J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Dr Bencze Miklós, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. Jelen vannak továbbá: Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott intézményvezető-helyettese, Mikola Istvánné, a Város Könyvtár vezetője, Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Csehné Köteles Rozália belső ellenőr, Szűcs Anita, Farkas Istvánné, Fehérné Szendrei Ibolya, Dr Ila Erzsébet, Kovács Benjáminné, Kovács Tamás Péter, Kovács Benjamin Dávid, Kovács Benjamin meghívottak, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testület valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Javasolta a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását. Kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban van más javaslata, tegye meg. Más javaslat nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta. Kenderes Város Önkormányzatának 25/2015.(II. 26.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. Erről: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben é r t e s ü l n e k. Napirend előtt: PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: mielőtt rátérnének a napirendek megtárgyalására, kedves kötelességének tesz eleget. A testületi ülésre meghívást kapott Kovács Tamás Péter és Kovács Benjamin Dávid, akik a közelmúltban nagyon szép eredményeket értek el Moszkvában.

2 - 2 A 8 éves Kovács Tamás Pétert választották a világ legszebb kisfiújának a Moszkvában megrendezett 2015 PRINCESS&PRINCE of the UNIVERSE nevű világméretű gyermekszépségversenyen. Testvére, Benjamin is szép eredményt ért el. A két fiú lakóhelyükről, Kenderesről egy szép összeállítást mutattak be a moszkvaiaknak. Úgy gondolja, hogy a két fiú a település hírnevét öregbítette, amelyet a testület nevében ezúton is megköszön. A jövőre nézve is sok sikert kívánt nekik, hiszen a közeljövőben Los Angelesbe utaznak egy újabb versenyre. Kívánja, hogy ott is hasonló szép eredményeket érjenek el, és kéri oda is vigyék el Kenderes hírét. Jóleső érzés volt, hogy minden felkérés nélkül állították össze a települést bemutató kisfilmet. Megköszönte a szülőknek, hogy ilyen módon is segítik és áldozatot hoznak gyermekeikért. Átadta a önkormányzat ajándékát a két fiúnak. 1.n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 11/2014.(VI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: a rendelet-tervezet a tavalyi év utolsó negyedévében történt változásokat tartalmazza, amelyekről a testület korábban döntött. A 2014-es év módosított előirányzat főösszege ezer Ft. Kéri a rendelet-tervezet elfogadását. H o z z á s z ó l á s o k VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadni. BAKTAI KÁLMÁN: érdeklődött, hogy évben szociális ellátásokra mennyi összeget fordított az önkormányzat, és mennyi volt az az összeg, amelyet az önkormányzat önerőből biztosított? A feltett kérdésre Süvegesné Bakondi Mária válaszolt. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: az ellátottak pénzbeli juttatása összesen ezer Ft, volt, amelyből átmeneti segélyre 7,5 millió Ft-ot fordított az önkormányzat. Ugyanez az összeg be van tervezve az idei költségvetésbe is. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta:

3 - 3 Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. II. 27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 11/2014.(VI.26.) rendelet módosításáról Kenderes, február 26. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi..) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (: Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület előző ülésén megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és úgy döntött, hogy a döntéshozatalt a következő ülésre halasztja, a költségvetés számadatainak pontos ismeretében. Felkérte Süvegesné Bakondi Mária osztályvezetőt, ismertesse a évi költségvetés főbb mutatóit, majd kérte a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját. H o z z á s z ó l á s o k SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA:a működési bevételeket és kiadásokat évre ezer Ft-ban előirányzatosították. A szociális ellátások rendszerében március 1. napjától bekövetkező változások miatt több ellátási forma a járási hivatal hatáskörébe kerül, néhány megszűnik, illetve új ellátási formák várhatók. A megszűnő ellátási formákra fordítandó összeget három hónapra tervezték, ameddig az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A felhalmozási célú bevételek és kiadások összege ezer Ft. Kenderes Város Önkormányzatának évi költségvetési főösszege ezer Ft. Kéri a Képviselő-testületet a rendelet megalkotására, a beterjesztett tervezet szerint. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelettervezetet megtárgyalta, és a beterjesztett formában elfogadásra javasolja. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy látja, hogy ez a költségvetés szigorú és takarékos gazdálkodás mellett lehetőséget teremt a betervezett feladatok végrehajtására. Fontosnak tartja a pályázati lehetőségek maximális kihasználását is.

4 - 4 BAKTAI KÁLMÁN: véleménye szerint egy önkormányzat akkor működik jól, ha rangsorolják a feladatokat, és fontossági sorrendet állítanak fel a megoldandó feladatok között. Az előző bizottsági ülésen felvetődött, hogy a hivatal gépkocsijának cseréje jelenleg nem indokolt és nem létfontosságú. Számára ez azért is fájó, mivel a közeljövőben 600 embertől lesz megvonva a lakásfenntartási támogatás. Nagyon sok a szegény ember, sokan napi szinten küzdenek megélhetési gondokkal. Továbbra is úgy látja, hogy az önkormányzat költségvetése elbírta volna a rendszeres települési segély beépítését, a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett- a rászoruló emberek számára. Személy szerint úgy gondolja, hogy gépkocsit akkor vásároljanak, amikor viszonylag jól áll a költségvetés. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: az idei költségvetésben 30 millió Ft van betervezve települési támogatásra, amiből a közmunkaprogramokra szükséges összegeket is fedezni fogják. BAKTAI KÁLMÁN: azzal egyetért, hogy fordítsanak több pénzt a közmunka programokra, mint segélyekre. Azt mindenki tudja, hogy 52 ezer Ft-ból képtelenség megélni, ezért úgy látja, hogy az embereknek továbbra szükségük lenne arra a néhány ezer Ft-ra, amit eddig kaptak minden hónapban. Az emberek ezt a pénzt várják, és úgy érzik, hogy cserben hagyja őket az önkormányzat. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: úgy gondolta, hogy az elmúlt testületi ülésen egyértelművé vált, hogy nem fognak gépkocsit vásárolni. A betervezett összeg mindaddig ott marad, míg nem kell felhasználni. De nem tartja jónak a Baktai Kálmán által felvetett hasonlatot, mert nem mindegy, hogy mire vásárolják a gépkocsit, amely a munkájukat szolgálja. Úgy gondolja, hogy a segélyezés témakörét az elmúlt alkalommal elég részletesen megtárgyalták. Továbbra is azt látja követendőnek, hogy munkát adjanak segély helyett. A Kormány célja szintén az, hogy ezek az emberek tegyenek valamit azért a pénztért, amelyet az államtól kapnak. Tudja, hogy a néhány ezer Ft kiesés nagy érvágás a családoknak, de azzal is tisztában kell lenni, hogy abból a rétegből, amely kimaradt a segélyezésből, támogatásból, nagyon sokan nehezebb helyzetben vannak, mint azok, akik bekerültek a lakásfenntartási támogatásba. Nem lehet ebben igazságosan eljárni, mert nem tudnak senkit úgy ellenőrizni, hogy kiszűrhető legyen, hogy valóban jogos-e a kérelem. Az nem igaz, hogy nem segíti az önkormányzat ezeket az embereket, mert szinte mindenféle ellátás ezt a kört érinti. A krízishelyzetben lévő, rendkívüli élethelyzetbe került embereken, családokon minden esetben segítenek. BAKTAI KÁLMÁN: ellentmondást lát abban, hogy az elhangzottakkal ellentétben a gépkocsi vásárlásra tervezett összeg bent maradt a költségvetésben. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: megerősítette, hogy a hivatal gépkocsi vásárlását ebben az évben elvetették. Szükség van viszont egy ételszállító autó vásárlására, amely valószínűleg ebben az évben fog realizálódni. BAKTAI KÁLMÁN: érdeklődött, hogy a költségvetésben betervezett céljutalom kiket fog érinteni és mikor fog realizálódni?

5 - 5 SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: a betervezett céljutalom csak egy lehetőség, a költségvetés kedvező állása esetén lesz kifizetve, az önkormányzat közalkalmazottainak és köztisztviselőinek. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról Kenderes, február 26. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi..) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (: Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 3. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst. tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a napirendet a Képviselő-testület előző ülésén tárgyalta, és úgy döntött, hogy a döntéshozatalt a következő ülésre halasztja a költségvetés számadatainak pontos ismeretében. A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, melyet elfogadásra javasol. Kérdés, hozzászólás nem volt.

6 - 6 Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 26/2015.(II.26.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gst tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeit és a Gst. tv.3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét e határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben; 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben; 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztály, Helyben é r t e s ü l n e k. 4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a 2015/2016-os tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 27/2015.(II.26.) Kt. számú határozata a 2015/2016-as tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról 1./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet IV. fejezet 20. (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 2015/2016-as tanévben az óvodai jelentkezések időpontját május 5. és 6. napjára tűzte ki. 2./ Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az óvoda jelentkezések lebonyolításához a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: Dr Gaszparjan Karen jegyző 3./ A csoportok létszámának alakulásáért az intézmény vezetője felelősséggel tartozik.

7 - 7 Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Gyulai-Farkas Edina megbízott intézményvezető, Kenderes, Szent István út 60. é r t e s ü l n e k. 5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde csoportlétszámainak engedélyezéséről Szóbeli kiegészítést tett Gyulai-Farkas Edina. GYULAI-FARKAS EDINA: intézményükben három óvodai csoport is a meghatározott maximális 25 fős létszám fölé emelkedett, a sajátos nevelési igényű gyerekek, illetve a nevelési év keretén belül érkezett új gyerekek miatt. A Köznevelési Törvény alapján lehetőség van arra, hogy a fenntartó engedélyezze a maximális létszám (25 fő) legfeljebb húsz százalékkal történő átlépését. Kérte a Képviselő-testület hozzájárulását a csoportlétszám növeléséhez. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 28/2015.(II.26.) Kt. számú határozata a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde csoportlétszámainak megemeléséről Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy február 26. napjától a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde csoportlétszámait 20 %-kal, 30 főre megemeli. Ettől: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott intézményvezetője, Helyben é r t e s ü l n e k. 6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett dr Gaszparjan Karen.

8 - 8 DR GASZPARJAN KAREN: az elmúlt testületi ülésen döntött az alapító okirat módosításáról. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a módosítást csak akkor tudja a törzskönyvi nyilvántartáson átvezetni, ha a gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kormányzati funkció az előterjesztésben foglaltak szerint módosításra került. Az elmúlt ülésen is tájékoztatta a testület tagjait arról, hogy a jövőben az összes intézmény alapító okirata felülvizsgálatra fog kerülni, mivel január 1-től az alapító, módosító és megszüntet iratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok szerint kell elkészíteni. Javasolja a határozatok elfogadását. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 29/2015.(II.26.) Kt. számú határozata Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde módosító okiratáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Bölcsőde napján kiadott 19/2015.(II.16.) Kt. számú határozattal elfogadott alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A.(2) bekezdésében biztosított jogkörében a határozat 1. számú mellékletét képező módosító okirat szerint módosítja. Ezzel egyidejűleg a Kenderes Város Önkormányzata képviselő-testületének a 18/2015.(II.16.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. A módosító okirat rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 3./ Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Bölcsőde intézményvezetője Kenderes, Szent István út / Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. é r t e s ü l n e k. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

9 - 9 - Kenderes Város Önkormányzatának 30/2015.(II.26.) Kt. számú határozata Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda -Bölcsőde alapító okiratáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Bölcsőde napján 29/2015.(II.26.) Kt. számú határozattal elfogadott módosító okirat alapján az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A.(2) bekezdésében biztosított jogkörében a határozat 1. számú mellékletét képező a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. Ezzel egyidejűleg Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.(II.16.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Az alapító okirat rendelkezéseit a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 3./ Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Bölcsőde intézményvezetője Kenderes, Szent István út / Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5000 Szolnok, Liget út 6. é r t e s ü l n e k. 7. n a p i r n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Egyebek a./ PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: Karcag város alpolgármestere A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csatlakozásra hívja fel Magyarország minden településének önkormányzatát, szervezetét, egyesületét. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években a pályázat sikeres volt, a benevezett lakosok példát mutattak a többieknek munkájukkal, tevékenységükkel. Bízik benne, hogy az idei évben még többen csatlakoznak a programhoz, amelyhez a középiskola is jelezte részvételi szándékát. Javasolta, hogy az önkormányzat saját kertészetével csatlakozzon a programhoz. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta:

10 - 10 Kenderes Város Önkormányzatának 31/2015.(II.26.) Kt. számú határozata A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való csatlakozásról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete csatlakozik a Legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje évi országos programhoz. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Kovács Szilvia alpolgármester, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. é r t e s ü l n e k. b.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala megkereste a megyei kormányhivatalokat, hogy az március 15-i események és a 48-as hősök tiszteletére március 15-én 15 órakor a település Kossuth, Petőfi, vagy Március 15. utcájában vagy terén közös ünneplésre hívja Magyarországot.. Egy 5-10 perces közös megnyilvánulásra hívják a települések lakóit, hogy a fent említett utcák valamelyikében gyűljenek össze és március 15-én, pontban 15 órakor együtt szavalják el a Nemzeti Dalt. Kérte a testület tagjait, döntsenek arról, hogy csatlakoznak-e a felhíváshoz. H o z z á s z ó l á s SZŰCS ANITA: amennyiben csatlakoznak a felhíváshoz, javasolta, hogy az általános iskola igazgatója, valamint az Óvodai Egység vezetője hirdesse meg a rendezvényt a szülőknek és a pedagógusoknak. GYULAI-FARKAS EDINA: az óvodában az ilyen jellegű rendezvényekről értesítik a szülőket, és aránylag magas számban is részt szoktak venni rajta. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta döntsenek a csatlakozásról. A rendezvény felelősének Ács Andrea Évát javasolta. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete 7 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 32/2015.(II.26.) Kt. számú határozata az es szabadságharc hőseinek emlékére tartandó programról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy március 15-én 15 órakor a település Petőfi utcájában közös ünneplésre hívja a város lakóit, ahol együtt elszavalják a Nemzeti Dalt.

11 - 11 A rendezvény megszervezésével megbízza Ács Andrea Évát, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatóját. Felelős: Ács Andrea Éva, a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Helyben Határidő. Azonnal Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 3./ Ács Andrea Éva, Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatója, Kenderes, Szent István út 33. é r t e s ü l n e k. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a közelmúltban megkereste Pardi Sándor, a középiskola igazgatója, mivel a Földhivatal törölte az intézmény használatában lévő gyümölcsös haszonkölcsön szerződését. Jelenleg azon dolgoznak, hogy milyen formában adhatják oda a középiskolának a gyümölcsöst, amelyről a következő testületi ülésen dönt majd a Képviselő-testület. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Képviselő-testület megbízta a Dobó út 20. szám alatti ingatlan adás-vételével kapcsolatos tárgyalás lebonyolításával. Időközben megtekintették az ingatlant. Jelenleg további tárgyalásokat folytat az adásvételről. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, vagy közérdekű bejelentése. VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklődött, hogy várhatóan hány gyermek fog beiratkozni az óvodába a következő tanévre? A feltett kérdésre Gyulai-Farkas Edina válaszolt. GYULAI-FARKAS EDINA: a 2012-ben született gyermekek száma 40 fő, akik közül 10 fő már óvodába jár. Arról nincs információja, hogy a bánhalmi gyerekeket Kenderesre, vagy Kunhegyesre kívánják a szülők beíratni. A 2013-ban született gyermekek száma 36 fő, de őket nem lehet kötelezni, hogy óvodába járjanak. Várhatóan 43 fő fog elmenni iskolába. Most vizsgálják a napközi otthonos bölcsőde indításának feltételeit, melyről a szülőket a helyi újságban fogják tájékoztatni. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ bejelentette, hogy a továbbiakban zárt ülésen folytatja munkáját a testület. A nyílt ülést 14 óra 50 perckor bezárta. Kmf. (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző

12 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének február 26-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. M U T A T Ó Napirend: Szám: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülése napirendjének elfogadásáról 25/ / Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 11/2014.(VI.26.) rendelet módosításáról 2./ Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról 3./ Kenderes Város Önkormányzata saját bevételeinek és a Gstv. tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 26/ / A 2015/2016-os tanévben az óvodai jelentkezések időpontjának meghatározásáról 27/ / A Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde csoportlétszámainak megemeléséről 28/ / Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde módosító okiratáról 29/2015. Kenderesi Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Alapító okiratáról 30/ / a./ A legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való csatlakozásról 31/2015. b.) Az es szabadságharc hőseinek emlékére tartandó programról 32/2015.

13

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 14-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Dr. Barta Zsuzsanna,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. február 28-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén a Városháza tárgyalótermében. Jelen vannak: Pádár Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. november 28-án megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor Dr. Balatoni Gyöngyi al, Antal István Lászlóné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben