TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN"

Átírás

1 Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Történelem angol nyelven középszint írásbeli vizsga 0814

2 Important information Give clear answers and make all your work unambiguous even if you need to make corrections in your text. Try to be concise and keep to the point. Do not use more space than is provided. Only write as many answers as required by the task. (If you write more, they will be evaluated in the order in which they appear.) Please write in blue ink. When working on the exam tasks consider the following. Read the instructions carefully. Do exactly what the instructions tell you. Study the sources provided (pictures, diagrams, texts, maps). Please keep in mind that most of the English texts will be only rough translations which render the meaning of the original text, but not their sometimes archaic style. Use the permitted resources, the secondary school historical atlas and the bilingual dictionary, in preparing for each of your answers. Consider your answers carefully before writing them down so that you do not have to correct them later. We advise you to follow these steps when dealing with the shorter or longer essay-type questions: 1. Identify the place and time of the given event or problem. 2. Use the given sources and the secondary school historical atlas to understand the task. You may use a bilingual dictionary. 3. Collect the general concepts (for example: development, change, production) and the time-specific concepts (for example: serf, guild, personality cult) that can be used to describe the given event or problem. 4. Include the information contained in the sources, or the conclusions that can be drawn from them, in your answers. 5. Make drafts or outlines before writing your answers if necessary. 6. Identify the events leading up to the given situation, its causes and its results. 7. Describe assumptions about, and explanations of, events. 8. Include your own knowledge of the era (names and dates) as well as your own opinions and personal perspective of it. 9. Make sure that your sentences are clearly structured, and that your ideas are easy to follow. 10. Your whole answer should have a clear structure. Check your grammar and spelling. For your information: The following will be considered when your essays are evaluated: understanding of the task, satisfying requirements (competencies, contents), logical overall structure and accurate language. Good Luck! írásbeli vizsga / május 6.

3 I. SHORT ANSWER TASKS 1. This task is about the fall of the Roman Empire. Answer the following questions on the basis of the source and your own knowledge. Use your secondary school historical atlas also. (Score: 0.5 points for each correct item) In 376 the Goths took possession of the banks of the Danube in Thrace, and sending envoys to Valens, with humble entreaty begged to be received to the territory of the empire, promising that they would not only lead a peaceful life but would also furnish auxiliaries, if circumstances required. While this was happening in foreign parts, terrifying rumours spread abroad that the peoples of the north were stirring up new and uncommonly great commotions and experienced flatterers immoderately praised the good fortune of the prince, which unexpectedly brought him so many young recruits from the ends of the earth. [ ] And diligent care was taken that no future destroyer of the Roman state should be left behind, even if he were smitten by a fatal disease. Accordingly, having by the emperor's permission obtained the privilege of crossing the Danube and settling in parts of Thrace, they were ferried over for some nights and days embarked by companies in boats, on rafts, and in hollowed tree-trunks. During this time, when the barriers of our frontier were unlocked, the realm of savagery was spreading far and wide columns of armed men like glowing ashes from Aetna. With such stormy eagerness on the part of insistent men who did not see clearly was the ruin of the Roman world brought in. (Ammianus Marcellinus, Roman writer; 4th century A.D.) A gótok 376-ban Trákiában megszállták a Duna partjait, majd követeket küldtek Valens császárhoz, és alázatosan kérték befogadásukat a birodalom területére. Megígérték, hogy békében fognak élni, és ha a helyzet követeli, csapatokat is állítanak. A határokon túlról, az északi népek mozgolódásáról érkező ijesztő híreszteléseket hallva a hízelgés szakértői még nagyobbnak tüntették fel a császár szerencséjét, amely íme a világ végéről annyi újoncot hoz és kínál fel neki váratlanul. [ ] És valóban azon szorgoskodtak, hogy a Római Birodalom jövendő felforgatói közül senki se maradjon odaát, még a halálos beteg se. Amikor tehát a császár engedélyezte, hogy átkeljenek a Dunán és Trákia bizonyos részeit lakhassák, megkezdődött az átszállítás éjjel és nappal: csapatonként rakták hajókra, tutajokra és kivájt fatörzsekre az embereket. Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíltak, a barbár föld úgy öntötte magából a fegyveres csapatokat, mint az Etna a tüzes szikrákat. A tisztán nem látó illetékesek ügybuzgalma így készítette elő a római világ pusztulását. (Ammianus Marcellinus római író; Kr.u. IV. sz.) a) Say what the author regards as the reason for the fall of the Roman Empire... b) When was the empire divided into two parts?... (year) írásbeli vizsga / május 6.

4 c) Write down what became the name of each part points 2. This task is about Medieval heretical movements. Write after each excerpt which heretical movement it refers to. (1 point for each correct item) Bogomils Albigensians Waldensians a) It was in the years of Tsar Peter that a priest by the name of Bogomil, who was actually not beloved by God, appeared in Bulgarian territory, who first started preaching in Bulgarian lands the heresy we shall later speak of. In appearance heretics are like sheep: they are gentle, humble, quiet and pale, as if from hypocritical fasting, they utter no useless word, they do not laugh loud, they do not show off, they hide from the lewd look, apparently they do everything in such a way that it is impossible to tell them apart from faithful Christians, however, inside they are wolves. Heretics split up crosses and make them into tools [ ] heretics do not adore icons voluntarily, but call them idols. Heretics make fun of the bones of saints, and laugh at us, who respect them. (Presbyter Kozma, 10th century) a) Péter cár éveiben bukkant fel bolgár földön egy Bogomil nevű - valójában azonban Isten előtt nem kedves - pap, aki elsőnek kezdte el hirdetni bolgár földön azt az eretnekséget, amelyről később szólunk. Külszínre az eretnekek olyanok, mint a juhok: szelídek, alázatosak, hallgatagok és sápadtak, mintegy a képmutató böjtöléstől; haszontalan szót nem ejtenek, hangosan nem nevetnek, nem hivalkodnak, elrejtőznek a szemérmetlen tekintet elől, és külszínre mindent úgy csinálnak, hogy nem lehet megkülönböztetni őket az igazhitű keresztényektől, belül azonban farkasok. Az eretnekek széthasogatják a kereszteket és szerszámokat készítenek belőlük [...] az eretnekek nem imádják önként az ikonokat, hanem bálványoknak nevezik azokat. Az eretnekek gúnyt űznek a szentek csontjaiból, és kinevetnek bennünket, akik tiszteljük azokat. (Kozma presbiter; X. század).. b) In conformity with Manicheism, they take on two first principles: one good and one evil god, that is the devil, who, according to them, created every body, while the good god created every soul. They deny the resurrection of the body; laugh at the good deeds the living do for the dead, consider going to church or praying in church useless They reject baptism, and curse the sanctity of Christ s body and soul. [ ] (Dialogus Miraculorum by Cesar of Heisterbach, 13th century) írásbeli vizsga / május 6.

5 b) A manicheizmussal egybehangzóan két őselemet vesznek fel: Egy jó és egy gonosz Istent, vagyis az ördögöt, aki szerintük megteremtett minden testet, míg a jó isten minden lelket... Tagadják azt, hogy a testek feltámadnak; nevetnek azokon jótéteményeken, melyeket az élők a holtaknak megadnak, haszontalan dolognak tartják templomba járást vagy az imádkozást a templomban... Elvetik a keresztelést, s káromolják Krisztus testének és vérének szentségét [...]. (Heisterbachi Cézár: Dialogus Miraculorum; XIII. sz.) c) They originate from a certain burgher of Lyon, Valdesius or Valdensus, who was rich in wealth, but leaving everything behind decided to live from then on in poverty, and strive for evangelical perfection, following the example set by the apostles. He had the gospel and one or two other books of the Bible translated into French for himself, as well as some important sayings by Saint Augustus, Jerome, Ambrose and Gregory, in order according to key words, which he and his followers called maxims. (From the reports of Inquisitor Bernard, beginning of 14th century) c) Egy bizonyos lyoni polgártól, Valdesiustól vagy Valdensustól erednek, aki javakban bővelkedett, de mindenét otthagyva elhatározta, hogy ezentúl szegénységben él, és az evangéliumi tökéletességre fog törekedni, miként erre példát adtak az apostolok. A maga számára lefordíttatta francia nyelvre az evangéliumot és a Bibliának egyik-másik könyvét, valamint Szent Ágostonnak, Jeromosnak, Ambrusnak és Gergelynek egynéhány jelentős mondását, címszavak szerint rendben, amelyeket ő és követei szentenciáknak neveztek. (Bernát inkvizítor jelentéséből; XIV. század eleje).. d) Answer using the following excerpt. How did the Church relate to heretics? 2. But those who are only suspected, due consideration being given to the nature of the suspicion and the character of the person, unless they prove their innocence by the proper defence, let them be anathematised and avoided by all, until they have made suitable satisfaction; but if they have been under excommunication for one year, then let them be condemned as heretics. (From the canons of the 4th Lateran Council, 13th century) 2.. Azokat pedig, akiket az eretnekségnek csak gyanújával is meg lehet bélyegezni, abban az esetben, ha a gyanú jellege és személyük minősége szerint saját ártatlanságukat kellő tisztázással be nem tudnák bizonyítani, az egyházi átok kardjával kell sújtani, s mindaddig, míg kellő elégtételt nem szolgáltatnak, kerülje el mindenki; és ha egy éven át megmaradnak kiközösített állapotukban, akkor eretnekekként kell ítélkezni felettük. (A IV. lateráni zsinat határozatából; XIII. sz.)... 4 points írásbeli vizsga / május 6.

6 3. This task is about Charles Robert s economic policy. Answer the following questions using the sources and your own knowledge. Glossary fűszer spice bor wine német vászon German linen sózott hal salted fish posztó broadcloth drága kelme valuable fabrics nyugati posztó Western broadcloth kereskedelmi útvonalak trade routes fémipari termékek metallurgy products ló horse élő állat live stock ökörbőr oxhide bőr leather selyem silk viasz wax levantei cikkek Levantine goods arany gold ezüst silver réz copper barhent a kind of cotton a) List the products which Hungary exported towards Poland. (0.5 points for each correct item) b) List two products which Hungary imported from the West. (0.5 points for each correct item) írásbeli vizsga / május 6.

7 c) Write the appropriate concept next to each excerpt. (1 point for each correct item) 1. If you pay the due customs fee according to old traditions consented to by our ancestors, and give the thirtieth under our castle built by the Száva ford, you have our royal word that you may come and go freely and safely with your people in the whole of our country. 1. Ha elődeink által jóváhagyott régi szokás szerint a köteles vámot megfizetitek, s a szávai rév mellett épített várunk alatt a harmincadot megadjátok, egész országunkban szabadon és biztonságban jöhettek-mehettek embereitekkel királyi hitünkre. 2. Let it be known that the prelates, barons and nobles of our country, having discussed the matter thoroughly and explicitly, came humbly before us to ask us, as the people of the country are gravely affected by the worthless money of our chamber, to mint new and good money of lasting value which could be circulated in the whole country for the public benefit and to restore the past welfare of the country. 2. Tudjátok meg, hogy országunk főpapjai, bárói és nemesei egymás közt beható és egyértelmű megbeszélést folytatván, elénk járulva alázatosan azt kérték tőlünk, hogy mivel kamaránk silány pénze országunk lakosságát igen sújtja, országunk egykori jólétének helyreállítására s a közérdek javára, maradandó értékű és egész országunkban mindenütt forgó új, jó pénzt veressünk. 3. 'We decreed and ordered that in all the counties, for each gate through which a cart full of hay or corn can enter or exit [...], by right of the chamber, 18 denarii must be supplied and paid for the above mentioned chambers into the hands of the bailiff of the chambers within 15 days of the toll being levied.' 3. Elrendeltük és parancsoljuk, hogy minden megyében, minden egyes kapu után, amelyen szénával vagy gabonával megrakott szekér képes befordulni vagy azon át kijönni [...] a kirovás megtörténte után 15 napon belül, a kamara haszna címén, az előbb említett kamaráknak 18 dénárt a kamarák ispánjának kezéhez kell szolgáltatni és fizetni. 5 points írásbeli vizsga / május 6.

8 4. This task is about natural science and art in the 16th-17th centuries. Next to the pictures write the letters of concepts that belong to them. (Use your secondary school historical atlas.) (0.5 points for each correct item) Nicholas Copernicus Galileo Galilei Rembrandt Roger Bacon A. philosophy B. physics C. painting D. astronomy 2 points írásbeli vizsga / május 6.

9 5. This task is about Hungarian history in the 18th century. Answer the following questions using the sources and your own knowledge. '1. Every serf owning a complete plot of land shall be obliged to serve one day of work from sunset to sunrise every week for his landlord [ ]. Instead of labour with oxen, serfs owning a complete plot of land shall be obliged to do two days of manual labour a week for their landlords.' (Serf regulations, 1767) 1. Minden egész helyes jobbágy köteles lészen maga földes urának minden hétben egy napot nap-kelettül nap-nyugodtik [ ]. Marhás munka helyet pediglen minden hétben azon egész helyes jobbágy földes urának két nap kézi munkával dolgozni tartozik. (Jobbágyrendelet; 1767) a) Name which type of service performed by serfs is described in the excerpt. (1 point).. b) What kinds of service were prescribed by the regulations? (1 point) c) Name the ruler who issued the regulations. (0.5 points) Ruler:. d) When did the person who issued the regulations rule? (1 point) Years (from to ): 'Firstly: 'Inasmuch as so far a peasant has been tied by hereditary duties and has had no right to move from the property of his landlord, we wish to abolish these altogether in the future [ ] every peasant, to whatever religion or nation they belong, should in the future be free persons and able to move freely.' (Serf regulations, 1785) Először: A' jobbágyság állapottyát, annyiban a' mennyiben a' parasztok [ ] örökös kötelesség alá vettetve és a' földhöz köttetve voltanak, jövendöre tellyességgel eltöröllyük [ ] következendöképpen minden parasztokat, akár mely nevezet és vallásbéliek légyenek, jövendöre magok személlyekre nézve lakásokat szabadosan változtathato emberekké tészük, [ ]. (Jobbágyrendelet; 1785) e) How did the regulation regulate the question of serfdom? (1 point) f) Name the ruler who issued the regulation. (0.5 points) Ruler:. 5 points írásbeli vizsga / május 6.

10 6. This task is about the situation in the Balkans in the second half of the 19th century. Answer the questions using the map and your own knowledge. a) Complete the legend for the map below. Write the number of the ethnic group into the legend. (0.5 points for each correct item) 1. Slovenian 2. Serbian 3. Croatian makedón muzulmán albán török magyar német egyéb Glossary Ausztria Austria makedón Macedonian Magyarország Hungary muzulmán Muslim Olaszország Italy albán Albanian Szlovénia Slovenia török Turkish Horvátország Croatia magyar Hungarian Bosznia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina német German Románia Romania egyéb other Vajdaság Vojvodina Szerbia Serbia Görögország Greece Bulgária Bulgaria Albánia Albania Koszovo Kosovo 1. Bulgaria shall be transformed into an autonomous, tax-paying principality under the suzerainty of his imperial majesty, the Sultan, it shall have a Christian government and its own national army. 3. The Bulgarian prince shall be freely elected by popular vote, and shall be confirmed by the Sublime Porte, with the consent of other powers. [ ] 13. South of the Balkan Mountains a province shall be created, which will take the name of Eastern Rumelia, and which, under the direct political and military supervision of his imperial majesty the sultan, shall enjoy administrative autonomy.[ ] írásbeli vizsga / május 6.

11 25. The provinces of Bosnia-Hercegovina will be occupied and governed by Austria- Hungary. [...] (From the protocols of the Congress of Berlin; 1878),,1. Bulgária autonóm és adózó fejedelemséggé alakíttatik ő császári felsége, a szultán hűbérurasága alatt, lesz keresztény kormánya és belföldi néphada. 3. A bolgár fejedelem szabadon fog választtatni a nép által, és a Fényes Porta által megerősíttetni, a hatalmak beleegyezése mellett. [... ] 13. A Balkán-hegységtől délre alakíttatik egy tartomány, amely a Kelet-Rumélia nevet veszi föl, s amely ő császári felségének, a szultánnak közvetlen politikai és katonai fennhatósága alatt állva, közigazgatási autonómiát élvez. [... ] 25. Bosznia és Hercegovina tartományokat Ausztria-Magyarország fogja megszállni és kormányozni. [... ] (A berlini kongresszus jegyzőkönyvéből; 1878) b) To which country does the name Sublime Porte refer? (0.5 points)... c) To which country did Eastern Rumelia belong before 1878? (1 point)... 3 points írásbeli vizsga / május 6.

12 7. This task is about Hungarian history in the Reform era. Name the two most important politicians of the Reform era. Decide which pieces of information listed below can be linked to which personality. On the basis of this, write the correct letters in the boxes under the names. (0.5 points for each correct item) family name and first name family name and first name A. Credit [Hitel] B. Pest Journal [Pesti Hírlap] C. Association for Protection [Védegylet] D. Chain Bridge E. reconciliation of interests F. The Hungarian Academy of Sciences G. horse-racing H. Parliamentary Reports [Országgyűlési Tudósítások] 5 points írásbeli vizsga / május 6.

13 8. This task is about the Great Economic Depression. On the basis of the tables, decide if the following statements are true or false. (1 point for each correct item) Unemployment (million people) USA Germany The index of some countries industrial production (1913=100%) USA Germany Great-Britain France Italy World a) The rise in unemployment was smaller in the USA than in Germany. b) From the point of view of industrial production, the depression was the most severe in the United States. c) By the end of the twenties in Europe, the change in the index of the industrial production was greatest in Italy. d) By 1938, France s industrial production had not exceeded its pre- depression level. true false 4 points írásbeli vizsga / május 6.

14 9. This task is about the period of the Horthy era. Answer the following questions using the table. (1 point for each correct item) Social class Great landowners and upper middle class Number in thousands Proportion of population (%) Average income per head in Pengő Percent of the average income (%) (100% = 534 Pengő) Middle class Peasants with kat.hold Miners and metalworkers Urban (industrial, transport) workers Independent craftsmen Industrial day labourers Peasants with kat.hold Estate servants Agricultural day labourers Total a) What percentage of the Hungarian population received higher than average income? b) In which economic sector was the income per head the lowest? c) How great was the difference between those layers engaged in agriculture which received the highest and lowest incomes? d) Which economic sector represented the highest proportion in the Horthy era? agriculture industry, mining trade, transport other sector:... 4 points írásbeli vizsga / május 6.

15 10. This task is about the history of the 1956 Hungarian revolution and freedom fight. Write the letter of the appropriate extract under the pictures. (1 point for each correct item) A) Two armoured cars arrived at the terminus of the trolley, and they were firing from them without stopping. By the time I got under the arcade, they had been firing from the top of 3-4 buildings and also from in front of the Parliament. There was terrible slaughter. The edge of the column was massacred. Many tried to find refuge in the elevator shaft of the metro. Those who stayed outside lying on their stomachs behind the sloping lawn all died. The leaders of the Ministry of Agriculture ordered the great gate to be closed, blocking the road for the fleeing thousands. A) A troli végállomásához két páncélautó érkezett és lőttek belőle megállás nélkül. Mire az árkádok alá jutottam, 3-4 épület tetejéről és a Parlament elől is lőttek. Iszonyatos mészárlás volt. Az oszlopsor szélét lekaszálták. Sokan a metró liftaknájában kerestek menedéket. Akik kívül maradtak a lejtős gyep mögött hasalva, mind elpusztultak. A Földművelésügyi Minisztérium vezetői utasítást adtak a nagykapu bezárására, elzárva az utat a menekülő ezrek elől. írásbeli vizsga / május 6.

16 B) This is Imre Nagy speaking, the president of the council of ministers of the Hungarian People's Republic. This morning at dawn the Soviet troops launched an attack against our capital with the obvious intention of overthrowing the legal Hungarian government. Our troops are fighting. The government is in its place. This is what I announce to the people of the country and the public of the world.' B) Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. Csapataink harcban állnak! A kormány a helyén van! Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével! C) We went back to the Radio, there had already been fighting there. Somebody said there are not enough weapons, let s go to the Lamp Factory. This is how it happened then: somebody always said something at the right time. No general in the world would have been able to direct things this way. So we go to the Lamp Factory on lorries, and riding on the mudguards. That s when I learnt that it was an arms factory. [...] There we got hold of quite a lot of weapons, and we went over to the Radio to fight. C) Visszamentünk a Rádióhoz, akkor már ott dúlt a harc. Valaki azt mondta, hogy nem elég a fegyver, menjünk a Lámpagyárhoz. Ez akkor így ment: valaki mindig időben mondott valamit. Nincs a világon olyan tábornok, aki ezt így le tudta volna vezényelni. Megyünk a Lámpagyárba teherautón, és a sárhányón. Akkor tudtam meg, hogy az egy fegyvergyár. [ ] Ott elég sok fegyvert szereztünk, és mentünk át a Rádióhoz harcolni. D) The main political, economic and ideological points of the decree of the MEFESZ [League of Hungarian University and College Student Association] great students assembly of the construction industrial technical university: 1. We demand the immediate withdrawal of all soviet troops from Hungary in accordance with the provisions of the Peace Treaty. 3. The government should be reconstituted under the leadership of Comrade Imre Nagy, all the guilty leaders of the Stalinist Rákosi era should immediately be removed. 5. We demand universal, equal and secret elections, with the participation of several parties for the purpose of electing new representatives for a national assembly. We demand the guarantee of the workers right to strike. D) A MEFESZ építőipari műszaki egyetemi diáknagygyűlés határozatának főbb politikai, gazdasági és eszmei pontjai: 1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását követeljük Magyarországról a békeszerződés határozatai alapján. 3. A kormány alakuljon át Nagy Imre elvtárs vezetésével, a sztálinista Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le. írásbeli vizsga / május 6.

17 5. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az országban több párt részvételével, új nemzetgyűlés megválasztása céljából. Követeljük a munkásság sztrájkjogának biztosítását. 4 points 11. This task is about the institutional structure of the European Union. Fill in the following table using the source. (0.5 points for each correct item) Glossary Az Európai Unió intézményei: institutions of the European Union politikai irányvonalak kijelölése: setting political directives Európai Tanács: European Council tagállamok állam-és kormányfői külügyminiszterei + bizottság elnöke: member states' heads of state and government, foreign ministers and the chairman of the commission Az Európai Unió tanácsa: Council of the European Union a tagállamok kormányainak képviselői: representatives of governments of member states Európai Parlament: European parliament képviselő: representative konzultáció, együttműködés, együtt döntés: consultation, cooperation, deciding together hozzájárulás: consent ellenőrzés: supervision döntés: decision javaslat: proposal ajánlás: recommendation Bizottság: Commission biztos: commissioner A Bizottság megválasztása, ellenőrzése: Electing and supervising the Commission Gazdasági Szociális Bizottság: Economic and Social Committee Régiók Bizottsága: Committee of the Regions Európai Bíróság: Court of Justice Európai Számvevőszék: Court of Auditors pénzügyek ellenőrzése: supervision of financial affairs írásbeli vizsga / május 6.

18 1. Its members include member states' heads of state and government. 2. It consists of 732 representatives. 3. It can make proposals to the European Parliament and the Council of the European Union. 4. The supervision of financial affairs is among its most important tasks. 5. Its members are elected by the European Parliament. 6. It formulates recommendations for the Council of the European Union and the Commission. European Council Commission or European Commission Both Neither 3 points írásbeli vizsga / május 6.

19 12. This task is about the law concerning Hungarian national and ethnic minorities. Answer the questions using the sources. (0.5 points for each correct item) Article 1 (1) This Act applies to all persons of Hungarian citizenship domiciled in the Republic of Hungary who consider themselves members of any national or ethnic minority and to the communities of these people. (2) For the purposes of the present Act a national or ethnic minority (hereinafter 'minority') is any ethnic group with a history of at least one century of living in the Republic of Hungary, which represents a numerical minority among the citizens of the state, the members of which are Hungarian citizens, and are distinguished from the rest of the citizens by their own language, culture and traditions, and at the same time demonstrate a sense of belonging together, which is aimed at the preservation of all these, and the expression and protection of the interests of their communities, which have been formed in the course of history. Article 5 (1) In the Republic of Hungary minorities have a right to establish municipal, regional and national self-governments (hereinafter together: minority government). (2) Those voters can participate in the initiation and election of a minority government who are recorded in the register of minority voters (hereinafter: register of minority voters). A voter can only appear in one register of minority voters. Detailed regulations about the register of minority voters are contained in a separate law. (3) The representation of any minority can be taken on by a candidate who is recorded in the register of minority voters. The right of representation can only be practiced for one minority. Article 5/A (1) The basic function of minority governments is to protect and represent the interests of minorities by performing their duties and exercising their statutory authority as set by this law. Article 22 Voters can establish a minority government by direct election, according to the regulations set in the separate law. Article 27 (1) The municipal government ensures for the municipal minority government according to the structural and operational regulations of the municipal government the conditions necessary for the corporative function of the minority municipal government. The execution shall be ensured by the mayor s office. Article 61 (1) In accordance with this Act the following ethnic groups qualify as ethnic groups native of Hungary: Bulgarian, Gypsy, Greek, Croatian, Polish, German, Armenian, Romanian, Ruthenian, Serbian, Slovakian, Slovenian and Ukrainian. ( Act LXXVII of 1993 on the Rights of National and Ethnic Minorities) írásbeli vizsga / május 6.

20 1. (1) E törvény hatálya kiterjed mindazon, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokra, akik magukat valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozónak tekintik, valamint e személyek közösségeire. (2) E törvény értelmében nemzeti és etnikai kisebbség (a továbbiakban: kisebbség) minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 5. (1) A Magyar Köztársaságban a kisebbségek joga települési, területi és országos kisebbségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: kisebbségi önkormányzat) létesítése. (2) A kisebbségi önkormányzat létesítésének kezdeményezésében és választásában az a választópolgár vehet részt, aki szerepel a kisebbségi választási nyilvántartásban (a továbbiakban: kisebbségi választói jegyzék). A választópolgár csak egy kisebbségi választói jegyzékben szerepelhet. A kisebbségi választói jegyzékre vonatkozó részletes szabályokat külön törvény tartalmazza. (3) Valamely kisebbség képviseletét az a jelölt vállalhatja, aki szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. A képviseleti jog csak egy kisebbség esetében gyakorolható. 5/A. (1) A kisebbségi önkormányzatok alapvető feladata a kisebbségek érdekeinek védelme és képviselete az ezen önkormányzatok részére törvényben megállapított feladat- és hatáskörök gyakorlásával. 22. A kisebbségi önkormányzatot a választópolgárok a külön törvényben foglaltaknak megfelelően közvetlen választás útján hozhatják létre. 27. (1) A helyi önkormányzat a települési kisebbségi önkormányzat részére biztosítja - a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített módon - a települési kisebbségi önkormányzat testületi működésének feltételeit. A végrehajtásról a polgármesteri hivatal gondoskodik. 61. (1) E törvény értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. (1993. évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól) a) List two factors which, according to the law, must be characteristics of a minority. b) Can a minority municipal government be formed parallel with any municipal government? Justify your answer. answer:. justification:. írásbeli vizsga / május 6.

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics.

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. Hypothesis Testing. Petra Petrovics. Hypothesis Testing Petra Petrovics PhD Student Inference from the Sample to the Population Estimation Hypothesis Testing Estimation: how can we determine the value of an unknown parameter of a population

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul

Seven Verses. from the Bhagavad Gita. by Swami Shyam. in Hungarian. magyarul Seven Verses from the Bhagavad Gita by Swami Shyam Swami Shyam has translated the Bhagavad Gita from the original Sanskrit into English and Hindi. He selected these seven essential verses to be sung and

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló

Angol nyelv 7-8.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Angol nyelv 7-8.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

T/3402. számú. törvényjavaslat

T/3402. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3402. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás kihirdetéséről

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz

Európai szakszervezet fordul a miniszterelnökhöz Magyarországon sérülnek a szakszervezeti jogok - állítja az UFE http://nol.hu/belfold/magyarorszagon_serulnek_a_szakszervezeti_jogok_-_allitja_az_ufe (UFE) a magyarországi szakszervezeti jogok sérülése

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics

Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Angol B2 prezentáció - English B2 presentation Témák - Topics Az angol B2 prezentáció során a vizsgázó egy rövid összefoglalást ad vizsgázópárja részére a félkészülés alatt kapott témából. A konkrét feladat

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6

NYELVPICIK 9. Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 Az it személyes névmás és a this mutató névmás 1/6 AZ IT SZEMÉLYES NÉVMÁS NYELVPICIK 9 1. Alapvető különbség az it semleges nemű személyes névmás és a this mutató névmás között: What is this / that? This

Részletesebben

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek)

Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album. Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) Revenue Stamp Album for Hungary Magyar illetékbélyeg album Content (tartalom) Documentary Stamps (okmánybélyegek) I. OPM Austrian Financial Administration in Hungary (osztrák pénzügyigazgatás) 2 II. Currency:

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN

30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT. A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN 30. évfolyam 2015. 4. sz. AETAS TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT A kiadványt szerkesztette: PELYACH ISTVÁN Tartalom Tanulmányok TAKÁCS TIBOR A Weidemann-ügy, 1961. Sport, hatalom és állambiztonság a korai Kádár-korszakban...

Részletesebben

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN MATHEMATICS

MATEMATIKA ANGOL NYELVEN MATHEMATICS ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA ANGOL NYELVEN MATHEMATICS EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA HIGHER LEVEL WRITTEN EXAMINATION Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Time allowed for the examination:

Részletesebben

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre

Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe és az Egri Senior Úszó-Klub fennállásának 25-ikévében rendezett versenyünkre XIII. BITSKEY ALADÁR NEMZETKÖZI SENIOR ÚSZÓ EMLÉKVERSENY az Egri Csillag jegyében 25-ik éves az Egri Szenior Úszó Klub EGER, 2016. szeptember 18-19. Szeretettel hívjuk, várjuk sporttársainkat az Eger Ünnepe

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns.

2 level 3 innovation tiles. 3 level 2 innovation tiles. 3 level 1 innovation tiles. 2 tribe pawns of each color. 3 height 3 tribe pawns. 2 darab 3-as szintű találmány jelző Origin kártyaszövegek fordítása Vágd ki a az egyes kártyákhoz tartozó lapokat a vonalak és a színes terület mentén, majd csúsztasd be a kártyavédő fóliába úgy, hogy

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Cím Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés forma: Házszám + utca neve Település neve + ország rövidítése + irányítószám Mr. Adam Smith Smith's

Részletesebben

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS

International Open TABLE TENNIS. Competition to the Memory of János Molnár RESULTS International Open RESULTS SCHEDULE Thursday, 6 th February, 2014 Mini cadet single, age group No. 2. (born between 01.01.2002. and 31.12.2002.) and age group No. 3. (born after 01.01.2003.) 15.30 round

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8

Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Molnár Péter, Egyenlő - Szóritmusoló a 2015-ös Nemzetközi Roma Napra, a Gallery 8-ben / Equal Slam Poetry for 2015 International Roma Day in Gallery 8 Amikor felemelem a kezem, légyszi mondjátok, hogy

Részletesebben

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban.

7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 8. Hogy hívják Önt? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk. 10. Nem értem Önt. 11. Kérem, beszéljen lassabban. 1. Magyar vagyok. 7. Bemutatom a barátomat, Pétert. 13. Ért Ön engem? 2. Ön honnan jött? Te honnan jöttél? 8. Hogy hívják Önt? 14. Kérem, betűzze a nevét! 3 Beszél Ön angolul? 9. Nagyon örülök, hogy találkoztunk.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába

A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába A világ néhány jelentős migrációs útvonala napjainkban Bevezetés a migrációs politikába 2015. szeptember 15. Dr. Tarrósy István Alapkérdések Mit takar a fogalom? Milyen egyéb fogalmakkal tudjuk összekötni?

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben