Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)"

Átírás

1 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: NAIH-51391/2012. tel.: 69/ fax: 69/ Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.: / - fax: / - amely létrejött egyrészről a név: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. levelezési cím: (a kölcsönt folyósító kirendeltség címe) statisztikai számjel: adószám: cégjegyzékszám: adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-51391/2012. mint hitelező (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint adós (a továbbiakban: Adós) és név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint adóstárs (továbbiakban: Adóstárs), valamint név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető kezes) és név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint készfizető kezes (továbbiakban: Készfizető kezes) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

2 2 I. A hitel típusa 1.) A hitel típusa: fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. II. A szerződés tárgya, a hitel összege 2.) A Takarékszövetkezet az Adós részére az számú lakossági bankszámlához (továbbiakban: számla) kapcsolódóan, a jelen szerződés keltének időpontjától kezdődően,-ft, azaz forint hitelkeretet (a továbbiakban: hitelkeret vagy hitel) tart rendelkezésre, a számlához kapcsolódó hitelszámlára való átvezetés útján. A hitel szerződésszáma: /. 3.) A hitelkeret terhére és erejéig az Adós, a számla meghatalmazottja(i), valamint a számlához kapcsolódóan kibocsátott társkártya (társkártyák) birtokosa(i) [továbbiakban együtt: Jogosult] kölcsönt (a továbbiakban: kölcsön) vehetnek igénybe, amely a számlára beérkező terhelések teljesítéséhez és készpénzfelvételre használható fel, amennyiben a számla látra szóló egyenlege nem elegendő. A kölcsön folyósítására a Jogosult kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig automatikusan kerül sor. A hitelkeret terhére igénybevett kölcsön lejáratának időpontja megegyezik a jelen szerződés lejáratának (megszűnésének) napjával. 4.) A Felek megállapodnak abban, hogy az Adós lakossági bankszámlájának a terhére szóló hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást, valamint bírósági, közjegyzői határozaton vagy a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 23/C. -ának megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapuló beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére nem teljesít. III. A hitel futamideje 5.) A Takarékszövetkezet a hitelkeretet a jelen szerződés keltének napjától kezdve 1 (egy) éves határozott időtartamra tartja az Adós rendelkezésére. A hitel lejárata: 20. év hó. napja. 6.) A hitelkeret rendelkezésre tartásának ideje a Takarékszövetkezet felülvizsgálati eljárása alapján hozott pozitív hiteldöntése eredményeképpen újabb 1 (egy) évre meghosszabbodik. Az Adós a felülvizsgálat elvégzéséhez a Takarékszövetkezet által kért adatokat és dokumentumokat köteles benyújtani, a Takarékszövetkezet erre irányuló felhívásában írtak szerint. 7.) A jelen szerződés évenkénti meghosszabbítását mindaddig el lehet végezni, amíg valamelyik fél a szerződést fel nem mondja. A Takarékszövetkezet a jelen szerződés meghosszabbítása esetén a hitelbírálati díjat és a folyósítási díjat a jelen szerződés szerinti mértékben ismételten felszámítja, és ezek összegével a számlát megterheli. IV. A kölcsön folyósításának (lehívásának) feltételei 8.) A kölcsön folyósításának feltételei: A jelen szerződés aláírása. Folyósítási díj (,-Ft) megfizetése.,-ft-nak, azaz forintnak a számlára történő rendszeres átutalása. Kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése. készfizető kezességvállalása. A folyósítási feltételek nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsön folyósítását megtagadni, továbbá a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3 3 V. A kölcsön kamata 9.) A Takarékszövetkezet az igénybevett kölcsön összege után ügyleti kamatot számít fel, melynek összegével a számla megterhelésre kerül. Az ügyleti kamat mértéke: évi %. Az ügyleti kamat megfizetése havonta, a hó utolsó munkanapján esedékes. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes ügyleti kamat fizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes ügyleti kamat összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. VI. Díjak 10.) A Takarékszövetkezet a hitelkérelem elbírálásáért hitelbírálati díjat, a hitelkeret összegének a számlához kapcsolódó hitelszámlára való átvezetésével egyidejűleg folyósítási díjat, a hitelkeret rendelkezésre tartásáért az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási díjat számít fel, melyek összegével a számla megterhelésre kerül. A hitelbírálati díj mértéke:,-ft. A hitelbírálati díj megfizetése a jelen szerződés megkötésének a feltétele. A folyósítási díj mértéke: a hitelkeret összegének %-a (azaz,-ft). Adós a folyósítási díjat a hitelkeret megnyitásával egyidejűleg köteles megfizetni. A rendelkezésre tartási díj: évi %. A rendelkezésre tartási díj megfizetése havonta, a hó utolsó munkanapján esedékes. 11.) Adós a jelen szerződés kétoldalú módosítása esetén (pl. adós-, adóstárs-, kezes-, hitelkeret módosítás esetén) szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. A szerződésmódosítási díj a fennálló tőketartozás 1%-a, de legalább ,-Ft. A szerződésmódosítási díj megfizetése a jelen szerződés kétoldalú módosításának a feltétele. 12.) Egyéb díj. A Takarékszövetkezet az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kérésére kiállított igazolások esetén díjat jogosult felszámítani, melynek mértéke 520,-Ft/igazolás. A díj megfizetése az igazolás kiállításának a feltétele. 13.) A Takarékszövetkezet a jelen fejezetben meghatározott díjak Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 14.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes díjak fizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes díjak összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje.

4 4 VII. Költség 15.) A Takarékszövetkezet az Adóssal/Adóstárssal/Készfizető kezessel való, postai úton történő kapcsolattartás során levelezési költséget számít fel, melynek mértéke levelenként 520,-Ft. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles a levelezési költséget annak felmerülését követően haladéktalanul a Takarékszövetkezet részére megfizetni. A levelezési költség késedelmes megfizetése esetén a Takarékszövetkezet a jelen szerződés szerinti késedelmi kamatot számítja fel. 16.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes költségek fizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes költségek összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje. VIII. A költség egyoldalú módosítása 17.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben megállapított költséget annak növekedésével arányosan egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelen szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a költség csökkentését teszik lehetővé, akkor ezt az Adós javára érvényesíti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor módosíthatja. A Takarékszövetkezet a jelen szerződés egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal köteles értesíteni az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest. A közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése az Adós számára hátrányos módosítás esetén jogvesztő. IX. A késedelmi kamat 18.) Amennyiben az Adós a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt tartozás után, a késedelem idejére évi 6% késedelmi kamatot számít fel. 19.) Ha a 18.) pont szerinti késedelmi kamat meghaladná a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét, akkor annak helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat lép. 20.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet az általa vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult beszámítási jogával élve a lejárt tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. X. A teljes hiteldíj mutató 21.) Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok alapján meghatározta és az Adóssal/Adóstárssal/Készfizető kezessel közölte a jelen szerződés tárgyát képező hitel vonatkozásában az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (THM), melynek mértéke %. A THM meghatározása során figyelembe vett összes hiteldíj:

