Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre)"

Átírás

1 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: NAIH-51391/2012. tel.: 69/ fax: 69/ Lakossági bankszámla hitelkeret szerződés (egy éves futamidőre) szerződésszám: / ügyintéző: tel.: / - fax: / - amely létrejött egyrészről a név: Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. levelezési cím: (a kölcsönt folyósító kirendeltség címe) statisztikai számjel: adószám: cégjegyzékszám: adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-51391/2012. mint hitelező (a továbbiakban: Takarékszövetkezet), másrészről név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint adós (a továbbiakban: Adós) és név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint adóstárs (továbbiakban: Adóstárs), valamint név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint készfizető kezes (a továbbiakban: Készfizető kezes) és név: születési név: születési hely, év, hó, nap: anyja születési neve: lakóhelye: levelezési címe: állampolgársága: személyi igazolvány száma: mint készfizető kezes (továbbiakban: Készfizető kezes) között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

2 2 I. A hitel típusa 1.) A hitel típusa: fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. II. A szerződés tárgya, a hitel összege 2.) A Takarékszövetkezet az Adós részére az számú lakossági bankszámlához (továbbiakban: számla) kapcsolódóan, a jelen szerződés keltének időpontjától kezdődően,-ft, azaz forint hitelkeretet (a továbbiakban: hitelkeret vagy hitel) tart rendelkezésre, a számlához kapcsolódó hitelszámlára való átvezetés útján. A hitel szerződésszáma: /. 3.) A hitelkeret terhére és erejéig az Adós, a számla meghatalmazottja(i), valamint a számlához kapcsolódóan kibocsátott társkártya (társkártyák) birtokosa(i) [továbbiakban együtt: Jogosult] kölcsönt (a továbbiakban: kölcsön) vehetnek igénybe, amely a számlára beérkező terhelések teljesítéséhez és készpénzfelvételre használható fel, amennyiben a számla látra szóló egyenlege nem elegendő. A kölcsön folyósítására a Jogosult kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül a hitelkeret mindenkor fennálló összege erejéig automatikusan kerül sor. A hitelkeret terhére igénybevett kölcsön lejáratának időpontja megegyezik a jelen szerződés lejáratának (megszűnésének) napjával. 4.) A Felek megállapodnak abban, hogy az Adós lakossági bankszámlájának a terhére szóló hatósági átutalást és átutalási végzés alapján történő átutalást, valamint bírósági, közjegyzői határozaton vagy a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény 23/C. -ának megfelelő közjegyzői okiratban foglalt kötelezettségvállaláson alapuló beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a hitelkeret terhére nem teljesít. III. A hitel futamideje 5.) A Takarékszövetkezet a hitelkeretet a jelen szerződés keltének napjától kezdve 1 (egy) éves határozott időtartamra tartja az Adós rendelkezésére. A hitel lejárata: 20. év hó. napja. 6.) A hitelkeret rendelkezésre tartásának ideje a Takarékszövetkezet felülvizsgálati eljárása alapján hozott pozitív hiteldöntése eredményeképpen újabb 1 (egy) évre meghosszabbodik. Az Adós a felülvizsgálat elvégzéséhez a Takarékszövetkezet által kért adatokat és dokumentumokat köteles benyújtani, a Takarékszövetkezet erre irányuló felhívásában írtak szerint. 7.) A jelen szerződés évenkénti meghosszabbítását mindaddig el lehet végezni, amíg valamelyik fél a szerződést fel nem mondja. A Takarékszövetkezet a jelen szerződés meghosszabbítása esetén a hitelbírálati díjat és a folyósítási díjat a jelen szerződés szerinti mértékben ismételten felszámítja, és ezek összegével a számlát megterheli. IV. A kölcsön folyósításának (lehívásának) feltételei 8.) A kölcsön folyósításának feltételei: A jelen szerződés aláírása. Folyósítási díj (,-Ft) megfizetése.,-ft-nak, azaz forintnak a számlára történő rendszeres átutalása. Kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése. készfizető kezességvállalása. A folyósítási feltételek nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet jogosult a kölcsön folyósítását megtagadni, továbbá a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

