Részvételi szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Részvételi szabályzat"

Átírás

1 Részvételi szabályzat Bevezetés: Az E.ON Energiakereskedelmi Kft március 09. és április 30. között 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! elnevezés alatt nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) hirdet földgázt vételező potenciális ügyfelek számára, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (továbbiakban: Részvételi Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg 1. Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: 1.1 A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója az E.ON Energiakereskedelmi Kft (továbbiakban Szervező) Székhely: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7 8. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: A Részvételi Szabályzat a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező honlapján, a érhető el. 1.3 A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén a 1423-as telefonszámon, illetve a címen ad felvilágosítást. 1.4 A Nyereményjátékban való részvétel a hivatalos Részvételi Szabályzat automatikus elfogadását jelenti. 2. Részvételre jogosultak köre: 2.1 A Nyereményjátékban Résztvevőként részt vehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, amely: - Földgáz fogyasztási igényét versenypiaci körülmények között elégíti ki, illetve földgáz mérőóra kapacitása m3/h* között van 2.2 A Nyereményjátékból a Szervező kizárja az alábbi felhasználókat: - a közbeszerzésről szóló évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó felhasználókat; - az ideiglenes fogyasztásmérővel rendelkező jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokat; * m3/h közötti mérőkapacitás: Gázmérő gyártó által meghatározott névleges teljesítménye (m3/h) 1

2 - lakossági felhasználókat - hatályos jogszabályi szabályozás szerint Egyetemes Szolgáltatásra jogosultak 2.3 A Nyereményjáték meghirdetésének időpontjában a Nyereményjáték keretében megkötött Szerződésben szereplő mérőpont-azonosító (POD) ellátásának vonatkozásában nem rendelkezik a Szervezővel érvényes kereskedelmi szerződéssel A Nyereményjáték időtartama alatt földgáz kereskedelmi szerződést (továbbiakban: Szerződés) köt az alábbi feltétel alapján: - Földgáz szerződés kötése esetén: a szerződés, valamint a szolgáltatásnyújtás megkezdődik évben és legalább ig szól A Szervező kizárólag az alábbi csatornákon beérkezett 9002 Győr, Pf. 205 címre, cégszerűen aláírt,1 példányban beérkező Szerződéseket veszi figyelembe, melyeket a Szervező dokumentált módon érkeztet Győr, Pf. 205 postai cím - FAX: +36 (96) vagy +36 (52) Területi képviselő közreműködésével megkötött szerződések esetén a területi képviselőnek történő átadással. Az E.ON Cégcsoport eltérő címére beérkező Szerződés Nyereményjátékban való részvételét a Szervező nem garantálja. 2.6 A Nyereményjáték keretében megkötött Szerződés az abban foglalt feltételekkel életbe lép, illetve a Szerződésben megnevezett Szolgáltatásnyújtás kezdete dátum megegyezik a tényleges szolgáltatásnyújtás kezdetével A Résztvevő az általa tévesen megadott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt illeti. 2.8 A Szerződés hatályba lépésének érdekében a Résztvevő az Üzletszabályzatban foglaltak alapján jár el, a Résztvevő számára felróható mulasztásokért nem vállal felelősséget. 2.9 A Résztvevő nyilatkozik, hogy a Szerződés megkötésével az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elismeri, hogy jogviszonyára a Szervező honlapján megtalálható mindenkori Üzletszabályzat és a mindenkori Általános Szerződési Feltételek irányadóak. 2

3 3. Nyereményjáték időtartama: A Nyereményjáték keretében szerződés megkötésére március 09-én 00:00 órától április 30-án 24:00 óráig van lehetőség. 4. Promóció: 4.1. A Szervező a Nyereményjáték időtartama alatt a 2. pontban megnevezett feltételek szerint életbe lépett és a 2.5 pont alapján beérkezett Szerződés Szervező általi érkeztetése alapján beazonosított első 100 ügyfél részére az éves szerződött mennyiség alapján meghatározott árengedményt nyújt, melyet a Kereskedő által kiállított első számlában jóváírásként érvényesít. Amennyiben az árengedmény összege a Szervező által kiállított első energia számla összegét meghaladja, a Szervező jogosult a fennálló összeget a következő havi fogyasztásról kiállított számlá(k)ban érvényesíteni a maradványösszeg fennállásáig. Éves szerződött mennyiség (m3) Nettó árengedmény összege Ft Ft Ft felett Ft 4.2. A Résztvevő a Nyereményjáték időtartama alatt az életbe lépett szerződések számától függetlenül egyszeri árengedményre jogosult. 4.3 Amennyiben a Nyereményjáték alatt a Résztvevő a földgáz-kereskedelmi Szerződés megkötése esetén az árengedmény földgázfogyasztással kapcsolatban nyilvántartott folyószámláján, a legnagyobb szerződéses volumennel rendelkező mérőpont azonosítóhoz (POD) kapcsolódó számlán érvényesíti a Szervező A Nyeremény más termékre nem cserélhető, másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható A Szervező bármely, jelen játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a Résztvevő bármely jogcímen történő, Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték törlésére vagy felfüggesztésére, a Nyeremény részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a Nyereményjátékot kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor egyoldalúan leállítani. 3

4 5. Nyertesek értesítése: A promóciónkban résztvevő és annak feltételeinek megfelelő Résztvevőket május 30-ig értesítjük a szerződésben megadott telefonszámon vagy címen. 6. Adatkezelési Szabályzat Adatkezelő elérhetősége: A résztvevők köre Az adatkezelés az E.ON Energiakereskedelmi Kft. 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! nyereményjátékán a résztvevők megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi CXII. tv. (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) 5. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre A Résztvevők részéről önkéntesen megadott adatok: Név, cím, cím, telefonszám. Az adatkezelés célja A Résztvevő önkéntes döntése alapján megadott adat kezelésének célja a nyereményjátékokon való részvétel biztosítása. A Résztvevő jelen Részvételi szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy megadott neve, az iktatás során történő kiválasztás alapján elért nyeremény ténye és típusa az E.ON Energiakereskedelmi Kft. honlapján feltüntetésre kerüljön, ezeket az E.ON Energiakereskedelmi Kft. értékesítési, marketing-, piackutatási és promóciós céllal kezelje, és kizárólag az E.ON Hungária Zrt., illetve annak kapcsolt vállalkozásai részére adja ki. Az adatkezelő értékesítési- marketing és egyéb promóciós tevékenységei során külső szereplővel dolgozhat együtt. Ez esetben a megadott adatokat a fentiekben foglaltakon kívül a Szervező átadhatja a vele szerződésben álló külső szereplőnek, ügynökségnek. Az adatok jogszerű felhasználásáért a Szervező felel. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. 4

5 Az adatkezelés időtartama A megadott névnek, postai és címnek az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az E.ON Hungária Zrt. szolgáltatásaihoz kapcsolódó értékesítési- egyéb marketing és promóciós célú felhasználása a játék lezárását követő 2 évig tart, illetve amíg annak megszüntetését a résztvevő az adatkezelőtől kifejezetten írásban nem kéri, eltekintve a törvény által elrendelt kötelező adatkezeléstől. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül kerül sor. Rendelkezés személyes adatokkal Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény az adatkezelő részére küldött levélben vagy ben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a érintett ezt kéri vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekét. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a szermélyes adat törését kizárta. Az adattovábbítás lehetősége Az adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. A résztvevők jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan Személyes adataik kezeléséről a résztvevők az adatkezelőtől bármikor, az címre küldött ben tájékoztatást kérhetnek. Az elektronikus levél tárgy rovatában az 4-et mondunk, E.ON lesz belőle! jeligét kell feltüntetni. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a résztvevő adatkezelő által kezelt adataira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a résztvevő adatait. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő az Info tv. 15. (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 30 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók. 5

6 A jogérvényesítési lehetőségek A Résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint az évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az az Adatvédelmi Hatóság segítségét is (1125, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshető az adatkezelő címen. Budapest, március 09. 6