5 5 hitelbírálati díj: egyszeri,-ft; folyósítási díj: a hitelösszegre vetítve egyszeri,-ft; ügyleti kamat: évi %; rendelkezésre tartási díj: évi %; a számlavezetés költségei:,-ft/hó, a teljes futamidőre vetítve:,-ft. A THM számítása során figyelembe nem vett hiteldíj: késedelmi kamat: jelenleg évi 6%; levelezési költség: jelenleg levelenként 520,-Ft; szerződésmódosítási díj: a fennálló tőketartozás 1%-a, de legalább ,-Ft; egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (A bírósági peres eljárási illeték jelenleg a követelés tőkeösszegének 6%-a, de legalább ,-Ft, legfeljebb ,-Ft; fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői díja jelenleg a követelés összegének 3%- a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; ha a bírósági végrehajtási eljárás elrendelésére a közjegyző rendelkezik hatáskörrel, akkor a végrehajtás elrendeléséért a közjegyzőnek fizetendő díj mértéke jelenleg: jogerős fizetési meghagyás alapján a díjalap 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft, közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása alapján az ügyérték 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; ha a bírósági végrehajtás elrendelésére a bíróság rendelkezik hatáskörrel, akkor a végrehajtás illetéke jelenleg az illetékalap 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; végrehajtói munkadíj a 14/1994. (IX. 8.) IM. r. szerint. Jogszabályváltozás esetén a jelen bekezdés szerinti összegek, illetve százalékos mértékek helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a hatályba lépő jogszabály szerinti összegek/százalékos mértékek lépnek.) XI. A hitelkeret módosítása 22.) Adós a számlára érkező rendszeres befizetések, illetve átutalások összegének emelkedése esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a Takarékszövetkezetnél a hitelkeret összegének megemelését. A hitelkeret összegének megemeléséhez a Takarékszövetkezet pozitív hiteldöntése esetén a jelen szerződés írásbeli módosítása szükséges. 23.) Fogyasztói készfizető kezességi szerződés. XII. A kölcsön biztosítékai Készfizető kezes az Adóst/Adóstársat terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséért a Takarékszövetkezettel szemben készfizető kezességet vállal, a Takarékszövetkezet pedig a készfizető kezességet e szerződéssel elfogadja. A készfizető kezesség mind a főkövetelésre, mind annak járulékaira kiterjed, beleértve a késedelmi kamatokat is A Készfizető kezes kötelezi magát, hogy az e szerződéssel vállalt kezesi felelősség alapján a sortartás kifogása nélkül maga fog az Adós/Adóstárs helyett a Takarékszövetkezet felhívására teljesíteni, ha az Adós/Adóstárs az e kezességgel biztosított fizetési kötelezettségeinek a lejáratkor (a felmondással lejárttá tett kötelezettségeket is beleértve), bármely ok miatt nem tesz eleget. A Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a sortartás kifogása nem illeti meg, ezért nem követelheti azt, hogy a Takarékszövetkezet a követelést először az Adóstól/Adóstárstól hajtsa be. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Adós/Adóstárs tartozásáért egyetemlegesen tartozik helytállni, ezért a Takarékszövetkezet bármelyiküktől az egész tartozást követelheti A Készfizető kezes az Adós/Adóstárs elleni igényérvényesítéssel felmerülő perköltségeket és végrehajtási költségeket is köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni, feltéve, hogy őt a Takarékszövetkezet az Adós/Adóstárs elleni igényérvényesítés előtt a teljesítésre felszólította.

6 A szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződés szerinti készfizető kezesi felelősség az azzal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a kezességgel biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatást adott a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és az Adós/Adóstárs helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Takarékszövetkezet előtt ismert különleges kockázatokról. Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a készfizető kezesi kötelezettségét az Adós/Adóstárs fizetőképességét és vagyoni helyzetét megfelelően mérlegelve vállalta A Készfizető kezes,-ft, azaz.. forint, mint legmagasabb összeg erejéig felel az Adós/Adóstárs tartozásáért A Készfizető kezes kijelenti, hogy a készfizető kezességet a jelen szerződés keltének napjától kezdve a hitel futamidejének a jelen szerződés 5.) pontjában írt lejárati idejét követő 15 (tizenöt) évig vállalja. 24.) A kölcsön folyósításához megkövetelt kölcsönfedezeti életbiztosítás Adós/Adóstárs a kölcsönfedezeti életbiztosításról szóló nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy személyére vonatkozólag a Takarékszövetkezet és a Signal Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) között csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás jöjjön létre, melynek kedvezményezettje a kölcsöntartozás erejéig a Takarékszövetkezet. (A kölcsönfedezeti életbiztosítás mindig az Adósra és arra az Adóstársra terjed ki, aki kölcsönfedezeti életbiztosításról szóló nyilatkozatot aláírta.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Takarékszövetkezet a jelen szerződést felmondja, illetőleg a hátralékos tartozás napjainak a száma meghaladja a 90 napot, úgy az Adós/Adóstárs személyére szóló kölcsönfedezeti életbiztosítás megszűnik, mely azt jelenti, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg nem kerül kifizetésre; a biztosító kifizetése az összes hiteltartozásra vonatkozóan függetlenül a hiteltartozás nagyságától nem haladja meg a 30 millió forintot; a biztosító szolgáltatása nem tartalmazza azon elmaradt törlesztő részletek megfizetését, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított 3 hónapnál régebben váltak esedékessé Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával kifejezetten, és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a jelen szerződéssel és/vagy annak módosításával kapcsolatos összes dokumentumot (szerződést, annak módosításait, továbbá a jelen szerződéssel összefüggő mindazon iratokat, melyek a Takarékszövetkezet rendelkezésére állnak), valamint a kölcsön fizetésére vonatkozó összes információt a biztosító részére átadja, illetve megadja. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a biztosító az ilyen módon rendelkezésre bocsátott adatokat kezelje Adós/Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a halála esetére járó szolgáltatás teljesítése érdekében a biztosító képviselője betekintsen az egészségére vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, mely kapcsolatos a Takarékszövetkezet által megkötött biztosítással. Mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat, akik kezelték, valamint a társadalombiztosítót a Takarékszövetkezet által megkötött biztosítással összefüggően az orvosi titoktartás alól felmentik a biztosítóval szemben Adós/Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak minősülő adatait átadja a következő tevékenységet végző megbízottjainak: megbízott szakértőnek, megbízott orvosnak, megbízott felülvizsgálónak, megbízott fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás " Ügyfél-tájékoztató"-ját megismerte és átvette.

