Éves beszámoló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 0 1 1. Éves beszámoló"

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út / a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló Keltezés: Szombathely, május 22. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P. H.

2 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Eszközök (aktívák) Adatok: 1000 Ft-ban Elızı Sorszádosításai A tétel megnevezése Elızı év év(ek)mó- Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (I.+II.+III.) I. IMMATERIÁLIS JAVAK (1-7 sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékő jogok Szellemi értékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elılegek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (1-7 sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok Mőszaki berendezések, gépek, jármővek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elılegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1-8. sorok) Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 27. B. Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.) I. KÉSZLETEK (1-6. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-, és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elılegek Keltezés: Szombathely, május 22. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Eszközök (aktívák) Adatok: 1000 Ft-ban Elızı Sorszám A tétel megnevezése Elızı év év(ek)mó Tárgyév dosításai a b C d E 35. II. KÖVETELÉSEK (1-7. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 43. III.ÉRTÉKPAPÍROK (1-5. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete 49. IV.PÉNZESZKÖZÖK (1-2. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idıbeli elhatárolások (1-3. sorok) Bevételek aktív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások idıbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C) Keltezés: Szombathely, május 22. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Források (passzívák) Adatok: 1000 Ft-ban Sorszádosításai A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek)mó- Tárgyév a B d E 57. D. Saját tıke (I.-II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.) I JEGYZETT TİKE Ebbıl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60. IL.JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE(-) 61. III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TATALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka 67. VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok (1-3 sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövıbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (I.+II.+III.) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1-3. sorok) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész. visz. lévı váll-al szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 77. II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1-8. sorok) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb rész.viszonyban lévı váll-al szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Szombathely, május 22. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN Zrt. Éves beszámolójának mérlege A Mérleg Források (passzívák) Adatok: 1000 Ft-ban Elızı Sorszám A tétel megnevezése Elızı év év(ek)mó- Tárgyév dosításai A B C d E 86. III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1-10. sorok) Rövid lejáratú kötelezettségek Ebbıl: átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevıktıl kapott elılegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész. visz-ban lévı váll-al szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98. G. Passzív idıbeli elhatárolások (1-3. sorok) Bevételek passzív idıbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idıbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F+G) Keltezés: Szombathely, május 22. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN Zrt. Éves beszámolójának eredmény-kimutatása (összköltség eljárással) A EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok: 1000 Ft-ban Sorszádosításai A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek)mó- Tárgyév A B c d e Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 3. I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek Ebbıl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyag jellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V.Személyi jellegő ráfordítások ( ) VI.Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés 24. Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 26. Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 28. Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei Ebbıl: értékelési különbözet 32. VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 34. Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai Ebbıl: értékelési különbözet Keltezés: Szombathely, 2012 május 22. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P. H.

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma VASI VOLÁN Zrt. Éves beszámolójának eredmény-kimutatása (összköltség eljárással) A EREDMÉNYKIMUTATÁS Adatok: 1000 Ft-ban Elızı év(ek Sorszám A tétel megnevezése Elızı év módosításai Tárgyév A B c d e 39. IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ( ) B. Pénzügyi mőveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás elıtti eredmény (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 47. F. Adózott eredmény (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, Részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés 50. G. Mérleg szerinti eredmény (±F Keltezés: Szombathely, május 22. P. H. P a p p László vezérigazgató a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

8 Vasi Volán Zrt. Cégjegyzékszám: Szombathely KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET ÉV P a p p László vezérigazgató

9 2 Tartalomjegyzék 1. Általános rész A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása A számviteli politika rövid ismertetése Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módok, módszerek ismertetése Az eszközök beszerzési ára, elıállítási költsége A piaci érték, mint viszonyítási alap meghatározásának szempontjai Felújítások, karbantartások, javítások elhatárolása Amortizációs politika bemutatása Értékvesztés elszámolásának rendje Céltartalék képzés alkalmazott alapelvei A szokásos és a rendkívüli tételek elkülönítésének szempontjai A január 1-tıl hatályba lépett, a VOLÁN társaságok, új, egységes számviteli politikája miatti változások bemutatása, az összehasonlíthatóság érvényesülésének biztosítása A számviteli alapelvek érvényesülésérıl általában, az alapelvektıl való eltérések indoklása, kihatásának bemutatása A számviteli alapelvektıl való eltérés szabályozása A számviteli törvény elıírásaitól való eltérés a Sztv. 4. (4) bekezdése alapján Az elızı év(ek)re vonatkozó jelentıs és lényeges hibák szerepeltetése az éves beszámolóban A beszámoló elkészítésének számviteli politikában meghatározott idıpontja Specifikus rész A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Immateriális javak Tárgyi eszközök Ingatlanok Autóbuszok Mőszaki berendezések, gépek Egyéb berendezések, felszerelések, jármővek Befejezetlen beruházások Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Készletek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) Lejárt követelések alakulása Egyéb követelések Értékpapírok Pénzeszközök Aktív idıbeli elhatárolások Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény Céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek 29

10 Vevıktıl kapott elılegek Szállítók Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Passzív idıbeli elhatárolások Mérleghez kapcsolódó egyéb kiegészítések Hitelekkel, kölcsönökkel kapcsolatos információk Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Mérlegben nem szereplı kötelezettségek kimutatása Vagyontárgyakat terhelı zálogjog Bérelt eszközökkel kapcsolatos kötelezettségek Egyéb érték nélkül nyilvántartott vagyontárgyak, követelések, kötelezettségek Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek és költségek alakulása Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti alakulása Export árbevétel Devizában és valutában elszámolt értékesítés nettó árbevételének kimutatása Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek bevételei Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás Rendkívüli bevételek Eredménykimutatáshoz kapcsolódó egyéb kiegészítések Elızı év(ek)re vonatkozó ellenırzés, önrevízió Kutatási, kísérleti fejlesztés költségei Fejlesztési célra kapott támogatások, térítés nélkül átvett eszközök Tájékoztató rész Valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet értékelése Vagyoni helyzet vizsgálata Pénzügyi helyzet vizsgálata Hatékonyság vizsgálata Jövedelmezıség vizsgálata Egyéb tájékoztató adatok Többségi részesedéső társasággal kapcsolatos információk Elkülönített állami pénzalapokból kapott összegekkel kapcsolatos információk Környezetvédelmi alap Foglalkoztatási alap CASH FLOW kimutatás A munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, átlagkeresete, valamint a személyi jellegő kifizetéseknek alakulása fıbb állománycsoportonként Létszám alakulása Átlagkeresetek alakulása Egyéb személyi jellegő kifizetések alakulása A részvénytársaság ügyvezetése és a vezetı tisztségviselık részére adott juttatások, kedvezmények részletezése Társasági adóalap meghatározása, értékelésbıl adódó adóalap módosító tételek Társasági adóalap meghatározása Jövedelem- (nyereség) minimum Értékelésbıl fakadó adóalap korrekciós tételek részletezése Környezetvédelemmel kapcsolatos információk 48

11 A környezetvédelmet közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök Környezetvédelmi tevékenység Veszélyes hulladékok készlet és forgalom adatai A mérleg fordulónapja után bekövetkezett jelentısebb folyamatok és események áttekintése Tulajdonosi szerkezet változás Vezetı tisztségviselık személyében bekövetkezett változások A részvénytársaság éves beszámolójának aláírására kötelezett személy Könyvviteli szolgáltatás körébe tatozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelıs személyek Mellékletek jegyzéke 51

12 5 1. Általános rész 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Miniszter a Vasi Volán Vállalatot december 31-i idıponttal alakította át egyszemélyes részvénytársasággá zártkörő alapítással. A részvénytársaság a Vasi Volán Vállalat általános jogutódja. A társaság cégneve: VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Székhelye: 9700 Szombathely, Körmendi út 92. Telephelyei: 9700 Szombathely, Ady tér Szombathely, Éhen Gyula tér Fióktelepei: 9500 Celldömölk, Forgalmi Iroda 9900 Körmend, Kossuth L.u Kıszeg, Liszt Ferenc u Sárvár, Laktanya u Sárvár, Ikervári u Szentgotthárd, Hunyadi u Vasvár, Köztársaság tér 21. A társaság vagyona: adatok ezer Ft-ban Alapításkor december 31-én Saját tıke Ebbıl jegyzett tıke A Magyar Állam képviseletében a tulajdonosi jogkör gyakorlója az évi XXXIX. tv. Alapján június 16-a óta az Állami Privatizációs és Vagyonkezelı Részvénytársaság ( óta MNV Zrt.) május 19-én alapítói döntéssel a társaság alaptıkén felüli vagyonából az alaptıke egyidejő felemelése mellett, a felemelt alaptıke 10 százalékáig dolgozói részvény került kibocsátásra december 31-én a dolgozói tulajdon aránya a jegyzett tıkén belül 1,69 %. A részvénytársaság bankszámla számai: Kereskedelmi és Hitelbanknál: OTP Banknál: Budapest Banknál: Statisztikai számjele: Adószáma: Fı tevékenységi körök: - menetrendszerő egyéb szárazföldi személyszállítás - máshova nem sorolt egyéb szárazföldi személyszállítás

13 6 A társaság az alapszabályban meghatározottak szerint a fı tevékenységek (közszolgáltatás) folytatása mellett végez - ipari szolgáltatásokat, ezen belül kiemelten MAN szerviz tevékenységet, - jármő- alkatrész kiskereskedelmi tevékenységet, - bérbeadással történı vagyonhasznosítást és - egyéb szolgáltatásokat is. A társaság forgalmát jellemzı árbevétel alakulása az elmúlt öt évben: adatok eft-ban Megnevezés Nettó árbevétel Ebbıl: személyszállítás Személyszállítás aránya (%) 85,3 90,3 94,7 95,6 95,9 A társaság a helyi és a helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusz közlekedést közszolgáltatási szerzıdések alapján végzi. Ausztriába irányuló nemzetközi menetrend szerinti járatokra vonatkozóan koncesszióval rendelkezik. A társaság pénzügyi befektetéseit a pontban részletezzük. A társaság lényegében a megalakuláskor kialakult termelési szerkezetben mőködik. A gazdálkodási helyzet által folyamatosan szükségszerővé váló racionalizálási intézkedésektıl eltekintve nem történt lényeges szerkezetátalakítás. A számvitelt szabályozó fıbb szabályzatok: - Számviteli politika, - Eszközök és források értékelési szabályzata, - Számlarend, - Leltározási és leltárkészítési szabályzat, - Önköltség-számítási szabályzat, - Bizonylati szabályzat, - Eszközgazdálkodási és vagyonhasznosítási szabályzat, - Selejtezési szabályzat, - Pénz- és értékkezelési szabályzat, - Részvénytársaság számlázási rendje, - Részvénytársaság utalványozási szabályzat. A társaság gazdálkodási sajátosságait, valamint a beszámolási idıszak jelentısebb eseményeit az üzleti jelentés tartalmazza. Cégjegyzésre jogosultak: - Vezérigazgató önállóan. - Két erre feljogosított társasági alkalmazott együttesen. A Felügyelı Bizottság tagjai: Dávid Ilona FB elnöke (an.: Varga Ilona), 2040 Budaörs, Károly K. u. 15/17. 2/1. Aranyosi Tibor FB tag (an.: Haraszin Julianna), 3300 Eger, Dobó u. 8. Dr. Sárközi Andrea Sára FB tag (an.: Kelemen Erzsébet Ágnes), 1136 Budapest Hegedős Gy. u. 21 I/9. Dr. Szabó Csaba FB tag (an.: Fülöp Ida) 9700 Szombathely Károly Róbert u. 43/A.

14 7 Pátkai István FB tag (an: Nagy Margit), 9700 Szombathely, Kodály Z. u. 8. Csörgı Jánosné FB tag (an.: Keresztényi Mária), 9700 Szombathely, Nárai u. 52. Kötelezı könyvvizsgálattal kapcsolatos információk: Társaságnál a vonatkozó jogszabályi elıírásoknak megfelelıen választott könyvvizsgáló mőködik. A könyvvizsgáló adatai: Lengyel & Wágner Könyvvizsgáló Iroda Kft, Cégjegyzékszám: , A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelıs kijelölt könyvvizsgáló: Lengyel Tibor 9021 Gyır, Aradi vértanúk u. 15/B, kamarai tagsági igazolvány szám: MKVK 4396). A személyében felelıs könyvvizsgáló tartós távolléte esetére helyettesítésre kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Horváth Andrea 9024 Gyır, Mécs L. u. 18., kamarai tagsági igazolvány szám: MKVK 5498). A könyvvizsgálói feladatok ellátásának díja a beszámolási idıszakra vonatkozóan Ft/év + Áfa. A könyvvizsgáló részére egyéb kifizetésre nem került sor A számviteli politika rövid ismertetése A társaság számviteli politikájában rögzítette, hogy a vállalkozás folytatásának elvébıl kiindulva alapvetı szempontnak kell tekinteni a számviteli alapelvek betartását. A társaság szeptember 17-i rendkívüli közgyőlése a számviteli politika jóváhagyását az ügydöntı Felügyelı Bizottság hatáskörébe rendelte. Az MNV Zrt. Igazgatósága 51/2010.(VII.19.) IG határozata által elfogadott, Volán társaságok számviteli szabályzatainak egységesítése tárgyában készült ajánlás alapján összeállított számviteli politikát a Felügyelı Bizottság szeptember 30-i ülésén hagyta jóvá azzal, hogy a vonatkozó módosítás január 1-én lép hatályba. A számviteli politika elfogadását követı számviteli törvény változásai miatt szükséges módosításokat (behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség, árfolyam-különbözetek elszámolása) a Felügyelı Bizottság november 14-i ülésén fogadta el. A részvénytársaság kettıs könyvvitel vezetésére kötelezett. Gazdasági tevékenységérıl éves beszámolót készít, ami - Mérlegbıl - Eredménykimutatásból, - Kiegészítı mellékletbıl áll. A társaság üzleti éve azonos a naptári évvel. A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény 1. és 2. számú mellékletében rögzített A változat szerinti formában készül. Az éves beszámolóval egyidejőleg üzleti jelentést is készít Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési módok, módszerek ismertetése Az eszközök beszerzési ára, elıállítási költsége Az eszközök bekerülési (beszerzési, elıállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési)

15 8 érték az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési, közvetítıi tevékenység ellenértékét, díjait, a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat (a beszerzéskor fizetett fogyasztási adót, jövedéki adót), a vámterheket foglalja magában. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó illeték /vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke/ az elızetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértıi díj) a vásárolt vételi opció díja. A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható elızetesen felszámított általános forgalmi adó. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi: a) az eszköz beszerzéséhez, elıállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön felvétele elıtt fizetett a hitel, a kölcsön feltételként elıírt bankgarancia díja szerzıdésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék szerzıdés közjegyzıi hitelesítésének díja felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történı beszállításáig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) kamat, b) a beruházáshoz, a vagyoni értékő joghoz közvetlenül kapcsolódó az eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) biztosítási díj, továbbá c) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó devizahitelnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedı idıszakra elszámolt (idıszakot terhelı) árfolyam-különbözete, függetlenül attól, hogy árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség d) a beruházás-tervezés, a beruházás-elıkészítés, a beruházás-lebonyolítás, az új technológiaelsajátítás (a betanítás) díjai, közvetlen költségei. Építési telek (földterület) és rajta lévı épület, építmény egyidejő beszerzése esetén, amennyiben az épületet, az építményt rendeltetésszerően nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerően nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét növelı beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci értékének megfelelı összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni. Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz bekerülési (beszerzési) értékének minısül.

16 9 A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerő használatához szükséges és a tárgyi eszköz beszerzésével egy idıben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett tartozékok, tartalék alkatrészek beszerzési értéke függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában jelenik meg a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendı. A részvénytársaságnál az autóbuszok esetében a bekerülési érték részét képezi különösen az autóbuszok beszerzési ára, a kapcsolódó illetékek, az üzembe helyezés, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításának költségei. A részvénytársaság az autóbuszok beszerzésénél tartozéknak minısíti a forgalomba helyezéshez elıírt eszközöket, melyek az alábbiak: mentıdoboz (feltöltve), elakadás jelzı háromszög, üvegtörı kalapács, biztonsági ék, tőzoltó készülék. A bekerülési érték részét képezi még: tachográf, légkondicionáló berendezés, viszonylatjelzı berendezés, ha gyártáskor beszerelésre kerül, beépített GPS, ha gyártáskor beszerelésre kerül. A fenti kategóriákba nem sorolható, több tárgyi eszközhöz is használható (cserélhetı) tartozékok önállóan, egyedileg minısítendık tárgyi eszköznek, vagy forgóeszköznek. Bekerülési értékbe nem tartozó eszközök, tartozékok: A jármővek üzemeltetéséhez szükséges közvetett módon tartozéknak tekinthetı eszközök nem egyértelmően kapcsolhatók az adott jármőhöz, ezért önállóan, egyedileg minısítendık egy éven túli elhasználódás esetén tárgyi eszköznek, egy év vagy azon belüli elhasználódás esetén anyagnak. Amennyiben a tartozékok nem kerülnek külön kiemelésre a számlán, de cserélhetık, így nem részei a beszerzési árnak, így értékük a piaci érték meghatározásával (árlista vagy mőszaki becslés) kiemelendık a tárgyi eszköz eredeti beszerzési értékébıl. Közvetlenül kapcsolódónak minısülnek a fentiekben felsorolt tételek, ha a szerzıdésbıl, megállapodásból egyértelmően beazonosítható az adott eszköz. A bekerülési (beszerzési) érték részét képezı tételeket a felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésıbb az üzembe helyezéskor) kell számításba venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történı beszállításig a számla, a megfelelı bizonylat nem érkezett meg, a fizetendı összeget az illetékes hatóság nem állapította meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerzıdés, piaci információ, jogszabályi elıírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy késıbb módosított fizetendı (kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges bizonylatok kézhezvétele idıpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz értékét jelentısen módosítja. Jelentısnek minısül a különbözet, ha az adott eszköz bekerülési értékének 5 %-át meghaladja. A különbözet elszámolása nem visszamenıleges, akkor kell elszámolni, amikor a végleges információk rendelkezésre állnak.

17 10 Ha a levonható és a le nem vonható elızetesen felszámított általános forgalmi adó összegét az Áfa törvény szerint utólag módosítani kell, és a módosítás jelentıs összegő (ha az állományba vétel és a számla közötti különbözet a számla ÁFA nélküli értékének a 10%-át meghaladja), és a le nem vonható adó az eszközhöz egyedileg hozzárendelhetı, akkor utólag, a módosítással egyidejőleg de nem visszamenılegesen a beszerzési értéket az egyéb követelésekkel, illetve az egyéb kötelezettségekkel szemben kell helyesbíteni. Az eszköz értékét növelı bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése esetén az ingatlan értékébe szerzıdés alapján beszámított, korábban a bérleti jog megvásárolása címén fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget. Az eszköz értékét növelı bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati értékét növelı munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentı bérmunkadíjat A piaci érték, mint viszonyítási alap meghatározásának szempontjai A piaci értéket, mint viszonyítási alapot kell figyelembe venni a befektetetett eszközök és készletek könyv szerinti értéke tekintetében a terven felüli értékcsökkenési leírás, illetve az értékvesztés meghatározása során. A piaci érték alkalmazásának lehetıségével nem élünk. Egyértelmően megállapítható viszont, hogy eszközeink értékének nagy része a bevételben megtérül. A gazdálkodásunkban meghatározó jelentıségő autóbuszok üzemeltetési idıtartama kényszerően meghaladja a számviteli politikában meghatározott hasznos élettartamot, mely a gyártók által javasolt mőszaki életkornak megfelelı. A közvetett költségek között megtérülı ingatlanok piaci értéke meghaladja a könyv szerinti nyilvántartási értéket Felújítások, karbantartások, javítások elhatárolása Felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló, idıszakonként visszatérı olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti mőszaki állapota, teljesítıképessége megközelítıen vagy teljesen visszaáll, az elıállított termékek minısége vagy az adott eszköz használata jelentısen javul és így a felújítás pótlólagos ráfordításából a jövıben gazdasági elınyök származnak. Felújítás a korszerősítés is, ha az a korszerő technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitıl eltérı megoldásával vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítıképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növeli. A tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely elhasználódottság már a rendeltetésszerő használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy idıben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától. Karbantartás: a használatban lévı tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerő megelızı karbantartást, a hosszabb idıszakonként, de rendszeresen visszatérı nagyjavítást is és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerő használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi. Az ilyen célú ráfordításokat a tárgyidıszaki fenntartási költségek közt kell elszámolni.

18 Amortizációs politika bemutatása A társaság az értékcsökkenési leírást havonta számolja el. Maradványérték: a rendeltetésszerő használatbavétel, az üzembe helyezés idıpontjában a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke valószínősíthetıen nem jelentıs. (számviteli törvény 3. (4) bekezdés 6. pont) A hasznos élettartam és a maradványérték szorosan összefüggı kategóriák. A maradványérték a hasznos élettartam nagyságától függıen más és más lehet. Általában nem jelentıs, tehát nulla, ha a hasznos élettartam azonos a mőszaki-gazdasági élettartammal. A társaság vonatkozásában jelentıs maradványértéknek tekintendı a hasznos élettartam végén várható maradványérték meghatározásánál: Épületek esetén a bekerülési érték 5 %-a. Építmények esetén a bekerülési érték 5 %-a, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja, Autóbuszok kivételével valamennyi jármő esetén a bekerülési érték 10 %-a. Újonnan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 5 %-a, használtan beszerzett autóbuszok esetén a bekerülési érték 10 %. Mőszaki és egyéb gépek, berendezések (a jármővek kivételével) esetén a bekerülési érték 10 %, ha a 100 ezer Ft-ot meghaladja. A 200 ezer Ft alatti tárgyi eszközöknél a maradványérték nem értelmezhetı. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történı rögzítést követıen a rendeltetésszerő használatbavételtıl, az üzembe helyezéstıl kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlı módon dokumentálni kell. Tárgyi eszközök felújítása esetén a felújítás értékét a könyv szerinti bruttó értékre kell ráaktiválni, és az így módosított érték alapján kell az értékcsökkenési leírást meghatározni. Az értékcsökkenést, az értékcsökkenési leírás elszámolását attól az idıponttól kell megkezdeni, amikor a tárgyi eszköz üzembe helyezése, használatba vétele megtörtént. A társaság amortizációt a napi állomány után számol el. Az immateriális javak hasznos élettartama : Megnevezés Hasznos élettartam Leírási kulcs Üzleti, vagy cégérték 5 év 20 % Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 5 év 20 % Alapítás átszervezés aktivált értéke 5 év 20 % Ebbıl ISO minısítı rendszer bevezetése minısített idıszak Szellemi termékek 5 év 20 % Vagyoni értékő jogok 5 év 20 % Az ISO minıségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban a rendszer bevezetésének költségei aktiválásra kerülnek, melyek esetén a hasznos idıtartam megegyezik a minısített idıszakkal.

19 12 Az ismétlıdı auditokkal kapcsolatos kiadások a folyóköltségek között számolandók el, idıarányosan, azon idıszak alatt, amire az audit vonatkozik. Immateriális javak esetén a társaság maradványértéket nem állapít meg. Az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése: A társaság az immateriális javak terv szerinti értékcsökkenését a használati idın belül lineárisan határozza meg. Az értékcsökkenést a használatba vételtıl, a birtokba lépéstıl kezdıdıen havonta napokra - számolja el a társaság. Tárgyi eszközök hasznos élettartama és értékcsökkenése elszámolásának rendje: A társaságnál az elhasználódási idıtartamok (várható használati idık), és ehhez kapcsolódóan a leírási kulcsok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra: A társaság az egyenletesen elhasználódó eszközök esetén lineáris leírást alkalmaz. Megnevezés Hasznos élettartam Leírási kulcs Ingatlanok Épületek Hosszú élettartamú szerkezetbıl 50 év 2 % Közepes élettartamú szerkezetbıl 33,3 év 3 % Rövid élettartamú szerkezetbıl 16,7 év 6 % Környezetvédelmi célú épületek 25 év 4 % Bérbeadott épületek 20 év 5 % Építmények Ipari építmény 50 év 2 % Üzemanyag tartály 20 év 5 % Elektromos vezeték (távközlési hálózat vezetékei is) 12,5 év 8 % Kıolaj-, földgáz és gázvezeték 16,7 év 6 % Gızvezetékek 25 év 4 % Egyéb más vezetékek 33,3 év 3 % Mőszaki és egyéb gépek, berendezések, felszerelések Jármővek, kivéve az autóbuszokat 5 év 20 % Ügyviteltechnikai eszközök 3 év 33 % programvezérléső szerszámgépek, számvezérléső gépek, berendezések általános rendeltetéső számítástechnikai gépek, berendezések 3 év 33 % 3 év 33 % Jegykiadó gépek 3 év 33 % (számítógép alapú jegykiadó gépek) Környezetvédelmet szolgáló berendezése 3 év 33 % Bérbeadott gépek, berendezések 3 év 33 % Hulladéktároló 5 év 20 %

20 13 Egyéb gépek, berendezések 6,9 év 14,5 % Ft alatti immateriális javak és tárgyi eszközök Azonnali leírás Ft közötti tárgyi eszk. 2 év 50 % Autóbuszok esetén a társaság lineáris leírási módszert alkalmaz. Újonnan beszerzett autóbuszok esetében a hasznos élettartam 10 év, maradványérték 5 %. Használtan beszerzett autóbuszok esetében a várható élettartam egyedileg kerül meghatározásra a konkrét mőszaki állapot, kilométer telítettség, a gyártási év, és a használtsági fok alapján. Ezen autóbuszoknál is a bekerülési érték 10 %-ában állapítjuk meg a maradványértékét, de jelentısnek csak akkor minısítjük, ha az 500 ezer Ft-ot meghaladja. A társaság tulajdonában levı autóbuszon amennyiben felújítás történik (ráaktiválás), a felújítást követı hasznos élettartamot maximum 5 évben jelöljük meg, ez esetben a maradványértéket nem állapítunk meg. Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni a képzımővészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, mőemléki védettségő épületnél, üzleti vagy cégértéknél, valamint az olyan kép- és hangarchívumnál, illetve egyéb győjteménynél, egyéb eszköznél, amely értékébıl a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke különleges helyzetébıl, egyedi mivoltából adódóan évrıl évre nı. A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának tilalma vonatkozik a földterület, a telek (kivéve a bányamővelésre, veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek), az erdı bekerülési értékére, illetve az üzembe nem helyezett beruházásokra. Ezekre az eszközökre tervszerinti értékcsökkenés nem, viszont terven felüli értékcsökkenés elszámolható Ft alatti eszközök elszámolási módja A számviteli törvény lehetıséget ad arra, hogy a 100 ezer Ft egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök, vagyoni értékő jogok, szellemi termékek beszerzési, elıállítási értékét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk. A társaság él ezzel a lehetıséggel, és alkalmazza az elszámolásnak ezt a módját a tárgyi eszközök, a vagyoni értékő jogok, valamint a szellemi termékek minden típusára és csoportjára, mely az elıbbi feltételeknek megfelel. A terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolásának, visszaírásának szabályai: Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni akkor, ha a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentısen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke; b) a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert a szellemi termék, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelıen nem használható, illetve használhatatlan; c) a vagyoni értékő jog a szerzıdés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthetı.

2 0 1 3. Éves beszámoló

2 0 1 3. Éves beszámoló 1 1 3 0 2 8 0 1 4 9 3 9 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 5 4 3 Cégjegyzék száma VASI VOLÁN KÖZLEKEDÉSI Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA

A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA 3. verzió A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 16. függelék 1. melléklet A BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA SZÁMVITELI POLITIKÁJA BUDAPEST,

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04.

TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. 11. 04. TÁRSASÁG A SZABADSÁGJOGOKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZÁMLAREND ÉS BIZONYLATOLÁSI ELJÁRÁSOK SZABÁLYZATA Budapest, 2013. 11. 04. A SZÁMLAREND TARTALMAZZA: - Minden alkalmazásra kijelölt számla számlajelét (

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt.

Eves beszámoló 2011. I - üzleti évröl VOLAN. statisztikai számjel. cegjegyzek száma. a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. statisztikai számjel ri cegjegyzek száma a vállalkozás megnevezese Körös Volãn Autóbuszközlekedési Zrt. a váliakozás cime,telefonszáma 5600 Békéscsaba Szarvasi Ut 103. Tel.: 661523-400 Eves beszámoló F

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport 6721 Szeged, Osztrovszky utca 6. 18455405-1-06 Képviseletre jogosult személy neve: Purosz Alexandrosz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év:

Könyvvizsgálói jelentés ALDBERG INVESTMENT Kft. Az üzleti év: Könyvvizsgálói jelentés Az üzleti év: 2009. január 1. - 2009. december 31. 1/13 KSH SZÁM: 13771670-6612-113-01 CÉGJEGYZÉK: 01-09-872368 ssz Megnevezés / E Ft 2008.12.31. Ellenırzés 2009.12.31. 1 A BEFEKTETETT

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet

1. oldal, összesen: 63. 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. oldal, összesen: 63 A jogszabály mai napon hatályos állapota 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

2000. évi C. törvény. a számvitelrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya A piacgazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplıi számára hozzáférhetıen, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb

Részletesebben