Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 6/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 6/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról"

Átírás

1 Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyirád 2012

2 1 Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 32. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Fejezet Eljárási rendelkezések 1. (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselıje terjeszti elı. (2) A kérelmet Nyirád-Szıc Községek Körjegyzıségéhez (a továbbiakban: Körjegyzıség) kell benyújtani, vagy címére postai küldeményként feladni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. (3) A formanyomtatvány a Körjegyzıségen rendelkezésre áll, vagy a honlapról letölthetı. (4) A kérelemhez csatolni kell a) a kérelmezı és családja, illetve a vele életvitelszerően közös háztartásban élı személyek jövedelmérıl szóló igazolást, b) büntetıjogi felelıssége tudatában tett nyilatkozatát vagyoni viszonyairól a (3) bekezdés szerint beszerezhetı formanyomtatványon, c) a szociális ellátások elbíráláshoz a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeletében meghatározott egyéb igazolásokat. 2. (1) A rendszeres jövedelem számításakor a jövedelemnek a kérelem benyújtását megelızı hónap jövedelmét kell figyelembe venni. (2) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelmek esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelızı tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemnek egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (3) Ha az igénylı vagy családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból származik, illetve kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, a Szociális Iroda megkéri a NAV igazolását jövedelemadó alapjuk tárgyában. (4) Ha az 1. (3) bekezdés a) pontja szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel kell hívni a kérelmezıt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplı jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhetı.

3 2 3. (1) A Körjegyzıség szociális ügyintézıje a kérelmezı szociális helyzetérıl tájékozódik, amennyiben szükséges, környezettanulmányt végez. Az ügyintézı környezettanulmányt végez minden olyan esetben, ha a benyújtott igazolások és nyilatkozatok alapján a rászorultság nem állapítható meg egyértelmően. (2) Az ügyintézı nem készít környezettanulmányt az igénylırıl, ha életkörülményeit a Körjegyzıség már bármely ügyben 1 éven belül vizsgálta, s nem feltételezhetı azokban lényeges változás. (3) Kérelmezı köteles a szociális helyzetére vonatkozó tájékozódást elısegíteni, annak feltárásában közremőködni. (4) A szociális ellátásban részesülı személy a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények, körülmények megváltozását a változást követı 15 napon belül köteles bejelenteni a Körjegyzıségen, e kötelezettségérıl a megállapító határozatban tájékoztatni kell a jogosultat. (5) Az e rendeletben foglalt feltételek hiányában, vagy megsértésével nyújtott ellátást meg kell szüntetni. (6) Ha a kérelmezı a (4) bekezdésben foglaltaknak nem tesz eleget, vagy valótlan adatot közöl, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemően igénybevevıként kötelezni kell a pénzbeli ellátás megfizetésére, illetve a természetben nyújtott ellátásnak a megfelelı pénzegyenérték megfizetésére. 4. (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás iránti kérelmet az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselıje terjeszti elı szóban vagy írásban, melyet a Szociális Segítı Központ Vezetıjéhez (8454 Nyirád, Sallai u. 1/A.) kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a közölt jövedelmi adatok valódiságát bizonyító okiratokat abban az esetben, ha az ellátott vagy más személy nem vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal megegyezı személyi térítési díj fizetését. (3) Az ellátásban részesülı köteles a jogosultság feltételeit érintı lényeges tényekben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetıjének bejelenteni. (4) Az intézményi térítési díjakat a 7/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelet tartalmazza. A személyi térítési díjakat az intézményvezetı határozza meg. (5) Az intézményvezetı a személyi térítési díjat a Képviselı-testület intézményi térítési díjról szóló döntését követıen, 30 napon belül felülvizsgálja, és a megállapított új intézményi és személyi térítési díj összegérıl írásban értesíti a díj fizetésére kötelezettet. (6) Az ellátást igénybe vevı, valamint a térítési díj fizetésére kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy annak csökkentését illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségrıl szóló értesítés

4 3 kézhezvételétıl számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesteréhez. 5. Az elsı fokon eljáró szerv személyi térítési díj ügyben hozott döntése ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül a Képviselı-testülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést Nyirád Község Polgármesteréhez kell benyújtani, aki tájékoztatja a döntéshozót. Ha a döntéshozó a fellebbezés alapján döntését nem módosítja, az ügyet a Képviselı-testület következı ülése elé kell terjeszteni. II. Fejezet Pénzbeli ellátások 1. Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra való jogosultság egyéb feltételei 6. (1) Az aktív korúak ellátásának keretén belül, amennyiben a kérelmezı személy foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosulttá válik, lakókörnyezete rendezettségének biztosítása érdekében köteles a) az általa életvitelszerően lakott ingatlanán háztartásonként 1 db szeméttároló edényt elhelyezni, és azt rendeltetésszerően használni, a heti szemétszállítás alkalmával az ingatlana elé kihelyezni, b) a tulajdonában lévı lakáshoz tartozó udvart, kertet, földterületet, szántót, legelıt stb. mőveléssel illetve gyepesítéssel rendezett állapotban kell tartani. A terület gyomtalanításáról minden évszakban a növényvédelmi elıírások betartása mellett gondoskodni kell. Továbbá e területen építési törmelék, lom, veszélyes illetve kommunális hulladék szeméttároló edényzeten kívüli tárolása tilos. (pl. autóroncs, elhasznált bútor, háztartási szemét), c) az állattartásból származó trágyát, trágyalét az engedélyezett, illetve az erre a célra épített, és a vonatkozó elıírásoknak is megfelelı trágya illetve trágyalétárolóban tárolni. (2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság idıtartama alatt és azt követıen is fenntartani. (3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesülését a Körjegyzıség szociális ügyintézıje a jogosultság megállapítását követı 30 napon belül környezettanulmány keretében ellenırzi. Amennyiben a jogosult a kötelezettségének részben, vagy egészben nem tesz eleget, a körjegyzı 10 napos határidı kitőzésével felszólítja az elvégzendı tevékenységekre a konkrét feladatok meghatározásával. (4) Amennyiben a jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, a megállapított támogatást a környezettanulmány idıpontja szerinti hónap utolsó napjával meg kell szőntetni. 2. Rendszeres szociális segélyre vonatkozó külön rendelkezések 7. (1) Az aktív korúak ellátásának keretén belül, amennyiben a kérelmezı személy rendszeres szociális segélyre jogosulttá válik, lakókörnyezete rendezettségének biztosítása érdekében köteles

5 4 a) az általa életvitelszerően lakott ingatlanán háztartásonként 1 db szeméttároló edényt elhelyezni, és azt rendeltetésszerően használni, a heti szemétszállítás alkalmával az ingatlana elé kihelyezni, b) a tulajdonában lévı lakáshoz tartozó udvart, kertet, földterületet, szántót, legelıt stb. mőveléssel illetve gyepesítéssel rendezett állapotban kell tartani. A terület gyomtalanításáról minden évszakban a növényvédelmi elıírások betartása mellett gondoskodni kell. Továbbá e területen építési törmelék, lom, veszélyes illetve kommunális hulladék szeméttároló edényzeten kívüli tárolása tilos. (pl. autóroncs, elhasznált bútor, háztartási szemét), c) az állattartásból származó trágyát, trágyalét az engedélyezett, illetve az erre a célra épített, és a vonatkozó elıírásoknak is megfelelı trágya illetve trágyalétárolóban tárolni. (2) A kérelmezı köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság idıtartama alatt és azt követıen is fenntartani. (3) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesülését a Körjegyzıség szociális ügyintézıje a jogosultság megállapítását követı 30 napon belül környezettanulmány keretében ellenırzi. Amennyiben a támogatásban részesülı személy a kötelezettségének részben, vagy egészben nem tesz eleget, a körjegyzı 10 napos határidı kitőzésével felszólítja az elvégzendı tevékenységekre a konkrét feladatok meghatározásával. (4) Amennyiben a jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, a megállapított aktív korúak ellátását a környezettanulmány idıpontja szerinti hónap utolsó napjával meg kell szőntetni. 8. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki egészségkárosodott, vagy a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti, vagy aki 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudja biztosítani, a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltételeként köteles együttmőködni a Szociális Segítı Központtal, és ezt nyilatkozatában vállalnia kell. (2) Az együttmőködési kötelezettségrıl a segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. (3) Az együttmőködés keretében a rendszeres szociális segélyre jogosult személy köteles a) a jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedését követı 15 napon belül a Szociális Segítı Központban megjelenni nyilvántartásba vétel céljából, b) a beilleszkedési programban való részvételrıl írásban megállapodni a Szociális Segítı Központtal, c) a beilleszkedési programban foglaltak végrehajtásában együttmőködni, d) a Szociális Segítı Központ munkatársával az elıírt rendszeres kapcsolatot tartani.

6 5 (4) A Szociális Segítı Központ által szervezett beilleszkedést nyújtó programok típusai: a) életmódformáló tanácsadások, b) a munkavégzésre történı felkészülést segítı programok, c) munkahelykeresésben való segítségnyújtás. 9. (1) Amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségét két éven belül neki felróhatóan ismételten megszegi, a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni. (2) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének esetei: a) a nyilvántartásba vétel céljából megadott idıpontban önhibájából nem jelenik meg, b) az együttmőködési megállapodást a Szociális Segítı Központtal nem írja alá, c) a kapcsolattartásra elıírt idıpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja. 3. Lakásfenntartási támogatás 10. (1) Az önkormányzat az Szt. 38. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott normatív lakásfenntartási támogatást nyújt. (2) A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit, az ellátás összegét az Szt. 38. (1)-(8) bekezdései állapítják meg. (3) Amennyiben kérelmezı személy lakásfenntartási támogatásra jogosulttá válik, lakókörnyezete rendezettségének biztosítása érdekében köteles a) az általa életvitelszerően lakott ingatlanán háztartásonként 1 db szeméttároló edényt elhelyezni, és azt rendeltetésszerően használni, a heti szemétszállítás alkalmával az ingatlana elé kihelyezni, b) a tulajdonában lévı lakáshoz tartozó udvart, kertet, földterületet, szántót, legelıt stb. mőveléssel illetve gyepesítéssel rendezett állapotban kell tartani. A terület gyomtalanításáról minden évszakban a növényvédelmi elıírások betartása mellett gondoskodni kell. Továbbá e területen építési törmelék, lom, veszélyes illetve kommunális hulladék szeméttároló edényzeten kívüli tárolása tilos. (pl. autóroncs, elhasznált bútor, háztartási szemét), c) az állattartásból származó trágyát, trágyalét az engedélyezett, illetve az erre a célra épített, és a vonatkozó elıírásoknak is megfelelı trágyailletve trágyalétárolóban tárolni. (4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesülését a Körjegyzıség szociális ügyintézıje a támogatás megállapítását követı 30 napon belül környezettanulmány keretében ellenırzi. Amennyiben a támogatásban részesülı személy a kötelezettségének részben, vagy egészben nem tesz eleget, a körjegyzı 10 napos határidı kitőzésével felszólítja az elvégzendı tevékenységekre a konkrét feladatok meghatározásával.

7 6 (5) Amennyiben a jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget kötelezettségének, a megállapított lakásfenntartási támogatást a környezettanulmány idıpontja szerinti hónap utolsó napjával meg kell szőntetni. 4. Ápolási díj 11. (1) Az önkormányzat ápolási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, aki az Szt. 43/B. -ában foglalt feltételeknek megfelel és a családjában az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı esetén annak 150 %-át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellátás tekintetében nem állapítható meg ápolási díj az Szt. 42. (1) bekezdésében meghatározottakon túl, ha az ápolt tartását, gondozását tartási, öröklési vagy életjáradéki szerzıdésben vállalták. (3) Az ápolási díj összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a. 12. (1) Az ápolást végzı személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetésérıl, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában nem mőködik közre. (2) Az ápolást végzı személy kötelezettségének teljesítését a megállapító hatóság ellenırzi. Az ellenırzés során együttmőködik a háziorvos, hogy meggyızıdhessen az ápolt személy egészségi állapotának esetleges romlásáról és annak okairól. Amennyiben az ellenırzés során kiderül, hogy az ápolást végzı személy kötelezettségét nem teljesíti, az ellátás megszüntetésre kerül. 5. Átmeneti segély 13. (1) Átmeneti segélyt annak az idıszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdı, vagy létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került személynek kell megállapítani, akinek a családjában az egy fıre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élı személy esetében annak 150 %-át. (2) Az önkormányzat különös méltánylást érdemlı esetben pl. elemi kár, a létfenntartást veszélyeztetı lopás, rablás, két hónapot meghaladó tartós betegség, kórházi ápolás, olyan váratlan, elıre nem tervezhetı kiadás, mely a kérelmezı és családja létfenntartását veszélyezteti jövedelemhatártól függetlenül átmeneti segélyt állapít meg, ha az igényjogosult a rendkívüli körülményt igazolja, arra vonatkozóan nyilatkozatot tesz, ha az köztudomású. (3) Az átmeneti segély mértéke legalább Ft. (4) Kérelmezı és családja évente egy alkalommal részesíthetı pénzbeli átmeneti segélyben.

8 7 (5) Az átmeneti segély természetbeni szociális ellátásként is megállapítható. Ilyenkor az igénybe vett szolgáltatás díjának megfizetését vállalja az Önkormányzat. 14. (1) Az átmeneti segélyre vonatkozó szabály alkalmazásával az átmeneti segély kamatmentes kölcsön formájában is nyújtható Ft összeghatárig. A kölcsönként folyósított átmeneti segélyt 12 hónap alatt kell visszafizetni, de a hatáskörrel rendelkezı ennél rövidebb visszafizetési idıt is megállapíthat. (2) Az elsı törlesztı részlet visszafizetése az ellátás kifizetésének hónapját követı második hónaptól esedékes. A törlesztı részleteket minden hó 5-ig kell, a hatáskörrel rendelkezı döntésnek megfelelıen, az önkormányzat házipénztárába befizetni. (3) Az átmeneti segély iránti kérelemhez csatolni kell a szükséges, az e rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett adatok valódiságának igazolására szolgáló iratot vagy annak másolatát, valamint a létfenntartást veszélyeztetı többletkiadás igazolására szolgáló számla másolatát. (4) Abban az esetben, ha a létfenntartást veszélyeztetı többletkiadás igazolása a (3) bekezdésben meghatározott módon nem lehetséges, a kérelemhez csatolni kell a kérelmezı nyilatkozatát a többletkiadás(ok)ról és az(ok) becsült összegérıl, amennyiben az(oka)t a kérelmében nem tüntette fel. 6. Temetési segély 15. (1) Az önkormányzat kérelemre az Szt. 46. (1) bekezdésében meghatározott temetési segélyt állapít meg, ha a jogosultság szempontjából figyelembe vehetı egy fıre számított havi családi jövedelemhatár a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg. (2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeként Ft-ot kell figyelembe venni. (3) A temetési költségek igazolására a kérelmezı nevére a temetési szolgáltatást végzı szerv által kiállított számla, valamint halotti anyakönyvi kivonat másolatát a kérelemhez mellékelni kell, ezt követıen kerülhet sor a segély kifizetésére. 7. Temetési támogatás 16. (1) A 14. -ban foglaltakon túl az önkormányzat kérelemre temetési támogatást nyújt annak a kérelmezınek, aki nyirádi lakos eltemettetésérıl gondoskodott, és a kérelmezı családjában az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a Ft-ot.

9 8 (2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmezı, vagy a vele azonos lakcímen élı közeli hozzátartozója nevére a temetési szolgáltatást végzı szerv által kiállított számla, valamint halotti anyakönyvi kivonat másolatát, ezt követıen kerülhet sor a segély kifizetésére. (3) A temetési támogatás összege Ft. 8. Szülési támogatás 17. (1) Az önkormányzat kérelemre szülési támogatás nyújt az újszülött családjának, ha a családban az egy fıre számított havi családi jövedelem nem haladja meg a Ft-ot, és az újszülött lakóhelye Nyirád községben van. (2) A támogatásra vonatkozó kérelmet a gyermek születésének napjától számított 60 napon belül lehet benyújtani a hivatalhoz. A kérelemhez be kell mutatni a gyermek születési anyakönyvi kivonatát. (3) A szülési támogatás összege gyermekenként Ft. III. Fejezet Természetben nyújtott ellátások 9. Közgyógyellátás 18. (1) Méltányosságból megállapítható a közgyógyellátásra való jogosultság annak a személynek, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartás veszélyeztetés nélkül nem képes viselni. (2) Szociálisan rászorultnak kell tekinteni azt a személy, akinek egy fıre számított havi családi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át. 10. Egyéb természetben nyújtott ellátások 19. (1) A hatáskörrel rendelkezı döntése alapján a célszerő felhasználás érdekében pénzeli ellátás helyett, a pénzbeli ellátásra vonatkozó szabályozás alkalmazásával természetbeni szociális ellátásként adható: a) a lakásfenntartási támogatás, b) az átmeneti segély, a temetési segély.

10 9 IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 11. Étkeztetés 20. (1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében az Szt ában meghatározott szociálisan rászorult személyek legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérıl gondoskodik. (2) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról - részben vagy teljesen - gondoskodni nem tud. (3) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül. (4) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvıbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. (5) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás. (6) Továbbá szociálisan rászorulónak kell tekinteni azt, a) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultsága fennáll, b) aki idıskorúak járadékában részesül, c) aki egyedülálló szülıként GYES, GYET ellátásban részesül. (7) A szociális rászorultság igazolására a következı iratokat, illetve nyilatkozatokat kell becsatolni: a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben háziorvosi, szakorvosi igazolást, b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát, illetve magasabb összegő családi pótlékot megállapító, folyósítását igazoló határozatot, szakvéleményt, illetve iratot, c) az (4) bekezdésben meghatározott esetben pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, zárójelentést, d) a (5) bekezdésben meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylı bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. e) A (6) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott esetekben az ellátást megállapító határozatot. f) A (6) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a Magyar Államkincstár hatósági bizonyítványát.

11 (1) Az ellátásban részesülı térítési díjat köteles fizetni, ha jövedelemmel rendelkezik. (3) Az intézményi térítési díjat és az ezen felül nyújtott kedvezményeket a képviselı-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletében határozza meg. (4) Az önkormányzat e feladatát a Szociális Segítı Központon keresztül látja el. 12. Házi segítségnyújtás 22. (1) Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az önkormányzat a Szociális Segítı Központ útján az Szt ában meghatározott személyekrıl. 13. Családsegítés 23. (1) Családsegítés keretében gondoskodik az önkormányzat a Szociális Segítı Központ útján az Szt ában meghatározott személyekrıl. 14. Nappali ellátás, Idısek Klubja 24. (1) Nappali ellátás keretében gondoskodik az önkormányzat a Szociális Segítı Központ útján az Szt. 65/F. -ában meghatározott személyekrıl. V. Fejezet Záró rendelkezések 25. Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 26. Hatályát veszti Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 5/2006. (VIII.11.) önkormányzati rendelete. Sarkadi-Nagy András polgármester Lovasi Erika körjegyzı A rendelet kihirdetve: április 27-én. Lovasi Erika körjegyzı

12 11 1. melléklet a 6/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT A) Személyes adatok 1. Az ellátást igénylı neve: (Születési név:): 2. Az ellátást igénylı bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylı tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást igénylı nem cselekvıképes, a törvényes képviselı neve: 5. A törvényes képviselı bejelentett lakóhelyének címe: 6. Az igénylıvel egy háztartásban élı közeli hozzátartozók száma: 7. A 6. pontban szereplı közeli hozzátartozók neve: a) b) c) d) e) f) g)

13 12 B) Jövedelmi adatok Forintban A jövedelmek típusai Kérelmezı Közeli hozzátartozók jövedelme Összesen 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítésébıl, vagyoni értékő jog átruházásából származó jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerő ellátások 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.,árvaellátás 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális és nevelési segély, jövedelempótló támogatások stb.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegő kifizetések stb.) 9. Összes bruttó jövedelem 10. Személyi jövedelemadó vagy elıleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege Munkavállalói járulék összege A család havi nettó jövedelme összesen [9-( )] jövedelme a) b) c) d) e) f) g) Egy fogyasztási egységre jutó havi családi nettó jövedelem: Ft/hó. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplı adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történı felhasználásához, kezeléséhez. Nyirád, az ellátást igénylı, vagy törvényes képviselıjének aláírása.... cselekvıképes hozzátartozók aláírása

14 13 KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplı lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni. 2. Közeli hozzátartozók: a) a házastárs, az élettárs, b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezı, nappali tagozaton egyetemi, fıiskolai tanulmányokat folytató; valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, c) a 18. életévet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülı, illetve a szülı házastársa vagy élettársa. 3. Az egy háztartásban élı közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével a kérelem benyújtását megelızı három hónap átlagjövedelmét kell szerepeltetni. 5. A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelızı évre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallás azonos megnevezéső rovatában szereplı összeg 12-vel osztott részét kell beírni. 6. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekrıl a típusának megfelelı igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerzıdés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7. Az egy fıre jutó havi nettó családi jövedelem a havi családi összjövedelem osztva a közeli hozzátartozók számával. 8. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmezı mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylı vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvıképes, helyette a törvényes képviselıje jogosult az aláírásra.

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott gyermekvédelmi és szociális ellátásokról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Sajószöged Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról egységes szerkezetben Sajószöged Község Önkormányzata

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások szabályozásáról Márkó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól

1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2014. (II.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról Sárospatak Város Képviselı-testülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás, szociális ellátások és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról BEVEZETİ RÉSZ Levél

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról A szociális

Részletesebben

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2008. (VII. 25.) rendelete. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008. (VII. 25.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Rendelet száma: 4/2008. (VII.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete. I. Fejezet. Általános rendelkezések Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V.08.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról. Balatonederics települési Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 44/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggı önkormányzati rendeletek módosításáról * Szekszárd

Részletesebben

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között

öregségi nyugdíjmin 150%- 300% között Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2009 (VII.23.) KT. Rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényvényben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete. a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2011.(IX. 12. ) önkormányzati rendelete a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Magyargéc a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet Eljárási szabályok

I. Fejezet Eljárási szabályok Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (I.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Remeteszılıs

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete

Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének. 7/2009./V.21./ számú rendelete Zubogy Községi Önkormányzat Képviselıtestületének 7/2009./V.21./ számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról Zubogy községi Önkormányzat

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja IVÁNC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.17.) önkormányzat rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól (egységes szerkezetben: 2011. június

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2003. (X.29.) számú rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzat 1/2004. (I. 30.) rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Tiszaszentimre Község Önkormányzata a lakáscélú állami támogatásokról szóló többször módosított 12/2001. (I.

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/2006. (III.04.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 7/2006. (IV. 20.); 4/2007. (III. 09); 7/2008.(V.29.) és a 3/2010.

Részletesebben

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja

1. Hatásköri szabályok és az igazgatás módja Súr Község Önkormányzat Képviselı-testülete 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti ellátási formák helyi szabályozásáról Súr Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2009.( IV.20.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Karakószörcsök Község Önkormányzata képviselő- testülete a szociális

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2/2008. (II.28.) rendelete a felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának

Részletesebben