7 Felek megállapodnak abban, hogy a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás megszűnését követően a jelen szerződés szerinti ügyleti kamat helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás nélküli folyószámla hitelre irányadó kamatmérték lép. Felek a jelen megállapodásukra való tekintettel kijelentik, hogy a jelen szerződés feltételeinek ily módon való megváltozását nem tekintik egyoldalú szerződésmódosításnak. XIII. Az Adós elállási (felmondási) joga 25.) Az Adós a jelen szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a kölcsön folyósítása után a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést. A jelen pont szerinti esetben a felmondásról szóló nyilatkozatnak a Takarékszövetkezet részére való elküldését követően az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a jelen szerződés szerint megállapított ügyleti kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 26.) Felek megállapodnak abban, hogy az elállási jog, illetve a jelen fejezet szerinti felmondási jog kizárólag az Adóst illeti meg és azt személyesen, írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni. 27.) Az elállási- illetve felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a 25.) pontban meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. XIV. A szerződés Takarékszövetkezet általi felmondásának szabályai 28.) A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és járulékainak egyösszegű, a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha a számlán a hitelkeret összegén felüli tartozás keletkezik; az Adós a kölcsön folyósítási feltételeiben írt átutalási, illetve befizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló évi törvény (Ptk.) 6:382. -ában és 6:387. -ában foglalt, illetve a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben. XV. A központi hitelinformációs rendszerrel (KHR) kapcsolatos rendelkezések 29.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a központi hitelinformációs rendszerrel szóló évi CXII. törvényben (KHR törvény) meghatározott célra lehet felhasználni.

8 8 Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a fentiek szerinti tájékoztatást tartalmazó, a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató egy példányát átvette, a tartalmát megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. 30.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott arról, miszerint a jelen szerződés megkötését követő öt munkanapon belül köteles írásban átadni a KHR részére az alábbi referenciaadatait: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 31.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott arról, miszerint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja az alábbi referenciaadatait, ha a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll. A jelen pontban írt feltételek fennállása esetén a Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatokat köteles öt munkanapon belül átadni: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítja (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja; a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme; a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 32.) Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződés megkötését megelőzően megismertette vele a KHR-ből átvett adatokat és az abból a hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetéseket, továbbá figyelmeztette a hitelfelvétel kockázataira. 33.) Adós/Adóstárs tudomásul veszi, hogy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére való átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a Takarékszövetkezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz lehet benyújtani. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás neve: BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca telefonszáma: (1) telefaxszáma: (1) weboldala:

