Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről"

Átírás

1 Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Adatvédelmi szabályzat 4.sz.melléklete Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény figyelembe vételével kezeli. A személyes adatok kezelése, illetve meghatározott személyek részére történő hozzáférhetővé tétele (adattovábbítás) a továbbiakban együtt adatkezelés egyrészt törvényi rendelkezésen, másrészt az érintett hozzájárulásán alapul. A/ Törvényi rendelkezésen alapuló adatkezelés: 1. Az adatkezelés célja: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a törvényben meghatározott azonosítási és bejelentési kötelezettségnek eleget tudjon tenni, pénzügyi vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása, a szokatlan, pénzmosás gyanús esetek bejelentési kötelezettségének teljesítése évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - (Pmt ) 1996.évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - (Hpt.) Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u. 14. természetes személy esetén: - családi és utónév ( születési név ) - lakcím - állampolgárság - azonosító okmány típusa, száma, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, - külföldi természetes személy esetén magyarországi tartózkodási hely - születési hely, idő - anyja születési neve - magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, - külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 1

2 jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet: a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) előző bekezdésben megjelölt okiratai, és ha a szervezet azonosítása még nem történt meg: - név, rövidített név, - székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címe, -cégbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén cégjegyzékszámát, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat számát vagy nyilvántartási számát - főtevékenység - képviseletére jogosultak neve, beosztása - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy a természetes személy személyazonosságát igazoló okiratának bemutatásán túl az azt igazoló - 30 napnál nem régebbi - okiratot, hogy - a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a gazdálkodó szervezet a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiállítása megtörtént, - belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, - külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént; - cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát). Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: Az érintett személy, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adattal, ténnyel vagy körülménnyel összefüggésbe hozható ügyfél Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53265/ Az adatkezelés célja: hitel- és pénzkölcsön nyújtása évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - (Pmt ) 1996.évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - (Hpt.) évi CXXII. törvény a Központi Hitelinformációs Rendszerről - (KHR) 2

3 Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 1.1. Azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím, h) elektronikus levelezési cím 1.2. Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) ügyféli minőség ( adós, adóstárs ), d) a szerződés összege, a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, gyakorisága e) az alábbi feltételek bekövetkezésének időpontja: a szerződő fél fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, f) az e) pontban bekövetkezett feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, g) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, h) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés i) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, pénzneme, j) fennálló tőketartozás összege és pénzneme Valótlan adatközlés esetén a szerződésre vonatkozó adatok: a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) jogerős bírósági határozat száma, az eljáró bíróság megnevezése, a határozat rendelkező részének tartalma 1.4. A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás időpontja, c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege, f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, g) perre utaló megjegyzés. 3

4 1.5. A hozzájárulás megtagadásával kapcsolatos adatok: a) a nyilatkozat kelte (hely, dátum), b) a referenciaadat-szolgáltató azonosító adatai, c) az ügyfél azonosító adatai, d) a hozzájárulás megtagadására utaló megjegyzés. 2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: 2.1 azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, d) adószám. 2.2 Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: a pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, olyan papíralapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés, h) előtörlesztés ténye, ideje, az előtörlesztett összeg és a fennálló tőketartozás összege, valamint pénzneme, i) fennálló tőketartozás összege és pénzneme. 2.3 Azon pénzforgalmi számlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a) a pénzforgalmi számla vezetésére vonatkozó szerződés azonosítója (száma), b) a sorba állított követelések összege és devizaneme, e) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, f) perre utaló megjegyzés. 2.4 A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, b) perre utaló megjegyzés. 4

5 Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: Az érintett személy, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az érintett személy, aki e jogát bármely referenciaadat-szolgáltatón keresztül gyakorolhatja, illetve más referenciaadat-szolgáltatók. Az adatok megőrzésének időtartama: Az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év. A jogszabályban meghatározott kivételekkel (ha az adat jogellenesen került a KHR-be, a szerződéses jogviszony megszűnése esetén, valamint az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése esetén) az adatátadás időpontjától számított 5 év. Ezt követően az adatok véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek. Adatfeldolgozó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. MTB Zrt Budapest, Pethényi köz 10. Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. Takinfo Kft Budapest, Fogaskerekű u.4-6. Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 20. Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél hitelt felvevő, ill. hitellel rendelkező ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53260/ Az adatkezelés célja: fizetési számla vezetése évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - (Pmt ) 1996.évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - (Hpt.) évi LXXXV.törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u név, születési név - anyja születési neve - születési hely, idő - lakcím - levelezési cím - személyi azonosító okmány típusa, száma - állampolgárság 5

6 - lakcímet igazoló hatsági igazolvány száma - tartózkodási hely - aláírás minta - cím - telefonszám Az adatok megőrzésének időtartama: Az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: Az érintett személy, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Adatfeldolgozó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. MTB Zrt Budapest, Pethényi köz 10. Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél fizetési/pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53244/ Az adatkezelés célja: fizetési számla vezetése évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - (Pmt ) Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u. 14. a nem természetes személy képviseletére jogosult természetes személy adatai: - név, születési név - anyja születési neve - születési hely, idő - személyi azonosító okmány típusa, száma Az adatok megőrzésének időtartama: Az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év. 6

7 Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: Az érintett személy, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: a nem természetes személyek képviseletére jogosult természetes személyek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53263/ Az adatkezelés célja: bankkártya forgalmazására, elfogadására, bankkártyaszolgáltatásra irányuló szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység évi CXII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Hpt évi CXXXVI.tv.a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Pmt. - név, születési név - anyja születési neve - születési hely, idő - lakcím - levelezési cím - személyi azonosító okmány típusa, száma - állampolgárság - munkahely megnevezése, címe - fizetési számla száma - munkaviszonyára, tevékenységére vonatkozó adatok - kinek a nevében jár el - cím Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: a Takarékszövetkezet nevében eljáró ügyintéző, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év Adatfeldolgozó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. MTB Zrt Budapest, Pethényi köz 10. Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. Takinfo Kft Budapest, Fogaskerekű u

8 Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél bankkártyát igénylő ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53247/ Az adatkezelés célja: betétgyűjtés évi CXII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Hpt évi CXXXVI.tv.a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Pmt. - név, születési név - anyja születési neve - születési hely, idő - lakcím - levelezési cím - azonosító okmány típusa, száma - állampolgárság - lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma - tartózkodási hely - telefonszám - cím Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az arra jogosult ügyintézők, a a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 évig. Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél betéttel rendelkező ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53249/

9 6. Az adatkezelés célja: a hitelhez kapcsolódó támogatások igénylése, elszámolása évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról - (Pmt ) 1996.évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - (Hpt.) 341/2011.(XII.29.) Kormány rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 256/2011.(XII.6.) Kormány rendelet a lakásépítési támogatásról 12/2011. (I.31.) Kormány rendelet a lakáscélú állami támogatásokról Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u név, születési név - születési hely, idő - anyja születési neve - lakcím - személyazonosító igazolvány száma - adóazonosító jel - állandó lakcím - állampolgárság - a gyermek adóazonosító jele - a gyermek személyi száma Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év. Adatfeldolgozó: Takarékszövetkezeti Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Takinfo Kft Budapest, Fogaskerekű u.4-6. Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél azon hitellel rendelkező ügyfelek, akik: - megelőző kedvezményt, szocpolt igényeltek; - kiegészítő kamattámogatásban részesülnek; - akadálymentesítési támogatásban részesülnek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53257/

10 7. Az adatkezelés célja: egyéb a legnagyobb betétesek jelentése a felügyeleti szerv felé 1996.évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - (Hpt.) 19/2011.(X.20.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u név - anyja neve - adóazonosító Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: a felügyelet felé jelentési kötelezettséget teljesítő dolgozó, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év. Adatfeldolgozó: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél a 25 legnagyobb betétes Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53258/ Az adatkezelés célja: egyéb a legnagyobb hitelesek jelentése a felügyeleti szerv felé 1996.évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról - (Hpt.) 19/2011.(X.20.) PSZÁF rendelet a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u név - adóazonosító 10

11 Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: a felügyelet felé jelentési kötelezettséget teljesítő dolgozó, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év. Adatfeldolgozó: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél a 25 legnagyobb hiteles Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53259/ Az adatkezelés célja: elektronikus megfigyelés - kamerázás Az adatkezelés célja: A takarékszövetkezet az elektronikus megfigyelőrendszert az emberi élet, a testi épség, a személyi szabadság védelme, banktitok védelme, jogsértő cselekmények megelőzése és bizonyítása, valamint vagyonvédelmi célból alkalmazza. A rögzítés célja továbbá a takarékszövetkezet feladatainak ellátásához szükséges, közönség számára nyilvános magánterületének védelme. Az elektronikus megfigyelőrendszer elhelyezése a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény (Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005.évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) alapján történik évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Adatkezelő: Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 2870 Kisbér, Kossuth L.u videofelvétel A felvétel tárolása, időtartama: A rögzített képfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 45 nap elteltével megsemmisítésre, ill. törlésre kerül. A videokamerák által rögzített felvételeket a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet a központban és a kirendeltségek épületeiben őrzi az alábbi címeken: Kirendeltség Cím Kisbér - központ 2870 Kossuth u. 14. Kisbér - kirendeltség 2870 Kossuth u. 14. Ácsteszér 2887 Kossuth u. 49. Bakonysárkány 2861 Béke u Bakonyszombathely 2884 Kossuth u

12 Bársonyos 2883 Kossuth u. 59. Császár 2858 Kossuth u Kerékteleki 2882 Petőfi u. 48. Réde 2886 Rákóczi tér 16. Súr 2889 Petőfi u.65. Budapest - Bajcsy 1065 Bp. Bajcsy Zs. u. 15/b. Budapest - Ráday 1092 Bp. Ráday u. 59. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az érintett, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott jogosultak, informatikus, jogász, adatvédelmi felelős, belső ellenőr, megkeresés esetén a nyomozóhatóság. Az adatok megőrzésének időtartama: a cél megvalósulásáig, ill. max. 45 nap. Amennyiben a felhasználási szándékot az érintett vagy hatóság jelzi, a felvételeket meg kell őrizni. Üzemeltető: Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetését Bacher Gyula (2870 Kisbér Kozma F. u. 14., adósz: ) egyéni vállalkozó végzi. Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53269/ Az adatkezelés célja: széfszolgáltatás évi CXII. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról Hpt évi CXXXVI.tv.a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról Pmt. - név, születési név - anyja születési neve - születési hely, idő - lakcím - levelezési cím - azonosító okmány típusa, száma - állampolgárság - lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma - tartózkodási hely - telefonszám - cím 12

13 Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: a megbízás teljesítéséért felelős ügyintéző, kirendeltségvezető, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatok megőrzésének időtartama: a megbízás teljesítéséhez szükséges ideig Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél széfet bérlő ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53267/2012. B/ Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés: 1. Az adatkezelés célja: okmánymásolat Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés Az adatnyilvántartásba betekinthet: az eljáró ügyintéző, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: azon takarékszövetkezeti ügyfelek, akik hozzájárultak okmányaik másolásához. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53264/ Az adatkezelés célja: panaszbejelentések kivizsgálása Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Az adatkezelés időtartama: a hangfelvételt a takarékszövetkezet 1 évig megőrzi az 1996.évi CXII. Hpt. 215/B. (4) bekezdése alapján, a panaszt és az arra adott választ 3 évig őrzi meg a Hpt. 215/B. (9) bekezdése alapján. Az adatnyilvántartásba betekinthet: az eljáró ügyintéző, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. 13

14 Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: a panaszt tevő ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-63017/ Az adatkezelés célja: biztosítások kötése Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés Az adatnyilvántartásba betekinthet: az eljáró ügyintéző, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Adatfeldolgozó: Signal Biztosító Zrt Budapest, Alkotás u. 50. Az érintettek köre: a takarékszövetkezetnél biztosítást kötő ügyfelek Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53266/ Az adatkezelés célja: ügyfélkapcsolat Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlés Az adatnyilvántartásba betekinthet: az eljáró ügyintéző, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet ügyvezetői, az adatgazda által meghatározott takarékszövetkezeti dolgozó, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Adatfeldolgozó: nincs Az érintettek köre: a takarékszövetkezettel üzleti és/vagy ügyleti kapcsolatot felvevő ügyfelek. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-53268/

15 Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek: Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről: - a takarékszövetkezet által kezelt, ill. az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól - a kezelt adatok forrásáról - az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról - az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről - az adattovábbítás jogalapjáról, címzettjéről A tájékoztatás évente egyszer ingyenes. A Takarékszövetkezet köteles a kérelem benyújtásától számított maximum 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása jogszabályban meghatározott esetekben tagadható csak meg, erről érintettet tájékoztatni kell. Személyes adatainak helyesbítését kérheti: - ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg Személyes adatok törlését, vagy zárolását (kötelező adatkezelés kivételével) kérheti: A személyes adatot törölni kell, ha: - kezelése jogellenes - az érintett kéri - az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki - az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt - azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Személyes adatot zárolni kell (törlés helyett) : - ha az érintett ezt kéri - a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit Előzetes tájékoztatáshoz való jog Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy az kötelező (jelen ügyfél-tájékoztató). Tiltakozási jog Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen - ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a takarékszövetkezetre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a takarékszövetkezet, adatátvevő vagy 15

16 harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, - ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint - törvényben meghatározott egyéb esetben A Takarékszövetkezet a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított maximum 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a takarékszövetkezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Bírósági jogérvényesítési jog Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani. Értesítési kötelezettség A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Kártérítés A Takarékszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Takarékszövetkezet felel az adatfeldolgozó (kiszervezett tevékenységet végző) által okozott kárért is. A Takarékszövetkezet mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Kelt: Kisbér augusztus 2. A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 16