ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL"

Átírás

1 ÉLETRAJZI ADATOK A BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET EDDIGI LELKÉSZEIRİL A Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközségben szolgált és szolgáló lelkészek névsora: Kiss Gyula Somogyi István Gyimóthy Géza Bakonyi Dezsı Magyar István Bátky Miklós dr. Németh Dávid 1997 Borsos Sándor helyettesítı nyugalmazott lelkipásztor Miklós Ádám és Miklósné Sebestyén Katalin Szilágyi Sándor és Szilágyi Hajnalka Kiss Gyula ( ) 1 Hetényben november 3-án született. Középiskoláit és a teológiát Pápán végezte. Mőködését Veszprém megyében kezdte meg, mint segédlelkész Csetényen, majd 1926 Tapolcafın, : Csetényen, 1927 Mihályházán, : Csetényen, 1928: Mezıörsön, : Csetényen segédlelkész, : Papkeszin helyetteslelkész., Környe Bánhidán missziós lelkész, : Kisigmándon lelkész. A református ifjúsági egyesület alapítója és vezetıje, népmővelési elıadó. 2 Testvérével fiatalon árván maradtak, Tatán a nagyszülık nevelték ıket. Lenke hugával / vagy nıvérével?/ Vitéz Rákosi Jánosnéval jött Kisigmándra. Neki nem volt családja, agglegény volt. Gyönyörő virágoskerttel rendelkezett, hozzá jártak virágokat vásárolni. A helyiek emlékeznek rá, ismert közéleti személyiség volt. 3 1 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése 2 Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelıre egyesített vármegyék múltja és jelene : Magyar vármegyék és városok múltja és jelene/1 Magyar Vármegyék és Városok Múltja és Jelene Kiadóhivatala, Budapest, 1938, 779. p. 3 Pápai Józsefné visszaemlékezése, Sugárné Darnó Márta lelkészasszony adatközlése

2 Somogyi István ( ) 4 a templomépítı 5 Tarjánban október 28-án született. A Pápai Református Kollégiumban és a Tatai Kegyesrendi Gimnáziumban tanult. A Pápai Református Theológiai Akadémia elvégzését követıen 1930 és 1932 között segédlelkész volt Gyöngyösmelléken, Darányban Tótszentgyörgyön és Csajágon február 1- én Környe-Bánhidára került, ahol 1936-ig mint segédlelkész szolgált, majd 1936 decemberében a Környe-Bánhidai református egyházközség elsı lelkipásztora lett 1. Beiktatását Lıke Károly esperes végezte, aki utalt arra, hogy a környebánhidai közös egyházban a régi, elpusztult környei és bánhidai egyház kelt életre. Továbbá rámutatott arra is, hogy az egyház csak akkor fejlıdik és erısödik, ha a lelkész és a hívek egymást megértve és megbecsülve, a Krisztus szolgálatában támogatják egymást. Az új lelkész Pál apostolnak bizonyságtételével köszöntött be: Mindenre van erım a Krisztusban, aki engem megerısít. Fil. 4:13. 6 Somogyi István olthatatlan tettvággyal és nagy energiával látott az új egyházközség felépítéséhez és fejlesztéséhez, amelyekben segédlelkészei és késıbbi utódai, Gyimóthy Géza és Bakonyi Dezsı, lojális segítıi voltak. A fáradhatatlan kilincselése és odaadó küzdelme árán megszerzett építési engedély birtokában hamarosan megindulhatott a bánhidai református templom építése is, amely 1940 végéig - a torony kivételével - csaknem befejezıdött. Ekkor érte ıt el a csıszi gyülekezet hívó szava, amely számára új kihívásokat kínált. Mégis nehéz szívvel hagyta el Környe-Bánhidát, amely több szempontból is életének talán a legjelentısebb állomása volt. Az itt töltött periódusban lett önálló lelkész, s egyben egy egyházközség megalapítója. A bánhidai templom volt az elsı, amelynek építıje volt. Itt ismerte meg Nyírı Gizellát, késıbbi feleségét, négy gyermeke anyját, akik közül hárman Márta, Árpád és Mária Magdolna - itt születtek. 4 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése 5 Dr. Somogyi Árpád adatközlése 6 Dunántúli Protestáns Lap 47. évfolyamának (1936) 52. száma (dec. 27.) 245. p.

3 Az 1940-töl 1950-ig terjedı, egy évtizedes csıszi szolgálatát a lendületes gyülekezeti élet kibontakozása, különösen az élénk ifjúsági munka jellemezte. A többségében református község számos egyházon kívüli eseményeinek is lelkes kezdeményezıje, illetve megbecsült vezetıje lett. Az ezáltal kialakult, felekezeteket átívelı hitelessége, különösen a háború borzalmainak idején, támaszt jelentett a falu egészének. A háromszor Csıszön átvonuló front heves harcai sok áldozatot követeltek és nem hagyták a falu egyetlen épületét sem érintetlenül. Temploma pedig, amelynek tornya az egymást váltogató haderık mindenkori kilátója volt, gyakorlatilag megsemmisült. A romokká lıtt illetve bombázott, korábban takaros faluban, a háborút követı 5 évben sem az elektromos-, sem pedig a telefonhálózatot nem állították helyre. Mai szemmel elképzelhetetlenül nehéz körülmények között, de mégis megindult az újjáépítés. A kımővesek, ácsok és asztalosok szolgáltatásain kívül minden más munkát a gyülekezet tagjai önként vállalva ingyen végezték el. Az építı anyagok beszerzésének, a harangok újraöntésének költségeit és egyéb kiadásokat az elszegényedett hívek szerény adományain túl két jelentıs forrásból fedezték: Egyrészt a lelkészházaspár által a gyülekezet ifjaiból toborzott és betanított mőkedvelı színjátszó csoport a környékbeli gyülekezetekben tartott elıadásainak belépıdíjaiból, másrészt a lelkipásztor számos testvérgyülekezetben végzett vendégprédikációi alkalmával megkapott perselypénzbıl. Így három éves verejtékes, önfeláldozó munkával a csıszi református gyülekezet 1948 nyarán büszkén ünnepelhette újjáépített templomának Gyıry Elemér püspök szolgálatával történt felszentelését, E szertatás keretében Lillát, a lelkészcsalád negyedik gyermekét is megkeresztelték.

4 A csıszi templom a háború után és Somogyi István újjáépítı munkája után Az ötvenes években az egész országnak számos nehézséggel kellett megküzdenie. A konszolidált politikai rendszer tovább korlátozta az egyházak már korábban jelentısen leszőkített mozgásterét. Egyházi jellegő aktivitások, mint például a hitoktatás vagy ifjúsági munka egyre több akadályba ütköztek. Különösen nehéz helyzetben találta magát a mocsai református gyülekezet, amelynek temploma egy bombatámadás megsemmisítı áldozata lett és egyéb gyülekezeti teremmel sem rendelkezett. Ezért az új lelkipásztornak haladéktalanul a templomépítés abban a korszakban különösen nehéz feladatával kellett megbirkóznia. Akkor ugyanis az uralkodó egyházellenes légkörben egy új templom építésére az illetékes hatóságoktól engedélyt kapni és építı anyagokat a kizárólag állami tulajdonban lévı vállalatoknál beszerezni, csaknem lehetetlen volt. Somogyi István türelmes állhatatossággal és céltudatos kitartással folytatott utánjárása és a gyülekezet példás áldozatkészsége azonban többnyire eredményhez vezetett. Sokszor kellett ugyan zárt kapuk elıtt csalódottan visszafordulniuk, de a legnagyobb szükség pillanatában gyakran mégis ráleltek az akkori szólásmondásbeli, mindent megoldó kiskapukra. Végül is, nehéz évek építımunkája után 1954 nyarán Gyıry Elemér püspök felszentelhette a mocsai gyülekezet új templomát. Belsı falán elhelyezett emléktábla hirdeti: E templomot a gyülekezet Somogyi István lelki-

5 pásztor vezetésével építette, aki e helyen hőséggel szolgálta az Urat I. Kor. 13:8. Hőséges szolgáját egy küzdelmes, de sikerekben és örömökben gazdag, nem egészen 58 évig tartó földi életútjáról július 15-én magához szólította az Úr. A mocsai templom Nyirı István esküvıjén 1956 júniusában a budapesti Fasori templomban vendéglelkészként

6 Gyimóthy Géza ( ) án Adásztevelen született. A pápai református kollégiumban tanult, kiváló atléta volt, súlylökı, távolugró, nagyszerő tanároktól tanulhatott. Elıször Pápa mellett, majd Szomódon, Lıke Károly esperes mellett segédlelkész egy évig. A Környe-Bánhidai gyülekezetben ( ), majd a naszályi gyülekezetben szolgált lelkészként ben nısült meg, felesége Tálos Terézia ( ), gyermekei Etelka(1949), Géza (1952), Tibor(1953). Naszályon között lelkipásztor, itt hunyt el én. 9 Tízéves bánhidai szolgálata sok gonddal és bajjal járt. A legnagyobb problémát az építkezéssel kapcsolatos ügyek jelentették. Alapos tájékozódás után csak 1941 nyarán tudta tájékoztatni a presbitereket ezekrıl a kérdésekrıl. Hálátlan feladatot vállalt magára Gyimóthy Géza. Az építkezés helyett az adósságok törlesztése és a vállalkozóval folytatott viták, perek nehezítették szolgálatát. Minden módon igyekeztek pénzt szerezni. A lelkipásztor filléres adományok győjtését kezdeményezte. Az egyik presbiter javaslatára a gyülekezet tagjai színdarabot mutattak be több helyen, s a bevétellel az egyház anyagi gondjainak megoldását szerették volna segíteni. Ezek a próbálkozások azonban csak az eklézsia szegénységét érzékeltették, de megoldást nem jelentettek. 7 ifj.gyimóthy Géza adatközlése 8 9 Szabó Elıd naszályi lelkész adatközlése a naszályi anyakönyvek alapján

7 Bakonyi Dezsı (1914-) Budapesten született 1914-ben, gyermekkorát Noszlopon töltötte. Anyai ágon egyenes leszármazottja az 1848/49-es szabadságharc és az azt követı ellenállási mozgalom vezetıjének, Noszlopy Gáspárnak. Középiskolai tanulmányait az Óbudai Árpád reálgimnáziumban folytatta. Az érettségi után Pápán református theológiát végezte el ben szerzett lelkészi oklevelet. A Környe-bánhidai gyülekezetben kezdte meg pályáját Somogyi István mellett segédlelkészként, aki elıször szórványgondozást bízott rá. Késıbb elküldte az Alföld és a Dunántúl nagyobb városaiba adományokat győjteni. Hétköznapokon Kunszentmiklóson, Kisújszálláson, Kiskunlacházán egy presbiter kíséretében végigjárta a tehetısebb családok házait és adományokat győjtött, vasárnap ı prédikált és az összegyőjtött perselypénzt postára adta. Három hónap után annyi pénzt győjtött össze, hogy Somogyi hazahívta. Ezek után Pápakovácsiba került, majd Nórápon, Vérteskethelyen, Kıszárhegyen lett lévita, azaz lelkésztanító. Gyıry Elemér püspök elıször Hedrahelyre helyezte segédlelkésznek Szabó Bálint esperes mellé, késıbb 1943-ban Szomódra került Lıke Károly mellé. Itt 28 társával együtt a háború idején, február 11-én elfogták az oroszok és malenkíj robotra vitték Tardosbányára az Agostyánba vezetı utat építeni. 10 napon keresztül éheztették ıket egy baji pajtában. Egy bombatámadás szétvitte a szállást, elmenekültek, az oroszok ismét elfogták ıket, közülük hárman el akartak futni, az oroszok mind a hármat ágyúval szétlıtték. A katolikus parókián adtak nekik szerszámokat majd végighajtották ıket Szomódon, ahol az úton összeesett. Halottnak vélve egy orosz belerúgott és otthagyta. Egy templombajáró asszony, Suhaji Lajosné cipelte be a házába. Így menekült meg, mert a többieket tatai, neszmélyi, dunaalmási, szomódi, süttıi fiatalembereket- a dunaszentmiklósi erdı egyik tisztásán az oroszok agyonlıtték. ( 2001-ben emeltek kopjafát emlékükre- Cs. Kiss Ernı alkotását) október 6-án kötött házasságot Major Etelkával, egy lányuk született. Zsuzsanna. Lıke Károly október 20-án beiktatta elsı lelkészi állásába Naszályon. Itt a hívekkel a templommal szembeni szemétgödör helyén egy takaros imaházat, gyülekezeti otthont épített. Színdarabokat tanított be a falu fiataljainak, és nem volt hajlandó átadni az épületet az

8 MNDSZ-nek, kitőzte március 15-én a templomra a nemzeti zászlót. A tatai pártbizottságra vitték az ÁVH-sok, megfenyegették és búcsúzóul lelökték a lépcsın. (A sebhelye még ma is megvan a tarkóján.) Feljelentették, az akkori miniszter, Darvas József ultimátumban szólította fel a hely elhagyására: Nem akarjuk, hogy Naszály második Pócspetri legyen, ezért elrendelem, hogy Bakonyi Dezsı augusztus 19-én déli 12 óráig hagyja el a templomot július 25-én kelt az Egyházmegye engedélye arra nézve, hogy Gyimóthy Géza, Környe-bánhidai lekésszel állást cserélhessen. Augusztus 19-én köszön el Bakonyi Dezsı a Presbitériumtól és szeptember 10-én már Gyimóthy Géza vezeti le a győlést. 10 Egy éjszaka hagyta el a falut lovaskocsin, a falu fiataljai kísérték, hogy nehogy baja essen, egészen Környéig, ahol meleg szobával és szeretettel fogadták. Környén nem volt templom, az istentiszteleteket egy pajtaszerő épületben tartották 11. A Nemesócsáról (Csehszlovákia) áttelepített családok határozták el, hogy templomot kell építeni, amelyben a fıszerepet Molnár István gondnok játszotta. A hatvan család közül kilencnek voltak lovai, velük fuvarozták az anyagot: Tardosbányáról a követ, Tata-Tóvárosból a téglát, cserepet, a Tüzéprıl a meszet, cementet, a szükséges faanyagot. A hívek végezték a kımővesmunkát, az utolsó munka az volt, amikor Prekop Gyula bádogosmester felhelyezte a csillagot a templomtornyára. Közben Sáhó István bánhidai presbiter kereste fel Bakonyi Dezsıt, hogy a bánhidai templom sincs még befejezve. Amikor a lelkipásztor átbiciklizett Környérıl egy 4 oldalról körbevett 4 méter magas hatalmas gödröt látott, amit bőzös talaj- és esıvíz töltött fel. Ebbe esett bele Cselédes József bánhidai gondnok és segítségért kiáltott, Bakonyi lelkész úr szertornász múltjának köszönhetıen kimentette innen és hazakísérte. Ekkor kezdték el a tornyot és az emeletet tovább építeni. A bányászokból álló gyülekezet itt is lelkesen állt a munkához. Innentıl kezdve a lelkész az istentiszteletek kivételével mindig kımőves ruhában volt, saját kezével és a hívek segítségével építette a templomot. 12 A legkiemelkedıbb munkát a következık végezték: Balogh Ernı fıgondnok, aki minden hónapban fizetése 1/10-ét adta, de ott betonozott dr. Szemzı Kázmérné, dr. Sólyom Ferenc geológus és felesége, a Sáhó, Ármai, Vasi, Czérna, Cserháti, Kopasz, Kakuk, Kalmár család tagjai. Szombati István trösztigazgató és Huffnágel Mihály fımérnök döntése nyomán Ft-ért felépítették a tornyot és felsı részt. Két ha- 10 Szabó Elıd naszályi lelkész adatközlése a naszályi anyakönyvek alapján 11 Vargyai József visszaemlékezése szerint nem pajta volt, hanem évszázados vályogból épült, megsüllyedt imaház, ahol a libák benéztek az ablakon. 12 Csizsek Istvánné és Bakos Péterné adatközlése

9 rangot is vettek: az egyiket Hartáról, a másikat Mosonszentjánosról. A felsı templomba vezetı lépcsıket Sáhó István, Sinkó István, Póka Sándor, Kakuk Elemér, Vasi József betonozták. A szószéket Póka Sándor tervezte. Naszádi József bádogosmester húzta fel a csillagot a királyfára. Muraközi Gyula a lapatári malom tulajdonosa adta a faanyagot, cselédes László és brigádja készítette el a hosszú asztalt és padokat az alsó teremhez. Mikos Lajos dadi lelkész avatta fel a környei templomot ádvent elsı vasárnapján, és zengett az ısi zsoltár: Te benned bíztunk eleitıl fogva. Ádvent harmadik vasárnapján avatták fel a bánhidai templomot ben minden hónapban szeretetvendégséget rendeztek. Istentiszteletet Bakonyi Dezsı 9-kor Bánhidán, 11-kor Környén, délután 2- kor Oroszlányban tartott ebben az idıben és mindenhová kerékpárral közlekedett ben Mezei Gy. Lóránt esperes arra kérte, hogy menjen el Tárkányba, mert ott meghalt a pap, Bánhidára pedig neki van szüksége. Engedelmeskedett és Tárkányba került öt évre, ahol a romos paplakban a békák kurutytyolása fogadta, ott parókiát kellet építeni. Innen Bokodra helyezték, ahol a templom belseje nem bizonyult megfelelınek: a szószéket, a padokat kellett kicserélni, mert az egyik istentisztelet alatt a gondnok alatt beszakadt a pad. Végül 1969 virág vasárnapján Kocsra került. Itt is épített, lelkészlakot 1972-ben, mert itt meg az egerek futkostak a falban. Rendbe hozták a temetıt, betonutat építettek a halottasházhoz, hőtıberendezést szereltek be. Másodikként az országban 2. világháborús emlékmővet emelt május 8- án 94 névvel és ezzel a szöveggel: Elmentetek, mert el kellett mennetek, idegen földben nyugszik testetek, de mi kegyelettel ırizzük emléketek. A megyeházára hívatták be, és megfenyítették, mondván, hogy ezek nem voltak hısök!. Késıbb, 1983-ban egy temetés kapcsán is szembe került a pártvezetéssel, mondván, hogy a párt halottja volt az elhunyt. Ekkor kapott agyérgöcsöt. A lányának ezt mondták: A maga apjának olyan aktája van a múltjáról, ha nem lennék tekintettel a korára, börtönbe záratnám ban vonult nyugdíjba, ekkor keresték meg a dunaalmási hívek Harcsa István gondnok vezetésével, hogy építsék újra a templomtornyot, amit még a 2. világháborúban lıttek le a helyérıl. Ez sikerült és egy hısi emlékmővet is emeltek ben Kocs díszpolgárává választották.

10 Magyar István (1923-?) 13 İsin született, június 2-án. Szolgálati helyei: 1949: Balassagyarmat, exmittált 14 segédlelkész, :Sopron exm. sl., : Réde helyettes lelkipásztor, 1952: Csonkahegyhát segédlelkész., : Fonyód segédlelkész, : szabadságon van, 1954: Pétfürdı segédlelkész, : Tatabánya-Bánhida, : Nagysáp. Életének nagysápi része utáni idejérıl nincsenek forrásaink. Bátky Miklós 15 ( ) Bátky Miklós január 9-én született Naszályon, Bátki Mihály kocsi születéső vasúti kalauz és Török Mária naszályi születéső háztartásbeli 3. gyermekeként. Idısebb testvérei csecsemı korukban meghaltak. (Nevét lelkészi szolgálatának megkezdésétıl írta y-nal) Édesapja szolgálati beosztása miatt kisgyermek korában rövid idıre a mai Révkomáromba kerültek, ott járt óvodába. Az elemi iskolát Naszályon kezdte, ahonnan a Tatai Piarista Gimnáziumba került, innen ment át a Pápai Református Gimnáziumba, ahol 1931-ben érettségizett. Ugyancsak Pápán végezte el a teológiát, ahol - miután letette az elsı és második lelkészképesítı vizsgáját református lelkészi oklevelet szerzett. Segédlelkész volt: Gyırben ( ), Szomódon( ), és Esztergomban ( ), helyettes lelkészként szolgált Etén (1938) ben a nagysápi református gyülekezet lelkipásztorává választotta, ahol 17 évig szolgált július 22-én házasságot kötött Szınyi Julianna volt diakonisszajelölttel, az Országos Református Leányszövetség utazó titkárával, aki népfıiskolai vezetıként is tevékenykedett több helyen (pl. Veszprémben, 13 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése 14 kiküldött, megbízott ==Bakos Ferenc :Idegen szavak és kifejezések szótára Akadémiai Kiadó Budapest, 1984, 240 p. 15 Tatai egyházmegye levéltára (Ács): Lelkészek és tanítók iratai, régi anyakönyvek, törzslapok. Gerecsei Zsolt adatközlése

11 İrszentmiklóson ) s aki a lelkipásztori szolgálatban igazi papnéként mindvégig hőséges segítıtársa volt. Házasságukat Isten 1 fiú és 3 lány gyermekkel áldotta meg. Mind a 4 gyermek nagysápi szolgálati idejük alatt született ben, az akkor önállósuló Tatabánya-Bánhidai gyülekezet lelkipásztora lett, ahol 1984-ben történt nyugalomba vonulásáig szolgált feleségével (ifj. Bátky Miklós: Édesanyánkkal) együtt. Krisztus Jézus tanítványaként áldozatos életének vezérigéje, s egyben programja volt, amit Mestere így fogalmazott meg fıpap imájában: én ıértük odaszentelem magamat (Jn 17,19). Földi élete végén 11 unokájáért is hálát adhatott. Az Úr május 22-én hívta haza mennyei otthonába. 16 A nagysápi gyülekezet tagjai Bátky Miklós beiktatásán Balogh Ernı tiszteletbeli gondnok emlékezése 17 : Nehéz idıszak volt azért is, mert 1957-et írtunk, nemzetünk leverettetésének, reményvesztettségének szomorú hónapjait éltük. A gyülekezeti élet már egy évtizede a templomok falai közé volt szorítva, nem lehetett tudni, hogy valami enyhülés, vagy még nagyobb megpróbáltatások fognak-e következni. A gyülekezet bíztatásra, megerısödésre, világosodásra szorult ben csak a földszinti egykori iskolatermet lehetett használni istentisztelet céljaira, melyhez egy kis 16 ifj. Bátky Miklós adatközlése 17 Balogh Ernı tiszteletbeli gondnok emlékezése Bátky Miklós Nagytisztelető Úr és felesége sírjánál. =Kiáltó Szó október 13.

12 irodahelyiség tartozott még. Nem volt telefon, irodagépek, gépkocsi, központi főtés. Németh Dávid (1957-) A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában tanult között, Budapesti Református Theológiai Akadémiát végezte el ig. Úny: (segédlelkész), Úny: (beosztott lelkész), Tatabánya-Bánhida: (megválasztott gyülekezeti lelkész) Oktatómunka: Károli Gáspár Református Egyetem: adjunktus, docens, 2002-tıl egyetemi tanár, a Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék vezetıje Rövid szakmai önéletrajz ==http://www.kre.hu/htkcv/nemethdavid.pdf

13 A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánhelyettese. 19 Balogh Ernı, tiszteletbeli gondnok a gyülekezet 50. évfordulóján ünnepi beszédében így emlékezik róla: Kiváló igehirdetı volt, odaadó szolgálatkészséggel, kötelességtudattal. Maga köré győjtötte az ifjúságot, nagyon erıs ifjúsági gyülekezet jött létre, tagjai lapszerkesztést is kezdeményeztek Kiáltó Szó címen. Többen közülük ma lelkészek az ország különbözı helyein. Németh Dávid tudományos munkát is végzett, kétszer volt Németországban több hónapig tanulmányúton, ezalatt öccse, a szintén nagy tudású fiatal lelkész, Németh Tamás helyettesítette tıl lett testvérváros Tatabánya és Aalen. A kapcsolatokat a gyülekezetek is felvették és tartják a mai napig. Ebben a kapcsolat együtt vett részt a tatabányai két református gyülekezet és az evangélikus gyülekezet teljes egyetértésben. Emlékezetes esemény volt, mikor Németh Dávid magyar lelkészként Aalen város ünnepén a városháza elıtti fıtéren németül prédikálta Isten Igéjét Németh Dávidot 1997-ben budapesti teológia tanárrá választották. 20 Tudományos egyesületi tagságai: Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, Coetus Theologorum Külföldi tanulmányutak: 1981/82 és 1985/86 (Bielefeld), 1998 (München) Külföldi egyetemen oktatás: 2000/2001. (Bécs), 2006/2007. (Lipcse) Publikációinak száma több mint százra tehetı magyar és német nyelven is. Legfrisebbek 21 : Identitätsbildung in einer pluralistischen Gesellschaft (2009) Die Beurteilung der Illustrationen von Kinderbibeln durch ungarische Grundschulkinder (2008) A keresztyén hit szerepe a megküzdési folyamatokban (2006) Balogh Ernı, tiszteletbeli gondnok ünnepi beszéde Kiáltó Szó október old. 21

14 Miklós Ádám ( ) Budapesten született április 9-én, nemesi-polgári családban. Iskoláit között a Bogdánffy Ödön Általános Iskolában és az Arany János Gimnáziumban folytatta. A családi hagyományokat követve felvételizett az ELTE Jogi karára és a TTK-ra is, hogy ott geológiát tanuljon. Mivel mind humán, mind a reál tárgyakból erıs volt, fel is vették, de végül a geológia helyett a teológiát választotta ban kezdte meg tanulmányait a Budapesti Református Teológiai Akadémián. Ez a lelkészképzı intézmény ma a Károli Gáspár Református Egyetem része. Az abszolutóriumot 1992-ben, lelkészi diplomáját 1994-ben szerezte, 1996-ban lelkésszé szentelték. Itt ismerkedett meg késıbbi feleségével és szolgatársával, Sebestyén Katalinnal augusztusától 1997 decemberéig a Somogy megyei Látrányban és körzetében szolgált 8 falu reformátusságának lelkipásztoraként ben feleségül vette Sebestyén Katalint, együtt kezdték a szolgálatot Somogyban, és folytatták Tatabányán. Házasságukban négy gyermekük született januárjától a Tatabánya-Bánhidai Református Egyházközség lelkésze volt október 27-én bekövetkezett haláláig. Alfa-missziói sorozat 22 el- 22

15 indítója, ami Angliából indult rendezvényötlet, Tatabányára Kiskunhalas érintésével került. İskeresztény hagyományokat fölelevenítve, közös étkezéssel kezdıdik minden egyes missziói este. Szolgálatának vezérgondolata az Isten feltétel nélküli elfogadásának és kegyelmének meghirdetése volt. Meggyızıdése volt, hogy az egyház közössége akkor él, ha mind létszámában mind hitében növekszik, a növekedést pedig a Szentlélek adja, amely élıvé teszi bennünk a szeretı Istent. 23 Miklós Ádám: Az egyháztagság és a gyermekkeresztség. Református Egyház, szám Miklósné Sebestyén Katalin(1968-) Budapesten született 1968 március 25-én, életét Érd-Parkvárosban töltötte, iskoláit Budapesten járta. A Bogdánffy Ödön Általános Iskola elvégzése után a Bem József Óvónıi Szakközépiskolába került, ahol óvónıi szakérettségit szerzett ban felvételt nyert a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, ahol 1994-ben lelkészi diplomát szerzett. Itt ismerkedett meg Miklós Ádámmal, késıbbi férjével és szolgatársával. A középiskolai és teológiai évek alatt Az Érd-parkvárosi gyülekezet kántoraként és presbitereként szemtanúja volt annak, ahogy Isten Lelke elhív és közösséggé formál egyébként idegen embereket: így született meg és növekedett az Érd-parkvárosi gyülekezet ben Érd-Parkvárosban házasságot kötött Miklós Ádámmal, szerelmükbıl négy gyermek született ben férjével a Somogy megyei Látrányban és körzetében megkezdte lelkészi szolgálatát januárjától a Tatabánya-bánhidai gyülekezetbe került, ahol férje mellett beosztott lelkész lett. Férje halála után 2008 októberében a Vértesszılısi Missziói Egyházközségbe kap kirendelést, a gyülekezetszervezés feladatával. Szolgálatának vezérgondolata Augusztinusz (Szent Ágoston) mondása: Szeress, és tégy, amit akarsz Miklósné Sebestyén Katalin adatközlése 24 Miklósné Sebestyén Katalin adatközlése

Kardos Norbert. A z egyház szolgáljon, de ne legyen szolga! Egyházüldözés a Rákosi- Kádár diktatúrában

Kardos Norbert. A z egyház szolgáljon, de ne legyen szolga! Egyházüldözés a Rákosi- Kádár diktatúrában Nincs többé szükség a társadalom e naplopóira, mert azokat a funkciókat, melyeket eddig végeztek (tanítás, szociális gondoskodás, egészségügyi szolgálat), immár a szocialista állam veszi át. [ ] El vagyunk

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

A Vasadi Református Egyház története

A Vasadi Református Egyház története A Vasadi Református Egyház története 1888-ban került Szűcs Károly lelkész-tanító (helyettes lelkész) Vasadra, aki öt évig munkálkodott itt, 1893-ig. Egyik feljegyzésében így ír: Mindjárt idejövetelem után

Részletesebben

Tulogdi József. Egy igaz ember. Dr. Biró Mózes lelkipásztor, orvos élete és munkássága

Tulogdi József. Egy igaz ember. Dr. Biró Mózes lelkipásztor, orvos élete és munkássága Tulogdi József Egy igaz ember emlékezete Dr. Biró Mózes lelkipásztor, orvos élete és munkássága Kolozsvár, 2011 Fedőlap és grafika: Felházi Lenke Zsuzsánna Lektorálta: Jenei Tamás lelkipásztor, a Belmissziói

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk

Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Végh Tamás Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk (Zsolt 126,3) 20 év a Fasorban Budapest, 2014

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Nem, hanem. 2008 augusztus Baden-Basel-Bern/Biel-Luzern-St. Gallen-Zürich 53. évf. 1. sz.

Nem, hanem. 2008 augusztus Baden-Basel-Bern/Biel-Luzern-St. Gallen-Zürich 53. évf. 1. sz. 2008 augusztus Baden-Basel-Bern/Biel-Luzern-St. Gallen-Zürich 53. évf. 1. sz. Reményik Sándor: Vagy-vagy Vagy egy nagy mű, - vagy egy nagy szenvedély. Vagy égő nyár, - vagy gyémántfényű tél. Vagy az Úristen,

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története

Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 2 Nadicsán Zoltán: Kenderes közoktatásának története Helytörténeti füzetek 2. szám 3 A kiadvány szerkesztıje: Turi János

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI

MÉGIS A 2010-BEN MEGVÁLASZTOTT EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELİ-TESTÜLET TAGJAI ÉS PÓTTAGJAI Urunk! MÉGIS Kérünk, adj tehetséget, lelki és testi erıt, hogy közösségünket és templomunkat a Te dicsıségedre felépíthessük! Különszám - 2010. augusztus A PÁTYI KATOLIKUS KÖZÖSSÉG LAPJA www.ude.hu Amit

Részletesebben

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I.

Millisits Máté. Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve. XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. Millisits Máté Mint élő kövek... Az angyalföldi reformátusok száz éve XIII. kerületi (Angyalföldi) Egyháztörténeti Tanulmányok I. 2011 ISBN 978-963-08-2728-7 XIII. kerületi /Angyalföldi/ Egyháztörténeti

Részletesebben

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola

Séta a kerületben. Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Séta a kerületben Készítette: Csömör Izabella 5. b osztályos tanuló Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola Pestszentlőrinc - Pestszentimre területe már a honfoglalás idején lakott volt, legkorábbi

Részletesebben

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1

Victor István. Hamburgban volt egy belmissziói otthon lényegében árvaház a Rauhes Haus; a vezetője Johann Hinrich Wichern 1 Victor István Az interjút készítette: Hosszú Gyula 2011. augusztus-november, Hejce Szerkesztette: Kádár Judit Apai felmenők Ópapa Homályba vész a család eredete. Fix adat a dédapám édesapjáról van Gdanskban,

Részletesebben

Prédikáltasd szent igédet

Prédikáltasd szent igédet Ez a könyv az Érdligeti Református Egyházközség múltjába tekintő prédikáció gyűjtemény. Célja, hogy a gyülekezet, illetve a tágabb környezet megismerje saját múltját, valamint ebből erőt tudjon meríteni

Részletesebben

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség

10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 10 éves a Bartók Béla Unitárius Egyházközség 2011 Szerkesztette: Gergely Felicián Dr. Karner Ottó Borítófotók: Léta Sándor A szöveget és a fotókat gondozta:

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

A templom és a zárdaiskola - 1932.

A templom és a zárdaiskola - 1932. !"#$%"$&'('")* A templom és a zárdaiskola - 1932. Nyolcvan éve, 1930. június 15-én Szent József tiszteletére szentelték fel templomunkat. A korabeli Csongrád újság beszámolóját felhasználva idézzük és

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Erre a napra nemcsak a halottaknak van szükségük,

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Erre a napra nemcsak a halottaknak van szükségük, A keresztény nemzeti gondolat hírnöke XVII. évfolyam 11. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * A tartalomból: MEGHÍVÓ - Az endrődi Szent Imre Templom búcsúünnepe november 6-án, szombaton

Részletesebben

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ

ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Doktori dolgozat az egyháztörténet tárgykörébıl ÉBREDÉSI MOZGALMAK A TISZÁNTÚLON ÉS A DEBRECENI TANYAMISSZIÓ Tıkés Zoltán református lelkész DEBRECEN 2 004 1 Csizmadia Zsigmond emlékére 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen

Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Európai Uniós forrásból kerül felújításra a Petıfi tér Kartal településen Projekt címe: Petıfi tér felújítása, a településkép megújítása A Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület 2011 novemberében pályázatot

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA A MAGYAR REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ TÖRTÉNETE, HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKITETTEL A BUDAPESTI REFORMÁTUS EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRE Doktori

Részletesebben