9 9 XVI. Záró rendelkezések 34.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: ; cím: A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület jelen szerződéssel kapcsolatos eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a Takarékszövetkezettel. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell, e nélkül a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja. 35.) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen kölcsönszerződésből eredő, pénzügyi fogyasztói jogvitának nem minősülő jogviták esetére a szerződéskötés helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 36.) A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.:777., honlap: 37.) A jelen kölcsönszerződésből folyó fizetési kötelezettségek az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tekintetében egyetemlegesek, ezért tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezettel szemben személyenként a teljes tartozásért felelnek, és egymás szerződésszegéséért is helyt állni kötelesek. 38.) A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 39.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy a hiteldíjra és a THM-re vonatkozó rendelkezéseket, jogszabály alapján a szerződés részévé váló szerződési feltételeket, a jogszabályok előírásainak és feltételeinek megfelelően elkészített szerződéstervezetet megismerte, és az ezekre vonatkozó tájékoztatást megkapta. Kijelenti továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a THM mértékét közölte és biztosította annak lehetőségét, hogy a THM számításának módját, és a THM számítása során figyelembe vett egyéb költségek meghatározását és várható összegét megismerje. 40.) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Takarékszövetkezet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók. A jelen szerződésből eredő elszámolási vita esetére Adós/Adóstárs/Készfizető kezes aláveti magát annak, hogy a terhére fennálló kölcsön- és járuléktartozás összegét, valamint a folyósítás napját esetleges végrehajtási eljárás esetén is a Takarékszövetkezet számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítsa, amelynek elfogadására a felek a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak, és ebben a tekintetben a Takarékszövetkezetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentik. 41.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön nyilvántartási devizaneme megszűnne, akkor helyébe bevezetésével egyidejűleg az annak helyébe bevezetésre kerülő fizetőeszköz lép. Az átváltási árfolyam alapja a belépő fizetőeszköznek a Takarékszövetkezet által az átváltáskor közzétett árfolyama. 42.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben és az ahhoz kapcsolódó okiratokban rögzített, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 2. melléklete szerinti azonosító (személyes) adatait, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása iránt, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet adatkezelése a jelen szerződés

10 10 aláírásával megadott hozzájárulásán alapul, és a Takarékszövetkezetnek a jelen szerződésből eredő követelése megszűnésétől számított 10 (tíz) évig áll fenn. 43.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy az évi LXVI. tv. alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben a jelen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetve a jelen szerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet jogosult a jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 44.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyi adatait az évi LXVI. törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes ebben a körben kijelenti, hogy a Takarékszövetkezetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmenti. 45.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződésen alapuló követelésének esetleges érvényesítése miatt felmerülő költségek összegével az általa vezetett bármelyik fizetési számláját megterhelje. 46.) Az Adós kérésére a Takarékszövetkezet a jelen szerződés fennállása alatt költség- és díjmentesen törlesztési táblázat formájában kivonatot készít az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozásairól. 47.) Egyéb feltételek: ) Kézbesítési vélelem. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a címváltozásáról (lakcím, levelezési cím, telefonszám változásról) 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet. Ha Adós/Adóstárs/Készfizető kezes nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, akkor a Takarékszövetkezet által a jelen szerződésben megadott címre megküldött irat kézbesítettnek tekintendő. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes részére elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az Adósnak/Adóstársnak/Készfizető kezesnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. 49.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen okiratban szereplő, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerinti bármely adata változásáról, a változást követő 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezetet írásban értesíteni köteles. 50.) Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a Takarékszövetkezet teljes körűen felmentette a banktitok megtartásának a kötelezettsége alól az Adóstárssal/Készfizető kezessel szemben. 51.) Amennyiben a jelen szerződésben Adóstárs és/vagy Készfizető kezes nem kerül megnevezésre, illetőleg a kölcsön folyósításának feltételei között a kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése nem szerepel, úgy a jelen szerződésnek az Adóstársra és/vagy a Készfizető kezesre, illetve a kölcsönfedezeti életbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit nem írottnak kell tekinteni.

11 11 52.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Hpt., a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a KHR törvény, valamint a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának és mindenkori Hirdetményének a rendelkezései az irányadóak. Ezt a szerződést Adós/Adóstárs/Készfizető kezes alaposan áttanulmányozta, megértette és mint akaratával mindenben egyezőt, jóváhagyólag írja alá. A szerződés egy eredeti példányát Adós/Adóstárs/Kézfizető kezes átvette. Kelt:, év hó. napján (beosztás) (beosztás) Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet hitelező képviseletében adós adóstárs készfizető kezes készfizető kezes Előttünk, mint tanúk előtt: 1.) aláírás: név: cím: 2.) aláírás: név: cím:

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz Hitelszerződés száma: Ügyintéző: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Személyi kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a Szabolcs Takarékszövetkezet (4400. Nyíregyháza Országzászló tér 4. cégjegyzékszáma: Cégjegyzék szám: 15-02-050272,

Részletesebben

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS KINIZSI BANK Zrt. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS Szerződésszám:.. FORINT ALAPÚ SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kinizsi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Éven túli Személyi kölcsönszerződés

Éven túli Személyi kölcsönszerződés Éven túli Személyi kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről a BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44 Statisztikai számjele 24808833-6419-114-13

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz

FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz Általános üzletszabályzat mellékletek II. rész FOGYASZTÁSI (személyi) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS változó kamatozású kölcsönhöz 16. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet cím:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -.

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarékszövetkezet által jelzálogjog fedezete mellett nyújtott kölcsönökhöz. Szerződésszám: 569 -. Amely létrejött egyrészről a PILLÉR Takarékszövetkezet (székhelye: 6782 Mórahalom Millenniumi

Részletesebben

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett.

- továbbiakban: Számlatulajdonos(ok) között a jelen szerződésben foglalt feltételek mellett. amely létrejött egyrészről a HITELSZERZŐDÉS lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez BRB BUDA Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 13-10-041397 Adószáma: 24808833-2-44

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től)

BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) BANKSZÁMLA HITELKERET-SZERZŐDÉS (fogyasztó részére, hatályos: 2015.02.01-től) 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező: Cégneve: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Székhelye: 6344 Hajós, Rózsa u. 2. Levelezési

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek

106/ÁF. ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 106/ÁF ÁTHIDALÓ- ÉS LAKÁSKÖLCSÖN SZERZŐDÉS Általános Feltételek 1. A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Bp. Váci utca 19-21, cégjegyzéket vezető

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS. A kölcsön összege, igénybevétele, lejárata Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 80600017-..../.. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészt.. (Szentes, 1966.11.28., születési

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött

HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám:. HITELSZERZŐDÉS jelzálogfedezettel biztosított hitelcélhoz kötött 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től

ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Hatályos: 2011. június 17 től ERSTE Klikkbank ERSTE KLIKKBANK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2011. június 17 től I. Bevezető rendelkezések... 2 II. A személyi kölcsön igénylésére vonatkozó részletes rendelkezések...

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására KÖLCSÖNSZERZŐDÉS SZEMÉLYI KÖLCSÖN nyújtására Amely létrejött a MORGAN Hitel és Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság rövidített cégnév: MORGAN Hitel és Faktor Zrt. (székhelye:

Részletesebben

Róna fogyasztási kölcsönszerződés

Róna fogyasztási kölcsönszerződés 1 Róna fogyasztási kölcsönszerződés amely létrejött egyrészről A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti Törvényszék

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2012.01.01.

Hatálybalépés napja: 2012.01.01. Általános Üzletszabályzat 16. sz. melléklete A..sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Classic

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

@szegvartaka rek.hu

<kirendeltség>@szegvartaka rek.hu Takarékszövetkezet kirendeltsége: < kirendeltség> Tel.: / - Kölcsönszerződés fogyasztási kölcsön folyósítására @szegvartaka rek.hu Kölcsönszám: 572 - amely létrejött egyrészről: Szegvár és

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez. hatályba lépés: 2015. február 01. A...sz. kölcsönszerződés 1. sz,. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez hatályba lépés: 2015. február 01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára)

Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) Oberbank Forint alapú hitelszerződés (hitelkiváltás és szabad felhasználás céljára) amely létrejött egyrészről az Oberbank AG Magyarországi Fióktelep székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. cégjegyzékszám:

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS 14.sz. melléklet FORINT ALAPÚ TAKARÉKPONT SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről [ ] Hitelintézet székhely: [ ] cégjegyzékszám: [ ] tevékenységi engedély szám: [ ]) levelezési cím: mint kölcsönt

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsön

Takarék Személyi Kölcsön 1. sz. függeléke Takarék Személyi Kölcsön ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.08.01. A jelen ÁSZF magában

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ Szerződés száma: Hitelszámla száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELHASZNÁLÁSI CÉLHOZ NEM KÖTÖTT JELZÁLOGHITELHEZ mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér

Részletesebben

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében

Hiteliktatószám:...sz. szerződés 1. számú függeléke. Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok bankgarancia ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú bankgarancia vállalására vonatkozó megbízási szerződésben (továbbiakban:

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben