HÍRLEVÉL. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május. Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május. Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség"

Átírás

1 HÍRLEVÉL A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május Adom az én törvényemet az ő elméjökbe és az ő szívökbe írom azokat és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem ( Jak 8,10 ) Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség

2 Pünkösdtől - pünkösdig P ünkösd a keresztyén világban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Keresztény tartalmáról Lukács evangélista tudósít az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvének második fejezetében, mely bibliai könyv bizonyságot tesz a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről, ami szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelent meg az apostoloknak. A Szentírás tanúsága szerint erő töltötte el őket a magasságból, mely arra hatalmazta fel a tanítványokat, hogy nyilvánosan tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról, majd ezek a bátor hitvallók megkereszteltek háromezer embert. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. A pünkösdi esemény csodájában benne van tehát mindaz, amiről Jézus Nikodémusnak beszélt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába (János 3: 5). Itt hangzik el a pünkösd legitimitása, azt a missziói parancsot alátámasztva, amit az Úr Jézus mennybemenetele előtt mondott tanítványainak: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Máté 28: 19). Jézus azt kérte tanítványaitól, hogy kereszteljenek és gyarapítsák az Isten országát. Csakhogy a mások általi bizonyságtétel és a víz általi keresztség nem vezet el az Isten országának titkához. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint a Lélek dolgaival. A test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség (Róma 8: 5-6). Pál azt mondja, amit Jézus mondott Nikodémusnak, hogy a Krisztus követésének alapja, az újjászületés csodája. Ez az újjászületés, az Isten Lelkének kitöltekezésével, vagyis a pünkösd ünnepével vált mindenki számára elérhetővé abban az ünnepi órában, amikor a tanítványok közös hittel és egy akarattal dicsérték az Istent. Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe. Az ószövetség idején aratási ünnep és a Sínai-hegyi szövetségkötés emléknapja volt. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon kapott helyet a naptárban. Így a húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta. A megnevezett ünnepi órában Péter bizonyságtételére megkereszteltek háromezer embert, jóllehet Péter beszéde semmilyen retorikai szempont szerint nem volt kiváló. Péter beszéde egyedi és bátor volt, melyet a kiáradt Szentlélek legitimizált, aminek elmondása után a római hatalom bosszújának rettenetében élő emberek, fel merték vállalni hitük bizonyságát. Ahogy Pál mondja a Római levélben: ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róma 8: 13-14). Nos, Istennek Lelke vezérelte ott és akkor, a csoda szent pillanatában Péter apostolt és a mintegy háromezer lélek életét. Ami a hit általi megerősítés és a bátor kiállás mellett, perzselően hatott az emberek szívére, akik közös hittel és egy akarattal dicsérték az Istent, és abban az órában gyülekezetté váltak. Istennek Lelke ma is vezet bennünket. Hiszen mi is komolyan vesszük az Úr Jézus Krisztus missziói parancsát. Vállaljuk a keresztséget, imádkozunk és szolgálunk gyülekezeteinkben, nőszövetségeinkben és nem utolsó sorban szolgáljuk a ránk bízottakat, végezzük a misszió áldott ajándékát. Vajon imádkozunk-e eleget újjászületésért? Azért a Lélek általi megerősítésért, ami felhatalmaz a Krisztus ügyének hiteles szolgálatára. Vettünk-e Szentlelket? kérdezhetnénk, hiszen maga a feltámadt Jézus lehelt rá tanítványaira és mondta nekik: Vegyetek Szentlelket! (János 20: 22). És közben el is bizonytalanodunk, mielőtt választ adnánk, mert pontosan nem is értjük, mit jelent Szentlelket venni. Megkereszteltek minket, még ifjú korunkban konfirmáltunk, úrvacsorával rendszeresen élünk, imádkozunk és szolgálunk, mégsem értjük mit jelent Szentlelket venni. B izony, amikor részt vállalunk Isten országának építésében, tesszük a dolgunkat a mindennapi életben, nem mindegy, hogy milyen lélek lakozik bennünk. Nem mindegy, hogy eljutunk-e az evangéliumig, Isten földig hajló szeretetének bizonyítékával. Oldal 2

3 Nem mindegy, hogy hogyan éljük meg Istennek testet öltött szeretetét. Mert úgy vagyunk, hogy minden akaratunk, jó szándékunk és igyekezetünk ellenére, mégis előfordulhat, hogy nem elég a mi életünk szolgálata. Pedig mi mindent megtettünk! gondoljuk sokszor. Sőt, értetlenek vagyunk, miért nem úgy, nem azzal az eszközkészlettel, nem olyan eredménnyel vált nyilvánvalóvá az Isten szeretete kezeink munkájában. Bizony, Isten országában van olyan, hogy a minden mégis kevés, és amiről azt gondoljuk, hogy nem elég, arról később kiderül, hogy tetszett az Istennek Azzal válunk Isten fiaivá, ha folyamatosan könyörgünk a Lélek ajándékáért, ha nemcsak tervezünk, szeretünk, imádkozunk és szolgálunk, hanem közben teljes odaadással könyörgünk életünk Istenben való megformázásáért. Imádsággal kérjük Istennek Szentlelkét, hogy áradjon ki életünkre, elevenítsen meg minket szívünkben és gondolatainkban, hogy Isten ügyének odaszánt emberek, felelős gondolkodású hitvallók lehessünk, amihez szükséges a szentlélektől való újjászületés. Elhagyni a bűnben, emberi gyengeségben és hatalom által részeggé tett óemberi életünket és felölteni az új ember Krisztusban megnyert arcát, Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk (Róma 6: 7-8). Krisztussal együtt élni a legtisztább és legszentebb élet, amikor a kimondott szó és a szolgáló élet ugyanazzal a jelentéssel bír. Szentlélek által újjászületni azt jelenti, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis értjük egymás szavát, hiszünk az Úristen cselekvő szeretetében. Milyen nagy szükség lenne a közös akaratban érlelt hitvalló életek cselekedeteire! Nos, ezt a lelkiséget és ennél sokkal többet, közösséget, az anyaszentegyházat adta az első pünkösd ünnepe. Ezzel a lelki közösséggel meggazdagodva töltsük be a Krisztus törvényét életünkben, és gondoljunk így az ünnep örömének szent áhítatában saját gyülekezetünkre, helyi nőszövetségünkre, regionális és országos nőszövetségi közösségeinkre, hiszen valamennyien azzal a bizonyságtétellel veszünk részt a misszióban, hogy bizonyságot tegyünk az Úr Jézus Krisztusban elkészített megváltás és új élet öröméről. E hhez az igazi örömhöz kívánok minden kedves testvéremnek Isten Lelke által megélt újjászületett életet! Lakatos Enikő lelkipásztor Amikor Izrael fiai negyvenévnyi vándorlásuk idején, sok-sok nehézségen, nyomorúságon estek át, szólt az Ige hozzájuk, emlékeztetve őket múltjukra. Az Úr, aki kihozta őket Egyiptomból, a szolgálat házából, ma is ugyanaz az Isten, aki szólt és cselekedett a múltban is. Ma sem hagyja el azokat, akik hozzá fordulnak. Emlékezniök kellett a vándorlás közben. Az idősebbek elmondták fiaiknak és unokáiknak, ki volt Ábrahám, Izsák, Jákob, akiket elhívott az Úr, akik hűségesen követték Őt, s reménykedniök kellett abban az Istenben, aki az őseiket is vezette, sokszor nagyon nehéz körülmények között, de soha nem hagyta el őket. A Református Nőszövetség a huszadik század egyik legnehezebb idején alakult meg. Egy olyan korban, amikor ember az ember farkasává vált, amikor a második világháború pusztítása már közelünkben tombolt, amikor ártatlan embereket a Dunába öltek, amikor gyerekeket koncentrációs táborokba vittek, amikor a vasutakat, hidakat felrobbantottak, amikor a városokat szétlőtték, és senki sem törődött azzal, mi történik azokkal, akik a pincék sötétjében reszketve félnek. Igen, akkor szólalt meg Isten egy áldott szolgája, olyan nagy a baj, most már asszonykezekre van szükség... S most, amikor Istennek hála nem hullanak a bombák, már szépek a városaink, gyermekeink iskolába járhatnak, most is vannak problémák, amikhez asszonykezekre van szükség. Sok embernek beteg a lelke, nincs munkája, nem elég a jövedelme az élethez, megnőtt a bizalmatlanság ember és ember között. Félünk egymástól, nem egy esetben mindenkitől. Aztán bezárkózunk, szóba sem állunk egymással. Sok az öngyilkos, de sok a betörés, és mindenféle rettenetes bűn. Mit tehetnének ilyenkor a mai asszonykezek? ÁBRAHÁM,IZSÁK, JÁKOB ISTENE... Ma is van sok gyülekezetben Nőszövetség, de vajon tudják-e honnan jöttünk? Tudjuk-e mit jelent reformátusnak lenni? Ki volt Kálvin János, Luther Márton, vagy Sztárai Mihály, Bethlen Gábor,Kálmáncsehi Sánta Márton, Lorántffy Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata, Vargha Gyuláné, Molnár Mária, vagy éppen Zsindelyné Tüdős Klára vagy Szabó Éva? Ismerjük őket? Tudjuk mit tettek ők? És itt kell feltennünk a kérdést, mit teszünk mi? Amikor a Nőszövetség a II. Világháború idején megalakult, az nem egy kellemes klub volt. Ott összejöttek azok az asszonyok és lányok, akik megismerték az Úr Jézus Krisztus szeretetét, és hitték, ezt a szeretetet kell beleélniük abba a világba, ami akkor őket körülvette. Igen, embereket mentettek, gyógyítottak, bujtattak, enni adtak, mikor mi kellett., azt tették. Amikor az első tanítványok Jézussal járták Izrael útjait és sok, sok ember vette körül Jézust, s a tömeg már éhes volt, ki adott nekik enni? Az Úr maga. A tanítványok csak osztogatták azt, amit Jézus rájuk bízott. Jutott mind az ötezernek, sőt, még maradt is tizenkét teli kosárral. Nőszövetségeinkben sok- sok asszony és lány szeretne segíteni, de ki mondja meg nekik mit kell tenniök? Ezért gondolt Nőszövetségünk vezetősége arra, hogy kerületenként tanfolyamokat szervezünk, egyrészt közösen megtanulni múltunk történetét, másrészt megbeszélni, mikor hol és mire van szükség ama női kezekre... Soha nem felejtve el: Amikor megtettétek ezeket, akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg... Mt 25: 4O Dr. Pásztor Jánosné Oldal 3

4 Közös imádság és közös igyekezet a békére, igazságosságra és a teremtett világ megőrzésére január 28-án, Budapesten a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában előkészítő konferencián ismerhették meg az érdeklődők az idei világ-imanap anyagát, és képet kaphattak a bemutatkozó országról, az ott élő keresztyének problémáiról. Hazánkban is egyre több gyülekezet szervezte meg testvéregyházakkal közösen a március első péntekére meghirdetett világ-imanapot. Idén malajziai nők készítették elő a világ-imanap anyagát. P. Tóthné Szakács Zita, a MEÖT Női Bizottságának elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy földrajzi távolság ellenére sok a párhuzam hazánk keresztyéneinek problémáival. A malajziai nők által megfogalmazott téma, a Győzedelmeskedjen az igazság! - még soha nem volt olyan aktuális az utóbbi években Magyarországon, mint ma. Oldal 4 A világ-imanapról Az első lépést 100 évvel ezelőtt Amerikában tették meg azzal, hogy néhány asszony/nő a különböző egyházakból összejött, hogy imanapot tartson, ami azután igen gyorsan a nők világ-imanapjává nőtte ki magát. Ma keresztyén nőket találunk a világnak több mint 170 országában, akik ezen a napon, március első hetében az egész világon közös imára és istentiszteletre jönnek össze. Még ennél is régebbi a Y.W.C.A női mozgalma, amely kiváltképpen a jogfosztott, illetve szegény nőkért kötelezte el magát, nemcsak imádkozva, hanem segítséget is nyújtva nekik, sokakat készítve fel arra, hogy saját egyházukban és társadalmukban folytassák tovább a küzdelmet ezeknek felemelkedéséért. Ez a két mozgalom volt az első útkészítő a világon, s fáradozásuk eredményeként is létrejött az Egyházak Világtanácsa, s az a konciliáris folyamat, ami a béke, az igazságosság és a teremtett világ megőrzését tűzte zászlajára. /Ruth Epting: Nők az egyházban és a társadalomban (1994) Malajzia többségében iszlám vallású ország. De a muszlim mecseteken kívül megtalálhatók a buddhista templomok is, a délindiai építőművészet által létrehozott hindu, és a keresztyén templomok is. A vallásszabadság nem csak alkotmányban rögzített tény, hanem az országban többféle vallási kultúrában nőnek fel a gyerekek. A keresztyén egyházak gyökeret vertek ebben a maláj kultúrában. Mindenféle misszionáriusi tevékenység nyilvános végzése viszont törvényi tilalom alá esik. Már az is missziónak minősül, ha valaki valakit, aki nem keresztyén, meghív istentiszteletre. A Biblia nem jelenhet meg maláj nyelven, és ha mégis terjesztenek Bibliát, rá kell írni: Nem muszlimok részére. Az iszlámra is vonatkozik a misszionálás tilalma. A kormány a missziói tevékenység tilalmát azzal indokolja, hogy így megőrizhetik a különböző vallások békés egymás mellett élését. A maláj nők az utóbbi évtizedekben nagy eredményeket értek el és főleg a képzettségük révén pótolták be lemaradásukat a férfiakkal szemben. Vállalkozó nők vagy akadémikus nők ma már nem számítanak ritkaságnak. Mégis sok családban a nőket továbbra is a hagyományos háztartási és anyai feladatok szerepéhez kötik, míg a férfiak családfőként képviselik a családot. Sok asszony még hátrányos helyzetben van Malajziában. Sok családban érvényes az a hagyományos felfogás, hogy a nőknek, a lányoknak a háztartásban van a helyük.. /www.meot.hu/

5 A Malajziában élő nőkért imádkoztunk Újpalotán is Jeles alkalom gyülekezeteinkben a Nők Világ-imanapja. Aki ismeri, tudja, hogy milyen felemelő érzés, lányok és asszonyok közösségében, tőlünk távoli országban élő asszonyokért, leányokért, családokért imádkozni. Értük, akikre éppen az imanap irányítja figyelmünket. Akikről eddig semmit sem tudtunk, de akik életük, történetük elmondásával ismerőseink lesznek, barátokká válnak, mintha közöttünk élnének. Mindig csoda, hogy az imádság, milyen végtelenül hosszú hidat képes verni két távoli ország között. És minden évben csoda, hogy értük mondott imáinkban átérezhetjük sorsukat, és ilyenkor talán azt is megértjük, hogy nekünk, mennyivel jobb dolgunk van. A harmadik világ asszonyai jóval nehezebben élnek, mint mi, Európában. A világ- imanapok sokszor egy-egy erős jajkiáltással felérnek. Március első hétvégéjén, szerte a világon, a Malajziában élő nőkért imádkoztunk. Győzedelmeskedjen az igazság! ez a mondat volt az imanap mottója, vezérgondolata, és az istentiszteleti liturgia is erre épült. A Nők Világ-imanapja ökumenikus alkalom. Sok helyen, hazánkban is, együtt vannak ilyenkor a különböző keresztyén felekezetek asszonyai, egyetlen közös célért, a közbenjáró imádságért. A helyiségek felújítását, berendezését, még a dekoráció elkészítését is nagyrészt önerőből, a hívek segítségével végezték. Rendelkezésre áll a korszerű technika is, hiszen kivetítőn lehetett az imanapi kiadványt követni, az énekek szövegét olvasni. Terített asztallal, barátsággal várták a szomszédokat, akik szintén egy kis meglepetést készítettek. Miután elhangzottak a bemutatkozások, majd az imák, az énekek, az igehirdetés ez utóbbival a vendégek szolgáltak igazi malajziai tárgyakat lehetett kézbe venni, Kiss Domokosné Tóth Éva hegedűművész jóvoltából, aki két évig egy nemzetközi szimfonikus zenekarban hegedült Kuala Lumpurban, és ottani élményeiről, tapasztalatairól mesélt, az országról vetített képeket így tökéletesen kiegészítve. Jókedvű beszélgetés, teázás, finom sütemények kóstolgatása következett, és hát megszületett a gondolat is, hogy ezt a szép kezdeményezést a két nőszövetség közötti barátság ápolását folytatni kell. Mivel az újpalotaiak kert-szűkében vannak, Rákospalota-Újvárosban viszont hatalmas a templomkert, ott folytatják majd egy alkalmas nyári délután. Pásztor Jánosné, az Országos Nőszövetség elnöke is részt vett az újpalotai imanapon, és minden jelenlevővel együtt kifejezte örömét afölött, hogy a Nők Világimanapja Újpalotán is testvéri közösséget épített. Budapest XV. kerületében, az Újpalotai lakótelepen, amely a főváros és az ország második legnagyobb lakótelepe 40 ezer ember él. A kerület négy református egyházközsége közül a legfiatalabb, az Újpalotai Református Missziói Egyházközség. Templomuk még nincs, az istentiszteleteket a közösségi házban tartják, de két éve megnyithatták az Újpalotai Református Missziói Központot, ahol már van gyülekezeti terem, ifjúsági terem, lelkészi hivatal. Fogarasi Gábor lelkipásztor szívvellélekkel szolgál. Ők március 3-án, szombaton gyülekeztek a világ-imanapi alkalomra, imádságos és vendégváró szívvel. Meghívták ugyanis a szomszédos Rákospalota- Újvárosi református nőszövetséget. Akik jöttek is örömmel, a közös imádkozás, barátkozás gondolatával szívükben. A lelkipásztor úr szívesen vezette körbe a vendégeket a házban. Minden a helyén volt ékesen és szép rendben. Gimesi Zsuzsa lelkipásztor Oldal 5

6 A Szentes-Felsőpárti Nőszövetség bemutatkozása Nőszövetségünk szokatlanul korán alakult a kerület többi tagjaihoz képest, mert az elnökünk az országos nőszövetség alapító tagja november 16-án a három szentesi református gyülekezetből mintegy 35 nő, asszonytestvér gyűlt egybe a Központi gyülekezet imaházában. Abban az időben nem volt felhőtlen a három gyülekezet presbitériuma között a hangulat. Igaz, ebből a felsőpártiak rendszerint szerényen kimaradtak, mert külön templomuk, gyülekezeti termük volt. Zavarta az asszonyokat ez az állapot, és a felsőpárti lelkésznő (Gilicze Andrásné) vezetésével úgy gondolták: megmutatjuk, hogy lehet szeretetben együtt dolgozni, közösen célokat megvalósítani. Az első elnökség tagjai vegyesen mindhárom gyülekezetből voltak. Az alkalmakat is felváltva tartották más-más helyszínen. Végül csak szétvált a nőszövetség gyülekezetenként. Nőszövetségünk néhány éve újjászerveződött, megfiatalodott, lelkes csapattá kovácsolódott. Foglalkozásainkat általában kéthetente tartjuk. Igemagyarázat és közös éneklést követően kezdünk az aktuális feladatba. Jó hangulatú, családias, testvéri közösség vagyunk. Megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat, ötleteinket és mindig megemlékezünk a névnaposokról is. Tagjaink tettrekészségének, Isten és az egymás iránt érzett szeretetünknek köszönhetően eltűnnek köztünk a generációs különbségek. Összehangoltan egymást segítve, mindannyian képességeinknek megfelelően igyekszünk kivenni részünket az adott tevékenységből. Amikor valaki gyengébb, idősebb, beteg lesz, hogy ne érezze nagyon magányosnak magát természetesen csak akkor, ha ezt ő is szeretné - meglátogatjuk és kihelyezett nőszövetségi alkalmat tartunk. Tagjaink között többen aktívan vesznek részt alkotó vagy művészeti tevékenységben, így a festegető nőszövetségi tagnak kiállítást rendeztünk a gyülekezeti termünkben, a kórusban éneklő fellépésére közösen elmegyünk. Oldal 6

7 Hitvallásunk: Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. /Mt.5,16/ Amivel szolgáljuk a mi Urunkat és a gyülekezetünket: Igés kártyák készítése úrvacsoraosztáshoz, gyászolóknak, könyvjelzőnek Keresztelőkendők készítése. Bibliaborítók varrása a konfirmálóknak, van, amikor a monogramjukkal, van, amikor a templom logójával. Megkeresztelt gyermekeknek születésnapi köszöntőkártyák készítése és személyes átadása - látogatás Rászorulóknak ruhagyűjtés és osztás évente több alkalommal. Hajléktalanoknak rendszeresen főnek hétvégére meleg étel készítése. Karácsonyra csomagkészítés időseknek és gyermekeknek. Karácsonykor nálunk van éjféli istentisztelet, előtte néha egy hónapig készítjük az ajándékot, amit mindenki megkap a kézfogás alkalmával, mert Isten minket megajándékozott Fiával erre emlékeztetjük magunkat és a megjelenteket. Mézeskalács készítés, melyeket egyenként becsomagolva, Igével, áldáskívánással és a gyülekezet címével ellátva a főtéri forgatagban aranyvasárnapon osztogatunk. Lekvár főzés, melyet télen a rászorulóknak a karácsonyi csomagba teszünk. A Szeretethíd vagy a 72 óra önkénteseinek palacsintát készítünk. Konferenciákra, rendezvényekre szendvicseket, süteményeket készítünk. Nyári táborokhoz, ha nincs rá elég anyagi fedezet, hogy nyomtassák, mi készítjük a tábori egyen pólók logóját. Segítjük a Kórházmissziót is Igés kártyákkal, ebből fejlődött ki, hogy gyógyszeres üvegekbe teszünk bátorító igéket, az üvegre pedig azt írjuk: naponta háromszor, szükség esetén többször is. Az orvosok körében is nagy sikere volt a kórházban ennek az ajándéknak. Megszervezzük lelkészünk instrukciói alapján a gyülekezeti családi napot. Természetesen takarítjuk a templomot tavasszal a konfirmandusokkal, hogy tanulják, fogadják el, ez az ő templomuk is, szeressék, vigyázzanak rá. Később a templomkertben a járda réseiből a fiatalokkal szedegetjük a füvet, s közben nagyon jókat lehet beszélgetni. Színdarabokat tanulunk be, melyekkel missziós utakat teszünk az ország különböző részeire. Évi rendszerességgel egyházmegyei nőszövetségi vagy regionális ökumenikus női alkalmat tartunk. Oldal 7

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT Magyarországi Református Egyház Ökogyülekezeti Mozgalmának Szervezeti és Működési Szabályzata KÜLDETÉSNYILATKOZAT 2010. októberében a református Skót Egyház és a Magyarországi Református Egyház együttműködési

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Január Irgalmasság, békesség és szeretet adassék nektek bőségesen! Júdás 1, 2. Á L D O T T Ú J E S Z T E N D Ő T K Í V Á

Részletesebben

LECKE: KÉSZÜLŐDÉS A PÜNKÖSDRE

LECKE: KÉSZÜLŐDÉS A PÜNKÖSDRE LECKE: KÉSZÜLŐDÉS A PÜNKÖSDRE TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Bartha Tibor (szerk.): Keresztyén Bibliai Lexikon II., Kálvin Kiadó, Budapest, 1995; Szénási Sándor: Ünnepeink. A református egyházi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL

LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL LECKE: MIT JELENT ISTEN CSALÁDJÁBA TARTOZNI? ISMERKEDÉS A KERESZTELŐVEL Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma:2 Az alábbiakban két óravázlat javaslat található, melyből az 1. óra az állami iskolákban

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes

AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes AZ ADÁS: A SZOCIÁLIS MUNKA GYÖKERE Összeállította: Németh Ildikó Ágnes Isten a minta-adó Az adás krisztusi identitásunk alapja (adással kapcsolatos szavak több mint kétezerszer fordulnak elő a Bibliában)..megvizsgáljátok,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Felkészülés ( Bevezetés (

Felkészülés ( Bevezetés ( A Jó Hír Bibliatanulmányok kérdéseket tartalmaznak evangelizációs házi csoportok számára (Glad Tidings Bible studies contain questions for evangelistic house meetings.) Bevezetés ( Biztos van olyan ember,

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál!

- Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz és a Szűzanyához, tanítsanak meg bennünket arra, hogy mindig helyesen kérjük azt, ami javunkra szolgál! Gyújtsunk mécsest a 6 éve elhunyt Bálint József jezsuita atyáért, a két éve elhunyt Máriáért, Lászlóért és Júliannáért valamint az egy éve elhunyt Nándiért. Drága Üdvözítőnk, szándékainkat egyesítjük szerető

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Tanítványok képzése hasonlatokkal

Tanítványok képzése hasonlatokkal 2. tanulmány Tanítványok képzése hasonlatokkal január 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 2Sámuel 12:1-7; Ézsaiás 28:24-28; Máté 7:24-27; 13:1-30; Lukács 20:9-19 Mindezeket példázatokban mondá Jézus

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015)

Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Meg nem írható szakdolgozati témák jegyzéke 2015. november 6. (Elfogadott szakdolgozatok, szakdolgozatcímek címlistája 2013 2015) Az alábbi táblázatban a megírt szakdolgozatokat, szakdolgozat címeket találjátok.

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A RÁBASZENTANDRÁSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum Jézus mondja: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet,

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz *

A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Hitelintézeti Szemle, 14. évf. 3. szám, 2015. szeptember, 176 183. o. A Bibliát, ha nem későn olvassuk, a Korán is érthetőbb lesz * Duray Miklós Varga Norbert: A Biblia és a Korán politika- és gazdaságképe

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal II. évf. 2. szám - 2011 nagypéntek - húsvét -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben