TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN"

Átírás

1 Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem angol nyelven középszint írásbeli vizsga 0814

2 Important information Give clear answers and make all your work unambiguous even if you need to make corrections in your text. Try to be concise and keep to the point. Do not use more space than is provided. Only write as many answers as required by the task. (If you write more, they will be evaluated in the order in which they appear.) Please write in blue ink. When working on the exam tasks consider the following. Read the instructions carefully. Do exactly what the instructions tell you. Study the sources provided (pictures, diagrams, texts, maps). Please keep in mind that most of the English texts will be only rough translations which render the meaning of the original text, but not their sometimes archaic style. Use the permitted resources, the secondary school historical atlas and the bilingual dictionary, in preparing for each of your answers. Consider your answers carefully before writing them down so that you do not have to correct them later. We advise you to follow these steps when dealing with the shorter or longer essay-type questions: 1. Identify the place and time of the given event or problem. 2. Use the given sources and the secondary school historical atlas to understand the task. You may use a bilingual dictionary. 3. Collect the general concepts (for example: development, change, production) and the time-specific concepts (for example: serf, guild, personality cult) that can be used to describe the given event or problem. 4. Include the information contained in the sources, or the conclusions that can be drawn from them, in your answers. 5. Make drafts or outlines before writing your answers if necessary. 6. Identify the events leading up to the given situation, its causes and its results. 7. Describe assumptions about, and explanations of, events. 8. Include your own knowledge of the era (names and dates) as well as your own opinions and personal perspective of it. 9. Make sure that your sentences are clearly structured, and that your ideas are easy to follow. 10. Your whole answer should have a clear structure. Check your grammar and spelling. For your information: The following will be considered when your essays are evaluated: understanding of the task, satisfying requirements (competencies, contents), logical overall structure and accurate language. Good Luck! írásbeli vizsga / május 6.

3 I. SHORT ANSWER TASKS 1. This task is about the fall of the Roman Empire. Answer the following questions on the basis of the source and your own knowledge. Use your secondary school historical atlas also. (Score: 0.5 points for each correct item) In 376 the Goths took possession of the banks of the Danube in Thrace, and sending envoys to Valens, with humble entreaty begged to be received to the territory of the empire, promising that they would not only lead a peaceful life but would also furnish auxiliaries, if circumstances required. While this was happening in foreign parts, terrifying rumours spread abroad that the peoples of the north were stirring up new and uncommonly great commotions and experienced flatterers immoderately praised the good fortune of the prince, which unexpectedly brought him so many young recruits from the ends of the earth. [ ] And diligent care was taken that no future destroyer of the Roman state should be left behind, even if he were smitten by a fatal disease. Accordingly, having by the emperor's permission obtained the privilege of crossing the Danube and settling in parts of Thrace, they were ferried over for some nights and days embarked by companies in boats, on rafts, and in hollowed tree-trunks. During this time, when the barriers of our frontier were unlocked, the realm of savagery was spreading far and wide columns of armed men like glowing ashes from Aetna. With such stormy eagerness on the part of insistent men who did not see clearly was the ruin of the Roman world brought in. (Ammianus Marcellinus, Roman writer; 4th century A.D.) A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek Valens császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. Megígérték, hogy békében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is állítanak. A határokon túlról, az északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még nagyobbnak tüntették fel a császár szerencséjét, amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz és kínál fel neki váratlanul. [ ] És valóban azon szorgoskodtak, hogy a Római Birodalom jövendő felforgatói közül senki se maradjon odaát, még a halálos beteg se. Amikor tehát a császár engedélyezte, hogy átkeljenek a Dunán és Trákia bizonyos részeit lakhassák, megkezdődött az átszállítás éjjel és nappal: csapatonként rakták hajókra, tutajokra és kivájt fatörzsekre az embereket. Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, a barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes szikrákat. A tisztán nem látó illetékesek ügybuzgalma így készítette elő a római világ pusztulását. (Ammianus Marcellinus római író; Kr.u. IV. sz.) a) Say what the author regards as the reason for the fall of the Roman Empire... b) When was the empire divided into two parts?... (year) írásbeli vizsga / május 6.

4 c) Write down what became the name of each part points 2. This task is about Medieval heretical movements. Write after each excerpt which heretical movement it refers to. (1 point for each correct item) Bogomils Albigensians Waldensians a) It was in the years of Tsar Peter that a priest by the name of Bogomil, who was actually not beloved by God, appeared in Bulgarian territory, who first started preaching in Bulgarian lands the heresy we shall later speak of. In appearance heretics are like sheep: they are gentle, humble, quiet and pale, as if from hypocritical fasting, they utter no useless word, they do not laugh loud, they do not show off, they hide from the lewd look, apparently they do everything in such a way that it is impossible to tell them apart from faithful Christians, however, inside they are wolves. Heretics split up crosses and make them into tools [ ] heretics do not adore icons voluntarily, but call them idols. Heretics make fun of the bones of saints, and laugh at us, who respect them. (Presbyter Kozma, 10th century) a) Péter cár éveiben bukkant fel bolgár földön egy Bogomil nevű - valójában azonban Isten előtt nem kedves - pap, aki elsőnek kezdte el hirdetni bolgár földön azt az eretnekséget, amelyről később szólunk. Külszínre az eretnekek olyanok, mint a juhok: szelídek, alázatosak, hallgatagok és sápadtak, mintegy a képmutató böjtöléstől; haszontalan szót nem ejtenek, hangosan nem nevetnek, nem hivalkodnak, elrejtőznek a szemérmetlen tekintet elől, és külszínre mindent úgy csinálnak, hogy nem lehet megkülönböztetni őket az igazhitű keresztényektől, belül azonban farkasok. Az eretnekek széthasogatják a kereszteket és szerszámokat készítenek belőlük [...] az eretnekek nem imádják önként az ikonokat, hanem bálványoknak nevezik azokat. Az eretnekek gúnyt űznek a szentek csontjaiból, és kinevetnek bennünket, akik tiszteljük azokat. (Kozma presbiter; X. század).. b) In conformity with Manicheism, they take on two first principles: one good and one evil god, that is the devil, who, according to them, created every body, while the good god created every soul. They deny the resurrection of the body; laugh at the good deeds the living do for the dead, consider going to church or praying in church useless They reject baptism, and curse the sanctity of Christ s body and soul. [ ] (Dialogus Miraculorum by Cesar of Heisterbach, 13th century) írásbeli vizsga / május 6.

5 b) A manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: Egy jó és egy gonosz Istent, vagyis az ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a jó isten minden lelket... Tagadják azt, hogy a testek feltámadnak; nevetnek azokon jótéteményeken, melyeket az élők a holtaknak megadnak, haszontalan dolognak tartják templomba járást vagy az imádkozást a templomban... Elvetik a keresztelést, s káromolják Krisztus testének és vérének szentségét [...]. (Heisterbachi Cézár: Dialogus Miraculorum; XIII. sz.) c) They originate from a certain burgher of Lyon, Valdesius or Valdensus, who was rich in wealth, but leaving everything behind decided to live from then on in poverty, and strive for evangelical perfection, following the example set by the apostles. He had the gospel and one or two other books of the Bible translated into French for himself, as well as some important sayings by Saint Augustus, Jerome, Ambrose and Gregory, in order according to key words, which he and his followers called maxims. (From the reports of Inquisitor Bernard, beginning of 14th century) c) Egy bizonyos lyoni polgártól, Valdesiustól vagy Valdensustól erednek, aki javakban bővelkedett, de mindenét otthagyva elhatározta, hogy ezentúl szegénységben él, és az evangéliumi tökéletességre fog törekedni, miként erre példát adtak az apostolok. A maga számára lefordíttatta francia nyelvre az evangéliumot és a Bibliának egyik-másik könyvét, valamint Szent Ágostonnak, Jeromosnak, Ambrusnak és Gergelynek egynéhány jelentős mondását, címszavak szerint rendben, amelyeket ő és követei szentenciáknak neveztek. (Bernát inkvizítor jelentéséből; XIV. század eleje).. d) Answer using the following excerpt. How did the Church relate to heretics? 2. But those who are only suspected, due consideration being given to the nature of the suspicion and the character of the person, unless they prove their innocence by the proper defence, let them be anathematised and avoided by all, until they have made suitable satisfaction; but if they have been under excommunication for one year, then let them be condemned as heretics. (From the canons of the 4th Lateran Council, 13th century) 2.. Azokat pedig, akiket az eretnekségnek csak gyanújával is meg lehet bélyegezni, abban az esetben, ha a gyanú jellege és személyük minősége szerint saját ártatlanságukat kellő tisztázással be nem tudnák bizonyítani, az egyházi átok kardjával kell sújtani, s mindaddig, míg kellő elégtételt nem szolgáltatnak, kerülje el mindenki; és ha egy éven át megmaradnak kiközösített állapotukban, akkor eretnekekként kell ítélkezni felettük. (A IV. lateráni zsinat határozatából; XIII. sz.)... 4 points írásbeli vizsga / május 6.

6 3. This task is about Charles Robert s economic policy. Answer the following questions using the sources and your own knowledge. Glossary fűszer spice bor wine német vászon German linen sózott hal salted fish posztó broadcloth drága kelme valuable fabrics nyugati posztó Western broadcloth kereskedelmi útvonalak trade routes fémipari termékek metallurgy products ló horse élő állat live stock ökörbőr oxhide bőr leather selyem silk viasz wax levantei cikkek Levantine goods arany gold ezüst silver réz copper barhent a kind of cotton a) List the products which Hungary exported towards Poland. (0.5 points for each correct item) b) List two products which Hungary imported from the West. (0.5 points for each correct item) írásbeli vizsga / május 6.

7 c) Write the appropriate concept next to each excerpt. (1 point for each correct item) 1. If you pay the due customs fee according to old traditions consented to by our ancestors, and give the thirtieth under our castle built by the Száva ford, you have our royal word that you may come and go freely and safely with your people in the whole of our country. 1. Ha elődeink által jóváhagyott régi szokás szerint a köteles vámot megfizetitek, s a szávai rév mellett épített várunk alatt a harmincadot megadjátok, egész országunkban szabadon és biztonságban jöhettek-mehettek embereitekkel királyi hitünkre. 2. Let it be known that the prelates, barons and nobles of our country, having discussed the matter thoroughly and explicitly, came humbly before us to ask us, as the people of the country are gravely affected by the worthless money of our chamber, to mint new and good money of lasting value which could be circulated in the whole country for the public benefit and to restore the past welfare of the country. 2. Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai, bárói és nemesei egymás közt beható és egyértelmű megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt kérték tőlünk, hogy mivel kamaránk silány pénze országunk lakosságát igen sújtja, országunk egykori jólétének helyreállítására s a közérdek javára, maradandó értékű és egész országunkban mindenütt forgó új, jó pénzt veressünk. 3. 'We decreed and ordered that in all the counties, for each gate through which a cart full of hay or corn can enter or exit [...], by right of the chamber, 18 denarii must be supplied and paid for the above mentioned chambers into the hands of the bailiff of the chambers within 15 days of the toll being levied.' 3. Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni [...] a kirovás megtörténte után 15 napon belül, a kamara haszna címén, az előbb említett kamaráknak 18 dénárt a kamarák ispánjának kezéhez kell szolgáltatni és fizetni. 5 points írásbeli vizsga / május 6.

8 4. This task is about natural science and art in the 16th-17th centuries. Next to the pictures write the letters of concepts that belong to them. (Use your secondary school historical atlas.) (0.5 points for each correct item) Nicholas Copernicus Galileo Galilei Rembrandt Roger Bacon A. philosophy B. physics C. painting D. astronomy 2 points írásbeli vizsga / május 6.

9 5. This task is about Hungarian history in the 18th century. Answer the following questions using the sources and your own knowledge. '1. Every serf owning a complete plot of land shall be obliged to serve one day of work from sunset to sunrise every week for his landlord [ ]. Instead of labour with oxen, serfs owning a complete plot of land shall be obliged to do two days of manual labour a week for their landlords.' (Serf regulations, 1767) 1. Minden egész helyes jobbágy köteles lészen maga földes urának minden hétben egy napot nap-kelettül nap-nyugodtik [ ]. Marhás munka helyet pediglen minden hétben azon egész helyes jobbágy földes urának két nap kézi munkával dolgozni tartozik. (Jobbágyrendelet; 1767) a) Name which type of service performed by serfs is described in the excerpt. (1 point).. b) What kinds of service were prescribed by the regulations? (1 point) c) Name the ruler who issued the regulations. (0.5 points) Ruler:. d) When did the person who issued the regulations rule? (1 point) Years (from to ): 'Firstly: 'Inasmuch as so far a peasant has been tied by hereditary duties and has had no right to move from the property of his landlord, we wish to abolish these altogether in the future [ ] every peasant, to whatever religion or nation they belong, should in the future be free persons and able to move freely.' (Serf regulations, 1785) Először: A' jobbágyság állapottyát, annyiban a' mennyiben a' parasztok [ ] örökös kötelesség alá vettetve és a' földhöz köttetve voltanak, jövendöre tellyességgel eltöröllyük [ ] következendöképpen minden parasztokat, akár mely nevezet és vallásbéliek légyenek, jövendöre magok személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtathato emberekké tészük, [ ]. (Jobbágyrendelet; 1785) e) How did the regulation regulate the question of serfdom? (1 point) f) Name the ruler who issued the regulation. (0.5 points) Ruler:. 5 points írásbeli vizsga / május 6.

10 6. This task is about the situation in the Balkans in the second half of the 19th century. Answer the questions using the map and your own knowledge. a) Complete the legend for the map below. Write the number of the ethnic group into the legend. (0.5 points for each correct item) 1. Slovenian 2. Serbian 3. Croatian makedón muzulmán albán török magyar német egyéb Glossary Ausztria Austria makedón Macedonian Magyarország Hungary muzulmán Muslim Olaszország Italy albán Albanian Szlovénia Slovenia török Turkish Horvátország Croatia magyar Hungarian Bosznia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina német German Románia Romania egyéb other Vajdaság Vojvodina Szerbia Serbia Görögország Greece Bulgária Bulgaria Albánia Albania Koszovo Kosovo 1. Bulgaria shall be transformed into an autonomous, tax-paying principality under the suzerainty of his imperial majesty, the Sultan, it shall have a Christian government and its own national army. 3. The Bulgarian prince shall be freely elected by popular vote, and shall be confirmed by the Sublime Porte, with the consent of other powers. [ ] 13. South of the Balkan Mountains a province shall be created, which will take the name of Eastern Rumelia, and which, under the direct political and military supervision of his imperial majesty the sultan, shall enjoy administrative autonomy.[ ] írásbeli vizsga / május 6.

11 25. The provinces of Bosnia-Hercegovina will be occupied and governed by Austria- Hungary. [...] (From the protocols of the Congress of Berlin; 1878),,1. Bulgária autonóm és adózó fejedelemséggé alakíttatik ő császári felsége, a szultán hűbérurasága alatt, lesz keresztény kormánya és belföldi néphada. 3. A bolgár fejedelem szabadon fog választtatni a nép által, és a Fényes Porta által megerősíttetni, a hatalmak beleegyezése mellett. [... ] 13. A Balkán-hegységtől délre alakíttatik egy tartomány, amely a Kelet-Rumélia nevet veszi föl, s amely ő császári felségének, a szultánnak közvetlen politikai és katonai fennhatósága alatt állva, közigazgatási autonómiát élvez. [... ] 25. Bosznia és Hercegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállni és kormányozni. [... ] (A berlini kongresszus jegyzőkönyvéből; 1878) b) To which country does the name Sublime Porte refer? (0.5 points)... c) To which country did Eastern Rumelia belong before 1878? (1 point)... 3 points írásbeli vizsga / május 6.

12 7. This task is about Hungarian history in the Reform era. Name the two most important politicians of the Reform era. Decide which pieces of information listed below can be linked to which personality. On the basis of this, write the correct letters in the boxes under the names. (0.5 points for each correct item) family name and first name family name and first name A. Credit [Hitel] B. Pest Journal [Pesti Hírlap] C. Association for Protection [Védegylet] D. Chain Bridge E. reconciliation of interests F. The Hungarian Academy of Sciences G. horse-racing H. Parliamentary Reports [Országgyűlési Tudósítások] 5 points írásbeli vizsga / május 6.

13 8. This task is about the Great Economic Depression. On the basis of the tables, decide if the following statements are true or false. (1 point for each correct item) Unemployment (million people) USA Germany The index of some countries industrial production (1913=100%) USA Germany Great-Britain France Italy World a) The rise in unemployment was smaller in the USA than in Germany. b) From the point of view of industrial production, the depression was the most severe in the United States. c) By the end of the twenties in Europe, the change in the index of the industrial production was greatest in Italy. d) By 1938, France s industrial production had not exceeded its pre- depression level. true false 4 points írásbeli vizsga / május 6.

14 9. This task is about the period of the Horthy era. Answer the following questions using the table. (1 point for each correct item) Social class Great landowners and upper middle class Number in thousands Proportion of population (%) Average income per head in Pengő Percent of the average income (%) (100% = 534 Pengő) Middle class Peasants with kat.hold Miners and metalworkers Urban (industrial, transport) workers Independent craftsmen Industrial day labourers Peasants with kat.hold Estate servants Agricultural day labourers Total a) What percentage of the Hungarian population received higher than average income? b) In which economic sector was the income per head the lowest? c) How great was the difference between those layers engaged in agriculture which received the highest and lowest incomes? d) Which economic sector represented the highest proportion in the Horthy era? agriculture industry, mining trade, transport other sector:... 4 points írásbeli vizsga / május 6.

15 10. This task is about the history of the 1956 Hungarian revolution and freedom fight. Write the letter of the appropriate extract under the pictures. (1 point for each correct item) A) Two armoured cars arrived at the terminus of the trolley, and they were firing from them without stopping. By the time I got under the arcade, they had been firing from the top of 3-4 buildings and also from in front of the Parliament. There was terrible slaughter. The edge of the column was massacred. Many tried to find refuge in the elevator shaft of the metro. Those who stayed outside lying on their stomachs behind the sloping lawn all died. The leaders of the Ministry of Agriculture ordered the great gate to be closed, blocking the road for the fleeing thousands. A) A troli végállomásához két páncélautó érkezett és lőttek belőle megállás nélkül. Mire az árkádok alá jutottam, 3-4 épület tetejéről és a Parlament elől is lőttek. Iszonyatos mészárlás volt. Az oszlopsor szélét lekaszálták. Sokan a metró liftaknájában kerestek menedéket. Akik kívül maradtak a lejtős gyep mögött hasalva, mind elpusztultak. A Földművelésügyi Minisztérium vezetői utasítást adtak a nagykapu bezárására, elzárva az utat a menekülő ezrek elől. írásbeli vizsga / május 6.

16 B) This is Imre Nagy speaking, the president of the council of ministers of the Hungarian People's Republic. This morning at dawn the Soviet troops launched an attack against our capital with the obvious intention of overthrowing the legal Hungarian government. Our troops are fighting. The government is in its place. This is what I announce to the people of the country and the public of the world.' B) Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével! C) We went back to the Radio, there had already been fighting there. Somebody said there are not enough weapons, let s go to the Lamp Factory. This is how it happened then: somebody always said something at the right time. No general in the world would have been able to direct things this way. So we go to the Lamp Factory on lorries, and riding on the mudguards. That s when I learnt that it was an arms factory. [...] There we got hold of quite a lot of weapons, and we went over to the Radio to fight. C) Visszamentünk a Rádióhoz, akkor már ott dúlt a harc. Valaki azt mondta, hogy nem elég a fegyver, menjünk a Lámpagyárhoz. Ez akkor így ment: valaki mindig időben mondott valamit. Nincs a világon olyan tábornok, aki ezt így le tudta volna vezényelni. Megyünk a Lámpagyárba teherautón, és a sárhányón. Akkor tudtam meg, hogy az egy fegyvergyár. [ ] Ott elég sok fegyvert szereztünk, és mentünk át a Rádióhoz harcolni. D) The main political, economic and ideological points of the decree of the MEFESZ [League of Hungarian University and College Student Association] great students assembly of the construction industrial technical university: 1. We demand the immediate withdrawal of all soviet troops from Hungary in accordance with the provisions of the Peace Treaty. 3. The government should be reconstituted under the leadership of Comrade Imre Nagy, all the guilty leaders of the Stalinist Rákosi era should immediately be removed. 5. We demand universal, equal and secret elections, with the participation of several parties for the purpose of electing new representatives for a national assembly. We demand the guarantee of the workers right to strike. D) A MEFESZ építőipari műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai: 1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján. 3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. írásbeli vizsga / május 6.

17 5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását. 4 points 11. This task is about the institutional structure of the European Union. Fill in the following table using the source. (0.5 points for each correct item) Glossary Az Európai Unió intézményei: institutions of the European Union politikai irányvonalak kijelölése: setting political directives Európai Tanács: European Council tagállamok állam-és kormányfői külügyminiszterei + bizottság elnöke: member states' heads of state and government, foreign ministers and the chairman of the commission Az Európai Unió tanácsa: Council of the European Union a tagállamok kormányainak képviselői: representatives of governments of member states Európai Parlament: European parliament képviselő: representative konzultáció, együttműködés, együtt döntés: consultation, cooperation, deciding together hozzájárulás: consent ellenőrzés: supervision döntés: decision javaslat: proposal ajánlás: recommendation Bizottság: Commission biztos: commissioner A Bizottság megválasztása, ellenőrzése: Electing and supervising the Commission Gazdasági Szociális Bizottság: Economic and Social Committee Régiók Bizottsága: Committee of the Regions Európai Bíróság: Court of Justice Európai Számvevőszék: Court of Auditors pénzügyek ellenőrzése: supervision of financial affairs írásbeli vizsga / május 6.

18 1. Its members include member states' heads of state and government. 2. It consists of 732 representatives. 3. It can make proposals to the European Parliament and the Council of the European Union. 4. The supervision of financial affairs is among its most important tasks. 5. Its members are elected by the European Parliament. 6. It formulates recommendations for the Council of the European Union and the Commission. European Council Commission or European Commission Both Neither 3 points írásbeli vizsga / május 6.

19 12. This task is about the law concerning Hungarian national and ethnic minorities. Answer the questions using the sources. (0.5 points for each correct item) Article 1 (1) This Act applies to all persons of Hungarian citizenship domiciled in the Republic of Hungary who consider themselves members of any national or ethnic minority and to the communities of these people. (2) For the purposes of the present Act a national or ethnic minority (hereinafter 'minority') is any ethnic group with a history of at least one century of living in the Republic of Hungary, which represents a numerical minority among the citizens of the state, the members of which are Hungarian citizens, and are distinguished from the rest of the citizens by their own language, culture and traditions, and at the same time demonstrate a sense of belonging together, which is aimed at the preservation of all these, and the expression and protection of the interests of their communities, which have been formed in the course of history. Article 5 (1) In the Republic of Hungary minorities have a right to establish municipal, regional and national self-governments (hereinafter together: minority government). (2) Those voters can participate in the initiation and election of a minority government who are recorded in the register of minority voters (hereinafter: register of minority voters). A voter can only appear in one register of minority voters. Detailed regulations about the register of minority voters are contained in a separate law. (3) The representation of any minority can be taken on by a candidate who is recorded in the register of minority voters. The right of representation can only be practiced for one minority. Article 5/A (1) The basic function of minority governments is to protect and represent the interests of minorities by performing their duties and exercising their statutory authority as set by this law. Article 22 Voters can establish a minority government by direct election, according to the regulations set in the separate law. Article 27 (1) The municipal government ensures for the municipal minority government according to the structural and operational regulations of the municipal government the conditions necessary for the corporative function of the minority municipal government. The execution shall be ensured by the mayor s office. Article 61 (1) In accordance with this Act the following ethnic groups qualify as ethnic groups native of Hungary: Bulgarian, Gypsy, Greek, Croatian, Polish, German, Armenian, Romanian, Ruthenian, Serbian, Slovakian, Slovenian and Ukrainian. ( Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities) írásbeli vizsga / május 6.

20 1. (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire. (2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 5. (1) A Magyar Köztársaságban a kisebbségek joga települési, területi és országos kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: kisebbségi önkormányzat) létesítése. (2) A kisebbségi önkormányzat létesítésének kezdeményezésében és választásában az a választópolgár vehet részt, aki szerepel a kisebbségi választási nyilvántartásban (a továbbiakban: kisebbségi választói jegyzék). A választópolgár csak egy kisebbségi választói jegyzékben szerepelhet. A kisebbségi választói jegyzékre vonatkozó részletes szabályokat külön törvény tartalmazza. (3) Valamely kisebbség képviseletét az a jelölt vállalhatja, aki szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. A képviseleti jog csak egy kisebbség esetében gyakorolható. 5/A. (1) A kisebbségi önkormányzatok alapvető feladata a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete az ezen önkormányzatok részére törvényben megállapított feladat- és hatáskörök gyakorlásával. 22. A kisebbségi önkormányzatot a választópolgárok a külön törvényben foglaltaknak megfelelően közvetlen választás útján hozhatják létre. 27. (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 61. (1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól) a) List two factors which, according to the law, must be characteristics of a minority. b) Can a minority municipal government be formed parallel with any municipal government? Justify your answer. answer:. justification:. írásbeli vizsga / május 6.

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 17. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 17. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 20. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978

Everyday Wishes. No. 86. December 2006. Hétköznapi kívánság ISSN 1171-8978 No. 86 December 2006 ISSN 1171-8978 Hétköznapi kívánság Mi az, amire igazán vágyunk Karácsonykor? Egy kis békességre, egy kis nyugalomra? Szeretetre? Megértésre? Bizonyára legtöbben olyanra vágyunk, amit

Részletesebben

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak.

Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. VOLUME 86. No. 1. 2. JANUARY JUNE 2007. 86. ÉVFOLYAM 1. 2. SZÁM 2007. JANUÁR JÚNIUS Hitben gazdagodó, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a Magyar Egyház - Magyar Church olvasóinak. Be strong in your faith,

Részletesebben

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER

VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER VOLUME 86. No. 3. 4. JULY DECEMBER 2007. 86. ÉVFOLYAM 3. 4. SZÁM 2007. JÚLIUS DECEMBER Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba.... Az Ige testté lett, közöttünk

Részletesebben

I N N E W Z E A L A N D

I N N E W Z E A L A N D - 97 M A G Y A R S z ó B U L L E T I N O F T H E H U N G A R I A N C O M M U N I T Y I N N E W Z E A L A N D N O V E M B E R 2 0 0 9 FOTÓ: HELLYER GÁBOR B O R Í T Ó: E LőADÁS W E L L I N GT O N B A N A

Részletesebben

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3.

MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY S ZENT 4-7 AUGUST IN HUNGARIAN HISTORY - PAUL HELLYER 10-11. folytatás a 3. 88 MAGYAR Szó B ULLETIN OF THE H UNGARIAN C OMMUNITY IN N EW Z EALAND J UNE 2007 E LMÚLÁS ÉS ÚJJÁSZÜLE TÉS Kénytelen vagyok bocsánatkéréssel kezdeni, amiért csak júliusban kerül kedves Olvasóink kezébe

Részletesebben

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS

VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS VOLUME 90. No. 1. JANUARY-FEBRUARY-MARCH 2011. 90. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2011. JANUÁR-FEBRUÁR-MÁRCIUS 2. oldal MAGYAR EGYHÁZ 2011 HÚSVÉTI KÖRLEVÉL AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETEIHEZ Kedves

Részletesebben

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS

VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS VOLUME 89. No. 1-2. JANUARY - JUNE 2010 89. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM 2010. JANUÁR - JÚNIUS Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Szenteld meg őket az igazsággal:

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában

A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában VOLUME 85. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2006. 85. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS A Krisztus Első Magyar Egyesült Egyháza 50 éves temploma Miami, Floridában The 50 years old Church of the First Hungarian

Részletesebben

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life.

For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. VOLUME 89. No. 4. OCTOBER-NOVEMBER-DECEMBER 2010. 89. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. OKTÓBER-NOVEMBER-DECEMBER Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen,

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni

Canada Without Shadows I am a Romani Woman. Kanada Bizo Uchalipe. Me Sem Romni Canada Without Shadows I am a Romani Woman red tree & chirikli collective the witness project Kanada Bizo Uchalipe Me Sem Romni Testimonies, lives and dreams of five Hungarian Romani women in Toronto Canada

Részletesebben

a gödöllői szent imre katolikus általános iskola diáklapja XIV. évfolyam 1. szám p EDUCULt különszám

a gödöllői szent imre katolikus általános iskola diáklapja XIV. évfolyam 1. szám p EDUCULt különszám DiáKTarisznYa a gödöllői szent imre katolikus általános iskola diáklapja XIV. évfolyam 1. szám p EDUCULt különszám Áldott legyen a szív, mely hordozott, és áldott legyen a kéz, mely felnevelt. Legyen áldott

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

AMRIT. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY AND NATION-BUILDER (14 November, 1889 27 May, 1964) PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY

AMRIT. PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY AND NATION-BUILDER (14 November, 1889 27 May, 1964) PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY AMRIT PUBLISHED BY EMBASSY OF INDIA, HUNGARY Foreign Ministers, Mr Janos Martonyi and Mr Salman Khurshid at ASEM meeting VOL.1 ISSUE 2 NOVEMBER-DECEMBER `ver 2013 PANDIT JAWAHAR LAL NEHRU THE VISIONARY

Részletesebben

Ajánlás a Pannónia szôlôskertje címû kiállításunk katalógusához. Recommendation to the Catalogue

Ajánlás a Pannónia szôlôskertje címû kiállításunk katalógusához. Recommendation to the Catalogue Ajánlás a Pannónia szôlôskertje címû kiállításunk katalógusához Pannonhalma mintegy királyi széken lebeg az alatta ellapult sík felett, hosszan elnyúlt szôlôk végében. Szent Márton a monostor hegye alatt

Részletesebben

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra...

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van újra... 2008. SZEPTEMBER szeptember 26. évfolyam 7. szám 1 September 2008 Volume SEPTEMBER 26, Issue 20087. A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y

M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y 111 M a g y a r S z ó B u l l e t i n o f t h e h u n g a r i a n C o m m u n i t y i n n e w Z e a l a n d d e C e m B e r 2 0 1 3 "Nat i v i t y" o i l o N c a N va s É va B o r k a A magyar Larousse

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

Augusztus 20. - Szent István ünnepe

Augusztus 20. - Szent István ünnepe 2007. AUGUSZTUS augusztus 25. évfolyam 6. szám 1 Aug 2007 Volume 25, AUG Issue 20076 A Washingtoni Magyar Amerikai Szövetség Lapja Newsletter of the Hungarian American Association of Washington Tartalom

Részletesebben

CONTENTS. APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67. APPENDIX 4 Sample Narrative Life Interview: Matild (Ada, SRB) 167

CONTENTS. APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67. APPENDIX 4 Sample Narrative Life Interview: Matild (Ada, SRB) 167 APPENDIX I-V. CONTENTS APPENDIX 1 Table of Interviewees 3 APPENDIX 2 Profiles with Excerpts 5 APPENDIX 3 Interview Excerpts in English and Hungarian (Chapters 3-10) 67 APPENDIX 4 Sample Narrative Life

Részletesebben

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába."

Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. VOLUME 87. No. 2. APRIL-MAY-JUNE 2008. 87. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. ÁPRILIS-MÁJUS-JÚNIUS Így szólt hozzájuk: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az

Részletesebben

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5

Előszó. Előszó. G.W. Allport: Az előítélet Gondolat Kiadó, Budapest, 1977. 47-49. oldal 5 Előszó Előszó Antoine de Saint-Exupèry kis hercegével 1 invitálása ellenére sem játszik a róka, mondván, nem játszhat vele, mert nincs megszelídítve. Megszelídíteni pedig annyit tesz-, megy tovább a diskurzus

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE

SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE SZENT ISTVÁN KIRÁLY RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG GYÉMÁNT JÚBILEUM EMLÉKKÖNYVE ST. STEPHEN KING OF HUNGARY PARISH CHICAGO, ILLINOIS DIAMOND JUBILEE COMMEMORATIVE BOOK 1934-2009 HIMNUSZ - HUNGARIAN

Részletesebben

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE.

The Relationship Issue A kapcsolatok hava A CATALOGUE OF TRENDINESS MASQUERADING AS DEEP THOUGHT WWW.THINK-MAGAZINE. DO YOU RELATE? HU/EN BUDAPEST LIVING What Stereotype are you? Melyik sztereotípia jellemez téged? SZERELMEK ÉS EGYÉB PISZKOS ÜGYEK; LOVE AND OTHER DIRTY WORDS; The Relationship Issue A kapcsolatok hava

Részletesebben

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 10. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 10. ANGOL NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 10. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben