Adósra hátrányosan változik, az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés költség- és díjmentes felmondására jogosult. b) A felmondást az Adósnak/Adóstársnak/Készfizető kezesnek a kamatfelár-periódus lejártát megelőző 60 (hatvan) nappal kell közölnie a Takarékszövetkezettel, és annak érvényességéhez az is szükséges, hogy az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a fennálló teljes tartozást legkésőbb a kamatperiódus utolsó napján a Takarékszövetkezet részére megfizesse.

8 A díjak egyoldalú módosítása. a) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben meghatározott díjak egyoldalú módosítására, ha azt az egyes díjak esetében a jelen szerződés nem zárja ki. b) A Takarékszövetkezet a jelen szerződésben meghatározott díjat legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelheti. c) A Takarékszövetkezet a díjat évente egy alkalommal, április 1. napjával hatályos időponttal módosíthatja A költség egyoldalú módosítása. a) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben meghatározott költség egyoldalú annak növekedésével arányos módosítására. b) A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor módosíthatja. XI. Együttműködési kötelezettség 27.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény 62. (3) bekezdésében megjelölt, előnyösen rangsorolt fizetési megbízások (hatósági átutalás és átutalási végzés) teljesítésének sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, a lejárt kölcsönnel és annak járulékaival fizetési számláját megterheli, illetve más pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett bármelyik fizetési számlájával szemben követelését beszedési megbízással érvényesíti. Adós a következő pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával: számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve pénzforgalmi jelzőszám Adóstárs a következő pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával: számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve pénzforgalmi jelzőszám Készfizető kezes a következő pénzforgalmi szolgáltatónál rendelkezik fizetési számlával: számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve pénzforgalmi jelzőszám 28.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés fennállása alatt más hitelintézetnél csak a Takarékszövetkezet előzetes tájékoztatása mellett vehet fel kölcsönt vagy köthet egyéb kötelezettségvállalással járó szerződést (pl. kezesség, stb.), illetőleg más pénzforgalmi szolgáltatónál csak a Takarékszövetkezet előzetes tájékoztatása mellett nyithat fizetési számlát. 29.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kötelezi magát arra, hogy a jelen szerződés alatt más pénzforgalmi szolgáltatónál nyitott számlájáról a Takarékszövetkezetet a számlaszám megjelölésével tájékoztatja. Egyben kötelezi magát, hogy valamennyi jelenlegi és leendő számlavezető pénzforgalmi szolgáltatónak a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet 34. -a szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Takarékszövetkezet jelen kölcsönszerződésen alapuló, beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes felhatalmazását csak a Takarékszövetkezet írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza. Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest a fentiek szerinti bejelentési kötelezettség terheli a kölcsön és hiteldíjának (kamat és egyéb járulékok) a Takarékszövetkezet részére történő visszafizetéséig.

9 9 XII. A törlesztés elmulasztásának a következményei 30.) A törlesztőrészlet megfizetésének az elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet írásban felszólítja az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest a lejárt tartozás megfizetésére. A felszólításban írt határidő eredménytelen leteltét követően a Takarékszövetkezet a kölcsönszerződést írásban azonnali hatállyal felmondhatja, melynek következtében a teljes fennálló tartozás egy összegben, a késedelmi kamattal növelten, esedékessé válik A késedelmi kamat. a) Amennyiben az Adós a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt tartozás után, a késedelem idejére évi 6% késedelmi kamatot számít fel. b) Ha az a) pont szerinti késedelmi kamat meghaladná a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 (három) százalékponttal növelt mértékét, akkor annak helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 (három) százalékponttal növelt mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat lép. c) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a mindenkor esedékes késedelmi kamat összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje A szerződés Takarékszövetkezet általi felmondásának szabályai. a) A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és járulékainak egyösszegű, a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha Adós/Adóstárs/Készfizető kezes aa) a jelen szerződésben foglalt bármely kötelezettségének pontosan és maradéktalanul nem tesz eleget, továbbá, ha a kölcsön igénylésen vagy mellékletein valótlan adatokat közölt, ab) vagyoni helyzetének romlása, vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyeztetné a kölcsön visszafizetését, valamint ac) a Ptk. 6:387. -ában meghatározott egyéb esetekben. b) Az a) pontban írt esetek bármelyikének fennállása esetén a Takarékszövetkezet jogosult a még nem folyósított kölcsön összeg folyósítását megtagadni. XIII. Az Adós elállási (felmondási) joga 31.) Az Adós a jelen szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a kölcsön folyósítása után a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést. A jelen pont szerinti esetben a felmondásról szóló nyilatkozatnak a Takarékszövetkezet részére való elküldését követően az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a jelen szerződés szerint megállapított ügyleti kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 32.) Felek megállapodnak abban, hogy az elállási jog, illetve a jelen fejezet szerinti felmondási jog kizárólag az Adóst illeti meg és azt személyesen, írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni. 33.) Az elállási- illetve felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a 31.) pontban meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi.

10 10 XIV. Előtörlesztés 34.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes jogosult a kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztésére. 35.) A Felek eltérő írásbeli megállapodásának a hiányában a részleges előtörlesztés a kölcsön törlesztőrészletének összegét és a törlesztések esedékességének időpontját nem érinti. A részleges előtörlesztés összegének az elszámolását követően a kölcsön módosult végső lejárati időpontjáról a Takarékszövetkezet írásban tájékoztatja az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest. 36.) A kölcsön részleges vagy teljes előtörlesztése (végtörlesztése) díjmentes. 37.) Fogyasztói készfizető kezességi szerződés. XV. A kölcsön biztosítékai Készfizető kezes az Adóst/Adóstársat terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséért a Takarékszövetkezettel szemben készfizető kezességet vállal, a Takarékszövetkezet pedig a készfizető kezességet e szerződéssel elfogadja. A készfizető kezesség mind a főkövetelésre, mind annak járulékaira kiterjed, beleértve a késedelmi kamatokat is A Készfizető kezes kötelezi magát, hogy az e szerződéssel vállalt kezesi felelősség alapján a sortartás kifogása nélkül maga fog az Adós/Adóstárs helyett a Takarékszövetkezet felhívására teljesíteni, ha az Adós/Adóstárs az e kezességgel biztosított fizetési kötelezettségeinek a lejáratkor (a felmondással lejárttá tett kötelezettségeket is beleértve), bármely ok miatt nem tesz eleget. A Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a sortartás kifogása nem illeti meg, ezért nem követelheti azt, hogy a Takarékszövetkezet a követelést először az Adóstól/Adóstárstól hajtsa be. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Adós/Adóstárs tartozásáért egyetemlegesen tartozik helytállni, ezért a Takarékszövetkezet bármelyiküktől az egész tartozást követelheti A Készfizető kezes az Adós/Adóstárs elleni igényérvényesítéssel felmerülő perköltségeket és végrehajtási költségeket is köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni, feltéve, hogy őt a Takarékszövetkezet az Adós/Adóstárs elleni igényérvényesítés előtt a teljesítésre felszólította A szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződés szerinti készfizető kezesi felelősség az azzal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a kezességgel biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatást adott a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és az Adós/Adóstárs helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Takarékszövetkezet előtt ismert különleges kockázatokról. Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a készfizető kezesi kötelezettségét az Adós/Adóstárs fizetőképességét és vagyoni helyzetét megfelelően mérlegelve vállalta A Készfizető kezes,-ft, azaz forint, mint legmagasabb összeg erejéig felel az Adós/Adóstárs tartozásáért A Készfizető kezes kijelenti, hogy a készfizető kezességet a jelen szerződés keltének napjától kezdve a kölcsön végső lejárati idejét követő 15 (tizenöt) évig vállalja.

11 11 38.) A kölcsön folyósításához megkövetelt kölcsönfedezeti életbiztosítás Adós/Adóstárs a kölcsönfedezeti életbiztosításról szóló nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy személyére vonatkozólag a Takarékszövetkezet és a Signal Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) között csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás jöjjön létre, melynek kedvezményezettje a kölcsöntartozás erejéig a Takarékszövetkezet. (A kölcsönfedezeti életbiztosítás mindig az Adósra és arra az Adóstársra terjed ki, aki kölcsönfedezeti életbiztosításról szóló nyilatkozatot aláírta.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Takarékszövetkezet a jelen szerződést felmondja, illetőleg a hátralékos tartozás napjainak a száma meghaladja a 90 (kilencven) napot, úgy az Adós/Adóstárs személyére szóló kölcsönfedezeti életbiztosítás megszűnik, mely azt jelenti, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg nem kerül kifizetésre; a biztosító kifizetése az összes hiteltartozásra vonatkozóan függetlenül a hiteltartozás nagyságától nem haladja meg a 30 millió forintot; a biztosító szolgáltatása nem tartalmazza azon elmaradt törlesztő részletek megfizetését, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított 3 (három) hónapnál régebben váltak esedékessé Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a jelen szerződéssel és/vagy annak módosításával kapcsolatos összes dokumentumot (a szerződést, annak módosításait, továbbá a jelen szerződéssel összefüggő mindazon iratokat, melyek a Takarékszövetkezet rendelkezésére állnak), valamint a kölcsön fizetésére vonatkozó összes információt a biztosító részére átadja, illetve megadja. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a biztosító az ilyen módon rendelkezésre bocsátott adatokat kezelje Adós/Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a halála esetére járó szolgáltatás teljesítése érdekében a biztosító képviselője betekintsen az egészségére vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, mely kapcsolatos a Takarékszövetkezet által megkötött biztosítással. Mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat, akik kezelték, valamint a társadalombiztosítót a Takarékszövetkezet által megkötött biztosítással összefüggően az orvosi titoktartás alól felmenti a biztosítóval szemben Adós/Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak minősülő adatait átadja a következő tevékenységet végző megbízottjainak: megbízott szakértőnek, megbízott orvosnak, megbízott felülvizsgálónak, megbízott fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás "Ügyfél-tájékoztató"-ját megismerte és átvette. XVI. A központi hitelinformációs rendszerrel (KHR) kapcsolatos rendelkezések 39.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a központi hitelinformációs rendszerrel szóló évi CXII. törvényben (KHR törvény) meghatározott célra lehet felhasználni. Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a fentiek szerinti tájékoztatást tartalmazó, a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató egy példányát átvette, a tartalmát megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

12 12 40.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott arról, miszerint a jelen szerződés megkötését követő öt munkanapon belül köteles írásban átadni a KHR részére az alábbi referenciaadatait: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 41.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott arról, miszerint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja az alábbi referenciaadatait, ha a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll. A jelen pontban írt feltételek fennállása esetén a Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatokat köteles öt munkanapon belül átadni: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítja (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja; a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme; a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 42.) Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződés megkötését megelőzően megismertette vele a KHR-ből átvett adatokat és az abból a hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetéseket, továbbá figyelmeztette a hitelfelvétel kockázataira. 43.) Adós/Adóstárs tudomásul veszi, hogy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére való átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a Takarékszövetkezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz lehet benyújtani. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás neve: BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca telefonszáma: (1) telefaxszáma: (1) weboldala: XVII. Záró rendelkezések 44.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: ; cím: A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület jelen szerződéssel kapcsolatos eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát.

13 13 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a Takarékszövetkezettel. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell, e nélkül a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja. 45.) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen kölcsönszerződésből eredő, pénzügyi fogyasztói jogvitának nem minősülő jogviták esetére a szerződéskötés helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 46.) A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.:777., honlap: 47.) A jelen kölcsönszerződésből folyó fizetési kötelezettségek az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tekintetében egyetemlegesek, ezért tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezettel szemben személyenként a teljes tartozásért felelnek, és egymás szerződésszegéséért is helyt állni kötelesek. 48.) A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 49.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy a hiteldíjra és a THM-re vonatkozó rendelkezéseket, jogszabály alapján a szerződés részévé váló szerződési feltételeket, a jogszabályok előírásainak és feltételeinek megfelelően elkészített szerződéstervezetet megismerte, és az ezekre vonatkozó tájékoztatást megkapta. Kijelenti továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a THM mértékét közölte és biztosította annak lehetőségét, hogy a THM számításának módját, és a THM számítása során figyelembe vett egyéb költségek meghatározását és várható összegét megismerje. 50.) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Takarékszövetkezet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók. A jelen szerződésből eredő elszámolási vita esetére Adós/Adóstárs/Készfizető kezes aláveti magát annak, hogy a terhére fennálló kölcsön- és járuléktartozás összegét, valamint a folyósítás napját esetleges végrehajtási eljárás esetén is a Takarékszövetkezet számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítsa, amelynek elfogadására a felek a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak, és ebben a tekintetben a Takarékszövetkezetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentik. 51.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön nyilvántartási devizaneme megszűnne, akkor helyébe bevezetésével egyidejűleg az annak helyébe bevezetésre kerülő fizetőeszköz lép. Az átváltási árfolyam alapja a belépő fizetőeszköznek a Takarékszövetkezet által az átváltáskor közzétett árfolyama. 52.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben és az ahhoz kapcsolódó okiratokban rögzített, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 2. melléklete szerinti azonosító (személyes) adatait, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása iránt, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet adatkezelése a jelen szerződés aláírásával megadott hozzájárulásán alapul, és a Takarékszövetkezetnek a jelen szerződésből eredő követelése megszűnésétől számított 10 (tíz) évig áll fenn. 53.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy az évi LXVI. tv. alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben a jelen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetve a jelen szerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet jogosult a jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani.

14 14 54.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyi adatait az évi LXVI. törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes ebben a körben kijelenti, hogy a Takarékszövetkezetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmenti. 55.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződésen alapuló követelésének esetleges érvényesítése miatt felmerülő költségek összegével az általa vezetett bármelyik fizetési számláját megterhelje. 56.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kérésére a Takarékszövetkezet a jelen szerződés fennállása alatt költség- és díjmentesen törlesztési táblázat formájában kivonatot készít az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozásairól. 57.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés közokiratba foglalásra kerül, úgy annak alapján közvetlen végrehajtásnak van helye. Adós kötelezi magát, hogy a jelen szerződés közokiratba foglalásának költségét a közjegyző részére megfizeti, a közokiratba foglalással egyidejűleg. 58.) Egyéb feltételek: ) Kézbesítési vélelem. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a címváltozásáról (lakcím, levelezési cím, telefonszám változásról) 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet. Ha Adós/Adóstárs/Készfizető kezes nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, akkor a Takarékszövetkezet által a jelen szerződésben megadott levelezési címre megküldött irat kézbesítettnek tekintendő. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes részére elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az Adósnak/Adóstársnak/Készfizető kezesnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. 60.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen okiratban szereplő, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerinti bármely adata változásáról, a változást követő 5 (öt) munkanapon belül a Takarékszövetkezetet írásban értesíteni köteles. 61.) Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a Takarékszövetkezetet teljes körűen felmentette a banktitok megtartásának a kötelezettsége alól az Adóstárssal/Készfizető kezessel szemben. 62.) Amennyiben a jelen szerződésben Adóstárs és/vagy Készfizető kezes nem kerül megnevezésre, illetőleg a kölcsön folyósításának feltételei között a kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése nem szerepel, úgy a jelen szerződésnek az Adóstársra és/vagy a Készfizető kezesre, illetve a kölcsönfedezeti életbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit nem írottnak kell tekinteni. 63.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Hpt., a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a KHR törvény, valamint a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának és mindenkori Hirdetményének a rendelkezései az irányadóak.

15 15 Ezt a kölcsönszerződést Adós/Adóstárs/Készfizető kezes alaposan áttanulmányozta, megértette és mint akaratával mindenben egyezőt, jóváhagyólag írja alá. A kölcsönszerződés egy eredeti példányát Adós/Adóstárs/Kézfizető kezes átvette. Kelt:, év hó. napján (név) (név) (beosztás) (beosztás) Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet hitelező képviseletében (név) adós (név) adóstárs (név) készfizető kezes (név) készfizető kezes Előttünk, mint tanúk előtt: 1.) aláírás: név: cím: 2.) aláírás: név: cím:

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez Kölcsönszerződés szám: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS pénzforgalmi fizetési számlahitelhez amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:..

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lakossági fogyasztási kölcsönhöz Szerződés szám:.. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet ( székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi sétány 1. szám Cégjegyzékszám: 06-02-000014,

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés Amely létrejött egyrészről a mint kölcsönnyújtó székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Szerződés szám: F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Három éven túli lejáratú személyi kölcsön Három éven túli Közalkalmazotti és köztisztviselői személyi kölcsön Három éven túli Nyugdíjas

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú)

FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) FOGYASZTÓI JELZÁLOG KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven túli lejáratú) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett.

1. A Takarékszövetkezet az Adós(ok) írásbeli kérelme alapján kölcsönt nyújt egyetemleges kötelezettség mellett. Kölcsönszerződés (Készült a szerződéskötéskor hatályos 2013. évi CCXXXVII. alaptörvény és az azt módosító törvények alapján) A hitel ikt. száma: «Iktatószám» A hitel száma: «Hitel_száma» Készítette: «Készítette»

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) Fogyasztási (személyi) kölcsönszerződés (Készült az 2013. évi CCXXXVII. törvény alapján) A kölcsön ikt. száma:.../ Készítette:... Ellenőrizte:... amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma: [*] SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 8. Cégjegyzékszáma: Cg.09-10-000511

Részletesebben

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés

Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés Fogyasztási (személyi, árú vásárlási) kölcsönszerződés A hitel ikt. száma:.. /.. A hitel száma:..... Készítette:... Ellenőrizte:.. Engedélyezte:...... amely létrejött egyrészről Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank),

Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank), Szerződésszám: Kölcsönszerződés Piaci kamatozású ingatlanvásárlási hitel amely létrejött egyrészről: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Cégjegyzékszáma: 14-10-300294

Részletesebben

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez

Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez Kölcsön iktatószám: / Kölcsönszerződés lakosság részére nyújtandó piaci kamatozású Lakáscélú hitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet, székhelye:

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Cenzúraszám: mely létrejött egyrészről PARTISCUM XI Takarékszövetkezet székhely: 6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B. cégjegyzékszám: 06-02-000284 KSH szám: 10043990-6419-122-06 mint kölcsönt

Részletesebben