HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT."

Átírás

1 HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA 1

2 2 ÜZLETSZABÁLYZAT

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat közzététele, Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) hatályba lépése és módosítása Fogalom-meghatározások A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. alapadatai, tevékenységének bemutatása Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés lehetőségei II. A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA Közüzemi szolgáltatási szerződés tartalma, hatálya A Felhasználó jogai és kötelezettségei A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogai és kötelezettségei Közüzemi szolgáltatási szerződés létrejötte, igénykezelés, szerződés megszűnése Szerződéskötési kötelezettség Tájékoztatási kötelezettség szerződéskötést megelőzően Rákötési kötelezettség és átalánydíjas felhasználási helyek mérősítése Szerződéskötés új szolgáltatás létrehozásakor Közműnyilatkozat kérelem kezelése Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése Elkülönített mellékvízmérő felszerelése Új szennyvízbekötés létesítése Elkülönített locsolási célú mellékvízmérő létesítése Bekötés hatósági kötelezés alapján Szerződéskötés (átírás) a Felhasználó személyében / Számlafizető személyében történő változás esetén Szerződéses adatok módosítása

4 2.5. Szerződéskötés illegális közműhasználat esetén Közüzemi szolgáltatási szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által nyújtott szolgáltatások általános műszaki feltételei, minőségi paraméterei Kereskedelmi feltételek, díjak, díjképzés Szolgáltatási díjak Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás Külön díj ellenében végzett szolgáltatások és egyéb pénzügyi kötelezettségek Mérőeszközök, hiteles mérés biztosítása Hitelesítési célú mérőcsere (bekötési vízmérő) folyamata Elkülönített mellékvízmérő, elkülönített locsolómérő hitelesítési cseréje Szennyvízmennyiség-mérő kalibrálása (hitelesítése) Fogyasztásmérő pontosságának felülvizsgálata Fogyasztásmérők leolvasása Leolvasási rend Felhasználói mérőállás-bejelentés szabályai, rendje Szolgáltatás ellenértékének elszámolása Számlázási rend, számlatípusok Elszámolás hiteles mérés, leolvasás alapján Elszámolás Felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén, mérőállás hiányában becsléssel Elszámolás mérőeszköz hiányában Elszámolás hibás mérés esetén Elszámolás házi hálózat meghibásodása esetén Elszámolás a szolgáltatási pont előtti meghibásodás (fogyasztásmérő által mért elfolyás) esetén Elszámolás a szerződés megszűnése esetén Fizetési határidők és módok Részletfizetés, fizetési haladék Kifogás a számla ellen Szerződésszegés kezelése Szerződésszerű közműhasználat ellenőrzése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről

5 Szerződésszegés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről Szerződés felmondásával nem járó felhasználói szerződésszegés kezelése A késedelmes fizetés következményei Szabálytalan/illegális közműhasználat kezelése Szerződés felmondásával járó felhasználói szerződésszegés kezelése Közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnésének egyéb esetei III. FELHASZNÁLÓI MEGKERESÉSEK KEZELÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS, VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK Ügyfélszolgálat működésének bemutatása Személyes ügyintézés Telefonos ügyintézés Elektronikus ügyintézés Írásbeli ügyintézés Ügyfélszolgálati tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelmények, a szolgáltatás elvárt színvonala Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A beérkező panaszok, egyeztetések dokumentálása, rögzítése, archiválása Érdemi válaszadási határidő A válaszadási határidő elmulasztásának következménye Felettes szervek és hatásköreik, jogorvoslati lehetőségek A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hatásköre A Békéltető testület hatásköre Vitarendezés, értesítések Az Üzletszabályzatot meghatározó irányadó jogszabályok Bírósági kikötések Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja IV. ADATVÉDELEM Szerződő fél kezelt személyes adatainak köre Adatfeldolgozás, adattovábbítás Eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jog megsértése esetén Adatkezelési szabály a Felhasználó személyében beállt változás esetén

6 V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ HARMADIK FÉL, ÉS A VELÜK SZEMBEN FENNÁLLÓ KAPCSOLATOK BEMUTATÁSA VI. ELJÁRÁS ÜZEMZAVAR, SZÜNETELÉS ESETÉN Kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettség A tájékoztatás elmulasztásának következményei VII. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, MEGSZÜNTETÉSE FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE Szolgáltatás szüneteltetése Felhasználó kérésére Ivóvíz-szolgáltatás megszüntetése Szennyvízelvezetés szolgáltatás megszüntetése VIII. MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK számú melléklet: Közüzemi szolgáltatási szerződés minta számú melléklet: Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) számú melléklet: Formanyomtatvány Felhasználó változást bejelentő lap számú melléklet: Formanyomtatvány Adatváltozás bejelentő számú melléklet: Formanyomtatvány Közmű-csatlakozási kérelem számú melléklet: Formanyomtatvány Közmű-csatlakozási kérelem elbírálása számú melléklet: Tájékoztató Ivóvízbekötés létesítéséhez, mellékvízmérő, locsolási célú mellékvízmérő felszereléséhez számú melléklet: Tájékoztató Szennyvízbekötés létesítéséhez számú melléklet: Adatvédelmi tájékoztató számú függelék: Ügyfélszolgálat, tájékoztatási pontok elérhetőségei, nyitvatartási rendje, feladatai számú függelék: Felettes szervek, jogorvoslati lehetőségek elérhetőségei számú függelék: Külön díj ellenében végzett szolgáltatások, valamint kártérítések és kötbérek esetei és mértékei számú függelék: Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértékei számú függelék: Átalánydíjas felhasználási helyeken felhasználás mennyiségének megállapítása

7 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat tárgya Az Üzletszabályzat tartalmazza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által a felhasználók részére nyújtott szolgáltatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználók jogainak, illetve kötelezettségeinek rögzítését. Az Üzletszabályzat hatálya Az Üzletszabályzat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. működési engedélyében rögzített földrajzi ellátási területen a víziközmű-szolgáltatást igénybevevő Felhasználókra, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-re, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, a közüzemi szolgáltatási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik félre vonatkozik. Az Üzletszabályzat azon a napon lép hatályba, amikor a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) jelen Üzletszabályzatot jóváhagyó határozata hatályba lépett (hatályba lépési nap). Az Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Felhasználóval kötött közüzemi szolgáltatási szerződés, továbbá a Polgári Törvénykönyv, a víziközműszolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény, az 58/2013. (II.27.) számú Kormányrendelet, a mérésügyről szóló évi XLV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló évi CLV. törvény, illetve a szolgáltatási díj meghatározására vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az egyedi közüzemi szolgáltatási szerződésben szabályozott jogviszonyra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzatának rendelkezései is irányadóak. 2. Az Üzletszabályzat közzététele, Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) hatályba lépése és módosítása Az Üzletszabályzat közzététele A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mindenkor hatályos Üzletszabályzatát a honlapján teszi közzé, illetve jól látható helyen hozzáférhetővé teszi ügyfélszolgálati irodájában és a tájékoztatási pontjain is, valamint kérésre bárkinek a rendelkezésére bocsátja elektronikusan díjmentesen, nyomtatott formában meghatározott díj ellenében. Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése Az Üzletszabályzat rendelkezései és az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSzF) a hatályba lépés időpontjától kezdődően alkalmazandók a hatályba lépése előtt létrejött 7

8 víziközmű-szolgáltatási jogviszonyokra is. A víziközmű-szolgáltatás közüzemi szolgáltatási szerződésére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek az Üzletszabályzat részét képezik és az Üzletszabályzattal egyidejűleg hatályba lépnek. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ettől az időponttól a már korábban megkötött közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszonyokra is alkalmazza az ÁSzF-et. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Általános Szerződési Feltételei elérhetőek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálati irodájában és tájékoztatási pontjain, illetve internetes honlapján. Az Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek módosítása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ellátás folyamatos és biztonságos biztosítása érdekében fenntartja magának a jogot az Üzletszabályzat és az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosításának lehetőségére, a korábban megkötött közüzemi szolgáltatási szerződések vonatkozásában is, az alábbiakban rögzített módon, az alábbi feltételekkel: a szolgáltatás ellenértékének módosítása a hatályos jogszabályok, rendelkezések alapján; a jogszabályok alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hatáskörébe utalt működési folyamatok Felhasználókat nem lényeges hátrányosan érintő változtatásai esetén; jogszabályok és piaci feltételrendszer megváltozása esetén; hatósági döntések alapján. Az Üzletszabályzat módosítása esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az Általános Szerződési Feltételeket is magában foglaló tervezetet honlapján teszi közzé legalább 20 napos véleményezési határidőt biztosítva. A beérkezett véleményeket, észrevételeket és az ezekről folytatott egyeztetések eredményét a véleményezési határidő lejárta után a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 5 napon belül jegyzőkönyvben rögzíti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a véleményezési határidő lejártát követő 15 napon belül megküldi az Üzletszabályzat jóváhagyására irányuló kérelmét a MEKH részére. A kérelemhez mellékeli a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által az Üzletszabályzat szabályzat kidolgozásánál el nem fogadott észrevételeket, továbbá az ezekről lefolytatott egyeztetések jegyzőkönyvét is. A fennmaradt vitás kérdésekben a MEKH dönt a jóváhagyási eljárás keretében. Az MEKH az Üzletszabályzatot legfeljebb 3 évre jóváhagyja, a jóváhagyást feltételekhez köti, vagy a jóváhagyást megtagadja. Amennyiben a MEKH a jóváhagyást megtagadta, úgy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a határozatban foglaltak szerint köteles átdolgozni az Üzletszabályzatot, és újra benyújtani jóváhagyásra. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a MEKH által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatát a MEKH jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a honlapján közzéteszi. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. honlapján szerepelteti az Üzletszabályzat korábbi hatályos változatait is, a hatályossági időszakok megadásával. 8

9 Ellátási terület bővülése, új üzemeltetési szerződés A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ellátási területének bővülése esetén, az új üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő harminc napon belül az érintett Felhasználókat erről értesíti. Az értesítésben kitér a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. elérhetőségén túl annak Üzletszabályzata és ügyfélszolgálata elérhetőségére, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy az új üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő hatvanadik naptól a korábbi víziközmű-szolgáltatóval kötött közüzemi szolgáltatási szerződés helyébe - a felek eltérő megállapodása hiányában - a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzata szerinti közüzemi szolgáltatási szerződés lép. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fentieken túlmenően a közüzemi szolgáltatási szerződés teljesítése során minden lényeges körülményről megfelelő időben és módon tájékoztatja a Felhasználókat. 3. Fogalom-meghatározások Bebocsátó Aki a bebocsátási helyen a szennyvíz-törzshálózatra bekötött ingatlanról a szennyvízelvezetés szolgáltatási ponton a közműves szennyvízelvezető törzshálózatba szennyvizet, vagy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz-bebocsátási ponton nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet bocsát be. Bebocsátó hely Közműves szennyvízelvezetés esetében a szennyvízelvezetés szolgáltatási pontja, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében pedig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontja. Csatlakozó hálózat Több felhasználási hely ivóvízét az ivóvíz-bekötővezeték végpontjától a házi ivóvízhálózatokba szállító vízvezeték-hálózat (csatlakozó ivóvízhálózat), vagy több felhasználási hely szennyvizét a házi szennyvízhálózatból a szennyvíz-bekötővezeték végpontjáig szállító vezeték-hálózat (csatlakozó szennyvízhálózat), amely az érintett felhasználási helyek szerinti ingatlantulajdonosok közös tulajdonát képezi. Ellátási terület Olyan, települési közigazgatási területtel vagy területekkel egyértelműen behatárolható terület, amelyen belül a Felhasználók részére az adott víziközmű-szolgáltatást ugyanaz a víziközmű-szolgáltató végzi, jelen Üzletszabályzat vonatkozásában a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Felhasználási hely Az a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan, amelyen a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó igénybe veszi. 9

10 - Elkülönített felhasználói hely A felhasználási helyen belül minden, önálló vízhasználattal rendelkező épület, épületrész, lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség, önállóan használható bérlemény, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért. A felhasználás jellege szerint: - Állandó felhasználási hely Az a felhasználási hely, ahol a víziközmű-szolgáltatás igénybevétele a rendszeres emberi tartózkodás/vállalkozási vagy egyéb tevékenység végzése miatt az év során folyamatosan tényleges ivóvíz felhasználással és/vagy szennyvíz bebocsátással jár. - Nem állandó felhasználó felhasználási hely Az a felhasználási hely, ahol a víziközmű szolgáltatás igénybevétele során a tényleges ivóvíz felhasználás és/vagy szennyvíz bebocsátás az évnek csak egy időszakában, vagy egyáltalán nem jellemző annak okán, hogy az ingatlanon állandó emberi tartózkodás/vállalkozási vagy egyéb tevékenység nincs. Ide tartozik pl. az üdülési célra használt és a nem lakott ingatlan, az építési telek és a vállalkozási vagy egyéb tevékenység megszűnése miatt nem használt ingatlan. Felhasználó A víziközmű-szolgáltatást szerződéses jogviszony keretében igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközműszolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az alábbi kategóriákba sorolja a Felhasználóit. - Lakossági Felhasználó Az a természetes személy Felhasználó, aki nem jövedelemszerző gazdasági tevékenység keretében, saját háztartása, üdülő vagy hétvégi ház, garázs ellátása érdekében veszi igénybe a víziközmű szolgáltatást, valamint a társasház és a lakásszövetkezet. - Nem lakossági Felhasználó A lakossági Felhasználó fogalomkörébe nem sorolható természetes vagy jog személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, Nem lakossági Felhasználók körébe tartoznak a Ptk c) pontjában felsorolt gazdálkodó szervezetek. A Ptk. alapján gazdálkodó szervezet az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdő birtokossági társulat, a végrehajtói iroda, továbbá az egyéni vállalkozó. A helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, és minden más jogi személy, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 10

11 - Elkülönített mellékmérős Felhasználó A víziközmű-szolgáltatást mellékszolgáltatási szerződés keretében igénybe vevő Felhasználó, az elkülönített felhasználói hely tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója. - Számlafizető A közüzemi szolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó által megjelölt/meghatalmazott természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, mely a felhasználási helyre készített számlákat fogadja megadott levelezési címén. Felhasználó képviselője Amennyiben a Felhasználó írásban ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatot nem tesz, úgy a Felhasználó képviselőjének kell tekinteni a Felhasználó hozzátartozóját (Ptk a) pont). A Felhasználó képviselőjének kell tekinteni továbbá azt a személyt is, akit a Felhasználó teljes bizonyító erejű magánokiratban a képviseletre feljogosított (meghatalmazott). Felhasználói beadvány: Olyan kérelem, megkeresés, amely a Felhasználó Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel fennálló, víziközmű-szolgáltatással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, tartalmával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a Felhasználót érintő igény elintézésére irányul. Benyújtása történhet személyes, telefonos, vagy írásbeli (levél, fax, ) úton. - Reklamáció: Olyan felhasználói beadvány, amely egyéni (vélt vagy valós) jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. - Panasz: Felhasználói panasznak azt az ügyfélszolgálat levelezési címére érkező kizárólag írásos felhasználói beadványt kell tekinteni, amikor a Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-hez intézett reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Írásban benyújtott panasznak minősül a személyes ügyfélszolgálati irodában felvett jegyzőkönyv is. Fogyasztásmérő A felhasználási helyen/elkülönített felhasználói helyen a vízmennyiség vagy a szennyvízmennyiség mérésére szolgáló hitelesített mérőeszköz és annak tartozékai. - Bekötési vízmérő A felhasználási hely ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz-bekötővezeték végpontjára telepített mérő. - Mellékvízmérő A bekötési vízmérő után beépített, elkülönített ivóvízhasználat mérésére szolgáló mérő. - Ikermérő Egy vagy több ingatlan különböző felhasználási helyei ivóvízhasználatának mérésére szolgáló, az ivóvíz bekötővezeték végpontjára csillagpontosan kialakított bekötési vízmérők. 11

12 - Locsolási vízmérő A locsolási célú vízhasználat mérése céljából ivóvíz-bekötővezetékre telepített kizárólag közterületi locsolási bekötési vízmérő vagy ivóvíz-bekötővezetékre telepített ikermérő. - Elkülönített locsolási vízmérő (mellékmérő) A bekötési vízmérőt követően a házi ivóvízhálózatra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó írásbeli megállapodása alapján telepített, elkülönített locsolási vízhasználatot mérő fogyasztásmérő. - Szennyvízmennyiség-mérő A szennyvízhálózatba beépített az áramló szennyvíz mennyiségének meghatározására szolgáló kalibrált mérőeszköz (így például készülék, berendezés, műszer), ideértve annak tartozékait is. Házi ivóvízhálózat A felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna). Házi szennyvízhálózat A felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízmennyiségmérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű). Illegális közműhasználat Minden olyan eljárás, amikor a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tudta és hozzájárulása, valamint a szolgáltatás ellenértékének megfizetése nélkül veszi igénybe. Ivóvíz Az ivóvíz minőségi követelményekről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/ 2001 (X.25.) Korm. rendeletben meghatározott minőségű víz. Ivóvíz-bekötővezeték A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanon az ivóvíz-törzshálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között kiépített vezeték a tartozékaival, valamint a bekötési vízmérő, amely a) bekötési vízmérő esetében aa) úszótelkes és telekhatáron kialakított zártsorú beépítésnél az épület külső falsíkjáig terjed, ab) egyéb esetekben a bekötési vízmérőt követően a vízmérési helyen beépített elzárószerelvény bekötési vízmérő felőli csatlakozó pontjáig, ennek hiányában a bekötési vízmérőt követő 10 cm-es vezetékszakasz végéig terjed, b) bekötési vízmérő hiányában az ivóvíz-törzshálózattól a közterület és az ingatlan határvonaláig húzódó vezetékszakasz végéig terjed. 12

13 Közműfejlesztési kvóta A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt vagy bekapcsolni kívánt ingatlanhoz a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által a közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett részére biztosított vagy biztosítandó kapacitás, amelynek mértékegysége: m 3 /nap. Közműves ivóvízzel ellátott Az, akinek lakhelyének legfeljebb 150 méteres körzetén belül, közterületen a közműves ivóvízfogyasztásra módot nyújtó ivóvízvételi hely található. Közüzemi szolgáltatási szerződés A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó közötti jogviszonyt rögzítő, felhasználási helyenként készített dokumentum. - Mellékszolgáltatási szerződés Az elkülönített vízhasználatra vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés. MEKH Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal. Műszakilag elérhető törzshálózat Az a törzshálózat, amely a víziközmű-bekötővezeték (ivóvíz-bekötővezeték, illetve szennyvíz-bekötővezeték) kiépítésével elérhető, és az igényelt kapacitás rendelkezésre áll. Műszakilag rendelkezésre álló szennyvízcsatorna Az ingatlant határoló közterületen található szennyvízelvezető hálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése gravitációs szennyvízelvezetés esetén házi szennyvíz beemelő közbeiktatása nélkül, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható. Nyíltárkos bemérés A víziközmű-hálózat vezetékei és műtárgyai természetben azonosítható pontjainak nyílt munkaárokban geodéziai mérési technológiával történő bemérése EOV rendszerben. Nyomáspróba Zártszelvényű, 1 bar-nál nagyobb nyomás alatti folyadékszállító hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer. Szabálytalan közműhasználat Minden olyan eljárás, amely során a Felhasználó a víziközmű-szolgáltatást nem a jogszabályokban, Üzletszabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint veszi igénybe. Szennyvíz - települési szennyvíz Háztartási, vagy háztartási és ipari szennyvíz, továbbá egyesített elvezető rendszer esetén ezek csapadékvízzel képződött keveréke. 13

14 - Egyéb víz A szennyvíz törzshálózatba bocsátott települési, háztartási vagy ipari szennyvíznek nem minősülő, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulásával bebocsátott használt víz. - Háztartási szennyvíz Rendszeres emberi tartózkodás céljára szolgáló területről származó szennyvíz, ami az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik, és nem tartalmaz talajvizet vagy csapadékvizet, továbbá nem minősül veszélyes hulladéknak. - Ipari szennyvíz Minden olyan szennyvíz, amely ipari vagy kereskedelmi tevékenységből származik, és nem minősül háztartási szennyvíznek vagy csapadékvíznek és nem veszélyes hulladék. Szennyvíz-bebocsátási pont A szennyvízelvezetés szolgáltatási pont vagy a települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont. Szennyvíz-bekötővezeték Az ingatlanon keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű szennyvízelvezetés esetén a csapadékvizeknek a szennyvíz törzshálózatba történő bevezetésére szolgáló vezeték, amelynek a végpontja, ha a) gravitációs: a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 méter távolságra telepített ellenőrzőaknáknak vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneteli oldala, ezek hiányában aa) telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, ab) nem telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, b) kényszeráramoltatású: szennyvizet a gravitációs szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetén a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja vagy vízbevezető rácsozata, továbbá a szennyvizet kényszeráramoltatású szennyvíz-törzshálózatba juttató rendszer esetében az átemelő szivattyú, vagy vákuumszelep elhelyezésétől függetlenül a szennyvíz beemelő szivattyú szívócsonkja, vízbevezető rácsozata, vagy a vákuumszelep Felhasználó felőli oldala. Szennyvíz előtisztító (előkezelő) berendezés A szennyvízelvezető mű káros szennyezésének megelőzését szolgáló műtárgy (vízilétesítmény), amely a szennyvízbebocsátás előtt a vízjogi engedélyben illetve jogszabályban előírt minőségűre tisztítja a szennyvizet. Szennyvíz-elvezetési hely Az a szennyvíz törzshálózatba bekapcsolt ingatlan, illetve azon belül mindazon elkülönített felhasználói hely, amelyeknek vízhasználata mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérővel mért, és szennyvizei elvezetését a házi szennyvízhálózat biztosítja. Szolgáltatási díj A víziközmű-szolgáltatás igénybevételének ellenértékeként a víziközmű-szolgáltatásról szóló 14

15 2011. évi CCIX. törvény szerint fizetendő díj. - Alapdíj A víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi díj. - Fogyasztással arányos díj 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja. - Lakossági díj A víziközmű szolgáltatás ellenértékeként lakossági Felhasználók által, valamint jogszabály vagy megállapodás alapján lakossági díj fizetésére kötelezett nem lakossági Felhasználók által fizetendő szolgáltatási díj. - Nem lakossági díj A víziközmű szolgáltatás ellenértékeként nem lakossági Felhasználók által fizetendő szolgáltatási díj. Szolgáltatási pont A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett víziközmű-rendszer (vízmű, illetőleg a szennyvízelvezető mű), valamint a felhasználói berendezések tulajdoni határa, és ahonnan kezdődően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szolgáltatás igénybevételi lehetőségét biztosítja. - Ivóvíz-szolgáltatási pont a) az ivóvíz-bekötővezetéknek a Felhasználó felőli végpontja, b) a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett törzshálózaton a közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott hely, elágazási pont vagy végpont, c) a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett rendszer átadási pontja. - Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont A szennyvíz-bekötővezeték Felhasználó felőli végpontja, amely a) gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző-, tisztítónyílásnak a kimeneti oldala, ezek hiányában - zártsorú beépítés esetén az épület külső falsíkja, - nem zártsorú beépítés esetén az ingatlan határvonala, b) kényszeráramoltatású rendszer esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó közötti közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott pont. Szolgáltatói hozzájárulás Bekötővezeték megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához, megszüntetéséhez; nem lakossági felhasználó esetén a szolgáltatás mennyiségének növeléséhez; mellékvízmérő házi vízvezeték-hálózatba történő beépítéséhez; az ingatlan vízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentő vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz bekötővezeték létesítéséhez; 15

16 a közkifolyókról nem ház-tartási vízszükséglet kielégítéséhez, illetve közterületi tűzcsap nem tűzoltási célra történő rendszer igénybevételéhez szükséges szolgáltatói nyilatkozat. Tájékoztatási pont A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett, kizárólag a Felhasználó tájékoztatására, a Felhasználó beadványainak fogadására, az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok kiadására/fogadására alkalmas irodahelyiség. Ügyfélszolgálati iroda A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által - a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak megfelelően - üzemeltetett, a Felhasználó beadványainak, panaszainak, reklamációinak személyes benyújtására/fogadására és a Felhasználó konkrét ügyének intézésére alkalmas irodahelyiség. Üzem Az a természetes vagy a lakásszövetkezetek kivételével jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki (amely) a jogszabályban meghatározott anyagot használ, továbbá a jogszabályban meg nem jelölt anyagokat a küszöbérték 10%-át elérő mértékben bocsát be a közműves szennyvízelvezető műbe. - Új üzem Olyan üzem, amely az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet hatálybalépését követően a) kezdi meg működését, b) kezdi meg a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott anyagok (a továbbiakban: Szennyezőanyag lista) felhasználásával járó tevékenységét, vagy c) legalább 20%-kal tartósan megnöveli az e rendelet hatálybalépését megelőző időszakhoz képest a Szennyezőanyag listában meghatározott anyagok felhasználását. Víziközmű Olyan közcélú vízilétesítmény, amely a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és - elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzivíz biztosítását vagy b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvízelvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja. Víziközmű fejlesztési hozzájárulás A nem lakossági Felhasználó által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott víziközmű-szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetve minősége igényelt javításához a jogszabályban rögzítettek kivételével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére fizetendő díj. Víziközmű-rendszer 16

17 A víziközművek olyan egybefüggő struktúrája, amely: a) önállóan, kizárólag egy település ellátását biztosítja (szigetüzem), b) önállóan, több település ellátását is szolgálja, és rajta a tulajdoni viszonyok azonosak, c) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, a kapcsolódó szolgáltatás nyújtását is, vagy kizárólagosan azt biztosítja, d) átadási pontokkal egyértelműen körülhatárolt, kapcsolódó szolgáltatással kiegészülve egy településre nézve, vagy azonos tulajdoni viszonyok mellett több településre nézve, képes biztosítani a víziközmű-szolgáltatás műszaki feltételeit. - Ivóvíz törzshálózat Olyan a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely az ivóvíz-főnyomóvezetékből, az erre kapcsolt elosztóvezetékekből és ezek berendezéseiből áll. - Szennyvíz törzshálózat Olyan, a víziközmű-rendszer részét képező hálózat, amely a szennyvíz főgyűjtőből, az erre kapcsolt mellékgyűjtőkből és ezek berendezéseiből áll. Víziközmű-szolgáltatás A közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ide értve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is, mely tevékenységek által megnyilvánuló szolgáltatások közül az egyiket, vagy mindkettőt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó részére közüzemi jogviszony keretében nyújtja. Víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan Az az ingatlan vagy ingatlanrész a) amelyen legalább egy olyan vízvételi hely található, amely a közműves ivóvízellátásra lehetőséget kínál, vagy b) amelyen a keletkező szennyvíz részben, vagy egészben történő elvezetése érdekében a szennyvíz-bekötővezeték, vagy a szennyvíz bekötővezeték és a csatlakozó szennyvízhálózat kiépült és közműves szennyvíz-elvezetési szolgáltatás igénybevételére ad lehetőséget. Víziközmű-szolgáltató Az a víziközmű-szolgáltatást végző gazdasági társaság, amely a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól működési engedélyt kapott, jelen Üzletszabályzat vonatkozásában a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Víziközmű üzemeltetése A víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által végzett mindazon tevékenységek összessége, amelyek a jogszabályokban és az üzemeltetési szerződésben előírt követelmények teljesítése érdekében okszerűen merülnek fel, különösen a víziközmű műszaki értelemben vett napi üzemben tartása, karbantartása és javítása, közüzemiszerződés-kötés, számlázás, ügyfélszolgálat működtetése. 17

18 Vízmérő rendkívüli hitelesítése Reklamáció esetén az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (MKEH) által, a területileg illetékes hitelesítő laboratóriumokban végzett mérőeszköz pontossági ellenőrzés. Vízterhelési díj (VTD) A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyagok után fizetendő díj, amelyet a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi szennyvízelvezető hálózatot működtető Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a évi LXXXIX. törvény alapján a terhelés arányában áthárít a szolgáltatást igénybe vevőkre. Vízzárósági próba Az épített, zártszelvényű, gravitációs elven működő folyadékszállító hálózatok minőségvizsgálatára előírt módszer. 4. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. alapadatai, tevékenységének bemutatása Alapadatok A társaság cégneve: Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Cégbejegyzés helye: Debreceni Törvényszék Cégbírósága Cégbejegyzés időpontja: Cégjegyzék száma: Adószáma: Statisztikai számjel: Telefonszám: Faxszám: cím: Honlap: Ügyfélszolgálati elérhetőség: 1. számú függelékben A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az általa kiküldött szerződéses ajánlatot, kimenő leveleket, kimenő dokumentumokat szkennelt vagy nyomtatott céges aláírással is kiküldeni a Felhasználóknak, ezt részéről aláírt szerződésnek, dokumentumnak tekinti. Tevékenység bemutatása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. feladata a működési engedélyében rögzített ellátási területen az arra jogosult Felhasználók részére ivóvízellátás biztosítása az ahhoz 18

19 kapcsolódó tűzivíz biztosítással, a Felhasználó jogszabályban rögzített módon bejelentett szándéka szerint. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a jogszabályban, valamint az Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és minőségben, közüzemi jogviszony keretében biztosítja az ivóvizet. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. feladata továbbá a működési engedélyében rögzített ellátási területen az arra jogosult Felhasználók részére közműves szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatás biztosítása, a Felhasználó jogszabályban rögzített módon bejelentett szándéka szerint. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a jogszabályban, valamint az Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és minőségben, közüzemi jogviszony keretében biztosítja a szennyvízelvezetés és tisztítás szolgáltatást. További tevékenységek: egyéb szivattyú, kompresszorgyártás, saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, egyéb gépészeti szerelés, építőipari gépkölcsönzés, laborvizsgálatok végzése külső megrendelésre. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szervezete A Társaság legfőbb szerve: A Társaság vezető tisztségviselői: A Társaság ellenőrző szerveként működik: a közgyűlés igazgatóság a felügyelő bizottság, illetve a könyvvizsgáló A szervezeti egységek közötti munkamegosztást, az egységek feladatait és jogkörüket a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 5. Általános Szerződési Feltételektől történő eltérés lehetőségei A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. meghatározott felhasználói csoportok számára egyedi szerződési feltételeket állapíthat meg, a jogszabályi rendelkezések keretein belül, a MEKH jóváhagyásával. Az egyedi szerződési feltételekről és alkalmazásuk köréről a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználók részére az egyedi feltételektől függően, a megfelelő ügyfélszolgálati csatornáin (ügyfélszolgálati irodák, tájékoztatási pontok, telefonos, elektronikus ügyfélszolgálat, honlap) ad tájékoztatást, és azokat minden, a feltételeket teljesítő Felhasználó részére biztosítja. 19

20 II. A HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA 1. Közüzemi szolgáltatási szerződés tartalma, hatálya A víziközmű-szolgáltatásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint víziközműszolgáltató és a Felhasználó közüzemi szolgáltatási szerződést köt, amely tartalmazza: a szerződő felek és azonosító adatai körében természetes személy esetén annak nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, képviselőjének nevét és adatait (lakcíme, anyja neve), a szerződés tárgyának fontosabb műszaki jellemzőit, a mennyiségi és minőségi adatokat, a szerződés időbeli hatályát, a víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontját (új bekötés létesítése esetén a víziközmű-szolgáltatás megkezdésének időpontját a bekötés létesítésének/átvételének napja jelenti), a felhasználási helyet, illetve a teljesítés helyét, a szolgáltatási pontot, egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételeket, az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSzF), különös tekintettel az alábbiakra: o a szolgáltatási díj megállapításának, különösen a mérésnek, a mérőeszköz leolvasásának, a számlázásnak és a számla kiegyenlítésnek a módját, a szolgáltatási díj visszatérítésének módját, o a szerződésszegés következményeit, különösen a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos szabályokat, o a Felhasználó személyében bekövetkezett változás-bejelentési kötelezettségének részletes szabályait a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a szolgáltatás igénybevételétől kezdődően kiterjed a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó jogviszonyára. A szolgáltatás megkezdésének időpontja: új bekötés esetén a bekötés időpontja, a Felhasználó személyében történő változás esetén a változás bejelentésében megadott időpont (birtokbavétel napja). A közüzemi szolgáltatási szerződés egyidejűleg több víziközmű-szolgáltatási ágazatra (ivóvíz- és/vagy szennyvízelvezetés szolgáltatás) is kiterjedhet. Nem igényli új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését a szolgáltatás alábbi jellemzőivel kapcsolatos módosítás: fogyasztásmérő cseréje, ellenőrző zárógyűrű(k) cseréje, részszámla mennyiség módosítása, 20

21 Felhasználó levelezési címváltozása, Felhasználó fizetési mód váltása, a felhasználási hely állandó/nem állandó jellege szerinti besorolás módosítása. A közüzemi szolgáltatási szerződésre a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényben és az 58/2013. (II.27.) kormányrendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv közüzemi szolgáltatási szerződésre vonatkozó előírásait kell alkalmazni A Felhasználó jogai és kötelezettségei A Felhasználó jogosult: a közüzemi szolgáltatási szerződés tartama alatt a jogszabályban és Üzletszabályzatban meghatározott szolgáltatás szerződés szerinti igénybevételére, valamint a szerződésben meghatározott egyéb szolgáltatások igénybevételére; jogszabály által nem támogatott egyoldalú szerződésmódosítás esetén a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani; saját adatairól tájékoztatást kérni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től; a szolgáltatással kapcsolatos panaszok, észrevételek bejelentésére, a panasz érdemi kivizsgálásának kérésére, illetőleg a vizsgálat eredményéről megfelelő tájékoztatásra; a fogyasztásmérő negyedévente történő leolvasását kérni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től; a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek felróható okból elmaradt számlázás esetén a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben kiegyenlíteni; a fogyasztásmérő a vonatkozó költségek előzetes befizetése mellett történő - soron kívüli felülvizsgálatának és hitelesíttetésének kezdeményezésére; a szolgáltatás szüneteltetésének, illetve megszüntetésének igénylésére az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek egyidejű megfizetésével; ivóvízellátás esetén a közüzemi szolgáltatási szerződést 60 napos határidővel, írásban felmondani, amennyiben az ingatlanon nincs más Felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz szolgáltatás. Ha a Felhasználó nem az ingatlan tulajdonosa, hanem az egyéb jogcímen használója, akkor a felmondás jogát a Felhasználó a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja; elkülönített vízhasználatot igénybevevőként a megkötött mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel, írásban felmondani. Ezzel egy időben a záró mérőállásról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t köteles tájékoztatni; a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szerződésszegése esetén a szerződésszegésből eredő igényeket érvényesíteni. A Felhasználó köteles: a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által nyújtott szolgáltatás díjának, számla alapján, a számlán feltüntetett fizetési határidőig történő megfizetésére; a szolgáltatást kizárólag a közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott célra igénybe venni; a házi szennyvízhálózat építési követelményeknek megfelelő kialakítására, üzemképes 21

22 állapotának fenntartására (szennyvízbekötés esetén); az ingatlan vízellátását és szennyvízelvezetését szolgáló berendezések állapotát rendszeresen - legalább havonta - ellenőrizni, a tulajdonában álló berendezések karbantartásáról gondoskodni, továbbá az észlelt rendellenességeket a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek haladéktalanul bejelenteni; előzetesen egyeztetett időpontban az ingatlan víziközmű-hálózatának ellenőrzését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számára lehetővé tenni; a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi ellenőrzés során a házi ivóvíz- és szennyvízhálózaton, valamint a csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetőleg az előírásoktól eltérő víziközmű használat megszüntetéséről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által előírt határidőn belül gondoskodni (A bejelentést követően 30 napon belül mindenképpen köteles a Felhasználó a hibát elhárítani, ezt követően már nem hivatkozhat erre.); a vízmérő akna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a vízmérő rendellenes működéséről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. A vízmérő elfagyásból eredő meghibásodása esetén az új vízmérő beszerelésével kapcsolatos valamennyi költség a Felhasználót terheli; a vízmérő hitelesítési cseréjének szabályszerű és határidőben történő végrehajtása érdekében a hozzáférést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számára biztosítani; a vízmérő és a leszerelését megakadályozó zárak sértetlen állapotának megőrzését és védelmét biztosítani; tartózkodni az ivóvíz-törzshálózatba bekötött házi ivóvízhálózat helyi (egyedi) vízbeszerzési helyhez kapcsolt vezetékkel (hálózattal) való összekötésétől; tartózkodni a bekötővezetéknek és a házi ivóvízhálózatnak elektromos hálózat és berendezés, villámhárítók földelési céljára történő használatától; a tulajdonában lévő mellékvízmérő(ke)t hitelesíttetni, illetve a mindenkori mérésügyi jogszabályokban foglalt előírásokat betartani; tartózkodni a csapadékvizek szennyvízelvezető hálózatba történő bevezetésétől elválasztó rendszerű szennyvízelvezető hálózat estében; tartózkodni a jogszabály által tiltott szennyező és veszélyes anyagok szennyvízbe történő bevezetésétől; a bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzését elősegíteni. (nem lakossági Felhasználó); a nem közműves ivóvízhálózatból származó, de a szennyvíz-elvezető törzshálózatba bocsátott vízmennyiség mérésről fogyasztásmérő felszerelésével gondoskodni, és a mérés kialakítása ellenőrzésének, valamint a mérőállás ellenőrzésének lehetőségét, valamint a fogyasztásmérő időszakos hitelesítését biztosítani A házi ivóvíz- és szennyvízhálózat rendszeres ellenőrzésének és karbantartásának minimális elvárásai, a szennyvíz-törzshálózat használatával kapcsolatos elvárások A fogyasztásmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért a Felhasználó felelős, és a neki felróható okból megrongálódott vagy elveszett vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit köteles a 22

23 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek megtéríteni. Ha a Felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, köteles azt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek haladéktalanul bejelenteni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által a felhasználási helyen végzett ellenőrzés nem mentesíti a Felhasználót a tulajdonában lévő víziközművek (házi ivóvíz és házi szennyvíz hálózat) rendszeres, havi ellenőrzésének és karbantartásának kötelezettsége alól. A Felhasználó a csatlakozó ivóvízhálózat, a házi ivóvízhálózat rendeltetésszerű működését havonta köteles ellenőrizni az alábbiak szerint. Havonta minimum egy alkalommal a Felhasználó zárjon el a felhasználási helyen (épületben és azon kívül is) minden vízvételezési helyet, csapot, majd figyelje meg a fogyasztásmérőt! Ha nincs meghibásodás, akkor a fogyasztásmérőn lévő csillagkerék és számlálókerekek nem mozognak. Amennyiben a fogyasztásmérő mégis fogyasztást jelez, akkor a Felhasználó a házi ivóvízhálózatát haladéktalanul vizsgálja / szakember bevonásával vizsgáltassa felül! Az esetleges meghibásodásról jegyzőkönyv felvétele szükséges (lásd. II. fejezet pont), ezért vegye fel a kapcsolatot a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel. Havonta minimum egy alkalommal a Felhasználó ellenőrizze a vízmérő akna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségét és tisztaságát! Havonta minimum egy alkalommal a Felhasználó ellenőrizze a fogyasztásmérő, valamint a plombák, zárak sértetlenségét! A hideg időjárás beköszöntése előtt a Felhasználó gondoskodjon a fogyasztásmérő fagy elleni védelméről és a nem használt felhasználási hely víztelenítéséről! Havonta minimum egy alkalommal a Felhasználó ellenőrizze, és rendszeresen tartsa karban a házi ivóvízhálózaton található berendezéseket, melyek vizet használnak (pl. csaptelepek, bojler, WC tartály, mosógép csatlakozás, stb.)! Tekintettel arra, hogy a felhasználási helyen beszerelt bekötési-, illetve mellékvízmérő állandó lehetőséget biztosít a Felhasználónak a házi ivóvízhálózat ellenőrzésére, amennyiben a tárgyi felhasználási helyen bekötési vízmérő / mellékvízmérő van felszerelve, Felhasználó nem hivatkozhat a nem ellenőrizhető helyen történő rejtett meghibásodásra. A házi ivóvízhálózat Felhasználó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodása esetén a meghibásodás időtartamaként tekintettel a Felhasználó havi ellenőrzési és karbantartási kötelezettségére legfeljebb az észlelést megelőző 1 hónapot lehet figyelembe venni. Az ellenőrzési és karbantartási kötelezettség megvalósulásának bizonyítása a Felhasználót terheli. A szennyvízhálózat használatával kapcsolatos elvárások A szennyvízelvezető műbe csak olyan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bocsátható be, amelyet az rendeltetésszerű használattal elvezetni képes, és amelynek fogadására a szennyvíztisztító berendezést alkalmassá tették. 23

24 Tilos olyan szennyezőanyag-tartalmú szennyvíz és szennyezőanyag bevezetése (bebocsátása), amely a szennyvízelvezető műben dolgozók egészségét munkakörük ellátásával összefüggésben veszélyezteti, és ezzel egészségkárosodást okoz vagy okozhat, a szennyvízelvezető és -tisztító, valamint az iszapkezelő mű üzemszerű (rendeltetésszerű) működését akadályozza, veszélyezteti, a műtárgyakat, berendezéseket rongálja, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná teszi, a szennyvízelvezető és -tisztítóműből kibocsátva környezetkárosodást, illetve a befogadó káros szennyezését okozhatja, a szennyvíziszap környezetvédelmi követelményeknek megfelelő, biztonságos elhelyezését, lerakását, illetve felhasználását akadályozza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt, mint a gravitációs rendszerű szennyvíztörzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz minőségét esetenként vagy folyamatosan megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzésére nem lakossági Felhasználó esetén előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenőrzés végrehajtását a Felhasználó köteles elősegíteni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontot a vízügyi hatóság jelöli ki a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. véleményének figyelembevételével. A bebocsátási pont igénybevételéhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. A bebocsátás feltételeiről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a bebocsátóval szerződést köt. A szennyvíz-törzshálózatba közterületről havat bejuttatni tilos A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogai és kötelezettségei A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult: az ingatlanokon lévő víziközmű-hálózat ellenőrzésére; ellenőrizni, hogy a Felhasználó a szolgáltatást a szerződésben és a hatályos jogszabályokban meghatározott módon és célra veszi igénybe; szabálytalan / illegális közműhasználat esetén az Üzletszabályzatában meghatározott mértékű kártérítés és kötbér érvényesítésére, továbbá a víziközmű-szolgáltatás korlátozására és felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre; részszámlát kibocsátani, ha az elszámolás időszaka a két hónapot meghaladja; a szolgáltatás díját a Felhasználótól beszedni; eredménytelen fizetési felszólítás esetén az ivóvíz-szolgáltatást a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően korlátozni, felfüggeszteni, illetve szüneteltetni. Nem lakossági Felhasználóknál a korlátozás a szolgáltatásból történő kizárást jelenti; 24

25 az elkülönített vízhasználók által beszereltetett (Felhasználók tulajdonában lévő) mellékvízmérők hitelességét ellenőrizni; a saját vízbázisra telepített, vagy más vezetékes megoldással beszerzett víz mérésére szolgáló hiteles mérőt és a mért mennyiséget ellenőrizni; a Felhasználó szerződésszegése esetén a szerződésszegésből eredő igényeket az Üzletszabályzatban rögzített módon érvényesíteni; jogszabályban meghatározott esetben a közüzemi szolgáltatási szerződést felmondani; előrefizetős mérőt elhelyezni, ha ebben és a fennálló tartozások megfizetésében a Felhasználóval megállapodott; a jogellenes állapotot megszüntető kétszeri felszólítás után az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet 6. melléklete szerint számított bevezetett csapadékvíz-mennyiség után kétszeres mértékű díjat kiszámlázni a bekötött ingatlan tulajdonosának, amennyiben elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba csapadékvíz bevezetésére került sor. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles: az ivóvíz folyamatos szolgáltatására a szolgáltatási pontig, a szennyvíz elvezetésére a szolgáltatási ponttól a vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt minőségben és mennyiségben, nem lakossági Felhasználók esetén a szerződésben megállapított kontingens erejéig; a szennyvízelvezető és -tisztítóművek teljesítőképességének megfelelően keletkező szennyvizet (egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat esetén a csapadékvizet is) károkozás nélkül elvezetni és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően tisztítani; az ivóvíz szolgáltatási, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatási pontokig terjedő, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. üzemelésében lévő vízműveket, illetve szennyvízelvezető mű létesítményeit kezelni, karbantartani és folyamatosan üzemeltetni; a bekötési vízmérőket a jogszabályban előírtak szerint időszakonként hitelesíteni, cserélni, bélyegzéssel és zárral ellátni, saját költségére; a Felhasználó kérésére a fogyasztásmérő rendkívüli felülvizsgálatát elvégeztetni; a bekötési, valamint a mellékvízmérőt az Üzletszabályzatban meghatározott időszakban a Felhasználó kérésére negyedévente előzetesen 5 napos időtartamról szóló kiértesítés alapján leolvasni, a fogyasztásról számlát kiállítani, és a Felhasználónak megküldeni; a szolgáltatás tervezett műszaki okból szükségessé váló csökkentéséről vagy időszakos szüneteltetéséről, várható időtartamáról, esetleges mennyiségi vagy minőségi változásairól a Felhasználót a helyi önkormányzaton, a helyi médián, a internetes oldalon keresztül, a jogszabályban meghatározottak szerint értesíteni, szükség esetén ideiglenes ellátásról gondoskodni; a mindenkor hatályos Üzletszabályzatot a szerződéses kapcsolataiban alkalmazni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles az Üzletszabályzatában az általa nyújtott szolgáltatások általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási és fizetési szerződési feltételeit feltüntetni; Üzletszabályzat tervezetének honlapon történő közzétételét követően legalább 20 napos véleményezési határidőt biztosítani; a határozatban foglaltak szerint átdolgozni az Üzletszabályzatot, és újra benyújtani 25

26 jóváhagyásra, amennyiben a MEKH a jóváhagyást megtagadta; a MEKH által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatát a MEKH jóváhagyó határozatának közlésétől számított 3 napon belül a honlapján közzétenni; egyedi feltételek alkalmazása esetén az egyedi feltételeket nyilvánosságra hozni, és azokat minden, a feltételeket teljesítő szerződő fél részére biztosítani. 2. Közüzemi szolgáltatási szerződés létrejötte, igénykezelés, szerződés megszűnése 2.1. Szerződéskötési kötelezettség A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a Felhasználóval - felhasználási helyenként - közüzemi szolgáltatási szerződést köt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a lakossági Felhasználó között a közüzemi szolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. A már folyamatosan teljesített szolgáltatásokra a szerződés írásbeli megkötését a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezi. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által alkalmazott közüzemi szolgáltatási szerződés mintát jelen Üzletszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ellátási területének bővülése esetén, az új üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő hatvanadik naptól a korábbi víziközműszolgáltatóval kötött közüzemi szolgáltatási szerződés helyébe - a felek eltérő megállapodása hiányában a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzata szerinti közüzemi szolgáltatási szerződés lép. Az elkülönített vízhasználó a mellékvízmérővel elkülönített vízhasználatra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel írásban mellékszolgáltatási szerződést köthet. A mellékszolgáltatási szerződésből eredő kötelezettségekért a Felhasználó és az ingatlan társasház esetében az albetét tulajdonosa egyetemlegesen felel. A mellékszolgáltatási szerződés megkötését ha az elkülönített vízhasználó a meghatározott feltételeknek eleget tesz a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. nem tagadhatja meg. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttének együttes előfeltétele: az elkülönített vízhasználatra vonatkozó írásbeli igénybejelentés, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes hozzájárulása, a mellékvízmérőnek a házi ivóvíz-hálózatba történő beépítéséhez a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, (A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosa a hozzájárulást csak az épületgépészeti rendszernek a beépítés miatt szükségessé váló jelentős átalakítási igénye esetén tagadhatja meg.) 26

27 a felhasználási hely vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, és közüzemi szolgáltatási szerződés megléte, amelyhez az elkülönített vízhasználat csatlakozni kíván, új elkülönített vízhasználat létesítése és a meglévő elkülönített felhasználói hely esetén a bekötési vízmérő szerinti felhasználási helynek, és a szerződni kívánó elkülönített vízhasználónak lejárt határidejű számlatartozása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé nem lehet, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a hozzájárulás megfizetése és a megfizetés Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé történő igazolása. A mellékszolgáltatási szerződés létrejöttére, a csatlakozó vezeték kiépítésére, az ivóvízmérőre, az ivóvíz bekötővezeték és mérési hely kialakítására, a fogyasztásmérésre, továbbá a Felhasználó személyében bekövetkező változásra a közüzemi szolgáltatási szerződés létrejöttére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a szerződés alatt a mellékszolgáltatási szerződést, Felhasználó alatt az elkülönített vízhasználót kell érteni. Az elkülönített vízhasználatot mérő mellékvízmérő létesítésével kapcsolatos kötelezettségeket és műszaki feltételeket az Üzletszabályzat II. fejezet pontja tartalmazza Tájékoztatási kötelezettség szerződéskötést megelőzően A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. legkésőbb a szolgáltatásra vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése előtt, de minden esetben a szolgáltatás nyújtásának megkezdése előtt kellő időben világos és egyértelmű módon, az igénybe vevő külön kérése hiányában is közli a szolgáltatás igénybe vevőjével: a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint szolgáltató nevét, jogi formáját, székhelyének vagy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül érintett telephelyének címét, valamint azt, az igénybe vevőkkel való rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési címet vagy egyéb elérhetőségét (elektronikus levelezési cím, internetes cím, telefon, faxszám) amelyen keresztül a szolgáltatás igénybevevője a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatási tevékenységével összefüggő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát vagy egyéb tájékoztatási igényét közölheti, cégjegyzékszámát, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság megnevezését és elérhetőségét, ha a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendelkezik szakmai biztosítékkal, ennek lényeges adatait, ideértve a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevét és elérhetőségét, a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokat, a szakmai biztosíték által fedezett kockázatokat és szakmai biztosíték területi hatályát, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által alkalmazott Általános Szerződési Feltételeket, külön kiemelve a szerződésre alkalmazandó jogra és a jogvita esetén a joghatóságra vagy az illetékes bíróságra vonatkozó szerződési kikötéseket, azt, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. milyen - nem jogszabályban 27

28 előírt - jótállást vállal, a szolgáltatás díját, a szolgáltatás egyéb lényeges jellemzőit, ha azok a körülményekből egyébként nem következnek. A tájékoztatás formája: külön kérés nélkül az igénybe vevőnek nyújtott egyedi tájékoztatás, a szerződéskötés vagy a szolgáltatásnyújtás helyén az igénybe vevők számára korlátozás nélkül, könnyen hozzáférhető általános tájékoztató dokumentum, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által megadott elérhetőségen (honlapon) folyamatosan és könnyen hozzáférhető elektronikus tájékoztató, vagy az igénybe vevők rendelkezésére bocsátott, az adott szolgáltatást részletesen ismertető tájékoztató dokumentumok Rákötési kötelezettség és átalánydíjas felhasználási helyek mérősítése Rákötési kötelezettség Az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik. A fentiekben rögzített kötelezettséget már meglévő víziközmű-rendszer esetében annak bővítésétől számított egy éven belül kell teljesíteni. Ha az ingatlan tulajdonosa a rákötési kötelezettségét nem teljesíti, a települési önkormányzat jegyzője hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére. Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos a vízellátó rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt üzemeltet, a szennyvízelvető rendszerre történő bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt szennyvíztárolót vagy saját célú szennyvíztisztító telepet üzemeltet. A környezetvédelmi és vízügyi hatóság az ingatlan tulajdonosát közérdekből - tekintet nélkül a meghatározott határidőre vagy a meghatározott feltételekre - kötelezi az ingatlan beköttetésére, és ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelő létesítmény vagy egyedi zárt szennyvíztároló közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros hatása állapítható meg. Átalánydíjas felhasználási helyek mérősítése 28

29 a) Közműves ivóvízbekötéssel ellátott felhasználási hely A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hatályos jogszabály alapján az átalánydíjas (bekötési vízmérő nélküli) felhasználási helyen így a közterületen található közkifolyókra is fogyasztásmérő berendezést helyez el december 31-ig. A Felhasználó a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése és a közüzemi szolgáltatási szerződés módosítása érdekében köteles együttműködni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel. Átalánydíjas felhasználási helyen a Felhasználó személyében bekövetkező változás esetén az új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének előfeltétele a felhasználási hely mérősítése. b) Alternatív vízvételezéssel ellátott felhasználási hely A szennyvíz-szolgáltatás hiteles mérés alapján történő elszámolása érdekében a vonatkozó jogszabályi kötelezettségnek megfelelően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kötelezi a Felhasználókat a közüzemi szennyvíz-szolgáltatással összekapcsolt alternatív vízvételezési hely vízmérővel vagy a bebocsátás szennyvíz-mennyiségmérővel való ellátására december 31-ig Szerződéskötés új szolgáltatás létrehozásakor Ha a bekötés nem a víziközmű-törzshálózati beruházás részeként, azzal egy időben valósul meg, a víziközmű-bekötővezeték megépítéséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. Igénybejelentés A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója kezdeményezheti (igénybejelentés) a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél e célra rendszeresített formanyomtatványon, az előírt tervdokumentáció és a kötelező mellékletek benyújtásával. (Lásd. II. fejezet pontok) A szerződéskötéshez szükséges iratok földhivatali tulajdoni lap másolat (90 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie), az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogot, vagy egyéb használati jogot igazoló dokumentum másolata a nem releváns részek kitakarása mellett: o adásvételi szerződés, vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés, o bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum, o hagyatékátadó végzés, o haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum, tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben a bekötést nem az ingatlantulajdonos kezdeményezi, személyazonosságot igazoló irat (bemutatása), nem lakossági Felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, 29

30 mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat, A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó között létrejött közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése előtt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vizsgálja: az adott felhasználási helyre vonatkozó írásbeli igénybejelentés meglétét, az adott szolgáltatási pont vonatkozásában a műszakilag elérhető szolgáltatás rendelkezésre állását, és az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását, ha az igénybejelentő Felhasználó az ingatlant egyéb jogcímen használja, szennyvízbekötést igénylő üzem -nek, illetve új üzem -nek minősülő nem lakossági Felhasználó esetében a vízügyi, valamint környezetvédelmi hatóság hozzájárulásának meglétét. Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., az igénybejelentést elutasíthatja. Ha a törzshálózat műszakilag nem elérhető, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az igénybejelentést elutasítja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hozzájárulásról vagy az esetleges hiánypótlás jelzéséről a bekötési kérelem igazolt beérkezésétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik. A szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ivóvízellátásba vagy szennyvízelvezetésbe való bekötés esetén a megépítéséhez adott hozzájárulással együtt megküldi a Felhasználónak, aki azt a kézbesítéstől számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, vagy véleményeltérését közli. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a szerződési ajánlat tartalmazza a fizetendő fejlesztési hozzájárulás összegét. Ha a Felhasználó a szerződést - a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve - a szerződés tartalmára kiható véleményeltéréssel írta alá, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles a felek álláspontjának egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni. A szerződési ajánlatban foglaltak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t a közléstől számított 30 napig kötik Közműnyilatkozat kérelem kezelése A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által kibocsátott közműnyilatkozatra a következő esetekben lehet szüksége a Felhasználónak: építési engedélyhez, fennmaradási engedélyhez, bontási engedélyhez, használatbavételi engedélyhez, működési engedélyhez, telekalakítási engedélyekhez. 30

31 A Felhasználó a közműnyilatkozat iránti kérelmét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében (Debrecen, Hét vezér u. 21.) személyesen, illetve írásban a postacímén (4001 Debrecen 1., Pf. 10.) fogadja. A közműnyilatkozat kérelem a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által e célra rendszeresített honlapon és ügyfélszolgálati irodában / tájékoztatási pontokon elérhető Közműnyilatkozat kérelem formanyomtatványon igényelhető. A közműnyilatkozat iránti kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni, benyújtani: földhivatali tulajdoni lap másolat (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie), földhivatali térképmásolat (60 napnál nem régebbi, nem szükséges hiteles), használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyhez továbbá: műszaki dokumentáció 1 példányban, melynek kötelező részei: o helyszínrajz, o építmény alaprajz és metszet, o műszaki leírás, melynek tartalmaznia kell a várható vízigény és a tervezett szennyvíz kibocsátás nagyságát, bontási engedélyhez továbbá: o műszaki leírás. Használatbavételi engedélyhez kapcsolódó közműnyilatkozat kérelem esetén a fenti dokumentumokat nem kell benyújtani, amennyiben azok benyújtása a korábbiakban már megtörtént. A közműnyilatkozat kérelem kiadásának feltételei: az előírt, kötelezően csatolandó dokumentumok megléte és megfelelősége, a közműnyilatkozat kiadási díj megfizetésének igazolása, illetve az igénylő Felhasználó nem rendelkezhet lejárt határidejű tartozással a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél. A fentiekben rögzítettek szerint benyújtott kérelemre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a dokumentáció igazolt érkeztetésétől számított 15 napon belül írásban válaszol: Amennyiben a kérelem az előírt feltételeknek megfelel, akkor kiállítja a közműnyilatkozatot. Amennyiben az előírt feltételeknek a kérelem nem felel meg, akkor a Felhasználót hiánypótlásra szólítja fel Új ivóvízbekötés létesítése, bekötés áthelyezése Általános szabályok az ivóvízbekötéssel kapcsolatban A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok ivóvízbekötését külön-külön bekötő vezetékekkel kell megvalósítani. Egy felhasználási hely ellátására több ivóvíz-bekötővezeték csak katasztrófavédelmi vagy műszaki okból létesíthető. 31

32 Ha az ivóvízbekötést nem a felhasználási hely tulajdonosa kezdeményezi a járási hivatal által elrendelt bekötés kivételével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adható meg. Több szomszédos felhasználási hely ellátására közös ivóvíz-bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető, ha a víziközmű-szolgáltatás közös bekötéssel műszakilag megoldható és a felhasználási helyek tulajdonosai írásban szerződnek erről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes hozzájárulása alapján. Közös ivóvízbekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai a külön szerződésben a víziközmű közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket rögzítik. A közös ivóvízbekötést kezdeményező kérelemhez csatolt szerződés tartalmazza: a víziközmű-szolgáltatás díjának az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett Felhasználó megnevezését; a vízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását. Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, az ivóvízbekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szolgalmi szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása iránti kérelemhez kell csatolni. A megállapodás hiányában ha a szomszédos ingatlant érintő ivóvíz-bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza a járási hivatal a szomszédos ingatlanra vízvezetési szolgalmat alapíthat. A tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközműtörzshálózat megépült, és az abba való ivóvízbekötés a meglévő állapothoz képest nem okoz aránytalan hátrányt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő ivóvízbekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A felhasználási hely közműves ivóvízellátása érdekében szükséges vízelosztó, nyomásfokozó, nyomáscsökkentő vagy megszakító berendezés létesítéséhez, illetve a katasztrófavédelmi célokat szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hozzájárulás megadásával egyidejűleg köteles közölni az ivóvízbekötés létesítéséhez szükséges munkák, a helyszíni szemle és nyomáspróba várható költségeinek összegét, amelyet a megrendelő köteles megelőlegezni. Az ivóvíz-törzshálózathoz csatlakozó tűzoltásra szolgáló külön ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a katasztrófavédelmi jogszabályok megtartásával akkor köteles hozzájárulni, ha a tűzoltáshoz szükséges vízmennyiség a házi ivóvízhálózatból vagy a vízművel össze nem függő más vízvételi helyről 32

33 nem szerezhető be. A tűzoltásra szolgáló ivóvíz-bekötővezetéket külön vízmérővel kell ellátni. A tűzoltási célú ivóvízbekötés igénylésének menete az ivóvízbekötéssel megegyezik. A vízmérőhelyet az ingatlanoknak a bekötést lehetővé tevő ivóvízhálózatot magában foglaló közterület felé eső 1 méteres sávjában kell kialakítani. Úszótelkes, telekhatáron kialakított zártsorú beépítés esetén vagy műszakilag indokolt esetben a vízmérőhely épületen belüli közös helyiségben, faliszekrényben, más megoldás hiányában közterületen is kialakítható. A közterületi elhelyezés esetén a vízmérőhelyet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közterületen a tulajdonosi jogokat gyakorló személy hozzájárulása alapján állapítja meg. Ha az ivóvíz-bekötővezetéken a nyomáspróbát, a fertőtlenítést és a nyíltárkos bemérést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jelenlétében elvégezték, annak használatbavételéhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. írásbeli hozzájárulást ad. A víziközmű-hálózatba történő első vagy ismételt bekötés, továbbá az ivóvíz bekötővezeték átépítése, cseréje vagy felújítása esetén bekötési vízmérőt kell felszerelni. A bekötési vízmérőt üzembe helyezésekor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy záró bélyeggel látja el. Új felhasználási hely kialakítása esetén a Felhasználó az ivóvízbekötés létesítésének napjától függetlenül a teljes havi alapdíjat köteles megfizetni. Az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot saját célú vízkivételi művel összekötni tilos. Az ivóvíz-bekötővezetéket és a házi ivóvízhálózatot elektromos hálózat és berendezések, villámhárítók földelésére felhasználni nem szabad. A vízmérő aknában egyedi villamos berendezés elhelyezése, csatlakozási pont kialakítása a víziközmű-szolgáltatás biztosítására szolgáló berendezések és azok energiaellátásához szükséges csatlakozási pont elhelyezése kivételével tilos. Az ivóvíz-bekötővezeték felújítását és cseréjét a halaszthatatlan beavatkozás esetét ide nem értve az ivóvíz törzshálózat felújításával egy időben kell elvégezni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával helyezheti át. Új ivóvízbekötés / bekötés áthelyezés ügyintézésének menete a) Tervegyeztetés / közműegyeztetés A műszaki előírások és a tervezett ivóvízbekötés megvalósíthatóságának vizsgálata céljából szükséges lehet előzetes személyes tervegyeztetésre / közműegyeztetésre. Erre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. székhelyén, e célra kijelölt irodahelyiségében kerülhet sor az előzetes tervegyeztetési / közmű-egyeztetési díj megfizetésének igazolását követően. Az előzetes tervegyeztetés részét képezheti a pontban rögzített, építési engedélyhez szükséges előzetes elvi közműnyilatkozat kiadása. 33

34 b) Tervengedélyezés Az ivóvízbekötés előfeltétele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulásához szükséges terv benyújtása, engedélyeztetése. A vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy által elkészített tervdokumentáció részletes tartalmát az Üzletszabályzat 7. számú mellékletében található tájékoztató tartalmazza. A 2 eredeti példányban benyújtandó tervdokumentáció fő elemei: 1. Műszaki leírás 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) 3. Vízmérőhely építészeti, gépészeti terve 4. Nem lakossági vízhasználat esetén az ivóvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 5. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. külön előírására hossz-szelvény. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt a Felhasználónak abban az esetben nem kell benyújtania, ha a törzshálózati ivóvízvezeték az ivóvízbekötéssel együtt épül ki és mindezt a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérés a törzshálózati ivóvíz vezetékkel együtt megtörtént. Az ivóvízbekötés megtervezésével a Felhasználó az Üzletszabályzat a vonatkozó díj megfizetésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t is megbízhatja. A Felhasználó a fentiekben részletezett tervdokumentációt jóváhagyásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében (Debrecen, Hét vezér u. 21.) személyesen, illetve írásban a postacímén (4001 Debrecen 1., Pf. 10.) fogadja. A tervdokumentáció jóváhagyásának feltételei: az előírt tervdokumentáció és kötelezően csatolandó dokumentumok megléte, illetve megfelelősége, a tervengedélyezési díj megfizetésének igazolása, illetve az igénylő Felhasználó nem rendelkezhet lejárt határidejű tartozással a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél. A fentiekben rögzítettek szerint benyújtott tervdokumentációra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a dokumentáció igazolt érkeztetésétől számított 15 napon belül írásban válaszol: Amennyiben a jóváhagyási feltételek teljesülnek és a tervdokumentáció az előírt feltételeknek megfelel, akkor az ivóvízbekötés iránti kérelemhez hozzájárul, azt engedélyezi. Amennyiben a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, akkor a Felhasználót hiánypótlásra szólítja fel, az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció 1 évig érvényes. Amennyiben a bekötés megrendelése és megvalósítása az engedélyezéstől számított 1 éven belül nem történik meg, a dokumentációt ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. 34

35 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a tervdokumentáció jóváhagyásával egyidejűleg a Felhasználónak megküldi: a bekötés kiépítés kalkulált díjáról, a befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízást, a közüzemi szolgáltatási szerződést 2 példányban, amelyeket a Felhasználónak vissza kell küldenie / le kell adni a jóváhagyásban megjelölt helyen és időben, nem lakossági és közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetében a közműfejlesztési hozzájárulás összegét és annak befizetési módját (megállapodás). c) Ivóvízbekötés előkészítése, a bekötés időpontjának egyeztetése A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően a Felhasználónak kell elkészítenie vagy elkészíttetnie az ivóvíz-bekötővezeték létesítéséhez a vízmérőaknát, és a bekötővezeték szereléséhez szükséges földmunkákat. Az ivóvízbekötés kivitelezését csak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végezheti el a vízmű törzshálózati rákötéstől a vízmérő felszerelését követő első elzáró szerelvényig a Felhasználóval egyeztetett időpontban. A bekötési munka elvégzésének előfeltétele: a bekötés kiépítésének díjáról kalkulált összeg befizetése és a befizetés igazolása, a közüzemi szolgáltatási szerződés (2 példány) aláírása és visszajuttatása a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén az összeg megfizetése és a megállapodás aláírása, visszajuttatása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek. d) Ivóvízbekötés végrehajtása, nyilvántartásba vétel A fentiekben részletezett feltételek teljesülése esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ivóvízbekötést és a nyíltárkos bemérést elvégzi a Felhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban. A bekötés létesítése során beszerelt fogyasztásmérő adatairól, valamint a leszerelését megakadályozó zárakról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen bizonylatot készít és aláírat a Felhasználóval / annak megbízottjával. Az adatokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rögzíti adat-nyilvántartási és számlázási rendszerében a szolgáltatás ellenértékének elszámolásához. Amennyiben az ivóvízbekötés létesítése során előre nem tervezhető, az előzetes kalkulációban nem szereplő többletköltségek merülnek fel, a végleges összegről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tételes számlát készít a Felhasználó részére Elkülönített mellékvízmérő felszerelése Az elkülönített felhasználói helyen mellékvízmérő létesítésének ügyintézési menete a) Tervengedélyezés Az elkülönített mellékvízmérő felszerelésének előfeltétele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok 35

36 Vízmű Zrt. hozzájárulásához szükséges terv benyújtása, engedélyeztetése. A vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy által elkészített tervdokumentáció részletes tartalmát az Üzletszabályzat 7. számú mellékletében található tájékoztató tartalmazza. A 2 eredeti példányban benyújtandó tervdokumentáció fő elemei: 1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit. 2. Tervrajzok: a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas; b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi. A tervdokumentációhoz csatolni kell a bekötési mérős (főmérős) Felhasználó írásbeli hozzájárulást. A bekötési vízmérő szerinti Felhasználó, valamint az ingatlan tulajdonosa az elkülönített vízhasználat külön mérésének kialakításához kapcsolódó hozzájárulását csak akkor tagadhatja meg, ha a beépítés jelentős átalakítási igénnyel jár. A Felhasználó a fentiekben részletezett tervdokumentációt jóváhagyásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében (Debrecen, Hét vezér u. 21.) személyesen, illetve írásban a postacímén (4001 Debrecen 1., Pf. 10.) fogadja. A tervdokumentáció jóváhagyásának feltételei: az előírt tervdokumentáció és kötelezően csatolandó dokumentumok megléte, illetve megfelelősége, a tervengedélyezési díj megfizetésének igazolása, illetve az igénylő és a bekötési mérős Felhasználó nem rendelkezhet lejárt határidejű tartozással a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél. A fentiekben rögzítettek szerint benyújtott tervdokumentációra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a dokumentáció igazolt érkeztetésétől számított 15 napon belül írásban válaszol: Amennyiben a jóváhagyási feltételek teljesülnek és a tervdokumentáció az előírt feltételeknek megfelel, akkor az elkülönített mellékvízmérő létesítésére vonatkozó kérelemhez hozzájárul, azt engedélyezi. Amennyiben a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, akkor a Felhasználót hiánypótlásra szólítja fel, az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció 1 évig érvényes. Amennyiben a bekötés megrendelése és megvalósítása az engedélyezéstől számított 1 éven belül nem történik meg, a dokumentációt ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a tervdokumentáció jóváhagyásával egyidejűleg 36

37 a Felhasználónak megküldi: a közüzemi mellékszolgáltatási szerződést 2 példányban, melyeket a Felhasználónak vissza kell küldenie / le kell adni a jóváhagyásban megjelölt helyen és időben, nem lakossági és közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetében a közműfejlesztési hozzájárulás összegét és annak befizetési módját (megállapodás). b) Elkülönített mellékvízmérővel mért házi ivóvízhálózat és mérési hely kiépítése Ezt követően a Felhasználó az engedélyezett tervnek megfelelően kiépíti/kiépítteti az elkülönített házi ivóvízhálózatot, és felszereli/felszerelteti az elkülönített mellékvízmérőt. c) Elkülönített mellékvízmérő átvétele, nyilvántartásba vétele Az elkülönített mellékvízmérő átvételének, nyilvántartásba vételének előfeltétele: a közüzemi mellékszolgáltatási szerződés (2 példány) aláírása és visszajuttatása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén az összeg megfizetése és megállapodás visszajuttatása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, az elkülönített mellékvízmérő átvételi díjának befizetése és a befizetés igazolása. A mellékszolgáltatási szerződés alapját képező mellékvízmérő beépítése (felszerelése), cseréje esetén, azzal egyidejűleg a mellékvízmérőt üzembe kell helyezni és az illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával vagy záró bélyeggel kell ellátni. Az üzembe helyezésről, valamint a plombával vagy záró bélyeggel való ellátásról a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. gondoskodik a Felhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban. A pontos elszámolás érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékvízmérő(k) üzembe helyezésekor a kapcsolódó bekötési vízmérőt (főmérő) is leolvassa egyidejűleg. A beszerelt elkülönített mellékvízmérő adatairól, valamint a leszerelését megakadályozó zárakról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen bizonylatot készít és aláírat a Felhasználóval / annak megbízottjával. Az adatokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rögzíti adat-nyilvántartási és számlázási rendszerében a szolgáltatás ellenértékének elszámolásához Új szennyvízbekötés létesítése Általános szabályok a szennyvízbekötéssel kapcsolatban A víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanok szennyvízbekötését külön-külön szennyvíz-bekötővezetékekkel kell megvalósítani. Egy ingatlan ellátására több szennyvízbekötővezeték csak műszakilag indokolt okból a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulásával létesíthető. Ha a szennyvízbekötést nem a felhasználási hely tulajdonosa kezdeményezi a járási hivatal 37

38 által elrendelt bekötés kivételével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása csak a tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulásával adható meg. Több szomszédos felhasználási hely ellátására közös szennyvíz-bekötővezeték és csatlakozó hálózat építhető, ha a víziközmű-szolgáltatás közös bekötéssel műszakilag megoldható és a felhasználási helyek tulajdonosai írásban szerződnek erről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes hozzájárulása alapján. Közös szennyvíz-bekötés esetén a felhasználási helyek tulajdonosai külön szerződésben a víziközmű közös használatából eredő jogokat és kötelezettségeket rögzítik. A közös szennyvíz-bekötést kezdeményező kérelemhez csatolt szerződés tartalmazza: a víziközmű-szolgáltatás díjának az esetleges víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezett Felhasználó megnevezését; a szennyvízvezetési szolgalom ingatlan-nyilvántartási bejegyzése iránti kérelemnek a földhivatal iktatóbélyegzőjével ellátott igazolását. Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos ingatlan mentén fekszik, a szennyvízbekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szolgalmi szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szolgalmi szerződést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi hozzájárulás iránti kérelemhez kell csatolni. A megállapodás hiányában ha a szomszédos ingatlant érintő szennyvíz-bekötővezeték megvalósítása és üzemeltetése az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, vagy lényegesen nem akadályozza a járási hivatal a szomszédos ingatlanra szennyvízelvezetési szolgalmat alapíthat. A tűrési kötelezettséget meg kell szüntetni, ha az uralkodó telek mentén a víziközműtörzshálózat megépült, és az abba való bekötés a meglévő állapothoz képest nem okoz aránytalan hátrányt. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő szennyvízbekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt, mint a gravitációs rendszerű szennyvíztörzshálózat üzemeltetője az ingatlan előtt húzódó szennyvíz-törzshálózat fedlapszintje feletti szifonszinttel rendelkező lefolyókba jutó szennyvíz, károkozás nélküli elvezetését biztosítja. A fedlapszint alatti szifonszinttel rendelkező lefolyók esetén a Felhasználó az ingatlan elöntés elleni védelmét visszaáramlás elleni műszaki védelem beépítésével biztosítja. A csatlakozó szennyvízhálózaton a szolgáltatási pont előtt a szennyvíz összetételének ellenőrzésére alkalmas aknát vagy tisztítónyílást kell kialakítani. Új üzem esetén a szennyvíz törzshálózatba az ingatlan csak akkor kapcsolható be, ha azzal egyidejűleg a szennyvíz előtisztításához szükséges berendezés üzembe helyezhető, és annak a vízjogi üzemeltetési engedélyezésére irányuló eljárás megindult vagy jogerősen lezárult. A szennyvízelvezető mű káros szennyezése esetén megfelelő szennyvíz előtisztító berendezés hiányában, vagy szakszerűtlen üzemeltetése miatt a hatóság a bebocsátót a 38

39 szennyvíz előzetes tisztításához szükséges berendezés létesítésére, korszerűsítésére vagy a meglévő berendezés megfelelő üzemeltetésére kötelezi. Új felhasználási hely kialakítása esetén a Felhasználó a szennyvízbekötés létesítésének napjától függetlenül a teljes havi alapdíjat köteles megfizetni. Új szennyvízbekötés létesítésének ügyintézési menete a) Tervegyeztetés / közműegyeztetés A műszaki előírások és a tervezett szennyvízbekötés megvalósíthatóságának vizsgálata céljából szükséges lehet előzetes személyes tervegyeztetésre / közműegyeztetésre. Erre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzat függelékében megjelölt székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében kerülhet sor az előzetes tervegyeztetési / közműegyeztetési díj megfizetésének igazolását követően. Az előzetes tervegyeztetés részét képezheti a pontban rögzített, építési engedélyhez szükséges előzetes elvi közműnyilatkozat kiadása. b) Tervengedélyezés A szennyvízbekötés előfeltétele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulásához szükséges terv benyújtása, engedélyeztetése. A vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy által elkészített tervdokumentáció részletes tartalmát az Üzletszabályzat 8. számú mellékletében található tájékoztató tartalmazza. A 2 eredeti példányban benyújtandó tervdokumentáció fő elemei: 1. Műszaki leírás 2. Helyszínrajz (1:200, 1:500 léptékben) 4. Nem lakossági szennyvízkibocsátás esetén a szennyvízhálózathoz tartozó létesítmények és berendezések építészeti és gépészeti általános terve. 5. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. külön előírására hossz-szelvény. A bekötésre vonatkozó tervdokumentációt a Felhasználónak abban az esetben nem kell benyújtania, ha a törzshálózati szennyvízvezeték a szennyvízbekötéssel együtt épül ki és mindezt a kiviteli tervek tartalmazzák, valamint a geodéziai bemérés a törzshálózati szennyvíz vezetékkel együtt megtörtént. A szennyvízbekötés megtervezésével a Felhasználó a vonatkozó díj megfizetésével a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t is megbízhatja. A Felhasználó a fentiekben részletezett tervdokumentációt jóváhagyásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzat függelékében megjelölt székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében (Debrecen, Hét vezér u. 21.) személyesen, illetve írásban a postacímén (4001 Debrecen 1., Pf. 10.) fogadja. A tervdokumentáció jóváhagyásának feltételei: az előírt tervdokumentáció és kötelezően csatolandó dokumentumok megléte, illetve megfelelősége, 39

40 a tervengedélyezési díj megfizetésének igazolása, illetve az igénylő Felhasználó nem rendelkezhet lejárt határidejű tartozással a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél. A fentiekben rögzítettek szerint benyújtott tervdokumentációra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a dokumentáció igazolt érkeztetésétől számított 15 napon belül írásban válaszol: Amennyiben a jóváhagyási feltételek teljesülnek és a tervdokumentáció az előírt feltételeknek megfelel, akkor a szennyvízbekötés iránti kérelemhez hozzájárul, azt engedélyezi. Amennyiben a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, akkor a Felhasználót hiánypótlásra szólítja fel, az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció 1 évig érvényes. Amennyiben a bekötés megrendelése és megvalósítása az engedélyezéstől számított 1 éven belül nem történik meg, a dokumentációt ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a tervdokumentáció jóváhagyásával egyidejűleg a Felhasználónak megküldi a szennyvíz-bekötővezeték létesítéséhez szükséges munkák, a vízzárósági kényszeráramoltatású rendszer esetén a működőképességi próbák, a helyszíni ellenőrzés és nyíltárkos bemérés várható, Felhasználó által megelőlegezendő összegéről szóló tájékoztatást, a közüzemi szolgáltatási szerződést 2 példányban, melyeket a Felhasználónak vissza kell küldenie / le kell adni a jóváhagyásban megjelölt helyen és időben, nem lakossági és közműfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetében a közműfejlesztési hozzájárulás összegét és annak befizetési módját (megállapodás). c) Szennyvízbekötés előkészítése, a bekötés végrehajtása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által engedélyezett tervdokumentációnak megfelelően a Felhasználónak kell elkészítenie vagy elkészíttetnie a szennyvíz-bekötővezeték létesítéséhez szükséges földmunkákat. A szennyvíz-bekötővezeték létesítését, annak a már üzemeltetett törzshálózatra való bekötését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles megrendelő költségére elvégezni, vagy azt hozzájárulásával építés kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy is elvégezheti. Üzemelő kényszeráramoltatású szennyvíz törzshálózatba a szennyvíz-bekötővezeték csatlakoztatását kizárólag a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. végezheti, illetve végeztetheti. d) Szennyvízbekötés ellenőrzése, átvétele, nyilvántartásba vétele A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles az ellenőrzést, illetve a vízzárósági kényszer-áramoltatású rendszer esetén a működőképességi próbát, a nyíltárkos bemérést az időpont előzetes közlésével, az írásbeli készre-jelentéstől számított 8 napon belül megtartani. A készre-jelentést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzat függelékében megjelölt székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében (Debrecen, Hét vezér u. 21.) személyesen, illetve írásban a postacímén (4001 Debrecen 1., Pf. 10.) fogadja. 40

41 Az ellenőrzés, a vízzáróság és a működőképesség próbájának eredményéről a Felhasználó írásban nyilatkozik, és azt a helyszíni szemle során a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jegyzőkönyvben rögzíti. Ha a víziközművet a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően alakították ki, a szemle, valamint a próbák sikeresek voltak, a nyíltárkos bemérését elvégezték, a használatbavételhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. írásbeli hozzájárulást adott, akkor a jogszabály szerint szükséges szennyvíz előtisztító berendezés üzemeltetését ha annak a jogszabályban meghatározott egyéb feltételei is fennállnak a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság engedélyezi. A szennyvízelvezetési hely használatba vételére vonatkozó hozzájárulásban meg kell határozni a szennyvíznek a szennyvízelvezető műbe vezethető napi átlagos mennyiségét, melynek növeléséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés során a hozzájárulásban foglaltaktól eltérő beépítést vagy más, az üzembe helyezést akadályozó körülményt állapítanak meg, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az üzembe helyezést megtagadhatja, és azt a hozzájárulásban foglalt feltételek teljesítéséhez kötheti. A szennyvízbekötés kiépítésével / átvételéhez kapcsolódó szakfelügyeleti munka elvégzésének előfeltétele: a bekötés kiépítésének / a szakfelügyelet díjáról kalkulált összeg befizetése és a befizetés igazolása, a közüzemi szolgáltatási szerződés (2 példány) aláírása és visszajuttatása a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén az összeg megfizetése és a megállapodás visszajuttatása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek. A szennyvízbekötés átvétele során a felhasználási helyen beszerelt fogyasztásmérő adatairól, valamint a leszerelését megakadályozó zárakról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. bizonylatot készít és aláírat a Felhasználóval / annak megbízottjával. Az adatokat a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rögzíti adat-nyilvántartási és számlázási rendszerében a szolgáltatás ellenértékének elszámolásához. Amennyiben a szennyvízbekötés létesítése során előre nem tervezhető, az előzetes kalkulációban nem szereplő többletköltségek merülnek fel, a végleges összegről a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tételes számlát készít a Felhasználó részére Elkülönített locsolási célú mellékvízmérő létesítése A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által átvett szennyvízbekötéssel rendelkező felhasználási helyen a szennyvíz-szolgáltatásra érvényes közüzemi szolgáltatási szerződéssel rendelkező Felhasználó a locsolási célú vízhasználat mérésére kezdeményezheti elkülönített 41

42 locsolási célú mellékvízmérő felszerelését. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az április 1. és október 31. közötti időszakban biztosítja a locsolási kedvezményt, az elkülönített locsolási célú mellékvízmérővel mért és havi diktálással, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. leolvasásával elszámolt mennyiségre. Az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő létesítésének ügyintézési menete a) Tervengedélyezés Az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő felszerelésének előfeltétele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulásához szükséges terv benyújtása, engedélyeztetése. A vízimérnök tervezési (VZ-T), épületgépész-tervezői (G-T), illetve településrendezési víziközmű tervezési (TV-T) jogosultsággal rendelkező személy által elkészített tervdokumentáció részletes tartalmát az Üzletszabályzat 7. számú mellékletében található tájékoztató tartalmazza. A 2 eredeti példányban benyújtandó tervdokumentáció fő elemei: 1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a kérelmező, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit. 2. Tervrajzok: a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai. Az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő létesítésének megtervezésével a Felhasználó a vonatkozó díj megfizetésével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t is megbízhatja. A Felhasználó a fentiekben részletezett tervdokumentációt jóváhagyásra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzat függelékében megjelölt székhelyén e célra kijelölt irodahelyiségében (Debrecen, Hét vezér u. 21.) személyesen, illetve írásban a postacímén (4001 Debrecen 1., Pf. 10.) fogadja. A tervdokumentáció jóváhagyásának feltételei: a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által átvett szennyvízbekötés a felhasználási helyen, érvényes közüzemi szolgáltatási szerződés a Felhasználóval szennyvíz-szolgáltatásra a felhasználási helyen, az előírt tervdokumentáció és kötelezően csatolandó dokumentumok megléte, illetve megfelelősége, a tervengedélyezési díj megfizetésének igazolása, illetve az igénylő Felhasználó nem rendelkezhet lejárt határidejű tartozással a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél. A fentiekben rögzítettek szerint benyújtott tervdokumentációra a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a dokumentáció igazolt érkeztetésétől számított 15 napon belül írásban válaszol: Amennyiben a jóváhagyási feltételek teljesülnek és a tervdokumentáció az előírt 42

43 feltételeknek megfelel, akkor az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő létesítésére vonatkozó kérelemhez hozzájárul, azt engedélyezi. Amennyiben a jóváhagyás feltételei nem teljesülnek, akkor a Felhasználót hiánypótlásra szólítja fel, az engedély megadását a terv kiegészítéséhez kötheti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által jóváhagyott tervdokumentáció 1 évig érvényes. Amennyiben a bekötés megrendelése és megvalósítása az engedélyezéstől számított 1 éven belül nem történik meg, a dokumentációt ismételten be kell nyújtani jóváhagyásra. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a tervdokumentáció jóváhagyásával egyidejűleg a Felhasználónak megküldi a közüzemi szolgáltatási szerződést 2 példányban, melyeket a Felhasználónak vissza kell küldenie / le kell adni a jóváhagyásban megjelölt helyen és időben. A közüzemi szolgáltatási szerződésben a Felhasználó vállalja a havi mérőállás-diktálás kötelezettségét is, a pontos és időben összemérhető elszámolás érdekében. b) Elkülönített locsolási célú mellékvízmérő felszerelése és mérési hely kiépítése Ezt követően a Felhasználó az engedélyezett tervnek megfelelően kiépíti/kiépítteti az elkülönített locsolási célú házi ivóvízhálózatot, és felszereli/felszerelteti az elkülönített locsolási célú mellékvízmérőt. c) Elkülönített locsolási célú mellékvízmérő átvétele, nyilvántartásba vétele Az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő átvételének, nyilvántartásba vételének előfeltétele: a közüzemi szolgáltatási szerződés (2 példány) aláírása és visszajuttatása a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő átvételi díjának befizetése és a befizetés igazolása. A locsolási célú mellékvízmérő üzembe helyezésről, valamint a plombával vagy záró bélyeggel való ellátásról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. gondoskodik a Felhasználóval előzetesen egyeztetett időpontban. A pontos elszámolás érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő üzembe helyezésekor a kapcsolódó bekötési vízmérőt (főmérő) is leolvassa egyidejűleg. A beszerelt elkülönített locsolási célú mellékvízmérő adatairól, valamint a leszerelését megakadályozó zárakról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen bizonylatot készít és aláírat a Felhasználóval / annak megbízottjával. Az adatokat a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rögzíti adat-nyilvántartási és számlázási rendszerében a szolgáltatás ellenértékének elszámolásához Bekötés hatósági kötelezés alapján A környezetvédelmi és vízügyi hatóság, illetve a jegyző az ingatlan tulajdonosát közérdekből kötelezheti az ingatlan beköttetésére, és ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelő létesítmény vagy egyedi zárt 43

44 szennyvíztároló közegészségügyi, környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból káros hatása állapítható meg Szerződéskötés (átírás) a Felhasználó személyében / Számlafizető személyében történő változás esetén A Felhasználó/Számlafizető személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. új közüzemi szolgáltatási szerződést köt. A Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkezett változást a korábbi és az új Felhasználó/Számlafizető köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek bejelenteni az e célra rendszeresített formanyomtatvány, és az előírt mellékletek benyújtásával. A bejelentés elmulasztása esetén a felhasználási helyen fennálló díjtartozás megfizetéséért és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t ért károkért a korábbi és az új Felhasználó/Számlafizető egyetemlegesen felel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a változástól számított 30 napos határidőn belül beadott átírást díjmentesen intézi. A 30 napon túli bejelentés esetében az átírásért Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 3. számú függelék szerinti kötbért számíthatja fel. Amennyiben a Felhasználó/Számlafizető személyében történt változás bejelentése nem a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél rendszeresített formanyomtatványon történik, a nyilatkozatban az alábbi adatokat kell feltüntetni: a felhasználási hely kódja; a felhasználási hely pontos címe; a régi Felhasználó/Számlafizető neve és új címe, levelezési címe; a régi és új Felhasználó/Számlafizető által elfogadott fogyasztásmérő(k) állása(i) gyári számonként; a birtokbaadás napja; az új Felhasználó/Számlafizető neve, személyes adatai (leánykori név, anyja neve, születési hely és idő), lakcíme, levelezési címe és telefonos elérhetőségei; a választott fizetési módot; nyilatkozattételt arra vonatkozóan, hogy lakossági vagy nem lakossági felhasználóként kívánja-e magát nyilvántartásba vetetni; új Felhasználó/Számlafizető által igényelt havi részszámla mennyiség; régi/új Felhasználó/Számlafizető aláírása; a változás alapjául szolgáló dokumentumok mellékelése. A Felhasználó/Számlafizető személyében történt változást a régi és az új Felhasználó/Számlafizető együttes megjelenéssel személyesen is kezdeményezheti a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatán. Az átíráshoz kapcsolódó szerződéskötéshez szükséges iratok: földhivatali tulajdoni lap másolat (30 napnál nem régebbi, nem szükséges hitelesnek lennie), vagy az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogot, vagy egyéb használati jogot igazoló 44

45 dokumentum másolata a nem releváns részek kitakarása mellett: o ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés, vagy tulajdon átruházást eredményező egyéb szerződés, o bérleti szerződés, vagy használati jogot igazoló dokumentum (két tanúval aláíratva, pontos dátummal ellátva), o hagyatékátadó végzés, o haszonélvezeti jogot igazoló dokumentum, tulajdonosi hozzájárulás, amennyiben az átírást nem a régi/új ingatlantulajdonos kezdeményezi, személyazonosságot igazoló irat (bemutatása/másolata), nem lakossági Felhasználó esetén a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okirat, mely lehet: hatályos, 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultság igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat, társasházi közös képviselő személyében bekövetkező átírásnál a társasházi alapító okirat másolata. Amennyiben az új nem lakossági Felhasználónak többlet kapacitásigénye van, illetve a megelőző Felhasználó lakossági Felhasználó volt, úgy szükséges a közműnyilatkozat igénylő formanyomtatvány kitöltése is. Az ivóvíz/szennyvíz igény teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettség teljesítésének (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésének) igazolása feltétele az adatváltozás átvezetésének, illetve a közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésének. Amennyiben a Felhasználó/Számlafizető átírásához szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre állnak, az új Felhasználó/Számlafizető átvezetésre kerül a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. nyilvántartásában. Ellenkező esetben a bejelentőt hiánypótlásra szólítja fel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Az új lakossági Felhasználó/Számlafizető a közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése előtt a vonatkozó díj megfizetésével az igénybejelentéstől számított 5 napon belül kérheti a felhasználási helyen a házi ivó- és szennyvízhálózat helyszíni ellenőrzést, de ennek elvégzése nem kötelező. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a nem lakossági Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkező változás esetén a szerződés megkötésének előfeltételeként előírja a házi ivó- és szennyvízhálózat kötelező ellenőrzését az igénybejelentéstől számított 5 napon belül. Nem lakossági Felhasználók esetében ide nem értve a közintézményeket az új Felhasználó viseli az ellenőrzés költségét. Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben rögzíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A jegyzőkönyv tartalmaz minden lényeges tényt, adatot és nyilatkozatot. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. átad a Felhasználónak, másik példányát megőrizi és az esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatja. Ha a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó ellenőrzési kötelezettségének az Üzletszabályzatban meghatározott időtartamon belül nem tesz eleget, nem hivatkozhat szabálytalan közműhasználatra, és ezen a jogcímen nem érvényesíthet igényt az új Felhasználóval 45

46 szemben. A bejelentés megtételének bizonyítása a Felhasználót/Számlafizetőt, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t terheli. Az új Felhasználóval a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. új közüzemi szolgáltatási szerződést köt a megadott időponttól és mérőállástól kezdve. Eltérő számlafogadó esetén 3 oldalú közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésére kerül sor (Felhasználó, Számlafizető, Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.) A régi Felhasználóval kötött közüzemi szolgáltatási szerződés az új szolgáltatási szerződés hatályba lépésével automatikusan megszűnik. A közműves ivóvízellátásba és/vagy szennyvíz-szolgáltatásba bekapcsolt, átalánydíjas (fogyasztásmérő nélküli) felhasználási hely átírásakor az új Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseiben rögzített határidőn belül köteles együttműködni a felhasználási hely mérősítésében. Amennyiben az új Felhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének, szerződésszegést követ el és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szolgáltatási szerződést felmondhatja. Ha az adott felhasználási helyen lejárt határidejű vagy vitatott számlatartozást tart nyilván a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., az igénybejelentést elutasíthatja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az igénybejelentést követő 15 napon belül megküldi a szolgáltatás feltételeit tartalmazó szerződési ajánlatot a feltételeknek megfelelő igénybejelentő részére, aki azt a kézbesítéstől számított 15 napon belül aláírásával elfogadja, vagy véleményeltérését közli. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett Felhasználó esetén a szerződési ajánlat tartalmazza a fizetendő fejlesztési hozzájárulás összegét. Ha a Felhasználó a szerződést - a szolgáltatás jogszabályban megállapított díját kivéve - a szerződés tartalmára kiható véleményeltéréssel írta alá, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles a felek álláspontjának egyeztetését 15 napon belül kezdeményezni. A szerződési ajánlatban foglaltak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t a közléstől számított 30 napig kötik. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó/Számlafizető személyében bekövetkezett változás, valamint a közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjáig végszámlát bocsát ki, és a korábbi Felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan elszámol. A víziközmű-szolgáltatás ellenértékeként a tárgyhavi alapdíját az a Felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel jogviszonyban állt. Írásos ügyintézés esetén a végszámlát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a régi Felhasználó/Számlafizető átírási kérelemben megadott új lakcímére/levelezési címére postázza Szerződéses adatok módosítása Az új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötésével járó szerződéses adatok módosítása 46

47 személyesen az ügyfélszolgálati irodában vagy postai úton kezdeményezhető. Az alábbi adatok módosítását a Felhasználónak írásban kell kezdeményeznie, csatolva az igazoló dokumentumok másolatát: Felhasználó nevének változása, Felhasználó lakcímének/székhelyének, illetve levelezési címváltozása, felhasználási hely címének változása, adószám változása, KSH szám változása, a tulajdonosi viszonyra vonatkozó nyilatkozat változása, a vízbekötés módjának változása, részszámla mennyiség módosítása, Felhasználó fizetési mód váltása, a felhasználás állandó/nem állandó jellege szerinti besorolás módosítása, a havi, Felhasználó általi diktálás alapú elszámolás választása. A kérelem tartalmi és formai ellenőrzése során feltárt hiányosságok esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a kérelmezőt hiánypótlásra kéri fel, melyre a kérelmezőnek 15 napon belül kell válaszolnia. Az új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését nem igénylő alábbi adatmódosításokat a Felhasználó valamennyi ügyfélszolgálati elérhetőség igénybevételével jelezheti a felhasználói azonosító megadásával egyidejűleg: Felhasználó nevének változása, Felhasználó lakcímének/székhelyének, illetve levelezési címváltozása, részszámla mennyiség módosítása, Felhasználó fizetési mód váltása, a felhasználás állandó/nem állandó jellege szerinti besorolás módosítása, a havi, Felhasználó általi diktálás alapú elszámolás választása. Amennyiben a Felhasználó az adatváltozást bejelentő nyomtatványon a kért átlagmennyiségnél nem jelöli meg azt az időpontot, ameddig az átalánymennyiséget kéri, úgy a kért mennyiség a felhasználási helyre rögzített újabb mérőállásig biztosított. Felhasználás jellege (állandó/nem állandó) besorolás módosításának szabályai Felhasználó bejelentésére / Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó között létrejött közüzemi szolgáltatási szerződésben megjelölt felhasználás jellegét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adat-nyilvántartási és számlázási rendszerében a leolvasás és a szolgáltatás ellenértékének számlázásához figyelembe veszi. A felhasználás jellege szerinti felhasználó-besorolás módosítása nem igényli új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését. A Felhasználó részéről a módosítás kezdeményezése történhet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által biztosított csatornákon (telefonos ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati irodájában, elektronikus vagy postai levélben) a felhasználói azonosító megadásával az adatmódosítás indoklása mellett, illetve az adatmódosítások bejelentéséhez használandó formanyomtatvány Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatára vagy tájékoztatási pontjaira történő eljuttatásával. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja a jogot, hogy a birtokába 47

48 került információk alapján a felhasználás jellegét módosítsa, a felhasználási hely vonatkozásában a leolvasást és a számlakibocsátást az új felhasználási jellegnek megfelelően végezze az üzletszabályzatban leírtak szerint. A módosítás a hatályos jogszabályokban előírt, minimum évi egyszeri leolvasási gyakoriság betartása mellett történik. A felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználás jellegén változtasson. Felhasználó havi diktálásán alapuló elszámolási rend módosításának szabályai Felhasználó kérésére: A Felhasználó részéről a módosítás kezdeményezése történhet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által biztosított csatornákon (telefonos ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati irodájában, elektronikus vagy postai levélben) a felhasználói azonosító megadásával. A választott új elszámolási rendet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a soron következő számlakiküldés előtt módosítja. A már kézbesített számlák módosítására nincsen mód Szerződéskötés illegális közműhasználat esetén Bekötés legalizálásának menete, díjtételei Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. beleegyezése nélkül valósult meg, akkor a bekötés legalizálásához a Felhasználónak az új bekötés létesítése ( pontokban) leírt ügymenet szerint kell eljárniuk az illegális közműhasználatért felszámított szankcionálási díjak megfizetésével egyidejűleg. 3. Közüzemi szolgáltatási szerződés teljesítésére vonatkozó rendelkezések 3.1. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által nyújtott szolgáltatások általános műszaki feltételei, minőségi paraméterei A közműves ivóvízellátás és a közműves szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatás. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. - az üzemeltetési szerződésben meghatározott keretek között, a víziközmű-rendszer teljesítőképességének mértékéig - a Felhasználók részére víziközmű-szolgáltatást nyújt, és víziközmű-szolgáltatás nyújtása céljából a szolgáltatást igénybe venni kívánók rendelkezésére áll. Ha a víziközmű-rendszer teljesítőképességének szűkössége mellett lakossági és nem lakossági felhasználói igények egyidejű felmerülésével kell számolni, akkor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a lakossági felhasználói igények kielégítését részesíti előnyben. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szolgáltatási kötelezettsége és a szolgáltatás minőségéért való felelőssége a közműves ivóvízellátás esetében a szolgáltatási pontig, 48

49 közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében a szolgáltatási ponttól a szennyvízbefogadóba, illetve az átvevő rendszerébe történő bevezetéséig áll fenn. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közműves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást a Felhasználóval történt eseti megállapodás (közüzemi szolgáltatási szerződés) szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. biztosíthat. Az adott vízmű által szolgáltatott ivóvíz minőségét az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által kiadott üzemeltetési engedély, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló jogszabályok határozzák meg. A közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet háztartási célú vízhasználatra a közműves ivóvízellátásba be nem kötött, vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges a közkifolyóknak nem háztartási célú vízhasználatra (így különösen építkezés, gépkocsi mosás, locsolás) történő rendszeres igénybevételéhez. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közszolgáltatási feladatai ellátásához az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség egyidejű értesítésével a közterületen lévő tűzcsapról vizet vételezhet. A létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az 58/2013 (II.27.) kormányrendeletben meghatározottak szerint biztosítja. A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. - az ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat hozzájárulása esetében - a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére. A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles a szennyvízelvezető és -tisztítóművek teljesítőképességének megfelelően keletkező szennyvizet (egyesített rendszerű szennyvízelvezető hálózat esetén a csapadékvizet is) károkozás nélkül elvezetni és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltaknak megfelelően tisztítani. A szennyvízelvezető műbe csak olyan nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bocsátható be, amelyet az rendeltetésszerű használattal elvezetni képes, és amelynek fogadására a szennyvíztisztító berendezést alkalmassá tették. A szennyvíz törzshálózatba csak a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet vagy hatóság határozatában meghatározott minőségű szennyvíz, illetve szennyezőanyag vezethető be. 49

50 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz minőségét esetenként vagy folyamatosan megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzésére nem lakossági Felhasználó esetén előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenőrzés végrehajtását a Felhasználó köteles elősegíteni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pontot a vízügyi hatóság jelöli ki a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. véleményének figyelembevételével. A bebocsátási pont igénybevételéhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. A bebocsátás feltételeiről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a bebocsátóval szerződést köt. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által üzemeltetett szennyvíz-törzshálózatba közterületről havat bejuttatni tilos. Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. víziközmű-működtetés körébe nem tartozó tevékenysége (a továbbiakban: másodlagos tevékenység) nem veszélyeztetheti a víziközmű működtetését, a folyamatos, biztonságos és előírt színvonalú ellátást. Másodlagos tevékenységnek minősül különösen az elkülönített rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerek üzemeltetése, a fürdőüzemeltetés, a nem közműves szennyvízszállítási közszolgáltatás, valamint az árvízvédelemmel kapcsolatos tevékenység. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a víziközmű-működtetés körébe tartozó tevékenységek végzése során a környezet védelmével kapcsolatos alapelveket, környezetvédelmi politikáját, eljárásokat és az alkalmazott technológiákat a társaság minőségirányítási rendszerének részét képező MU-04 Környezetvédelmi Szabályzata és az MU-07 Hulladék kezelési szabályzata tartalmazza. Ezek a szabályzatok a minőségbiztosításirendszer részeként, a társaság dokumentumtárában és az elektronikus megjelenési felületeken is nyilvánosan hozzáférhetők, valamint az ügyfélszolgálati irodában rendelkezésre bocsáthatók. A környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozás célja azon feladatok meghatározása, melyek ellátásával a gazdasági, termelő tevékenység során fellépő káros szennyeződések és ártalmak feltárhatók, megelőzhetők, csökkenthetők vagy megszüntethetők. A környezetvédelmi feladatok részletezése: - levegőtisztaság védelme, - vízminőség védelme, - veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése, - veszélyes és mérgező anyagok szállítása, tárolása, felhasználása, - zajvédelem. 50

51 3.2. Kereskedelmi feltételek, díjak, díjképzés A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a víziközmű törvényben nevesített víziközműszolgáltatás alapelveit és egyéb előírásait veszi figyelembe a díjképzése során, így különösen a következő szempontokat: a díjaknak ösztönözniük kell a biztonságos és legkisebb költségű víziközműszolgáltatást, a gazdálkodás hatékonyságának javítását, a kapacitások hatékony igénybevételét, a szolgáltatás minőségének folyamatos javítását, valamint a természeti erőforrások kímélete elvének érvényesülését; figyelembe kell venni a folyamatos és biztonságos víziközmű-szolgáltatás indokolt költségeit, valamint a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit, ideértve különösen a vízbázisvédelem indokolt költségeit; A víziközmű-szolgáltatás díjában csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a víziközmű-szolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési és önkormányzati támogatásokat; Egyesített csapadékvíz- és szennyvízelvezető rendszerek tekintetében, a csapadékvízelvezetés költségei a szennyvízelvezetés és -tisztítás díjában térülnek meg. A fenti elvek mellett az alábbi árpolitikai elveket alkalmazza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: Költségfedezeti elv: a ténylegesen szükséges költségek és indokolt ráfordítások - beleértve a működéshez szükséges minimális nyereséget - megtérülése. Költségminimalizálási elv: a szükséges, de legkisebb költségráfordítás érvényesítése. Költségviselési elv: minden Felhasználó a lehető legteljesebb mértékben - indokolatlan megkülönböztetés, előnyök és hátrányok nélkül - viselje a költségeket, a felmerülő szükséges ráfordításokat. Átláthatósági elv: a költségek nyomon követését, a felmerülő költségeknek a tevékenységet igénybevevőhöz rendelését biztosító, átlátható számviteli elszámolási rend alkalmazása. Együttműködési elv: az árak alakítását befolyásoló közérdekű gazdálkodási adatok hozzáférhetőségének biztosítása a Felhasználók, a fogyasztói érdekképviseletek és illetékes önkormányzatok számára. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az alábbi díj vagy pénzügyi kötelezettség tételeket különbözteti meg: alaptevékenységi díjak: víz- és szennyvíz szolgáltatás díjai (ún. szolgáltatási díjak) víziközmű fejlesztési hozzájárulás díjai külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjai (ún. egyéb díjak) és egyéb pénzügyi kötelezettségek (ún. szankciók) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenti árpolitikai alapelveket a szolgáltatás hatósági áraira vonatkozó árjavaslatának és a szabadáras tevékenységek árkalkulációjának készítése során egyaránt érvényesíti. 51

52 Szolgáltatási díjak A víziközmű-szolgáltatásért a Felhasználónak a víziközmű törvény és a felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti díjat kell fizetnie. A közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díját a MEKH javaslatának figyelembevételével a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben állapítja meg. A hatósági díj megállapításakor rendelkezni kell arról, hogy a hatósági díj mikor lép hatályba, e rendelkezésnek visszamenőleges hatálya nem lehet. A miniszteri rendeletben történő díjmegállapításig a víziközmű törvényben meghatározott átmeneti rendelkezéseket alkalmazza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A víziközmű-szolgáltatás díjait víziközmű-szolgáltatónként vagy víziközmű-rendszerenként és víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, a költségekre, árakra, díjakra vonatkozó közgazdasági összehasonlító elemzések felhasználásával, és a vonatkozó jogszabályi elvek figyelembe vételével kell megállapítani. A víziközmű-szolgáltatás díját alapdíjból és fogyasztással arányos díjból álló kéttényezős díjként kell megállapítani. Az alapdíj a víziközmű-szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizetendő havi díj, míg a fogyasztással arányos díj 1 m 3 szolgáltatott ivóvízmennyiség, vagy szennyvíz-bekötővezetékbe bocsátott szennyvízmennyiség díja. Az alapdíj összegének meghatározásakor a fogyasztásmérő berendezések átfolyási átmérője szerint különbséget kell tenni. Ha a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás igénybevételét szennyvízmennyiség-mérő rögzíti, a szennyvízalapdíj e mérő névleges kapacitásához kötött. A szennyvízmérő nélküli szennyvízalapdíj viszonyítási alapja a vízmérő átfolyási átmérője. Az alapdíjat az a Felhasználó köteles megfizetni, aki a tárgyhó első napján az adott felhasználási helyen a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel közüzemi jogviszonyban állt. Új felhasználási hely kialakítása esetén a Felhasználó a teljes tárgyhavi alapdíjat köteles megfizetni. A tényleges felhasználási adatok ismeretében, lakossági díjon számolja el a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: a távhő-szolgáltatónak lakossági használati melegvíz előállítása céljából szolgáltatott ivóvizet, lakásbérlők tényleges víziközmű-szolgáltatás igénybevételét a bérlakás üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel szemben. A hatósági díjtól eltérő díjat a közüzemi szolgáltatási szerződésben érvényesen kikötni kizárólag a MEKH előzetes hozzájárulásával lehet. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szüneteltetett víziközmű-szolgáltatás után szolgáltatási díjat nem számolhat fel. A hatósági díj közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közüzemi szolgáltatási szerződés részévé 52

53 válik. Az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetén a Felhasználók által a közműves szennyvízelvezetésért és -tisztításért fizetendő szolgáltatási díj a csapadékvíz-elvezetési szolgáltatás díját is tartalmazza. Vízterhelési díj A számlán külön tételként megjelenő vízterhelési díj, nem a szolgáltatási díj része. A szennyvízszolgáltatásba bekapcsolt felhasználási helyeken a hatályos jogszabályok alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szedi be a Felhasználóktól a köbméterarányos vízterhelési díjat, mint környezetterhelési adót. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által beszedett vízterhelési díj az állami költségvetésbe kerül befizetésre. Az összeget az állam környezetvédelmi beruházásokra fordítja. 53

54 Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás A nem lakossági Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötött közüzemi szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére az Üzletszabályzat 4. számú függelékében szereplő, meghatározott mértékű víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet: közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért, továbbá a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében. Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek. A nem lakossági Felhasználó az adott felhasználási helyen a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetésével a megvásárolt közműfejlesztési kvóta erejéig jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételére. A víziközmű-szolgáltatási ágazatokra megállapított közműfejlesztési kvóták egymásba át nem válthatók. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben - ide nem értve a Felhasználó részére kiépítendő ivóvíz- vagy szennyvíz-bekötővezetéket - használható fel, ahol a hozzájárulás megfizetésével érintett felhasználási hely található. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ellátási területére egységesen, Ft/m3/nap mértékegységben határozta meg az ivóvízellátásra, illetve szennyvízelvezetésre és tisztításra vonatkozó víziközmű-fejlesztési hozzájárulási díjtételeket. A hozzájárulások fajlagos értékét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. időszakonként felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás ÁFA- köteles. Megváltott víziközmű-fejlesztési kvóták felülvizsgálata, túllépés esetén alkalmazott eljárásrend A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás által biztosított kapacitás (kvóta) túllépésekor a Felhasználó köteles a túllépés mértékének megfelelő kvótát utólagosan megváltani, megfizetni. A kvóták túllépését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. évente felülvizsgálja. A felülvizsgálat arra irányul, hogy adott év 3 legmagasabb fogyasztási átlagú hónapjában regisztrált fogyasztások napi átlaga meghaladja-e a megváltott kvótát. A figyelembe vett átlagfogyasztás időszaki alapja két leolvasás között eltelt időszak, de minimum 15 nap, 54

55 mennyisége ugyanezen időszak tényleges és elszámolt fogyasztása Külön díj ellenében végzett szolgáltatások és egyéb pénzügyi kötelezettségek A külön díj ellenében végzett szolgáltatások a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. árképzési szabályzatának megfelelően kerülnek megállapításra. A Felhasználó vagy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szerződésszegéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek lehetnek díjak, kötbérek, kártérítések, kamatok. A külön díj ellenében végzett szolgáltatások hatályos díjtételeit az Üzletszabályzat 3. számú függeléke tartalmazza. Az egyéb kötelezettségek típusait és mértékét a 3. számú függelék tartalmazza Mérőeszközök, hiteles mérés biztosítása Vízfogyasztás mérése A felhasználási helyen szolgáltatott vízmennyiséget hiteles fogyasztásmérővel kell mérni. A szolgáltatási pont előtt beépített fogyasztásmérő tulajdonjoga a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t, a szolgáltatási pont után beépített mellékvízmérő tulajdonjoga az elkülönített vízhasználót illeti meg. A mérésügyi törvény alapján a fogyasztásmérők hitelesítési hatálya: bekötési vízmérő: 4 év mellékvízmérő: 8 év A hitelesség a plombán szereplő dátumtól számított negyedik/nyolcadik év december 31-én jár le. Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul. Az ingatlanon fogyasztott víz mennyisége szempontjából a bekötési vízmérő az irányadó. A bekötési vízmérő és az elkülönített vízhasználatokat mérő mellékvízmérők mérési különbözetéből megállapított fogyasztási különbözetet a bekötési vízmérő szerinti Felhasználó köteles megfizetni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek. Egyedi vizsgálat alapján mentesülhet a mérési különbözet megfizetése alól a bekötési vízmérő Felhasználója abban az esetben, ha a bekötési mérőt követő házi ivóvízhálózaton valamennyi vízvételezést hiteles, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. műszaki előírásainak és elvárásainak megfelelően felszerelt, a számlakészítéshez egyidejűleg, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által teljeskörűen leolvasott, érvényes mellékszolgáltatási szerződéssel rendelkező mellékvízmérő méri, és nincsen méretlen vízvételezésre egyéb lehetőség, valamint a házi hálózaton nem történt meghibásodás (vízelfolyás) az elszámolási időszakban. 55

56 Több Felhasználó közös bekötése esetén a nem lakossági Felhasználók vízhasználatát külön fogyasztásmérővel kell mérni (nincs lehetőség %-os megosztásra). Szennyvízmennyiség megállapítása, mérése Szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében az elszámolás a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető víziközműbe kerülő szennyvíz hitelesen mért mennyiségén alapul. A szennyvízhálózatba kerülő, nem víziközműből származó víz mennyiségének mérésére hiteles fogyasztásmérőt kell felszerelni és annak mérési adatait a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendelkezésére kell bocsátani. A mérés kialakításának ellenőrzési, valamint a mérőállás ellenőrzésének lehetőségét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére biztosítani kell. A nem víziközműből származó víz felhasználásából keletkezett szennyvíz mérésére szolgáló, a vízbázisra telepített vízmérő, vagy a közműves szennyvízmennyiség-mérő működtetéséről, karbantartásáról, hitelesítéséről/kalibrálásáról a Felhasználónak saját költségén kell gondoskodnia. Amennyiben a hiteles mérés feltételeit a Felhasználó nem biztosítja úgy Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a vízmérő/szennyvíz-mennyiségmérő felszerelésére kötelezni a Felhasználót. A szennyvízmennyiség-mérő kalibrálásának gyakoriságát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2 évben állapítja meg, de a felek a közüzemi szolgáltatási szerződésben ettől eltérő gyakoriságban is megállapodhatnak. A szennyvízelvezető víziközműbe bebocsátott szennyvízmennyiség mérésének hiányában az elszámolásnál a mért ivóvízmennyiség és a más vízilétesítményből származó vízmennyiség összesített mennyiségét kell figyelembe venni, csökkentve a - jogszabály alapján kiadott engedély alapján - más vízilétesítmény részét képező szennyvízelvezető műbe elhelyezett szennyvízmennyiséggel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználóval a közüzemi szolgáltatási szerződésben ettől eltérően is megállapodhat. A szennyvízmennyiség meghatározásánál, elszámolásánál nem vehető figyelembe: saját célú szennyvízműben elhelyezett mennyiség, a Felhasználó által igazolt szakszerűen elhelyezett mennyiség, házi hálózat meghibásodása miatt a környezetben elszivárgott (jegyzőkönyvben rögzített átlagfogyasztás feletti) mennyiség, locsolómérőn mért locsolási célú vízhasználat, A Felhasználó kérelmére a locsolási vízhasználat mérését biztosítani kell. A locsolási vízmérőhöz a hozzájárulás feltételeit, az elszámolás szabályait az Üzletszabályzat tartalmazza (II. fejezet pont, ill. II. fejezet 3.5. pont). A fogyasztásmérőkkel kapcsolatos felhasználói kötelezettség A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a tulajdonában lévő bekötési vízmérőt, valamint az elkülönített vízhasználó tulajdonában lévő mellékvízmérőt illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából plombával és számozott zárógyűrűvel/vipak-gyűrűvel látja el. A Felhasználó köteles gondoskodni a vízmérőakna, illetve vízmérőhely hozzáférhetőségének 56

57 biztosításáról és tisztántartásáról, a vízmérő fagy elleni megfelelő védelméről, illetve a díjelszámolás alapjául szolgáló vízmérők és a leszerelésüket megakadályozó zárak sértetlen megőrzéséért és védelméért. A Felhasználó köteles a vízmérő rendellenes működéséről és/vagy a plomba, zárógyűrű/vipak gyűrű sérüléséről Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. A Felhasználó kötelességének elmulasztása a II. fejezetének pontjában meghatározott jogkövetkezményeket vonja maga után. A vízmérő állapotfelméréséről - a felhasználási hely és vízmérő azonosítási adatait, a mérő és a hitelesítési plomba állapotát rögzítve Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jegyzőkönyvet vesz fel. Átalányos felhasználási helyek Amennyiben a felhasználási hely fogyasztásmérővel nem rendelkezik, az elfogyasztott ivóvíz, illetőleg szennyvízelvezetés szolgáltatás mennyiségét a Felhasználónál kialakított vízvételi helyek előzetes felmérési adatait figyelembe véve, az Üzletszabályzat függeléke szerint átalány formájában kell megállapítani. Az Üzletszabályzat függeléke szerint meghatározott átalánymennyiségek hiányában, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. műszaki becslése alapján kerül sor az átalánymennyiségek megállapítására. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közműves ivóvízzel ellátott átalánydíjas (bekötési vízmérő nélküli) felhasználási helyen így a közterületen található közkifolyókra is fogyasztásmérő berendezést helyez el december 31-ig. A Felhasználó a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése és a közüzemi szolgáltatási szerződés módosítása érdekében együttműködik a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Hitelesítési célú mérőcsere (bekötési vízmérő) folyamata A szolgáltatási pont előtt beépített bekötési vízmérő tulajdonjoga a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t illeti meg. A mérésügyi hatóság által hitelesített bekötési vízmérő beépítéséről, cseréjéről, időszakos hitelesítéséről a mérőeszköz tulajdonosa, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a saját költségén köteles gondoskodni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársa a bekötési mérő hitelesítési célú cseréjében érintett felhasználási helyet felkeresi és amennyiben a Felhasználót, vagy megbízottját a felhasználási helyen találja, és a mérőcsere időpontja megfelelő, végrehajtja a bekötési mérő cseréjét. Amennyiben a Felhasználót nem találja a felhasználási helyen és/vagy a mérőcsere időpontja nem megfelelő, akkor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót a bekötési vízmérő tervezett cseréjét megelőzően legalább 15 nappal tértivevényes levélben értesítést küld a munkavégzés időpontjáról. Az értesítésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felhívja a Felhasználó figyelmét az időpont-egyeztetés lehetőségére azzal, hogy a cserére legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít, valamint megadja a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét. 57

58 A Felhasználó köteles a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által megküldött értesítésben megjelölt vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni. Amennyiben a közösen egyeztetett időpontban a Felhasználó hibájából hiúsul meg a mérőcsere, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti kártérítés (sikertelen kiszállás költsége) kiterhelésére. A bekötési vízmérő cseréjét követően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársa a felhasználási helyen írásban rögzíti: a fogyasztásmérő cseréjének okát; a csere dátumát; a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés vagy kalibrálás dátuma) és mérőállását, állapotát; a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő védelmi eszköz, eszközök azonosítóját; a plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét; a Felhasználó vagy a képviselője, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviselőjének olvasható nevét és aláírását. A fenti adatokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a későbbiekben rögzíti adatnyilvántartási és számlázási rendszerében a szolgáltatás ellenértékének elszámolásához. A leszerelt fogyasztásmérő záró mérőállása a soron következő elszámoló számlában jelenik meg. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Felhasználó nem működik együtt a fogyasztásmérő berendezés hitelesítési célú cseréje érdekében, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót az együttműködésre legalább kétszer - az átvétel igazolására alkalmas módon - írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre. A második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl kerülhet sor Elkülönített mellékvízmérő, elkülönített locsolómérő hitelesítési cseréje Az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő, valamint a Felhasználó a tulajdonában lévő locsolási célú mellékvízmérő hitelesítéséről saját költségére köteles gondoskodni. Amennyiben ezzel a feladattal a Felhasználó a költségek megelőlegezése mellett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t bízza meg, úgy a megbízást a társaság a megrendelés alapján teljesíti. A mellékvízmérő hitelesítési cseréje céljából a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hitelesítési idő lejáratát megelőzően hitelesítési felhívást küld, melyben részletes tájékoztatást ad a mellékvízmérő / locsolási célú mellékvízmérő cseréjének lehetséges módozatairól és költségeiről. 58

59 A Felhasználó szabadon választhat az alábbi két lehetőség közül: 1. Mellékvízmérő cseréjének és nyilvántartásba vételének / plombálásának megrendelése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től a vonatkozó díj megfizetésével. 2. A Felhasználó a mellékmérőt kicseréltetheti szakember bevonásával, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től csak a mellékvízmérő nyilvántartásba vételét / plombálását rendeli meg a vonatkozó díj megfizetésével. A Felhasználó köteles a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel egyeztetett időpontban a felhasználási helyhez tartozó elkülönített mérőhelyen a munkavégzést lehetővé tenni. Amennyiben a közösen egyeztetett időpontban a Felhasználó hibájából hiúsul meg a mellékvízmérő / locsolási célú mellékvízmérő cseréje, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti kártérítés (sikertelen kiszállás költsége) kiterhelésére. A mellékvízmérő / locsolási célú mellékvízmérő cseréjét követően, a nyilvántartásba vételekor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársa a felhasználási helyen írásban rögzíti: a fogyasztásmérő cseréjének okát; a csere dátumát; a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés vagy kalibrálás dátuma) és mérőállását, állapotát; a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő védelmi eszköz, eszközök azonosítóját; a plombák darabszámát, azonosítóját és a plomba vagy a záró bélyeg sérülésmentes állapotának tényét; a Felhasználó vagy a képviselője, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. képviselőjének olvasható nevét és aláírását. A kiszerelt elkülönített mellékvízmérő záró mérőállását a társasházi (lakóközösség) közös képviselőnek is igazolnia kell aláírásával. A fenti adatokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a későbbiekben rögzíti adatnyilvántartási és számlázási rendszerében a szolgáltatás ellenértékének elszámolásához. A leszerelt mellékvízmérő záró mérőállása a soron következő elszámoló számlában jelenik meg. Ha a mellékvízmérő hitelesítéséről (hitelesítési cseréjéről) az elkülönített vízhasználó a hitelesítési idő lejáratáig nem gondoskodott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja. Ha a locsolási célú mellékvízmérő hitelesítéséről (hitelesítési cseréjéről) a Felhasználó a hitelesítési idő lejáratáig nem gondoskodott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a locsolási célú kedvezményt megvonja és a felhasználási helyen felhasznált teljes vízmennyiség után felszámítja a csatornahasználati díjat. 59

60 Szennyvízmennyiség-mérő kalibrálása (hitelesítése) A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. MKEH hitelesítéssel/kalibrálással rendelkező szennyvízmennyiség-mérő felszerelését írja elő azon a felhasználási helyen, ahol a szennyvízszolgáltatás ellenértékének elszámolásához joghatással bíró, hitelesen mért szennyvízmennyiségre van szükség, vagy erre a Felhasználó tart igényt. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó a szennyvízmennyiség-mérő kalibrálási (hitelesítési) gyakoriságát 2 évben állapítja meg, de a felek a közüzemi szolgáltatási szerződésben ettől eltérő gyakoriságban is megállapodhatnak. A szennyvízmennyiség-mérő előírt időszaki kalibrálásáról saját költségén a Felhasználó köteles gondoskodni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes tájékoztatásával és bevonása mellett Fogyasztásmérő pontosságának felülvizsgálata Ha a Felhasználó a fogyasztásmérő rendellenes működését vagy hibáját, sérülését észleli, illetve a fogyasztásmérő hitelességét a hiteles mérést megkérdőjelezi, köteles azt a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek haladéktalanul bejelenteni. A Felhasználó köteles a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel előzetesen telefonon egyeztetett időpontban a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen az ellenőrzést lehetővé tenni. Amennyiben a közösen egyeztetett időpontban a Felhasználó hibájából hiúsul meg a fogyasztásmérő ellenőrzése, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti kártérítés (sikertelen kiszállás költsége) kiterhelésére. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználói bejelentéstől számított 8 napon belül köteles a kifogásolt fogyasztásmérőt a felhasználási helyen ellenőrizni. Ha a fogyasztásmérő hibáját az ellenőrzés egyértelműen, hitelt érdemlően alátámasztja, a fogyasztásmérő cseréjéről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. haladéktalanul köteles gondoskodni. A mérőcsere költsége bekötési vízmérő esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t, mellékvízmérő estén a Felhasználót terheli. Felhasználói szerződésszegés esetén a mérőcsere valamennyi költsége a Felhasználót terheli. Ha a fogyasztásmérő hibáját a helyszíni ellenőrzés egyértelműen, hitelt érdemlően nem állapítja meg, a fogyasztásmérő mérésügyi hatósággal történő metrológiai pontossági ellenőrzését, és ha indokolt független szakértővel történő metrológiai szerkezeti vizsgálatát (a továbbiakban: ellenőrző vizsgálat) a Felhasználó vagy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezheti. Amennyiben az ellenőrző vizsgálatot a Felhasználó kezdeményezi, akkor a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kérheti a vonatkozó díj megelőlegezését és a befizetés igazolását. Eltekint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 60

61 Zrt. a vonatkozó díj megelőlegezésétől abban az esetben, ha a fogyasztásmérőn mért átlagfogyasztás a korábbi elszámolási időszak átlagfogyasztását háromszoros mértékben meghaladja, és ezt nem indokolja a házi hálózat meghibásodása, vagy a felhasználói szokások változása. Az ellenőrző vizsgálat lefolytatásához a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen a fogyasztásmérőt a Felhasználó/megbízottja jelenlétében leszereli és a mérőcserével kapcsolatos adatokat a és/vagy pontban részletezetteknek megfelelően rögzíti, az ellenőrző vizsgálat lefolytatásáról jegyzőkönyvet vesz fel. Ezt követően a leszerelt fogyasztásmérőt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó/megbízottja jelenlétében dobozba helyezi, melyet lezárnak és lepecsételnek. A vízmérőt a zárt dobozban a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. beszállítja a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal (MKEH) hitelesítő laboratóriumába. Az ellenőrző vizsgálat idejéről, helyéről az érintetteket az ellenőrzést végző hatóság írásban értesíti. Az ellenőrző vizsgálat végrehajtását az érintett Felhasználó és Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. távolléte nem akadályozza. Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek megfelelt, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége a vizsgálatot kezdeményezőt terheli, nem felelt meg, a mérőeszköz cseréjének és az ellenőrző vizsgálat elvégzésének költsége, a felhasználói szerződésszegés esetét kivéve, a tulajdonosát terheli. Ha az ellenőrző vizsgálaton a fogyasztásmérő a pontossági követelményeknek nem felelt meg, a hibát a felülvizsgálat kérésének időpontját megelőző utolsó elszámolástól a hibás mérő cseréjéig (hibás mérés időszaka) kell számítani. A vízhasználat mértékét az Üzletszabályzat II. fejezet pontban foglaltak szerint kell meghatározni Fogyasztásmérők leolvasása A fogyasztásmérő leolvasásának gyakoriságát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult megállapítani azzal, hogy legalább évente egy alkalommal, a Felhasználó kérésére negyedévente a Felhasználó előzetes, alábbiakban részletezett értesítése mellett köteles megkísérelni a fogyasztásmérőt leolvasását a pontban rögzített gyakorisággal. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. legalább 5 napos időtartam megjelölésével felhívja a Felhasználó figyelmét a leolvasás várható idejére a leolvasás előtti utolsó számlában/számla mellékletében/honlapján vagy egyéb módon. A Felhasználó köteles a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, annak tisztántartásáról, fagy elleni védelméről gondoskodni, továbbá a fogyasztásmérő rendellenes működéséről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t haladéktalanul értesíteni. 61

62 A leolvasás alkalmával észlelt, az azt megelőző 12 havi átlagfogyasztást kétszeres mértékben meghaladó fogyasztásról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót a leolvasással egyidejűleg tájékoztatja. A tájékoztatás tényét a Felhasználó aláírásával igazolja. Amennyiben a vízmérőakna zárt állapotú, vagy az akna vízzel telített és a fogyasztásmérő nem olvasható le, úgy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. leolvasást végző munkatársa felhívja Felhasználó figyelmét a leolvasás biztosítására. Ha a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. leolvasást végző munkatársa a mérő vagy a zárak sérülését állapítja meg, úgy rögzíti az eltéréseket és Felhasználóval aláíratja a jegyzőkönyvet. Amennyiben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fogyasztásmérő leolvasását végző munkatársa az előzetesen jelzett időszakban nem tudta rögzíteni a mérőállást, köteles értesítést hagyni a levélszekrényben vagy fellelhető módon a felhasználási helyen. Az értesítésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felhívja a Felhasználó figyelmét a leolvasás második megkísérlésének idejére, annak nem megfelelősége esetén az időpontegyeztetés lehetőségére azzal, hogy a leolvasásra legalább munkanapon 20 óráig lehetőséget biztosít. Az értesítőben megadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. időpontegyeztetésre alkalmas elérhetőségét és a leolvasás legkésőbbi időpontját. A leolvasás időpontja tekintetében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó köteles megegyezni. Amennyiben a közösen egyeztetett időpontban a Felhasználó hibájából hiúsul meg a fogyasztásmérő leolvasása, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti kártérítés (sikertelen kiszállás költsége) kiterhelésére. Ha az ismételt leolvasás (2. kísérlet) is eredménytelen, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az elszámolandó ivóvíz- és a szennyvíz-mennyiséget az Üzletszabályzat II. fejezet pontjában meghatározott számítással, az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap átlagfogyasztását alapul véve állapítja meg. A Felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tértivevényes levélben, vagy egyéb igazolható módon 5 napos időtartam megjelölésével felhívja a Felhasználó figyelmét a leolvasás legfeljebb két hónapon belüli ismételt elvégzésének várható idejére. Az értesítésben megjelölt, az időpont-egyeztetési lehetőség során választható leolvasási időpontnak legalább két napon 7 órától 20 óráig tartó időtartamot is megad. Az értesítés tartalmazza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. időpont-egyeztetésre alkalmas elérhetőségét is. Az értesítést legalább 8 nappal a megjelölt legkorábbi leolvasási időpont előtt a Felhasználó rendelkezésére bocsátja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Ha az értesítés ellenére a Felhasználó nem él az időpont-egyeztetés lehetőségével, vagy nem biztosítja a leolvasás elvégzését, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t a leolvasás elmaradásáért nem terheli felelősség. 62

63 A közüzemi szolgáltatási szerződést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Felhasználó nem működik együtt a fogyasztásmérő leolvasása érdekében, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót az együttműködésre legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre. A második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl kerülhet sor. 63

64 Leolvasási rend Lakossági Felhasználók leolvasási rendje, gyakorisága: o bekötési mérős (állandó/nem állandó) felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hatályos jogszabályi rendelkezés előírásait betartva a felhasználási helyen legalább évi egyszeri leolvasást végez, melynek időpontjáról a Felhasználókat előzetesen tájékoztatja. o társasházi főmérős (állandó/nem állandó) felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen legalább félévente végez leolvasást. o elkülönített mellékvízmérős (állandó/nem állandó) felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen legalább félévente végez leolvasást. Nem lakossági Felhasználók leolvasási rendje, gyakorisága: o állandó felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adott felhasználási helyen folytatott vállalkozási vagy egyéb tevékenység végzése miatt havonkénti leolvasást végez, minden hónap 5. és 10. között. o nem állandó felhasználási hely: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adott felhasználási helyen bejelentett, de ténylegesen nem folytatott vállalkozási vagy egyéb tevékenység végzése miatt a hatályos jogszabályi rendelkezés előírásait betartva a felhasználási helyen évi egyszeri leolvasást végez, melynek időpontjáról a Felhasználókat előzetesen tájékoztatja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokban előírt minimum évi egyszeri leolvasási gyakoriságot betartva módosítsa leolvasási rendjét és a leolvasás tervezett időszakát a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett. A Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a leolvasások gyakoriságán és a leolvasás tervezett időszakán változtasson. Az állandó lakossági Felhasználónak lehetősége van negyedéves gyakoriságú leolvasását kérni, amit a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a következő naptári évtől kezdődően tud teljesíteni. Amennyiben a Felhasználó a negyedévente történő leolvasást nem teszi lehetővé a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére, úgy a leolvasás gyakoriságát a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. visszaállítja a kérelem előtti gyakoriságra. Ismételt negyedéves leolvasásra vonatkozó igényt a Felhasználó csak a következő naptári évben jelezhet a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé. A felhasználás jellege (állandó/nem állandó) besorolás módosításának szabályait az Üzletszabályzat II. fejezet 2.4. pontja tartalmazza. 64

65 Felhasználói mérőállás-bejelentés szabályai, rendje A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által végzett időszakos vagy eseti leolvasás nem mentesíti a Felhasználót a rendszeres ellenőrző leolvasás és a mérőállás alábbiakban felsorolt esetekben szükséges bejelentése alól. A mérőállás diktálás lehetőségére Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számos csatornát biztosít, így fogadja azokat a honlapján, telefonos ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati irodájában, elektronikus levélben, levélben postacímén. Mikor szükséges a Felhasználó részéről mérőállás-bejelentést tenni: Rendszeres számla elkészítéshez a Felhasználó hibájából elmaradt leolvasás esetén az értesítőn megadott határidőig. A diktálást választó lakossági Felhasználó esetében a diktálás alapú elszámoló-számla elkészítéséhez minden hónap 10. és 20. között. Az elkülönített locsolási célú mellékvízmérővel rendelkező Felhasználó a kedvezmény igénybevételének feltételeként a havi diktálást vállalja, ezért a bekötési vízmérő és az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő mérőállását minden hónap 10. és 20. között köteles bejelenteni. A Felhasználó személyében bekövetkező változás esetén. A szolgáltatási díj, illetve az ÁFA változása esetén a pontos elszámoláshoz. Felhasználó által igényelt esetben Szolgáltatás ellenértékének elszámolása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szolgáltatási díjról felhasználási helyenként, időszakonként számlát bocsát ki. Ha az elszámolás időszaka a két hónapot meghaladja, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult részszámlát kibocsátani. Amennyiben az elszámoláskor a Felhasználó számára a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hibájából visszatérítés jár, azt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a visszatérítési igény elismerését vagy megállapítását követő 15 napon belül, a visszatérítés jogalapját képező időszak kezdő dátumától számított késedelmi kamattal együtt a Felhasználónak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által vezetett technikai folyószámlán jóváírja, vagy ha a visszajáró és késedelmi kamattal növelt összeg az 1000 forintot meghaladja a Felhasználó kérheti annak visszafizetését. A Felhasználó a visszajáró és a késedelmi kamattal növelt összeget a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től telefonos ügyfélszolgálatán, ügyfélszolgálati irodájában, elektronikus vagy postai levélben kérheti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a kifizetést a Felhasználó kérésének megfelelően címére/levelezési címére, az általa megadott bankszámlára, vagy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. központi pénztárában (Debrecen, Hét vezér u. 21.) teljesíti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél vezetett technikai folyószámlán marad az a visszatérítés és annak késedelmi kamata, amelyeknek együttes összege nem éri el az 1000 Ftot vagy 1000 Ft-ot meghaladó összegük esetén, ha a Felhasználó annak kifizetését nem kérte. 65

66 Ezek a technikai folyószámlán jóváírt összegek a soron következő számla(ák) készítésekor a számlák fizetendő összegét csökkentik. A technikai számláról felhasznált összeg a számlán feltüntetésre kerül, így az elkészült számla fizetendő összege a jóváírt összeggel (lehet még lakásfenntartási támogatás és túlfizetés is) csökkentett végösszeg. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az elszámoláskor a Felhasználó számára keletkező visszatérítést nem tekinti önmaga hibájának és ezért nem terheli kamatfizetési kötelezettség, ha a részszámlákban szereplő átlagmennyiség megfelel a pontban leírtak szerint számolt havi átlagmennyiségnek és a Felhasználó az ettől eltérő átlagmennyiség számlázásának módosítására vonatkozó kérést nem intézett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé. Így, ha a Felhasználó vagy arra jogosult más személy (pl. leendő örökös) a felhasználási helyre vonatkozóan nem jelentette be pl. a felhasználási helyre a részszámlában elszámolt mennyiség előző elszámolási időszakhoz viszonyított csökkentését (pl. felhasználási helyen élők létszámának csökkenése, felhasználási szokások változása miatt), a havi diktálási kötelezettségének megfelelően az elkülönített locsolási célú mellékvízmérő által mért felhasználást, az ingatlan lakatlanná válását, vagy az előző elszámolási időszakban fellépő és időközben kijavított csőtörés tényét az nem tekinthető a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hibájából adódó az elszámoláskor keletkező visszatérítésnek. A Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírásával elismeri, hogy a fenti esetekben az elszámoláskor jelentkező visszatérítés nem a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hibájából adódik. Amennyiben az díjváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasására nem kerül sor, a szolgáltatásért fizetendő díjat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközlés, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával kell megállapítani és számlázni. Az ivóvíz-törzshálózatról történő közterületi vízvétel az önkormányzat vízfogyasztásának minősül, a díjat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek a települési önkormányzat fizeti, ha a vízhasználat díját és fizetésének módját jogszabály másként nem állapítja meg. Közműves ivóvízzel közterületen ellátott lakossági Felhasználók fogyasztásának számlázása A fogyasztásmérővel nem rendelkező, közkifolyók 150 méteres távolságában élő, a közműves ivóvízellátásba be nem kötött ingatlan lakói számára szolgáltatott, a közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges 20 l/fő/nap ivóvízmennyiséget a települési önkormányzat fizeti meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére. Ezen felhasználási helyre készülő számlát hat hónapos időszakra készíti el a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A számla készítésének alapjául szolgáló, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. adat-nyilvántartási és számlázási rendszerében rendelkezésre álló adatokat és lakók számát a települési önkormányzat érdekkörébe tartozó, a közműves ivóvízellátásba be nem kötött ingatlanokra vonatkozóan mellékletként küldi meg a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 66

67 A közterületen található kifolyók mérősítését követően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a települési önkormányzat felé, mint állandó nem lakossági felhasználó számára készít elszámolást a fogyasztott, mért vízmennyiségről Számlázási rend, számlatípusok A számla kötelező adattartalmát a mindenkor hatályos ÁFA törvény tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. papíralapú számlát készít a Felhasználó számára számlázási rendszerével. A rendszeres számlák nyomtatásába, borítékolásába és Felhasználónak történő eljuttatásába az V. fejezetben rögzítetteknek megfelelően alvállalkozót is bevon. Rendszeres számlázás, számlatípusok Rendszeres számla-kibocsátási és számla-kiküldési rend: Állandó lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen történő két leolvasás között részszámlákat bocsát ki. Az egy hónapos időszakra szóló, havi átlagmennyiséggel készülő részszámlákat 3-5 havonta készíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., és az egyidejűleg készülő számlákat egy borítékban küldi meg a Felhasználó számára. Elszámoló számlát a fogyasztásmérő állásával az alábbi esetekben készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: A hatályos jogszabályi előírások betartása mellett a fogyasztásmérők ütemezett leolvasáskori állásával a pontban leírtak szerint. A leszerelt fogyasztásmérő záró mérőállásával. Díjváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasási adatával, vagy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel rendelkezésre álló mérőállások alapján, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával keletkező mérőállás alapján. Az elszámoló számlát a soron következő számlázás alkalmával készíti el és küldi meg a Felhasználó részére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. o Felhasználó rendszeres diktálásán alapuló számlázás: A rendszeres mérőállás diktálással megjelölt felhasználási helyeken a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. havonta készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját a rendelkezésre álló mérőállással. Amennyiben az adott hónapban a Felhasználó által diktált, vagy más okból keletkező (mérőcsere, díjváltozás) mérőállás nem áll rendelkezésre, úgy a tárgyhónapra résszámla készül a Felhasználó számára. Nem állandó lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre évente legalább 1 alkalommal készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A nem állandó lakossági felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás esetén a havi elszámoló számla becsült 67

68 mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. Társasházak számlázása: Elkülönített mellékvízmérős Felhasználók számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre havonta készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen történő két leolvasás között részszámlákat bocsát ki egyhónapos időszakra szóló havi átlagmennyiséggel. Elszámoló számlát a fogyasztásmérő állásával az alábbi esetekben készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: A hatályos jogszabályi előírások betartása mellett a fogyasztásmérők ütemezett leolvasáskori állásával a pontban leírtak szerint. A leszerelt fogyasztásmérő záró mérőállásával. Díjváltozás időpontjában a fogyasztásmérő leolvasási adatával, vagy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére történt felhasználói adatközléssel rendelkezésre álló mérőállások alapján, ennek hiányában a felhasználás időarányos megosztásával keletkező mérőállás alapján. o Felhasználó rendszeres diktálásán alapuló számlázás: A rendszeres mérőállás diktálással megjelölt felhasználási helyeken a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. havonkénti számlázáskor a rendelkezésre álló mérőállással készíti el a Felhasználó számlája. Amennyiben az adott hónapban a Felhasználó által diktált, vagy más okból keletkező (mérőcsere, díjváltozás) mérőállás nem áll rendelkezésre, úgy a tárgyhónapra résszámla készül a Felhasználó számára. Társasházi főmérős Felhasználók számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre félévente, az elkülönített mellékvízmérők leolvasásával/elszámoló számla készítésével egyidejűleg készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás vagy más okból rendelkezésre álló (mérőcsere, mérőállás-bejelentés) mérőállás hiányában a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. Állandó nem lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre havonta készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A nem lakossági felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás vagy más okból rendelkezésre álló (mérőcsere, mérőállásbejelentés) mérőállás hiányában a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. Nem állandó nem lakossági felhasználási helyek számlázása: A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen felhasználási helyekre évente legalább 1 alkalommal készíti el és küldi meg a Felhasználó számláját. A nem állandó lakossági 68

69 felhasználási helyekre vonatkozóan átlagmennyiséggel részszámla nem készül. A felhasználási helyen meghiúsult mérőolvasás esetén a havi elszámoló számla becsült mérőállással készül el a pontban leírtak szerint. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályokban előírtakat betartva, de módosítsa a rendszeres számlakibocsátás rendjét a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett. A Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a rendszeres számlakibocsátás gyakoriságán változtasson. A felhasználás jellege (állandó/nem állandó) besorolás módosításának szabályait az Üzletszabályzat II. fejezet 2.4. pontja tartalmazza. A részszámla alapja ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg az utolsó elszámoló számla záró dátumát megelőző legalább 12 hónap elszámolt fogyasztásából számított havi átlagmennyiség. A részszámla megállapítása új Felhasználó vagy új felhasználási hely esetében a Felhasználóval egyeztetett átlagmennyiség vagy műszaki számítás alapján történik. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a bekötési vízmérő és a mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérőkön mért fogyasztásról nyilvántartást vezet. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó érdekkörébe tartozó elkülönített Felhasználó rögzített fogyasztásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a leolvasást követően kiállított számla mellékleteként megküldött táblázattal tájékoztatja. Eseti számlakészítés Eseti számla készítését a Felhasználó és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. egyaránt kezdeményezheti. A leggyakrabban előfordulok esetek az alábbiak: Felhasználó vagy Számlafizető személyében történő változás, rendkívüli mérőcsere esetében, fogyasztási hely jellegének változása miatt, díjváltozás miatt, visszamenőleges számlázás miatt, eseti felhasználás esetében, egyéb felhasználói igény esetén. Az eseti számla elkészítése díjtalan Elszámolás hiteles mérés, leolvasás alapján Közműves ivóvízellátás esetében az elszámolás a bekötési vízmérő mérési adatain alapul, a II. fejezet 3.3. pontban bemutatott részletes mérési szabályok szerint. A közműves szennyvízelvezetés és tisztítás esetében a szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az 69

70 adott helyen fogyasztott, hitelesen mért vízmennyiség alapulvételével állapítható meg. Az elszámolásban szereplő időszak kezdődátuma az előző elszámolás záró dátuma, míg az aktuális elszámolás záró dátuma a leolvasás dátuma, ennek hiányában az elszámolás dátuma. Amennyiben az elszámolandó mennyiséget időszakhoz köthető kedvezmények különösen locsolási mellékmérő csökkentik, úgy az azokhoz tartozó ún. elhatároló napi mérőállások leolvasással, diktálással vagy ezek hiányában fogyasztás alapú becsléssel kerülnek megállapításra. A mért, locsolási célú vízhasználat elszámolása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az április 1. és október 31. közötti időszakban biztosítja az elszámolási kedvezményt, az elkülönített locsolási célú mellékvízmérővel mért és havi diktálással, illetve a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. leolvasásával elszámolt mennyiségre. Lejárt hitelességű elkülönített locsolási célú mellékvízmérőre a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. nem számol el mért fogyasztást. A kedvezmény ismételt igénybevételéhez a Felhasználónak az elkülönített locsolási célú mellékvízmérőt hitelesíttetnie kell. A szennyvízbekötéssel rendelkező felhasználási helyen a locsolási célú fogyasztásmérőn mért vízfelhasználás után a Felhasználónak csatornahasználati díjat nem kell fizetnie. A Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen az esedékes leolvasás alkalmával dokumentálja mindkét vízmérő állását. A leolvasás alapján készülő elszámolás során jóváírja a locsolási célú mérő által a korábbi leolvasás óta mért vízmennyiség utáni csatornahasználati díjat. Az elkülönített locsolási célú mellékvízmérővel rendelkező felhasználási helyre a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. biztosítja a fogyasztásmérők állásának havi diktálási lehetőségét, ezzel a locsolási célú mellékvízmérőn mért fogyasztás csatornahasználati díjának havonkénti jóváírási lehetőségét. Alternatív vízvételezésből származó szennyvízmennyiség (vízmérő/szennyvízmérő) elszámolása Amennyiben az alternatív vízvételi hellyel is rendelkező, a közműves szennyvízelvezető hálózatba bekapcsolt felhasználási helyen a bebocsátott szennyvízmennyiség mérésére szolgáló fogyasztásmérő (vízmérő vagy szennyvízmérő) került beépítésre, úgy a szennyvízmennyiség megállapítására, mérésére a II. fejezet 3.3. pontban meghatározottak szerint kerül sor, és ez a mennyiség képezi az elszámolás alapját mind lakossági, mind nem lakossági felhasználók esetében. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az alternatív vízvételezéssel (is) ellátott felhasználási helyre a közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel rendelkező felhasználási helyeknél alkalmazott számlázási renddel megegyező ütemben készíti el a felhasználási helyre a számlákat. Amennyiben az alternatív vízvételi hellyel is rendelkező, a közműves szennyvízelvezető hálózatba bekapcsolt felhasználási helyen a bebocsátott szennyvízmennyiség mérésére szolgáló fogyasztásmérő (vízmérő vagy szennyvízmérő) nem került beépítésre, úgy a II. fejezet 3.3. pontban az átalányos felhasználási helyekre vonatkozó leírás szerinti 70

71 szennyvízmennyiség kerül kiszámlázásra. Szennyvízmennyiség-mérőn mért fogyasztás elszámolása A szennyvízmennyiség-mérő állását havi 1 (egy) alkalommal a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a Felhasználó közösen leolvassák, a rögzített mérőállás alapján havonta készül elszámoló számla. Nem lakossági Felhasználó esetén a Felhasználó köteles a szennyvízmennyiség-mérőt naponta azonos időpontban leolvasni és a mérőállást üzemnaplóban rögzíteni. A mérőállásokat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az üzemnaplóba való betekintéssel ellenőrizheti Elszámolás Felhasználó hibájából eredő leolvasás elmaradása esetén, mérőállás hiányában becsléssel Amennyiben az elszámoláshoz szükséges leolvasás a Felhasználó hibájából meghiúsul, és a Felhasználó a hátrahagyott értesítőben jelzett határidőig nem jelenti be a fogyasztásmérő állásást, a számlázandó mennyiséget az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és az elszámolási időszak időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni Elszámolás mérőeszköz hiányában Átalányszámlázás Amennyiben a felhasználási hely fogyasztásmérővel nem rendelkezik, az elfogyasztott ivóvíz, illetőleg szennyvízelvezetés szolgáltatás mennyiségét a Felhasználónál kialakított vízvételi helyek előzetes felmérési adatait figyelembe véve, az Üzletszabályzat függeléke szerint átalány formájában kell megállapítani. Az Üzletszabályzat függeléke szerint meghatározott átalánymennyiségek hiányában, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzat 5. számú függelékében meghatározott műszaki becslése alapján kerül sor az átalánymennyiségek megállapítására. A szennyvízelvezetési helyről a szennyvízelvezető műbe kerülő szennyvíz mennyisége méréssel, mérés hiányában pedig az adott helyen fogyasztott hitelesen mért vízmennyiség alapulvételével állapítható meg Elszámolás hibás mérés esetén Ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban együtt: hibás mérés) a mérőeszköz adatai a számlázás alapjául nem szolgálhatnak. A hibás mérés időszaka A hibás mérés időszaka az alábbi alternatívák egyikeként kerül meghatározásra: 71

72 Megállapítható a kezdődátum (mérő meghibásodásának időpontja) és a záró dátum (az új mérő felszerelésének időpontja). A felek becsléssel megállapodnak a hibás mérés időszakában. Az utolsó leolvasástól a mérőcsere időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 hónap. Számlázandó mennyiség a hibás mérés időszakára: A számlázandó mennyiséget az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és az elszámolási időszak (hibás mérés) időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. Amennyiben az ellenőrző vizsgálaton (pontossági ellenőrzés, metrológiai szerkezeti vizsgálat) a fogyasztásmérő a hitelesítési előírásban megfogalmazott követelményeknek nem felelt meg, a hibás mérés időszakára a fentiekben rögzített számítási mód alapján kell meghatározni a számlázandó mennyiséget. Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelesen mért fogyasztás az átlagfogyasztás számításához, akkor az Üzletszabályzat 5. számú függelékében szereplő átalánymennyiségek figyelembevételével kell meghatározni az elszámolandó ivóvíz- és/vagy szennyvízmennyiséget Elszámolás házi hálózat meghibásodása esetén A házi hálózat meghibásodása esetén a Felhasználónak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t értesítenie kell. A házi hálózati Felhasználó felelőssége és költsége meghibásodás kijavítását/kijavíttatását követően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználói bejelentés alapján helyszíni kivizsgálást tart előzetesen egyeztetett időpontban. A helyszíni kivizsgálásra a felhasználói bejelentést követően legkésőbb 5 napon belül sor kerül. Az ellenőrzés a Felhasználó vagy képviselője jelenlétében folytatható le a felhasználási helyen. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársa az ellenőrzés megkezdésekor közli az eljárás célját. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársa jegyzőkönyvben és fényképen rögzíti a felhasználási helyen a meghibásodással kapcsolatban tapasztalt minden lényeges tényt és adatot, valamint a Felhasználó/képviselő észrevételeit, nyilatkozatát. A Felhasználó köteles a hiba keletkezésének helyét ellenőrizhető módon bemutatni és a javítást szükség szerint számlával igazolni. A házi hálózati meghibásodás elszámolásának jogalapját a helyszíni kivizsgálás során rögzített jegyzőkönyv képezi. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a vizsgálat lezárulását követő 15 napon belül elkészíti az elszámolást. A házi hálózati meghibásodás időszaka: A meghibásodás időszakának a bejelentést megelőző utolsó leolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot lehet tekinteni. 72

73 Számlázandó mennyiség a házi hálózati meghibásodás időszakára: A számlázandó mennyiséget az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és az elszámolási időszak időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. A szennyvízbekötéssel rendelkező felhasználási hely esetében az átlag feletti csatornahasználati és vízterhelési díj jóváírható, ha az elfolyt víz nem terhelte a szennyvíz elvezető hálózatot. Amennyiben a felhasználási helyen a locsolási célú vízhasználatot elkülönített locsolási célú mellékvízmérő méri, akkor a szennyvíz átlagfogyasztást a felhasználási helyen szolgáltatott, elkülönített locsolási célú mellékvízmérőn mért mennyiséggel csökkentett vízmennyiség alapján kell megállapítani. A házi ivóvízhálózat Felhasználó által nem ellenőrizhető, vagy nem karbantartható helyen történő rejtett meghibásodása esetén a meghibásodás időtartamaként tekintettel a Felhasználó havi ellenőrzési és karbantartási kötelezettségére legfeljebb az észlelést megelőző 1 hónapot lehet figyelembe venni az átlag feletti vízdíj jóváírása során. Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelesen mért fogyasztás az átlagfogyasztás számításához, akkor az Üzletszabályzat 5. számú függelékében szereplő átalánymennyiségek figyelembevételével kell meghatározni az elszámolandó ivóvíz- és/vagy szennyvízmennyiséget Elszámolás a szolgáltatási pont előtti meghibásodás (fogyasztásmérő által mért elfolyás) esetén A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. üzemeltetésében és felelősségi körében lévő és szolgáltatási pont előtti, de vízmérőaknában/vízmérési helyen történt hálózati meghibásodás esetén a Felhasználónak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t haladéktalanul értesítenie kell a hibaelhárítás céljából. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználói bejelentés alapján felkeresi a felhasználási helyet és saját költségére intézkedik a meghibásodás kijavításáról. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. munkatársa jegyzőkönyvben és fényképen rögzíti a felhasználási helyen a meghibásodással kapcsolatban tapasztalt minden lényeges tényt és adatot, valamint a Felhasználó/képviselő észrevételeit, nyilatkozatát. A szolgáltatási pont előtti hálózati meghibásodás (fogyasztásmérő által mért elfolyás) elszámolásának jogalapját a helyszíni kivizsgálás során rögzített jegyzőkönyv képezi. A szolgáltatási pont előtti hálózati meghibásodás (fogyasztásmérő által mért elfolyás) időszaka: A meghibásodás időszakának a bejelentést megelőző utolsó leolvasás időpontjától a hiba kijavításának napjáig, de legfeljebb a bejelentést követő 30. napig terjedő időszakot lehet tekinteni. 73

74 Számlázandó mennyiség a szolgáltatási pont előtti hálózati meghibásodás időszakára: A számlázandó mennyiséget az utolsó leolvasást megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás és az elszámolási időszak időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként kell meghatározni. Az átlag feletti ivóvíz-, csatornahasználati és vízterhelési díj jóváírható a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jegyzőkönyve alapján. Amennyiben a felhasználási helyen a locsolási célú vízhasználatot elkülönített locsolási célú mellékvízmérő méri, akkor a szennyvíz átlagfogyasztást a felhasználási helyen szolgáltatott, elkülönített locsolási célú mellékvízmérőn mért mennyiséggel csökkentett vízmennyiség alapján kell megállapítani. Amennyiben nem áll rendelkezésre hitelesen mért fogyasztás az átlagfogyasztás számításához, akkor az Üzletszabályzat 5. számú függelékében szereplő átalánymennyiségek figyelembevételével kell meghatározni az elszámolandó ivóvíz- és/vagy szennyvízmennyiséget Elszámolás a szerződés megszűnése esetén A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó személyében bekövetkezett változás, valamint a közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnésének napjáig végszámlát bocsát ki, és a korábbi Felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan elszámol Fizetési határidők és módok A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a számla Felhasználó részére történő eljuttatásáról oly módon gondoskodik, hogy a számla kiegyenlítésére a Felhasználónak a kézhezvételtől legalább 8 nap rendelkezésére álljon. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a vélelmezett kézbesítési dátumnak a számla keltétől számított 7 napot tekinti. A számlát a Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kötött közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételekkel köteles kiegyenlíteni. A számla kiegyenlítésére a Felhasználó által választható fizetési módok: készpénz-átutalási megbízás (csekk), banki átutalás, csoportos beszedés. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény alapján, a fizetési megbízás azon a napon teljesül, amikor a pénz a szolgáltató számláján megjelenik. A Magyar Posta Zrt. részére a jogszabály maximum 2 napot engedélyez a befizetett összeg címzetthez történő átutalására, ezért a készpénz-átutalási megbízás (csekk) fizetési módot választó Felhasználóknak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. számláin feltüntetett fizetési határidők lejárata előtt legalább két nappal korábban be kell fizetniük csekkjeiket a postán. 74

75 A választott fizetési mód formájától függetlenül a Felhasználó a számlát kiegyenlítheti átutalással vagy az ügyfélszolgálati irodában történő készpénzes befizetéssel is. Csoportos beszedés fizetési mód esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. megkísérli a számlaösszeg lehívását a Felhasználó pénzintézetnél vezetett folyószámlájáról. Amennyiben a beszedési kísérlet egy adott számla esetében véglegesen meghiúsult (legfeljebb 2 beszedési kísérlet), ennek tényéről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. levélben tájékoztatja a Felhasználót és készpénz-átutalási megbízást (csekk) bocsát rendelkezésére az összeg kiegyenlítéséhez. Amennyiben a soron következő számla esetében sem teljesül a csoportos beszedés, a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó fizetési módját egyoldalúan készpénzátutalási megbízásra (csekk) módosítja. A fizetési mód változtatására vonatkozó igényét a Felhasználó az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatának jelezheti. A csoportos beszedés fizetési mód választásakor a Felhasználónak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től beszerezhető formanyomtatványán kell jeleznie igényét számlavezető pénzintézeténél. A fizetési mód változatására vonatkozó igényeket a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a bejelentést követően kiküldött számlák esetében alkalmazza, teljesíti. A fizetési módra vonatkozó módosítás nem igényli új közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését Részletfizetés, fizetési haladék A Felhasználó és Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel részletfizetési megállapodást köthet, amennyiben a díjfizetési kötelezettségének a számlán feltüntetett fizetési határnapig nem tesz eleget. A részletfizetési megállapodás megkötését a Felhasználó előzetes tájékoztatása és írásos kérelme alapján Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. elbírálja, majd jóváhagyásáról, illetve az esetleges elutasítás indoklásáról tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználó a tartozását a részletfizetési megállapodásban feltüntetett feltételek, határidők és részösszegek szerint köteles törleszteni, késedelmi kamat felszámítása mellett. A részletfizetési megállapodás megkötésével a Felhasználó a tartozását elismeri, és egyben kötelezettséget vállal a részletfizetés mellett az esedékes számlák határidőre történő kiegyenlítésére is. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a részletfizetési kedvezményt visszavonhatja a megállapodás feltételeinek be nem tartása esetén. Amennyiben a Felhasználó a részletek fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a követelés egy összegben és azonnal válik esedékessé. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ez esetben jogosult azonnal intézkedni a követelés jogi úton történő érvényesítése érdekében, illetve követelését a Felhasználó értesítése után a vízszolgáltatás korlátozásának vagy felfüggesztésének alkalmazásával (II. fejezet pont) is érvényesítheti. 75

76 A Felhasználó indokolt esetben tartozásának kifizetésére fizetési haladék biztosítását kérheti, amelyet Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. elbírál, majd beleegyezéséről, illetve annak feltételeiről tájékoztatja a Felhasználót Kifogás a számla ellen A Felhasználó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kifogással élhet a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatánál, amelynek a számla kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettségre nincsen halasztó hatálya, kivéve, ha a számlán feltüntetett mennyiség az előző 12 hónap átlagfogyasztásának kétszeresét meghaladja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles a kifogást megvizsgálni, és a kifogás közlésétől számított 15 napon belül álláspontjáról a Felhasználót írásban értesíteni. Amennyiben a számlareklamáció jogosnak bizonyult, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles az általa tévesen felszámított és befolyt összeget és annak a befizetés napjától a visszafizetésig terjedő időszakra járó törvényes mértékű késedelmi kamatát a felhasználónak 15 napon belül visszatéríteni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek felróható okból elmaradt számlázás esetén a Felhasználó a szolgáltatási díjat vagy díjkülönbözetet az elmaradt számlázás időtartamával azonos időn belül, egyenlő részletekben jogosult kiegyenlíteni. Ez esetben késedelmi kamat nem számítható fel Szerződésszegés kezelése Szerződésszerű közműhasználat ellenőrzése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az ingatlanokon lévő víziközműhálózat ellenőrzésére, amelyet az érintett Felhasználó előzetesen egyeztetett időpontban köteles lehetővé tenni. Az ellenőrzés előre egyeztetett időpontban, csak a Felhasználó vagy a képviselője jelenlétében folytatható le. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ellenőrzést végző munkatársa az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közli a Felhasználóval vagy a képviselőjével az eljárás célját. A Felhasználó vagy a képviselője köteles együttműködni az ellenőrzést végző személlyel, továbbá köteles a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni. Amennyiben a Felhasználó vagy a képviselője a helyszínről az ellenőrzés során figyelmeztetés ellenére eltávozik, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A felhasználási helyen végzett ellenőrzésről jegyzőkönyvet készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A Felhasználónak vagy a képviselőjének az ellenőrzéssel, annak 76

77 körülményeivel és eredményével kapcsolatos észrevételeit a jegyzőkönyvben feltünteti. A fogyasztásmérőn elhelyezett plomba vagy a záró bélyeg állapotát a felhasználási helyen végzett ellenőrzéskor is minden esetben dokumentálja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., és arról a Felhasználót írásban tájékoztatja, ha szükséges. Az ellenőrzéskor a házi és csatlakozó hálózaton észlelt hibák kijavításáról, illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetéséről a Felhasználó gondoskodni köteles. Ha ezeknek a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felhívására határidőn belül nem tesz eleget, a szolgáltatást korlátozhatja vagy felfüggesztheti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Ha az ellenőrzés során a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szerződésszegést állapít meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy digitális felvételt is köteles készíteni. A fogyasztásmérő vagy bármely részének leszerelése esetén, a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérőről és annak részeiről, valamint a leszerelést követően azok becsomagolt állapotáról fényképet vagy digitális felvételt kell készítenie. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szennyvízelvezető műbe bebocsátott szennyvíz minőségét esetenként vagy folyamatosan megvizsgálja. A bebocsátott szennyvíz minőségének ellenőrzésére nem lakossági Felhasználó esetén előzetes értesítés nélkül is sor kerülhet. Az ellenőrzés végrehajtását a Felhasználó köteles elősegíteni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a nem lakossági Felhasználó személyében bekövetkező változás esetére, a szerződés megkötésének feltételeként előírhatja a házi ivó- és szennyvízhálózat ellenőrzését. Az új lakossági Felhasználó/Számlafizető a közüzemi szolgáltatási szerződés megkötése előtt a vonatkozó díj megfizetésével az igénybejelentéstől számított 5 napon belül kérheti a felhasználási helyen a házi ivó- és szennyvízhálózat helyszíni ellenőrzést, de ennek elvégzése nem kötelező. A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésének meghosszabbítására vonatkozó kérelem esetében a Felhasználó köteles a kérelem megújításához kapcsolódóan a felhasználási hely évente 1 alkalommal történő ellenőrzésének lehetőségét biztosítani. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a korlátozott/felfüggesztett felhasználási helyek rendszeres ellenőrzésére. A bekötés létesítésével kapcsolatos Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által végrehajtott ellenőrzések részletes bemutatását az Üzletszabályzat II. fejezet 2.2. pontja, a szolgáltatás szüneteltetésével/megszüntetésével kapcsolatos ellenőrzések leírását az Üzletszabályzat VII. fejezete tartalmazza Szerződésszegés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről 77

78 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részéről szerződésszegésnek minősül, ha nem értesíti az előírt határidőben és módon a Felhasználót a karbantartási, felújítási vagy fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról, a szolgáltatás minősége és a szolgáltatás színvonala a jogszabályokban, a működési engedélyében, az üzemeltetési szerződésben vagy az Üzletszabályzatában előírtaknak nem felel meg, a szolgáltatást a szerződésben rögzített időpontban nem kezdi meg, vagy jogellenesen szünetelteti, a jogszabályban és/vagy az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit (különösen II. fejezet 1.2. pont) nem teljesíti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szolgáltatási szerződés megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. A Felhasználót kártérítés illeti meg, amennyiben a kár bekövetkezte, annak összegszerűsége és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek felróható magatartása közötti okozati összefüggést igazolja. Amennyiben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szolgáltatás korlátozása/felfüggesztése után a víziközmű-szolgáltatást a Felhasználó érdekkörében felmerülő mulasztás orvoslásától (díjtartozás és egyéb költségek befizetésének igazolása) és a szolgáltatás visszaállítására vonatkozó időpont egyeztetéstől számított 3 napon belül nem állítja vissza, úgy köteles a lakossági Felhasználónak kötbért fizetni. A kötbér mértéke: a fenti két feltétel együttes bekövetkezésétől számított 4. naptól a visszanyitási díj 20 %-a, a 8. naptól a visszanyitási díj 100%-a Szerződés felmondásával nem járó felhasználói szerződésszegés kezelése A Felhasználó részéről a szerződés felmondásával nem járó szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló vagy lekötött kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a szerződésben foglalt adatváltozás és a Felhasználó személyében történt változás bejelentési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget, a víziközmű-szolgáltatást a jogszabályokban előírtaktól eltérő módon, szabálytalanul veszi igénybe, a fogyasztásmérő ellenőrzését, a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy a fogyasztásmérő leolvasását a szerződésben előírtak szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére nem teszi lehetővé, vagy ha erre megállapodás a Felhasználót kötelezi a fogyasztásmérő javításáról vagy a cseréjéről nem gondoskodik, az Üzletszabályzatban foglalt egyéb kötelezettségeit (különösen II. fejezet 1.1. pont) nem teljesíti. A Felhasználó szerződésszegését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. köteles bizonyítani. A Felhasználó értesítésének és a Felhasználóval való egyeztetés részletes szabályait az egyes eseteket leíró fejezetek mutatják be (2.4., , , , ). 78

79 Amennyiben a Felhasználó az egyeztetett időpontban a felhasználási helyen személyesen, vagy meghatalmazott útján nem teszi lehetővé a felhasználás helyen a munkavégzést, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a kiszállási / kártérítési díj Felhasználóval szemben történő érvényesítésére A késedelmes fizetés következményei Ha a Felhasználó a számlán feltüntetett határnapig nem tesz eleget a díjfizetési kötelezettségének, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a törvényes mértékű (Ptk.) késedelmi kamat felszámítására jogosult. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. féléves gyakorisággal számít fel késedelmi kamatot az adott időszakban késedelmesen befizetett tételek után. A késedelmi kamat a kamatfelszámítást követően kiküldésre kerülő számlákban jelenik meg. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a hatályos jogszabályokban meghatározott késedelmi kamat mértékével. A Felhasználó aktuális folyószámla egyenlegét a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az aktuális számlában is feltünteti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén az átvétel igazolására alkalmas módon, értesítő levélben/felszólításban hívja fel a Felhasználó figyelmét díjtartozására. Az értesítés tételesen tartalmazza a Felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt. A felhasználói értesítés kiküldésével egyidejűleg a Felhasználó nemfizetése esetén kilátásba helyezett szolgáltatás-korlátozásról/szolgáltatás felfüggesztéséről az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet is értesíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az értesítő levéllel/fizetési felszólítással kapcsolatban felmerült, az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti felszólítási/kártérítési díjat felszámítani és azzal a Felhasználó Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél vezetett folyószámláját megterhelni. Amennyiben a Felhasználó az értesítő levél/fizetési felszólítás ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az átvétel igazolására alkalmas módon korlátozási értesítőt/a szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítőt küld a Felhasználónak. Az értesítésben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. meghatározza azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztését vagy korlátozását végre kívánja hajtani. Az értesítés és az intézkedési időszak között legalább 8 napnak el kell telnie. Az értesítés tételesen tartalmazza a Felhasználóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt. A korlátozási értesítő/szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítő kiküldésével 79

80 egyidejűleg a Felhasználó nemfizetése esetén kilátásba helyezett szolgáltatáskorlátozásról/szolgáltatás felfüggesztéséről az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet is értesíti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a korlátozási értesítő/szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítő kiküldésével kapcsolatban felmerült, az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti felszólítási/kártérítési díjat felszámítani és azzal a Felhasználó Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél vezetett folyószámláját megterhelni. Amennyiben a Felhasználó a korlátozási értesítő/szolgáltatás felfüggesztésére vonatkozó értesítő ellenére sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási helyen korlátozza/felfüggeszti a víziközmű-szolgáltatást az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: lakossági Felhasználó esetében 60 napot meghaladó díjfizetési késedelem, a lakossági Felhasználó által fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés esetében az egyeztetés a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel nem vezetett eredményre, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót a következmények kilátásba helyezésével fizetési kötelezettsége teljesítésére legalább kétszer, az átvétel igazolására alkalmas módon (III. fejezet 3.3. pontja szerint) írásban felszólította, a felhasználási hely fekvése szerint illetékes megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet értesítette és az hozzájárulását adta. A lakossági Felhasználóval szemben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által kezdeményezett közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésére vagy korlátozására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a lakossági Felhasználót előre értesítette. Az egyeztetett időpontról a lakossági Felhasználónak és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek írásban kell megállapodnia. Írásbeli megállapodás hiányában a szolgáltatás lakossági Felhasználó esetén nem függeszthető fel, csak korlátozható. A szolgáltatás korlátozásának / felfüggesztésének módja: közüzemi ivóvíz-szolgáltatás külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben történő korlátozása, a felhasználási helyen az átfolyó víz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezése, közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése, lakossági Felhasználó esetében a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás más elérhető módon történő biztosításával, előrefizetős mérő elhelyezése és a fennálló tartozások megfizetésében a Felhasználóval történő megállapodás, nem lakossági Felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztése, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szolgáltatási szerződés felmondása, A mellékszolgáltatási szerződést 60 napot meghaladó díjtartozás esetén további 15 napos határidővel felmondhatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felmondással egyidejűleg tájékoztatja. 80

81 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult a korlátozott/felfüggesztett felhasználási helyek rendszeres ellenőrzésére. Lakossági Felhasználóval szemben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által végrehajtott közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztése esetén a létfenntartási és közegészségügyi vízigények egyidejű biztosításával közterületi vízkivételi helyről vagy egyéb módon gondoskodni kell. A közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha az ivóvízellátás legalább 20 l/fő/nap mennyiségben, négy emeletnél nem magasabb lakóépület esetén legfeljebb 150 m távolságon belüli, négy emeletnél magasabb lakóépületben pedig négy emeletnél nem nagyobb szintkülönbséggel járó vízvételezési lehetőséggel (közkifolyóról, tűzcsapról, szállított vízből) adott. A létfenntartási és közegészségügyi vízigényeknek eleget tevő ivóvízellátás érdekében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. - az ellátásért felelős előzetes értesítése és a települési önkormányzat hozzájárulása esetében - a víziközmű tulajdonosának költségére közkifolyót helyezhet el. A közkifolyó üzemeltetésének költségeit a települési önkormányzat fizeti meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére. A települési önkormányzat hozzájárulását kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. nem igazolja, hogy a Felhasználónak felróható okból hiúsult meg a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben történő korlátozása, vagy a felhasználási helyen az átfolyó víz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezése, vagy előrefizetős mérő elhelyezése és a fennálló tartozások megfizetésében a Felhasználóval történő megállapodás. A Felhasználó amennyiben a közüzemi ivóvíz-szolgáltatásra igényt tart közüzemi díjtartozásának, valamint a korlátozás foganatosításával és visszaállításával kapcsolatban felmerülő díj rendezését a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé igazolni köteles. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ezen igazolás közlését és a szolgáltatás visszaállítására vonatkozó időpont egyeztetését követő 3 napon belül a víziközműszolgáltatást teljes körűn visszaállítja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fenntartja továbbá a jogot a Felhasználóval szembeni követelésének harmadik fél felé történő eladására, valamint a tartozás megbízott útján történő beszedésére. A követelés harmadik fél felé történő eladásáról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót írásban, a számlán vagy egyéb módon értesíti. Ilyen esetben a fizetésre, a késedelmi kamatra, illetve a részletfizetésre a harmadik fél Üzletszabályzatában foglaltak az irányadók. Amennyiben a Felhasználó határidőre nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségének, úgy a pontban leírtak szerint részletfizetési igényt kezdeményezhet Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felé. 81

82 Szabálytalan/illegális közműhasználat kezelése Szabálytalan közműhasználat minden olyan eljárás, amely során a Felhasználó a víziközműszolgáltatást nem a jogszabályokban, Üzletszabályzatban és Általános Szerződési Feltételekben rögzítettek szerint veszi igénybe. Illegális közműhasználat minden olyan eljárás, amikor a Felhasználó a víziközműszolgáltatást a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tudta és hozzájárulása, valamint a szolgáltatás ellenértékének megfizetése nélkül veszi igénybe. Amennyiben Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználási hely ellenőrzése során szerződésszegést állapít meg, arról a bizonyítás érdekében fényképet vagy digitális felvételt is készít. A fogyasztásmérő vagy bármely részének leszerelése esetén, a leszerelést megelőzően a fogyasztásmérőről és annak részeiről, valamint a leszerelést követően azok becsomagolt állapotáról Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. fényképet vagy digitális felvételt, valamint jegyzőkönyvet készít. A szabálytalan közműhasználat leggyakoribb esetei: A Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. előzetes értesítése nélkül megbontja a víziközmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló fogyasztásmérőn vagy az elzáró szerelvényeken található zárat (plombát, záró bélyeget). A Felhasználó bármely módon megbontja vagy manipulálja a víziközmű-szolgáltatás mennyiségének mérésére szolgáló fogyasztásmérőt. A Felhasználó összeköti az ivóvíz közműhálózatba bekapcsolt házi ivóvízhálózatot a saját célú vízkivételi művel. A Felhasználó nem locsolási célra használja a locsolási célú vízmérőn keresztül vételezett vizet. A Felhasználó úgy vételezi a vizet lejárt hitelességű fogyasztásmérőn keresztül, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a vízmérő megfelelő időben történő hitelesítése és cseréje a felhasználási helyre való bejutást az előírt módon kezdeményezte, de az a Felhasználó érdekkörében fennálló okból nem vezetett eredményre. A nem lakossági Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírása nélküli vételez vizet, bár a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szerződéses ajánlatot megküldte, de a nem lakossági Felhasználó 30 napon belül nem fogadta el azt aláírásával és/vagy véleményeltéréssel sem küldte vissza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ez esetben a nem lakossági Felhasználó vízvételi lehetőségét megszüntetheti. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezett nem lakossági Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározott, rendelkezésre álló ivóvíz/szennyvíz kvótát egy adott szolgáltatási pont vonatkozásában túllépi. Az Üzletszabályzat II. fejezet pontjában meghatározott anyagok szennyvízelvezető hálózatba történő juttatása. Csapadékvíz bevezetése az elválasztó rendszerű szennyvízelvezető hálózatba. További szabálytalan közműhasználatnak minősülnek az alábbiak: 82

83 o fordítottan beépített fogyasztásmérő; o a fogyasztásmérőt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása nélkül kiszerelték; o a mérés pontosságának zavarása; o a fogyasztásmérő/mérőhely (vízmérőakna) állapota nem megfelelő; o a mérésügyi hatósági (MKEH) plomba vagy bélyegzés sérült vagy hiányzik; o a fogyasztásmérőn egyéb sérülés (üvegsérülés, fagyott mérő, szándékos beavatkozás, egyéb mechanikai sérülés) található; o a fogyasztásmérő gyári száma nem azonos a nyilvántartásban szereplő számmal; o a műanyag plombazár sérült, vagy eltávolították, számeltérés van, egyértelműen látható, hogy megbontották; o vagy a Felhasználó a fentieket nem jelentette a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek; Illegális közműhasználatnak minősül, ha a Felhasználó a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása nélkül létesít ivóvízbekötést; a fogyasztásmérő előtt, a fogyasztásmérő megkerülésével vagy kiiktatásával vételez ivóvizet; használja a víziközmű-hálózatot a szolgáltatás szüneteltetése alatt; meghatározott jogosultság nélküli vételez vizet a közkifolyóról; engedély nélkül, vagy nem a megadott engedélyben foglaltak szerint vételez vizet a tűzcsapról; eltávolítja a díjfizetés elmulasztása miatt alkalmazott, az ivóvíz-szolgáltatás korlátozását szolgáló berendezéseket vagy szerelvényeket; a felhasználási helyen bejelentett lakossági Felhasználóként nem lakossági Felhasználónak minősülő víziközmű-szolgáltatás igénybevételt folytat; nem gondoskodik külön fogyasztásmérő elhelyezéséről több Felhasználó közös bekötése esetén és a felhasználási helyen nem lakossági felhasználás is történik. Ha a felhasználási hely víziközmű-rendszerbe történő bekötése a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. beleegyezése nélkül valósult meg, vagy ha a mért fogyasztás csökkenését eredményező szabálytalan műszaki beavatkozás ténye állapítható meg, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. polgári jogi igényt érvényesít, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött. A fogyasztásmérő, a plomba vagy a zárógyűrű/vipak zárógyűrűk sérülését úgy kell tekinteni, mintha azok az utolsó leolvasást követően sérültek volna meg. Nem hivatkozhat a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználónak a fogyasztásmérő állagmegóvásával kapcsolatos kötelezettsége megszegésére, a fogyasztásmérő leszerelését megakadályozó zár (plomba) vagy záró bélyeg sérülésére, ha a fogyasztásmérő nem a Felhasználó kizárólagos őrizetében van vagy annak felszerelése, Felhasználó részére történt átadása során nem az Üzletszabályzatban foglaltak szerint jártak el. Ha a Felhasználó a fogyasztásmérő tekintetében a szabálytalan közműhasználat tényét vitatja, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szakértői vizsgálatot a Magyar Mérnöki 83

84 Kamara nyilvántartásában szereplő szakértővel elvégezteti. Amennyiben a szakértői vizsgálat a szabálytalan közműhasználat tényét megállapítja, akkor a szakértői vizsgálat elvégzésének költsége a Felhasználót terheli, nem állapítja meg, akkor a szakértői vizsgálat elvégzésének költsége a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t terheli. Szabálytalan közműhasználat esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti kötbér érvényesítésére jogosult. Amennyiben a Felhasználó a záró bélyeg vagy plomba hiányát nem jelentette be, abban az esetben a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kötbér igényt érvényesíthet, továbbá jogosult a víziközmű-szolgáltatás korlátozására és felfüggesztésére, ha a hiteles mérés feltételei a helyszínen nem állíthatók helyre. Ha a vízmérő mérőszerkezetének rongálása vagy a Felhasználó egyéb felróható magatartása miatt az elszámolt víz mennyiségét méréssel nem lehet megállapítani, e rendelet eltérő rendelkezése hiányában az elszámolt víz mennyiségét a bekötési vízmérő térfogatárama alapján számítással kell megállapítani. Ebben az esetben az elszámolás időtartama nem haladhatja meg az évi 500 órát. Vízmérő névleges átmérője (mm) Névleges térfogatáram (m3/h) 15-ig 2,5 20-ig 4,0 25-ig 6,3 40-ig ig ig ig ig ig 400 Érvényes közüzemi szolgáltatási szerződés megléte mellett, szabálytalan szennyvízelvezető közműhasználat esetén a szennyvíz mennyiségét az ivóvízfogyasztásra elszámolt mennyiség alapján kell meghatározni. Illegális csapadékvíz bevezetés esetén a bebocsátott mennyiséget az alábbiak szerint kell megállapítani: Qcsv= (A x a x Qmért) / 365 x d ahol: A: a burkolt felületek (ha); a: vízelvezetési együttható (lefolyási tényező), a lehullott csapadéknak a csatornába jutó hányadát kifejező szám az MI / számú műszaki irányelv szerint; Qmért: mértékadó csapadékmennyiség (mm/év), az Országos Meteorológiai 84

85 Szolgálatnak az adott területre vonatkozó elmúlt 10 éves átlagadata szerint; Qcsv: az elvezetésre kerülő csapadékvíz mennyisége (m3/nap); d: csapadékvíz bevezetés időtartama (nap) Szerződés felmondásával járó felhasználói szerződésszegés kezelése A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szolgáltatási szerződést a Felhasználó szerződésszegése esetén kizárólag akkor mondhatja fel, ha: a Felhasználó nem működik együtt a felhasználási hely szabályos kialakítása vagy a fogyasztásmérő berendezés elhelyezése, leolvasása érdekében, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót az együttműködésre az átvétel igazolására alkalmas módon legalább kétszer írásban felszólította, és a második felszólítás sem vezetett eredményre. A második felszólítás kiküldésére leghamarabb az első felszólítás kézhezvételét követő tizenötödik napon túl kerülhet sor. a nem lakossági Felhasználó nem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, és a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti, illetve 45 napon túli díjtartozás esetében 30 napos határidővel a közüzemi szolgáltatási szerződést felmondhatja. az elkülönített vízhasználó 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik, akkor további 15 napos határidővel a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. - a bekötési vízmérő Felhasználójának egyidejű tájékoztatása mellett - a mellékszolgáltatási szerződést felmondhatja. az elkülönített vízhasználó a saját tulajdonában lévő és mellékszolgáltatási szerződés alapjául szolgáló mellékvízmérő hitelesítéséről nem gondoskodott, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a mellékszolgáltatási szerződést 30 napos határidővel felmondhatja Közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnésének egyéb esetei A közüzemi szolgáltatási szerződést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. azonnali hatállyal kizárólag akkor mondhatja fel, ha: annak fenntartása a víziközmű-rendszer teljesítőképességét meghaladó igénybevételt eredményez, kivéve, ha ez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. beleegyezésével történt, a víziközmű-szolgáltatás fenntartása közegészségügyi vagy műszaki okból veszélyezteti az ellátás biztonságát. A víziközmű-szolgáltatási szerződést közműves ivóvízellátás esetén a Felhasználó 60 napos határidővel írásban felmondhatja. Ha a szerződést az ingatlant egyéb jogcímen használó mondja fel, előzetesen a tulajdonos hozzájárulását is be kell szereznie. A víziközműszolgáltatási szerződés felmondása nem érintheti hátrányosan az ingatlanon más Felhasználó által igénybe vett közműves ivóvíz-szolgáltatást. A mellékszolgáltatási szerződést az elkülönített vízhasználó 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A mellékszolgáltatási szerződés felmondásáról a bekötési vízmérő Felhasználóját a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felmondással egyidejűleg 85

86 tájékoztatja. Adott felhasználási hely tekintetében a közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnik, ha a Felhasználó személyének megváltozása miatt a felhasználási helyre nézve a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. új közüzemi szolgáltatási szerződést kötött, a felhasználási hely megszűnt, határozott időtartamú szolgáltatás lejártával, a Felhasználó elhalálozásával, nem lakossági Felhasználó jogutóddal vagy jogutód nélküli megszűnésével, végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás folytán történő megszűntetésével. Az adott felhasználási helyre vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó vagy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezésére új közüzemi szolgáltatási szerződés kerül kiállításra és az új közüzemi szolgáltatási szerződést mindkét fél aláírja. 86

87 III. FELHASZNÁLÓI MEGKERESÉSEK KEZELÉSE, PANASZÜGYINTÉZÉS, VITARENDEZÉS, ÉRTESÍTÉSEK 1. Ügyfélszolgálat működésének bemutatása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ügyfélszolgálatot működtet a Felhasználókkal, a Felhasználók képviselőivel, a felhasználói társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel és a felhasználói érdekeket képviselőkkel történő közvetlen kapcsolattartás biztosítására: központi telefonos ügyfélszolgálat, személyes ügyfélszolgálati iroda és tájékoztatási pontok, írásbeli megkeresések fogadása levélben, ben és fax-on, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. honlapján kezdeményezett megkeresések fogadása (ún. elektronikus ügyintézés). A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. úgy állapítja meg a felhasználói kapcsolattartás szervezetének és az ügyfélszolgálatnak a működési rendjét, félfogadási idejét és a működésének feltételeiről oly módon gondoskodik, hogy az lehetővé tegye a Felhasználók jogainak megfelelő érvényesítését. Az ügyintézési helyek felsorolását, személyes, postai, elektronikus és telefonos elérhetőségét, nyitva tartását a jelen Üzletszabályzat az 1. számú függeléke tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a széles körű tájékoztatás érdekében különböző kiadványok, tájékoztatók, sajtóközlemények megjelentetésével, a honlapján történő közzétételekkel, számla tájékoztatókkal és rendezvényekkel biztosítja a Felhasználókkal való folyamatos együttműködést. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ügyfélszolgálati megkereséseket az alábbiak szerint csoportosítja: Felhasználói beadvány: Olyan kérelem, megkeresés, amely a Felhasználó Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel fennálló, víziközmű-szolgáltatással összefüggő jogviszonyával, annak létrehozásával, tartalmával, megszüntetésével összefüggő egyéni, a Felhasználót érintő igény elintézésére irányul. Benyújtása történhet személyes, telefonos, vagy írásbeli (levél, fax, ) úton. Reklamáció: Olyan felhasználói beadvány, amely egyéni (vélt vagy valós) jogsérelem vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. Panasz: Felhasználói panasznak azt az ügyfélszolgálat levelezési címére érkező kizárólag írásos felhasználói beadványt kell tekinteni, amikor a Felhasználó a Hajdú- 87

88 Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-hez intézett reklamációjára megtett intézkedése ellen, vagy éppen a várt intézkedés elmaradása miatt emel kifogást. Írásban benyújtott panasznak minősül a személyes ügyfélszolgálati irodában felvett jegyzőkönyv is. A korábbi, érdemben megválaszolt beadvány tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó beadvány, valamint a névtelen felhasználói beadvány kivizsgálását a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. mellőzheti. Műszaki hibabejelentés A szolgáltatással kapcsolatban észlelt meghibásodások, rendellenességek, üzemzavarok felhasználói bejelentése (hibabejelentés) fogadása a diszpécser szolgálat feladata, azok nem minősülnek felhasználói reklamációnak/panasznak Személyes ügyintézés A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a személyes ügyintézés céljából ügyfélszolgálati irodát és tájékoztatási pontokat működtet. Az ügyfélszolgálati irodában a hétfői munkanapon 7.30 és óra között egybefüggő nyitva tartás biztosított a Felhasználók számára. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználók részére elektronikusan és telefonon keresztül is biztosítja a személyes ügyintézés időpontjának (5 munkanapon belül időpont biztosításával) előzetes lefoglalását, jelen Üzletszabályzat az 1. számú függelékben meghatározott telefonszámon vagy címen. Az ügyfélszolgálati iroda és tájékoztatatási pontok elérhetőségét és nyitva tartását az Üzletszabályzat 1. számú függeléke tartalmazza. Az ügyfélszolgálati irodában írásban benyújtott beadványokat igazolás ellenében veszi át és az elévülési határidő végéig visszakereshetően megőrzi Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Amennyiben a Felhasználó az ügyfélszolgálati irodán szóban terjeszti elő beadványát és annak a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. azonnal nem tud eleget tenni, úgy gondoskodik és intézkedik annak írásba foglalásáról és írásbeli megválaszolásáról. Az ügyfélszolgálati irodában a Felhasználóknak lehetősége van a számlák és/vagy egyéb tartozások készpénzes befizetéssel történő rendezésére a pénztári órák idejében. Az ügyfélszolgálati irodában intézett ügyek típusai: Adatváltozás bejelentés fogadása. A hibabejelentések helyszíni ellenőrzésének egyeztetése. Rendkívüli mérőhitelességi vizsgálat ügyintézése: tájékoztatás, megrendelés, időpontegyeztetés. Meghibásodott bekötési vízmérő, illetve mellékmérő csere időpontjának egyeztetése a Felhasználókkal. Mellékvízmérő tervszerű cseréjéről a Felhasználók értesítése. Felhasználói reklamációk fogadása. 88

89 Felhasználói kérelmek kezelése. Eseti számlák készítése. Részletfizetési kérelmek fogadása és megállapodások előkészítése. Hátralék-kezeléssel összefüggő tájékoztatás. Pénztári befizetések fogadása. A tájékoztatási pontokon intézett ügyek típusai: Általános tájékoztatás. Adatváltozás bejelentés átvétele. Részletfizetési kérelmek átvétele. Ügyintézéshez szükséges nyomtatványok kiadása. Műszaki ügyintézés a cég székhelyén: Új szolgáltatás létrehozásával kapcsolatos tájékoztatók kiadása. Műszaki ügyintézéshez szükséges nyomtatványok kiadása. Tájékoztatás adása a víz- és szennyvízbekötésekhez. A víz- és szennyvízbekötés ügyintézése. Mellékvízmérő beépítés ügyintézése. Elkülönített locsolási célú mellékvízmérő létesítésével kapcsolatos tájékoztatás, az igénybejelentések fogadása és az elbírálás előkészítése. Közüzemi szolgáltatási szerződéskötés a Felhasználóval új szolgáltatás létesítésekor. A Felhasználók nyilvántartásba vétele és az adatok egyeztetése. Szakági egyeztetések Telefonos ügyintézés A központi telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. teljes működési területén biztosított. A központi telefonos ügyfélszolgálat a hét minden napján, a 1. számú függelékben szereplő elérhetőségen és időpontokban fogadja a Felhasználók megkeresését. A hétfői munkanapon 7.30 és óra között hívásfogadást biztosít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználóknak. A telefonos ügyfélszolgálat és a Felhasználó közötti beszélgetésről a Felhasználó tájékoztatása mellett - hangrögzítés készül. A hangfelvételt a Felhasználó kérése esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. rendelkezésre bocsátja. A Felhasználó a központi telefonos ügyfélszolgálatot általános tájékoztatással, a szerződéssel és a számlázással kapcsolatos valamennyi kérdéssel megkeresheti. Lehetőség van továbbá mérőállás-bejelentésére is. A műszaki hibabejelentést a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. diszpécsere a hét minden napján, 24 órában fogadja a központi hibabejelentő számon. A diszpécser a rendelkezésére álló információk alapján tájékoztatást ad a hibaelhárítás várható idejéről. 89

90 1.3. Elektronikus ügyintézés A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a honlapján az alábbi ügytípusok elektronikus ügyintézését biztosítja: mérőállás diktálás, ügyintézéshez szükséges tájékoztatók és nyomtatványok letöltése. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 1. számú függelékben meghatározott elektronikus ( , fax) elérhetőségeken is fogadja a Felhasználók írásbeli megkereséseit Írásbeli ügyintézés A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a 1. számú függelékben meghatározott központi levelezési címén és elérhetőségein fogadja a Felhasználók írásbeli megkeresését. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az írásban érkezett megkeresésekre a beérkezési csatornától függően levélben, vagy ben válaszol Ügyfélszolgálati tevékenységek végzésére vonatkozó részletes minőségi követelmények, a szolgáltatás elvárt színvonala A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hatályos fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően végzi a Felhasználók kiszolgálást. Az írásbeli ügyintézés esetében a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az alábbi ügyintézési időn belül válaszolja meg a felhasználói megkereséseket: lakossági nem panasz jellegű megkeresések esetén az érkeztetésétől/iktatásától számított 30 napon belül, lakossági panaszok és számlareklamációk esetén az érkeztetésétől/iktatásától számított 15 napon belül, nem lakossági megkeresések esetén az érkeztetésétől/iktatásától számított 30 napon belül. Amennyiben az ügyintézés ennél hosszabb időt vesz igénybe, arról a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználót tájékoztatja. 2. Panaszügyintézésre vonatkozó rendelkezések A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. annak érdekében, hogy a felhasználói megkeresések, reklamációk, panaszok egységes eljárással, határidőben kivizsgálásra kerüljenek és a reklamáció, panasz okai megszűnjenek, a felhasználói beadványok kezelése és a panaszbejelentések esetén követendő eljárásrendet az alábbiak szerint szabályozza. 90

91 2.1. A beérkező panaszok, egyeztetések dokumentálása, rögzítése, archiválása A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a felhasználói panaszokat írásban (postai levél, ), és személyesen az ügyfélszolgálati irodában is fogadja, és azokat írásban rögzíti. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a beérkező panaszokat, a jegyzőkönyvek és válaszlevelek másodpéldányát 5 évig megőrzi. A panasz vizsgálata mellőzhető, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát. A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. esetleges elutasító álláspontját is írásban indokolja meg. Az ügyfélszolgálat a felhasználói panaszok intézése és a felhasználók tájékoztatása során együttműködik a felhasználói érdekek képviseletét ellátó társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel, önkormányzatokkal és felhasználói közösségekkel (lakóközösségek, tulajdon közösségek) Érdemi válaszadási határidő A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a beérkezett panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit az igazolt érkeztetésétől számított 15 napon belül indoklással együtt írásba foglalja, és a Felhasználónak megküldi. Az ügyintézési határidő egyszeri meghosszabbítását indokolhatja a hatósági bevonás vagy a helyszíni kivizsgálás szükségessége, amelyről az érintett Felhasználót a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tájékoztatja A válaszadási határidő elmulasztásának következménye A válaszadási határidő elmulasztása esetén a Felhasználónak a jelen fejezet 2.4. pontban meghatározott jogorvoslati lehetősége van Felettes szervek és hatásköreik, jogorvoslati lehetőségek A Felhasználó köteles a jelen Üzletszabályzat alapján fennálló közüzemi szolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos mindennemű panaszával a hatósági eljárását megelőzően - igazolható módon a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-hez fordulni. 91

92 A Felhasználó jogorvoslat érdekében: fogyasztóvédelmi hatósághoz, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz, vagy a békéltető testülethez fordulhat, továbbá bíróság előtt, polgári peres eljárásban is érvényesítheti igényét. A felettes szervek elérhetőségeit a 2. számú függelék tartalmazza. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. elutasító válaszában a jogorvoslati lehetőségekre és elérhetőségekre válaszlevelében felhívja a Felhasználó figyelmét. A Felhasználó által a fogyasztóvédelmi hatóság, vagy a MEKH részére benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a kérelmező elérhetőségei, elektronikus levélcíme, az érintett felhasználási hely leírása, a kérelem tárgyának rövid leírása a rendelkezésre álló dokumentumok becsatolása (igazolt levelezés, megkeresést igazoló dokumentumok, azonosítók), a kért intézkedés megjelölése A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre, valamint a víziközmű-szolgáltatás korlátozásával vagy felfüggesztésével kapcsolatos rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. A fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelemről szóló törvényt alkalmazza eljárásaira azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági Felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában fogyasztónak (Felhasználónak) minősül akkor is, ha nem természetes személy. A Felhasználók tájékoztatására vonatkozó rendelkezések lakossági Felhasználókkal szembeni megsértése esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) meghatározott hatóság jogosult. Az eljáró hatóság az Fttv.-ben meghatározott szabályokat alkalmazza eljárására azzal, hogy az e törvény szerinti lakossági Felhasználó az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak (Felhasználónak) minősül akkor is, ha nem természetes személy A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hatásköre A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel szemben felmerülő panaszok ügyében az előző pont kivitelével a MEKH jár el A Békéltető testület hatásköre A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 92

93 rendezése érdekében a lakossági Felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti békéltető testülethez is fordulhat. A békéltető testület célja a vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Felhasználó és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a felhasználói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület eljárásának igénybe vétele nem zárja ki azt, hogy a lakossági Felhasználó egyidejűleg a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz forduljon. 3. Vitarendezés, értesítések 3.1. Az Üzletszabályzatot meghatározó irányadó jogszabályok évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XLV törvény a mérésügyről és a végrehajtására kiadott 247/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (2012. évi LV. törvény) évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjakról évi CVI. törvény az állami vagyonról évi CXXVII törvény az általános forgalmi adóról évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról és végrehajtási rendeletei évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról 72/1996. (V.22.) kormányrendelet: a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorolásáról 123/1997. (VII.18.) kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről 18/1999. (II.5.) kormányrendeletet. a fogyasztóval kötött szerződésekben tisztességtelennek minősülő feltételekről 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért 93

94 fizetendő díjakról 201/2001 (X.25.) kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 21/2002 (IV.25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről 270/2003. (XII. 24.) kormányrendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 220/2004. (VII.21.) kormányrendelet a felszíni vizek védelmének szabályairól 27/2005.(XII.6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 3.2. Bírósági kikötések A Felhasználó és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. között a jelen Üzletszabályzat alapján fennálló jogviszonyból keletkező jogviták eldöntésére a rendes bíróságok jogosultak, és eljárásukra a Polgári Perrendtartás szabályai irányadóak. A jelen Üzletszabályzat alapján fennálló jogviszonyból származó polgári jogi igény a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. általi, rendes bíróságok előtti érvényesítését sem a Felhasználó panaszbeadványa alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által folytatott eljárás, sem a Felhasználó által a fogyasztóvédelmi hatóság, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal vagy a békéltető testület előtt indított eljárás nem akadályozza Kölcsönös értesítések rendje, határideje, módja A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó részére szóló küldeményeket a Felhasználó közüzemi szolgáltatási szerződésében feltüntetett értesítési címre, vagy a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. holnapján történő regisztrálása esetén arra az címre, ilyen adatok hiányában pedig a Felhasználó részére utoljára kibocsátott számlán szereplő címre juttatja el. A Felhasználó, ha a szerződésben rögzített adataiban bármely változás következik be, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül az Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek bejelenteni. A Felhasználó a bejelentési kötelezettség elmulasztásával a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek okozott károkért korlátlanul felel, és a részére emiatt meg nem érkezett küldemények miatt kártérítési vagy egyéb igényt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel szemben nem támaszthat. Az adatváltozással kapcsolatos felhasználói bejelentés elmaradása esetén a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az Üzletszabályzat 3. számú függeléke szerinti kártérítést számíthat fel a Felhasználónak. 94

95 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. ellátási területének bővülésekor az új üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő harminc napon belül az érintett Felhasználókat erről értesíti. Az értesítésben ki kell térni a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. elérhetőségén túl annak Üzletszabályzata és ügyfélszolgálata elérhetőségére, valamint fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő hatvanadik naptól a korábbi közüzemi szolgáltatási szerződés helyébe - a felek eltérő megállapodása hiányában a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzata szerinti közüzemi szolgáltatási szerződés lép. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. által választható közlési módok A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. szabadon dönt arról, hogy az értesítést, jognyilatkozatot milyen közlési módon juttatja el Felhasználónak. Eredeti példány és értesítés esetében: személyes kézbesítéssel, postai kézbesítéssel, futárposta, gyorsposta igénybevételével, Másolati példány és értesítés esetében: személyes kézbesítéssel, postai kézbesítéssel, futárposta, gyorsposta igénybevételével, -ben vagy fax-on való küldéssel, Értesítés esetében a fenti módokon vagy egyéb tájékoztatási módon, pl. honlapján, napilapban, számlán, tájékoztatóban. A Felhasználó írásbeli küldeményeit a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű az 1. számú függelékben megadott elérhetőségeire tudja eljutatni. Postai kézbesítésre vonatkozó rendelkezések Általános szabályok A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. mindazon postai küldemények esetében, amelyek tekintetében jogszabály nem írja elő az igazolt küldeményként történő kézbesítést, úgy saját belátása szerint dönt abban a kérdésben, hogy küldeményt egyszerű küldeményként vagy ajánlott küldeményként postázza. A Felhasználó saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy részére a postai küldemények kézbesíthetőek legyenek. Egyszerű postai küldeményekre vonatkozó szabályok Az egyszerű postai küldeményeket a számlák kivételével a küldeménnyel megküldött levél keltezésének napját követő 8. napon kézbesítettnek kell tekinteni. Számlákra vonatkozó speciális szabályok A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. zárt informatikai rendszeréből nyomtatott és egyszerű küldeményként postázott számlákat a nyomtatási bizonylaton feltüntetett napot 95

96 követő 8. napon kell kézbesítettnek tekinteni. Az átvétel igazolására alkalmas kézbesítés szabályai A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közüzemi szolgáltatás korlátozásával, felfüggesztésével, illetve a mérőcsere és leolvasás tevékenységekkel összefüggő átvétel igazolására alkalmas kézbesítésnek tekinti: postai úton továbbított tértivevényes küldeményt, futárpostai vagy integrált postai szolgáltatást végző, illetve egyéb, levélküldemények kézbesítésére jogosult szolgáltató által kiküldött írásbeli értesítést, és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. személyes, helyszíni és dokumentált egyeztetését. Az ajánlott küldeményként postára adott küldeményeket a postára adást követő 5. munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni; ebben az esetben a postára adás napját a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vagy megbízottja az ajánlott küldemények postára adásának nyilvántartására vezetett postakönyvével jogosult igazolni. Ha a tértivevényes ajánlott küldemény Felhasználó részére történt kézbesítése azért volt sikertelen, mert a posta a küldeményt nem kereste, nem vette át az átvételt megtagadta meghalt, címzett elköltözött, címzett ismeretlen, cég megszűnt vagy postaláda hiányára utaló jelzéssel adta vissza a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. részére, akkor a küldeményt az ellenkező bizonyításig a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő tízedik munkanapon kézbesítettnek, a címzettel közöltnek kell tekinteni akkor is, ha a küldeményről, vagy annak tartalmáról a címzett ténylegesen nem szerzett tudomást. -ben, SMS-ben továbbított üzenetek A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. írásbeli küldeményeit megerősítheti, és/vagy továbbíthatja ben és/vagy sms-ben is azon Felhasználók részére, akiknek az címe / mobil telefonszáma a nyilvántartásában rendelkezésére áll. Kézbesítettnek akkor tekinthető, ha a Felhasználó visszajelezte a fogadását. 96

97 IV. ADATVÉDELEM A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó személyes adatait a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény, illetőleg a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (Vksztv.) alapján kezeli. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés megfelel az Üzletszabályzat 9. számú mellékletében szereplő adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott követelményeknek. A Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul a személyes adatok kezeléséhez, aláírásával elismeri, hogy a 9. számú mellékletben foglalt adatvédelmi tájékoztatót megismerte, és elfogadja. A szolgáltatási jogviszony megszűnésétől számított 5 év elteltével a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a személyes adatokat törli a nyilvántartásából. A Felhasználó a közüzemi szolgáltatási szerződésben fogalt nyilatkozatban járul hozzá ahhoz, hogy személyes adatait a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. adatkezelésre harmadik személynek díjbeszedési intézkedések foganatosítása (számlák előállítása, fizetésre felszólító, késedelmi kamat-, illetve egyenlegközlő levelek előállítása, elkülönített vízhasználó fogyasztásának/felhasználásának megállapítása, stb.) fogyasztói elégedettség-vizsgálat, valamint fogyasztási/felhasználási adatok gyűjtése céljából átadhassa. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és a lakossági Felhasználó között a közüzemi szolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön. Ez esetben a Felhasználó hozzájárulására és a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. adatkezelésére a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak vonatkoznak. 1. Szerződő fél kezelt személyes adatainak köre A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználóval kötött közüzemi szerződésben megadott adatokat kezeli a szerződés teljesítése, a szerződéshez szükséges tájékoztatási és együttműködési kötelezettség gyakorlása és a közüzemi szerződésből fakadó igények érvényesítése céljából. A szolgáltatás nyújtása, illetve igénybe vétele során további adatok különösen a fogyasztásra, panaszokra, szerződésszegésre, számlázásra, műszaki zavarokra, az ingatlant nem tulajdonosként használó személyre vonatkozó adatok keletkeznek, amelyeket a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a fenti célok keretei között szintén kezel. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználó személyének és az egyes felhasználási helyek adatainak összekapcsolása céljából a felhasználási helyhez és a Felhasználó személyéhez kötődő kódokat alkalmaz. A Felhasználó azonosítását szolgáló nyilvántartott adatok a természetes személy Felhasználó 97

98 esetén: neve, lakcíme, levelezési címe, anyja neve, születésének helye, születésének időpontja, partnerszám, felhasználási hely kódja, bankszámlaszáma, telefonszáma, címe, nem természetes személy Felhasználó esetén: elnevezése, székhelye, levelezési címe, képviselő neve adószáma, KSH száma, cégjegyzékszáma (egyéb nyilvántartási száma), partnerszám, felhasználási hely kódja. bankszámlaszáma, telefonszáma, címe, 2. Adatfeldolgozás, adattovábbítás A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az érintett Felhasználó önkéntes hozzájárulásával folytat adatkezelést, valamint azokban az esetekben, amikor az adatkezelést jogszabály teszi lehetővé. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adatkezelési cél keretei között adatokat adhat át a megbízása alapján a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését végző természetes személynek és gazdálkodó szervezetnek. Az adatokat átvevő ez esetekben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. adatfeldolgozójának minősül. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az érintett Felhasználók esetében rendszeres adattovábbítást végez a közműves szennyvízelvezetést és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítást végző közszolgáltatók számára. Amennyiben Hatóság keresi meg a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-t személyes adat megismerése céljából, úgy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a kért adatokat továbbítja. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a fentieken túl egyéb adatkezelést csak abban az esetben végezhet, amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult vagy amennyiben az érintett hozzájárulásának a beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és az adattovábbítás a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogi kötelezettségének teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 98

99 A Felhasználók, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és az ellátásért felelősök kötelesek a víziközmű-fejlesztését és a víziközmű-szolgáltatást biztosító, jogszabályban, valamint a MEKH határozatában meghatározott személyes adatot nem tartalmazó adatokat, információkat a külön jogszabályban előírt ideig megőrizni, továbbá abban - és azzal összhangban a MEKH határozatában - meghatározottak részére az előírt módon, időben és csoportosításban megadni. Az átadott adatokat kizárólag a víziközmű fejlesztésével és a víziközmű-szolgáltatás biztosításával kapcsolatos tevékenység ellátásával összefüggésben lehet használni. A MEKH ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-től, az ellátásért felelőstől, a jegyzőtől, a víziközmű tulajdonosától és a kiszervezett tevékenységet végzőtől eseti és rendszeres információt kérni, továbbá az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., az ellátásért felelős, a jegyző, a víziközmű tulajdonosa és a kiszervezett tevékenységet végző a MEKH részére megadja a vízközmű törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályokban meghatározott és feladatai ellátásához szükséges információkat. Az adatszolgáltatás tartalmát és formáját a MEKH határozza meg. A MEKH adatbekérése megvalósulhat az általa külön e célra működtetett, a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján is. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és az ellátásért felelős a víziközmű törvényben meghatározott tevékenységének végzése, az első pontban meghatározottak végzéséhez szükséges műszaki berendezések létesítésére, üzemeltetésére vonatkozó szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, szerződésben meghatározott díjak számlázása, továbbá szerződésből eredő egyéb követelések érvényesítése, valamint együttműködési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges, a víziközmű törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott települési önkormányzati rendelet szerint a szerződés tartalmát képező személyes adatot. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és az ellátásért felelős (a továbbiakban együtt: adatkezelő) a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha az adatkezelés nem a fenti bekezdésben meghatározott célból történt, vagy a fenti bekezdésben meghatározott adatkezelési cél megszűnt, így különösen a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnik, az ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt. Az adatkezelés céljához szükséges adatok átadhatóak az adatkezelő megbízása alapján a szerződés megkötését, a leolvasást, a számlázást, a kézbesítést, a díjfizetések és követelések kezelését, a forgalmazás kezelését, a felhasználási helyek műszaki kivitelezését, felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását, illetőleg az ügyfélszolgálati tevékenységet végző természetes 99

100 személynek és gazdálkodó szervezetnek, a számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervezetek részére, az üzemeltetési szerződés megszűnését követően az ellátásért felelősnek, az üzemeltetési szerződés megkötését követően a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek, a MEKH által kijelölt közérdekű üzemeltetőnek, a MEKH-nak, a fogyasztóvédelmi hatóságnak, a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a bírósági végrehajtónak, a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságnak, ügyésznek, valamint bíróságnak. Az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel, ellátásért felelőssel azonos titoktartási kötelezettség terheli. Az adatkezelő köteles az adatátadással egyidejűleg az érintettet értesíteni. 3. Eljárásrend a személyes adatokhoz fűződő jog megsértése esetén A Felhasználó adatainak kezelése ellen, az Adatvédelmi törvény 21. -ában meghatározott szabályok szerint tiltakozhat, illetve az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Felhasználó, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése kapcsán jogsérelem érte, a fenti tiltakozási jog és bírói út választása mellett/ helyett az adatvédelmi felelőstől tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, és kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi törvény és 30. alfejezetei tartalmazzák. 4. Adatkezelési szabály a Felhasználó személyében beállt változás esetén A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az adatokat a közüzemi szerződéses jogviszony megszűnését követően a jogviszonyból származó igények elévüléséig kezeli. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. és az ellátásért felelős a kezelt személyes adatot haladéktalanul törli, ha a víziközmű-szolgáltatás keretében létrejött jogviszony megszűnik, az 100

101 ahhoz kapcsolódó követelés érvényesítése megtörtént, vagy a követelés érvényesíthetősége megszűnt. 101

102 V. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉBEN RÉSZTVEVŐ HARMADIK FÉL, ÉS A VELÜK SZEMBEN FENNÁLLÓ KAPCSOLATOK BEMUTATÁSA A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a hatályos jogszabályok figyelembe vételével jogosult a közüzemi szolgáltatás teljesítése során harmadik felet bevonni. A teljesítésében részt vevő harmadik felek, és az általuk végzett tevékenységek az alábbiak: Szerződő fél neve Tevékenység leírása Szerződés időbeli hatálya Wasco Trade Kft. Számlákat, felszólító leveleket tartalmazó levélküldemények teljeskörű előállítása, és a kész küldemények postára adása Határozatlan 102

103 VI. ELJÁRÁS ÜZEMZAVAR, SZÜNETELÉS ESETÉN 1. Kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettség A Felhasználóktól érkező hibabejelentéseket Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. diszpécsere fogadja. (1. számú függelék) A nem tervezett vízhiányról (havária/meghibásodás) amennyiben az az előre tervezhető karbantartási munkáknál megadott időtartamú vízhiánnyal jár, és megadott nagyságrendű felhasználó kört érinti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a Felhasználókat hangosbemondóval rendelkező gépjármű használatával, valamint a beérkező telefonhívások esetében a diszpécser közreműködésével tájékoztatja, illetve szükség szerint tartálykocsis vízellátást is biztosít a hibaelhárítás időtartamára. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közműves ivóvízellátást legalább 1,5 és legfeljebb 6 bar hálózati nyomás mellett a szolgáltatási ponton köteles teljesíteni. Ettől eltérő szolgáltatást a Felhasználóval történt eseti megállapodás szerint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. biztosíthat. Ha a közműves ivóvízellátás a belterület legalább 20%-át, illetve 500-nál több főt érintően előre tervezetten 12 órát, üzemzavar esetén 6 órát szünetel, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ivóvízszükséglet kielégítéséről legalább 10 liter/fő mennyiségben köteles gondoskodni. A 12 órát meghaladó, de 24 óránál rövidebb szünetelés esetén legalább 20 liter/fő, 24 órát meghaladóan legalább 30 liter/fő/nap az előírt ivóvízmennyiség. Ha a közműves ivóvízellátás megszüntetése a tűzivízhálózatot is érinti, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulását is be kell szereznie. A Felhasználó a közműves ivóvízellátás közérdekből történő korlátozását, illetve szüneteltetését kártalanítás nélkül tűrni köteles. Az előre tervezhető közérdekű tevékenység kapcsán felmerülő korlátozásokról a Felhasználókat legalább három nappal korábban, a helyben szokásos módon (plakátolás/szórólap/hirdetés/személyes értesítés) tájékoztatja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A közműves ivóvíz-szolgáltatás korlátozása akkor közérdekű, ha azt a víziközmű biztonságos működtetésével összefüggő közegészségügyi helyzet, hálózatfejlesztés vagy üzemzavarelhárítás teszi indokolttá. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek a közműves ivóvízellátás műszaki okokból szükségessé váló nyomáscsökkentéséről vagy időszakos korlátozásáról a Felhasználókat a helyben szokásos módon (plakátolás/szórólap/hirdetés/személyes értesítés) legalább 3 nappal 103

104 korábban értesítenie kell. Ha a szolgáltatott ivóvíz minősége eltér a jogszabályban vagy a közüzemi szolgáltatási szerződésben meghatározottaktól, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az ott megállapított kötelezettségein túlmenően köteles erről a Felhasználókat, valamint az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktalanul értesíteni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek a Felhasználók egészségét veszélyeztető vízminőség-romlás megelőzése érdekében folyamatosan gondoskodnia kell az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló kormányrendeletben előírt vízminőségi határértékek fenntartásáról. Ha a vízminőség romlás nem volt megelőzhető, az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szervével történő egyeztetést követően a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek a vízminőség helyreállítása iránt haladéktalanul intézkednie, a vízhasználat betiltását vagy korlátozását kezdeményeznie, és erről a Felhasználókat értesítenie kell. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek a vízminőséget veszélyeztető rendkívüli eseményekről a népegészségügyi szakigazgatási szervet haladéktalanul tájékoztatnia kell. Ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. A vízkorlátozás időszakában foganatosítandó közigazgatási intézkedéseket a jóváhagyott tervnek és a megállapított fogyasztási rendnek megfelelően a polgármester rendeli el. A vízkorlátozás közzétételéről, a végrehajtás ellenőrzéséről a jegyző gondoskodik. 2. A tájékoztatás elmulasztásának következményei Jelen fejezet 1. pontjában szereplő tájékoztatási kötelezettsége elmulasztása esetén a Felhasználónak lehetősége van II. fejezet 2.4. pontja szerinti jogorvoslathoz, így különösen a tájékoztatás elmaradása miatti kártérítési igény követeléséhez. 104

105 VII. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, MEGSZÜNTETÉSE FELHASZNÁLÓ KÉRÉSÉRE 1. Szolgáltatás szüneteltetése Felhasználó kérésére A víziközmű-szolgáltatás szüneteltetése a vízmérő berendezés kiszerelésével, a szennyvízbekötővezeték elzárásával és a szennyvíz-bekötővezeték folytonossági kapcsolatának a megszüntetésével történik. A víziközmű-szolgáltatás a Felhasználó kérésére legfeljebb 12 hónap időtartamra szüneteltethető, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: a Felhasználó írásban kéri a szüneteltetést és nyilatkozik, hogy a felhasználási helyen rendszeres emberi tartózkodás nincs, a Felhasználó amennyiben a felhasználási hely víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan nyilatkozik, hogy nem a víziközmű-rendszerből származó egyéb vizet a szennyvíz-törzshálózatba nem kíván vezetni, a szüneteltetés végrehajtásához a műszaki előfeltételek biztosítottak, a Felhasználó a szüneteltetés díját megfizette. A szüneteltetési kérelemhez mellékelni kell a szünetelés díjának előzetes megfizetéséről szóló igazolást, és a felhasználási hely tulajdonosának hozzájárulását, amennyiben az nem azonos a Felhasználóval. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szüneteltetés végrehajtásával egy időben elszámoló számlát készít, melyet a Felhasználó köteles a megjelölt fizetési határidőig kiegyenlíteni. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szüneteltetett víziközmű-szolgáltatás után szolgáltatási díjat (alapdíjat sem) nem számolhat fel. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás szüneteltetése alatt a víziközmű-hálózatot szabálytalanul használja, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. jogosult az Üzletszabályzat II. fejezet 3.8. pontban szereplő szankciókat és jogkövetkezményeket alkalmazni. A Felhasználó a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó kérelmét a 12 hónap leteltekor egy alkalommal megújíthatja további 6 hónapra és a kérelem megújításához kapcsolódóan biztosítani köteles a felhasználási hely ellenőrzésének lehetőségét, a kapcsolódó díjak előzetes befizetésével. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a víziközmű-szolgáltatás szüneteltetését és a víziközmű-szolgáltatás ismételt megindítását a nyilatkozatban megjelölt időpontban, de 105

106 legkorábban annak érkeztetésétől számított tizenöt napon belül teljesíti. 2. Ivóvíz-szolgáltatás megszüntetése Az ivóvíz-bekötővezeték megszüntetéséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. A felhasználási hely bekötésének megszüntetése a II pontban szereplő rákötési kötelezettség figyelembe vételével engedélyezhető. Az ügyintézés menete A Felhasználó az ivóvíz-szolgáltatás megszüntetését írásban kezdeményezheti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél, a helyszíni szemle díjának előzetes befizetésével. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felméri a felhasználási helyen az ivóvízbekötés megszüntetésének műszaki feltételeit és várható költségeit, valamint tájékoztatja a Felhasználót az általa rendelkezésre bocsátandó dokumentumok (pl. közterület használati engedély, egyéb közüzemi szolgáltatók szakági nyilatkozatai, stb.) köréről. A helyszíni szemle során rögzített mérőállásról elszámoló számlát készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A megszüntetés várható költségeiről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szükséges dokumentumok beküldését követően előlegszámlát állít ki. Az előlegszámla és a helyszíni szemle során rögzített mérőállás alapján kiállított elszámoló számla befizetését követően a Felhasználó időpontot egyeztet a munka elvégzésére. Amíg a Felhasználónak bármilyen lejárt határidejű tartozása áll fenn, addig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szükséges munkálatok elvégzésére nem kötelezhető. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az egyeztetett időpontban megszünteti az ivóvízbekötést, majd végszámlát állít ki a megszüntetésről, illetve a fogyasztásról és azt megküldi a Felhasználó részére. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a közterületi vízvételi helyet a helyi önkormányzat képviselő testülete és az illetékes közegészségügyi szakhatóság, a közterületi tűzcsapot az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség előzetes hozzájárulásával szüntetheti meg. 106

107 3. Szennyvízelvezetés szolgáltatás megszüntetése A szennyvíz-bekötővezeték megszüntetéséhez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. hozzájárulása szükséges. A felhasználási hely bekötésének megszüntetése a II. fejezet pontban szereplő rákötési kötelezettség figyelembe vételével engedélyezhető. Az ügyintézés menete A Felhasználó a szennyvízelvezetési szolgáltatás megszüntetését írásban kezdeményezheti a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nél, a helyszíni szemle díjának előzetes befizetésével. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. felméri a felhasználási helyen a szennyvízbekötés megszüntetésének műszaki feltételeit és várható költségeit, valamint tájékoztatja a Felhasználót az általa rendelkezésre bocsátandó dokumentumok (pl. közterület használati engedély, egyéb közüzemi szolgáltatók szakági nyilatkozatai, stb.) köréről. A helyszíni szemle során rögzített mérőállásról elszámoló számlát készít a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. A megszüntetés várható költségeiről a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szükséges dokumentumok beküldését követően előlegszámlát állít ki. Az előlegszámla és a helyszíni szemle során rögzített mérőállás alapján kiállított elszámoló számla befizetését követően a Felhasználó időpontot egyeztet a munka elvégzésére. Amíg a Felhasználónak bármilyen lejárt határidejű tartozása áll fenn, addig a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. a szükséges munkálatok elvégzésére nem kötelezhető. A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. az egyeztetett időpontban megszünteti a szennyvízbekötést, majd végszámlát állít ki a megszüntetésről, illetve a fogyasztásról és azt megküldi a Felhasználó részére. A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanok megosztása vagy egyesítése esetén az új állapotnak megfelelő bekötések megépítéséről, illetve megszüntetéséről az ezzel járó költségek viselése mellett a telekalakítás kezdeményezőjének, vita esetén az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodnia. 107

108 VIII. MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 108

109 1. számú melléklet: Közüzemi szolgáltatási szerződés minta ÜZLETSZABÁLYZAT 1. melléklet 109

110 110 ÜZLETSZABÁLYZAT 1. melléklet

111 111 ÜZLETSZABÁLYZAT 1. melléklet

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT.

HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. HAJDÚ-BIHARI ÖNKORMÁNYZATOK VÍZMŰ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen üzletszabályzat fentiekben jelzett hatályba lépési napján a 2013. október 3-án jóváhagyott üzletszabályzat hatályát veszti. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA...

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA... TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRT KÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT PÉLDÁNY: A PÉLDÁNY SORSZÁMA: DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEKKEL ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! KARBANTARTÁSRA KÖTELEZETT PÉLDÁNY: KARBANTARTÁSRA NEM KÖTELEZETT

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata Tartalomjegyzék Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. üzletszabályzata 1. Általános rész 1.1. A szolgáltató 1.2. A szabályzat célja 1.3. A szabályzat hatálya 1.4. Alapfogalmak 2. A szolgáltatás leírása

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Gyál, 2014. október 15 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 1 1.1 A Szolgáltató... 1 1.2 A szabályzat célja... 1 1.3 A szabályzat hatálya... 1

Részletesebben

3 A SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSA... 14 3.1 A szolgáltatás létrehozásának feltételei... 14 3.2 Lakossági ivóvíz bekötés... 16

3 A SZOLGÁLTATÁS LÉTREHOZÁSA... 14 3.1 A szolgáltatás létrehozásának feltételei... 14 3.2 Lakossági ivóvíz bekötés... 16 Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szolgáltató... 5 1.2 A szabályzat célja... 5 1.3 A szabályzat hatálya... 5 1.4 Alapfogalmak... 5 1.5 Az üzletszabályzattól való eltérés szabályai... 12 1.6 Az

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

DPMV Zrt. Üzletszabályzata

DPMV Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ...5 1.1. A SZOLGÁLTATÓ...5 1.2. A SZABÁLYZAT CÉLJA...5 1.3. A SZABÁLYZAT HATÁLYA...5 1.4. ALAPFOGALMAK...5 1.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZATTÓL VALÓ ELTÉRÉS SZABÁLYAI...11 1.6.

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2014. október 31-2015...-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2014. október 31-2015....-től Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 85 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 85 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Üzletszabályzat 2013. 04. 16. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt.

Üzletszabályzat 2013. 04. 16. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató Zrt. Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Víziközm és Közszolgáltató Zrt. tervezet ÜZLETSZABÁLYZAT ZLETSZABÁLYZAT Oldalszám: 1 / 92 Tartalomjegyzék I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA... 3 II. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért-, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról,

Részletesebben

Tájékoztató az igénybejelentéshez

Tájékoztató az igénybejelentéshez Tájékoztató az igénybejelentéshez E01-01 M08v1 A DRV Zrt. a vízközmű szolgáltatást az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben leírtak szerint végzi. Ebben a kiadványban az igénybejelentésről tájékoztatjuk.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2008. (XII.12.) rendelete a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról. Az árak megállapításáról szóló, az 1993. évi CIV. törvénnyel

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám:

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v5. Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v5 ÜZLETSZABÁLYZAT Változatszám: v5 Hatályos: 2013.10.07. Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a Ptk. 86. (3)

Részletesebben

Egyesült Regionális ÖnkormányzatiVíziközmű és Közszolgáltató Zrt. Üzletszabályzat tervezet, 2013. 04. 16. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet.

Egyesült Regionális ÖnkormányzatiVíziközmű és Közszolgáltató Zrt. Üzletszabályzat tervezet, 2013. 04. 16. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Egyesült Regionális ÖnkormányzatiVíziközmű és Közszolgáltató Zrt. Üzletszabályzat tervezet, 2013. 04. 16. ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezet Oldalszám: 1/53 Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltató

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.

Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012. Hollád Község Önkormányzatána Képviselő-testülete 16/2011./XI.28./önkormányzati rendelete a szennyvízcsatornaszolgáltatás 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 129

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 129 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 129 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások és rövidítések

Részletesebben

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA...

II. A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA... TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet)

ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet) Címe: 3501. Miskolc, Pf.26. 3527. Miskolc, Tömösi út 2.sz. Telefon: 06/46/343-011 FAX : 06/46/342-423 www.borsodviz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT (tervezet) 1/115 Tartalom I. Az üzletszabályzat célja, hatálya, fogalom-meghatározások,

Részletesebben

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011./XI.28./önkormányzati rendelete az ivóvíz 2012.évi díjáról Hollád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többszörösen módosított 1990.évi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZT. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Változatszám: v6. Hatályos: 2015...

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZT. Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Tervezet. Változatszám: v6. Hatályos: 2015... ÜZLETSZABÁLYZAT Tervezet Változatszám: v6 Hatályos: 2015..... Egyedi szám: Technikai oldal Ez a szabályzat a DRV Zrt. szellemi terméke, a készítő hozzájárulása nélkül más szervezetre nem alkalmazható.

Részletesebben

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT

Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT F-5. szabályzat Sorszám: 0. Kiadva: 2013... Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részéről jóváhagyta:... név titulus ÉRV ZRt. részéről

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége, közzététele... 6 1.3. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. április 30.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. április 30. í í é í Ó á á ő á ü á é ű á á ú ú á é í ű TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK

A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK A TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK Zártkörűen működő Részvénytársaság Üzletszabályzata 1 /85 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 I.1. A társaság bemutatása... 6 I.2. A szabályzat készítésének célja... 7 I.3. A szabályzat

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Ivóvíz- és szennyvízelvezetési közszolgáltatási szerződéshez Hatályos: 2016. szeptember 1-től 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 3. sz. melléklet Ügyfélkód/Mérőhelykód LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓVAL KÖTÖTT VÍZIKÖZMŰ MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely - egyrészről a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhelye: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti

Részletesebben

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata

Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzata Hatálybalépés napja: 2015. november 1. Gyál, 2015. október 30. Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szolgáltató... 5 1.2 A szabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt.

ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. Székesfehérvár,2014. december FEJÉRVÍZ ZRt. Üzletszabályzata oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1

A ZALAVÍZ ZRT. Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat. Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási Üzletszabályzata Érvényes: 2013. október 3-tól 1 / 1 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya 7. II. Fogalom-meghatározások

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS

A RENDELET HATÁLYA HATÓSÁGI ÁRMEGÁLLAPÍTÁS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2008. (XII. 16.)önkormányzati rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1.1. Az Üzletszabályzat célja: Az Üzletszabályzat a 2011. évi CCIX víziközművek üzemeltetéséről szóló törvény, a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, illetve a víziközművek üzemeltetésére

Részletesebben

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE

HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE HIDEGSÉG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2003.(XII. 15.) RENDELETE az ívóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről Az árak megállapításáról

Részletesebben

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. /4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós út. 1./ Üzletszabályzata 1, A Társaság bemutatása Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. A 2011. évi CCIX. Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásai alapján 10 település Önkormányzata megalapította a Hajdúsági

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

A Sárvár-Víz Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA (ÜSZ)

A Sárvár-Víz Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA (ÜSZ) A ÜZLETSZABÁLYZATA (ÜSZ) TERVEZET! Hatályos: Jóváhagyta: Sárvár, 2013.04.29 TARTALOM JEGYZÉK Hatályos:... 1 Az üzletszabályzat célja... 3 Az üzletszabályzat hatálya... 3 Fogalmak meghatározások... 3 A

Részletesebben

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132

Víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. víziközmű szolgáltatási üzletszabályzat tervezete 1 / 132 A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 6 II. Fogalom-meghatározások és rövidítések...

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. FEJÉRVÍZ ZRt.

ÜZLETSZABÁLYZAT. FEJÉRVÍZ ZRt. ÜZLETSZABÁLYZAT FEJÉRVÍZ ZRt. Székesfehérvár, 2013. április FEJÉRVÍZ ZRT. Üzletszabályzata oldal 1 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom meghatározások, a FEJÉRVÍZ ZRt.-re mint Szolgáltatóra

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 9 1.1. A szabályozás célja... 9 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató A D E B R E C E N I V Í Z M Ű Z R T 2015 Verziószám: 1.0/2015 Jóváhagyásra benyújtva a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 2015.03.27-én. Jóváhagyásra benyújtotta:.. Ányos József Vezérigazgató

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Üzletszabályzata Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XII.06.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Rimóc Község

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. 2014. február

ÜZLETSZABÁLYZAT. PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. 2014. február PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT 2014. február Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető

Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető 2013 Jóváhagyásra benyújtotta: Mester Tibor Ügyvezető TARTALOMJEGYZÉK 20130425 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat tárgya és hatálya 6 21 A szabályozás célja 6 22 A szabályozás hatálya 6 3 Fogalom-meghatározások

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Címe: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/ FAX : 06/46/

ÜZLETSZABÁLYZAT. Címe: 3501 Miskolc, Pf Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/ FAX : 06/46/ Borsodvíz Zrt. Üzletszabályzat 2016... Címe: 3501 Miskolc, Pf. 26. 3527 Miskolc, Tömösi út 2. Telefon: 06/46/343-011 FAX : 06/46/342-423 www.borsodviz.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Ficsor Miklós cégvezető Oldal:

Részletesebben

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE

Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének (XII. 1.) RENDELETE Tiszabercel Község Önkormányzati Képviselő-testületének 14 2009. (XII. 1.) RENDELETE a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági

Részletesebben

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. szeptember 25.

Víz- és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 2013. szeptember 25. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 8 I.1. Szabályzat hatálya... 8 I.2. Szabályzat célja... 8 I.3. Alapfogalmak... 9 I.4. Szolgáltató bemutatása... 16 I.4.1. Szolgáltató adatai... 16 I.4.2. Szolgáltató

Részletesebben

A szolgáltatás díja 2. 1

A szolgáltatás díja 2. 1 Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2003.(XII.20.) K.t. rendelete az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés, és tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekről

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKROMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló

Részletesebben

Debrecen, 2013. október 8. Ányos József Vezérigazgató

Debrecen, 2013. október 8. Ányos József Vezérigazgató A D E B R E C E N I V Í Z M Ű Z R T 2013 1832/2013. számú határozatával jóváhagyta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2013.10.03-án. Verziószám: 1.0/2013 Debrecen, 2013. október 8... Ányos

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: július 6. napjától

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: július 6. napjától Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata 2016. július 6. napjától Tartalomjegyzék Tartalom 1. Az Üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 6 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.2. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal egyetértő nyilatkozata.. Fővárosi Vízművek Zrt. Vezérigazgató Jelen szabályzat dátummal történő bevezetésével Magyar Energetikai

Részletesebben

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL

KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL KÖTEGYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII.16.) SZ. R E N D E L E T E* AZ IVÓVÍZDÍJRÓL Kötegyán Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. törvény

Részletesebben

Közmű Akadémia 2014. Június 17.

Közmű Akadémia 2014. Június 17. H-1134 Budapest, Váci út 23-27. Postacím: 1325 Bp., Pf.: 355. Telefon: (36-1) 465 2429 Fax: (36-1) 349 1990 www.vizmuvek.hu vízvonal@vizmuvek.hu Közmű Akadémia 2014. Június 17. Aktuális ügyfélszolgálati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 57/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelete a víziközmű-szolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2008. (XI.28.) önkormányzati rendelete a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte. Hatályba helyezés dátuma: Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Kiadás száma

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte. Hatályba helyezés dátuma: Felülvizsgálatok, módosítások: Száma Jellege Időpontja Kiadás száma Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 4. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Gazdasági igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ...

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti besorolása: (lakás, lakóház, stb.) A Felhasználó neve:... A Felhasználási hely pontos címe:... ... SZALKA-VÍZ NYILATKOZAT a közüzemi szolgáltatási szerződéses jogviszony szerinti Felhasználó VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE iránti kérelméhez Felhasználó azonosító Felhasználási hely kódja Bekötési

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ Az 1. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET Alföldvíz Zrt. Tartalomjegyzék 1. Üzletszabályzat célja, hatálya, a Víziközmű-szolgáltató adatai, a tevékenység bemutatása... 8 1.1. A szabályozás célja... 8 1.2. Az üzletszabályzat

Részletesebben

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató

Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató 2013 Jóváhagyásra benyújtva a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak 20130723-án Jóváhagyásra benyújtotta: Ányos József Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 20130723 1 Előszó 5 2 Üzletszabályzat

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA ÖKOVÍZ Kft. 2013.04.04. TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. Az Üzletszabályzat célja... 6 1.1.1. Stratégiai célok... 6 1.1.2. Minőségpolitikai célok... 7 1.2.

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata Fővárosi Vízművek Zrt. a A SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÁSI, VALAMINT A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ ELSZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSRA BUDAPEST FŐVÁROS TERÜLETÉN KÍVÜL Érvényességi idő kezdete:

Részletesebben

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről

KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről KISTOLMÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2006. (XII.20.) számú rendelete a vízdíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről (módosítással egységes szerkezetben) Kistolmács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya

Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének. 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet. A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013.(X.30.) önkormányzati rendelet a közműves ivóvízellátásról, a közműves szennyvízelvezetésről és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2013. április Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete. Értelmező rendelkezések 1..

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete. Értelmező rendelkezések 1.. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(V. 2.) önkormányzati rendelete A közüzemi ivóvízellátás és közüzemi szennyvízelvezetés szolgáltatás igénybevételéről, valamint az ezzel összefüggő

Részletesebben

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete

JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete JUTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010.(XII. 13.) rendelete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvíz díjának, és az önkormányzati tulajdonú vízi közüzemű által biztosított

Részletesebben

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Példányt kérünk aláírás után visszajutatni. Nagykovácsi Viziközmű Kft. 2094 Nagykovácsi Pf:48 szerződés száma: 2365 / 0 KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSI MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (Lakossági elkülönített

Részletesebben

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v6 SZ-04 ÜZLETSZABÁLYZAT ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v7. Hatályos:

Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v6 SZ-04 ÜZLETSZABÁLYZAT ÜZLETSZABÁLYZAT. Változatszám: v7. Hatályos: Szabályozási főcsoport:1-3 I02-01 N05v2 Azonosító: SZ-04v6 SZ-04 ÜZLETSZABÁLYZAT ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2017..... Egyedi szám: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. SZ-04 ÜZLETSZABÁLYZAT SZ-04 ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Értelmező rendelkezések Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 14 /2015. (VI.15.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Tiszasas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének. 25/2004.(VII.14.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 25/2004.(VII.14.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzem vízmbl szolgáltatott ivóvízért és a közüzem csatornam használatáért fizetend

Részletesebben

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata

Fővárosi Vízművek Zrt. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 7 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 8 II.1. Fogalom-meghatározások 8 II.2. Rövidítések 16 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Oldalak száma: 1/128 FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: VSZ- 40/2015 kiadás: 2.0 Budapest, 2015. december 8. Oldalak száma: 2/128 TECHNIKAI OLDAL A szabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET

ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. Pécsi Városi Víziközmű Üzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT TERVEZET 2015 Változat: 7.0 Felelős kiadó: Sándor Zsolt vezérigazgató MELLÉKLETEK... 5 I. Általános

Részletesebben

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA

ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. ÖKOVÍZ Kft. ÜZLETSZABÁLYZATA ÖKOVÍZ Kft. 2013.04.04. TARTALOM I. Általános rész... 5 1.1. A szabályzat célja... 5 1.2. A szabályzat hatálya, érvényessége... 5 1.3. A szabályzat kiadásának módja...

Részletesebben

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata

Budajenői Vízművek Kft. Üzletszabályzata a Érvényességi idő kezdete: Tartalomjegyzék I. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA 5 II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK 6 II.1. Fogalom-meghatározások 6 II.2. Rövidítések 12 III. ÜZLETSZABÁLYZATTÓL

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 20/2011. (XII.21.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

Víziközmű-szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

Víziközmű-szolgáltatási üzletszabályzat A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A ZALAVÍZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az üzletszabályzat tárgya és hatálya... 7 Fogalom-meghatározások és rövidítések... 8 Fogalom-meghatározások... 8 Rövidítések... 14 A

Részletesebben

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte

Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Üzletszabályzat Azonosító: AD -0004 Jelzés: MVGSJ A 3. kiadású, tartalomjegyzék szerinti változatot: Összeállította Ellenőrizte Hatályba helyezte Ügyfélszolgálati irodavezető Műszaki igazgató Vezérigazgató

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII. 15.) számú rendelete A közüzemi Víz- ~S csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Szajol Község Önkormányzata, az árak megállapításáról

Részletesebben

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál.

(8) A vízszolgáltató jogosult a fogyasztók vízmérőjét ellenőrizni, amennyiben az a díjmegállapítás alapjául szolgál. Újudvar községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2006.(XII.15.) számú rendelete a víz-és csatornadíjak megállapításáról, a számlázás és a díjfizetés feltételeiről Újudvar község Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2008.(XI.29.) sz. rendelete AZ IVÓVÍZ - ELLÁTÁSI ÉS SZENNYVÍZ-ELVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL

Részletesebben

Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról

Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról Tájékoztató az Általános szerződési feltételekben bekövetkezett változásokról Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. 2015. augusztus 25-én hatályba lépett Üzletszabályzatával

Részletesebben

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet A Kormány a vízügyről szóló 1964. évi IV. törvény 46. ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: Általános rendelkezések 1. (1) A közműves ivóvízellátás

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

1. A közszolgáltatás tartalma. 2. A közszolgáltatással ellátott terület. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése Pécsely Község Önkormányzat képviselő-testületének 12/2015. (VIII.15. ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pécsely

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nógrádmegyer

Részletesebben

Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK Törsvíz Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Üzletszabályzat 2016. november TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA, FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK, A VIZIKÖZMŰ- SZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ ADATOK,

Részletesebben

Vár-Vi-Za Zalaszántó-Várvölgy-Vindornyalak Csatorna Működtető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT

Vár-Vi-Za Zalaszántó-Várvölgy-Vindornyalak Csatorna Működtető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság ÜZLETSZABÁLYZAT Vár-Vi-Za Zalaszántó-Várvölgy-Vindornyalak Csatorna Működtető Koncessziós Korlátolt Felelősségű Társaság (Vár-Vi-Za Kft) ÜZLETSZABÁLYZAT Pécs, 2013. május 03. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az

Részletesebben

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E

BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E BUJ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2003./XII.15./KT.sz R E N D E L E T E a közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb hatósági díjak

Részletesebben

1. A közszolgáltatás tartalma, területe

1. A közszolgáltatás tartalma, területe Litér Község Önkormányzata Képviselő-testülete../2014. ( ) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Litér Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2005. (X. 25.) rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2005. (X. 25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről

Részletesebben

AZ AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL

AZ AQVATOR KFT., SEM ALVÁLLALKOZÓI EZEN MUNKÁÉRT SEMMILYEN DÍJAT, VAGY KÖLTSÉGET NEM KÖVETELHETNEK A FELHASZNÁLÓKTÓL/LAKOSOKTÓL Címzettek: Tápiómenti Kistérség lakosai Tárgy: Tájékoztatás a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e. a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 16/2010.(XII.15.) r e n d e l e t e a közüzemi víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról Újszász Város Önkormányzata az árak megállapításáról rendelkező 1990. évi LXXXVII.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám: 2/127 Hatályba helyezés kelte: 2013.09.01.

TARTALOMJEGYZÉK. Oldalszám: 2/127 Hatályba helyezés kelte: 2013.09.01. ÜZLETSZABÁLYZAT MIVÍZ Kft. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A víziközmű-szolgáltató adatai... 6 1.2. A szabályozás célja... 6 1.3. Az Üzletszabályzat hatálya... 6 1.3.1. Az Üzletszabályzattól

Részletesebben