HÍRLEVÉL. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május. Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL. A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május. Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség"

Átírás

1 HÍRLEVÉL A REFORMÁTUS NŐSZÖVETSÉG ÉRTESITŐJE 2012.május Adom az én törvényemet az ő elméjökbe és az ő szívökbe írom azokat és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem ( Jak 8,10 ) Bemutatkozik a Szentes Felsőpárti Nőszövetség

2 Pünkösdtől - pünkösdig P ünkösd a keresztyén világban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Keresztény tartalmáról Lukács evangélista tudósít az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvének második fejezetében, mely bibliai könyv bizonyságot tesz a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről, ami szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelent meg az apostoloknak. A Szentírás tanúsága szerint erő töltötte el őket a magasságból, mely arra hatalmazta fel a tanítványokat, hogy nyilvánosan tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról, majd ezek a bátor hitvallók megkereszteltek háromezer embert. Ezzel az eseménnyel vette kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. A pünkösdi esemény csodájában benne van tehát mindaz, amiről Jézus Nikodémusnak beszélt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába (János 3: 5). Itt hangzik el a pünkösd legitimitása, azt a missziói parancsot alátámasztva, amit az Úr Jézus mennybemenetele előtt mondott tanítványainak: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében (Máté 28: 19). Jézus azt kérte tanítványaitól, hogy kereszteljenek és gyarapítsák az Isten országát. Csakhogy a mások általi bizonyságtétel és a víz általi keresztség nem vezet el az Isten országának titkához. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint a Lélek dolgaival. A test törekvése a halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség (Róma 8: 5-6). Pál azt mondja, amit Jézus mondott Nikodémusnak, hogy a Krisztus követésének alapja, az újjászületés csodája. Ez az újjászületés, az Isten Lelkének kitöltekezésével, vagyis a pünkösd ünnepével vált mindenki számára elérhetővé abban az ünnepi órában, amikor a tanítványok közös hittel és egy akarattal dicsérték az Istent. Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe. Az ószövetség idején aratási ünnep és a Sínai-hegyi szövetségkötés emléknapja volt. Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon kapott helyet a naptárban. Így a húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta. A megnevezett ünnepi órában Péter bizonyságtételére megkereszteltek háromezer embert, jóllehet Péter beszéde semmilyen retorikai szempont szerint nem volt kiváló. Péter beszéde egyedi és bátor volt, melyet a kiáradt Szentlélek legitimizált, aminek elmondása után a római hatalom bosszújának rettenetében élő emberek, fel merték vállalni hitük bizonyságát. Ahogy Pál mondja a Római levélben: ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai (Róma 8: 13-14). Nos, Istennek Lelke vezérelte ott és akkor, a csoda szent pillanatában Péter apostolt és a mintegy háromezer lélek életét. Ami a hit általi megerősítés és a bátor kiállás mellett, perzselően hatott az emberek szívére, akik közös hittel és egy akarattal dicsérték az Istent, és abban az órában gyülekezetté váltak. Istennek Lelke ma is vezet bennünket. Hiszen mi is komolyan vesszük az Úr Jézus Krisztus missziói parancsát. Vállaljuk a keresztséget, imádkozunk és szolgálunk gyülekezeteinkben, nőszövetségeinkben és nem utolsó sorban szolgáljuk a ránk bízottakat, végezzük a misszió áldott ajándékát. Vajon imádkozunk-e eleget újjászületésért? Azért a Lélek általi megerősítésért, ami felhatalmaz a Krisztus ügyének hiteles szolgálatára. Vettünk-e Szentlelket? kérdezhetnénk, hiszen maga a feltámadt Jézus lehelt rá tanítványaira és mondta nekik: Vegyetek Szentlelket! (János 20: 22). És közben el is bizonytalanodunk, mielőtt választ adnánk, mert pontosan nem is értjük, mit jelent Szentlelket venni. Megkereszteltek minket, még ifjú korunkban konfirmáltunk, úrvacsorával rendszeresen élünk, imádkozunk és szolgálunk, mégsem értjük mit jelent Szentlelket venni. B izony, amikor részt vállalunk Isten országának építésében, tesszük a dolgunkat a mindennapi életben, nem mindegy, hogy milyen lélek lakozik bennünk. Nem mindegy, hogy eljutunk-e az evangéliumig, Isten földig hajló szeretetének bizonyítékával. Oldal 2

3 Nem mindegy, hogy hogyan éljük meg Istennek testet öltött szeretetét. Mert úgy vagyunk, hogy minden akaratunk, jó szándékunk és igyekezetünk ellenére, mégis előfordulhat, hogy nem elég a mi életünk szolgálata. Pedig mi mindent megtettünk! gondoljuk sokszor. Sőt, értetlenek vagyunk, miért nem úgy, nem azzal az eszközkészlettel, nem olyan eredménnyel vált nyilvánvalóvá az Isten szeretete kezeink munkájában. Bizony, Isten országában van olyan, hogy a minden mégis kevés, és amiről azt gondoljuk, hogy nem elég, arról később kiderül, hogy tetszett az Istennek Azzal válunk Isten fiaivá, ha folyamatosan könyörgünk a Lélek ajándékáért, ha nemcsak tervezünk, szeretünk, imádkozunk és szolgálunk, hanem közben teljes odaadással könyörgünk életünk Istenben való megformázásáért. Imádsággal kérjük Istennek Szentlelkét, hogy áradjon ki életünkre, elevenítsen meg minket szívünkben és gondolatainkban, hogy Isten ügyének odaszánt emberek, felelős gondolkodású hitvallók lehessünk, amihez szükséges a szentlélektől való újjászületés. Elhagyni a bűnben, emberi gyengeségben és hatalom által részeggé tett óemberi életünket és felölteni az új ember Krisztusban megnyert arcát, Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk (Róma 6: 7-8). Krisztussal együtt élni a legtisztább és legszentebb élet, amikor a kimondott szó és a szolgáló élet ugyanazzal a jelentéssel bír. Szentlélek által újjászületni azt jelenti, hogy bár különbözőek vagyunk, mégis értjük egymás szavát, hiszünk az Úristen cselekvő szeretetében. Milyen nagy szükség lenne a közös akaratban érlelt hitvalló életek cselekedeteire! Nos, ezt a lelkiséget és ennél sokkal többet, közösséget, az anyaszentegyházat adta az első pünkösd ünnepe. Ezzel a lelki közösséggel meggazdagodva töltsük be a Krisztus törvényét életünkben, és gondoljunk így az ünnep örömének szent áhítatában saját gyülekezetünkre, helyi nőszövetségünkre, regionális és országos nőszövetségi közösségeinkre, hiszen valamennyien azzal a bizonyságtétellel veszünk részt a misszióban, hogy bizonyságot tegyünk az Úr Jézus Krisztusban elkészített megváltás és új élet öröméről. E hhez az igazi örömhöz kívánok minden kedves testvéremnek Isten Lelke által megélt újjászületett életet! Lakatos Enikő lelkipásztor Amikor Izrael fiai negyvenévnyi vándorlásuk idején, sok-sok nehézségen, nyomorúságon estek át, szólt az Ige hozzájuk, emlékeztetve őket múltjukra. Az Úr, aki kihozta őket Egyiptomból, a szolgálat házából, ma is ugyanaz az Isten, aki szólt és cselekedett a múltban is. Ma sem hagyja el azokat, akik hozzá fordulnak. Emlékezniök kellett a vándorlás közben. Az idősebbek elmondták fiaiknak és unokáiknak, ki volt Ábrahám, Izsák, Jákob, akiket elhívott az Úr, akik hűségesen követték Őt, s reménykedniök kellett abban az Istenben, aki az őseiket is vezette, sokszor nagyon nehéz körülmények között, de soha nem hagyta el őket. A Református Nőszövetség a huszadik század egyik legnehezebb idején alakult meg. Egy olyan korban, amikor ember az ember farkasává vált, amikor a második világháború pusztítása már közelünkben tombolt, amikor ártatlan embereket a Dunába öltek, amikor gyerekeket koncentrációs táborokba vittek, amikor a vasutakat, hidakat felrobbantottak, amikor a városokat szétlőtték, és senki sem törődött azzal, mi történik azokkal, akik a pincék sötétjében reszketve félnek. Igen, akkor szólalt meg Isten egy áldott szolgája, olyan nagy a baj, most már asszonykezekre van szükség... S most, amikor Istennek hála nem hullanak a bombák, már szépek a városaink, gyermekeink iskolába járhatnak, most is vannak problémák, amikhez asszonykezekre van szükség. Sok embernek beteg a lelke, nincs munkája, nem elég a jövedelme az élethez, megnőtt a bizalmatlanság ember és ember között. Félünk egymástól, nem egy esetben mindenkitől. Aztán bezárkózunk, szóba sem állunk egymással. Sok az öngyilkos, de sok a betörés, és mindenféle rettenetes bűn. Mit tehetnének ilyenkor a mai asszonykezek? ÁBRAHÁM,IZSÁK, JÁKOB ISTENE... Ma is van sok gyülekezetben Nőszövetség, de vajon tudják-e honnan jöttünk? Tudjuk-e mit jelent reformátusnak lenni? Ki volt Kálvin János, Luther Márton, vagy Sztárai Mihály, Bethlen Gábor,Kálmáncsehi Sánta Márton, Lorántffy Zsuzsanna, Árva Bethlen Kata, Vargha Gyuláné, Molnár Mária, vagy éppen Zsindelyné Tüdős Klára vagy Szabó Éva? Ismerjük őket? Tudjuk mit tettek ők? És itt kell feltennünk a kérdést, mit teszünk mi? Amikor a Nőszövetség a II. Világháború idején megalakult, az nem egy kellemes klub volt. Ott összejöttek azok az asszonyok és lányok, akik megismerték az Úr Jézus Krisztus szeretetét, és hitték, ezt a szeretetet kell beleélniük abba a világba, ami akkor őket körülvette. Igen, embereket mentettek, gyógyítottak, bujtattak, enni adtak, mikor mi kellett., azt tették. Amikor az első tanítványok Jézussal járták Izrael útjait és sok, sok ember vette körül Jézust, s a tömeg már éhes volt, ki adott nekik enni? Az Úr maga. A tanítványok csak osztogatták azt, amit Jézus rájuk bízott. Jutott mind az ötezernek, sőt, még maradt is tizenkét teli kosárral. Nőszövetségeinkben sok- sok asszony és lány szeretne segíteni, de ki mondja meg nekik mit kell tenniök? Ezért gondolt Nőszövetségünk vezetősége arra, hogy kerületenként tanfolyamokat szervezünk, egyrészt közösen megtanulni múltunk történetét, másrészt megbeszélni, mikor hol és mire van szükség ama női kezekre... Soha nem felejtve el: Amikor megtettétek ezeket, akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg... Mt 25: 4O Dr. Pásztor Jánosné Oldal 3

4 Közös imádság és közös igyekezet a békére, igazságosságra és a teremtett világ megőrzésére január 28-án, Budapesten a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsa székházában előkészítő konferencián ismerhették meg az érdeklődők az idei világ-imanap anyagát, és képet kaphattak a bemutatkozó országról, az ott élő keresztyének problémáiról. Hazánkban is egyre több gyülekezet szervezte meg testvéregyházakkal közösen a március első péntekére meghirdetett világ-imanapot. Idén malajziai nők készítették elő a világ-imanap anyagát. P. Tóthné Szakács Zita, a MEÖT Női Bizottságának elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy földrajzi távolság ellenére sok a párhuzam hazánk keresztyéneinek problémáival. A malajziai nők által megfogalmazott téma, a Győzedelmeskedjen az igazság! - még soha nem volt olyan aktuális az utóbbi években Magyarországon, mint ma. Oldal 4 A világ-imanapról Az első lépést 100 évvel ezelőtt Amerikában tették meg azzal, hogy néhány asszony/nő a különböző egyházakból összejött, hogy imanapot tartson, ami azután igen gyorsan a nők világ-imanapjává nőtte ki magát. Ma keresztyén nőket találunk a világnak több mint 170 országában, akik ezen a napon, március első hetében az egész világon közös imára és istentiszteletre jönnek össze. Még ennél is régebbi a Y.W.C.A női mozgalma, amely kiváltképpen a jogfosztott, illetve szegény nőkért kötelezte el magát, nemcsak imádkozva, hanem segítséget is nyújtva nekik, sokakat készítve fel arra, hogy saját egyházukban és társadalmukban folytassák tovább a küzdelmet ezeknek felemelkedéséért. Ez a két mozgalom volt az első útkészítő a világon, s fáradozásuk eredményeként is létrejött az Egyházak Világtanácsa, s az a konciliáris folyamat, ami a béke, az igazságosság és a teremtett világ megőrzését tűzte zászlajára. /Ruth Epting: Nők az egyházban és a társadalomban (1994) Malajzia többségében iszlám vallású ország. De a muszlim mecseteken kívül megtalálhatók a buddhista templomok is, a délindiai építőművészet által létrehozott hindu, és a keresztyén templomok is. A vallásszabadság nem csak alkotmányban rögzített tény, hanem az országban többféle vallási kultúrában nőnek fel a gyerekek. A keresztyén egyházak gyökeret vertek ebben a maláj kultúrában. Mindenféle misszionáriusi tevékenység nyilvános végzése viszont törvényi tilalom alá esik. Már az is missziónak minősül, ha valaki valakit, aki nem keresztyén, meghív istentiszteletre. A Biblia nem jelenhet meg maláj nyelven, és ha mégis terjesztenek Bibliát, rá kell írni: Nem muszlimok részére. Az iszlámra is vonatkozik a misszionálás tilalma. A kormány a missziói tevékenység tilalmát azzal indokolja, hogy így megőrizhetik a különböző vallások békés egymás mellett élését. A maláj nők az utóbbi évtizedekben nagy eredményeket értek el és főleg a képzettségük révén pótolták be lemaradásukat a férfiakkal szemben. Vállalkozó nők vagy akadémikus nők ma már nem számítanak ritkaságnak. Mégis sok családban a nőket továbbra is a hagyományos háztartási és anyai feladatok szerepéhez kötik, míg a férfiak családfőként képviselik a családot. Sok asszony még hátrányos helyzetben van Malajziában. Sok családban érvényes az a hagyományos felfogás, hogy a nőknek, a lányoknak a háztartásban van a helyük.. /www.meot.hu/

5 A Malajziában élő nőkért imádkoztunk Újpalotán is Jeles alkalom gyülekezeteinkben a Nők Világ-imanapja. Aki ismeri, tudja, hogy milyen felemelő érzés, lányok és asszonyok közösségében, tőlünk távoli országban élő asszonyokért, leányokért, családokért imádkozni. Értük, akikre éppen az imanap irányítja figyelmünket. Akikről eddig semmit sem tudtunk, de akik életük, történetük elmondásával ismerőseink lesznek, barátokká válnak, mintha közöttünk élnének. Mindig csoda, hogy az imádság, milyen végtelenül hosszú hidat képes verni két távoli ország között. És minden évben csoda, hogy értük mondott imáinkban átérezhetjük sorsukat, és ilyenkor talán azt is megértjük, hogy nekünk, mennyivel jobb dolgunk van. A harmadik világ asszonyai jóval nehezebben élnek, mint mi, Európában. A világ- imanapok sokszor egy-egy erős jajkiáltással felérnek. Március első hétvégéjén, szerte a világon, a Malajziában élő nőkért imádkoztunk. Győzedelmeskedjen az igazság! ez a mondat volt az imanap mottója, vezérgondolata, és az istentiszteleti liturgia is erre épült. A Nők Világ-imanapja ökumenikus alkalom. Sok helyen, hazánkban is, együtt vannak ilyenkor a különböző keresztyén felekezetek asszonyai, egyetlen közös célért, a közbenjáró imádságért. A helyiségek felújítását, berendezését, még a dekoráció elkészítését is nagyrészt önerőből, a hívek segítségével végezték. Rendelkezésre áll a korszerű technika is, hiszen kivetítőn lehetett az imanapi kiadványt követni, az énekek szövegét olvasni. Terített asztallal, barátsággal várták a szomszédokat, akik szintén egy kis meglepetést készítettek. Miután elhangzottak a bemutatkozások, majd az imák, az énekek, az igehirdetés ez utóbbival a vendégek szolgáltak igazi malajziai tárgyakat lehetett kézbe venni, Kiss Domokosné Tóth Éva hegedűművész jóvoltából, aki két évig egy nemzetközi szimfonikus zenekarban hegedült Kuala Lumpurban, és ottani élményeiről, tapasztalatairól mesélt, az országról vetített képeket így tökéletesen kiegészítve. Jókedvű beszélgetés, teázás, finom sütemények kóstolgatása következett, és hát megszületett a gondolat is, hogy ezt a szép kezdeményezést a két nőszövetség közötti barátság ápolását folytatni kell. Mivel az újpalotaiak kert-szűkében vannak, Rákospalota-Újvárosban viszont hatalmas a templomkert, ott folytatják majd egy alkalmas nyári délután. Pásztor Jánosné, az Országos Nőszövetség elnöke is részt vett az újpalotai imanapon, és minden jelenlevővel együtt kifejezte örömét afölött, hogy a Nők Világimanapja Újpalotán is testvéri közösséget épített. Budapest XV. kerületében, az Újpalotai lakótelepen, amely a főváros és az ország második legnagyobb lakótelepe 40 ezer ember él. A kerület négy református egyházközsége közül a legfiatalabb, az Újpalotai Református Missziói Egyházközség. Templomuk még nincs, az istentiszteleteket a közösségi házban tartják, de két éve megnyithatták az Újpalotai Református Missziói Központot, ahol már van gyülekezeti terem, ifjúsági terem, lelkészi hivatal. Fogarasi Gábor lelkipásztor szívvellélekkel szolgál. Ők március 3-án, szombaton gyülekeztek a világ-imanapi alkalomra, imádságos és vendégváró szívvel. Meghívták ugyanis a szomszédos Rákospalota- Újvárosi református nőszövetséget. Akik jöttek is örömmel, a közös imádkozás, barátkozás gondolatával szívükben. A lelkipásztor úr szívesen vezette körbe a vendégeket a házban. Minden a helyén volt ékesen és szép rendben. Gimesi Zsuzsa lelkipásztor Oldal 5

6 A Szentes-Felsőpárti Nőszövetség bemutatkozása Nőszövetségünk szokatlanul korán alakult a kerület többi tagjaihoz képest, mert az elnökünk az országos nőszövetség alapító tagja november 16-án a három szentesi református gyülekezetből mintegy 35 nő, asszonytestvér gyűlt egybe a Központi gyülekezet imaházában. Abban az időben nem volt felhőtlen a három gyülekezet presbitériuma között a hangulat. Igaz, ebből a felsőpártiak rendszerint szerényen kimaradtak, mert külön templomuk, gyülekezeti termük volt. Zavarta az asszonyokat ez az állapot, és a felsőpárti lelkésznő (Gilicze Andrásné) vezetésével úgy gondolták: megmutatjuk, hogy lehet szeretetben együtt dolgozni, közösen célokat megvalósítani. Az első elnökség tagjai vegyesen mindhárom gyülekezetből voltak. Az alkalmakat is felváltva tartották más-más helyszínen. Végül csak szétvált a nőszövetség gyülekezetenként. Nőszövetségünk néhány éve újjászerveződött, megfiatalodott, lelkes csapattá kovácsolódott. Foglalkozásainkat általában kéthetente tartjuk. Igemagyarázat és közös éneklést követően kezdünk az aktuális feladatba. Jó hangulatú, családias, testvéri közösség vagyunk. Megosztjuk egymással örömeinket, bánatainkat, ötleteinket és mindig megemlékezünk a névnaposokról is. Tagjaink tettrekészségének, Isten és az egymás iránt érzett szeretetünknek köszönhetően eltűnnek köztünk a generációs különbségek. Összehangoltan egymást segítve, mindannyian képességeinknek megfelelően igyekszünk kivenni részünket az adott tevékenységből. Amikor valaki gyengébb, idősebb, beteg lesz, hogy ne érezze nagyon magányosnak magát természetesen csak akkor, ha ezt ő is szeretné - meglátogatjuk és kihelyezett nőszövetségi alkalmat tartunk. Tagjaink között többen aktívan vesznek részt alkotó vagy művészeti tevékenységben, így a festegető nőszövetségi tagnak kiállítást rendeztünk a gyülekezeti termünkben, a kórusban éneklő fellépésére közösen elmegyünk. Oldal 6

7 Hitvallásunk: Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. /Mt.5,16/ Amivel szolgáljuk a mi Urunkat és a gyülekezetünket: Igés kártyák készítése úrvacsoraosztáshoz, gyászolóknak, könyvjelzőnek Keresztelőkendők készítése. Bibliaborítók varrása a konfirmálóknak, van, amikor a monogramjukkal, van, amikor a templom logójával. Megkeresztelt gyermekeknek születésnapi köszöntőkártyák készítése és személyes átadása - látogatás Rászorulóknak ruhagyűjtés és osztás évente több alkalommal. Hajléktalanoknak rendszeresen főnek hétvégére meleg étel készítése. Karácsonyra csomagkészítés időseknek és gyermekeknek. Karácsonykor nálunk van éjféli istentisztelet, előtte néha egy hónapig készítjük az ajándékot, amit mindenki megkap a kézfogás alkalmával, mert Isten minket megajándékozott Fiával erre emlékeztetjük magunkat és a megjelenteket. Mézeskalács készítés, melyeket egyenként becsomagolva, Igével, áldáskívánással és a gyülekezet címével ellátva a főtéri forgatagban aranyvasárnapon osztogatunk. Lekvár főzés, melyet télen a rászorulóknak a karácsonyi csomagba teszünk. A Szeretethíd vagy a 72 óra önkénteseinek palacsintát készítünk. Konferenciákra, rendezvényekre szendvicseket, süteményeket készítünk. Nyári táborokhoz, ha nincs rá elég anyagi fedezet, hogy nyomtassák, mi készítjük a tábori egyen pólók logóját. Segítjük a Kórházmissziót is Igés kártyákkal, ebből fejlődött ki, hogy gyógyszeres üvegekbe teszünk bátorító igéket, az üvegre pedig azt írjuk: naponta háromszor, szükség esetén többször is. Az orvosok körében is nagy sikere volt a kórházban ennek az ajándéknak. Megszervezzük lelkészünk instrukciói alapján a gyülekezeti családi napot. Természetesen takarítjuk a templomot tavasszal a konfirmandusokkal, hogy tanulják, fogadják el, ez az ő templomuk is, szeressék, vigyázzanak rá. Később a templomkertben a járda réseiből a fiatalokkal szedegetjük a füvet, s közben nagyon jókat lehet beszélgetni. Színdarabokat tanulunk be, melyekkel missziós utakat teszünk az ország különböző részeire. Évi rendszerességgel egyházmegyei nőszövetségi vagy regionális ökumenikus női alkalmat tartunk. Oldal 7

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ

GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ UT UNUM SINT 60 ÉVE ALAKULT MEG AZ EGYHÁZAK VILÁGTANÁCSA GONDOLATOK AZ ÖKUMENIKUS CHARTA IRÁNYELVEIHEZ Félévszázados az EURÓPAI EGYHÁZAK KONFERENCIÁJA * * * 65 éve szolgálja a Krisztushoz tartozók egységét

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

ELÔSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ IMAHÉT AA Krisztus-hívõk vık egységéért egysøgøørt 2006. 2007. januær január 21-28. 15 22. 2006 2007... a süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélõvé. Mert ahol (Mk ketten 7.37) vagy hærman sszegyßlnek

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János)

Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Létünk a kegyelem drámája. (Pilinszky János) Szalay Lajos: Ábrahám áldozata (1969) 2014. nyár XVIII. évfolyam 2. szám Folyamatos konfirmáció Az öregek koronája a fiak fiai, és a fiak dicsősége az ő atyáik

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Lelkészi hivatal elérhetőségei:

Lelkészi hivatal elérhetőségei: TARTALOMJEGYZÉK: 3. o. A néma oltár 4. o. Bizonyságtétel - Hűséggel akarok élni 6. o. Ha Isten békéje lakja a szívemet 8. o. Rendhagyó kátéóra 9. o. Konfirmáció 10. o. Konfirmnadusok köszöntése 12. o.

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET!

URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! 2014 kulonszam.qxd 2014.03.04. 15:06 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. TAVASZ URAM, KÖSD MAGADHOZ SZÍVÜNKET! És örült a nép az önkéntes

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Ünnepi beköszönő. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Ünnepi beköszönő. Hirdetések Hirdetések Szeretettel hirdetjük a Testvéreknek, hogy gyülekezetünkben az Óévi hálaadó istentisztelet December 31-én 18. órakor, valamint az Újévi Segedelemkérő istentisztelet Január 1-jén 10 órakor lesz.

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2015/5 Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. (Zsolt 32,8) Felnőtt konfirmáció Hátul (balról):

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E

H Í R L E V É L A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E A M A G Y A R O R S Z Á G I M E T O D I S T A E G Y H Á Z P É C S I K Ö R Z E T E H Í R L E V É L XVIII. évfolyam 3. szám 2014. március Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7.

ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7. ÖKUMENIKUS VILÁGIMANAP Egyiptom 2014. március 7. Éltető forrás a pusztában Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom 2 3 Ökumenikus Világimanapi liturgia 2014 Egyiptom Alapvető tudnivalók Az ország

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben