A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY"

Átírás

1 1 EGYETEMI DOKTORI (Ph.D) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY Dr Kisely Mihály Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Orvostudományi Kar, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, PET Centrum Debrecen Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókorház, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztály Szombathely 2003

2 2 A VESTIBULARIS RENDSZER KÖZPONTI IDEGRENDSZERI PROJEKCIÓJA PET TANULMÁNY Dr Kisely Mihály Témavezet k: Dr. Tóth Ágnes Dr. Sziklai István Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Orvostudományi Kar, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinika, PET Centrum Debrecen Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókorház, Fül-orr-gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Osztály Szombathely 2003

3 3 Bevezetés A tér bels reprezentációja különböz sensoros elemek (visualis, somatosensoros/proprioceptív, vestibularis) által létrehozott, az elemek nem individuális, hanem hálózatkénti m ködése révén valósul meg. A vonatkoztatási alap lehet a test állapota, vagy a külvilág. Ennek megfelel en beszélünk egocentrikus és objektum-, vagy külvilág centrikus organizációról (Ventre 1984, Vallar 1993, Graziano 1994, Karnath 1994, Andersen 1997). A rendszerben résztvev elemek közötti harmonikus egyensúly eredménye a tér tudatosulása, a testtartás és mozgás stabilitása. A hálózat a különböz agykérgi és kéreg alatti struktúrák dinamikus együttm ködését, az aktivált és deaktivált elemek mintázatának folyamatos változását jelenti. Ha ebbe a rendszerbe egymásnak ellentmondó sensoros modalitások jutnak be, vagy maga a központ m ködése patológiás, a térbeli orientáció zavara alakul ki, amit az egyén szédülésként él meg. A szédülés az orvoshoz forduló beteg gyakori panasza életkortól függetlenül, bár az id sebb korra a jellemz bb. Az általános orvos betegeinek 5-10 %-ánál, a neurológus és a fülorr-gégész betegeinek %-ánál fordul el. A szédülés klinikai oka nagyon különböz. Lehet vestibularis eredet rotatoros vertigo hányingerrel, hányással, anyagcsere eredet (hypo-, vagy hyperglykaemia), visualis, keringési, de psychogén is (Brandt 2000). A fül-orrgégészeti gyakorlatban a vestibularis eredet vertigo kezelése zajlik. Jellege alapján (meghatározott irány, forgó mozgás érzése, vegetatív tünetek), jól elkölöníthet a nem vestibularis eredet szédülést l. Az angol irodalom ez utóbbit a vertigoval ellentétben a dizziness kifejezéssel illeti. A vestibularis eredet vertigo hátterében tehát a kétoldali végkészülék között fennálló egyensúlyi állapot megbomlása áll. A gyógyulás két módon történhet. A végkészülékben bekövetkezett zavar sz nik meg, vagy kialakul az úgynevezett centrális kompenzáció. Ez

4 4 utóbbi a központi idegrendszer plaszticitásából ered, amely a megváltozott perifériás ingerületi statushoz való alkalmazkodásban nyilvánul meg. A kompenzáció központi idegrendszerben végbemen folyamatainak megértése a betegség prognózisa és kezelése (vestibularis tréning, gyógyszerek hatása) szempontjából fontos. Hol vannak az egészségesen és kórosan m köd vestibularis végszerv hatására bekövetkezett agyi változások? Mely területek vesznek részt a kompenzációs folyamatban? Milyen vizsgálati módszerekkel lehet a kérdést megközelíteni? Hazánkban a vestibularis rendszer kutatásának igen komoly hagyományai vannak. Bárány Róbert 1914-ben kapott Nobel díjat Az egyensúlyozó szerv élettana és kórtana terén végzett munkásságáért. Kiemelked érdemeket szerzett megfigyeléseivel Szentágothai János is, aki a vestibularis rendszer finomabb szerkezetér l tett megállapításokat (Szentágothai 1950). A vestibuláris rendszer perifériája és centrális kapcsolatai az agytörzs és kisagy szintjéig jól ismertek. Kevesebb adattal rendelkezünk a törzsdúcok vonatkozásában, a corticalis reprezentáció pedig még ma is a kutatások középpontjában áll. Bár az állatkísérletek számos eredménnyel szolgáltak, a humán vizsgálatok el tt csak az utóbbi években nyíltak komoly perspektívák. Míg korábban els sorban az intraoperatív elektrofiziológiai mérések, és az agyi léziók megfigyelése szolgált információval, az utóbbi évek funkcionális képalkotó eljárásai új lehet ségek tárházát nyitották meg, lehet vé téve az agyaktivációs vizsgálatok végzését. Ezek a single-photon emission computed tomography (SPECT), a pozitronemissziós tomográfia (PET) és a funkcionális mágneses rezonancia (fmri) vizsgálatok, melyek során a regionalis cerebralis vérátáramlás (rcbf regional cerebral blood flow) mérése történik. A mérés élettani alapjául az a közismert tény szolgál, miszerint a regionális agyi vérátáramlás a neuronális aktivitással szorosan, együtt változik (Ganong 1999). Napjainkban elfogadott tény, hogy a

5 5 vérátáramlás növekedése a funkció növekedését (aktiváció), míg csökkenése a funkció csökkenését (deaktiváció) jelenti (Wenzel 1996, Brandt 1998, 2000, Bense 2001, Bottini 2001). A vestibularis rendszer centralis projectiojának humán vizsgálata korábban a kérgi stimulációs eljárások, valamint az agysérülések eseteiben kialakult, például egyoldali térbeli neglect syndromában szenved k megfigyelései révén zajlott. Bottini és munkatársai 1994-ben PET-el végzett kísérletük kapcsán írták le el ször nagy részletességgel a caloricus vestibularis stimulációkor aktiválódott agyi területeket (Bottini 1994). Felt n, hogy az aktiválódott régiók kizárólag a stimulációhoz képest ellenoldalon (contralateralisan) jelentkeztek. E tény egy centrálisan szigorúan egyoldali keresztezett pályát tételez fel. Kés bbiekben kissé módosított kísérleti konfiguráció mellett már kétoldali (ipsi- és contralateralis) aktivációt figyeltek meg, contralateralis túlsúllyal (Bottini 2001). Ez megfelel más szerz k adatainak (Bucher 1998, Lobel 1999, Brandt 2000, Kisely 2000, 2001, Bense 2001) Ugyanakkor Takeda és munkatársai a vestibularis stimuláció okozta vertigo percepciójának kérgi reprezentációját a nem domináns félteke lubulus parietotemporalis területén írták le (Takeda 1995). A PET és fmri kutatások eredményei kimutatták, hogy a caloricus vagy galván ingerlés nemcsak a vestibularis cortexet aktiválja, de deaktiválja a kétoldali occipitalis visualis cortexet is. Ez megfordítva is érvényes, azaz a visualis mozgás, mint stimuláció a visualis kérget aktiválja, míg a vestibularis területen deaktivációt okoz. A megfigyelés egybevág azzal a hypothesissel, mely szerint létezik egy reciprok inhibitoros visuovestibularis interakció a térbeli orientáció és a mozgás percepció megvalósulásához (Wenzel 1996, Brandt, 1998, 2000). Kés bbi kutatások igazolták egy nociceptívsomatosensoros interakció meglétét is (Bense 2001).

6 6 A jelenség élettani jelent sége az, hogy a centrális feldolgozás számára az inadekvát afferens jel annak supressioja révén ne okozzon zavart, illetve az adekvát másik jel irányába történ hangsúlyeltolódás segítse a centralis organizáció megfelel m ködését (Wenzel 1996, Brandt 1998, 2000, 2002, Bense 2001). A vestibularis rendszer kutatásaihoz számos perifériás stimulációs metodikát használnak. Ezek mindegyike (optokinetikus, galván, kalorikus, nyaki vibrációs tesztek) nem vestibularis eredet idegrendszeri stimulusokat is tartalmaz (Bottini 1994, 1995, Brandt 1998, Bucher 1998, Bense 2000). Nem ismert olyan metodika, mely ne tartalmazna a vestibularis inger mellett egyéb (extravestibularis vagy nonvestibularis) modalitásokat is (Bense 2001). Az eddigi közleményekben a szerz k a kísérleti konfiguráció összeállításakor arra törekedtek, hogy az ingerlés tactilis és nociceptív, esetleg auditoros komponense ne befolyásolja a mérések eredményét. (Bottini 1994, 2001, Wenzel 1996, Brandt 1998, Bense 2000). Felmerül a kérdés, hogy a nem vestibularis komponens kizárására alkalmazott metodikák elégségesek-e, nem jön-e létre a vestibularis stimulus mellett a mérést zavaró extravestibularis hatás is? Célkit zések: 1. A rcbf mérés segítségével kívántuk feltérképezni a vestibularis rendszer központi idegrendszeri projekcióját. A stimuláció hatására fellép agyi aktivitás növekedését (aktiváció) és csökkenését (deaktiváció) egyaránt figyelembe vettük. Kérdésünk a következ volt: a korábban leírt kérgi struktúrák mellett további cortico-corticalis kapcsolatok léteznek-e? Ehhez egészséges önkéntes személyek vizsgálatát végeztük el.

7 7 2. Az irodalmi adatok és a saját tapasztalataink azt mutatták, hogy a vestibularis stimuláció során az alkalmazott inger a vestibularis rendszer mellett egyéb sensoros, de motoros régiókra is hatást gyakorol. Azaz az aktuális kísérlet kapcsán kívánatos vestibularis hatás mellett visualis, tactilis, acusticus és nociceptív, öszefoglalóan extravestibularis válaszok is keletkeznek. Kutatásunk másik célja volt az extravestibularis komponensek lokalizációja. Ennél a feladatnál egyoldali teljes chronicus cochleovestibularis leasióban szenved betegek vizsgálatát végeztük el. Az egészségesek csoportján végzett vizsgálatokhoz hasonlóan itt is értékeltük az aktiváció mellett a deaktivációt is. A betegek adatainak elemzése alapján további cortico-corticalis kapcsolatok fellelhet k-e? 3. Az extravestibularis hatások kizárása után célunk volt meghatározni a tisztán caloricus stimuláció következtében kialakult agyi aktivitás növekedést mutató területeket. Ezáltal egy olyan corticalis core regio kimutatását céloztuk meg, amely a test térbeli orientációjáért felel s vestibularis rendszerrel legintenzívebb kapcsolatban áll. Megvizsgáltuk, hogy e régió milyen viszonyban áll a más szerz k által végzett hasonló célú vizsgálatok eredményeként kapott területekkel. 4. Az egyoldali acut vestibularis laesio tüneteihez hasonló élettani válasz váltható ki hideg caloricus ingerléssel. Mindkét esetben ellenoldalra üt horisonto-rotatoros nystagmus alakul ki, azonos oldalra irányuló vestibulo-spinalis reflexekkel. Azaz harmonikus vestibularis tünetegyüttes képe látható. Felmerül a kérdés, vajon a hasonló perifériás tünetek mögött a kérgi aktivitás változások is hasonlóak-e? Alkalmazható-e a hideg caloricus stimuláció az acut vestibularis laesio

8 8 modelljeként? A centrális kompenzáció kialakulásának vannak e kezdeti jelei, melyek azok? Betegek és módszerek: Kutatásunk során három humán populáció vizsgálatát végeztük el: 1) Egészséges csoport 2) Chronicus vestibularis laesioban szenved k csoportja (kisagy-hídszögleti tumor m téte után) 3) Acut vestibularis laesioban szenved k csoportja (neuronitis vesatibularis) A PET perfúziós vizsgáltainkat, az els és a második csoport személyeinél jobb és bal oldali kalorikus stimuláció mellett végeztük, illetve nyugalmi állapotban, stimuláció nélkül. Az acut laesios csoportban csak nyugalmi méréseket végeztünk. Az els és a második csoportnál személyenként kilenc, a harmadiknál három, összesen 117 mérést végeztünk. Kalorikus stimuláció A kalorikus stimuláció 30 ml 0 C o -os víz hallójáratba való 60 másodpercig tartó fecskendezésével történt (Bottini 1994, 2001, Kisely, 2000, 2001, 2002 a, b, Emri 2003). PET-vizsgálatok A perfúziós vizsgálatokat GE 4096 Plus típusú PET-kamerával végeztük. Különös gondot fordítottunk arra, hogy a perfúziós mérések ingerszegény környezetben történjenek, ezáltal az agyi aktivációk az alkalmazott specifikus stimulációnak feleljenek meg. A mérések során a kamera 10,5 cm-es látóterében 15 tomografikus metszet készült a küls szemzug és a tragus által meghatározott transaxialis síkkal párhuzamosan. A 45 mci aktivitású 15 O -butanol (felezési id 123 s) vénás injectiót a vestibuláris stimuláció

9 9 megkezdése után 55 s-al, 5 s-os bolusban adtuk be. Az injectio beadása után elindított adatgy jtés során 20 darab 5 s-os és 8 darab 10 s-os gy jtési idej képb l álló, dinamikus vizsgálatot készítettünk. Minden vizsgálati személy esetén egy natív, T1 súlyozott, 3D SPGR axiális síkú MRI vizsgálatot készítettünk (Siemens MAGNETOM SP63 1.5T; TR=12.5 ms, TE=5 ms). Az MRI felvételeket a Talairach-féle koordinátarendszerbe transzformáltuk (Collins 1995, Talairach 1988), a PET vizsgálatokat a megfelel MRI vizsgálattal azonos anatómiai pozícióba forgattuk (PET-MRI regisztráció), majd az MRI vizsgálatok térbeli standardizálása során kiszámított transzformációk segítségével el állítottuk a stereotaxiálisan normalizált perfúziós képeket. Az anatómiai struktúrák és a Brodmann areák azonosítása a Talairach és Tournoux koordináták alapján történt (Talairach 1988). A statisztikai analízishez az SPM99b programot használtuk. Eredmények és megbeszélés: Egészséges önkénteseken végzett megfigyelések: Egészséges önkénteseken végzett vizsgálatok eredményeképpen számos agyi régióban találtunk fokozott, illetve csökkent perfúziót. A korábbi szerz k közül Brandt említ aktivitás-fokozódást a Br. 6-os area területén PET vizsgálattal, meleg ingerlést alkalmazva (Brandt 1999, 2000 a). A terület része a frontális tekintési központnak (Paus 1996). Aktivitása feltehet en a vestibularis stimulus okozta szemmozgásokkal függ össze. Feltételezzük azt is, hogy a régió a vázizmok vizsgálat alatt kialakuló isometriás feszülésével is kapcsolatos, azaz a vestibuláris rendszer vázizmokra gyakorolt hatásának lehet kérgi reprezentációja (Kisely 2000 a, b, 2001).

10 10 Bottini és munkatársai 1994-es beszámolójukban, egy régió kivételével kizárólag contralateralis areak aktivitásfokozódását írták le (Bottini 1994), egyez en Tuohimaa korábbi megfigyelésével. Ez utóbbi szerz ezt a vestibularis pályák agytörzsi szinten történ keresztez désével magyarázza (Tuohimaa 1983). Jelen vizsgálattal mi kétoldali vérátáramlás növekedést észleltünk, bár az ipsilateralis változás kisebb területet érintett (Kisely 2000 a, b, 2001). A deaktivációk vizsgálata kapcsán meglepetésünkre az agyi struktúrák igen gazdag mintázatát kaptuk. Paulesuhoz hasonlóan mi is f ként ipsilateralis rcbf csökkenést találtunk (Paulesu 1997). Korábbi szerz k (Wenzel 1996, Brandt 1998, 2002) a visualis és vestibularis areák reciprok m ködését írták le. E tények a deaktiváció jelenségének funkcionális szerepét er síti meg. A visualis és visualis asszociációs kéreg deaktivációja (Br. 17, 18, 19, 39) korábbi vizsgálatok eredményei alapján várható volt. A temporális területre vonatkozóan is találtak már korábban adatokat - Br. 20, 21, 38 (Paulesu 1997). E régiók egy része jól ismert, mint a limbikus aszociációs kéreg, amelynek középs része a deklaratív emlékezet m ködésének fontos eleme. Price és munkatársai PET vizsgálataikban szöveghallgatást, -olvasást és visszamondást kísér agykérgi aktivációt igazoltak e régiókban (Price 1996). A deaktiváció feltehet en az e régió számára irreleváns feladat miatt a figyelmi m ködés változásával függhet össze (Jenkins 1993). A frontális lebenyben két helyen, a Br. 8-as és a 11-es areák területén találtunk érdemi aktivitás-csökkenés. A Br. 8-as area deaktivációja funkcionális szempontból logikus, hiszen ez része a frontális, akaratlagos tekintési központnak. Vitte és munkatársai els ként mutatták ki emberben a vestibuláris rendszer és a hippocampus közötti funkcionális kapcsolatot, mely szimultán aktivitás-fokozódásként volt észlelhet. Felmerül a kérdés, hogy jelen tanulmányunkban miért tapasztaltunk vérátáramlás csökkenést. Véleményünk szerint ez a kísérleti protokollok különbségeib l adódik, amelyek a

11 11 két esetben ellentétesen befolyásolták a válasz mértékét. Vitte és munkatársai egyrészt kisebb er sség ingert alkalmaztak (12 C o -os víz), másrészt magát a nystagmus reakciót a betegnek adott utasítással, miszerint a vizsgálat közben fixáljon, igyekeztek elfojtani. Az eltér eredményeket minden valószín ség szerint az utóbbi magyarázza. Feltételezzük, hogy a hideg stimuláció a hippokampus perfúzióját csökkenti, de ez a nystagmus akaratlagos elfojtásával kapcsolatos kölcsönhatások miatt Vitte és munkatársai vizsgálataiban nem alakulhatott ki. Esetünkben a központi idegrendszer a térbeli orientációban fontos szerepet betölt hippocampus gátlásával veszi elejét a folyamatosan érkez inadekvát ingerületek helytelen válaszreakciókat eredményez, standard módon történ feldolgozásának, mivel a vestibuloocularis reflex akaratlagos szupressziója, mint funkcionális segítség hiányzott. Chronicus vestibularis laesioban szenved betegeken végzett mérések eredményei: A perifériás vestibularis rendszer ingerléses vizsgálatával foglalkozó eljárások mindegyike (optokinetikus, galván, kalorikus, nyaki vibrációs tesztek) nem vestibularis eredet idegrendszeri stimulusokat is tartalmaz (Bottini 1994, 1995, 2001, Brandt 1998, Bucher 1998, Bense 2001, Kisely 2000 a, b, 2001, Lobel 1999, Paulesu 1997). Az eddigi közleményekben a szerz k arra törekedtek, hogy a caloricus ingerlés tactilis és nociceptív, esetleg auditoros komponense ne befolyásolja a mérések eredményét. A kapott kérgi válasz valóban csak a kívánt stimulációval legyen összefüggésben, lehet leg ne tartalmazzon egyéb sensoros elemeket, ezáltal megzavarva a mérés eredményét. (Bottini 1994, 1995, 2001, Kisely 2000 a, b, 2001, Wenzel 1996). Felmerül a kérdés, vajon a caloricus stimuláció okozta változások milyen egyéb, nem vestibuláris eredet elemmel színezik a központi idegrendszer rcbf változásának mintázatát? A kérdés megválaszolásához olyan modellre van szükség, mely lehet séget nyújt teljes vestibularis deprivációban az extravestibularis eredet inger okozta rcbf változások

12 12 vizsgálatára. Ennek a célnak a kisagy-hídszögleti m téten átesett betegek felelnek meg. Eredményeink új információval szolgálnak a caloricus stimulus, mint komplex inger elemekre történ bontása révén, azok központi idegrendszerre gyakorolt hatásaik tanulmányozására. Méréseink során, az egészséges öként jelentkez k és a betegek egyaránt kifejezetten kellemetlen fájdalom és hideg érzésr l számoltak be, mely átlagosan 30 másodpercig tartott. E megfigyelés késztetett minket arra, hogy megvizsgáljuk, vajon ha a vestibulo-ocularis válasz lehet ségét kizárjuk, az alkalmazott metodika mellett van-e szignifikáns kérgi válasz? Ha van, mely agyi területeken okoz aktivációt és deaktivációt? A kisagy-hídszögleti tumor miatt operált betegeknél sem acusticus, sem vestibularis stimuláció nem szerepelhetett, csak tactilis, h és fájdalom ingerre adott válaszokra számíthattunk. A nervus trigeminus, nervus glossopharyngeus és nervus vagus m ködése intakt volt, tehát a kérgi válaszok ezen idegek közvetítette ingerület eredményei voltak. Extravestibularis ingerek okozta rcbf változások: A gyrus cinguli anterior (Br. 32) jól ismert része a fájdalom inger kapcsán aktiválódott kérgi területeknek. Hideg és meleg okozta fájdalom eseteiben és vestibularis komponenst nem tartalmazó galváningerléssel kapcsolatban igazolták a rcbf növekedést. (Bense 2001, Casey 1996). Ugyanakkor nem mutatták ki LASER stimulációt követ en (Xu 1997). A gyrus frontalis medialis, az insula részben vagy teljes égészében, a lobulus parietalis inferior, valamint a postcentralis (S I, S II) régiók egyaránt részt vesznek a fájdalom, h és taktilis ingerek okozta kérgi aktivációs területek alkotásában. E területek nagysága, egyesek hiánya, jól magyarázható az alkalmazott stimulus helyével, er sségével, fajtájával (Bense 2001, Xu 1997, Casey 1996). A fenti területeket az egészségesek caloricus stimulációja során kapott rcbf növekedést mutató területeivel összevetve hasonlóságokat és különbségeket is találunk. Ezek az insula hátsó része, a gyrus

13 13 postcentralis, a lobulus parietalis inferior, az S II area és a temporo-parietelis junctio. Felmerül a lehet sége, hogy ezen areák részben, vagy teljes egészében az extravestibularis stimulussal függenek össze (Bottini 1994, 2001, Kisely 2000 a, b, 2001) Megállapítható, hogy a kalorikus ingerlés fenti módon történ alkalmazása során nem vestibularis eredet kérgi válasz is keletkezik, mely a szubjektív érzetnek megfelel h - és fájdalomhatással hozható összefüggésbe. Ezáltal olyan régiók aktiválódnak, melyek nincsenek összefüggésben a test térbeli orientációjával. Korábban számos szerz kimutatta a visualis kéreg deaktivációját vestibularis stimuláció hatására (Bense 2001, Brandt 1998). Galváningerlés során a nyugalmi állapothoz képest a gyrus temporalis medialis (Br. 19, 39), gyrus occipitalis (Br. 19, 18), sulcus centralis ajkai (Br. 4, 3), gyrus postcentralis (Br. 3, 2) mutattak vérátáramlás csökkenést. Ezek alapján a vestibularis-visualis interakció mintájára nociceptív-somatosensoros interakció meglétét látják bizonyítottnak. Jól körülírt élettani funkcióval magyarázható a vestibulo-visualis reciprok inhibitoros interakció. A visualis kéreg aktivációjával egy id ben a vestibularis régió rcbf csökkenését írták le. A két sensoros modalitás okozta válasz aszerint tolódik el a másik javára, hogy melyik stimuláció az uralkodó (Brandt 1998, 1999). Méréseink során a visualis kéreg deaktivációját észleltük. Mivel vestibularis inger szerepe nem jöhetett szóba, fel kell tételeznünk az extravestibularis hatás V2-V5 -re gyakorolt supressív effektusát. Véleményünk szerint lennie kell egy nociceptív-visualis interakciónak is, a vestibulo-visualis és a nociceptív-somatosensoros analógiára. Egészségesek és chronicus vestibularis laesioban szenved betegek csoportjai közötti analízis: Eredményünk bizonyítéka annak hogy a retroinsularis és az S II-s cortex a primateseknél leírt PIVC humán analógja. Ez a terület elektrofiziológiai, histológiai és

14 14 funkcionális képalkotókkal is igazoltan a központi idegrendszernek a test térbeli orientációjával összefügg multimodalis hálózatának része. A vestibularis stimuláció okozta perfúzió változás itt a legkifejezettebb, azaz tekinthetjük core regio -nak (Guldin 1998), domináns corticalis vestibularis areanak (Brandt 1999, 2002) (8. és 9. ábra) Azon multisensoros területek, melyek korábbi vizsgálataink során aktivitás növekedést mutattak, természetesen részei a test térbeli orientációját integráló kérgi hálózatnak. M ködésük során azonban a vestibularis ingerrel kapcsolatos funkció kevésbé dominál, szemben az általunk igazolt core regio területével (Emri 2003). Acut vestibularis laesioban szenved betegek vizsgálatának eredményei: A vizsgálat során kerestük a hideg caloricus ingerlés és az egyoldali acut vestibularis laesio kérgi projectioja közötti haonlóságot. Megállapítottuk, hogy a jeges vizes kalorikus stimuláció okozta központi idegrendszeri válasz és a neuronitis vestibularisban mérhet agyi aktivitás-változás csak igen kis részben érinti ugyanazon féltekei területeket. Míg az els egy hiperakut egyensúlyi zavar kérgi reprezentációja, a második egy zajló, betegenként különböz stádiumban lév, a gyógyulást is magában hordozó folyamat okozta rcbf-változás, melyben a gátló és serkent mechanizmusok egyensúlya dinamikusan változhat. A két aktivációs mintázat közötti eltérések véleményünk szerint els sorban a kóros állapotban spontán bekövetkez kompenzációs folyamatokkal kapcsolatosak. Jelen eredményeink a következ új megfigyeléseket tartalmazzák. 1. Az egészséges vestibularis rendszer m ködésében els ként igazoltuk a hippocampus részvételét a terület deaktivációjának kimutatásával. 2. Az irodalomban els ként írtuk le a nociceptív-visualis gátlás meglétét. 3. Megalkottuk azt a modellt, ahol a vestibularis és az extravestibularis elemek egymástól elkülöníthet k 4. Kimutattuk, hogy a hideg caloricus stimuláció tartalmaz extravestibularis elemeket is.

15 15 5. Igazoltuk a vestibularis ingerülettel legintenzívebben kapcsolatban lév core regio helyét. 6. El zetes megfigyeléseink alapján az acut vestibularis laesio modelljének a hideg caloricus stimuláció nem felel meg, mint ez az élettani válasz alapján feltételezhet lenne.

16 16 AZ ÉRTEKEZÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ SAJÁT KÖZLEMÉNYEK: 1. Emri M., Kisely M., Lengyel Zs., Balkay L., Márián T., Mikó L., Berényi E., Sziklai I., Trón L., Tóth Á.: Cortical projection of peripheral vestibular signaling, J. Neurophysiol., 2003, (imprtint) IF: 3,15 2. Emri M., Bogner P., Balkay L., Tóth Á., Kisely M., Weisz J., Ádám Gy, Glaub T., Berecz R., Repa I.: [ 15 O]-butanol PET-vizsgálatok térbeli standardizálása szegmentált, T1-súlyozott MRI-felvételek segítségével. Orv. Hetil., 2002, 142, 21, Suppl. 3, Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lemgyel Zs., Kálvin B., Horváth G., Trón L:, Bogner B., Sziklai I.: A vestibularis ingerület központi idegrendszeri feldolgozásának agyaktivációs vizsgálata pozitronemissziós tomográfiával. Orv. Hetil., 2000, 141, Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lengyel Zs., Horváth G., Sziklai I., Trón L.: The effect of vestibular stimulation on the regional cerebral blood flow: Positron emission tomography study, 4 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Berlin (Germany), May 13-18, 2000, Suppl., Editors: K. Jahnke, M Fischer, Monduzzi Editore, 2000 b, Kisely, M., Tóth, Á., Emri, M., Lengyel, ZS., Kálvin, B., Horváth, G., Trón, L., Bogner, B., Sziklai, I.: Verarbeitung vestibulärer Impulse im Zentralnerversystem. HNO., 2001, 49, (5), IF: 0,62 6. Kisely M., Emri M., Lengyel Zs., Kálvin B., Horváth G., Trón L., Mikó L., Sziklai I., Tóth Á.: Changes in brain activation caused by caloric stimulation in the case of cochleovestibular denervation PET study. Nucl. Med. Comm., 2002 a, 23, IF: 1,19 7. Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lengyel Zs., Kálvin B., Horváth G., Bogner P., Szilkai I., Trón L.: Patológiás és indukált perifériás vestibularis egyensúlyzavar központi idegrendszeri hatása. Orv. Hetil., 2002 b, 143, 21, Suppl.3, Tóth Á., Lampé I., Kisely M.: A neuronitis vestibularis etiológiájáról Fül-orr-gégegyógy a, 37, Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: A forgatásos reakciók paramétereinek változása neuronitis vestibularisban. Fül-orr-gégegyógy b, 37, Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: Vestibular neuronitis reflected in rotatory test The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe, Monduzzi Editore Bologna, 1992, vol. I Tóth Á, Kisely M., Lampé I., Mahunka I: Neurontis vestibularis eigentümlichkeiten der thermischen Reaktionen,. Oto-Rhino-Laryngologica-Nova, 1993, 3,

17 Tóth, Á., Kisely, M., Répássy, G.: A proposal for introducing a modified vestibular index in neurology. Eur.Arch. Otorhinolaryngol., 1996, 253, IF: 0,459 A SZERZ KÖZLEMÉNYEINEK JEGYZÉKE 1. Csarkó P., Lampé I., Kisely M., Anwar F.: Fül-orr-gégészeti malignus tumorok halmozott családi el fordulásának esetei Fül-orr-gégegyógy. 33, (1987) 2. Tóth Á, Kincses Gy., Jókay I., Lázár J., Késmárki K., Kisely M., Farkas T.: Citosztatikus terápiával szerzett tapasztalataink Fül-orr-gégegyógy. 34, (1988) 3. Sz cs J., Mikó T., Kisely M., Lampé I.: A Melkersson-Rosenthal-Syndroma egy esete klinikánkon Fül-orr-gégegyógy. 35, (1989) 4. Tóth Á., Lampé I., Kisely M.: A neuronitis vestibularis etiológiájáról Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 5. Kisely M., Gombi R., Tóth Á., Lampé I.: Rövid alternáló nystagmusrohamokat okozó kisagy-hídszögleti congenitalis cholesteatoma Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 6. Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: A verticalis nystagmusról két esetünk kapcsán Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 7. Tóth Á., Kisely M., Lampé I.: A forgatásos reakciók paramétereinek változása neuronitis vestibularisban Fül-orr-gégegyógy. 37, (1991) 8. Á.Tóth., M. Kisely, I. Lampé: Spontan heilender vertikaler Nystagmus Otorhinolaringol Nova 1, (1991) 9. Lampé I., Kisely M., Pap U.: A t aspiráció szerepe a peritonsillaris tályog diagnosztikájában és terápiájában Fül-orr-gégegyógy. 38, (1992) 10. Á. Tóth, I. Lampé, M. Kisely, R. Gombi: Periodisch alternierender Nystagmus und kongenitalis cholesteatom Oto-Rhino-Laryngologica-Nova, 2, (1992) 11. Á. Tóth, M. Kisely, I. Lampé: Vestibular neuronitis reflected in rotatory test The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe, Monduzzi Editore Bologna, vol. I (1992) 12. I. Lampé, T. L. Rácz, L. Tóth, M. Kisely: Otoacustic emissions in normal and hearing impaired children

18 18 The new frontiers of Oto-Rhino-Laryngology in Europe Monduzzi Editore, Bologna, Vol. I., (1992) 13. Tóth Ágnes dr., Kisely Mihály dr., Lampé István dr., Mahunka Imréné dr.: Gyorsan gyógyuló betegség-e a neuronitis vestibularis? (A termikus reakciók sajátosságai) Fül-orr-gégegyógy. 39, (1993) 14. Kisely Mihály dr., Tóth Ágnes dr., Lampé István dr.: A vízzel és leveg vel történ caloricus ingerlés összehasonlítása Fül-orr-gégegyógy. 39, (1993) 15. Á. Tóth, M. Kisely, I. Lampé, I. Mahunka: Neurontis vestibularis eigentümlichkeiten der thermischen Reaktionen Oto-Rhino-Laryngologica-Nova, 3, (1993) 16. Tóth Ágnes dr., Kisely Mihály dr., Répássy Gábor dr.: Javaslat a módosított vestibularis index bevezetésére az otoneurológiában. A neuronitis vestibularis osztályozása. Fül-orr-gégegyógy. 41, (1995) 17. Tóth Á., Benk K., György I., Kisely M., Lampé I.: Szédüléses tünetekkel járó tágult aqueductus vestibularis syndroma Fül-orr-gégegyógy. 41, (1995) 18. Tóth Á., Kisely M., Répássy G.: A proposal for introducing a modified vestibular index in neurology Eur Arch Otorhinolaryngol 253, (1996) IF: 0, Tóth Á., Kisely M.: Vertigos betegek kezelése Betaserc-kel MOTESZ-Solvay Pharma tudományos pályázat II. díj dec Kisely M., Tóth Á., Répássy G.: The possibility of investigation of vestibulospinalsystem with CCG in children-normal values 3rdEuropean Congress of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS) Budapest (Hungary) jun Monduzzi Editore (1996) 21. Kisely M., Molnár L., Tóth Á., Répássy G.: Rostasejtben elhelyezked lövedék eltávolítása endoscoppal Fül-orr-gégegyógy. 42, (1996) 22. Kisely M., Pócs E, Sz cs J., Tóth Á., Répássy G., Nemes Z.,: Soliter fibrosus tumor el fordulása az orrüregben Fül-orr-gégegyógy. 42, (1996) 23. Kisely M. : Adenoid vegetáció- Adenotomia Háziorvos továbbképz szemle 3, (1998)

19 Tóth Á., Kisely M., Sziklai I.: A Romberg-próba kvantitatív kiértékelése posturographiával Fül-orr-gégegyógy. 45, (1999) 25. Kisely Mihály, Tóth Ágnes, Emri Miklós, Lengyel Zsolt, Kálvin Beáta, Horváth Géza, Trón Lajos, Bogner Péter, Sziklai István: A vestibularis ingerület központi idegrendszeri feldolgozásának agyaktivációs vizsgálata pozitronemissziós tomográfiával, Orvosi Hetilap 141, 52, (2000) 26. M. Kisely, Á. Tóth, M. Emri, Zs. Lengyel, G. Horváth, I. Sziklai, L. Trón: The effect of vestibular stimulation on the regional cerebral blood flow: Positron emission tomography study, 4 th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Berlin (Germany), May 13-18, 2000, Suppl., Editors: K. Jahnke, M Fischer, Monduzzi Editore, 42-53, (2000) 27. Répássy G., Hirschberg A., Rezek Ö., Kisely M., Tóth Á., Juhász A.: Supracricoid laterális gégeresectio a recessus piriformis rák kezelésére Fül-orr-gégegyógy. 46, (2000) 28. M. Kisely, Á. Tóth, M. Emri, Zs. Lengyel, B. Kálvin, G. Horváth, L. Trón, B. Bogner, I. Sziklai: Verarbeitung vestibulärer Impulse im Zentralnerversystem, HNO 49, 5, (2001) IF: 0, Kisely Mihály, Tóth Ágnes, Emri Miklós, Lengyel Zsolt, Kálvin Beáta, Horváth Géza, Bogner Péter, Sziklai István és Trón Lajos: Patológiás és indukált perifériás vestibularis egyensúlyzavar központi idegrendszeri hatása, Orvosi Hetilap 143, 21, suppl. 3, (2002) 30. Emri Miklós, Bogner Péter, Balkay László, Tóth Ágnes, Kisely Mihály, Weisz Júlia, Ádám György, Glaub Teodóra, Berecz Roland, Repa Imre: [ 15 O] butanol PET vizsgálatok térbeli standardizálása szegmentált, T1 súlyozott MRI felvételek segítségével, Orvosi Hetilap 143, 21, suppl. 3, (2002) 31. Mihály Kisely, Miklós Emri, Zsolt Lengyel, Beáta Kálvin, Géza Horváth, Lajos Trón, László Mikó, István Sziklai, Ágnes Tóth: Changes in brain activation caused by caloric stimulation in the case of cohleovestibular denervation PET study, Nuclear Medicine Communications 23, (2002) IF: 1, Miklós Emri, Mihály Kisely, Zsolt Lengyel, László Balkay, Teréz Márián, László Mikó, Ervin Berényi, István Szikilai, Lajos Trón, Ágnes Tóth.: Cortical projection of peripheral vestibular signaling, J. Neurophysiol (imprint) (2003) IF: 3,15

20 20 A SZERZ IDÉZHET ABSTRACTJAINAK JEGYZÉKE 1. M. Kisely, Á. Tóth, L. Balkay, M. Emri, Zs. Lengyel, J. Kollár, Sz. Szakáll Jr., L. Trón.: Positron emission tomographic examination of vestibular neuronitis patients. - abstract. Elektroencephalography and Clinical Neurophysiology 106-Suppl (1998) IF: 2,45 2. Á.Tóth., M. Kisely, I. Sziklai,: The role of postugraphy in the diagnostics of otoneurology Elektroencephalography and Clinical Neurophysiology 106-Suppl (1998) IF: 2,45 3. Kisely M., Tóth Á., Emri M., Lengyel Z., Horváth G., Sziklai I., Trón L.: The effect of vestibular stimulation to the regional cerebral blood flow: positron emission tomography study Laryngo-Rhino-Otologie 79, 1 Suppl., 146 (2000) IF: 0, Tóth Á., Kisely M., Valikovics A., Magyar T., Sziklai I.: The effect of vestibular stimulation on blood flow velocity in the middle cerebral artery Laryngo-Rhino-Otologie 79, 1 Suppl., 324 (2000) IF: 0, Kisely M., Tóth Á., Emri M., Trón L.: The changing of regional cerebral blood flow caused by caloric vestibular stimulation PET study Clinical neurophysiology 111, 1 Suppl. 119 (2000) IF: 2.45 A SZERZ EL ADÁSAINAK ÉS POSTEREINEK JEGYZÉKE 1. Kisely M., Rafic M.: A t aspiráció helye a peritonsillaris abscessus diagnosztikájában és terápiájában. DOTE Fül-Orr-Gégeklinika Tudományos Ülése, okt. 01. DAB Székház 2. Tóth Á. Kisely M., Lampé I.: A vestibularis neuronitisr l szerzett tapasztalataink (poster). Nemzetközi Neurootologiai és Equilibriometriai Társaság XVIII. Kongresszus, Ápr Budapest 3. Kisely M., Gombi R., Tóth Á., Lampé I.: Periodicus alternáló nystagmust okozó congenitalis cholesteatoma (poster). Nemzetközi Neurootologiai és Equilibriometriai Társaság XVIII. Kongresszus, 1991.ápr Budapest 4. M. Kisely, Á. Tóth, I. Lampé: Vestibular neoronitis reflected in rotatory test.

LARYNGEÁLIS ÉS HYPOPHARYNGEÁLIS DAGANATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS KOMPARATíV GENOMIÁLIS HYBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREKKEL

LARYNGEÁLIS ÉS HYPOPHARYNGEÁLIS DAGANATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS KOMPARATíV GENOMIÁLIS HYBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREKKEL EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) TÉZISEK LARYNGEÁLIS ÉS HYPOPHARYNGEÁLIS DAGANATOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE IMMUNHISZTOKÉMIAI ÉS KOMPARATíV GENOMIÁLIS HYBRIDIZÁCIÓS MÓDSZEREKKEL DR. JUHÁSZ ATTILA ZOLTÁN Témavezet

Részletesebben

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja

A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja A motoros funkciók és a beszéd reorganizációja Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Kalmár Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika Témavezető: Prof. Dr. Janszky József, az MTA Doktora, Prof.

Részletesebben

Tisztelt kollégák, barátaink!

Tisztelt kollégák, barátaink! Tisztelt kollégák, barátaink! Nagy megtiszteltetésnek vettem, amikor Katona Gábor tanár úr, mint a Gyermek Fül-orr-gégészeti Szekció elnöke, a pécsi Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikát

Részletesebben

STROKE EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KÖZÉP- KELET EURÓPÁBAN. Dr. Mihálka László

STROKE EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KÖZÉP- KELET EURÓPÁBAN. Dr. Mihálka László STROKE EPIDEMIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK KÖZÉP- KELET EURÓPÁBAN Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Mihálka László DEOEC Neurológiai Klinika 2002 Témavezet : Dr. Bereczki Dániel 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai

A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai A temporális lebeny epilepszia szemiológiája és változásai Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés Dr. Gyimesi Csilla Pécsi Tudományegyetem, Neurológia Klinika Témavezető: Dr. Janszky József Ph.D. Programvezető:

Részletesebben

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 48. Vándorgyűlése

A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 48. Vándorgyűlése A Magyar Fül-, Orr-, Gége és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Audiológiai Szekciójának 48. Vándorgyűlése Balaton Kongresszusi Központ és Színház Keszthely, 2011. szeptember 29 - október 1. PROGRAM ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA

MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012. november 22-24. Debrecen MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 1 MAGYAR IDEG- és ELMEORVOS TÁRSASÁG XXXV. KONGRESSZUSA 2012.

Részletesebben

Az els négy epilepszia-formakörben melyek gyakrabban fordulnak el az esetek egy részében a gyermekek speciális rehabilitációjával látványos eredményt

Az els négy epilepszia-formakörben melyek gyakrabban fordulnak el az esetek egy részében a gyermekek speciális rehabilitációjával látványos eredményt radást mind a mentális funkciók, mind a magatartás területén. Mint a kés bbiekben látni fogjuk, egyes szindrómákban ez a hanyatlás végleges marad (pl. súlyos mioklónusos epilepszia), más esetekben (pl.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 5 A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása... 6 Kutatói hipotézisek, a kutatás f bb célkit

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 5 A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása... 6 Kutatói hipotézisek, a kutatás f bb célkit 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 5 A téma aktualitása, a témaválasztás indoklása... 6 Kutatói hipotézisek, a kutatás f bb célkit zései... 7 Kutatói hipotézisek---------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ELEKTRONEUROGRÁFIÁS VIZSGÁLATOK EGYES KÖZPONTI, ILLETVE KÖRNYÉKI IDEGRENDSZERT ÉRINTİ MEGBETEGEDÉSEKBEN Dr. Hidasi Eszter DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph. D.) ÉRTEKEZÉS EGY GLOBÁLIS THROMBOCYTA FUNKCIÓS TESZT (PFA-100 ZÁRÓDÁSI ID ) ALKALMAZÁSA A THROMBOCYTA FUNKCIÓS ZAVAROK DIAGNOSZTIKÁJÁBAN Dr. Kerényi Adrienne Témavezet : Prof. Dr.

Részletesebben

A glutamin-dús és glutaminban szegény jejunális táplálás hatásának összehasonlítása pancreasnecrosisban és nyel cs resectio után

A glutamin-dús és glutaminban szegény jejunális táplálás hatásának összehasonlítása pancreasnecrosisban és nyel cs resectio után EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A glutamin-dús és glutaminban szegény jejunális táplálás hatásának összehasonlítása pancreasnecrosisban és nyel cs resectio után Dr Hallay Judit Témavezet : Prof.

Részletesebben

GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT

GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT 1 GYERMEKKORI BESZÉDÉSZLELÉSI ÉS BESZÉDMEGÉRTÉSI ZAVAROK NIKOL KKT 2 Lektorálták: Dr. Torda Ágnes, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Várkonyi Ágnes, Johan Béla Országos Népegészségügyi

Részletesebben

Bálint Botond, Lukács Lilla ÁOK VI. évf. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Urológiai Klinika Budapest

Bálint Botond, Lukács Lilla ÁOK VI. évf. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Urológiai Klinika Budapest Bálint Botond, Lukács Lilla ÁOK VI. évf. Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika, Urológiai Klinika Budapest Prosztatadaganatok MR spektroszkópiája Bevezetés: Az MR-spektroszkópia segítségével

Részletesebben

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola

PhD értekezés. dr Holló Péter. Budapest, 2005. Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Klinikai Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola Prognosztikai faktorok és pathogenetikai tényez k analízise psoriasisban. A szinkron balneofototerápia hatásmechanizmusának vizsgálata immunológiai és neuroendokrin paraméterekkel PhD értekezés dr Holló

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2006; 5:277-364. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2006; 5:277-364. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Fejérdy Pál ORVOSKÉPZÉS Az orvostovábbképzés folyóirata 2006; LXXXI. évfolyam, 5:277-364. Neurológia FÕSZERKESZTÕK Fekete György Szél Ágoston SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Elnök: Préda István

Részletesebben

A GERINC DEFORMITÁSOK HÁROM DIMENZIÓS ANALÍZISE ÉS MŰTÉTI TERÁPIÁJA

A GERINC DEFORMITÁSOK HÁROM DIMENZIÓS ANALÍZISE ÉS MŰTÉTI TERÁPIÁJA A GERINC DEFORMITÁSOK HÁROM DIMENZIÓS ANALÍZISE ÉS MŰTÉTI TERÁPIÁJA Akadémiai doktori értekezés tézisei DR. ILLÉS TAMÁS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR ORTOPÉDIA KLINIKA PÉCS, 2001 BEVEZETÉS

Részletesebben

Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét

Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét 69 Az epilepsziabetegség neuropszichiátriai természetét a tudományos vizsgálatok sora támasztja alá. Ha egy kb. 100 évvel ezel tti elmegyógyászati intézmény orvosi dokumentációjába betekintünk, meglep

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Csigó Katalin TERÁPIAREZISZTENS KÉNYSZERBETEGEK NEUROPSZICHOLÓGIAI

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil

Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Raffai Gábor. Programvezet : Dr. Monos Emil Témavezet : Dr. Monos Emil A VÉRKERINGÉSI RENDSZER ADAPTÁCIÓJA GRAVITÁCIÓS TERHELÉSHEZ: SZISZTÉMÁS HEMODINAMIKAI ÉS REGIONÁLIS VASZKULÁRIS VÁLASZOK AKUT, ILLETVE KRÓNIKUS ORTOSZTÁZISRA Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Raffai Gábor

Részletesebben

DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1 4. A B S Z T R A K T F Ü Z E T N O V E M B E R 6-8.

DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 1 4. A B S Z T R A K T F Ü Z E T N O V E M B E R 6-8. A B S Z T R A K T F Ü Z E T DEBRECEN - HAJDÚSZOBOSZLÓ 2 0 1 4. N O V E M B E R 6-8. Védnökök: Prof. dr. Szilvássy Zoltán Prof. dr. Édes István dr. Lampé Zsolt dr. Ónodi-Szűcs Zoltán dr. Papp László Szervezők:

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2008; 5:335-418. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2008; 5:335-418. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A KÖZÉPFÜL GÁZNYOMÁS EGYENSÚLYÁNAK SZABÁLYOZÁSA. Dr. Csákányi Zsuzsanna

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A KÖZÉPFÜL GÁZNYOMÁS EGYENSÚLYÁNAK SZABÁLYOZÁSA. Dr. Csákányi Zsuzsanna Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei A KÖZÉPFÜL GÁZNYOMÁS EGYENSÚLYÁNAK SZABÁLYOZÁSA Dr. Csákányi Zsuzsanna Témavezető: Prof. Dr. Sziklai István, az MTA doktora DEBRECENI EGYETEM Idegtudományi Doktori

Részletesebben

dc_95_10 A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata Dr. Kamondi Anita MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés

dc_95_10 A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata Dr. Kamondi Anita MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata Dr. Kamondi Anita Budapest 2011 Tartalomjegyzék dc_95_10 Rövidítések jegyzéke

Részletesebben

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt

Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei. Dr. Faluhelyi Zsolt Biomarkerek alkalmazása az emlőrák-prevenció különböző szintjein Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Dr. Faluhelyi Zsolt Programvezető: Dr. Ember István Témavezető: Dr. Kiss István Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Fekete Béla, (PEME) Dr. Kakas Péter Tartalomjegyzék Dr. Tőkés Tímea: Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során:

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszermin ség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG. II. (XXXVIII.) Kongresszusa. Balassagyarmat, 2014. április 3-5. Mikszáth Kálmán Művelődési Központ

PROGRAMFÜZET MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG. II. (XXXVIII.) Kongresszusa. Balassagyarmat, 2014. április 3-5. Mikszáth Kálmán Művelődési Központ PROGRAMFÜZET MAGYAR GYERMEKNEUROLÓGIAI TÁRSASÁG II. (XXXVIII.) Kongresszusa Balassagyarmat, 04. április 3-5. Mikszáth Kálmán Művelődési Központ RGD: 75403/HU/0.03.0. 03 Budapest, Gyömrői út 9-. Szakorvosi

Részletesebben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben Dr. Németh Adrienn Katalin Anatómiai

Részletesebben

Magyar Fül-, Orr-, Gége- és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Gyermek Fül-Orr-Gége Szekciójának XIX. Vándorgyűlése

Magyar Fül-, Orr-, Gége- és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Gyermek Fül-Orr-Gége Szekciójának XIX. Vándorgyűlése Magyar Fül-, Orr-, Gége- és Fej-, Nyaksebész Orvosok Egyesülete Gyermek Fül-Orr-Gége Szekciójának XIX. Vándorgyűlése Program- és absztraktfüzet Székesfehérvár, Vörösmarty Színház 20. május 9-2. 2 Magyar

Részletesebben