AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) május 31. Tartalomjegyzék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AQUA Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat (tervezet) - 2013. május 31. Tartalomjegyzék"

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Általános rész A szabályzat célja A szabályzat hatálya és érvényességi köre A szabályzattól eltérő, egyedi feltételekkel kötendő szolgáltatási szerződés Fogalmi meghatározások A Szolgáltató bemutatása A Szolgáltató legfontosabb adatai A Szolgáltató tevékenységei A Szolgáltató ellátási területe A Szolgáltató kapcsolatai Kapcsolat a Felhasználókkal Kapcsolat a hatósági és érdekképviseleti szervezetekkel Hatóságok, Érdekképviseleti szervek és elérhetőségeik Az Aqua Szolgáltató Kft küldetése és jövőképe Minőség- és környezetirányítás Szolgáltatások díjai Szolgáltatási díjkedvezmények Locsolási kedvezmény Csoportos beszedési megbízás esetén biztosított kedvezmény Nagymértékű csőtörés esetén biztosítható kedvezmény Részfizetések kezelése, fizetési halasztások A szociálisan rászoruló Felhasználókra vonatkozó különös szabályok A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás bemutatása A Felhasználó szerződéskötési igényének kezelése Az igénybejelentés rendje Az igénybejelentés tartalmára vonatkozó előírások Tűzcsap és tűzivíz vételi hely létesítésének igénylése Az igénybejelentés visszaigazolása A szerződéskötéshez szükséges adatok, iratok biztosításának rendje A szerződés kötésére vonatkozó szabályok Közüzemi szolgáltatási szerződés lakossági Felhasználók részére Közüzemi szolgáltatási Szerződés nem lakossági Felhasználók részére Dokumentum verzió: v5 Oldal: 2/116

3 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás térítésének és megvalósításának szabályai Eljárás a Felhasználó személyének megváltozása esetén A Bérlővel kötendő Szolgáltatás Szerződésre vonatkozó szabályok A közüzemi szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás minőségi paraméterei és folyamatossága Szolgáltatásba bekapcsolás részletes szabályai Bekötővezeték és bekötési vízmérőhely kialakításának szabályai Mellékvízmérő felszerelésére vonatkozó előírások Locsolási vízmérő A locsolási vízmérő felszerelésére vonatkozó szabályok A locsolási vízmérő elszámolásának szabályai Vízmérőcserék lejárt hitelességű mérők esetében A házi víziközmű-rendszer ellenőrzésének és karbantartásának szabályai A házi víziközmű-rendszerrel kapcsolatos általános szabályok A házi víziközmű-rendszer és a saját célú vízkivételi mű kapcsolata Ideiglenes vízmérők felszerelése Közmű nyilatkozatok kiadása A szerződő felek közti elszámolás szabályai Vízmérő leolvasás rendje Elszámolási időszakok Általános szabályok Lakossági Felhasználókkal kapcsolatos szabályok A nem lakossági Felhasználókkal kapcsolatos szabályok A társasházakra, tömblakásokra vonatkozó szabályok A Felhasználó által teljesítendő rendszeres leolvasás és bejelentés szabályai Mérőeszközök hiányában történő elszámolás szabályai Eljárás a Felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradás esetén A szolgáltatás mennyiségének mérése és a hibásan működő mérők elszámolása A szolgáltatott ivóvíz mennyiségének mérése Vízmérő pontossági vizsgálatának menete (helyszíni pontosságellenőrzés, rendkívüli hitelesítés) Vízmérő pontossági vizsgálatának fizetési feltételei A hibásan működő mérőre vonatkozó elszámolási szabályok A megelőző évi átlagfogyasztást meghaladó eltérés mértékére vonatkozó szabályok Dokumentum verzió: v5 Oldal: 3/116

4 5.9. Számlák kiegyenlítésének szabályai Számlaadási kötelezettség Számla típusok Elszámoló számla (vagy végszámla) Részszámla Helyesbítő számla Összevont számla Számlák kézbesítése Számlakifogás Számla kiegyenlítés módjai Pénztári befizetés készpénzben, vagy POS terminálon keresztül Készpénzátutalási-megbízás (sárga csekk) Folyószámláról (átutalási betétszámláról) történő csoportos átutalás, vagy egyedi utalás Jóváírások sorrendje a befizetéseknél Túlfizetések rendezése A díjvisszatérítés feltételei Számla fizetési határideje A szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyek és ezen személyekkel való kapcsolattartás szabályai Az üzemzavar és a szolgáltatás szünetelésének valamint korlátozásának szabályai Az üzemzavar elhárítása A szolgáltatás szüneteltetése és az üzemzavar elhárítása érdekében A szolgáltatás korlátozásának szabályai Közérdekű korlátozás Korlátozás díjtartozás következtében A felek kölcsönös tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó előírások A tájékoztatásra vonatkozó általános szabályok A tájékoztatás elmulasztásának következményei A feleket terhelő együttműködési kötelezettség A Felhasználó előző évi átlagfogyasztásától mutatkozó jelentős eltérés esetére vonatkozó előírások Szerződéses adatok módosítása A Felhasználó és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei Felhasználó jogai Dokumentum verzió: v5 Oldal: 4/116

5 8.2. A Felhasználó kötelezettségei A Szolgáltató jogai A Szolgáltató kötelezettségei A közüzemi szerződés megszűnésének esetei A közüzemi szerződés időtartamára vonatkozó előírások A közüzemi szerződés rendes felmondására vonatkozó szabályok A közüzemi szerződés Szolgáltató általi rendes felmondásának okai A közüzemi szerződés Felhasználó általi rendes felmondásának okai A közüzemi szerződés azonnali hatályú felmondásának okai és a felmondás rendje A közüzemi szerződés Szolgáltató általi azonnali hatályú felmondásának okai és a felmondás rendje A közüzemi szerződés lakossági Felhasználó általi azonnali hatályú felmondásának okai és a felmondás rendje A közüzemi szerződés megszűnésének egyéb esetei A szerződő fél halála vagy jogutód nélküli megszűnése A Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnése A fogyasztási hely megszűnése, megszüntetése A Felhasználó személye megváltozásának bejelentése A felek közti elszámolás szabályai a közüzemi szerződés megszűnésének esetén A közüzemi szerződés megszegése esetén követendő szabályok Szerződésszegés a Szolgáltató részéről Szerződésszegés a Felhasználó részéről A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésének módja és eljárási rendje Az ellenőrzési tevékenység általános leírása Rendellenességek vizsgálata A szolgáltatás megfelelő egységáron való vételezésének ellenőrzése A szolgáltatás vételezés mennyiségi mérésének ellenőrzése A szerelési zárak és hitelesítési bélyegzés ellenőrzése Saját kút használatának ellenőrzése Illegális bekötések és a csapadékvíz elvezetésének ellenőrzése Mérőhelyek szakszerűségi vizsgálata A közmű térképek és nyilvántartási adatok helyszíni ellenőrzése Felhasználó felelősségkörébe tartozó vezetékszakaszon tapasztalt csőtörések (rejtett meghibásodások) kivizsgálása Egyéb bejelentések kivizsgálása Dokumentum verzió: v5 Oldal: 5/116

6 10.4. Bizonyítási szabályok és bizonyítási teher a közüzemi szerződés megszegése esetében A szerződésszegés jogkövetkezményei Késedelmi kamat Kártérítés Kötbér A Szolgáltató adatvédelmi kötelezettségei Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A beérkező panaszok rögzítése, archiválása Panaszbejelentés esetén szükséges egyeztetések és végrehajtásuk dokumentálása A panaszbejelentés érdemi válaszadási határideje A válaszadási határidő elmulasztásának jogkövetkezményei Az ügyfélszolgálatokra, fiókirodákra és egyéb elérhetőségekre vonatkozó szabályok Az irodákra és elérhetőségükre vonatkozó tájékoztatások Az ügyfélszolgálat minőségi követelményei A közüzemi szerződésből eredő viták és rendezésük módja Tájékoztatás a felek jogviszonyára irányadó jogszabályokról Az eljáró bíróságokra vonatkozó kikötések A másik fél értesítésére, az értesítés határidejére és módjára vonatkozó előírások A víziközmű szolgáltatás szüneteltetése iránti kérelemre vonatkozó szabályok Egyéb rendelkezések Egyéb költségek Hatályba léptető rendelkezések sz. melléklet: Jogszabályok és előírások sz. melléklet: Egyéb szolgáltatásaink sz. melléklet: Az AQUA szolgáltató kft. ellátási területe sz. melléklet: Fogyasztói igénybejelentés sz. melléklet: Igénybejelentéshez szükséges tervdokumentációk tartalmi követelményei sz. melléklet: Közüzemi szolgáltatási szerződés lakossági Felhasználók részére, valamint lakossági mellékvízmérő, és locsolási vízmérő felszerelése esetén sz. melléklet: Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez sz. melléklet: Közüzemi szolgáltatási szerződés nem lakossági Felhasználók részére, valamint nem lakossági mellékvízmérő, és locsolási vízmérő esetén sz. melléklet: Általános szerződési feltételek a nem lakossági Felhasználókkal kötendő szolgáltatási szerződéshez sz. melléklet: A Felhasználó személye megváltozásának bejelentése Dokumentum verzió: v5 Oldal: 6/116

7 11. sz. melléklet: Vízmérő átvételi elismervény sz. melléklet: Kérelem közműnyilatkozathoz sz. melléklet: Leolvasói értesítés sz. melléklet: Jegyzőkönyv vízmérő helyszíni vizsgálatáról sz. melléklet: Vízdíj (elszámoló) számla magyarázat sz. melléklet: Vízdíj (rész) számla magyarázat sz. melléklet: Az AQUA szolgáltató kft. elérhetőségei sz. melléklet: Az elvezetett csapadékvíz mennyiségének meghatározása sz. melléklet: Feljegyzési napló sz. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató sz. függelék: Árlista Dokumentum verzió: v5 Oldal: 7/116

8 1. Általános rendelkezések 1.1. Általános rész Az, AQUA Szolgáltató Kft.(továbbiakban: Szolgáltató) Üzletszabályzata tartalmazza a hatályos jogszabályok által meghatározott működési keretet, valamint azokat a legfontosabb feltételeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Felhasználó és a Szolgáltató eredményes együttműködéséhez A szabályzat célja Üzletszabályzatunk célja a közműves ivóvízellátással és közműves szennyvízelvezetéssel, valamint szennyvízkezeléssel, mint közüzemi szolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek Szolgáltatóra és Felhasználóra vonatkozó szabályainak áttekinthető rögzítése. A Szolgáltató kiemelt céljai: víztermelés, vízelosztás, szennyvízgyűjtő hálózat üzemeltetése, szennyvízkezelés és tisztítás. Különös figyelmet fordít a Felhasználói igények felmérésére, a Felhasználókkal való partneri kapcsolat kiépítésére és fenntartására, valamint az eredményes működés biztosítására. A Szolgáltató elkötelezett a víziközmű szolgáltatás folyamatos minőségi fejlődésének megvalósításában. Célja a műszaki, technológiai és ügyfélszolgálati feladatok biztonságos, egyre magasabb színvonalú teljesítése. Biztosítja a munkavállalók munka-, és egészségvédelmét, valamint a környezet megóvását A szabályzat hatálya és érvényességi köre Az Üzletszabályzat hatálya a Szolgáltató működési területére, a Szolgáltatóra és a vele jogviszonyban álló Felhasználókra terjed ki. Szolgáltató az Üzletszabályzatot - mely visszavonásig érvényes - az Ügyfélszolgálati irodáiban, a közszolgáltatási területéhez tartozó települések Polgármesteri Hivatalaiban valamint a weboldalon helyezi el, és ott a Felhasználók rendelkezésére bocsátja. A szabályzat hatályba lépésének napjától valamennyi, a Felhasználó által megkötött közüzemi szerződésre, a már megkötött közüzemi szerződésekre is érvényes és alkalmazandó A szabályzattól eltérő, egyedi feltételekkel kötendő szolgáltatási szerződés A Szolgáltató a szabályzattól eltérő tartalommal közüzemi szolgáltatási szerződést nem köt. Egyedi feltételeket sem szolgáltatási területekre, sem szolgáltatást igénybe vevőkre nem alkalmaz. Szolgáltatási területekre vagy szolgáltatást igénybe vevőkre a jövőben esetlegesen kidolgozásra kerülő egyedi feltételeket a Szolgáltató honlapján fogja közzé tenni, és valamennyi ügyfélszolgálati irodában ki fogja függeszteni. Egyedi feltételek igénybevételének lehetőségét minden a feltételeket teljesítő szolgáltatást igénybevevő fél részére a Szolgáltató biztosítani fogja. Dokumentum verzió: v5 Oldal: 8/116

9 2. Fogalmi meghatározások Az Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak a mindenkor hatályban lévő, a közműves ivóvízellátásra és közműves szennyvízelvezetésre vonatkozó jogszabályokban (jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletében felsorolt jogszabályokban) foglaltak, valamint az alábbiakban meghatározottak szerint értendők: Bekötési vízmérő: a felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvízbekötővezeték végpontjára telepített mérő. Csatlakozó hálózat: több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi. Felhasználási hely: az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközműszolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi. Felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. Házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna). Házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű). Ivóvíz-bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely o bekötési vízmérő esetében úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed, egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, o bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed. Ivóvíz-törzshálózat: olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvízfőnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll. Közműfejlesztési kvóta: víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a Szolgáltató által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m3/nap. Lakossági Felhasználó: az a természetes személy Felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. Mellékvízmérő: a bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő. Dokumentum verzió: v5 Oldal: 9/116

10 Szennyvíz-bekötővezeték: a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték. Számlázásnál az átlagfogyasztás meghatározása hibás mérés, mérőhiány, vagy egyéb esetekben: a meghibásodási időszakban elfogyasztott ivóvíz mennyiségét a meghibásodás bejelentését megelőző utolsó mérőleolvasás időpontját megelőző 12 hónap összes fogyasztásából az egy napra számított átlagfogyasztás és a meghibásodás időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. Szennyvíz törzshálózat: olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll. Víziközmű: olyan közcélú vízilétesítmény, amely o település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását, vagy o a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja. Víziközmű-fejlesztés: víziközműre irányuló olyan beruházási vagy felújítási tevékenység, mely célja szerint új víziközmű létesítését, a meglévő víziközmű bővítését, rekonstrukcióját és pótlását is magába foglalhatja. Víziközmű-szolgáltatás: a közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a Szolgáltató a Felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok). Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan vagy ingatlanrész, o amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy o amelyen a keletkező szennyvíz részben, vagy egészben történő elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötővezeték, vagy a szennyvíz bekötővezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült. Alapdíj: a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő díj. Bebocsátó: aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bocsát be. Bebocsátó hely: közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja. Egyéb víz: a szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minősülő, a Szolgáltató hozzájárulásával bebocsátott használt víz. Elkülönített Felhasználói hely: felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény. Dokumentum verzió: v5 Oldal: 10/116

11 Elkülönített vízhasználó: az elkülönített Felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója. Fogyasztásmérő: a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló mérőeszköz: o Ivóvízmérő: a bekötési vízmérő és a mellékvízmérő mellett az ivóvízhálózatba beépített az áramló víz mennyiségének meghatározására szolgáló hitelesített mérőeszköz és annak tartozékai: átadási vízmérő: Szolgáltatók között a mennyiségi elszámolás mérésére szolgáló, az átadási ponton beépített ivóvízmérő, ikermérő: egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők, locsolási vízmérő: locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő vagy a bekötési vízmérőt követő házi ivóvízhálózatra telepített mellékvízmérő, törzshálózati vízmérő: közvetlenül a törzshálózati felhasználási helyekre, többek között közterületi vízvételi helyre telepített vízmérő. o Szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvízhálózatba beépített az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is: átadási szennyvízmennyiség-mérő: az átadó és az átvevő szennyvíz-hálózatának csatlakozási pontján, vagy összekötő vezetéken, az átadó és az átvevő által egyeztetett helyen, az átadó által beépíttetett, kalibráltatott szennyvízmennyiség-mérő, közműves szennyvízmennyiség-mérő: a szennyvíz mennyiségének mérésére alkalmas, a Felhasználó által a Szolgáltató jóváhagyásával beépített műtárgy, berendezés, amelyet a Felhasználó akkreditált, kalibráló laboratórium igénybevételével hiteles használati etalonnal rendszeresen ellenőriz. Fogyasztással arányos díj: 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja. Háztartási szennyvíz: rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak. Ipari szennyvíz: minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék. Ivóvízmérési hely: az ivóvizet szállító vezeték és környezetének úgy kialakított része, amely lehetővé teszi a vonatkozó jogszabályi előírásoknak is megfelelve az elszámolás alapjául szolgáló ivóvízmérő szakszerű beépítését, működtetését és ellenőrzését. Ivóvíz-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan: az az ingatlan, amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvíz-szolgáltatásra lehetőséget ad, vagy olyan szennyvíz-elvezetési hely, amely a közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételére ad lehetőséget. Ivóvízvételi hely: az ivóvizet szállító vezeték azon része, ahol a beépített szerelvények rendeltetésszerű használatával a vezetékből ivóvíz vételezése lehetséges. Kényszer áramoltatású szennyvízelvezetés: nem gravitációs körülmények között üzemeltetett, nyomás alatti vagy vákuumos elven működő szennyvízelvezető hálózat. Közintézményi Felhasználó: a földgázellátásról szóló évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 55/A. szerinti Felhasználó. Dokumentum verzió: v5 Oldal: 11/116

12 Közműves ivóvízzel ellátott: az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül, közterületen a közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található. Közterületi vízvételi hely: lakossági ivóvíz-fogyasztás, vagy rendkívüli helyzet esetén tűzivíz vételezésére vagy egyéb közcélú vízigény kielégítésére alkalmas, közterületen elhelyezett közcélú vízi létesítmény. Mellékszolgáltatási szerződés: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szerződés. Műszakilag elérhető: az a törzshálózat, amely a víziközmű-bekötővezeték (ivóvíz-bekötővezeték, illetve szennyvíz-bekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll. Műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető hálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi szennyvíz beemelő közbeiktatása nélkül, kényszer áramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvíz törzshálózatnak vagy szennyvíztisztító telepnek e célra kijelölt és kialakított része, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Szennyvíz-bebocsátási pont: a szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont. Szennyvíz bekötővezeték: az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha o gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, o kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep Felhasználó felőli oldala. Szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés: a szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvízbebocsátás előtt a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban előírt minőségűre tisztítja a szennyvizet. Szennyvíz-elvezetési hely: az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített Felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja. Szolgáltatási díj: a víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vszktv.) szerint fizetendő díj. Szolgáltatási pont: o ivóvíz-szolgáltatási pont: az ivóvíz-bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja, a Szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, a Szolgáltató által üzemeltetett rendszer átadási pontja. Dokumentum verzió: v5 Oldal: 12/116

13 o szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték Felhasználó felőli végpontja, amely gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában - zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, - nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala. kényszeráramoltatású rendszer esetén - az ingatlanon keletkezett szennyvizet gravitációs szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer szennyvízbeemelő szivattyújának szívócsonkja vagy szennyvízbevezető rácsozata, - az ingatlan szennyvizeit kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba juttató rendszer esetén az átemelőszivattyú elhelyezésétől függetlenül szennyvíz beemelő szivattyújának szívócsonkja, vagy szennyvízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep elhelyezkedésétől függetlenül a vákuumszelep Felhasználó felöli oldala. a Szolgáltató és a Felhasználó közötti közüzemi szerződésben meghatározott pont, a Szolgáltató által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szerződésben meghatározott pont, a szennyvíz-átadó rendszerének átadási pontja. Üzem: az a természetes vagy a lakásszövetkezetek kivételével jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagot használ, továbbá a Szennyezőanyag listában meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe. Víziközmű-hálózat: az ivóvíz-törzshálózat, a szennyvízelvezető törzshálózat a kapcsolódó víziközmű rendszerelemek, a csatlakozó ivóvíz-, illetve szennyvízhálózatok, valamint az ivóvíz és a szennyvíz bekötővezetékek együttesen. Szolgáltató: az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a Vksztv. alapján működési engedélyt kapott. Közműnyilatkozat: a Szolgáltató által kiadott tájékoztatás arról, hogy a tárgyi ingatlannak milyen meglévő csatlakozása, vagy kiépíthető csatlakozási lehetősége van a Szolgáltató által üzemeltetett víziközművekre. Tervek szakszerűségi felülvizsgálata: A víz és/vagy szennyvízhálózatot érintő tervek műszaki, üzemeltetői felülvizsgálata. Mérőhelyek szakszerűségi vizsgálata: a Szolgáltató nyilvántartásában szereplő, vagy felvételre kerülő vízmérők szabályszerű és rendeltetésszerű üzemeltetéséhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzése. Tulajdonosi felelősség: amennyiben az ingatlan bérlője, vagy egyéb jogcímen használója (nem tulajdonosa) a szolgáltatás díját nem, vagy nem teljes összegében, vagy késedelmesen fizeti meg a Szolgáltatónak úgy a Szolgáltató jogosult a követelését az ingatlantulajdonossal szemben érvényesíteni a Tulajdonos egyetemlegesen felelős a keletkezett tartozásokért a nem tulajdonos használóval. Ellátásért felelős: területileg illetékes önkormányzat. Dokumentum verzió: v5 Oldal: 13/116

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1 2 ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 7 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 7 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4

Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 Heves Megyei Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 3. kiadás TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. A szabályzat célja 4 2. A szabályzat hatálya 4 3. A szolgáltató adatai 4. A tevékenység bemutatása 5 4.1.

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5

1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat célja, területi -, személyi és időbeli hatálya, módosítása... 5 1.1. Az üzletszabályzat célja... 5 1.2. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.3. Az üzletszabályzat módosítására

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A tervezet Azonosító szám: VSZ../2013 kiadás /változat Budapest, 2013. Oldalak száma: 2/93 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. a Érvényességi idő kezdete: 2014. január 1. Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7.

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata. Érvényességi idő kezdete: 2013. november 7. a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 6 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 7 II.1. Fogalom-meghatározások 7 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42

Jogszabályok és elírások... 41. A bekötés elfeltételét képez víziközm-szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv... 42 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 I.1. Víziközm-szolgáltatóra vonatkozó adatok, tevékenység bemutatása... 3 I. 2. A szabályzat hatálya... 4 I.3.A szabályzat célja és kiadásának módja... 5 I.4. Fogalmi

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyes általános bemutatása....

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez

Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez Általános szerződési feltételek lakossági szolgáltatási szerződéshez A szerződő felek jogviszonyára a PTK 387-388. -ában, a 2011. évi CCIX. törvényben, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 58/2013.

Részletesebben

Fogyasztói tájékoztató

Fogyasztói tájékoztató 2011 Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Fogyasztói tájékoztató A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Víziközmű Szövetség közös kiadványa Közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés

Részletesebben

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft.

Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. Microsemic Számítástechnikai Hírközlési és Műsorszolgáltató Kft. a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csobánka község területén Hatályba lépés kelte: 2009.01.01.

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben