2. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), 10..(1), 25..(3), 26., 32..(3), 37/D. (3), 38. (9), 45..(1), 46. (1), 47..(2), 50..(3), 58/B. (2), 62. (2), 92..(1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1. A rendelet célja 1. (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megırzése érdekében a község költségvetési teherbíró képességének figyelembevételével meghatározza a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátások helyi formáit, igénybevételük szabályait és az ellátásokra való jogosultság feltételeit. (2) A szociális ellátást az önkormányzat az állampolgároknak önmagukért és családjukért viselt felelısségét is figyelembe véve biztosítja. Ennek érdekében az eljárás során vizsgálja a kérelmezık magatartását, felelısségét a megélhetési nehézségek kialakulásában, illetve a hozzátartozók tartási képességét. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. (1)-(3) bekezdéseiben, valamint az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott, Sajószöged község közigazgatási területén élı személyekre. 3. Eljárási szabályok 3. (1) 1 A szociális támogatás iránti kérelmeket és a jövedelemnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani, melyek tartalmát a támogatás fajtájához igazodóan a 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet mellékletei, valamint e rendelet 1. és 1/A. melléklete határozza meg. (2) Az egyéb nem havi rendszeres jövedelem igazolására a kérelmezı nyilatkozatát kell elfogadni. (3) A kérelmek elbírálásához a kérelmezı lakásán a Polgármesteri Hivatal környezettanulmányt végezhet. Amennyiben a kérelmezı az ezzel kapcsolatos együttmőködést megtagadja, a kérelmet el kell utasítani. 4. Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatás tervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart. A kerekasztal képviselıit e rendelet 2. melléklete tartalmazza. 1 Módosította a 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet. Hatályos tól.

2 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 2 való jogosultság egyéb feltételei 5. (1) A foglalkoztatást helyettesítı támogatásra 2 való jogosultság megállapításának és az ellátás folyósításának feltétele a kérelmezı illetve a jogosult lakókörnyezetének rendezettsége az alábbiak szerint: a) az általa lakott lakás rendeltetésszerő használata, tisztántartása, az ingatlan rágcsálóktól és élısködı rovaroktól való mentesítése, b) a lakáshoz tartozó kert-udvar gyommentesítése, az ott található szemét, lom eltávolítása, c) az ingatlanhoz tartozó közterület (járda, zöldsáv) gondozása, tisztántartása, téli idıszakban síktalanítása. 5. Rendszeres szociális segély 6. Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság idıtartama alatt kérelem alapján rendszeres szociális segélyre jogosult, amennyiben legalább 40%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett és ezt a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakhatósági állásfoglalásával igazolja. 6. A rendszeres szociális segélyezettek együttmőködésének szabályai 7. (1) Az Szt. 37/B. (1) bekezdés b-c, pontjai szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy (továbbiakban: jogosult) együttmőködésre kijelölt szerve Sajószöged Önkormányzat családsegítıje. (2) A jogosult köteles: a) a rendszeres szociális segély folyósításáról rendelkezı határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba vétel céljából a családsegítınél megjelenni, b) a távollét, illetve a meg nem jelenés okát hitelt érdemlıen igazolni, c) a családsegítıvel kötött megállapodásban foglaltak szerint a számára felajánlott családgondozást igénybe venni, d) a családsegítı által szervezett beilleszkedést-, képzést- illetve a munkába állást segítı program kidolgozásában együttmőködni, a programokon részt venni, a program sikeres végrehajtása érdekében minden tıle elvárhatót megtenni. (3) A családsegítı a jogosult részére szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következı programokat szervezi: a) munkavégzésre felkészítı foglalkozás, munkahelykeresést segítı technikák elsajátítása (egyéni vagy csoportos foglalkozás) b) alkalmi munkavállalást elısegítı programok c) képességfejlesztı, életmódformáló, egyéni foglalkozás d) tanácsadás (jogi, munkaügyi, egészségügyi) e) szociális helyzet romlásának elkerülését célzó program. 2 Módosította a 12/2011.(IX.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos tól.

3 (1) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy: a) a számára kijelölt munkáltatónál az elıírt határidıben nem jelenik meg, b) az elfogadott munkát a munkaszerzıdésben rögzített idıpontban nem veszi fel vagy nem munkaképes (ittas - bódult) állapotban jelentkezik munkára, c) a foglalkoztató szerv munkára vonatkozó utasításait nem tartja be, d) a 7. (2) bekezdésében foglaltakat nem tartja be Lakásfenntartási támogatás 9/A. 4 (1) Szociális célú tőzifa támogatásban részesíthetı az a személy, akinek a háztartásában az egy fıre számított havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedül élı esetén annak 200%-át. (2) A támogatás elbírálásakor elınyt élvez a kérelmezı, aki a helyi önkormányzatok szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítı támogatásáról szóló 59/2012.(XI.28.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. (2) bekezdés a) pontjában felsorolt támogatásra jogosult. (3) A támogatás odaítélésérıl Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt a BM rendeletben Sajószöged Önkormányzat számára meghatározott szociális célú tőzifa mennyiség erejéig. 8. Méltányossági ápolási díj 10. Az Szt. 43/B. -a szerinti ápolási díjra való jogosultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, egyedülálló esetén annak 150%-a. 9. Havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély 11. (1) A Bizottság havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segélyben részesítheti azt a rendkívüli élethelyzetbe került kérelmezıt, akinek megélhetése önhibáján kívüli okból tartósan veszélybe van és családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át. (2) A segély legfeljebb 3 hónapra adható, havi összege maximum a nyugdíjminimum 80%-a lehet és részben vagy teljes egészében természetbeni ellátás formájában is megállapítható. 3 Hatályon kívül helyezte: 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: tól. 4 Beiktatta: 21/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1.. Hatályos: tól

4 Alkalmankénti átmeneti segély 12. (1) Egyszeri átmeneti segély adható hivatalból vagy kérelemre az elıre nem látható okból jelentıs jövedelem-kiesés vagy indokolt többlet kiadás miatt létfenntartását veszélyeztetı helyzetbe kerülınek, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum a.) 150%-át egyedül élı esetében, b.) 100%-át családban élı esetében. (2) Segély ugyanazon család részére az év folyamán legfeljebb 2 alkalommal állapítható meg. 11.Temetési segély 13. (1) Temetési segélyre jogosult az, akinek az egy fıre esı családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150%- át. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség az öregségi nyugdíjminimum hatszorosa. (3) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10%-a. 12. Közgyógyellátás 14. A jegyzı döntése alapján közgyógyellátásra jogosult a kérelmezı, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri és szociálisan rászorult. A szociális rászorultság megállapítása szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított családi jövedelem-határ az öregségi nyugdíjminimum 150%-a, egyedülálló esetén annak 200%-a A szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozott szociálisan rászorulók támogatása 5 Hatályon kívül helyezte a 9/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet. Hatályát veszti: tól.

5 16. (1) Az alapszolgáltatások formái: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) családsegítés Személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatások (2) Az (1) bekezdésében foglalt szolgáltatásokat az Önkormányzat szakfeladaton mőködteti. 15. Étkeztetés 17. (1) Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell megállapítani, amit évente felül kell vizsgálni. A Képviselı-testület külön rendeletében határozza meg a fizetendı térítési díjakat, a kedvezmények mértékét. (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál az ellátást igénybe vevı rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni. (3) Azonnali intézkedést igénylı esetben a polgármester külön eljárás nélkül nyújt ellátást a rászorulónak, ha annak élete, testi épsége veszélyeztetve van. 16. Házi segítségnyújtás 18. (1) A házi segítségnyújtás feladatainak ellátására az önkormányzat közigazgatási határain belül két házi gondozási körzetet jelöl ki. A házi gondozási körzetek és a térítésmentesen biztosított Házi-Feladat megállapítása e rendelet 3. mellékletét képezi. 17. Családsegítés 19. A családsegítést az Szt ában foglaltak szerint biztosítja az önkormányzat. 18. Záró rendelkezések 20. (1) Ez a rendelet március 01-jén lép hatályba. (2) Hatályát veszti Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületületének a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2001.(I.31.) önkormányzati rendelet. k.m.f. dr. Gulyás Mihály polgármester dr. Boros István címzetes fıjegyzı

6 1. melléklet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 3599 Sajószöged, Ady E. út 71. Ügyirat száma: JÖVEDELEM-NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylı neve: Leánykori név: 2. Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylı tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: 5. A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe: 6. Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma:... fı. 7. A 6. pontban szereplı közeli hozzátartozók neve: a) b) c) d)

7 B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai 1./ Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2./ Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem 4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5./ A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) 6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési járadék, rendszeres szociális segély, bérpótló juttatás, stb.) 7./ Föld bérbeadásából származó jövedelem 8./ Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) Kérelmezı jövedelme Közeli hozzátartozók jövedelme a.) b.) c.) d.) Összesen: 9./ Összes bruttó jövedelem 10./ Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11./ Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12./ Munkavállalói járulék összege 13./ A család havi nettó jövedelme összesen [9-( )] Egy fıre jutó havi családi nettó jövedelem:... Ft/hó.

8 - 3 - Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. -a alapján az önkormányzat a fıvárosi, a megyei NAV útján ellenırizheti. Dátum: az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása... cselekvıképes hozzátartozók aláírása KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban vagy lakcímkártyában szereplı lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozók: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, felsıoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa. 3. Az egy háztartásban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı egy hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső rovatában szereplı összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerzıdés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezı mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje jogosult az aláírásra.

9 1/A. melléklet 4 a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez 4 Hatályon kívül helyezte: 2/2012.(I.12.) önkormányzati rendelet, hatályát veszti: tól.

10 2. melléklet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez A szociálpolitikai kerekasztal képviselıi: a. védını b. gyermekjóléti szolgálat családgondozója c. iskolai ifjúságvédelmi felelıs d. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke e. Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézıi

11 1. Gondozási körzet 3. melléklet a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelethez Bartók B. út Bem út Lehel út Balassi Bálint út Rigó köz Sólyom köz Csalogány köz Csokonai út Erkel Ferenc út Hunyadi út István út Kodály Zoltán út Tisza út Széchenyi út Mikszáth Kálmán út 815 fı 2. Gondozási körzet Ady Endre út Arany János út Árpád út Bábai út Dália út Dobó út Jókai út Petıfi út Rákóczi út Dózsa György út Fenyı út Hajnalka út IV. Béla út Jácint út Mátyás király út MÁV Megálló Orgona út OVIT lakótelep Szegfő út Tolnai sétány Táncsics út Komp út Major út Tó út Vállalkozói Park út Kossuth út Bocskai út Erzsébet sétány Kölcsey köz Toldi út Vasút út Sugár út Összesen: 1494 fı fı Házi Feladat A gondozónı az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzése mellett, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartása, komfortérzetének növelése érdekében az alábbi feladatokat végzik a gondozottaknál (igény szerint): - mosatlan edények elmosogatása - tüzelı bekészítése - ivóvíz (fürdıvíz) bekészítése - hóseprés (lapátolás) kerítésen belül a kapu és a bejárati ajtó között - postaláda ürítése, hivatalos küldemények, levelek átadása, felolvasása - szemeteszsák ürítése, szemétszállítási napokon a kukaedény kikészítése

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Módosítások: /2011. II. 28-

Módosítások: /2011. II. 28- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

KÉRELEM. Kérelem indokolása:.. NYILATKOZAT. A) Személyi adatok KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. Kérelem indokolása:... NYILATKOZAT

Részletesebben

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 44/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı önkormányzati rendeletek módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.

Részletesebben

Általános rendelkezések, a rendelet célja

Általános rendelkezések, a rendelet célja Dorog Város Önkormányzatának 3/2008. (II.29.) rendelete a szociális igazgatásról, valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 20/2008.(IX.26.) sz., a 27/2008.(XII.19.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _5/2012.( III.29. ) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez. KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai 9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. Rendelethez KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról Gönyű Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról BEVEZETŐ RÉSZ Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására 1. Személyes adatok 1.1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyes adatok: 1.1.1. Neve: 1.1.2.

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK../2015. (..) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond község Önkormányzata 14/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kamond Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle község Önkormányzata 14/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Csögle Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM. közgyógyellátás megállapítására Hivatal tölti ki ÁTVETTEM Dátum:... Aláírás:... Melléklet:... KÉRELEM közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó,

Részletesebben