3 3 V. A kölcsön kamata 9.) A Takarékszövetkezet az igénybevett kölcsön összege után ügyleti kamatot számít fel, melynek összegével a számla megterhelésre kerül. Az ügyleti kamat mértéke: évi %. Az ügyleti kamat megfizetése havonta, a hó utolsó munkanapján esedékes. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes ügyleti kamat fizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes ügyleti kamat összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje. A Takarékszövetkezet az ügyleti kamat Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. VI. Díjak 10.) A Takarékszövetkezet a hitelkérelem elbírálásáért hitelbírálati díjat, a hitelkeret összegének a számlához kapcsolódó hitelszámlára való átvezetésével egyidejűleg folyósítási díjat, a hitelkeret rendelkezésre tartásáért az igénybevételi lehetőség időtartamára, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási díjat számít fel, melyek összegével a számla megterhelésre kerül. A hitelbírálati díj mértéke:,-ft. A hitelbírálati díj megfizetése a jelen szerződés megkötésének a feltétele. A folyósítási díj mértéke: a hitelkeret összegének %-a (azaz,-ft). Adós a folyósítási díjat a hitelkeret megnyitásával egyidejűleg köteles megfizetni. A rendelkezésre tartási díj: évi %. A rendelkezésre tartási díj megfizetése havonta, a hó utolsó munkanapján esedékes. 11.) Adós a jelen szerződés kétoldalú módosítása esetén (pl. adós-, adóstárs-, kezes-, hitelkeret módosítás esetén) szerződésmódosítási díjat köteles fizetni. A szerződésmódosítási díj a fennálló tőketartozás 1%-a, de legalább ,-Ft. A szerződésmódosítási díj megfizetése a jelen szerződés kétoldalú módosításának a feltétele. 12.) Egyéb díj. A Takarékszövetkezet az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kérésére kiállított igazolások esetén díjat jogosult felszámítani, melynek mértéke 520,-Ft/igazolás. A díj megfizetése az igazolás kiállításának a feltétele. 13.) A Takarékszövetkezet a jelen fejezetben meghatározott díjak Adós számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására nem jogosult. 14.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes díjak fizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes díjak összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje.

4 4 VII. Költség 15.) A Takarékszövetkezet az Adóssal/Adóstárssal/Készfizető kezessel való, postai úton történő kapcsolattartás során levelezési költséget számít fel, melynek mértéke levelenként 520,-Ft. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles a levelezési költséget annak felmerülését követően haladéktalanul a Takarékszövetkezet részére megfizetni. A levelezési költség késedelmes megfizetése esetén a Takarékszövetkezet a jelen szerződés szerinti késedelmi kamatot számítja fel. 16.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes köteles gondoskodni arról, hogy a Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági bankszámláján rendelkezésre álljon az esedékes költségek fizetéséhez szükséges fedezet. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet az esedékes költségek összegével az általa vezetett bármelyik lakossági bankszámláját megterhelje. VIII. A költség egyoldalú módosítása 17.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet jogosult a jelen szerződésben megállapított költséget annak növekedésével arányosan egyoldalúan módosítani. Egyéb feltétel, ideértve az egyoldalú módosításra vonatkozó kikötést is, egyoldalúan, az Adós számára hátrányosan nem módosítható. A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy ha a jelen szerződés egyoldalú módosításának alapjául szolgáló feltételek a költség csökkentését teszik lehetővé, akkor ezt az Adós javára érvényesíti. A Takarékszövetkezet a költséget annak felmerülésekor módosíthatja. A Takarékszövetkezet a jelen szerződés egyoldalú módosításáról annak hatálybalépését megelőzően legalább 60 nappal köteles értesíteni az Adóst/Adóstársat/Készfizető kezest. A közlési határidő nem vagy késedelmes teljesítése az Adós számára hátrányos módosítás esetén jogvesztő. IX. A késedelmi kamat 18.) Amennyiben az Adós a jelen szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a Takarékszövetkezet a lejárt tartozás után, a késedelem idejére évi 6% késedelmi kamatot számít fel. 19.) Ha a 18.) pont szerinti késedelmi kamat meghaladná a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékét, akkor annak helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a jelen szerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének 3 százalékponttal növelt mértékével megegyező mértékű késedelmi kamat lép. 20.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet az általa vezetett bármely fizetési számlájáról jogosult beszámítási jogával élve a lejárt tartozás késedelmi kamattal növelt összegét beszedni. X. A teljes hiteldíj mutató 21.) Szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződés megkötése előtt a Takarékszövetkezet a hitelkérelemben foglaltak és a hatályos jogszabályok alapján meghatározta és az Adóssal/Adóstárssal/Készfizető kezessel közölte a jelen szerződés tárgyát képező hitel vonatkozásában az éves, százalékban kifejezett teljes hiteldíj mutatót (THM), melynek mértéke %. A THM meghatározása során figyelembe vett összes hiteldíj:

5 5 hitelbírálati díj: egyszeri,-ft; folyósítási díj: a hitelösszegre vetítve egyszeri,-ft; ügyleti kamat: évi %; rendelkezésre tartási díj: évi %; a számlavezetés költségei:,-ft/hó, a teljes futamidőre vetítve:,-ft. A THM számítása során figyelembe nem vett hiteldíj: késedelmi kamat: jelenleg évi 6%; levelezési költség: jelenleg levelenként 520,-Ft; szerződésmódosítási díj: a fennálló tőketartozás 1%-a, de legalább ,-Ft; egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik (A bírósági peres eljárási illeték jelenleg a követelés tőkeösszegének 6%-a, de legalább ,-Ft, legfeljebb ,-Ft; fizetési meghagyásos eljárás közjegyzői díja jelenleg a követelés összegének 3%- a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; ha a bírósági végrehajtási eljárás elrendelésére a közjegyző rendelkezik hatáskörrel, akkor a végrehajtás elrendeléséért a közjegyzőnek fizetendő díj mértéke jelenleg: jogerős fizetési meghagyás alapján a díjalap 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft, közjegyzői okirat végrehajtási záradékolása alapján az ügyérték 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; ha a bírósági végrehajtás elrendelésére a bíróság rendelkezik hatáskörrel, akkor a végrehajtás illetéke jelenleg az illetékalap 1%-a, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb ,-Ft; végrehajtói munkadíj a 14/1994. (IX. 8.) IM. r. szerint. Jogszabályváltozás esetén a jelen bekezdés szerinti összegek, illetve százalékos mértékek helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a hatályba lépő jogszabály szerinti összegek/százalékos mértékek lépnek.) XI. A hitelkeret módosítása 22.) Adós a számlára érkező rendszeres befizetések, illetve átutalások összegének emelkedése esetén írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a Takarékszövetkezetnél a hitelkeret összegének megemelését. A hitelkeret összegének megemeléséhez a Takarékszövetkezet pozitív hiteldöntése esetén a jelen szerződés írásbeli módosítása szükséges. 23.) Fogyasztói készfizető kezességi szerződés. XII. A kölcsön biztosítékai Készfizető kezes az Adóst/Adóstársat terhelő valamennyi fizetési kötelezettség teljesítéséért a Takarékszövetkezettel szemben készfizető kezességet vállal, a Takarékszövetkezet pedig a készfizető kezességet e szerződéssel elfogadja. A készfizető kezesség mind a főkövetelésre, mind annak járulékaira kiterjed, beleértve a késedelmi kamatokat is A Készfizető kezes kötelezi magát, hogy az e szerződéssel vállalt kezesi felelősség alapján a sortartás kifogása nélkül maga fog az Adós/Adóstárs helyett a Takarékszövetkezet felhívására teljesíteni, ha az Adós/Adóstárs az e kezességgel biztosított fizetési kötelezettségeinek a lejáratkor (a felmondással lejárttá tett kötelezettségeket is beleértve), bármely ok miatt nem tesz eleget. A Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a sortartás kifogása nem illeti meg, ezért nem követelheti azt, hogy a Takarékszövetkezet a követelést először az Adóstól/Adóstárstól hajtsa be. Tudomásul veszi továbbá, hogy az Adós/Adóstárs tartozásáért egyetemlegesen tartozik helytállni, ezért a Takarékszövetkezet bármelyiküktől az egész tartozást követelheti A Készfizető kezes az Adós/Adóstárs elleni igényérvényesítéssel felmerülő perköltségeket és végrehajtási költségeket is köteles a Takarékszövetkezetnek megfizetni, feltéve, hogy őt a Takarékszövetkezet az Adós/Adóstárs elleni igényérvényesítés előtt a teljesítésre felszólította.

6 A szerződő felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződés szerinti készfizető kezesi felelősség az azzal biztosított követelés biztosítékaként változatlan tartalommal akkor is fennmarad, ha a kezességgel biztosított követelés kötelezettje személyében változás következik be A Készfizető kezes kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen kezességi szerződés létrejöttét megelőzően tájékoztatást adott a kezes jogairól és kötelezettségeiről, és az Adós/Adóstárs helyzetéből vagy a kötelezettség természetéből fakadó, a Takarékszövetkezet előtt ismert különleges kockázatokról. Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a készfizető kezesi kötelezettségét az Adós/Adóstárs fizetőképességét és vagyoni helyzetét megfelelően mérlegelve vállalta A Készfizető kezes,-ft, azaz.. forint, mint legmagasabb összeg erejéig felel az Adós/Adóstárs tartozásáért A Készfizető kezes kijelenti, hogy a készfizető kezességet a jelen szerződés keltének napjától kezdve a hitel futamidejének a jelen szerződés 5.) pontjában írt lejárati idejét követő 15 (tizenöt) évig vállalja. 24.) A kölcsön folyósításához megkövetelt kölcsönfedezeti életbiztosítás Adós/Adóstárs a kölcsönfedezeti életbiztosításról szóló nyilatkozat aláírásával hozzájárul, hogy személyére vonatkozólag a Takarékszövetkezet és a Signal Biztosító Zrt. (továbbiakban: biztosító) között csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás jöjjön létre, melynek kedvezményezettje a kölcsöntartozás erejéig a Takarékszövetkezet. (A kölcsönfedezeti életbiztosítás mindig az Adósra és arra az Adóstársra terjed ki, aki kölcsönfedezeti életbiztosításról szóló nyilatkozatot aláírta.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Takarékszövetkezet a jelen szerződést felmondja, illetőleg a hátralékos tartozás napjainak a száma meghaladja a 90 napot, úgy az Adós/Adóstárs személyére szóló kölcsönfedezeti életbiztosítás megszűnik, mely azt jelenti, hogy a biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási összeg nem kerül kifizetésre; a biztosító kifizetése az összes hiteltartozásra vonatkozóan függetlenül a hiteltartozás nagyságától nem haladja meg a 30 millió forintot; a biztosító szolgáltatása nem tartalmazza azon elmaradt törlesztő részletek megfizetését, amelyek a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjától számított 3 hónapnál régebben váltak esedékessé Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával kifejezetten, és visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a jelen szerződéssel és/vagy annak módosításával kapcsolatos összes dokumentumot (szerződést, annak módosításait, továbbá a jelen szerződéssel összefüggő mindazon iratokat, melyek a Takarékszövetkezet rendelkezésére állnak), valamint a kölcsön fizetésére vonatkozó összes információt a biztosító részére átadja, illetve megadja. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a biztosító az ilyen módon rendelkezésre bocsátott adatokat kezelje Adós/Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a halála esetére járó szolgáltatás teljesítése érdekében a biztosító képviselője betekintsen az egészségére vonatkozó valamennyi olyan orvosi dokumentációba, mely kapcsolatos a Takarékszövetkezet által megkötött biztosítással. Mindazokat az egészségügyi intézményeket, orvosokat, gyógyszerészeket, természetgyógyászokat, akik kezelték, valamint a társadalombiztosítót a Takarékszövetkezet által megkötött biztosítással összefüggően az orvosi titoktartás alól felmentik a biztosítóval szemben Adós/Adóstárs hozzájárul ahhoz, hogy a biztosító a kárrendezéshez szükséges esetekben és mértékben biztosítási titoknak minősülő adatait átadja a következő tevékenységet végző megbízottjainak: megbízott szakértőnek, megbízott orvosnak, megbízott felülvizsgálónak, megbízott fordítónak, adósság- és díjbehajtással megbízott vállalkozásnak és megbízott ügyvédjének Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás " Ügyfél-tájékoztató"-ját megismerte és átvette.

7 Felek megállapodnak abban, hogy a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás megszűnését követően a jelen szerződés szerinti ügyleti kamat helyébe automatikusan (azaz a jelen szerződés módosítása nélkül) a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetményében a csoportos kölcsönfedezeti életbiztosítás nélküli folyószámla hitelre irányadó kamatmérték lép. Felek a jelen megállapodásukra való tekintettel kijelentik, hogy a jelen szerződés feltételeinek ily módon való megváltozását nem tekintik egyoldalú szerződésmódosításnak. XIII. Az Adós elállási (felmondási) joga 25.) Az Adós a jelen szerződéstől a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, ha a kölcsön folyósítására még nem került sor. Az Adós a kölcsön folyósítása után a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a kölcsönszerződést. A jelen pont szerinti esetben a felmondásról szóló nyilatkozatnak a Takarékszövetkezet részére való elküldését követően az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül köteles a felvett kölcsönösszeget és a kölcsön folyósításának időpontjától a visszafizetés időpontjáig felszámítható, a jelen szerződés szerint megállapított ügyleti kamatot a Takarékszövetkezetnek visszafizetni. 26.) Felek megállapodnak abban, hogy az elállási jog, illetve a jelen fejezet szerinti felmondási jog kizárólag az Adóst illeti meg és azt személyesen, írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni. 27.) Az elállási- illetve felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Adós az erre vonatkozó nyilatkozatát a 25.) pontban meghatározott határidő lejártáig postára adja vagy egyéb igazolható módon azt a Takarékszövetkezetnek elküldi. XIV. A szerződés Takarékszövetkezet általi felmondásának szabályai 28.) A Takarékszövetkezet a jelen szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a fennálló kölcsöntőke tartozásnak és járulékainak egyösszegű, a felmondásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belüli visszafizetését követelni, ha a számlán a hitelkeret összegén felüli tartozás keletkezik; az Adós a kölcsön folyósítási feltételeiben írt átutalási, illetve befizetési kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló évi törvény (Ptk.) 6:382. -ában és 6:387. -ában foglalt, illetve a jelen szerződésben meghatározott egyéb esetekben. XV. A központi hitelinformációs rendszerrel (KHR) kapcsolatos rendelkezések 29.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a központi hitelinformációs rendszerrel szóló évi CXII. törvényben (KHR törvény) meghatározott célra lehet felhasználni.

8 8 Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a fentiek szerinti tájékoztatást tartalmazó, a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató egy példányát átvette, a tartalmát megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. 30.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott arról, miszerint a jelen szerződés megkötését követő öt munkanapon belül köteles írásban átadni a KHR részére az alábbi referenciaadatait: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány (személyi igazolvány vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély) száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 31.) Adós/Adóstárs a jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy a Takarékszövetkezet tájékoztatást adott arról, miszerint a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadja az alábbi referenciaadatait, ha a jelen szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeinek oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennáll. A jelen pontban írt feltételek fennállása esetén a Takarékszövetkezet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére az alábbi referenciaadatokat köteles öt munkanapon belül átadni: név; születési név; születési idő, hely; anyja születési neve; személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím; levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítja (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyféli minőség (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a minimálbért meghaladó összegű fizetési késedelem folyamatos 90 napon túli bekövetkezésének időpontja; a 90 napos késedelem időpontjában fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege; a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja; a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés; előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme; a fennálló tőketartozás összege és pénzneme; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. 32.) Adós/Adóstárs kijelenti, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződés megkötését megelőzően megismertette vele a KHR-ből átvett adatokat és az abból a hitelképességére vonatkozóan megállapítható következtetéseket, továbbá figyelmeztette a hitelfelvétel kockázataira. 33.) Adós/Adóstárs tudomásul veszi, hogy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére való átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A kifogást a Takarékszövetkezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz lehet benyújtani. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás neve: BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság levélcíme: 1205 Budapest, Mártonffy utca telefonszáma: (1) telefaxszáma: (1) weboldala:

9 9 XVI. Záró rendelkezések 34.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (pénzügyi fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület előtt kezdeményezhet eljárást (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: ; cím: A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a Pénzügyi Békéltető Testület jelen szerződéssel kapcsolatos eljárásának és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a Takarékszövetkezettel. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell, e nélkül a Pénzügyi Békéltető Testület a kérelmet elutasítja. 35.) Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen kölcsönszerződésből eredő, pénzügyi fogyasztói jogvitának nem minősülő jogviták esetére a szerződéskötés helye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat. 36.) A Takarékszövetkezet felügyeleti hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39., levélcím: 1534 Budapest BKKP, Pf.:777., honlap: 37.) A jelen kölcsönszerződésből folyó fizetési kötelezettségek az Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tekintetében egyetemlegesek, ezért tudomásul veszik, hogy a Takarékszövetkezettel szemben személyenként a teljes tartozásért felelnek, és egymás szerződésszegéséért is helyt állni kötelesek. 38.) A kölcsönnel kapcsolatban küldött írásbeli értesítések bármelyik kötelezettségvállaló kezéhez joghatályosan kézbesíthetők. 39.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy a hiteldíjra és a THM-re vonatkozó rendelkezéseket, jogszabály alapján a szerződés részévé váló szerződési feltételeket, a jogszabályok előírásainak és feltételeinek megfelelően elkészített szerződéstervezetet megismerte, és az ezekre vonatkozó tájékoztatást megkapta. Kijelenti továbbá, hogy a Takarékszövetkezet a THM mértékét közölte és biztosította annak lehetőségét, hogy a THM számításának módját, és a THM számítása során figyelembe vett egyéb költségek meghatározását és várható összegét megismerje. 40.) Felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Takarékszövetkezet üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók. A jelen szerződésből eredő elszámolási vita esetére Adós/Adóstárs/Készfizető kezes aláveti magát annak, hogy a terhére fennálló kölcsön- és járuléktartozás összegét, valamint a folyósítás napját esetleges végrehajtási eljárás esetén is a Takarékszövetkezet számlái, nyilvántartásai, könyvei alapján készült közjegyzői okiratba foglalt ténytanúsítvány tanúsítsa, amelynek elfogadására a felek a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak, és ebben a tekintetben a Takarékszövetkezetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentik. 41.) Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kölcsön nyilvántartási devizaneme megszűnne, akkor helyébe bevezetésével egyidejűleg az annak helyébe bevezetésre kerülő fizetőeszköz lép. Az átváltási árfolyam alapja a belépő fizetőeszköznek a Takarékszövetkezet által az átváltáskor közzétett árfolyama. 42.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a kölcsönkérelemben és az ahhoz kapcsolódó okiratokban rögzített, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 2. melléklete szerinti azonosító (személyes) adatait, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, valamint a Hpt. rendelkezései szerint a jelen szerződéses jogviszony szerinti elszámolás biztosítása, a kötelezettségek és jogosultságok teljesítésének igazolása iránt, kockázatelemzési és értékelési célokra nyilvántartsa, feldolgozza és kezelje. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet adatkezelése a jelen szerződés

10 10 aláírásával megadott hozzájárulásán alapul, és a Takarékszövetkezetnek a jelen szerződésből eredő követelése megszűnésétől számított 10 (tíz) évig áll fenn. 43.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes kijelenti, hogy az évi LXVI. tv. alapján nyilvántartott adatait a Takarékszövetkezettel szemben nem tiltotta le, illetve jelen szerződéses jogviszony fennállása alatt nem tiltja le. Amennyiben a jelen nyilatkozata nem felel meg a valóságnak, illetve a jelen szerződésen alapuló tartozás maradéktalan kiegyenlítését megelőzően adatait bármikor letiltja, a Takarékszövetkezet jogosult a jelen kölcsönszerződést azonnali hatállyal felmondani. 44.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes ezennel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kölcsönszerződés felmondása esetén a Takarékszövetkezettel szemben vállalt kötelezettsége teljesítéséhez szükséges személyi adatait az évi LXVI. törvényben megjelölt szervek a Takarékszövetkezet írásbeli kérelmére kiszolgáltassák. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes ebben a körben kijelenti, hogy a Takarékszövetkezetet a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmenti. 45.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes hozzájárul ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet a jelen szerződésen alapuló követelésének esetleges érvényesítése miatt felmerülő költségek összegével az általa vezetett bármelyik fizetési számláját megterhelje. 46.) Az Adós kérésére a Takarékszövetkezet a jelen szerződés fennállása alatt költség- és díjmentesen törlesztési táblázat formájában kivonatot készít az Adós Takarékszövetkezettel szemben fennálló tartozásairól. 47.) Egyéb feltételek: ) Kézbesítési vélelem. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a címváltozásáról (lakcím, levelezési cím, telefonszám változásról) 5 munkanapon belül köteles értesíteni a Takarékszövetkezetet. Ha Adós/Adóstárs/Készfizető kezes nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, akkor a Takarékszövetkezet által a jelen szerződésben megadott címre megküldött irat kézbesítettnek tekintendő. Adós/Adóstárs/Készfizető kezes részére elküldött iratot a kézbesítés megtörténtét igazoló okirat hiányában a következő időpontokban kell kézbesítettnek tekinteni: közvetlen kézbesítés esetén akkor, amikor a küldeményt az Adósnak/Adóstársnak/Készfizető kezesnek átadják; postázás esetén a feladást követő ötödik munkanapon; a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett az átvételt megtagadta. 49.) Adós/Adóstárs/Készfizető kezes a jelen okiratban szereplő, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. tv. szerinti bármely adata változásáról, a változást követő 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezetet írásban értesíteni köteles. 50.) Adós kijelenti, hogy a jelen szerződés vonatkozásában a Takarékszövetkezet teljes körűen felmentette a banktitok megtartásának a kötelezettsége alól az Adóstárssal/Készfizető kezessel szemben. 51.) Amennyiben a jelen szerződésben Adóstárs és/vagy Készfizető kezes nem kerül megnevezésre, illetőleg a kölcsön folyósításának feltételei között a kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése nem szerepel, úgy a jelen szerződésnek az Adóstársra és/vagy a Készfizető kezesre, illetve a kölcsönfedezeti életbiztosításra vonatkozó rendelkezéseit nem írottnak kell tekinteni.

11 11 52.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., a Hpt., a fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény, a KHR törvény, valamint a Takarékszövetkezet mindenkori Általános Üzletszabályzatának és mindenkori Hirdetményének a rendelkezései az irányadóak. Ezt a szerződést Adós/Adóstárs/Készfizető kezes alaposan áttanulmányozta, megértette és mint akaratával mindenben egyezőt, jóváhagyólag írja alá. A szerződés egy eredeti példányát Adós/Adóstárs/Kézfizető kezes átvette. Kelt:, év hó. napján (beosztás) (beosztás) Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet hitelező képviseletében adós adóstárs készfizető kezes készfizető kezes Előttünk, mint tanúk előtt: 1.) aláírás: név: cím: 2.) aláírás: név: cím:

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/a. cégjegyzékszám: 02-02-000196 NAIH-51391/2012. tel.: 69/569-990 fax: 69/569-991 szerződésszám: / ügyintéző: kirendeltség: tel.: / - fax: / - SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS amely

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/a. sz. melléklet hiteliktatószám mely létrejött egyrészről a HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez Dél-Zalai

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről [ Hitelintézet neve] székhelye: cégbírósági nyilvántartás:.törvényszék cégjegyzék száma:

Részletesebben

Hitelkeret szerződés számlahitelhez

Hitelkeret szerződés számlahitelhez Hitel számlaszám:. mely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u. 37. cégjegyzékszám: 05-02-000282 cégbírósági nyilvántartás: Miskolci Törvényszék

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés Szerződésszám: Lakossági fizetési számla-hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről: a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely: 4060 Balmazújváros, Veres Péter u. 3. Levelezési cím: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés HITELSZÁMA: mely létrejött a Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet (3915 Tarcal, Fő út 66. cégjegyzékszám: 05-02-000269,... kirendeltség (címe......

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS A kölcsön száma: 7. sz. melléklet FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265,

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Iktatószám: Kölcsönszám: Ügyintéző aláírása: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Amely létrejött egyrészről a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék

Részletesebben

Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére

Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére Hitelkeret szerződés lakossági ügyfelek részére Iktatószám:.. Készítette: Ellenőrizte:.. V/3. sz. melléklet amely létrejött egyrészről a Sajóvölgye Takarékszövetkezet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Egressy

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám:. Hitelkeret szerződés Fizetésiszámla-hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a B3 TAKARÉK Szövetkezet székhelye:8444 Szentgál, Fő u 44 cégbírósági nyilvántartás: Veszprémi

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez A kölcsön száma: 3. sz. melléklet KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Lombard hitelhez Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma: 10045655-2-15,

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet... Fiókja Kölcsönszám: Okiratszám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (3390 Füzesabony,

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós),

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós), Szerződés száma: Hitelszámla száma: SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről, a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: 10-02-020168 Kirendeltsége:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására

SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására Hitelszám/cjksz.:.. SZERZŐDÉS Lakossági folyószámlahitel Plusz szolgáltatás nyújtására Jelen folyószámlahitel keret szerződés létrejött egyrészről Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet.. Fiókja Cím:.

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződ Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrzről Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet székhelye: 4372 Nyírbéltek, Kossuth út 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is)

FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) Kölcsönszerződés száma: FORINT ALAPÚ FOGYASZTÁSI (SZEMÉLYI) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (óvadék nélküli esetben és óvadék esetén is) amely létrejött egyrészről a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez

HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez HITELKERET-SZERZŐDÉS Fizetési számla hitelkeret igénybevételéhez Hiteliktatószám: A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A kölcsön nyilvántartási száma: A kölcsönt folyósító kirendeltség neve és címe: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS EGYEDI RÉSZ 1 (SZTENDERD KLASSZIKUS) A szerződő felek, egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet

Részletesebben

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Iktatószám: V/5. sz. melléklet Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés Amely a Tiszavasvári Takarékszövetkezet, székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzék száma: 15-02-050265, adószáma:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez

Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez Hiteliktatószám: Kölcsönszerződés Áruvásárlási hitelhez A szerződő felek, egyrészről: Cégnév: AZÚR Takarék Takarékszövetkezet Székhely: 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8. Cégjegyzékszám: 05-02-000186

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET nyújtásához

HITELSZERZŐDÉS FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: HITELSZERZŐDÉS FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET nyújtásához amely létrejött egyrészről a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS Folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez

FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS Folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez FOLYÓSZÁMLAHITEL-SZERZŐDÉS Folyószámla-hitelkeret igénybevételéhez Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Cím:2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/a), mint bankhitel nyújtására

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez 1 Hiteliktatószám Ügyintéző: Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (címe: cégjegyzékszám: ) a továbbiakban: Takarékszövetkezet és Számlatulajdonos

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS JELZÁLOG KÖLCSÖNHÖZ Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Cenzúraszám: Kölcsönszám: amely létrejött egyrészről a Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (4465. Rakamaz Szent

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelszerződés száma: [*] mely létrejött egyrészről a Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 4090 Polgár, Hősök

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Hiteliktatószám: Ügyintéző:

Hiteliktatószám: Ügyintéző: Hiteliktatószám: Ügyintéző: FORINT ALAPÚ HITELINT ÉZETI SZEMÉLYI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS továbbiakban: Szerződés, amely létrejött, egyrészről: Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 3561 Felsőzsolca,

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre)

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS (kis összegű fogyasztási kölcsönre) [Takszovfejlec] Az Ön számlavezető bankja: TkszFiokMegnev TkszFiokCim Adó ig. szám: TkszFiokTelefon TkszFiokWWWAndMail BankNev BankCime Adóigazgatási szám: MNB számlaszám: FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN SZERZŐDÉS

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 5932 Gádoros, Nagy u. 63., cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Takarék Folyószámlahitel sz. Folyószámlahitel Szerződés 1. sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez Hatálybalépés napja:

Részletesebben

Négy - Évszak hitelkeret igénylő

Négy - Évszak hitelkeret igénylő 1 Négy - Évszak hitelkeret igénylő Kérjük, hogy felelősségteljesen hozza meg a hitelkeret igénylésére vonatkozó döntését, figyelembe véve a háztartása teherviselő képességét, a háztartásban élők vagyoni-jövedelmi

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft

A hitel devizaneme: HUF A kölcsön minimális összege: 100.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÁSI - SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKRŐL KISKUN Takarékszövetkezet 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4. Engedélyszám: APTF 795/1997/F 1997. 11.28. Jelen tájékoztató nem minősül jogilag

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Hűség folyószámla hitelkeret-szerződés 1. oldal HITELKERET SZERZŐDÉS Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hűség folyószámla hitel Szerződő felek egyrészről neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan

TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerről pénzügyi lízinggel kapcsolatosan Az OTP Ingatlanlízing Zrt. a jelen Tájékoztatóban ismerteti az üzletfeleivel (továbbiakban Üzletfél), hogy az Üzletfél

Részletesebben

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós)

mint adós II. (a továbbiakban: Adós II.) (Adós I. és Adós II. a továbbiakban együttesen: Adós) Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon: +36 46 399 036 Fax: +36 46 599 232 E-mail: kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám: 05-02-000250, Miskolci

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz A kölcsön száma:... Hitelszámla száma: 55100... -... KÖLCSÖNSZERZŐDÉS a Takarékszövetkezet által nyújtott fogyasztási célú kölcsönhöz amely létrejött egyrészről a BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet - továbbiakban:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben