AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM"

Átírás

1 ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM AZ ORSZÁGOS KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM RÉSZÉT KÉPEZÕ ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTEL ADATBÁZISÁBÓL NYERHETÕ INFORMÁCIÓK A NEHEZEN LEBOMLÓ SZERVES SZENNYEZÕANYAGOKKAL (POP-OKKAL) SZENNYEZETT TERÜLETEK FELTÁ RÁSÁRA KGI-KÁRMENTESÍTÉSI K OORDINÁCIÓS KÖZPONT 2003

2 Az Országos Környezeti Kármentesítési Program és az Országos SZámbavétel JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény alapján létrehozott Nemzeti Környezetvédelmi Program "F" függeléke az állami felelõsségi körbe tartozó, tartós környezetkárosodások, szennyezett területek kármentesítésérõl szóló Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP). Az OKKP általános, országos és egyedi feladatainak végrehajtását a 33/2000. (III. 17.) Kormány rendelet, a 2205/1996. (VII. 24.) és 2304/1997. (X. 8.) számú Kormány-határozatok szabályozzák. ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTEL A Kormány 33./2000. (III. 17.) számú, a felszín alatti vizek minõségét érintõ tevékenységekkel összefüggõ egyes feladatokról szóló rendelete alapján az Országos Környezeti Kármentesítési Program célja: - A felszín alatti vizek, földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése, - A veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatának csökkentése, - A szennyezett területeken a szennyezettség csökkentésének vagy megszüntetésének elõsegítése. A felszín alatti vizek, földtani közeg veszélyeztetésének, szennyezettségének, károsodásának megismerése történik a szennyezõforrások, szennyezett területek felmérésével, az országos számbavétellel. Az Országos Számbavétel célja az OKKP országos feladatainak keretében a tartós környezetkárosodást okozó szennyezõforrások teljes körû országos számbavétele, a számbavétel eredményeinek nyilvántartásba vétele a Környezetvédelmi Integrált Információs rendszerhez kapcsolódó KARINFO -rendszer kialakításával és erre támaszkodva az Nemzeti Kármentesítési Prioritási Lista (NKPL) összeállítása. A veszélyeztetett területeken a szennyezettség kockázatának csökkentése, a szennyezett területeken a szennyezettség csökkentésének vagy megszüntetésének eszköze a környezeti kármentesítés. Az állami felelõsségi körbe tartozó, továbbá az állami támogatást igénylõ kármentesítések sor- és idõrendiségét a szennyezõforrás/szennyezett terület Nemzeti Kármentesítési Prioritási Listába való felvétele és az abban elfoglalt helye határozza meg. Az

3 NKPL elõkészítését a szennyezõforrás, illetve a szennyezett terület felderítése (információgyûjtés) és elõminõsítése (értékelés) alapozza meg. AZ ORSZÁGOS SZÁMBAVÉTEL ADATLAPJAI ÉS A KARINFO PROGRAMRENDSZER FELÉPÍTÉSE Az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében kiemelkedõ fontosságú feladat az országban elõforduló felszín alatti vizet és földtani közeget veszélyeztetõ összes szennyezett terület, potenciális és tényleges szennyezõforrás számbavétele és az adatok nyilvántartása. Ezt a feladatot informatikailag a KÁRmentesítési INFOrmációs Rendszer (KÁRINFO) támogatja. A KÁRINFO a környezetvédelmi ágazat központi Oracle adatbázisára épülõ a KvVM-ben, Környezetgazdálkodási Intézetben (KGI) és a környezetvédelmi felügyelõségeken (KvF-ek) on-line hozzáférhetõ országos rendszer. A KÁRINFO rendszer által kezelt kármentesítési adatbázisban a kormányzati munkamegosztás szerint az érintett tárcák kármentesítési Alprogramjai, továbbá a KvVM által indított Országos Számbavétel keretei között végzett adatgyûjtési munka eredményeként jelenleg több mint potenciális és tényleges szennyezõforrás, szennyezett terület adatai szerepelnek. Területenként hozzávetõlegesen 60 környezetvédelmi jellemzõ és adminisztratív adat nyilvántartását, kezelését valósítja meg a rendszer. A hátrahagyott környezetkárosodások, szennyezõforrások, szennyezett területek felmérése folyamatos munka, így a KÁRINFO programrendszer adatbázisa dinamikus, állandóan bõvülõ és a friss információknak megfelelõen folyamatosan módosuló, aktualizálandó adatokkal rendelkezik. A központi szerverhez kapcsolódva dolgoznak a környezetvédelmi felügyelõségek, a KGI és a KvVM. Ez azt jelenti, hogy az általuk végzett módosításokat a KÁRINFO programrendszer valamennyi felhasználója gyakorlatilag azonnal észleli. Az adatgyûjtés logikájában egymásra épülõ, egyre bõvülõ, részletesebb és célirányosabb információkat tartalmazó adatlap rendszer ben folyik, amely során a szennyezett területekrõl/ szennyezõforrásokról gyûjtött, az azonosítást szolgáló információk megadása mellett a terület, szennyezõdés, szennyezõanyag(ok), szennyezett környezeti elemek vizsgálata a cél. Azokról a területekrõl, ahol a környezeti kár ténye valószínûsíthetõ elsõként a bejelentõ adatlap kerül a KÁRINFO programrendszerbe: A bejelentõ (ASZF jelû) adatlap segítségével történik a szennyezett terület/szennyezõforrás azonosítása, a szennyezett környezeti elem, szennyezõanyag és tevékenység, a terület technikai jellegû információinak elõzetes meghatározása. Az ASZF jelû adatlap kérdései elõzetes információk megadására szolgálnak, segítségükkel és elemzésükkel becslés adható a földtani közeg (talaj) és a felszín alatti vizek veszélyeztetettségérõl, terhelésérõl. Az ASZF 3

4 adatlapon megadott válaszok pontosítása és részletesebb adatok megadása az ezt követõ adatlapok felvételével történik. Az Országos Számbavétel keretében az ASZF adatlapok felvétele a közeljövõben történeti kutatásokra támaszkodóan kiszélesedik, annak érdekében, hogy azok az emberi szem elõl rejtett szennyezettségek is ismertté váljanak, amelyek felett pl.: napjainkban már a környezetet közvetlenül nem veszélyeztetõ területhasználatok vannak, de a földtani közegben, illetve a talajban feltárhatók a korábbi akkumulálódott szennyezettségek. SZENNYEZÕANYAGOK MEGOSZLÁSA A KÁRINFO PROGRAMBAN A KARINFO programrendszer adatbázisának tartalma és a kezelt ASZF adatlapok száma a felhasználók folyamatos karbantartásának köszönhetõen változik. A változás az adatlapok tartalmának minõségi javulását és a területek többszöri bejelentésének megszüntetését jelenti. A KARINFO programrendszer által kezelt országos adatbázis április 1-i tartalma alapján a következõ megállapítások tehetõk: A szennyezõanyagok megoszlása az adatbázisban nem egyenletes. Ennek egyik oka, hogy az Országos Számbavétel számára történõ adatszolgáltatás még nem fejezõdött be, így lehetnek olyan szennyezõforrások/ szennyezett területek, melyekre vonatkozóan nem történt meg a teljes körû felmérés. A szennyezõanyag eltérõ megoszlása a Magyarországon az elmúlt években végzett különbözõ tevékenységeket is reprezentálja, hiszen a szénhidrogének és azok származékai (24%); a növényi és állati zsiradékok, fehérjék és ezek hulladékai (21%); a háztartási szilárd hulladéklerakók (16%) és a növényvédõszerek, rovarírtószerek, mûtrágyák (7%) túlsúlya jellemzõ és ismert. Az 1. melléklet táblázata és grafikonja szemlélteti a szennyezõanyagok megoszlását a KARINFO programrendszer adatbázisában. A POP-okkal szennyezett területek felméréséhez segítséget nyújthatnak a szennyezõ tevékenységek leírásai az ASZF adatlapon. A szennyezõ tevékenységek gyûjtõ csoportjai szerinti megoszlást a 2. melléklet tartalmazza. Ebben látható, hogy az adatbázisban a hulladéklerakásból, -tárolásból, -kezelésbõl származó szennyezések (44%) túlsúlya jellemzõ, az ipari és ipari jellegû tevékenységek a szennyezések kisebb hányadát (30%) okozták, míg a mezõgazdasági tevékenységek az adatlapok 6%-án szerepelnek szennyezõ tevékenységként. A POP-okkal szennyezett területek felmérésében és a felmérés tervezésében segítséget nyújthat annak meghatározása, hogy az ország területén milyen arányban oszlanak el a bejelentések. A KARINFO programrendszer segítségével ez is meghatározható megye, régió és környezetvédelmi felügyelõség szintjén. A április 1-i állapot megyék szerinti megoszlását mutatja be a 3. melléklet. A fenti csoportosítás mellett lehetõség van az EOV koordináták alapján áttekintõ térkép készítésére is, a feladat további lépéseinek tervezéséhez. 4

5 Az OSZ eredményeinek értékelése és felhaszálása a POP-okkal szennyezett területek felmérésére vonatkozóan A munka célja az Országos Környezeti Kármentesítési Program és az Országos Számbavétel alapján rendelkezésre álló adatokból levonható következtetések összegyûjtése a Stockholmi POP Egyezményben (2001) és az Aarhusi POP Jegyzõkönyvben (1998) érintett 16 POP anyagcsoportban felsorolt POP-okkal szennyezett területek feltehetõ elõfordulására az országban. Az ASZF lap tartalma folyamatos fejlesztés eredményeként jött létre 1996-tól kezdõdõen, a két említett nemzetközi szerzõdés létrejötte elõtt. Célja egy áttekintõ adatgyûjtés a szennyezõforrásokról/ szennyezett területekrõl. A feltehetõen a 16 POP vegyület valamelyikével szennyezett területekrõl korlátozott, általános információk állhatnak rendelkezésre, azonban az ASZF tartalma alapján összegyûjtött általános információk mint alapadatok alapján mélyebb célvizsgálatokra, feltárásokra lehetõség van. Az ASZF adatlap mellékletében (A3-as melléklet) a potenciálisan veszélyes anyagok között a 16 POP-ból szerepel néhány (PCB-k, PAH-ok, HCH-k, növényvédõszerek, stb.) és a potenciálisan veszélyes tevékenységek (A4-es melléklete az ASZF adatlapnak) kö zött is található olyan, ami POP szennyezést feltételez valamelyik vagy mindegyik környezeti elemben. Az ASZF adatlap tartalma szerint összegyûjthetõ azoknak a szennyezett vagy feltehetõen szennyezett területeknek a köre, melyek további mûszaki vizsgálatát követõen meghatározható a POP-al való szennyezés mértéke. A POP-ok célirányos feltárásának lépései az OKKP-ban: 1. A munka során elsõ lépésként át kell tekinteni az ASZF adatlap A3-as és A4-es mellékleteit (potenciálisan veszélyes anyagok listája, potenciálisan veszélyes tevékenységek listája), szem elõtt tartva azokat a kritériumokat, melyek jelen feladat szempontjából megfelelnek a POP-al való szennyezés valószínûségének. A potenciálisan veszélyes anyagok és tevékenységek meghatározásánál és a listából történõ kiválasztásánál tekintettel kell lenni az elõzõekben bemutatott, a KARINFO adattartalma alapján készített statisztikára is. A vegyület és elem szinten meghatározható szennyezések (pl.: aldrin, dieldrin, hexaklór-benzol stb.) száma csekély az átfogó, nagyobb csoportot jelentõ szennyezõ -anyagokhoz képest. (pl.: növényvédõszerek) Az ASZF adatlap mellékletének vizsgálatát, a POP szennyezések szempontjából a mellékletekben felsoroltak közül a feltehetõen érintett csoportok kiválasztását a témában jártas, POP -okat ismerõ szakértõknek kell megtenni. A lépés idõigénye feltehetõen 1-2 nap. 5

6 2. Az ASZF adatlap mellékleteibõl az 1. lépésben kiválasztott veszélyes anyagok és veszélyes tevékenységek alapján áll össze az a halmaz, melyet tovább vizsgálunk és szûrünk. Az 1. lépés kritériumai alapján összeállt halmazból át kell tekinteni a már szennyezõdött és feltehetõen szennyezõdött környezeti elemekre vonatkozó információkat (ASZF 4.1, 4.2 és 4.3 kérdései). Azokkal a területekkel szûkíthetõ a vizsgálatba bevonandó adatlapok listája, melyeknél nem történt környezeti elem szennyezése, illetve a szennyezett környezeti elem nem tartozik a feladat tárgyába. A 2. lépés a KARINFO programrendszer adattartalmát figyelembe véve készíthetõ el. 3. A környezeti elemekre vonatkozó adatok értékelését követõen célszerû azoknak az adatlapoknak a különbözõ halmazokba rendezése, melyekrõl már készült valamilyen szennyezést feltáró tanulmány és annak elérhetõsége is szerepel az adatlapon. A 3. lépést követõen legalább két, a z elõzõekben részletezett szakmai szempontok szerint szûkített halmazt kapunk. Az egyikben (a) azok a feltehetõen POP-al szennyezett területek találhatók, melyekre vonatkozóan csak az ASZF adatlap tartalma alapján rendelkezünk információval, a másikban (b) azok a feltehetõen POP-al szennyezett területek szerepelnek, melyekre vonatkozóan az ASZF adattartalma mellett további dokumentációk is elérhetõek az adatlapon megadott szervezetnél. Az (a) halmaz a Magyarország aktuális POP-al való szennyezettségének be cslésénél kitûnõen használható, a (b) halmaz pedig a becslés mellett további kutatásoknak is az alapját képezheti. 4. Az elõzõ lépésekben bemutatott, különbözõ szakmai szempontok szerint összeállított adathalmazok megyénként és régiónként tovább csoportosíthatók, a munka megfelelõ ütemezése érdekében. Segítségképpen a kiválasztott ASZF adatlapok tartalma szerint térképen is ábrázolhatók a szennyezett területek. A térképi ábrázolás az EOV-ban megadott koordináták alapján végezhetõ el. A lépés idõigénye körülbelül 2 hét, melyet a KGI-Kármentesítési Koordinációs Központ a KARINFO programrendszer adattartalmára támaszkodva végez el. 5. A fenti lépések alapján a (b) adatlap halmaz segítségével tervezhetõ a következõ ütem feladatai, melyben a területekrõl fellelhetõ tanulmányok alapján pontosan meghatározható egy-egy konkrét területen a szennyezõanyagok típusa és mennyisége. Ez az alapja lehet a további munkának, annak a kutatási folyamatnak, aminek során a Magyarországon POP-okkal szennyezett területek felkutatása és dokumentáltsága a cél

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

canor Országos Terv Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 28 március 2008 Végleges Jelentés Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Települési Szilárdhulladék-lerakók Országos Felmérése Phare project

Részletesebben

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai

5. fejezet. 5.1. A különböző minisztériumok, illetőleg az ezekhez tartozó hivatalok, intézmények, felügyeletek feladatai 174 5. fejezet A vegyi anyagokat kezelő minisztériumok, hivatalok és egyéb intézmények Cél: a kémiai biztonság és a vegyi anyag-kezelés különböző területeiért felelős minisztériumok és egyéb kormányzati

Részletesebben

Kormányzati és civil szervezetek, jogérvényesítõ felügyeleti szervek szerepe és feladatai a POP-okkal kapcsolatosan

Kormányzati és civil szervezetek, jogérvényesítõ felügyeleti szervek szerepe és feladatai a POP-okkal kapcsolatosan Kormányzati és civil szervezetek, jogérvényesítõ felügyeleti szervek szerepe és feladatai a POP-okkal kapcsolatosan Összeállította: Dr Kovács László (Környezettechnológiai Kft.), Lotz Tamás (KGI) I. Minisztériumok

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET

Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Előzmények Környezeti Kármentesítési Program I. TERVEZÉSI SEGÉDLET 2012 márciusában a MMK tagozatainak nyújtható 2011 évi Finanszírozási Pályázat aláírásával

Részletesebben

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez

Útmutató a Monitoring Információs Rendszer KÖRNYEZETHASZNÁLATI MONITORING adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez ADATOK Útmutató a Monitoring Információs Rendszer adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok kitöltéséhez 1 ADATOK Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 információs rendszer célja...3 A környezethasználati

Részletesebben

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN

MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN MIT TEHETNEK A CIVIL SZERVEZETEK A VÍZFOLYÁSOK, ÁLLÓVIZEK ÁLLAPOTÁNAK JAVÍTÁSÁÉRT? RÉSZVÉTEL A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉSBEN Segédlet civil szervezeteknek 1 IMPRESSZUM Az összefoglalót készítette:

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet költségvetése - a kormányprogram célkitűzéseinek megvalósítása érdekében - biztosítja a 2003-ban megkezdett szakmai programok folytatásához szükséges

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ

SZAKMAI ÚTMUTATÓ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSÉHEZ KÉSZÍTÉSÉHEZ 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 2 2. AZ AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM RENDSZERÉBEN... 3 3. AZ TARTALMI ELEMEI... 11 4. A LELŐHELY-FELDERÍTÉS MÓDSZEREINEK RÉSZLETES SZAKMAI IRÁNYELVEI ÉS DOKUMENTÁCIÓS

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere

A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására A szennyvíziszap-kezelés és hasznosítás jogi, gazdasági, műszaki, környezet-egészégügyi feltételrendszere Tanulmány Támogatta a Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE

SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA. Zárójelentés JELLEMZÉSE BEMUTATÁSA ÉS JELLEMZÉSE Zárójelentés LÉVAI PROJEKT A KÖRNYEZETI HATÁSTANULMÁNY ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ SZAKTERÜLETI VIZSGÁLATI ÉS ÉRTÉKELÉSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉGREHAJTÁSA Zárójelentés A FÖLDTANI KÖZEG BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA

AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSVIZSGÁLATA ÖKO KÖRNYEZETI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI, KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS FEJLESZTÉSI RT Munkaszám: 116-117/2004. AZ EURÓPAI UNIÓ TERVEZETT ÚJ VEGYI ANYAG SZABÁLYOZÁSÁNAK (REACH) GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, ILLETVE

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Közös módszertan az állami támogatások értékelésére EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX SWD(2014) XXX BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami támogatások értékelésére HU HU BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Közös módszertan az állami

Részletesebben

Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája

Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája Élelmiszer-ipari hulladékok statisztikája Dr. Hegóczki József, a Központi Élelmiszertudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa E-mail: j.hegoczky@cfri.hu Dr. Pándi Ferenc, a Központi Élelmiszertudományi

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon

Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon Magyar Természetvédők Szövetsége, Budapest

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája

Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Környezetvédelmi joganyag hierarchiája Alkotmány Nemzetközi szerződések EU joganyaga KTV Bírósági határozatok Végrehajtási törvények Kormányrendeletek Kormányrendeletek Kormányhatározatok Államigazgatási

Részletesebben

Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól

Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól Országos Egészségbiztosítási Pénztár Kitöltési útmutató az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható fekvőbeteg részére végzett rehabilitációs ellátás kódolási szabályairól Az egészségügyi szolgáltatások

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/ 2004. (VIII. 24.) rendelete a Hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről 1. Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben