Örkényi Takarékszövetkezet Adatkezelési tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Örkényi Takarékszövetkezet Adatkezelési tájékoztató"

Átírás

1 Adatkezelési tájékoztató Az Örkényi Takarékszövetkezet ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint honlapja látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatkezelés elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelméről, valamint az érintettek jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről. Az Örkényi Takarékszövetkezet (továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, a Takarékszövetkezet az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) figyelembevételével kezeli. Az Örkényi Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, az esetleges változásokról a honlapján kellő időben értesíti ügyfeleit. Az Örkényi Takarékszövetkezet elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, harmadik személyek igénybe vételénél pedig az adatfeldolgozás és adattovábbítás jogszabályi követelményeinek megfelelően jár el. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Tájékoztatjuk, hogy Ön a Takarékszövetkezet tudomására hozott adat felhasználását és kezelését a Takarékszövetkezet részére küldött írásbeli ( , levél) nyilatkozattal korlátozhatja vagy megtilthatja. Az adatkezeléssel összefüggésben Ön az Infotv.-ben meghatározott rendben tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, illetve zárolását. Ezenfelül az Infotv.-ben meghatározott módon ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint az Infotv.-ben meghatározottak szerint bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az Örkényi Takarékszövetkezet adatkezelési nyilvántartási száma: a Takarékszövetkezet bejelentési kérelme jelenleg feldolgozás alatt Elérhetőség adatvédelmi ügyben Kérjük, hogy az adatai felhasználásával összefüggésben tett nyilatkozatait a következő elérhetőségeken juttassa el hozzánk: Elérhetőségek: Elektronikus levélcím: Postacím: Örkényi Takarékszövetkezet 2377 Örkény, Kossuth Lajos u. 34/A

2 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: A Takarékszövetkezet időről-időre hirdetési célokból közvetlen levél (direkt mail), telefon, SMS vagy üzenet útján tájékoztatja az ügyfelet termékeiről, szolgáltatásairól, különleges ajánlatairól. Az ügyfél személyesen bármely Kirendeltségben írásban, illetve e- mail üzenetben jelezheti, ha ilyen közvetlen értesítés útján nem kíván tájékoztatást kapni. Az ügyfél ilyen lemondását bármikor, indokolás és feltétel nélkül, ingyenesen megteheti. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság (ideértve az adóhatóságot is), a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az Örkényi Takarékszövetkezet a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A személyes adatok kezelése, illetve meghatározott személyek részére történő hozzáférhetővé tétele (adattovábbítás) a továbbiakban együtt adatkezelés - részben jogszabályi felhatalmazáson, részben az érintett hozzájárulásán alapul. Az Örkényi Takarékszövetkezet tevékenységének adatkezelései törvényi felhatalmazáson, illetve önkéntes hozzájáruláson alapulnak. A személyes adat kezelésének jogalapja kizárólag a vonatkozó törvény kötelező előírása vagy az érintett / az ügyfél előzetes és tájékozott hozzájárulása lehet. Ez utóbbi esetben az ügyfél Takarékszövetkezet részére adott, adatkezeléssel, - tárolással és - feldolgozással kapcsolatos valamennyi hozzájárulása az erre vonatkozó akarat-elhatározásának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel - az adott szolgáltatás igénylésével vagy a szerződés aláírásával - félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. A Takarékszövetkezet az ügyfél által az adott szolgáltatás igénylésekor, a szerződés hatálya alatt írásban, szóban vagy bármely más módon szolgáltatott, illetve egyéb úton a Takarékszövetkezet birtokába került valamennyi személyes adatát, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, tárolja és feldolgozza, a vonatkozó elévülési vagy egyéb kötelező jogszabályi előírás által meghatározott időtartamon belül, a szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése érdekében, kockázatelemzési és - mérséklési célból, illetve annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet az ügyfelet az általa nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztassa (kivéve, ha az ügyfél ez utóbbi ellen kifejezetten tiltakozott). A Takarékszövetkezet egyes, különösen hitel-típusú szolgáltatások igénylésének, meghosszabbításának elbírásakor automatizált egyedi döntést alkalmazhat, amelynek keretében a Takarékszövetkezet kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással értékeli az ügyfél személyes adatait. 2

3 A Takarékszövetkezet a saját ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben és a bankjegykiadó automatákban kamerákat helyezhet el, amelyekkel az ügyfélről videofilmfelvételeket rögzíthet, és a rögzített videofilm-felvételeket bármely vitás eset eldöntése kapcsán bizonyítékként felhasználhatja. A Takarékszövetkezet az ügyfél arcképes személyazonosító okmányáról, valamint az ügyfél által a Takarékszövetkezethez benyújtott bármely egyéb dokumentumról az ügyfélazonosítás során vagy a szerződés hatálya alatt az ügyfél előzetes hozzájárulása mellett bármikor fénymásolatot készíthet, és azt kockázatkezelés és a személyi adatok egyezőségének ellenőrzése céljából, a jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tárolja, kezeli és felhasználja. Törvényen alapuló adatkezelés Az adatkezelés jogalapja: az alábbiakban megjelölt törvények 1). A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.): Az adatkezelés célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, a pénzügyi vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása, a bejelentési kötelezettség teljesítése. Természetes személy esetén kezelt adatok: - Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, - Külföldi természetes személy esetén személyi igazolványa, útlevele, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmánya, vagy a tartózkodásra jogosító okmánya. - továbbá egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételét igazoló irat, - tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet esetén kezelt adatok: a szervezet nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) előző bekezdésben megjelölt okiratai, és ha a szervezet azonosítása még nem történt meg: - cégbírósági bejegyzés vagy bejegyzési kérelem benyújtása - hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel, nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtása - külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet: saját országának joga szerinti bejegyzése, nyilvántartásba vétele - nyilvántartásba vételt megelőzően alapító okirat (társasági szerződés) - tényleges tulajdonosi nyilatkozat Az adatok megőrzésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 10 év, egyéb esetben az adatok felvételét követő 10 év. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az érintett személy, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet vezető állású alkalmazottai, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő. Az adatkezelés feltételei: a Takarékszövetkezet a személyes adatokat papír alapon, valamint a Takarékszövetkezet által használt ügyviteli szoftver által biztosított felületen rögzíti, azok tárolása harmadik személy számára nem hozzáférhetően történik, továbbításukra csak a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor, illetve az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén. 3

4 Az adatok felvételére a Pmt. által meghatározott átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást a Takarékszövetkezet külön tájékoztatója tartalmazza. Az érintett az üzleti kapcsolat létesítése, illetve ügyleti megbízás teljesítése érdekében megadott adataiban bekövetkezett változásokat a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a Takarékszövetkezet részére. Az ennek elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. 2). A Központi Hitelinformációs Rendszerről szóló évi CXXII. törvény Az adatkezelés célja: az adósok és a Takarékszövetkezet kapcsolatában a felelős hitelezés feltételeinek biztosítása a hitelképesség megalapozottabb megítélése, és a hitelezési kockázatok csökkentése érdekében. 1.Természetes személyekkel kapcsolatban nyilvántartható adatok: 1.1. azonosító adatok: a) név, b) születési név, c) születési idő, hely, d) anyja születési neve, e) személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma, f) lakcím, g) levelezési cím a pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, olyan papíralapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása szolgáltatásra, kereskedelmi kölcsönre, valamint a hallgatói hitelre vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés összege és devizaneme, d) az alábbi feltételek bekövetkezésének időpontja: a szerződő fél fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt, e) a feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett tartozás összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés a szerződés kezdeményezésére vonatkozó adatok: a) az igénylés elutasításának időpontja, indoka, b) okirati bizonyítékok, c) perre utaló megjegyzés. 1.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: a) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és azonosítója (száma), b) a letiltás időpontja, 4

5 c) a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, d) a jogosulatlan felhasználások száma, e) az okozott kár összege, f) a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, g) perre utaló megjegyzés. 2. Vállalkozásokkal kapcsolatban nyilvántartható adatok: 2.1 azonosító adatok: a) cégnév, név, b) székhely, c) cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói nyilvántartási szám, d) adószám. 2.2 a pénzügyi lízing, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, elektronikus pénz kibocsátása, olyan papíralapú készpénzhelyettesítő fizetési eszköz (például papíralapú utazási csekk, váltó) kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása szolgáltatásra vonatkozó szerződési adatok: a) a szerződés típusa és azonosítója (száma), b) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, c) a szerződés megszűnésének módja, d) a szerződés összege és devizaneme, e) a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, f) a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, g) a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházására, perre utaló megjegyzés. 2.3 azon bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyeken sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a) a szerződés azonosítója (száma), b) a bankszámla száma, c) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, d) a sorba állított követelések összege és devizaneme, e) a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, f) perre utaló megjegyzés. 2.4 a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a) a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének, felfüggesztésének időpontja, b) perre utaló megjegyzés. Az adatok megőrzésének időtartama: a jogszabályban meghatározott kivételekkel (az adat jogellenesen került a KHR-be, szerződéses jogviszony megszűnése, szerződésből eredő késedelmes tartozás teljesítése) az adatátadás időpontjától számított 5 év. Ezt követően az adatok véglegesen és vissza nem állítható módon törlésre kerülnek. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az érintett /nyilvántartott személy, aki e jogát bármely referenciaadatszolgáltatón keresztül gyakorolhatja, illetve más referenciaadatszolgáltatók. Az adatkezelés feltételei: az adatok felvételére a fenti törvény által meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor. Az erre vonatkozó részletes tájékoztatást a Takarékszövetkezet külön tájékoztatója tartalmazza. 5

6 A Takarékszövetkezet köteles írásban tájékoztatni a szerződést kötő természetes személyt, jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, az adatfelhasználás céljáról és korlátairól, a kifogáskezelés, a helyesbítés és a törlés szabályairól. 3.) A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvény és a pénzváltási tevékenységről szóló 297/2001. (XII. 27.) Kormányrendelet Az adatkezelés célja: a Takarékszövetkezet által alkalmazott kamerás megfigyelő- és rögzítő rendszer által a Takarékszövetkezet kirendeltségei ügyféltereinek és pénztárainak elektronikus felügyelete, a biztonság növelése, illetve az esetleges rendkívüli események rögzítése. A kezelt adatok köre: pénzügyi visszaélések, bűncselekmények esetén, illetve a pénzváltási tevékenységgel kapcsolatban készült képfelvételek. Az adatok megőrzésének időtartama: felhasználás hiányában 1-60 napig, illetve pénzváltási tevékenység végzése esetén minimum 50 napig. Amennyiben a felhasználási szándékot az érintett vagy hatóság jelzi, a felvételeket meg kell őrizni. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: az érintett, a Takarékszövetkezet vezetése, belső ellenőre, jogásza, megkeresés esetén a nyomozó hatóság. Az adatkezelés feltételei: a jogszabályi felhatalmazás alapján, az ott meghatározottak szerint és a megjelölt célból lehet az adatokat kezelni, illetve továbbítani. Felhatalmazáson az érintett hozzájárulásán - alapuló adatkezelés Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az alábbi jogszabályok alapján a Takarékszövetkezet részére biztosított lehetőség. 5). A pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtásáról szóló jogszabályok (1996. évi CXII., évi LXXXV., évi CLXII. törvények, stb.) Az adatkezelés célja: pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges adatok rendelkezésre állásának biztosítása, ezáltal a biztonságos pénzügyi szolgáltatás és a működési kockázatok csökkentése. A kezelt adatok: a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges, a fenti jogszabályokban meghatározott adatok. Az adatok megőrzésének időtartama: csak a megbízás teljesítéséhez szükséges ideig, illetve az üzleti kapcsolat megszűnését követő legfeljebb 10 évig (ha jogszabály másként nem rendelkezik). Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: a Takarékszövetkezet nevében eljáró ügyintéző, az arra jogosult ügyintézők, a Takarékszövetkezet vezető állású alkalmazottai, könyvvizsgáló, belső ellenőr, jogi képviselő, a Takarékszövetkezettel kiszervezési szerződéses jogviszonyban álló adatkezelők. Az adatkezelés feltételei: az ügyfél írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet, mint adatkezelő az adatait a szolgáltatások nyújtása érdekében kezelje, szükség esetén adatfeldolgozó részére továbbítsa. Az adatok továbbításra kerülhetnek: a számla nyitására kötelezett jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek esetén a Cégbírósághoz, ingatlannyilvántartási jogok bejegyzésével kapcsolatban a földhivatalhoz, lejárt követelések érvényesítésével kapcsolatban a végrehajtók, felszámolók, követeléskezelő társaságok részére. 6

7 6). A Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Az adatkezelés célja: tranzakciók bonyolítása a tényleges ügyfél jelenléte nélkül. Kezelt adatok köre: Takarékszövetkezettel üzleti kapcsolatba nem kerülő ügyfelek (eseti meghatalmazottak) adatainak kezelése. Az adatok megőrzésének időtartama: : csak a megbízás teljesítéséhez szükséges ideig, illetve az üzleti kapcsolat megszűnését követő legfeljebb 10 évig (ha jogszabály másként nem rendelkezik). Az adatkezelés feltételei: az ügyfél írásbeli hozzájárulása, az általa adott meghatalmazás ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet, mint adatkezelő a meghatalmazott adatait a szolgáltatások nyújtása érdekében kezelje. 7). A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény Az adatkezelés célja: a magyarországi bankközi fizetési forgalom lebonyolítása, a fizetési megbízások adattovábbításának és feldolgozásának biztosítása (GIROrendszerben). A továbbított adatok köre: az ügyfelek azonosításához és a pénzforgalmi megbízások teljesítéséhez szükséges adatok (név, más egyedi azonosító adat, számlaszám, összeg, megjegyzés stb.) Az adatok megőrzésének időtartama: csak a megbízás teljesítéséhez szükséges ideig, illetve az üzleti kapcsolat megszűnését követő 5 évig. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: csak a megbízás teljesítéséért felelős ügyintéző. Az adatkezelés feltételei: az ügyfél írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet, mint adatkezelő az adatait a GIRO Zrt., mint adatfeldolgozó számára a megbízás teljesítése érdekében továbbítsa. 8). A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény Az adatkezelés célja: a Takarékszövetkezet részéről marketing adatbázis létrehozása és fenntartása az új üzleti lehetőségek, szolgáltatások meglévő ügyfelek részére történő közvetítése céljából. A kezelt adatok köre: az ügyfél részéről a Takarékszövetkezet számára marketing céllal rendelkezésre bocsátott adatok köre. Az adatok megőrzésének időtartama: az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig. Az adatnyilvántartásba betekintésre jogosultak: a Takarékszövetkezet marketing tevékenységéért felelős személy(ek). Az adatkezelés feltételei: az ügyfél írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a Takarékszövetkezet, mint adatkezelő a fenti adatbázisban marketing céllal nyilvántartsa személyes adatait. Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségek 1.) Tájékoztatást kérhet: - a személyes adatai kezeléséről - a róla nyilvántartott adatokról, és azok forrásáról - az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról - az adatfeldolgozást ténylegesen végző adatairól, az általa végzett tevékenységről - az adattovábbítás jogalapjáról, címzettjéről 7

8 A tájékoztatás évente egyszer ingyenes. A Takarékszövetkezet köteles a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított maximum 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadni. A tájékoztatás megadása jogszabályban meghatározott esetekben tagadható csak meg, erről az érintettet tájékoztatni kell. 2.) Helyesbítést kérhet vagy adatváltozást jelenthet be: A róla nyilvántartott adatok vonatkozásában. 3.) Kérheti a személyes adatok törlését vagy zárolását (kötelező adatkezelés kivételével). A személyes adatot törölni kell, ha: - kezelése jogellenes - azt az érintett kéri - hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést a törvény nem zárja ki - az adatkezelés célja megszűnt - az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt - azt a bíróság vagy Hatóság elrendelte. Személyes adatot zárolni kell (törlés helyett): - ha az érintett ezt kéri - a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Előzetes tájékoztatáshoz való jog Az ügyfelet az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy az kötelező (jelen ügyfél-tájékoztató). Tiltakozási jog Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen - ha ahhoz érdeke nem fűződik, és az adatkezelés nem kötelező - direktmarketing céljára történő adatbázisba kerültek személyes adatai - törvényben meghatározott egyéb esetben. A Takarékszövetkezet a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított maximum 15 napon belül megvizsgálja, megalapozottsága kérdésében dönthet és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és értesíti mindazokat, akik részére ezeket az adatokat továbbította. Bírósági jogérvényesítési jog Az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi jogsérelem esetén az érintett bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani. Értesítési kötelezettség A helyesbítésről, zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. 8

9 Kártérítés A Takarékszövetkezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben a Takarékszövetkezet felel az adatfeldolgozó (kiszervezett tevékenységet végző) által okozott kárért is. A Takarékszövetkezet, mint adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni azt a kárt, amely a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott január 01. Örkényi Takarékszövetkezet 9

Tájékoztató. az érintettek (törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló) személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató. az érintettek (törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló) személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató az érintettek (törvényi előíráson, illetve az ügyfél felhatalmazásán alapuló) személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési

Részletesebben

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet

NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet NAIH adatkezelési nyilvántartási számok- Kaposmenti Takarékszövetkezet Adatkezelés megnevezése Ügyfélkapcsolat Pénzügyi szolgáltatás nyújtása Betét gyűjtése Hitel és pénzkölcsön nyújtása Pénzforgalmi szolgáltatások

Részletesebben

Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Adatvédelmi szabályzat 4.sz.melléklete Tájékoztató az érintettek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet az érintettek személyes adatait az információs önrendelkezési

Részletesebben

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről Tájékoztató a takarékszövetkezeti ügyfelek személyes adatainak kezeléséről A Takarékszövetkezet természetes személy ügyfelei személyes adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Részletesebben

AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA

AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA AZ EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ELŐZETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSA Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnév: EQUILOR Zrt.; székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.;

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 22. Dokumentum verzió: v2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

MGV MAGYAR GADZASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GADZASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GADZASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ADATKEZELÉSI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályba lépés dátuma: 2014.09.02. Tartalomjegyzék Bevezetés 1. A Szabályzat célja.5

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2015. július 03. Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ

KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ KÖLCSÖNKÉRELEM LOMBARD HITELHEZ A hiteligénylő neve:.. Ügyfélszáma:... Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitel módosítása: fedezetcsere fedezet kivonás Felajánlott fedezet: értékpapír betét

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek:

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265. Tevékenységi engedélyek: Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. Cg: 15-02-050265 ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedélyek: 428-291/6-93. számú MNB Határozat (kelt: 1993. 04. 19.) 901/1997/F. számú ÁPTF

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 17/2/2014. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója

Különleges adat: A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. Adatkezelési tájékoztatója A Diófa Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) tiszteletben tartja Ügyfeleinek személyes adatai kezeléséhez fűződő jogait, Ügyfelei adatait bizalmasan

Részletesebben

Az FHB Bankcsoport. Adatkezelési tájékoztatója

Az FHB Bankcsoport. Adatkezelési tájékoztatója Az FHB Bankcsoport Adatkezelési tájékoztatója Bevezetés Az FHB Bankcsoport vezetése fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és adatkezelésének elveit, belső normáit

Részletesebben

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó Jelen tájékoztató 2014.07.28-án lép hatályba. 1 ELSŐ RÉSZ Adatkezelésről általában A DEFACTORING

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az Aquamarin Kft. (8380 Hévíz, Honvéd u. 14. a továbbiakban Aquamarin Kft.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. év július hó 3. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. Az Agora Nonprofit Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

1. BEVEZETÉS. Az Agora Nonprofit Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri 1. BEVEZETÉS Az Agora Nonprofit Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24)

ÜZLETSZABÁLYZAT. Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Hartai Takarékszövetkezet 6326. Harta, Kossuth L. u. 31. Cg: 03-02-000223. ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma és kelte: ÁPTF. 763/1997/F. (1997. 11. 28.) PSZÁF. E-I. 265/2005. (2005.03.24) Jelen

Részletesebben

Citibank Forint és Deviza Alapú Személyi Kölcsön Általános Szerződési Feltételek 1. Meghatározások 1.1. Adós: Jelenti a Szerződést adósként aláíró magánszemélyt, ha a Szerződést adóstárs is aláírta, az

Részletesebben

1. Személyes adatok kezelése, feldolgozása, továbbítása

1. Személyes adatok kezelése, feldolgozása, továbbítása Adatkezelési tájékoztató A Santander Consumer Finance Zrt. számára fontos az Ügyfelek adatainak bizalmas és jogszabályi feltételekkel összhangban álló kezelése. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében,

Részletesebben

TEL2TEL Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015. április

TEL2TEL Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015. április TEL2TEL Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2015. április 1. BEVEZETÉS... 2 2. ADATKEZELÉSI SZEMPONTBÓL LÉNYEGES FOGALMAK... 3 3. ALAPELVEK A SZOLGÁLTATÓ ADATKEZELÉSE SORÁN... 4 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, KONKRÉT

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt. (2040 Budaörs, Szabadság út 301., a továbbiakban KÜRT Zrt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

LV-109. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata

LV-109. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata LV-109. A CIB Biztosítási Alkusz Kft. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Insurance Broker Ltd. Hatályos: 2012. november 21. napjától Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TECNOCASA FRANCHISING NETWORK. adatkezelési szabályzata

A TECNOCASA FRANCHISING NETWORK. adatkezelési szabályzata A TECNOCASA FRANCHISING NETWORK adatkezelési szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. Általános információk... 3 II. Alapfogalmak... 3 III. Alapvető rendelkezések... 4 IV. Adatkezelésre vonatkozó információk...

Részletesebben