SZEMLE Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest: Gondolat Kiadó, Kartonált. 250 oldal. ISBN:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEMLE Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. Kartonált. 250 oldal. ISBN: 978 963 693 316 6"

Átírás

1 TNTeF (2013) SZEMLE Engler Ágnes. Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Budapest: Gondolat Kiadó, Kartonált. 250 oldal. ISBN: Engler Ágnes Kisgyermekes nők a felsőoktatásban című könyve a doktori disszertációjához végzett kutatásainak eredményeit mutatja be. A kötet azon nőket állítja a vizsgálódás középpontjába, akik a gyermekszülést követően igénybe vett gyermeknevelési támogatás(ok) ideje alatt felsőfokú tanulmányokat folytattak. A munka már a témaválasztás miatt is értékes, hiszen a felsőoktatásban résztvevők olyan sajátos csoportjára fókuszál, amelyről igen kevés tudás áll rendelkezésünkre. Léteznek kutatások, amelyek a nők felsőoktatásban történő részvételét, gyermekvállalásuk karrierjükre tett hatását, illetve a munkaerő-piacra történő visszatérésük esélyeit vizsgálják (Kozma 2007; Hrubos 2001; Tornyi 2008; Nagy 2009; Frey 2003; Lakatos 2006; Koncz 2005), azonban kevés olyan kutatást találunk, mely az anyaság inaktív időszaka alatt folytatott iskolarendszerű továbbképzésre ilyen mélységben fókuszálna. Napjaink oktatáspolitikai eseményei pedig nem is tehetnék ennél aktuálisabbá a könyv megjelenését, hiszen a mű olyan kérdéseket tárgyal, hogy mit jelent továbbtanulni, hogyan térülnek meg a tanulásba történő befektetések, illetve milyen szerepe van a tandíjmentességnek a felsőoktatásban. Bár a három éves kor alatti gyermeket otthon nevelő, s ezzel párhuzamosan főiskolán vagy egyetemen tanuló nők csoportja kis létszámú, vizsgálatuk mégis releváns társadalmi-gazdasági kérdés. A karrierjüket gyermekvállalás miatt megszakító nők megközelítőleg fele tud csak visszatérni a munka világába, 40%-uk inaktív marad, s minden tizedik nő munkanélkülivé válik (Bálint & Köllő 2008; idézi Engler 211). Minél több időt tölt otthon egy nő szülés után, annál nehezebb az (újbóli) munkavállalás, ami részben a tudás időközbeni elavulására is visszavezethető. Ezen kívül a tanulás által megnövekedett humán-és kulturális tőke nagyobb eséllyel váltható át gazdasági tőkére, amely nemcsak az egyén, de a társadalom számára is hasznos. A magasabb képzettség jobb munkaerő-piaci pozíció, ami magasabb jövedelem elérésére is lehetőséget ad. Számos hazai vizsgálat igazolja, hogy a gyermekükkel otthon töltött időszak alatt tanuló, önmagukat képző nők nagyobb eséllyel térnek vissza a munkaerőpiacra, továbbá hogy a humántőke befektetésének megtérülése az egyetemi diploma esetén a legmagasabb, hiszen a diplomások legnagyobb része végzettségének megfelelő munkakörben és bérezéssel tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon

2 146 SZEMLE (Kertesi & Köllő 2006; Galasi & Nagy 2006; Balogh & Róbert 2008; idézi Engler 75-79). A tudás szinten tartásának, illetve a magasabb végzettség, vagy új szakma megszerzésének a gyed és gyes ideje alatt tehát kulcsszerepe van a nők sikeres munkába állásában. Azonban, hívja fel az olvasó figyelmét Engler, az inaktív felnőttek tanulásáról szóló vizsgálatok nem tesznek különbséget sem az inaktív csoportok, sem a tanulás módja között, pedig a csoportok tanulási jellemzői gyökeresen eltérhetnek. Mindenesetre jól megfigyelhető az az általános tendencia, miszerint az inaktív nők és férfiak fiatalabb korukban egyforma arányban képzik tovább magukat, azonban a középkorúak között már javarészt nőket találunk (Csernyák et al 2004; idézi Engler 69). Ez is azt mutatja, hogy a munkától távol töltött évek alatti tudás erodálása a munkaerőpiacra való visszatérés után azonnal jelentkezik, melynek kompenzálására a középgeneráció valóban a továbbtanulásban lát lehetőséget (Engler 69). Mindezek ellenére az inaktívak továbbtanulási hajlandósága nemcsak a foglalkoztatottakéhoz képest, hanem önmagában is igen alacsony. 1 Bár a gondozással töltött időszak alatt nyújtott oktatás és képzés jelentőségét már az Európai Parlament Felsőoktatási Bizottságának tanulmánya is kiemelte (Gender Aspects of Lifelong Learning 2007, 55; idézi Engler 79), s hazánkban is történtek kezdeményezések a nők továbbképzésének növelésére például ilyen volt a tandíjmentesség bevezetése a helyzet nem javult hosszú távon. Az iskolai végzettség emelkedésével ugyan nő az inaktív anyák tanulási hajlandósága, 2 de még így is kevesen élnek a lehetőséggel óta azonban jelentősen csökkent még ez az arány is, részben a tandíjmentesség eltörlése miatt (Engler 71). A szerző kiemeli, hogy az inaktív anyák hatékonyabb ösztönzése azért is kulcsfontosságú, mert a sikeresebb munkaerő-piaci visszatérés reményében a nők biztonságosabbnak gondolhatják a karrierjük megszakítását, mely erős ösztönző lehet a gyermekvállalásra (Spéder 2004, 141; Andorka 1997, 274; Kamarás 2001, 62; idézi Engler 54). Engler témaválasztása ebből a szempontból is releváns, hiszen a munka és magánélet egyensúlya a magasabb iskolai végzettségűek körében sikeresebb (Pongrácz 2001; Szűcs 2005). Az érem másik oldala, hogy a csökkenő tanulási kedv mögött munka-magánélet egyensúlyának problémái is állhatnak. A tanulmányok ideje alatt a családi feladatok ellátásának nehézségei nemcsak a gyermekükkel otthon lévő anyáknak okozhatnak nehézséget, de aktív nőtársaiknak is (Györgyi 2002; idézi Engler 71). A 1 Megközelítőleg. 5% (Györgyi 2004a, 52, idézi Engler 69) 2 Céljaik közt javarészt OKJ-s képzések és az első diploma megszerzése, valamint a nyelvtanulás áll (Szűcs 2005, 71; idézi Engler 69).

3 TNTeF (2013) könyvben értékes kutatási eredményeket találhatunk arra, milyen magánéleti befektetésekkel jár a tanulás, s milyen különböző hatásuk lehet az anyák és családjuk életére. Nemcsak a szakemberek, hanem minden továbbtanulni kívánó anya, nő számára útmutatóként szolgálhat, hogy befektetésük annak ellenére, hogy sokak tehertételként élik meg a tanulmányok összeegyeztetését a családi életükkel rövid és hosszú távon is nagy eséllyel megtérül. A magasabb iskolai végzettség tehát valóban sikeresebb egyensúlyt tesz lehetővé, de csak annak, aki a végzettséghez vezető úton le tudja küzdeni ezeket az akadályokat. A kutatás, a könyv legnagyobb értékét azonban a probléma megközelítési módja adja. A szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a gyermekes nők továbbtanulása nem kizárólag felsőoktatási kérdés, és a probléma mélyebb megértéséhez komplex megközelítés szükséges. A gyermek mellett vállalt továbbtanulás a nők olyan speciális élethelyzete, melyet az anya- és a tanulószerep együttes felvállalása teremt a karrier megszakításának ideje alatt. Azaz Engler összekapcsolja a családos nők életpályájának három színterét, s a problémát a gyermekvállalás, a felsőoktatás és a munkaerőpiac viszonyrendszerének metszetébe helyezi el a kutatás elméleti és empirikus részében is. A munka ennek a multidimenzionális elméleti keretnek köszönhetően a kisgyermekes inaktív nők tanulásának nemcsak az oktatásszociológiai és oktatáspolitikai, hanem demográfiai, szociálpolitikai, családszociológiai, valamint munkaszociológiai összefüggéseire is rávilágít. Engler Ágnes kutatásának további jelentősége, hogy empirikus adatokkal támasztja alá a gyed/gyes alatti továbbtanulás fontosságát és hasznosságát. Egyedülállóan nemcsak azt mutatja meg, hogy a munkaerőpiaci távollétet tanulásra (is) felhasználó anyák miért döntöttek a továbbtanulás mellett, és döntésük milyen egyéni és kollektív beruházásokat kívánt, hanem azt is, hogy azok hogyan hasznosultak a munkaerő-piacon és életük más területein. Minderre a kutatás longitudinális módszere adott lehetőséget. A vizsgálat első része A kisgyermeket nevelők tanulmányainak motivációs háttere címmel 2006-ban, a második része A kisgyermeket nevelők felsőfokú tanulmányokba fektetett beruházásainak megtérülése címmel 2009-ben zajlott. Mindkét felvétel kérdőíves módszerrel készült, melyekben a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola kismama hallgatóit keresték meg. Az első esetben az aktív hallgatókat, a másodikban pedig volt hallgatókat. 3 3 A kutató eredetileg panelvizsgálatot tervezett, de az első kérdezési hullámban résztvevő anyák a munkaerő-piaci visszatérés után már kevésbé voltak hajlandók a további együttműködésre, így a kutatási tervet kohorsz-vizsgálatra módosította.

4 148 SZEMLE A könyv első része, A kisgyermeket nevelők tanulmányainak motivációs háttere a kisgyermekes nők tanulási beruházásainak és azok megtérülésének értelmezési keretét mutatja be. A szerző ezért a vizsgált populáció tanulási befektetéseinek és megtérülésének elemzését a felsőoktatás viszonyrendszerében értelmezi, s ennek megfelelően az anyákat nem felnőtt tanulónak, hanem tanuló felnőttnek tekinti. Azzal érvel, hogy az elmúlt pár évtized társadalmi és gazdasági folyamatainak hatására az egyéni életutak egyre kevésbé függenek a biológiai életciklustól (Rossi 2009, 469; idézi Engler 16), s jellemzően inkább egyénre szabottá válnak. Az életszakaszok jellegzetes mérföldkövei, például az ifjúsági életszakaszra jellemző tanulás és a felnőtté válást jelző munkavállalás, újra és újra felcserélődhetnek az egyének életében, ami a felnőttség és az ifjúság fogalmainak jelentésváltozását is maga után vonja. Továbbá a kisgyermeket otthon nevelő nők mind gazdasági értelemben mert inaktívak és eltartottak, mind társadalmi szerepvállalásukat tekintve 4 közelebb állnak az egyetemek, főiskolák sajátos világához. Engler a következőkben azokat az elméleteket mutatja be, amelyekre a kisgyermekes anyák döntéshozatalának értelmezési modelljét építi. A tanulási beruházásokat a különböző tőkeelméletek (Becker 1964; Coleman 1998; Rosen 1998; Bourdieu 1998; Schultz 1983) és a racionális döntések elmélete (Boudon 1998; Goldthorpe 1996; Elster 2001) felől közelíti meg. Az anyák tanulási beruházásának értelmezésében és vizsgálatában különösen fontos szerepet kap a kulturális tőke, ezen belül pedig az inkorporált tőke. Engler Bourdieu kulturális reprodukció elmélete alapján feltételezi a családi háttér meghatározó szerepét az itt vizsgált anyák továbbtanulási döntéseiben is. Kiemeli, hogy az egyének tanulási életpályáira különösen a középfokú továbbtanulás kapcsán hozott döntések hatnak, s az ún. életpálya-hipotézis szerint pedig a szülői hatás pont ezen döntésekben érvényesül leginkább (Shavit-Blossfeld 1993). Az elméleti háttér után a kisgyermekes anyák döntéshozatalának értelmezési modellje kerül bemutatásra. A modell egyik része a tanulásba történő beruházásokat ábrázolja, a másik pedig ezen beruházások várható hozamait. A szerző a kiadásokat és a hozamokat egyéni és kollektív szinten is számba veszi, és minden területen elkülöníti a pénzben, illetve pénzben közvetlenül nem kifejezhető erőforrásokat és tényezőket, melyeket alapos szakirodalmi hivatkozással vezet be. Az egyéni költségek között szerepelnek például a tanulás költségei, az otthoni munka részleges kieséséből származó költségek, a jövedelem egy részéről lemondás, az anyák önmagára fordított idő- és pénzberuházásai. Pénzben nehezen kifejezhető, de jelentős költséget 4 Például felsőoktatási hallgatói jogviszonyukból adódóan kötelezettségeik és kedvezményeik vannak.

5 TNTeF (2013) jelent a családdal töltött idő csökkenése, a tanulmányi erőfeszítések, a szabadidő-felhasználás megváltozása, valamint a kapcsolatok lazulása. A modellbe került kollektív beruházások olyan külső ösztönzők, amelyek tanulásra motiválhatják az anyákat. Ilyen például a képzési költségtámogatás, a tandíjmentesség, a felvételi többletpontok. A modell másik, nagyobb része a diplomaszerzés kapcsán várható hozamokat mutatja be. Engler a tanulási befektetések rövid és hosszú távú megtérülésével számol, melyek nemcsak a kismamákra, de a következő nemzedékre is hatással lehetnek egyéni és kollektív szinten. A Szerző külön modellt épít annak bemutatására, hogy az emberi tőkébe fektetés megtérülése nemcsak a munkaerő-piacon várható, hanem az általa ún. szociális beágyazódás és intellektuális kibontakozás hozamterületén is. Megállapítja, hogy a kisgyermekes anyák továbbtanulásában a sikeres munkaerő-piaci integráció könnyebb és gyorsabb munkába állást, magasabb pozíciót és jövedelmet; a szociális beágyazódás új kapcsolatok születését, a társadalmi tőke növekedését, az értelmiségi normák kialakulását; az intellektuális kibontakozás pedig kedvező tanulási attitűdöt, szakmailag kompetens munkavállalót jelenthet. Külön fejezeteket szentel a Szerző a különböző hozamterületekhez kapcsolódó, azon belül a nők tanulmányaira, munkavállalására és magánéleti szerepeire vonatkozó elméleteknek. Noha a munka empirikus része javarészt a rövid távú hozamokat tudja igazolni vagy elvetni, az eredmények alapján a befektetések várható hosszú távú haszna is jól körülhatárolható. A könyv további részeiben a szerző a kutatási eredményeket ismerteti. A modellt követve a kutatás első hullámában az anyák tanulási döntésmechanizmusát és a tanulmányok körülményeit mutatja be különös tekintettel a származási család hatására. A kötet második része, A kisgyermeket nevelők felsőfokú tanulmányokba fektetett beruházásainak megtérülése, ami a kutatás második hullámát adja közre, elsősorban a továbbtanulás munkaerő-piaci megtérülésére fókuszál, de bemutatja azt is, hogy más mezőkben, például a magánélet egyes területein milyen hozamokkal jár. Engler ebben az elemzésben a tanulmányi beruházások munkaerő-piaci megtérülései alapján sikeres és a kevésbé sikeres befektetőket különböztet meg, s e két alminta mentén vizsgálja tovább a három megtérülési mezőt: a munkaerő-piacit, a szociális beágyazódást és intellektuális kibontakozást. Az alaposan és részletesen kidolgozott beruházási modellnek köszönhetően az empirikus rész adatokban gazdag, az eredményeket nagyon röviden a következőként lehet összegezni. A várttal ellentétben a kisgyermekes anyákra elsősorban a belső ösztönzők hatnak a továbbtanulás kapcsán, s csak ezután következik a tandíjmentesség, valamint a várható

6 150 SZEMLE munkaerő-piaci előnyök. Végzettség szerint érdekes különbségek rajzolódnak ki, ami erősen visszavezethető arra, hogy a már diplomás anyák a karriertörésük okozta szakmai lemaradást, a nem diplomások pedig a korábban elmulasztott diplomaszerzésüket pótolják. A hallgatók különböző szintű emberi tőkéjének és eltérő kulturális hátterének hatása jól tetten érhető a tanulmányi beruházások különbségeiben is: a szerző a kulturális klíma továbbélését látja abban, hogy a már diplomával rendelkező hallgatók jobban felmérik a tanulással járó befektetéseket és a kockázatokat, mint nem diplomás társaik; továbbtanulási döntési stratégiáik racionálisnak, hosszú távúaknak és jól átgondoltnak bizonyultak. Mindezek ellenére a vizsgált mintában a nők munkaerő-piaci elhelyezkedése sikeresnek mondható, hiszen majdnem mindenkinek sikerült visszatérnie a munka világába. 5 Az eredeti munkahelyükre visszatérők közül sokan jobb pozícióban, magasabb fizetéssel, kedvezőbb munkafeltételek mellett tudnak elhelyezkedni. Az új munkahelyen kezdők esetében e hozamok később jelentkeznek, de náluk az elsődleges sikert már önmagában az jelenti, hogy sikerült új végzettségüknek megfelelő állás találniuk. Az integráció sikerének szintje különbözik a két csoportban, de még így is, a nők majdnem kétharmada sikeresebb visszatérést mondhat magáénak. A tanulási befektetések megtérülése már rövid távon megmutatkozik abban is, hogy az integrációt követően nem volt példa a lefelé történő foglalkozási mobilitásra. 6 A meglepő eredmények közé tartozik, hogy az anyák sikeres és a kevésbé sikeres munkaerő-piaci szereplése mögött nincs demográfiai magyarázó, azonban a megfelelő szakválasztás kulcsfontosságúnak bizonyul a siker felé vezető úton. A munkaerőpiacon sikeresebben elhelyezkedő anyák jobban érvényesítik a tanulmányok ideje alatt kiépült kapcsolatokat a későbbi tőkefelhalmozásuk során, míg ugyanez a kevésbé sikeresek esetében inkább a szociális beágyazottság egyik hozama, s csökkenti az elszigeteltség érzését is. Összességében az látható, hogy a vizsgált mintában a különböző iskolai végzettségű anyák különböző módon és mértékben fektettek be a továbbtanulásukba, de céljuk közös volt: tudásuk és képességeik legalább 5 Két fő, illetve az újra gyermeket vállalók kivételével. Ez azért is kiemelkedő eredmény, mert a munkaerőpiacot és a magánéletet is egyre jobban átszövő bizonytalanság leginkább a fiatalokat és a nőket sújtja (Blossfeld 2005, 2006; Beck 2003, 2010) 6 Ez az arány mindenképpen jobb az országos átlagnál, de figyelembe kell venni, hogy a mintába került anyák több mint fele a közszférában dolgozik pedagógusként. Engler fel is hívja a figyelmet a horizontális foglalkozási szegregáció jelenségére, de a preferencia elmélet (Hakim 2000) is idevágó lehet, miszerint a családcentrikus nők eleve nagyobb arányban választják a munka és magánélet összeegyeztetésére kedvezőbb feltételeket nyújtó szakmákat és az állami szektort. A mintába bekerült anyák döntését így talán az is befolyásolhatta, hogy eleve lehetőséget láttak a tanulás, a gyermekvállalás és a munkavállalás összeegyeztetésére.

7 TNTeF (2013) szinten tartása az inaktív időszak alatt, valamint munkaerő-piaci helyzetük megtartása. A felsőfokú tanulmányok döntési hátterében mindkét csoportban erős kompenzáció látható. A már diplomás anyák tudásuk szinten tartását, az első diplomások pedig a korábban elmulasztott továbbtanulásukat pótolják. A tanulás munkaerő-piaci megtérülését jobban befolyásolják a belső motivációk, az előzetes tájékozódás, a jól informáltság, a megfelelő szakválasztás, mint a családi háttér vagy a tanulási eredményesség. A kisgyermeket nevelő nők inaktív életszakasza alatt folytatott felsőfokú tanulmányokba történő egyéni és kollektív beruházások már rövid távon megtérülnek, s az anyák és a társadalom számára hasznos hozamokkal bírnak mind a munkaerő-piaci, a szociális beágyazódás és intellektuális kibontakozás hozamterületén is. A vizsgálat eredményei az egyéni hozamok mellett az inaktív nők továbbtanulásának számos kollektív hasznosságát is előrevetítik: csökkenő munkanélküliséget, felkészültebb munkavállalókat, sőt hosszútávon olyan eredmények is várhatóak, mint a demográfiai mutatók javulása, vagy a szociális és egészségügyi kiadások csökkenése. A szerző a könyv végén megjegyzi, hogy az általa bemutatott eredmények regionális szinten értelmezhetőek. Felsorolja továbbá a kutatás további lehetséges irányait is: ideálisnak tartaná a vizsgálat vertikális más formális oktatási és képzési intézménytípusok bevonása és horizontális országos, reprezentatív vizsgálatát. A bemutatott kutatási eredmények mindazonáltal kiemelt figyelmet érdemelnek. Egyrészt, mert a diploma megszerzése a további emberi tőke beruházása, valamint annak munkaerő-piaci és egyéb területeken történő megtérülése, nemcsak e szűk csoportra, hanem a társadalom egészére nézve is releváns. Másrészt, a gyermekvállalás következtében megtört karrier, a munkahely elvesztése, a tudás elévülése nemcsak a felsőfokú végzettségű nők számára probléma, tehát a tudás szinten tartása és/vagy emelése minden gyermeket vállaló nő életében kulcsszerepet játszik. Engler munkája nemcsak hiánypótló a témaválasztást és az empíriát illetően, hanem újszerű is abban az értelemben, hogy multidimenzionálisan világít rá a probléma összetettségére. Ennek megfelelően az eredmények széleskörűen hasznosíthatóak, azaz a könyv nemcsak az érintett populáció és a szűk szakma számára szolgál hasznos információkkal, hanem a tágabb szakértői közegnek is tartogat jól hasznosítható eredményeket, új gondolatokat. Paksi Veronika Magyar Tudományos Akadémia

8 152 SZEMLE Felhasznált irodalom Andorka Rudolf Bevezetés a szociológiába. Budapest: Osiris. Bálint Mónika & Köllő János A gyermeknevelési támogatások munkaerő-piaci hatásai. Esély 1, Balogh Anikó & Róbert, Péter Foglalkozási mobilitás Magyarországon, In Kolosi Tamás & Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, Beck, Ulrick A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Ford. Berényi Gábor. Budapest: Századvég Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság. Beck, Ulrick A munka szép új világa. Ford. G. Klement Ildikó. Szeged: Belvedere Meridionale. Becker, Gary Human Capital. New York: Columbia University Press. Blossfeld, Hans Peter, Klijzing, Erik, Mills, Melinda & Kurz, Karin, ed Globalization, Uncertainty and Youth in Society. London New York: Routledge. Boudon, Raymond Társadalmi egyenlőtlenségek a továbbtanulásban. In Halász Gábor & Lannert Judit (szerk.) Oktatási rendszerek elmélete. Budapest: Okker Kiadó, Bourdieu, Pierre Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In Lengyel György & Szántó Zoltán (szerk.) Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Coleman, James S A társadalmi tőke az emberi tőketermelésben. In Lengyel György & Szántó Zoltán (szerk.) Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Csernyák Mariann, Janák Katalin & Zalánné Olbrich Anikó Az élethosszig tartó tanulás. Budapest: KSH. Elster, John A társadalom fogaskerekei. Magyarázó mechanizmusok a társadalomtudományokban. Budapest: Osiris. Federico M. Rossi Youth Political Participation: Is This the End of Generational Cleavage? International Sociology 4, Frey Mária A gyermeknevelési támogatásokat igénybe vevő és a családi okokból inaktív személyek foglalkoztatásának lehetőségei és

9 TNTeF (2013) akadályai. In Demográfia, foglalkoztatás, női munkavállalás (Stratégiai Füzetek 14.). Budapest: MEH Stratégiai Elemző Központ. Galasi Péter & Nagy Gyula A fiatal diplomások munkaerő-piaci helyzetének vizsgálata Educatio 2, Gender Aspects of Lifelong Learning Európai Parlament Felsőoktatási Bizottsága. Goldthorpe John H Class analysis and the reorientation of class theory. The case of persisting differentials in educational attainment. British Journal of Sociology 47, Györgyi Zoltán Tanulás a felnőttkorban. Budapest: Oktatáskutató Intézet. Györgyi Zoltán A magyarországi felnőttképzés. Budapest: Professzorok háza Felsőoktatási Kutatóintézet. Hakim, Catherine Work-Lifestyles Choices in the 21st Century: Preference Theory. Oxford: Oxford University Press. Hrubos Ildikó A nők esélyei a felsőoktatásban I-II. Magyar Felsőoktatás 2001/8 & 10, & Kamarás Ferenc Családalapítás és gyermekvállalás az 1990-es években és az ezredfordulón. Demográfia 1-2: Kertesi Gábor & Köllő János Felsőoktatási expanzió, diplomás munkanélküliség és a diplomák piaci értéke. Közgazdasági Szemle 53:3, Koncz Katalin Női karrierjellemzők: esélyek és korlátok a női életpályán. In Palasik Mária & Sipos Balázs (szerk.) Házastárs? Vetélytárs? Munkatárs? A női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Budapest: Napvilág Kiadó, Kozma Tamás & Forray R. Katalin Felnőttek a felsőoktatásban. In Zrinszky László (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest: Műszaki Kiadó, Lakatos Judit Visszatérés a munkaerőpiacra a gyermekvállalás után. Budapest: KSH. Nagy Beáta A munkavállalás és gyermekvállalás paradoxona - bevezető gondolatok Szociológiai Szemle (18)3,

10 154 SZEMLE Pongrácz Tiborné A család és a munka szerepe a nők életében. In Szerepváltozások. Jelentés a nők helyzetéről. Budapest: Tárki-Munkaügyi Minisztérium, Rosen, Sherwin Emberi tőke. In Lengyel György-Szántó Zoltán, szerk. Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Budapest: Aula Kiadó, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Schavit, Yossi, Blossfeld, Hans-Peter Persistent inequality: Changing Educational Attainment in Thirteen Countries. Boulder (USA): Westview Press. Shultz, Theodore W Beruházás az emberi tőkébe. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Spéder Zsolt Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása. In Kolosi Tamás Tóth István György, szerk. Társadalmi Riport Budapest: TÁRKI, Szűcs Ildikó A kisgyermekes nők belépési és visszatérési esélyei a munkaerőpiacra a család - és foglalkoztatáspolitikai eszközök viszonyrendszerében. Kutatási beszámoló. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet, letöltés ideje: Tornyi Zsuzsa Nők a katedrán In Buda András és Kiss Endre, szerk. Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai. Kiss Árpád Archívum Könyvtár Sorozata V. kötet, Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete,

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben

Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben Fér fi ak és nôk a fel sô ok ta tás rész idôs kép zé se i ben VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Engler Ág nes A ta nul mány tár sa dal mi ne mi meg kö ze lí tés ben tár gyal ja a fel sô fo kú in téz mé

Részletesebben

A MAGASAN KÉPZETT NŐK GYERMEKVÁLLALÁSA ÉS A TUDOMÁNYTERÜLET HATÁSA

A MAGASAN KÉPZETT NŐK GYERMEKVÁLLALÁSA ÉS A TUDOMÁNYTERÜLET HATÁSA Paksi Veronika 222 A MAGASAN KÉPZETT NŐK GYERMEKVÁLLALÁSA ÉS A TUDOMÁNYTERÜLET HATÁSA Bevezető 222 Az OECD országok termékenysége az 1980-90-es évektől kezdődően pár ország kivételével 223 mindenhol a

Részletesebben

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe MÓCZ Dóra Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár doramocz@gmail.com Felsőoktatásban dolgozó andragógusként és a felnőttkori tanulás kutatójaként rendkívül

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 4.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 4. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 4. Medgyesi Márton Róbert Péter: A MUNKA-ATTITÛDÖK IDÔBELI VÁLTOZÁSA 1989 1997 KÖZÖTT A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés

Budapesti CORVINUS Egyetem. Ph.D értekezés Budapesti CORVINUS Egyetem A munkaerő-piaci helyzet hatása az első tartós párkapcsolat kialakítására és a szülővé válásra Magyarországon Ph.D értekezés Szalma Ivett Budapest, 2011 Szalma Ivett A munkaerő-piaci

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES

Szegedi Tudományegyetem DR. NAGY ÁGNES Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Doktori Iskola Gazdaságpszichológia Alprogram DR. NAGY ÁGNES A CSALÁDI NAPKÖZI TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE, MUNKAHELYTEREMTŐ SZEREPE,

Részletesebben

Felnôttképzés, vállalati képzés

Felnôttképzés, vállalati képzés COMPETITIO KÖNYVEK Felnôttképzés, vállalati képzés Szerkesztette: Barizsné Hadházi Edit Polónyi István Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar 2004 1 COMPETITIO Könyvek Sorozatszerkesztô: Polónyi István

Részletesebben

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban

Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban Róbert Péter: Iskolai teljesítmény és társadalmi háttér nemzetközi összehasonlításban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Róbert Péter (2004) Iskolai

Részletesebben

Partnerség határok nélkül

Partnerség határok nélkül A Munkaerő-piaci képzési programok hátrányos helyzetűek számára Beregszászon és Miskolcon c. projekt során készült és alkalmazott helyzetfeltárás, tapasztalatok, javaslatok és tréningmódszerek Szerkesztette:

Részletesebben

Gyerekesély Tudástár

Gyerekesély Tudástár TÁMOP-5.2.1 Gyerekesély Tudástár Válogatott jegyzék az elmúlt tizenkét év gyermekszegénységre és az esélyegyenlőtlenségek átörökítésére vonatkozó szakirodalmából Összeállította: Bauer Zsófia 2014. lis

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben

Lannert Judit. Pályaválasztási aspirációk

Lannert Judit. Pályaválasztási aspirációk Lannert Judit Pályaválasztási aspirációk Szociológia Tanszék Témavezető: Róbert Péter A bíráló bizottság tagjai: Lannert Judit, Budapest 2004 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológia Ph.D. program

Részletesebben

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon

A gyermektámogatási rendszer Magyarországon BGF Külkereskedelmi Kar Nemzetközi Kommunikáció Szak Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány A gyermektámogatási rendszer Magyarországon Készítette: Zsiray Borbála Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Markos Valéria A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett

Markos Valéria A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett Markos Valéria A munkaerőpiacra való belépés módjai felsőfokú tanulmányok folytatása mellett Bevezetés Manapság egyre inkább munkáról és nem munkahelyről beszélünk, hiszen a munka térbelisége megszűnőben

Részletesebben

Pásztor Adél Ellenszélben

Pásztor Adél Ellenszélben Pásztor Adél Ellenszélben Iskolázottsági egyenlőtlenségek a kisebbségi magyar fiatalok körében a rendszerváltozást követően Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Gazsó Ferenc A bíráló bizottság

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

Szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon

Szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola Neveléstudomány Szociálpedagógia szakos hallgatók a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon Témavezető: Prof. dr. Kozma Tamás Egyetemi

Részletesebben

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok

IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok IFM Humán Erőforrás Háttértanulmányok Integrációs és Fejlesztéspolitikai Munkacsoport Humánerőforrás-fejlesztési Szakmai Munkacsoport 2004/1/3.5. AZ ÉLETHOSSZIG TANULÁS MAGYARORSZÁGI INTÉZMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

FELNŐTT TANULÁS FINANSZÍROZÁSA

FELNŐTT TANULÁS FINANSZÍROZÁSA B. szekció: A FELNŐTT TANULÁS FINANSZÍROZÁSA Szekció elnök: Prof. Dr. Polónyi István, Menedzsment és Marketing Tanszék, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar, Debreceni Egyetem Szekció titkár: Dr. Erdei

Részletesebben

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2

Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (HURO/0901/2.2.2.) Group: B2 Group leaders: Fényes Hajnalka Florica Chipea Hátrányos helyzetű, állami gondoskodásban

Részletesebben

NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon

NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon NŐKÖNYV Kérdések és állítások, tények és képek Magyarországon A kiadvány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával készült el. Felelős kiadó: Unifem-ért Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület www.unifemnc.hu

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés

Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szászvári Karina (szerk.) Emberi erőforrás fejlesztés és munkakör-elemzés Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Előszó 2 I. Szemelvének

Részletesebben

A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási intézmények hallgatói körében 1

A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási intézmények hallgatói körében 1 Pusztai Gabriella Fináncz Judit A negyedik fokozat iránti társadalmi igény megjelenése észak-magyarországi, kárpátaljai és partiumi felsőoktatási intézmények hallgatói körében 1 Emerge of social demand

Részletesebben

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében

A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében A korai gyermekvállalást meghatározó tényezők a cigány nők körében Janky Béla BME Szociológia és Kommunikáció Tsz. janky@eik.bme.hu Androka Rudolf Emlékkonferencia BCE, Budapest, 2006. október 9-10. Kivonat

Részletesebben

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon

A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon A munka - magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarszágon Készült a Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda Műhelyében, a Szociális és Foglalkoztatási Minisztérium megbízásából 2007.

Részletesebben

Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra

Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra Engler Ágnes Dusa Ágnes Réka Huszti Anett Kardos Katalin Kovács Edina Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra A tanulmány az OTKA (K-101867)

Részletesebben

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális

Részletesebben

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON

A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON A NEM FORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS TANULÁS ELISMERÉSE MAGYARORSZÁGON EGY OECD-PROJEKT TANULSÁGAI A nem formális és informális tanulás elismerése Magyarországon Egy OECD-projekt tanulságai A nem formális és

Részletesebben