ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL"

Átírás

1 ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL A Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközségben szolgált és szolgáló lelkészek névsora: Kiss Gyula Somogyi István Gyimóthy Géza Bakonyi Dezsı Magyar István Bátky Miklós dr. Németh Dávid 1997 Borsos Sándor helyettesítı nyugalmazott lelkipásztor Miklós Ádám és Miklósné Sebestyén Katalin Szilágyi Sándor és Szilágyi Hajnalka Kiss Gyula ( ) 1 Hetényben november 3-án született. Középiskoláit és a teológiát Pápán végezte. Mőködését Veszprém megyében kezdte meg, mint segédlelkész Csetényen, majd 1926 Tapolcafın, : Csetényen, 1927 Mihályházán, : Csetényen, 1928: Mezıörsön, : Csetényen segédlelkész, : Papkeszin helyetteslelkész., Környe Bánhidán missziós lelkész, : Kisigmándon lelkész. A református ifjúsági egyesület alapítója és vezetıje, népmővelési elıadó. 2 Testvérével fiatalon árván maradtak, Tatán a nagyszülık nevelték ıket. Lenke hugával / vagy nıvérével?/ Vitéz Rákosi Jánosnéval jött Kisigmándra. Neki nem volt családja, agglegény volt. Gyönyörő virágoskerttel rendelkezett, hozzá jártak virágokat vásárolni. A helyiek emlékeznek rá, ismert közéleti személyiség volt. 3 1 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése 2 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelıre egyesített vármegyék múltja és jelene : Magyar vármegyék és városok múltja és jelene/1 Magyar Vármegyék és Városok Múltja és Jelene Kiadóhivatala, Budapest, 1938, 779. p. 3 Pápai Józsefné visszaemlékezése, Sugárné Darnó Márta lelkészasszony adatközlése

2 Somogyi István ( ) 4 a templomépítı 5 Tarjánban október 28-án született. A Pápai Református Kollégiumban és a Tatai Kegyesrendi Gimnáziumban tanult. A Pápai Református Theológiai Akadémia elvégzését követıen 1930 és 1932 között segédlelkész volt Gyöngyösmelléken, Darányban Tótszentgyörgyön és Csajágon február 1- én Környe-Bánhidára került, ahol 1936-ig mint segédlelkész szolgált, majd 1936 decemberében a Környe-Bánhidai református egyházközség elsı lelkipásztora lett 1. Beiktatását Lıke Károly esperes végezte, aki utalt arra, hogy a környebánhidai közös egyházban a régi, elpusztult környei és bánhidai egyház kelt életre. Továbbá rámutatott arra is, hogy az egyház csak akkor fejlıdik és erısödik, ha a lelkész és a hívek egymást megértve és megbecsülve, a Krisztus szolgálatában támogatják egymást. Az új lelkész Pál apostolnak bizonyságtételével köszöntött be: Mindenre van erım a Krisztusban, aki engem megerısít. Fil. 4:13. 6 Somogyi István olthatatlan tettvággyal és nagy energiával látott az új egyházközség felépítéséhez és fejlesztéséhez, amelyekben segédlelkészei és késıbbi utódai, Gyimóthy Géza és Bakonyi Dezsı, lojális segítıi voltak. A fáradhatatlan kilincselése és odaadó küzdelme árán megszerzett építési engedély birtokában hamarosan megindulhatott a bánhidai református templom építése is, amely 1940 végéig - a torony kivételével - csaknem befejezıdött. Ekkor érte ıt el a csıszi gyülekezet hívó szava, amely számára új kihívásokat kínált. Mégis nehéz szívvel hagyta el Környe-Bánhidát, amely több szempontból is életének talán a legjelentısebb állomása volt. Az itt töltött periódusban lett önálló lelkész, s egyben egy egyházközség megalapítója. A bánhidai templom volt az elsı, amelynek építıje volt. Itt ismerte meg Nyírı Gizellát, késıbbi feleségét, négy gyermeke anyját, akik közül hárman Márta, Árpád és Mária Magdolna - itt születtek. 4 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése 5 Dr. Somogyi Árpád adatközlése 6 Dunántúli Protestáns Lap 47. évfolyamának (1936) 52. száma (dec. 27.) 245. p.

3 Az 1940-töl 1950-ig terjedı, egy évtizedes csıszi szolgálatát a lendületes gyülekezeti élet kibontakozása, különösen az élénk ifjúsági munka jellemezte. A többségében református község számos egyházon kívüli eseményeinek is lelkes kezdeményezıje, illetve megbecsült vezetıje lett. Az ezáltal kialakult, felekezeteket átívelı hitelessége, különösen a háború borzalmainak idején, támaszt jelentett a falu egészének. A háromszor Csıszön átvonuló front heves harcai sok áldozatot követeltek és nem hagyták a falu egyetlen épületét sem érintetlenül. Temploma pedig, amelynek tornya az egymást váltogató haderık mindenkori kilátója volt, gyakorlatilag megsemmisült. A romokká lıtt illetve bombázott, korábban takaros faluban, a háborút követı 5 évben sem az elektromos-, sem pedig a telefonhálózatot nem állították helyre. Mai szemmel elképzelhetetlenül nehéz körülmények között, de mégis megindult az újjáépítés. A kımővesek, ácsok és asztalosok szolgáltatásain kívül minden más munkát a gyülekezet tagjai önként vállalva ingyen végezték el. Az építı anyagok beszerzésének, a harangok újraöntésének költségeit és egyéb kiadásokat az elszegényedett hívek szerény adományain túl két jelentıs forrásból fedezték: Egyrészt a lelkészházaspár által a gyülekezet ifjaiból toborzott és betanított mőkedvelı színjátszó csoport a környékbeli gyülekezetekben tartott elıadásainak belépıdíjaiból, másrészt a lelkipásztor számos testvérgyülekezetben végzett vendégprédikációi alkalmával megkapott perselypénzbıl. Így három éves verejtékes, önfeláldozó munkával a csıszi református gyülekezet 1948 nyarán büszkén ünnepelhette újjáépített templomának Gyıry Elemér püspök szolgálatával történt felszentelését, E szertatás keretében Lillát, a lelkészcsalád negyedik gyermekét is megkeresztelték.

4 A csıszi templom a háború után és Somogyi István újjáépítı munkája után Az ötvenes években az egész országnak számos nehézséggel kellett megküzdenie. A konszolidált politikai rendszer tovább korlátozta az egyházak már korábban jelentısen leszőkített mozgásterét. Egyházi jellegő aktivitások, mint például a hitoktatás vagy ifjúsági munka egyre több akadályba ütköztek. Különösen nehéz helyzetben találta magát a mocsai református gyülekezet, amelynek temploma egy bombatámadás megsemmisítı áldozata lett és egyéb gyülekezeti teremmel sem rendelkezett. Ezért az új lelkipásztornak haladéktalanul a templomépítés abban a korszakban különösen nehéz feladatával kellett megbirkóznia. Akkor ugyanis az uralkodó egyházellenes légkörben egy új templom építésére az illetékes hatóságoktól engedélyt kapni és építı anyagokat a kizárólag állami tulajdonban lévı vállalatoknál beszerezni, csaknem lehetetlen volt. Somogyi István türelmes állhatatossággal és céltudatos kitartással folytatott utánjárása és a gyülekezet példás áldozatkészsége azonban többnyire eredményhez vezetett. Sokszor kellett ugyan zárt kapuk elıtt csalódottan visszafordulniuk, de a legnagyobb szükség pillanatában gyakran mégis ráleltek az akkori szólásmondásbeli, mindent megoldó kiskapukra. Végül is, nehéz évek építımunkája után 1954 nyarán Gyıry Elemér püspök felszentelhette a mocsai gyülekezet új templomát. Belsı falán elhelyezett emléktábla hirdeti: E templomot a gyülekezet Somogyi István lelki-

5 pásztor vezetésével építette, aki e helyen hőséggel szolgálta az Urat I. Kor. 13:8. Hőséges szolgáját egy küzdelmes, de sikerekben és örömökben gazdag, nem egészen 58 évig tartó földi életútjáról július 15-én magához szólította az Úr. A mocsai templom Nyirı István esküvıjén 1956 júniusában a budapesti Fasori templomban vendéglelkészként

6 Gyimóthy Géza ( ) án Adásztevelen született. A pápai református kollégiumban tanult, kiváló atléta volt, súlylökı, távolugró, nagyszerő tanároktól tanulhatott. Elıször Pápa mellett, majd Szomódon, Lıke Károly esperes mellett segédlelkész egy évig. A Környe-Bánhidai gyülekezetben ( ), majd a naszályi gyülekezetben szolgált lelkészként ben nısült meg, felesége Tálos Terézia ( ), gyermekei Etelka(1949), Géza (1952), Tibor(1953). Naszályon között lelkipásztor, itt hunyt el én. 9 Tízéves bánhidai szolgálata sok gonddal és bajjal járt. A legnagyobb problémát az építkezéssel kapcsolatos ügyek jelentették. Alapos tájékozódás után csak 1941 nyarán tudta tájékoztatni a presbitereket ezekrıl a kérdésekrıl. Hálátlan feladatot vállalt magára Gyimóthy Géza. Az építkezés helyett az adósságok törlesztése és a vállalkozóval folytatott viták, perek nehezítették szolgálatát. Minden módon igyekeztek pénzt szerezni. A lelkipásztor filléres adományok győjtését kezdeményezte. Az egyik presbiter javaslatára a gyülekezet tagjai színdarabot mutattak be több helyen, s a bevétellel az egyház anyagi gondjainak megoldását szerették volna segíteni. Ezek a próbálkozások azonban csak az eklézsia szegénységét érzékeltették, de megoldást nem jelentettek. 7 ifj.gyimóthy Géza adatközlése 8 9 Szabó Elıd naszályi lelkész adatközlése a naszályi anyakönyvek alapján

7 Bakonyi Dezsı (1914-) Budapesten született 1914-ben, gyermekkorát Noszlopon töltötte. Anyai ágon egyenes leszármazottja az 1848/49-es szabadságharc és az azt követı ellenállási mozgalom vezetıjének, Noszlopy Gáspárnak. Középiskolai tanulmányait az Óbudai Árpád reálgimnáziumban folytatta. Az érettségi után Pápán református theológiát végezte el ben szerzett lelkészi oklevelet. A Környe-bánhidai gyülekezetben kezdte meg pályáját Somogyi István mellett segédlelkészként, aki elıször szórványgondozást bízott rá. Késıbb elküldte az Alföld és a Dunántúl nagyobb városaiba adományokat győjteni. Hétköznapokon Kunszentmiklóson, Kisújszálláson, Kiskunlacházán egy presbiter kíséretében végigjárta a tehetısebb családok házait és adományokat győjtött, vasárnap ı prédikált és az összegyőjtött perselypénzt postára adta. Három hónap után annyi pénzt győjtött össze, hogy Somogyi hazahívta. Ezek után Pápakovácsiba került, majd Nórápon, Vérteskethelyen, Kıszárhegyen lett lévita, azaz lelkésztanító. Gyıry Elemér püspök elıször Hedrahelyre helyezte segédlelkésznek Szabó Bálint esperes mellé, késıbb 1943-ban Szomódra került Lıke Károly mellé. Itt 28 társával együtt a háború idején, február 11-én elfogták az oroszok és malenkíj robotra vitték Tardosbányára az Agostyánba vezetı utat építeni. 10 napon keresztül éheztették ıket egy baji pajtában. Egy bombatámadás szétvitte a szállást, elmenekültek, az oroszok ismét elfogták ıket, közülük hárman el akartak futni, az oroszok mind a hármat ágyúval szétlıtték. A katolikus parókián adtak nekik szerszámokat majd végighajtották ıket Szomódon, ahol az úton összeesett. Halottnak vélve egy orosz belerúgott és otthagyta. Egy templombajáró asszony, Suhaji Lajosné cipelte be a házába. Így menekült meg, mert a többieket tatai, neszmélyi, dunaalmási, szomódi, süttıi fiatalembereket- a dunaszentmiklósi erdı egyik tisztásán az oroszok agyonlıtték. ( 2001-ben emeltek kopjafát emlékükre- Cs. Kiss Ernı alkotását) október 6-án kötött házasságot Major Etelkával, egy lányuk született. Zsuzsanna. Lıke Károly október 20-án beiktatta elsı lelkészi állásába Naszályon. Itt a hívekkel a templommal szembeni szemétgödör helyén egy takaros imaházat, gyülekezeti otthont épített. Színdarabokat tanított be a falu fiataljainak, és nem volt hajlandó átadni az épületet az

8 MNDSZ-nek, kitőzte március 15-én a templomra a nemzeti zászlót. A tatai pártbizottságra vitték az ÁVH-sok, megfenyegették és búcsúzóul lelökték a lépcsın. (A sebhelye még ma is megvan a tarkóján.) Feljelentették, az akkori miniszter, Darvas József ultimátumban szólította fel a hely elhagyására: Nem akarjuk, hogy Naszály második Pócspetri legyen, ezért elrendelem, hogy Bakonyi Dezsı augusztus 19-én déli 12 óráig hagyja el a templomot július 25-én kelt az Egyházmegye engedélye arra nézve, hogy Gyimóthy Géza, Környe-bánhidai lekésszel állást cserélhessen. Augusztus 19-én köszön el Bakonyi Dezsı a Presbitériumtól és szeptember 10-én már Gyimóthy Géza vezeti le a győlést. 10 Egy éjszaka hagyta el a falut lovaskocsin, a falu fiataljai kísérték, hogy nehogy baja essen, egészen Környéig, ahol meleg szobával és szeretettel fogadták. Környén nem volt templom, az istentiszteleteket egy pajtaszerő épületben tartották 11. A Nemesócsáról (Csehszlovákia) áttelepített családok határozták el, hogy templomot kell építeni, amelyben a fıszerepet Molnár István gondnok játszotta. A hatvan család közül kilencnek voltak lovai, velük fuvarozták az anyagot: Tardosbányáról a követ, Tata-Tóvárosból a téglát, cserepet, a Tüzéprıl a meszet, cementet, a szükséges faanyagot. A hívek végezték a kımővesmunkát, az utolsó munka az volt, amikor Prekop Gyula bádogosmester felhelyezte a csillagot a templomtornyára. Közben Sáhó István bánhidai presbiter kereste fel Bakonyi Dezsıt, hogy a bánhidai templom sincs még befejezve. Amikor a lelkipásztor átbiciklizett Környérıl egy 4 oldalról körbevett 4 méter magas hatalmas gödröt látott, amit bőzös talaj- és esıvíz töltött fel. Ebbe esett bele Cselédes József bánhidai gondnok és segítségért kiáltott, Bakonyi lelkész úr szertornász múltjának köszönhetıen kimentette innen és hazakísérte. Ekkor kezdték el a tornyot és az emeletet tovább építeni. A bányászokból álló gyülekezet itt is lelkesen állt a munkához. Innentıl kezdve a lelkész az istentiszteletek kivételével mindig kımőves ruhában volt, saját kezével és a hívek segítségével építette a templomot. 12 A legkiemelkedıbb munkát a következık végezték: Balogh Ernı fıgondnok, aki minden hónapban fizetése 1/10-ét adta, de ott betonozott dr. Szemzı Kázmérné, dr. Sólyom Ferenc geológus és felesége, a Sáhó, Ármai, Vasi, Czérna, Cserháti, Kopasz, Kakuk, Kalmár család tagjai. Szombati István trösztigazgató és Huffnágel Mihály fımérnök döntése nyomán Ft-ért felépítették a tornyot és felsı részt. Két ha- 10 Szabó Elıd naszályi lelkész adatközlése a naszályi anyakönyvek alapján 11 Vargyai József visszaemlékezése szerint nem pajta volt, hanem évszázados vályogból épült, megsüllyedt imaház, ahol a libák benéztek az ablakon. 12 Csizsek Istvánné és Bakos Péterné adatközlése

9 rangot is vettek: az egyiket Hartáról, a másikat Mosonszentjánosról. A felsı templomba vezetı lépcsıket Sáhó István, Sinkó István, Póka Sándor, Kakuk Elemér, Vasi József betonozták. A szószéket Póka Sándor tervezte. Naszádi József bádogosmester húzta fel a csillagot a királyfára. Muraközi Gyula a lapatári malom tulajdonosa adta a faanyagot, cselédes László és brigádja készítette el a hosszú asztalt és padokat az alsó teremhez. Mikos Lajos dadi lelkész avatta fel a környei templomot ádvent elsı vasárnapján, és zengett az ısi zsoltár: Te benned bíztunk eleitıl fogva. Ádvent harmadik vasárnapján avatták fel a bánhidai templomot ben minden hónapban szeretetvendégséget rendeztek. Istentiszteletet Bakonyi Dezsı 9-kor Bánhidán, 11-kor Környén, délután 2- kor Oroszlányban tartott ebben az idıben és mindenhová kerékpárral közlekedett ben Mezei Gy. Lóránt esperes arra kérte, hogy menjen el Tárkányba, mert ott meghalt a pap, Bánhidára pedig neki van szüksége. Engedelmeskedett és Tárkányba került öt évre, ahol a romos paplakban a békák kurutytyolása fogadta, ott parókiát kellet építeni. Innen Bokodra helyezték, ahol a templom belseje nem bizonyult megfelelınek: a szószéket, a padokat kellett kicserélni, mert az egyik istentisztelet alatt a gondnok alatt beszakadt a pad. Végül 1969 virág vasárnapján Kocsra került. Itt is épített, lelkészlakot 1972-ben, mert itt meg az egerek futkostak a falban. Rendbe hozták a temetıt, betonutat építettek a halottasházhoz, hőtıberendezést szereltek be. Másodikként az országban 2. világháborús emlékmővet emelt május 8- án 94 névvel és ezzel a szöveggel: Elmentetek, mert el kellett mennetek, idegen földben nyugszik testetek, de mi kegyelettel ırizzük emléketek. A megyeházára hívatták be, és megfenyítették, mondván, hogy ezek nem voltak hısök!. Késıbb, 1983-ban egy temetés kapcsán is szembe került a pártvezetéssel, mondván, hogy a párt halottja volt az elhunyt. Ekkor kapott agyérgöcsöt. A lányának ezt mondták: A maga apjának olyan aktája van a múltjáról, ha nem lennék tekintettel a korára, börtönbe záratnám ban vonult nyugdíjba, ekkor keresték meg a dunaalmási hívek Harcsa István gondnok vezetésével, hogy építsék újra a templomtornyot, amit még a 2. világháborúban lıttek le a helyérıl. Ez sikerült és egy hısi emlékmővet is emeltek ben Kocs díszpolgárává választották.

10 Magyar István (1923-?) 13 İsin született, június 2-án. Szolgálati helyei: 1949: Balassagyarmat, exmittált 14 segédlelkész, :Sopron exm. sl., : Réde helyettes lelkipásztor, 1952: Csonkahegyhát segédlelkész., : Fonyód segédlelkész, : szabadságon van, 1954: Pétfürdı segédlelkész, : Tatabánya-Bánhida, : Nagysáp. Életének nagysápi része utáni idejérıl nincsenek forrásaink. Bátky Miklós 15 ( ) Bátky Miklós január 9-én született Naszályon, Bátki Mihály kocsi születéső vasúti kalauz és Török Mária naszályi születéső háztartásbeli 3. gyermekeként. Idısebb testvérei csecsemı korukban meghaltak. (Nevét lelkészi szolgálatának megkezdésétıl írta y-nal) Édesapja szolgálati beosztása miatt kisgyermek korában rövid idıre a mai Révkomáromba kerültek, ott járt óvodába. Az elemi iskolát Naszályon kezdte, ahonnan a Tatai Piarista Gimnáziumba került, innen ment át a Pápai Református Gimnáziumba, ahol 1931-ben érettségizett. Ugyancsak Pápán végezte el a teológiát, ahol - miután letette az elsı és második lelkészképesítı vizsgáját református lelkészi oklevelet szerzett. Segédlelkész volt: Gyırben ( ), Szomódon( ), és Esztergomban ( ), helyettes lelkészként szolgált Etén (1938) ben a nagysápi református gyülekezet lelkipásztorává választotta, ahol 17 évig szolgált július 22-én házasságot kötött Szınyi Julianna volt diakonisszajelölttel, az Országos Református Leányszövetség utazó titkárával, aki népfıiskolai vezetıként is tevékenykedett több helyen (pl. Veszprémben, 13 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése 14 kiküldött, megbízott ==Bakos Ferenc :Idegen szavak és kifejezések szótára Akadémiai Kiadó Budapest, 1984, 240 p. 15 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése

11 İrszentmiklóson ) s aki a lelkipásztori szolgálatban igazi papnéként mindvégig hőséges segítıtársa volt. Házasságukat Isten 1 fiú és 3 lány gyermekkel áldotta meg. Mind a 4 gyermek nagysápi szolgálati idejük alatt született ben, az akkor önállósuló Tatabánya-Bánhidai gyülekezet lelkipásztora lett, ahol 1984-ben történt nyugalomba vonulásáig szolgált feleségével (ifj. Bátky Miklós: Édesanyánkkal) együtt. Krisztus Jézus tanítványaként áldozatos életének vezérigéje, s egyben programja volt, amit Mestere így fogalmazott meg fıpap imájában: én ıértük odaszentelem magamat (Jn 17,19). Földi élete végén 11 unokájáért is hálát adhatott. Az Úr május 22-én hívta haza mennyei otthonába. 16 A nagysápi gyülekezet tagjai Bátky Miklós beiktatásán Balogh Ernı tiszteletbeli gondnok emlékezése 17 : Nehéz idıszak volt azért is, mert 1957-et írtunk, nemzetünk leverettetésének, reményvesztettségének szomorú hónapjait éltük. A gyülekezeti élet már egy évtizede a templomok falai közé volt szorítva, nem lehetett tudni, hogy valami enyhülés, vagy még nagyobb megpróbáltatások fognak-e következni. A gyülekezet bíztatásra, megerısödésre, világosodásra szorult ben csak a földszinti egykori iskolatermet lehetett használni istentisztelet céljaira, melyhez egy kis 16 ifj. Bátky Miklós adatközlése 17 Balogh Ernı tiszteletbeli gondnok emlékezése Bátky Miklós Nagytisztelető Úr és felesége sírjánál. =Kiáltó Szó október 13.

12 irodahelyiség tartozott még. Nem volt telefon, irodagépek, gépkocsi, központi főtés. Németh Dávid (1957-) A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanult között, Budapesti Református Theológiai Akadémiát végezte el ig. Úny: (segédlelkész), Úny: (beosztott lelkész), Tatabánya-Bánhida: (megválasztott gyülekezeti lelkész) Oktatómunka: Károli Gáspár Református Egyetem: adjunktus, docens, 2002-tıl egyetemi tanár, a Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetıje Rövid szakmai önéletrajz ==http://www.kre.hu/htkcv/nemethdavid.pdf

13 A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese. 19 Balogh Ernı, tiszteletbeli gondnok a gyülekezet 50. évfordulóján ünnepi beszédében így emlékezik róla: Kiváló igehirdetı volt, odaadó szolgálatkészséggel, kötelességtudattal. Maga köré győjtötte az ifjúságot, nagyon erıs ifjúsági gyülekezet jött létre, tagjai lapszerkesztést is kezdeményeztek Kiáltó Szó címen. Többen közülük ma lelkészek az ország különbözı helyein. Németh Dávid tudományos munkát is végzett, kétszer volt Németországban több hónapig tanulmányúton, ezalatt öccse, a szintén nagy tudású fiatal lelkész, Németh Tamás helyettesítette tıl lett testvérváros Tatabánya és Aalen. A kapcsolatokat a gyülekezetek is felvették és tartják a mai napig. Ebben a kapcsolat együtt vett részt a tatabányai két református gyülekezet és az evangélikus gyülekezet teljes egyetértésben. Emlékezetes esemény volt, mikor Németh Dávid magyar lelkészként Aalen város ünnepén a városháza elıtti fıtéren németül prédikálta Isten Igéjét Németh Dávidot 1997-ben budapesti teológia tanárrá választották. 20 Tudományos egyesületi tagságai: Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Coetus Theologorum Külföldi tanulmányutak: 1981/82 és 1985/86 (Bielefeld), 1998 (München) Külföldi egyetemen oktatás: 2000/2001. (Bécs), 2006/2007. (Lipcse) Publikációinak száma több mint százra tehetı magyar és német nyelven is. Legfrisebbek 21 : Identitätsbildung in einer pluralistischen Gesellschaft (2009) Die Beurteilung der Illustrationen von Kinderbibeln durch ungarische Grundschulkinder (2008) A keresztyén hit szerepe a megküzdési folyamatokban (2006) Balogh Ernı, tiszteletbeli gondnok ünnepi beszéde Kiáltó Szó október old. 21

14 Miklós Ádám ( ) Budapesten született április 9-én, nemesi-polgári családban. Iskoláit között a Bogdánffy Ödön Általános Iskolában és az Arany János Gimnáziumban folytatta. A családi hagyományokat követve felvételizett az ELTE Jogi karára és a TTK-ra is, hogy ott geológiát tanuljon. Mivel mind humán, mind a reál tárgyakból erıs volt, fel is vették, de végül a geológia helyett a teológiát választotta ban kezdte meg tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Ez a lelkészképzı intézmény ma a Károli Gáspár Református Egyetem része. Az abszolutóriumot 1992-ben, lelkészi diplomáját 1994-ben szerezte, 1996-ban lelkésszé szentelték. Itt ismerkedett meg késıbbi feleségével és szolgatársával, Sebestyén Katalinnal augusztusától 1997 decemberéig a Somogy megyei Látrányban és körzetében szolgált 8 falu reformátusságának lelkipásztoraként ben feleségül vette Sebestyén Katalint, együtt kezdték a szolgálatot Somogyban, és folytatták Tatabányán. Házasságukban négy gyermekük született januárjától a Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség lelkésze volt október 27-én bekövetkezett haláláig. Alfa-missziói sorozat 22 el- 22

15 indítója, ami Angliából indult rendezvényötlet, Tatabányára Kiskunhalas érintésével került. İskeresztény hagyományokat fölelevenítve, közös étkezéssel kezdıdik minden egyes missziói este. Szolgálatának vezérgondolata az Isten feltétel nélküli elfogadásának és kegyelmének meghirdetése volt. Meggyızıdése volt, hogy az egyház közössége akkor él, ha mind létszámában mind hitében növekszik, a növekedést pedig a Szentlélek adja, amely élıvé teszi bennünk a szeretı Istent. 23 Miklós Ádám: Az egyháztagság és a gyermekkeresztség. Református Egyház, szám Miklósné Sebestyén Katalin(1968-) Budapesten született 1968 március 25-én, életét Érd-Parkvárosban töltötte, iskoláit Budapesten járta. A Bogdánffy Ödön Általános Iskola elvégzése után a Bem József Óvónıi Szakközépiskolába került, ahol óvónıi szakérettségit szerzett ban felvételt nyert a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, ahol 1994-ben lelkészi diplomát szerzett. Itt ismerkedett meg Miklós Ádámmal, késıbbi férjével és szolgatársával. A középiskolai és teológiai évek alatt Az Érd-parkvárosi gyülekezet kántoraként és presbitereként szemtanúja volt annak, ahogy Isten Lelke elhív és közösséggé formál egyébként idegen embereket: így született meg és növekedett az Érd-parkvárosi gyülekezet ben Érd-Parkvárosban házasságot kötött Miklós Ádámmal, szerelmükbıl négy gyermek született ben férjével a Somogy megyei Látrányban és körzetében megkezdte lelkészi szolgálatát januárjától a Tatabánya-bánhidai gyülekezetbe került, ahol férje mellett beosztott lelkész lett. Férje halála után 2008 októberében a Vértesszılısi Missziói Egyházközségbe kap kirendelést, a gyülekezetszervezés feladatával. Szolgálatának vezérgondolata Augusztinusz (Szent Ágoston) mondása: Szeress, és tégy, amit akarsz Miklósné Sebestyén Katalin adatközlése 24 Miklósné Sebestyén Katalin adatközlése

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

MANS(Z)BART(H) ANTAL

MANS(Z)BART(H) ANTAL MANS(Z)BART(H) ANTAL Gyermekkora Tóvároson született 1821. december 20-án, az akkori Öreg (ma Ady Endre) utca 4-es számú házban. Apja Josefus Mansbart viaszöntő és mézesbábos mester volt. Anyja Anna Venusin

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi.

A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. A mosoni áldozatok nevei a magyaróvári temetı emlékfalán is olvashatók, és a Gyásztéren szintén minden mosoni áldozat emlékét kopjafa ırzi. 21 22 A kilenc mosoni áldozat A mosoni temetıben bizonyíthatóan

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005

PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 PRESBITÉRIUM VÁLASZTÁS 2005 K I S P E S T - R Ó Z S A T É R I REFORMÁTUS GYÜLEKEZET JELÖLTEINK A 2006-2011 ÉVEKRE Pénzes László 1962-ben született, nıtlen, gépészmérnök. 1985-tıl tagja a gyülekezetnek.

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre

Felsıörsi Hírmondó. szervezett megemlékezést. Elsıként a téli hóeltakarításra és síkosság-mentesítésre Felsıörsi Hírmondó IX. évfolyam 8. szám 2006. november A képviselıtestület kiadványa TARTALOMJEGYZÉK A testületi ülésen történt 1 Az iskola hírei 2 Mindenszentek 2 A Teleházban történt októberben A Káli-medencében

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

Sárospataki kistérség

Sárospataki kistérség Sárospataki kistérség Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. stkt@pr.hu 47/511451 A Sárospataki kistérség természeti környezetét a Zempléni-hegység (Tokaji-hegység) vulkánikus

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák!

Kollégium Nevelıtestülete Tisztelt Kollégák! A választásokról Egy szervezet ereje, életképessége abban is megmutatkozik, hogy - vezetıi testületeinek megújítása nem okoz törést a szervezet "üzemszerő" mőködésében; - biztosított a folyamatos személyi

Részletesebben

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre

Albertfalvai Múzeum Baráti Köre BELEZNAY ANDOR Albertfalvai Múzeum Baráti Köre Szinte a múzeum létrejöttének pillanatában megalakult az Albertfalvai Múzeum Baráti Köre, azaz 1980. március 15-én. Székhelye az Albertfalvai Helytörténeti

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák

Intézmény Ir.sz. Település Utca Tel.szám Óvodák Óvodák Lámpás Református Óvodája 2314 Halásztelek Iskola u. 2. 24 452 997 Budapest Fasori Református Egyházközség Csipkebokor Óvodája 1071 Budapest Városligeti fasor 29. 1 322 1933 Budapest-Budafoki Református

Részletesebben

Feladatok a múzeumi kiállításban

Feladatok a múzeumi kiállításban 1., Kiss Bálint református lelkész fia, ifj. Kiss Bálint, festımővész lett. Egyik, 1836-ban alkotott képét megtalálod a kiállítás elsı, történeti részében, azt a személyt ábrázolja, akit késıbb a város

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek

Családfa. Deutsch Ignác Interjúalany. Pollák Béláné (korábban: Brandl Józsefné) (szül. Schwarz Klára ) Gyermekek Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz? Schwarz?-né (szül.?) Deutsch Ignác 1828 1915 Deutsch Ignácné (szül. Weisz Teréz) 1860 1944 Apa Schwarz Mór 1877 1941 Anya Schwarz

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG

LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Várszegi Asztrik OSB LEGÁNYI NORBERT FİAPÁT ÉS AZ OBLÁTUSSÁG Az oblátusintézmény végigkíséri a szerzetesség történetét, korszakonként más és más hagyományt alakítva ki magának. Az obláció Istennek adott

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948

Családfa. Anyai nagyapa. Laufer Mór?? Interjúalany. Klára Kováčová-Kohnová (szül. Weisz Klára) 1926. Gyermekek. Marta Kováčová-Kohnová 1948 1948 Családfa Apai nagyapa Weisz Mihály?? Apai nagyanya Weisz Cecília (szül. Hopper Cecília)?? Anyai nagyapa Laufer Mór?? Anyai nagyanya Laufer Mina (szül. Smatana Mina) 1860-as évek 1938 Apa Weisz József 1893

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

Lélek-zet. A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Televíziós közvetítés. Ünnepi alkalmak

Lélek-zet. A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Televíziós közvetítés. Ünnepi alkalmak Kecskeméti Evangélikus Gyülekezet hírlevele - 2014/4. szám - Reformáció A tegnapi hitünkkel ma nem boldogulunk! Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökre ugyanaz. (Zsid 13,8) Egy gyorsan változó, rohanó

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax:

Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) , Fax: Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, Rákóczi út 2) tel./fax: (36) 311-211, 515-115 Fax: 515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM

A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM A NICKI SZENT ANNA TEMPLOM Egyházasniczk István király rendeletére Nyiec településen kilenc falu templomot épített, az első okleveles említése 1267-ből való, 1328-ban a templom titulusa Szent Miklós Feltehetően

Részletesebben

Bajsa. Bajsa történelme

Bajsa. Bajsa történelme Terényi Annamária Bajsa A falum 2001-tõl kezdve rendelkezik címerrel. A címeren található a fõ szimbólum, ami egy kakas, mely az egyszerûséget, szabadságot és a falusi tájat, hangulatot jelképezi. A kakas

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, június Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan.

Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. Kovács József 1830 1927 Életének 98. évében adta viss1.a lelkét Urának, Istenének. A 98 évből 82 esztendőt tölt szakadatlan. gyümölcsöző munkában. 16 éves korától a. maga emberségéből él. 36 éven át vezeti

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke

A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon. CE csendesnap Kolozsvár, április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A CE misszió helyzete a nagyvilágban és itthon CE csendesnap Kolozsvár, 2016. április 2 Adorján Kálmán lp., a CEVSz elnöke A Libanoni CE a CEVSz-ben Raffi Messerlian lelkész a CEVSz választmányi tagja.

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929.

Családfa. nagyapa Marmorstein. Lorber Sámuel? 1933. Interjúalany. Bognár Pálné (szül. Mermelstein / Marmorstein/ Éva) 1929. Családfa Apai nagyapa Marmorstein Herman?? Apai nagyanya Marmorstein Hermanné (szül. Gottesman Ilona)?? Anyai nagyapa Lorber Sámuel? 1933 Anyai nagyanya Lorber Sámulné (szül. Goldiner Ida)?? Apa Marmorstein

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban A csehszlovák magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban írta Kugler József A második világháború az európai országok többségétôl nemcsak súlyos véráldozatokat követelt,

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye

11. rész-ajánlattételi terület Komárom-Esztergom megye e terhek 1 1 PILISCSÉV kül 18 8 43889 16293 2 18 igen 0 6 1 1 0 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 4397 11844 1 1 PILISCSÉV kül 80 32 41627 4288 6 129 igen 0 42 3 2 1 ESZTERGOMI JÁRÁSI HIVATAL 1 8568 83178 1

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából

Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Nagykırösi igehirdetık kincsestárából Bibliaolvasás: 84. zsoltár Alapige: 84. zsoltár: 2,3,5. Megtalálható Göde Lajos Egyházi beszédek címmel 1942-ben kiadott kötetében. Vágyódás Isten háza után 84. zsoltár

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált.

Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: Lány: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola. 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Eredmények: 3 km-es távon: 1996-ban és utána születetek: 1. hely Fózer Tímea Gyóni Géza Ált. Iskola 2. hely Hende Helga Gyóni Géza Ált. Iskola 3. hely Ritka Viktória Kossuth Lajos Ált. Iskola 1. hely Pap

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek

Családfa Apai Apai Anyai nagyanya Anyai nagyapa nagyanya nagyapa Apa Anya Testvérek Házastárs Interjúalany Gyermekek Családfa Apai nagyapa? Friedman 1845 1887 Apai nagyanya? Friedman (szül.?) 1852 1925 Anyai nagyapa Bernard Rosenzweig 1855 1938 Anyai nagyanya Katarine Rosenzweig (szül. Katarine Ertler) 1858 1940 Apa

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben