Kormányzati és civil szervezetek, jogérvényesítõ felügyeleti szervek szerepe és feladatai a POP-okkal kapcsolatosan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kormányzati és civil szervezetek, jogérvényesítõ felügyeleti szervek szerepe és feladatai a POP-okkal kapcsolatosan"

Átírás

1 Kormányzati és civil szervezetek, jogérvényesítõ felügyeleti szervek szerepe és feladatai a POP-okkal kapcsolatosan Összeállította: Dr Kovács László (Környezettechnológiai Kft.), Lotz Tamás (KGI) I. Minisztériumok valamint háttérintézményeik, felügyeleti és ellenõrzõ szervezetek A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagokkal (POP-ok) kapcsolatos teendõk irányításáról, felügyeletérõl, ellenõrzésérõl az érintett tárcák, azok háttérintézményei, a hatósági jogkört gyakorló környezetvédelmi felügyelõségek valamint számos a témában résztvevõ állami és civil szervezet gondoskodik. A feladatok és felelõsségek jelenleg a következõ résztvevõk között oszlanak meg: a./ Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelmi feladatok végrehajtásának és koordinálásának felügyelete a mindenkori miniszter feladata, melyet a 155/2002. (VII. 9.) számú Korm. rendelet foglal magában a miniszter többi feladatával és tevékenységével együtt, így Magyarországon a Stockholmi Egyezmény határozatainak elõ készítéséért, végrehajtásáért és annak ellenõrzéséért szintén õ a felelõs. A minisztériumon belül számos egység foglalkozik az Egyezménnyel kapcsolatos teendõkkel. Ezek közül a legtöbb feladat a következõ egységekre hárul: Környezetvédelmi Hivatal Levegõtisztaságvédelmi, Zaj- és Rezgésellenõrzési Fõosztálya: ide vannak telepítve a POP-okkal kapcsolatos irányító és ellenõrzõ funkciók, itt tevékenykedik a Stockholmi Egyezmény nemzeti focal pontja. Feladata, hogy a POPokkal kapcsolatos nemzetközi ûléseken rés ztvegyen és a szükséges új szabályozások bevezetését kezdeményezze és elõkészítse. E fõosztály speciális feladata még, hogy a levegõbe jutó POP szennyezések megelõzésére ill. ellenõrzésére megfelelõ jogszabályokat dolgozzon ki. Környezetvédelmi Hivatal Víz és Talajvédelmi Fõosztálya: mind a felszini, mind a felszin alatti vizek és a talaj POP szennyezésének megelõzését ill. annak ellenõrzését szolgáló jogszabályok elkészítése a feladata. A fõosztály feladatát képezi még a POPokkal szennyezett területek kármentesítésére szolgáló programok irányítása.

2 Környezetvédelmi Hivatal Hulladékgazdálkodási és Technológiai Fõosztálya: felel az Országos Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozásáért és végrehajtatásáért: a POPok kezelését érintõ több feladat is szerepel ebben, úgymint a szükséges hulladékártalmatlanító kapacitások megteremtése, a növényvédõszer-maradványok és a szennyezett göngyölegek begyüjtése és kezelése, a PCB tartalmú olajokat tartalmazó berendezések felmérése és ártalmatlanítása, lerakók felmérése, új lerakók létesítésének elõkészítése, stb. A fõosztály feladata a fentiekhez kapcsolódó jogszabály-alkotás. b./ Jogérvényesítõ és hatósági szervezet: Országos Környezet- és Vízügyi Fõfelügyelõség és területi szervei A gyakorlatban a környezetvédelmi tárgyú törvények és szabályzatok végrehajtatásának feladatát és az elsõfokú hatósági feladatokat a környezetvédelmi felügyelõségek és a vízügyi felügyeletek országos hálózata, továbbá - mint másodfokú hatóság - az Országos Környezetés Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban Fõfelügyelõség) végzik el, melyek feladat és hatáskörérõl a 183/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezik. A környezetvédelmi felügyelõségek területi alapon történõ felosztás szerinti tizenkét tagból álló országos hálózata felelõs a POP-okkal kapcsolatosan a helyi végrehajtatásért és az ellenõrzésért. A felügyelõségeknek továbbá jelentõs szerepük van a POP-ok felmérésében, mint hatósági mintavevõknek. A mintavételekbõl és analízisekbõl származó adatbázis kezelése és frissítése szintén a felügyelõségek hatáskörébe tartozik. A Fõfelügyelõség állami feladatként elvégzendõ alaptevékenysége körében a perzisztens szerves szennyezõkkel is kapcsolatosan a következõ teendõket látja el: A Fõfelügyelõség állami feladatként ellátandó alaptevékenysége körében: gyakorolja - a külön jogszabályokban meghatározott elsõ fokú környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági, szakhatósági jogköröket, - a külön jogszabályokban meghatározott elsõ fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági, szakhatósági jogkörök esetében a másodfokú hatósági jogkört; szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, a tevékenysége során keletkezett adatokat; elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintõ jogszabályok végrehajtását, ideértve a területi szervek hatósági munkáját, a jogerõs kötelezettségek teljesülését; 2

3 együttmûködik - szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint - a Minisztérium szervezeti egységeivel; vezeti a külön jogszabályban meghatározott hatósági nyilvántartást. A területi Környezetvédelmi Felügyelõségek Állami feladatként elvégzendõ alaptevékenységük közül azok, amelyek kapcsolatosak a perzisztens szerves szennyezõk csökkentésével is, a következõ teendõket látják el: gyakorolják a külön jogszabályokban meghatározott elsõ fokú környezetvédelmi hatósági jogköröket; a környezet védelme érdekében együttmûködnek a helyi önkormányzatokkal, a természetes személyekkel és szervezeteikkel, a gazdálkodó szervezetekkel és mindezek érdekvédelmi szervezeteivel, valamint más inté zményekkel; közremûködnek a környezetvédelmi érdekek érvényesítését szolgáló nemzetközi feladatok végzésében; hozzáférhetõvé teszik a környezet állapotáról szerzett adatokat, és megfelelõ tájékoztatást adnak azokról; véleményezik a települési önkormányzatok környezetvédelmi tárgyú rendelet- és határozattervezeteit, a környezet állapotát érintõ terveinek tervezetét és a környezetvédelmi programokat; ellátják - a miniszter által meghatározott feladatmegosztás szerint - a környezet állapotának és használatának figyelemmel kíséréséhez, igénybevételi és terhelési adatainak méréséhez, gyûjtéséhez, feldolgozásához és nyilvántartásához kialakított környezetvédelmi mérõ-, észlelõ -, ellenõrzõ hálózat (monitoring), valamint az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) mûködtetéséhez szükséges - hatáskörébe utalt - területi feladatokat, továbbá együttmûködnek más ellenõrzõ és információs rendszerekkel; összegyûjtik és az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátják az Információs Rendszer mûködtetéséhez szükséges - feladatkörükkel összefüggõ - adatokat; közremûködnek a környezet állapotának, valamint elérendõ állapotának (célállapot) feltárását, illetõleg nyilvántartását célzó feladatok végrehajtásában; bejegyeztetik a jogerõs hatósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás tényét, mértékét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásba, illetve annak megszûnésekor, valamint változásakor intézkednek a törlés vagy módosítás iránt; 3

4 segítik az illetékességi területén mûködõ önkormányzatokat környezetvédelmi hatósági feladataik ellátásában; ellátják a környezeti károk elhárításának irányításával összefüggõ - külön jogszabályban meghatározott - területi feladatokat; nyilvántartást vezetnek a környezetvédelmi engedélyekrõ l, a környezetvédelmi mûködési engedélyekrõl és egyéb - külön jogszabályban meghatározott esetben kiadott - hatósági határozatáról, szakhatósági állásfoglalásáról; véleményezik a felszámolási, végelszámolási eljárásban a környezeti károsodások, terhek rendezését elrendelõ határozat végrehajtására a felszámoló által kötött szerzõdést, közbensõ mérleget, vagyonfelosztási javaslatot; területi hulladékgazdálkodási tervet készít; vízvédelmi intézkedési programot és szennyezéscsökkentési intézkedési tervet készít; egyedi vízgyüjtõ-területi határértéket állapít meg; részt vesznek a környezeti tudat- és szemléletformáló feladatok ellátásában, közremûködnek a környezetvédelmi kutatási, oktatás, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységekben; A civil szervezetekkel való együttmûködés koordinációja a hatóság felõl, az állami szerepvállalás gyakorlati kivitelezése. A minisztérium szakmai háttérintézménye a Környezetgazdálkodási Intézet látja el e projekt (és számos más projekt) irányítását. Az Intézet másik fõ tevékenysége a jogszabályok szakmai elõkészítése, valamint hatástanulmányok készítése. Az Intézet akkreditált mérõlaboratóriuma alkalmas a legnagyobb pontosságot igénylõ mintavételi és analitikai vizsgálatok végzésére. c./ Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Miniszter koordinálja az emberi egészség megõrzésével kapcsolatos feladatokat (a POP-okkal kapcsolatosan is), így az egészségkárosodás formáinak, mértékének és gyógyítási lehetõségeinek felmérése, a megoldások közzététele, a kémiai biztonság megteremtése. A Miniszter ezen feladatainak végrehajtását több intézmény végzi, a feladatok megosztásával. Ezen intézmények és feladataik: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) Feladatai a POP-okkal kapcsolatosan: 4

5 közegészségügyi (környezet- és település-egészségügyi, élelmezés- és táplálkozásegészségügyi, munkaegészségügyi, kémiai biztonsági), egészségfejlesztési (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegõrzés), továbbá az egészségügyi igazgatási és koordináció területén meghatározott feladatokat lát el. A POP csökkentési feladatokba különösen az EszCsM két háttérintézménye kapcsolódott be: + Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (FJOKK) Országos Kémiai Biztonsági Intézete (OKBI) elemzi és gyüjti az adatokat, vizsgálatokat folytat a perzisztens szerves vegyületeknek az emberi egészségre való hatásáról, gondozza a PIC Egyezményt; + Fodor József Országos Közegészségügyi Központ (FJOKK) Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézete (OÉTI) elemzi, adatokat gyüjt az élelmiszerek POP tartalmáról, vizsgálja az emberi szervezetben a környezetben tartósan megmaradó szerves vegyületek expozícióját. d./ Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Magyarországon a mezõgazdaság a legnagyobb területhasználó, az ország területének ~85% -a felhasználható mezõgazdasági vagy erdõgazdálkodási célra, így ebben az ágazatban a talajok minõsége és a növények és állatok által elfogyasztott víz minõsége az egyik legfontosabb feltétele a termelésnek. A talaj és vízszennyezések megelõzése, és a meglévõ szennyezések megszüntetése alapvetõ célja a mezõgazdaságnak. A mezõgazdaságban jellemzõen diffúz szennyezés keletkezik A perzisztens szerves szennyezõk a mezõgazdaságban fõként növényvédõszerek formájában vannak jelen, melyek használatát az esetek többségében már régen betiltották, de raktárakban, egyes élõ szervezetekben, a talajban és a természetes vizeinkben még megtalálhatók. A Miniszter feladatai a POP-okkal kapcsolatosan: az agrárkörnyezet-gazdálkodás, a növényvédelem, a növényegészségügy, az állategészségügy irányítása, a termõföld minõségének védelme, a térképészet és a földügy, továbbá a mezõgazdasági célú vízgazdálkodás központi irányítása. Különösen az FVM egyik háttérintézménye, az Országos Növény- és Talajvédelmi Szolgálat (ONTSZ) veszi ki részét a POP csökkentési programból. Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat feladatai: a növényvédõszerek forgalomba hozataláért és kivonásáért, valamint a kereskedelemért felel, 5

6 a növényvédõszer maradékok, szennyezések nyilvántartása, az adatbázis kezelése, az agrár-környezetvédelmi célprogramok támogatása, a Talajinformációs Monitoring (TIM) hálózat mûködtetése. A területi Növény- és Talajvédelmi Állomások feladatai: a talajvédelmi szolgálat szakemberei a Központi Szolgálat irányításával felmérik a károkat, mintavételezés, a talajok illetve a kutak szennyezettségének, növényvédõszer maradékok által okozott szennyezéseknek a meghatározása. e./ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium A Miniszter felelõsége a veszélyes árúk szállításával kapcsolatos követelmények meghatározása és betartatása területén érinti a perzisztens szerves szennyezõ anyagokkal kapcsolatos hazai szabályozást. Meghatározza - ha kell kiegészíti - az export / import engedélykötele s termékek jegyzékét vámtarifaszám szerint és felügyeli az engedélyezési folyamatot. f./ Központi Statisztikai Hivatal Magyarországon a statisztikai adatok összegyûjtéséért és kezeléséért a Köponti Statisztikai Hivatal a felelõs. Ez a hivatal gyüjti és közli azokat a tevékenységi adatokat, amelyek segítségével a perzisztens szerves szennyezõ anyagok kibocsátása kiszámítható. II. Környezetvédelmi civil szervezetek és a lakossági részvétel A perzisztens szerves szennyezõ anyagokkal kapcsolatos legfõbb teendõ az emberi egészség hathatós megõrzésének biztosítása. Ezt a feladatot csak a lakosság és a civil szervezetek széleskörû és tudatos bevonásával lehet elvégezni. A Stockholmi Egyezmény végrehajtásáért felelõs szervezetek munkájában a többi teendõ mellet hangsúlyt kell fektetni a POP-okkal kapcsolatos ismeretek bõvítésére, az információk széleskörû terjesztésére, valamint a védekezésben és megelõzésben történõ aktív részvétel fokozására, fõként a lakosság és a civil szféra körében. Ezek a célok az információ k szélesebb körû és hatékonyabb elérhetõségével, valamint a témával kapcsolatos oktatási programok szervezésével és lebonyolításával érhetõk el. A civil szféra és a lakosság bevonása a teendõkbe a következõ területeken képzelhetõ el leginkább: 6

7 A közéleti személyek és politikai döntéshozók környezeti tudatosságának növelése, Az összes POP-okkal kapcsolatos információ nyilvánosságra hozatala, amely a hatályos jogszabályok szerint nem számít titkosnak, Oktatási és gyakorló programok kifejlesztése és megvalósítása a POP-ok környezeti és egészségügyi hatásairól, a megelõzésrõl, a POP-okat helyettesítõ anyagokról, és a teendõkrõl. Az oktatási programoknak fõleg a lakosság kevésbé értesült és a POP-ok káros hatásainak erõsebben kitett részét kell megcéloznia, mint a nõk, gyerekek és az alacsonyan iskolázottak. Fontos, hogy az ismeretterjesztés és az oktatás a társadalom minden rétegét elérje, így pl. a tanárokat és tanulókat éppúgy, mint az érintett gazdasági szervezetek vezetõit. Sok más országhoz hasonlóan a POP-okkal kapcsolatos teendõk szervezésében és végrehajtásában a lakossági részvétel fõként a civil szervezeteken keresztül történik, Magyarországon is. A civilek közül is fõleg azok vállalnak jelentõs szerepet, amelyek fõ tevékenysége a környezetvédelem. A teendõket nagyjából felosztják maguk között, bár egy feladatot több szervezet is elláthat. A leghasznosabb tevékenységük a társadalom különbözõ szintjeinek tájékoztatása, oktató és tréning kurzusok lebonyolításával, internetes honlapok létrehozásával, versenyek és egyéb nyilvános események megszervezésével és lebonyolításával. Másik igen jelentõs feladatuknak tekintik a kapcsolat teremtést és a közvetítést az ügyben érintett résztvevõk között, így megpróbálják egy asztalhoz ültetni a vállalkozások, az állami szervezetek, a döntéshozók és a lakosság képviselõit, a mindenki számára elfogadható megoldás megtalálásának érdekében. Szintén fontos teendõ a külföldi szervezettekkel, fõként környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezettekkel történõ kapcsolatfelvétel, valamint a tapasztalatcsere és a segítségnyújtás szakmai kérdésekben. Létezik egy kifejezetten a POP-ok hatásaival és a POP-ok kiküszöbölésével foglalkozó nemzetközi zöld hálózat, az IPEN (International POPs Elimination Network), amelynek magyar tagszervezetével már felvettük a kapcsolatot. Hazánkban a környezetvédelmi szervezetek és egyesületek igen jelentõs hagyományokkal rendelkeznek, egyesek közülük már a rendszerváltást megelõzõen is aktívan mûködött. A jelenlegi rendszerben a zöld szervezetek egy há lózatban mûködnek, ami segíti az együttmûködést a feladatok felosztását, a pályázatokon való hatékonyabb részvételt. Ez a hálózat a Magyarországi Zöld Mozgalom, melynek több mint 300 tagszervezete van. A mozgalom rendszeresen tart országos találkozókat, ahol a civilek mellet az állami szervezetek is részt vesznek. Így 2004-ben Debrecenben lesz az országos találkozó, ahol a perzisztens 7

8 szerves vegyületekkel kapcsolatos és a civil szféra számára fontos ismeretek, információk, - többek között e leltár lényeges megállapításai - be lesznek mutatva. A zöld mozgalom szerepe azért is nõhet meg a POP-okkal kapcsolatos tájékoztatásában és egyéb akciók lebonyolításában, mert a lakosság egyre fogékonyabb lett a legújabb környezetvédelmi kutatások és programok eredményei és a felhasználható tapasztalatok iránt. Különösen azok a civil szervezetek, amelyek a perzisztens szennyezõkkel széles körûen foglalkoznak, azaz mind a szennyezések, mind az emberi szervezetre gyakorolt hatások, mind a megoldások a vizsgálatuk tárgyát képezi, képesek a lakosságot széleskörûen tájékoztatni. Ebbe a projektbe eddig két olyan zöld szervezet kapcsolódott be, amelyek tevékenysége a perzisztens szennyezõ anyagok kiküszöböléséhez (is) köthetõ, ezek: REFLEX Környezetvédõ Egyesület (Gyõr) végezte el azt a felmérést, amely a hulladékos fejezetben látható és amelyben néhány dunántúli megyében feltérképezték a POP hatóanyagú növényvédõszer maradványokat. Figyelemre méltó, hogy egy korábbi projektjükben, amelyet egy szlovák zöld szervezettel együtt vé geztek, az összegyüjtött szermaradványokat egy a veszélyes hulladékok égetésére szolgáló égetõben elégettették. Hajdúsági Civil Központ és Adattár Alapítvány (Hajdúböszörmény) az említett IPEN-nek a POP-okkal foglalkozó nemzetközi zöld hálózatnak - a hazai tagszervezete, amely vállalta a POP-okkal kapcsolatos információk hazai terítését, amiben a KvVM segíti és ellátja a szükséges háttéranyagokkal. Erre elõszõr 2004 márciusában, a hazai környezetvédõ civil szervezetek országos találkozóján kerül sor

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet

341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 341/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság és a környezetvédelmi

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet

276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 276/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről A Kormány az államháztartásról szóló,

Részletesebben

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Hadabásné Szigethy Gyöngyi. Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek. A követelménymodul megnevezése: Hadabásné Szigethy Gyöngyi Környezetvédelmi és vízügyi igazgatási ismeretek A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE OTKA -kutatás, T 049067 FT2 Beszámoló Témavezető: Dr. Nagy Imre 2009. február Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Kutatási terület,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Környezetvédelmi törvény 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei,

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér +

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 2013. április 22. A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban: tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér + 1. Bevezetés... 2. A hazai környezetügy főbb szervezeti, jog- és programalkotási

Részletesebben

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése

XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. fejezet. 2005. évi költségvetése A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése Budapest, 2004. október hó A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet 2005. évi költségvetése a 2004. évben elkezdett

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Európai Unió és a Magyar Köztársaság támogatásával Dr. Mikó Zoltán: Agrár-, és vidékfejlesztési igazgatás 2008. 2008. július Bevezetés Hazánk agrárgazdasága, és ezzel együtt az agrár-, és vidékfejlesztési igazgatása 2004. évi EU csatlakozás óta jelentős

Részletesebben

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok

4. fejezet. Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok 107 4. fejezet Vegyi anyagok-kezelését szabályozó törvényi eszközök és ún. nemjogi szabályozási mechanizmusok Cél: a vegyi anyagok-kezelését szabályozó jogi eszközök és egyéb mechanizmusok áttekintése,

Részletesebben

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása

14. fejezet. Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása 411 14. fejezet Kémiai fenyegetések (terrorcselekmények, haváriák, katasztrófák) elhárítása Cél: a kémiai fenyegetések elhárítása hatékonyságának elemzése a fenyegetések gyors felismerése, az érintettek

Részletesebben

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban

A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága A hazai környezetügy az elmúlt negyedszázadban Tények és adatok, hazai előzmények és nemzetközi háttér Budapest, 2013 A bevezetés, a kortörténeti összeállítás

Részletesebben

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet. egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék

Vízminőségvédelem. A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere. Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelem Vízminőségvédelem A magyar környezetvédelmi igazgatás rendszere Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium A környezetvédelem

Részletesebben

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd

2008. 10. 22. NYF MMFK. Barna Sándor főiskolai tanársegéd 2008. 10. 22. NYF MMFK TÁJ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ELŐADÁS VÁZLATOK 3. ÉVES SZAKIIRÁNYOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Barna Sándor főiskolai tanársegéd Oldal:2 Az 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Készült Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának megbízásából II. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM (2005-2008) Egyeztetési anyag PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 198. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 27., hétfõ 198. szám Tartalomjegyzék 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 315/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 316/2010. (XII. 27.) Korm.

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

2. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba, és a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 422 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 6. szám A földművelésügyi miniszter 3/2015. (II. 4.) FM utasítása az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési

Részletesebben

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program

Agrár Széchenyi Kártya Genetikai erőforrásaink megőrzése Tanyafejlesztési Program Kulcskérdés továbbá a piacra jutás, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kap a nyers és feldolgozott termékek hazai piaci védelme, a hazai értékesítési lehetőségek javítása. A Kormány prioritásként kezeli

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartandó ülésére Tárgy: Tájékoztató a Katasztrófavédelmi Törvény, a Honvédelmi Törvény változásaiból adódó az önkormányzatokat

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában

A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában Kohlheb Norbert Pataki György A környezetvédelmi felügyelőségek mint street-level bureaucracy szerepe a környezetpolitikában 14. szám Budapest, 2002. október ISBN 963 503 291 9 ISSN 1587-6586 A Budapesti

Részletesebben

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.)

Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2014- ig (OHT-II.) 2009. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 6 STRATÉGIAI ALAPOK ÉS KERETEK... 7 1. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS HELYZETE ÉS ÁTFOGÓ CÉLJAI...

Részletesebben