HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA"

Átírás

1 BALATONKENESEI HÍRLAP június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István)

2 2 ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete május 25-én tartotta legutolsó ülését a Polgármesteri Hivatal tanácstermében. Az ülésen három fõnapirendi pont és vegyes ügyek megtárgyalására került sor. * 1.) Az elsõ napirendi pont a Balatonkenesei Beruházó Víziközmû Társulat tevékenységérõl készült beszámoló megtárgyalása volt. Orbán József elmondta, hogy a társulat az elmúlt évben 10 km csatornaépítést, valamint 6 km vízvezeték építést szervezett meg, bonyolított, vezényelt le összesen 340 millió forint összegben. A beszámolót a pénzügyi, az egészségügyi és szociálpolitikai, valamint a kulturális, oktatási, sport és idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta, és annak elfogadását javasolta a képviselõ-testületnek. Kürthy Lajos polgármester részérõl elhangzott, hogy nem idõszerû a társulat megszüntetésének lehetõségével foglalkozni, hiszen a társulat további mûködése rendkívül fontos többek között a Soós-hegy beruházása miatt. Ezt követõen felhívta a társulat figyelmét arra, hogy a jövõben megvalósítani kívánt beruházásokat úgy tervezzék, hogy a társulat mûködésének költségei biztosítva legyenek. A további hozzászólásokat követõen a testület egyhangúlag elfogadta a Balatonkenesei Beruházó Víziközmû Társulat tevékenységérõl, mûködésérõl készített beszámolót. A napirendi ponthoz kapcsolódóan a képviselõ-testület az alábbi két határozatot hozta: A képviselõ-testület javasolta, illetve támogatását adta a Balatonkenesei Beruházó Víziközmû Társulat Intézõ Bizottsága elnöki tisztsége vonatkozásában Orbán József újraválasztásához. A képviselõ-testület javasolta, illetve támogatását adta a Balatonkenesei Beruházó Víziközmû Társulat Ellenõrzõ Bizottsága elnöki tisztsége vonatkozásában Pauló Béla újraválasztásához. 1/a. A képviselõ-testület az elsõ napirendi pont alpontjaként tárgyalta a balatonkenesei Nefelejcs utca új utcarészének ivóvízellátását és szennyvíz-csatornázását. Az alpont lezárásaként a testület a következõ határozatot hozta: megbízta a Balatonkenesei Beruházó Viziközmû Társulatot, hogy a Balatonkenese Nefelejcs utca új utcarész ivóvízellátás és szennyvízcsatorna építés teljes körû bonyolítását elvégezze. * 2.) Következõ napirendi pontként a képviselõ-testület megismerte és megtárgyalta a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány mûködésérõl készült tájékoztatót. Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság részérõl elhangzott, hogy a Papkeszi bölcsõde közalapítvány által történõ mûködtetése ügyében fel kell hívni Papkeszi község önkormányzata figyelmét arra, hogy mielõbb keressék meg a számukra megfelelõ és kedvezõ üzemeltetési formát. A tájékoztatót mindhárom bizottság megtárgyalta, és annak elfogadását javasolta. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag a következõ határozatot hozta: elfogadta a Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány évi tevékenységérõl készült beszámolót arra irányuló figyelemfelhívás mellett, hogy a közalapítvány kuratóriuma a Papkeszi bölcsõde üzemeltetésével kapcsolatban tartsa magát az üzemeletetés megkezdése elõtti döntés-elõkészítés kapcsán elhangzottakhoz. * 3.) Az utolsó fõnapirendi pont az önkormányzat 17/2004. (IV.30.) rendeletének módosítása volt. A rendeletmódosítás következtében az alábbi ingatlanok változtatási tilalom alól történõ kivételére került sor: 3523/2 hrsz-ú, a 0213/10 hrszú, a 02/10 hrsz-ú, valamint a 02/11 hrszú. A képviselõ-testület egyhangú szavazással alkotta meg módosító rendeletét. 3/a. Fenti napirendi pont alpontjaként a képviselõ-testület a következõ határozatot hozta: kérte a balatonkenesei 0213/10, a 02/10 és a 02/11 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonását a változtatási tilalom alóli kivonás után. * A fõnapirendi pontok megtárgyalásának befejezését követõen a testület vegyes ügyeket tárgyalt, amelynek során az alábbi határozatokat hozta: a.) A képviselõ-testület az Alsóréti Üdülõ Egyesület kezdeményezésére a Balatonkenese, Parti sétány 61. szám alatti szabad strandnak az Alsóréti Strand elnevezést adta. b.) A képviselõ-testület Biczó Ildikó kérelmére úgy döntött, hogy a kérelmezõ tulajdonában lévõ, a balatonkenesei Vak Bottyán strand területén található ugrálóasztal és jégkrém árusító pavilon vonatkozásában legfeljebb egy év idõtartamú közterület-használati megállapodás köthetõ. A szerzõdés megkötésének feltételeit az alábbiak szerint határozta meg: - Kérelmezõ a határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül köteles az ugráló-asztal alatti területet és annak közvetlen környezetét, valamint a jégkrém árusító pavilon közvetlen környezetét megfelelõ állapotba hozni. - Kérelmezõ köteles a nyári szezonra megállapított közterület-használati díjat a megállapodásban meghatározott határidõre egy összegben befizetni. c.) A képviselõ-testület jóváhagyta a Balatonkenese nagyközség, Balatonvilágos, Küngös és Papkeszi községek önkormányzatainak képviselõ-testületei között, a gyermekjóléti és családsegítõ feladatokat ellátó társulás létrehozására létrejött társulási megállapodás módosítását. A társulási megállapodás alábbi pontjai az alábbiakra változtak: 2. A társulás által fenntartott intézmény neve és címe: Területi Szociális Szolgáltató Intézmény. Anyakönyvi hírek Születtek: Kovács Szimonetta 2006.április 24. Horváth Márk Dávid május 11. Németh Márk Levente május 21. Házasságot kötöttek: Kiss Zoltán Babolcsai Anita május 20. Bata László Kecskeméti Ivett május 20. Kónya Tamás Horváth Adrienn Klára május 20. Takács László Savanyu Boglárka május 27. Szabó Szilárd Miklós Apáti Csilla május 27. Elhaláloztak: Fülöp Lajosné május 7. Sági József május 9. Herbay János május 9. Bollók Gyula május 28.

3 2006. JÚNIUS 15. ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK 3 Jelenlegi teljes neve: Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény, 8174 Balatonkenese, Fõ u A közösen fenntartott intézmény költségvetésének bevétele január 1. napjától az állami költségvetésben a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások feladataira megállapított normatíva, amelyet a gesztor település igényelhet meg az ellátott települések lakosságszámának figyelembe vételével A költségvetési törvény ismeretében a felek a fenti összegen kívül az intézmény költségvetésének ismeretében meghatározzák az arra az évre vonatkozó lakosságszám arányában nyújtott támogatást, amelyet önkormányzati határozatban rögzítenek és megküldenek Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának. A határozatok a társulási szerzõdés mellékletét képezik A megállapított éves hozzájárulás negyedévre esõ részét a társult önkormányzatok Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának költségvetési számlájára minden negyedévet követõ hónap 15-ik napjáig számla ellenében kiegyenlítik. Az utolsó negyedévi számlát minden év december 20. napjáig kötelesek megfizetni Szakmai ellenõrzését a Nemzeti Család- és Szociál-politikai Intézet útján az ágazati szakminisztérium, a Veszprém Megyei Szociális és Gyámhivatal, valamint az éves beszámoló alapján a társult önkormányzatok képviselõ-testületei gyakorolják az éves munkaterv szerint. d.) A képviselõ-testület egyetértett azzal, és elfogadta a Balatonfûzfõ és térsége tûzvédelméért Közalapítvány alapító okiratának módosítását. Az alapító okiraton a módosítás következtében a kuratóriumban bekövetkezett alábbi személyi változások átvezetése történik meg: Durst László lemondott, helyette Demeter András vállalta a kuratóriumi tagi megbízást; a felügyelõ bizottság elnöki tisztségét a továbbiakban Sörény Ernõné látja el. e.) A képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a volt Dunamenti Erõmû Rt. üdülõjének nevét a jelenlegi tulajdonos HOTEL KENESE PORT-ra változtassa. f.) A képviselõ-testület elfogadta a Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. üdülési csekkek fizetõeszközként fürdõ belépõjegyek megvásárlására és fürdõszolgáltatások igénybevételére történõ elfogadására vonatkozó megállapodás-tervezetét. g.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a Farkas Szilvia és Farkas Zsuzsanna által felajánlott, a balatonkenesei 920 hrsz-ú ingatlan megosztása során a Körzeti Földhivatalnál E=31/2005. számon záradékolt változási vázrajz szerint 920/2 hrsz-on kialakuló, 7m 2 -es területnagyságú ingatlant út céljára ingyenesen önkormányzati tulajdonba vesz. h.) A képviselõ-testület úgy döntött, hogy kéri a település rendezési tervének módosítását készítõ ART & ARCH Építészeti és Mûvészeti Stúdió Bt-t, hogy a Balatonkenese, Bajcsy-Zsilinszky utca 47. szám alatti, 640 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolását Lf-1-rõl (Lakóterület: Falusias lakó övezet-1) Gksz-1-re (Gazdasági terület: Kereskedelmi szolgáltató övezet-1) változtassa meg. * A vegyes ügyek megtárgyalását követõen a képviselõ-testület zárt ülésen szociális és vagyon ügyeket tárgyalt. A évre elfogadott munkaterv szerint a soron következõ képviselõ-testületi ülés június 29-én lesz a balatonakarattyai könyvtárban. Szabó Erika Hirdetmény Balatonkenese Polgármestere értesíti az ingatlantulajdonosokat, hogy Balatonkenese Településrendezési Tervének módosítása elkészült. Megtekinthetõ és véleményezhetõ a mellé tett füzetben június 6-tól 2006 július 6-ig Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. szám alatt a Faluházban. Hétfõtõl péntekig: 7 19 óráig, Szombaton: 9 15 óráig. Köszönettel és tisztelettel: Kürthy Lajos polgármester Köszönetnyilvánítás A Polgárõrség vezetõsége ezúton mond köszönetet: A Nap és Holding KFT-nek (Gyógyszertár u.), és a Gerhard W. Drechsler családnak (Honvéd u. 2.), akik tíz-tíz ezer forint összeggel hozzájárultak a Polgárõrség mûködéséhez. Hálásan megköszönve: Kovács Ervin Segítünk? Világversenyre készül Gulyás Gergõ Mint már informálódhattak korábban a hírrõl, amely megjelent újságunkban is, az úszósport kiválósága, Gulyás Gergõ sikereinek olyan csúcsára jutott, hogy hazánkat képviselheti a szeptember 18 és október 15 között megrendezésre kerülõ római Európa bajnokságon. Magyarországról 39 fõ vehet részt ezen a megmérettetésen, akik közül 8 úszásban indulhat. Közöttük a mi Gergõnk. Szülei kíséretére is szüksége van amellett, hogy õk is szeretnék látni gyermeküket a nagy versenyen. Segítsük hozzá a családot, hogy ez megvalósulhasson. Kérem a civil szervezeteket, az egyéni támogatókat, hogy pénzbeli adományaikat mielõbb juttassák el a Balatonkeneséért Közalapítvány számlájára: Adószám: Az így összegyûlt összeget az alapítvány pénztárosa az önkormányzat által felajánlott 50 ezer forinttal együtt eljuttatja a Veszprém megyei Úszószövetséghez, amely szervezet a kiutazást intézi. A családtól közben megtudtam, hogy Gergõ nemsokára részt vesz egy hazai válogatón Kecskeméten, ahol a 2007-es Sanghajban megrendezendõ világverseny résztvevõit jelölik ki. Nagy a sansza, hogy ide is bekerüljön. Drukkoljunk együtt neki, és szívbõl gratulálunk, hogy szívós munkájával, kitartásával s persze a szülei segítségével ilyen szép sikereket ért el! Hajrá! Községünk és az önkormányzat nevében szeretettel: Sörédi Györgyné alpolgármester

4 4 BALATONKENESEI HÍRLAP Harmincöten libasorban A Nagycsaládosok Csoportja kerékpártúrát szervezett május 13-án, szombaton Káptalanfüredre a Köcsi-tóhoz. Szép napsütéses idõben, vidáman indult a csapat reggel 9-kor a Faluház elõl. A kerékpárútra érve büszkén kerekeztünk Fûzfõ felé. A büszkeségre az adott okot, hogy a Föld Napja alkalmából április 22-én, a NABE által meghirdetett szemétszedési akció keretében a csoport tagjai Kenese és Fûzfõ között 8 zsák szemetet szedtek össze. Az egymás mögött libasorban biciklizõket Lõrincz Gábor r. törm. és Torda István polgárõr vezette, a sor végén pedig Torda Tibor és Horváth Roland ifjú polgárõrök figyeltek arra, hogy senki le ne maradjon. A menetet gépkocsizó polgárõr is kísérte, Karlovics Sándor pakolta tele az autót mindazzal, amire a túra során szükségünk lehetett. Fûzfõ-fordulóhoz érve, mikor át kellett haladni a 71-es úton, a balatonkenesei õrs járõrei megállították a forgalmat a biztonságos áthaladás érdekében segítségüket ezúton is köszönjük. Káptalanfüreden szintén útlezárást kértünk, ezúttal pedig az almádi kapitányság rendõrei jöttek a segítségünkre köszönetünk õket is megilleti. A tóhoz érve a polgárõrök különféle ügyességi versenyekkel szórakoztatták a gyerekeket és szüleiket. A gránátdobás, zsákbanfutás, kötélhúzás jutalma édesség volt. Ezalatt a szülõk egy csoportja elõkészítette a szalonna- és kolbászsütés kellékeit: közös rõzsegyûjtés, harc a hangyákkal, valamint sírós hagymapucolás következett. A vidáman lobogó tábortûz, a sülõ szalonna illata, a csokipapírt bontogató gyerekek és a padokon vidáman beszélgetõ szülõk látványa biztosított bennünket arról, hogy csoportunknak ez a rendezvénye is jól sikerült. Balatonkenese és a káptalanfüredi Köcsi-tó távolsága oda-vissza kb. 32 km. Nos, azt hiszem, hogy aki ezt a távot kerékpáron megteszi, az megérdemli, hogy a nevét az újságban olvassák. Tehát a résztvevõk: Hombolygó István, Hombolygó Ákos, Hombolygó Bálint, Hombolygó Péter, Nyemcsok Máté, Takács László, Szakos Márk, Véninger Gyula, Takács Renáta, Szabó Piroska, Dusfi Petra, Ádám Boglárka, Lipták Daniella, Szabó Réka, Szabóné Öcsi Mónika, Szabó Szilveszter, Boda Judit, Stállinger Linda, Véninger Tünde, Horák Attila, Takácsné H. Anikó, Holczinger Tünde, Takács Richárd, Erdélyi Gyöngyi, Polgár Marianna, Táncsics Borbála, Ádám Ferencné, Savanyú Lászlóné, Gaál Marianna, Károlyi Lili (4 éves!). Nyemcsok Györgyné Területi Szociális Szolgáltató - és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény nyári ajánlata Ezúton tájékoztatunk minden gyermeket és szülõt, hogy intézményünk június 21-én és július 26-án szerdai napokon órától kézmûves foglalkozást szervez a Tájház udvarán. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret agyagozni, korongozni, textillel, gyönggyel, papírral, bõrrel foglalkozni. Intézményünk június 28-án szerdán túrát szervez. Gyülekezõ órától a tájház udvarán. Indulás órakor. Felsétálunk a Soós-hegyi kilátóhoz, majd visszafele végállomásként a Parragh Farkas kertben bográcsozással zárjuk a délutánt. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret mozogni, társaságban jól érezni magát, és a természetben a saját munkája során elkészült ételt másokkal megosztva fogyasztani. Július 5-én szerdán órától kicsiknek és nagyoknak számháború lesz a Parragh Farkas kertben. Szeretettel várunk mindenkit, aki szeret csapatban játszani, versenyezni az ellenfél zászlójáért éveseknek jelháború, 10 év felettieknek számháború. Várjuk a felnõtt csapatokba jelentkezõ szülõket is. Július 19-én és augusztus 9-én szerdán órától akadályverseny lesz. Gyülekezõ a Tájház udvarában. Várjuk 4 6 fõs csapatok jelentkezését. Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, családokat, baráti társaságokat; aki szeret csapatban játszani, a faluban sétálni, szeretné megismerni Balatonkenese nevezetes helyeit. A napot bográcsozással zárjuk. Augusztus 16-án szerdán órától beszélgetés a könyvtárban, az ünnepekrõl, hagyományokról, a nyár eseményeirõl élménybeszámoló, videó vetítés, játszóház lesz a könyvtár udvarában. Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat, családokat. A foglalkozásokon való részvétel ingyenes. Aki megteheti, kérjük üdítõvel, rágcsálnivalóval támogassa a programon résztvevõ gyerekeket, illetve pénzadományaival segítheti a szükséges eszközök, élelmiszerek (kenyér, vaj, burgonya, hagyma, kolbász, szörp), jutalmak (édességek, játékok, hasznos papír-írószerek) beszerzését. Várjuk az önkéntes segítõk jelentkezését, a programok lebonyolításában részt venni szándékozók segítségét. Reméljük, hogy a család minden tagjával tartalmas, élményekben gazdag délutánt tudunk eltölteni. A személyes találkozás reményében: az intézmény családgondozói

5 2006. JÚNIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 5 Június: primiciák hava A primicia szó az õsi latin világból származó kifejezés, amely a korai tavasz elsõ zsenge termését jelenti. Ezek nem olyanok, mint az alaposan megérett õszi gyümölcsök, mert nem halmozódhatott föl bennük annyi tápérték, íz energia és zamat, mint azokban, frissek és kívánatosan üdék, vitamindúsak és nagyon kellemesek. Van bennük valami olyan, ami csak a fiatalság sajátossága: a varázslatos jövõ reménye. Primicia minden gyermek és fiatal is, akik zsenge életük elsõ termésével érkeznek haza, befejezve az általános iskolát, leérettségizve vagy diplomásan. Most õk tanult dolgaikban többet tudnak mindenki másnál. A megszerzett friss energia mûködõképes bennük. Értékes eredményeket hozhat létre a külvilág számára, és gazdagon kimûvelhetik általuk saját személyiségük lelki világát is. Ezért most a családokban valódi ünnep van, az elsõ termés és a jól megalapozott jövõ ígéretének ünnepe; és ugyanakkor a köszönet és a hála ünnepe is, melynek címzettjei a szülõk, a tanárok, nevelõk és mindazok, akik áldozatot hoztak a fiatalokért, és általuk mindannyiunk boldogabb jövõjéért. Van a primicia szónak egy egészen sajátos értelme, mely sokmindenben hasonlít a fentiekhez, de lényegesen különbözik is azoktól. Primiciának hívják ugyanis a felszentelt pap elsõ szentmiséjét is. Hogy mi a hasonlóság? Szinte minden, ami emberi világunkhoz tartozik: a munka, a törõdés, az emberi segítés és támogatás, a tanulás, a kudarcok és a sikerek, és ennek a hosszú útnak kézzel fogható eredménye, a megszerzett diploma. Hát akkor mi a különbség? Egy olyan szellemi valóság, amelyet szimbólumok jelein és tanúvallomások sokaságán keresztül képes érzékelni minden ember. Nevezetesen: ez a hivatás eredetében különbözik minden más hivatástól, mert valamennyi viselõje Isten meghívására hivatkozik, és egyedül õt akarja szolgálni; célja pedig túl van az evilági kereteken. Mûködése során használ ugyan materiális eszközöket, melyek kulturális remekmûvekké válnak kezei között az emberiség javára, de valódi szerszáma inkább a szellem, a lélek és az igazság, vagyis Isten ereje, amely minden eszköz nélkül is mûködik bennük, általuk, sõt nélkülük is. Mert ez a hivatás valójában nem emberi hivatás, hanem az embernek adott jel, amely mögött az a Valaki áll, akit elfogadva Istennek, megsejtve pedig titokzatos szellemi valóságnak neveznek az emberek. Júniusban bárki megteheti, hogy részt vesz frissen szentelt pap elsõ szentmiséjén. Ilyenkor a fent leírtak tetten érhetõk mindenki számára. Tulajdonképpen nem is a mélyen hívõ emberek magatartása az igazán érdekes, hiszen õk már megélt hitükben vesznek részt a szakrális cselekményben. Sokkal figyelemreméltóbb a lelki értelemben távolról jött osztálytársak, ismerõsök, hajdani munkatársak viselkedése. A primicián ugyanis õk is megsejtenek valamit Isten jelenlétébõl, és a szoros értelemben vett hit nélkül is legalább ideig-óráig jóérzésû hatással van rájuk, amit egy áhítatos csend jelez a részükrõl. Végezetül egy rövid történettel egészítjük ki a fentiekben leírtakat: Miután elhallgattak a II. világháború fegyverei, és Európa testi, lelki és fizikai romokban hevert, Illyés Gyula az egyik író barátjával útra kelt, hogy a világégés után Európa jövõje felõl tájékozódjék. A két magyar író eljutott Párizsba, ahol találkozott a híres francia íróval, François Mauriac-kal. Beszélgetésük során a szellem erejével kutatták a jövõt. Egyszer csak Mauriac azt találta mondani: Uraim, Európa jövõje és lelki egészsége azon múlik, hogy lesznek-e papjai. Mit akart ezzel mondani Mauriac? Nem kevesebbet, mint hogy a gonoszság lelkének pusztításait csak a lélek újjászületésével lehet legyõzni. Nem elegendõ a fizikai újjáépítés, mert attól még a lélek meghalhat! Júniusi zsenge áldozatok, újítsátok meg a világot! Köszönöm keresztszüleimnek, Csillának és Károlynak, hogy míg felnövök, fogják kezemet, és vigyázzák lépteimet. Szeretlek benneteket: Makai Anna. dr. Balázs Pál Ismerd meg, hogy jobban szakszerûbben szerethesd! (Nagy László) Gyökössy Endre ref. pszichológus egyik könyvének elõszavában arról panaszkodik, milyen szomorú, hogy míg a hobbynkkal kapcsolatban akár tucatnyi könyvet is felsorakoztatunk a lakásunkban, addig a gyerekneveléssel foglalkozó szakirodalommal csak elvétve találkozunk a családok könyvespolcain, s a dolgot el is intézzük Engem is könyv nélkül neveltek és mégis itt vagyok! vagy Ehhez mindenki ért, nem kell ezt tanulni! felkiáltásokkal. Pedig hány és hány bosszúságot, kudarcot megspórolhatnánk magunknak és fõleg gyermekeinknek, ha megfelelõ ismeretekkel felvértezve állnánk neki a gyermeknevelésnek. A Balatonkenesei Kippkopp Óvoda ebben szeretné segíteni a szülõket, amikor is elindítja a Szülõk Iskolája keretében gyermekneveléssel foglalkozó elõadássorozatát. Elsõ alkalommal április 27-én Simonné Zachár Anna pszicho-pedagógus, a pápai Nevelési Tanácsadó munkatársa tartott elõadást Óvodába és iskolába lépés körülményei címmel. Nem száraz elõadást hallhattunk, hanem gyakorlati tanácsokat kaptunk, válaszokat egyéni kérdéseinkre (is), javaslatokat problémáink megoldására és sok bíztatást ehhez a talán legnehezebb munkához, a gyerekneveléshez. Köszönet ezért Simonné Zachár Annának a nagyszerû, közvetlen elõadásért, Thury Attilánénak az ötletért és a szervezésért, valamint a Szülõk Szervezetének az anyagi támogatásért, amit az általuk szervezett bálok bevételébõl biztosítottak. Bízom benne, hogy anyagi gondok nem akadályozzák meg az elõadássorozat folytatását, és legközelebb még több szülõvel találkozhatunk. Addig is hadd ajánljam figyelmükbe Ranschburg Jenõ szavait: a gyerekéért mindenki szívesen meghalna, de komoly áldozatot nagyon kevés szülõ hajlandó hozni Mi a komoly áldozat? Mondjuk holtfáradtan hazaérni, és nem leülni a tv elé, hanem a gyerekünkkel tölteni azt a másfél órát lefekvésig Révfalusiné Páczelt Gabriella

6 6 BALATONKENESEI HÍRLAP Japán és ciprusi vendégek Akarattyán A II. Olimpikonok találkozóját rendezték meg az akarattyai Tornamúzeum színhelyén. Az esõs idõjárás ellenére is szépszámú részvétel kísérte ezt az aranyos rendezvényt. A hagyományteremtés egy térség elismerését, ismeretségét és a táj szépségének megismerését jelenti. Ehhez járult hozzá a találkozó helyének megválasztása. Ami a mûvészeknek, íróknak Szárszó, a politikusoknak Lakitelek, azt a sportolóknak, olimpikonoknak Akarattya jelentheti. Ezen az úton haladva elmondhatjuk, hogy egyre népszerûbb és ismert az Olimpikonok találkozója. A tornász olimpikonok mellett meghívott vendégeink voltak a tokiói olimpia vívóbajnokai is. A rendezvényen ezúttal köszönthettünk egy japán újságírót, aki 30 éve kíséri figyelemmel a magyar tornászok nemzetközi szereplését. A Testnevelési Egyetemen tanuló kiváló ciprusi tornász is nagy érdeklõdést tanúsított a múzeum iránt. A Magyar Olimpiai Bizottság jeles képviselõje is megtisztelte jelenlétével a találkozót. Dr. Istvánfi Csaba, a TF. egykori rektora és dr. Takács Ferenc, aki ezúttal értékes múzeumi tárgy átadásával gazdagította a gyûjteményt. A találkozó programját színesítette az a kulturális esemény, melyet dr. Hajagos Árpád akarattyai lokálpatrióta versmondása jelentett. Mély átéléssel mondta el a bajnokokhoz intézett költeményét. Ezzel is hangsúlyozta, hogy az egyetemes magyar kultúra szerves része a sport és testnevelés. A nagyszámú vendégsereg leutazását a Kolother Rt. biztosította. A helyi támogató Katica Pékségnek ezúton mondunk köszönetet az önzetlen segítségért. A találkozó a szervezõk vendéglátásával és egy Guinnes rekord bemutatásával ért véget. Az immár hagyományos gulyás parti és vörösbor kiváló lehetõséget nyújtott az oldott hangulatú baráti beszélgetéshez, az olimpiai élmények felelevenítéséhez. A résztvevõk azzal a jólesõ érzéssel búcsúztak, hogy jövõre ugyanitt találkoznak még szélesebb körben. Ehhez azonban szükséges az elõttünk álló tervek mielõbbi megvalósítása, a körszínpad befedése, a kiszolgáló helyiségek megépítése. dr. Urvári Sándor Ismerkedés tanulságos helyszíneinkkel Nagyon helyes, hogy az iskolák több nappal szabadon rendelkeznek. Ezek programját már tanév elején megtervezik. Kirándulások, továbbképzések stb. tartoznak ide. Az élet azonban bonyolult. Mindent nem lehet elõre látni, programba venni. Május egyik napján az Áramszolgáltató Rt. felújítási munkák miatt egész napos áramszünetet rendelt el Csajágon. Elsõ pillanatra egy verõfényes napon ez nem jelenthet problémát. Igaz, a szüneteket jelzõ csengõ is elektrifikált már, de helyettesíthetõ lenne hagyományos csengõzéssel, azonban az áramhiányt WChasználattól a számítógépes oktatásig több minden megsínylené. A napot nem szabad eltékozolni gondolta Géringer Márta iskolavezetõ. Úgy kell eltölteni, hogy tanító-nevelõi szándék érvényesüljön. Tanáraik irányításával negyedik osztályosoktól nyolcadikasokig így kerültek hozzánk Kenesére. Tájékozódás céljából csajági gyerekek nem elõször látogattak el ide. Több csoport be betért múzeumunkba, kirándultak a Soós-hegyre, sétát tettek a Rákóczi parkban; madarak és fák napján gyalogtúrát követõen a Bezerédy strandon sportoltak, fürdõztek, és sorolhatnánk. Legutóbb három csoportra oszolva nevelõik vezetésével forgószínpadszerûen három helyet kerestek fel. Elõször a Tájmúzeum gazdag kínálatával ismerkedtek Vér László avatott kalauzolása révén, utána pregnáns környezetben, református temetõnk nyújtott helyszínt a II. világháború Margit-vonalbeli harcairól szóló tájékoztatásra. Soós Lajos sírjánál a Csajágon született költõrõl és családjáról hallhattak beszámolót. Végezetül mondhatni az egész ország egyik legfelejthetetlenebb látványában részesültek a Soós-hegyen. Szerencsére itt éppen ekkor pompáztak a tátorjánok, melyek rabul ejtették a tanulókat. Sajnos a szülõk nemigen kísérik el hasonló helyekre a gyermekeiket. Az iskolák gyakran utaztatják az osztályokat távoli, költséges tájakra vagy külföldi érdekességekhez. Közben alig tudnak valamit a zirci arborétumról, múzeumról, könyvtárról, illetõleg a közel lakó tanulók se jutnak el az impozáns és tanulságokkal szolgáló cseszneki várhoz. Most kiderült, hogy a szomszédosnak mondható Csajág diákjainak jó része elõször látta a fent említett kenesei helyszíneket. Elmondhatjuk, hogy nem egyszer önkéntelen reflexióval nyilvánították ki örömüket, máskor döbbent csöndben szemlélõdtek, vagy kérdések özönével faggatták az állomásvezetõ felnõtteket. A csajági pedagógusok jól érzékelik, hogy kitágult világunkban a szûkebb haza fogalma nem korlátozódhat csupán a lakóhelyre, és számot vetnek azzal is, hogy a múltunkkal történõ ismerkedést a közvetlen közelség környezetével kell kezdeni. Kenese összes lakója pedig büszke lehet arra, hogy mind a természeti, mind az elõdök által létrehozott és a jelenkori szervezetek, polgárok által gondozott értékek mindenki számára tanulságul szolgálnak. Márkus Zoltán Játékos önismereti csoport! A kenesei Területi Szociális Szolgáltató és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény önismereti csoportfoglalkozásokat hirdet 10 14, illetve éves fiúk és lányok számára, heti 1 alkalommal, csütörtökön két óra idõtartammal. Ezen foglalkozások keretében a fiatalok megbeszélhetik, eljátszhatják problémáikat, válaszokat kaphatnak kérdéseikre. Célunk segíteni a fiatalokat a családi nehézségek megoldásában, illetve a tini kori problémákban, felelõs felnõtté válásban. A foglalkozásokat Dull Attiláné és Hoffmann Renáta családgondozók vezetik. Elsõ találkozás idõpontja: június 8. napja, délután óra. További felvilágosítást személyes beszélgetésben vagy telefonon szívesen nyújtunk. Cím: Területi Szociális Szolgáltató- és Veszprém Megyei Gyermekjóléti Módszertani Intézmény, Balatonkenese, Fõ u. 43. Telefon: 88/

7 2006. JÚNIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 7 Jubileumi ünnepség Tájházunkban Közel két héten át: szél, esõ, hideg. Különösen a június 2-i, szinte télies, csapadékos és hûvös napon a felelõsök és az érdeklõdõk közt volt az aggodalom, ugyan 3-án és 4-én kegyeibe fogadja-e az idõjárás a Tátorján Fesztivál rendezvényeit, melyek egyike e megemlékezés. Utólag elmondhatjuk, hogy pünkösdhöz ugyan szokatlan és méltatlan volt a külsõ körülmény, de a tervezett szabadtéri programok rendre megvalósultak. A Tájház fennállásának másfél évtizedes jubileumi rendezvényéhez az elõzmények toborzó szerepnek bizonyultak. Ugyanígy a jogosan emlegetett lokálpatrióta büszkeség is. Az ünnepségsor második napján, június 4-én délután öt órára igen szép számmal gyûltek egybe az 1857-ben épült úgynevezett Sipos Ferenc-féle házban, a hajlék udvarán és utcáján születésnapi köszöntésre. Az idõsebbek úgy emlékeznek, mintha az intézmény avatása nemrég történt volna, az ifjú nemzedék viszont természetesnek véli, mint nagyközségünk más intézményeinek áldásos szolgáltatásait. Pedig hosszú és viszontagságos volt az út, mire múltunk tárgyi és írásos emlékei olyan helyre kerültek, ahol tanúbizonyságul érzékeltetik jelenünk és jövõnk eredetét. Mint sok esetben, most is a kisiskolások nyitották meg a mûsort táncos, dalos programjukkal. Ezután a helyi költõ, Soós Lajos Falun c. versét szavalta el Simon Vera tanuló. Megállapíthattuk, hogy mind az idill, mind a természet parancsa alig módosult az elmúlt több mint száz év alatt. Ugyanez mondható el a Veszprém Táncegyüttes fegyelmezett és vidám bemutatójáról. A hangulat derûs és bizakodó volt. Az ünnepi megemlékezésen polgármesterünk mondott köszöntõt. Elõször a küzdelmes elõzményekrõl szólt. Arról, hogy számtalan kenesei polgár, majd a Vér-házaspár jóvoltából igen sok tárgy és egyéb érték gyûlt egybe, de hosszú idõn át nem volt megfelelõ helyük. A törekvést hátráltatta egy helytelen nézet, hogy lakóhelyünknek nincsenek értékes örökségei. Ugye, a gyûjtemény nem errõl tanúskodik! Mindaz, amit itt látni lehet, kulturális múltunk szerves részét képezik. Településünk széles sávja szerencsére sok természeti szépségben bõvelkedik, de jó, ha a helyi lakosok, az üdülõk és más hozzánk látogatók a boronát, vagy a nádfûzõ gépet ugyancsak megismerik. A tárgyi emlékeken túl érdemes a szellemi hagyatékokat is tanulmányozni. Csizmadia Károly és Soós Lajos költeményei szerves részét képezik történeti értékeinknek, jegyezte meg Kürthy Lajos. Ezután a régi eszközök megõrzéséért és összegyûjtéséért mondott köszönetet. Azoknak is, akik közremûködtek a Zsindelyes csárdából történt ide költözésben. A tárgyakon kívül tovább bõvült a szellemi kincsek állománya is. Az itt látható dolgokhoz hasonlókat odahaza már nemigen láthatunk, ám, ha ismerni akarjuk múltunkat, benne eleink fáradozását, találékonyságát és ragaszkodását a balatoni térség helyi viszonyaihoz, akkor idõnként érdemes betérni e náddal fedett, régi épület relikviáihoz. A régiek iránt érzett tisztelet öröklõdjék át az ifjúságba! Adjon az Isten ehhez jó erõt és egészséget, fejezte be emlékbeszédét Kürthy Lajos polgármester a Tájház felavatásának tizenötödik éves évfordulóján. Márkus Zoltán

8 8 BALATONKENESEI HÍRLAP Hol volt, hol nem volt! Történt egyszer, hogy egy falu közmûvelõi nagy ünnepséget készültek szervezni mind a lakosság, mind a pihenni érkezõk részére. A dínomdánomot nagy lelkesedéssel készítették elõ. Mindenki, aki csak hallott a programról, rögtön a magáénak is érezte azt. Jöttek és jöttek az ötletet adók és a segítségüket felajánlók. Jómagam is közéjük tartozom. Igen ám, de mire jó az a segítség, amit maga az ördög környékez meg? Megmondom én! Majdnem semmire! Tudja meg most mindenki az igazságot! Az esett meg velem, ami talán még senkivel. Rám bíztak egy filmet, hogy nézzem meg, de mint a két szemem világára, vagy még attól is jobban vigyázzak rá, mert ami rajta van, az bizony sok kincset érõ dolog. Megígértem mindent jó gyerek módjára, és úgy is tettem, ahogy mondtam. Két héten keresztül õriztem sértetlenül a kincset. A baj csak ezután következett be. Hogy, hogynem, LE-TÖ-RÖL-TÜK. Ó, egek! Most mitévõ legyek? Hová menjek, kihez fussak segítségért? - kérdeztem sorra magamtól. Telefonáltam ide is, oda is, de semmi. Senki sem hallott a kincsrõl. Majdnem én lettem Csöröge, az udvari bolond, anynyira megbolondultam a tétlenségtõl. Mire aztán a jóságos Úr Isten mentõötletet küldött nekem. Végül így kölcsönöztem ki a filmet a Veszprém Megyei Könyvtár filmes archívumából. Eddig azonban csak a kincs felére sikerült rábukkannom, hiszen a másik fele a Három jószívû rabló volt. Arra kérem Önt, kedves olvasó, hogy amennyiben a tulajdonát képezi a Három jószívû rabló címû film, kérem, hagyja meg elérhetõségét a Faluházban, vagy értesítsen engem a következõ telefonszámon: 06-20/ Fáradozásáért megjutalmazom. Köszönöm. U.i.: A kincs tulajdonosától ezúton is szeretnék bocsánatot kérni. Királynõ, sajnálom! Lukácsné Antal Ildikó A Tipegõ klubról A Balatonkenesei Hírlap májusi számában már jeleztem, hogy a Tipegõ klub idén nyáron a Vak Bottyán strandon nyílt körû összejöveteleket és foglalkozásokat fog szervezni gyermekek részére. Az érdeklõdõknek az eddigiektõl eltérõen nem a délelõtti órákban, hanem óráig van lehetõségük csatlakozni hozzánk. Amennyiben az idõjárás már a reggeli órákban is jelezni fogja, hogy délutánra is lehetetlenné teszi a szabadban tartózkodásunkat, akkor viszont egy kellemes teadélelõttre fogom invitálni a Tipegõ klub tagjait gyermekeikkel együtt a helyi könyvtárba. A strandra színes gyermekprogrammal készülünk. Találkozzunk tehát elsõ alkalommal június 14-én szerdán 16 órakor a Vak Bottyán strandon. További információért forduljon a szervezõhöz: Lukácsné Antal Ildikó, Az utolsó tánc! 1953-ban végzett osztályunk, 53. évi találkozója volt május 6- án az óvoda éttermében, melyen még részt vett minden osztálytársunk. Bollók Gyulát Pup Elemérné Marika felhívta táncolni, amit nehezen, de elfogadott. Ez volt az utolsó tánc. Sajnos fél év alatt hárman költöztek el közülünk: Dömötöri Éva, Kalota Endre és most Bollók Gyula. Megünnepeltük a évfordulónkat is, de azóta már minden évben találkoztunk. Eddig minden találkozásunkon részt vett Bán Feri bácsi, Margit néni, de sajnos a mostanin már nem vettek részt. Meglátogattuk õket, ezzel örömet szerezve nekik. Lényeg, hogy hála Istennek õk még élnek tanáraink közül. Reméljük, hogy még sokszor találkozunk. Akik hiányoznak, tisztelgünk emléküknek. Fiatalok, akik kíváncsiak vagytok ránk, hála Istennek a tablóképünk még az iskola folyosóján van. Köszönet érte! Kúl Imréné és osztálytársai Csízió Június 15 július 15. Június 21.: A csillagászati nyár kezdete. Ezen a napon a leghosszabb a nap égen megtett útja. Ez a nyári napforduló. Június 24.: Szent Iván napja. Keresztelõ Szent Jánosnak, a magyar népdal virágos Szent Jánosának és az õsi fényszimbolikának közös ünnepe. A nyári napfordulótól mindössze 3 nap választja el. János és a napfordulat együtt ünneplése az V. századtól általános. A szentivánéji tûzgyújtás örömtûz volt, tehát fényt megtartó mágikus céllal, de gyógyító hatást is tulajdonítottak neki. Az égõ máglyára illatos virágokat, gyógynövényeket is raktak. A tûz körül elfogyasztott cseresznye a néphit szerint a gyermekáldást segítette elõ. A tûzugrás célja, hogy a Nap mindig olyan magasra ugorjék mint e napon. A tûzugrásnak tisztító és termékenységfokozó hatást tulajdonítottak, és jósoltak belõle, az ugráló lányok férjhezmenetelére nézve is. Június 20.: Péter, Pál napja. Az aratás kezdete. Július 2.: Sarlós Boldogasszony napja. Népünk nem Péter-Pálkor kezdte az aratást, ahogy a kalendárium elõírta, hanem a Boldogasszony ünnep másnapján. Az aratást áhítattal kezdték, tiszta fehér gyolcsruhában, levett kalappal a búza elé térdeltek, és imát mondtak. A munkát a föld szent, keleti sarkában kezdték, az elsõ két kévét keresztbe rakták. Mindez az életet jelentõ új kenyérnek szólt. Pulai Istvánné

9 2006. JÚNIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 9 Június volt, s ujjongtunk, Könyvtári programok nincs tovább Akarattyán (Iskola u. 7.): Kedves Gyerekek! Mindenekelõtt nagyon kellemes vakációzást kívánunk nektek! Sok-sok élményben, kirándulásban legyen részetek, izgalmas felfedezésekkel, új barátokkal, ismerõsökkel. Napfény, vízpart, kikapcsolódás Mi felnõttek is hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindez csak másutt vagy külföldön lehetséges, pedig: Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk! No és észre kell venni. Ha piros pontokat osztogathatnánk: ki látta, milyen szép lett a strand? A lakótelepi játszótéren jártatok mostanában? Ugye végig túráztátok a Tátorján Fesztivált? Soós- hegy, tátorjános, lovarda. Üldögéltetek csak úgy az akarattyai kilátónál vagy a Rákóczi parkban? Megannyi csoda, próbáljátok ki! Ha marad még idõtök, hívunk és várunk benneteket a nyári szünetben is: a Könyvtárban: olvashattok, internetezhettek, filmeket nézhettek, újságokat lapozgathattok, társasjátékozhattok. a Tájházban: felfedezésre vár a helytörténeti gyûjtemény. A régi használati eszközök, ruhák, irodalmi gyûjtemény, a berendezési tárgyak, a száz évvel ezelõtti hangulat. Mutassátok meg másoknak is! A Faluházban is várunk benneteket: minden nap lehet pingpongozni, csocsózni, társasozni. Minden csütörtökön 10 órától, illetve 14 órától JÁTSZÓHÁZI FOGLALKOZÁSOKKAL várunk benneteket. Az akarattyai könyvtár is rendelkezésetekre áll, lesznek a már jól ismert rejtvényfejtõ-versenyek vagy rajzversenyek. Végezetül ne felejtsétek, a július 1-jei SZEZONNYITÓ- tól kezdõdõen minden hétvégén vár rátok és barátaitokra, szüleitekre is valami jó kis kenesei vagy akarattyai program! Figyeljétek a plakátokat, szórólapokat! Találkozzunk nyáron is! Említettük, ajánlottuk a vízpartot. Utánanéztünk, hogyan strandolhattok: Aki iskolás korú és Kenesén, Akarattyán lakik, ingyenesen juthat be a strandokra. (Kenesén a Vak Bottyán strandra, Akarattyán a Bercsényi és Bezerédy strandra, hiszen ezek fizetõs strandok.) A szülõk, illetve a helyi felnõtt lakosok is kedvezménnyel strandolhatnak ugyanitt: A Vak Bottyán strandon 210 Ft a jegyár, a Bercsényin 200 Ft, a Bezerédyn pedig 180 Ft. Jó fürdõzést kívánunk! Gyõrfi H. Marianna június TAKÁCS ZSUZSA július 3 14 NÉMETH GYÖRGYI kiállítása látható. Június 27-én kedden délután 3 órától KERESZTREJTVÉNYFEJTÕ VERSENYT rendezünk. Balatonkenesén: a könyvtár nyitva tartási ideje alatt bármikor megtekinthetõ az idén 15 éves TÁJHÁZ avatásáról Kecskés József ny. iskolaigazgató által készített díjnyertes videófilm. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Gyerekek! Az IRÁNY A SZÁZ HOLDAS PAGONY c. olvasási versengés résztvevõivel június 28-án, szerdán délelõtt 10 órakor indulunk a pagonyba. A kb. 3 órás gyalogos túra a könyvtár elõl indul, és reméljük, ezúttal nem marad el kedvezõtlen idõjárás miatt. Kedves Gyerekek! A nyári szünidõ alatt gondoljuk, hogy lesz egy kis idõtök a nyaralás mellett, meg tudjátok figyelni a környezetetekben élõ állatokat, madarakat! Kérjük, hogy tapasztalataitokat, élményeiteket írjátok meg, a legjobb történetet megjutalmazzuk! Minden korosztály indulhat, rajzokkal is lehet pályázni. Beküldési, illetve beadási határidõ augusztus 31, Pataki Krisztinánál (Háztartási kuckó). Írjátok rá pontos lakcímeteket és életkorotokat! Eredményhirdetés az Állatok Világnapján, október 1-jén lesz. Györgydeákné Takács Hajnalka Balatonkenesei Állatvédõ Egyesület A KARI-ka LADA Team támogatja az iskolások kerékpáros ügyességi versenyét. Felajánlottak Ft értékû láthatósági mellényeket, melyeket a legügyesebb diákok kaphatnak majd. Bizonyára jó hasznát veszik a biztonsági öltözéknek a szünidei kerékpározás során is. Zeneiskolások szereplése május 13-án, szombaton rendezték meg a IV. Diákmuzsikát Balatonszemesen, ahová a zeneiskolák kiemelkedõ szólistáit és kamarazenei csoportjait várták. 8 zeneiskola 34 mûsorszámmal szerepelt. Iskolánkat képviselték: 1. Gáspár Vivien, Csajági Nikolett. Furulya duó, ezüst fokozat. Felkészítõ tanár: Szuromi Miklós. 2. Miklós Melinda, Bogár Anna. Négykezes, ezüst fokozat. Felkészítõ tanár: Séri Márta. Eredményeikhez gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

10 10 BALATONKENESEI HÍRLAP Néphagyományaink határok nélkül Május 13-án és 14-én a Kelet-Balatoni Kistérség Területfejlesztési Társulata, a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet, a Veszprém Megyei Népmûvészeti Egyesület, a Veszprém Megyei Néptánc Egyesület, valamint a Kolonyi Polgári Társulás Vargáné Hajda Timea menedzser vezetésével Néphagyományaink határok nélkül témakörben kapcsolaterõsítõ és szórakoztató rendezvényeket szerveztek a Felvidék Zobor alji testvértelepüléseinek vezetõivel és népmûvészeti csoportjaival. Megnyitó és köszöntõ beszédet Kuti Csaba, a megyei közgyûlés elnöke mondott, melyet Veszprém megyei gyermek néptánc együttesek és szlovákiai csoportok bemutatói követtek Juranits Zsolt zenekara és a Jurta zenekar kíséretével. Horváth Violának, a Veszprém Megyei Közmûvelõdési Intézet igazgatójának vezetésével kerekasztal beszélgetés formájában értekeztek hagyományainknak az EU-ban betöltött helyérõl és szerepérõl. Ez utóbbira a Balatonfûzfõi Polgármesteri Hivatal újonnan megvásárolt és dr. Varju Lajos polgármester által bemutatott épületben került sor. Az önazonosságot erõsítõ és lehetõségeket taglaló hasznos tanácskozást követõen halászlé partyra invitálták a vendégeket a világosi Hársfa étterembe. A rendezvény második napján a Kelén hajó balatoni sétaútra vitte a tisztes küldöttséget. Ezután a kenesei tájházat tekintették meg, ahol szíves vendéglátásban részesítették õket. Ebéd után a Kalaposok kamara táncjátékában gyönyörködtek a fûzfõi mûvelõdési központ és könyvtár helyiségében. A találkozó zárására 14-én a délutáni órákban került sor. A balatoni és a Zobor-környéki községek vezetõi és kultúrmunkásai számára kedvezõ alkalom volt a kapcsolat formáinak szélesítésére és gyarapítására, egyszersmind a népi együttesek és más vendégcsoportok találkozóinak megbeszélésére. JÚLIUS 1-JÉN SZEZONNYITÓ HELYSZÍN: BALATONKENESE, SZABAD STRAND Játékok, színpadi programok, görkorcsolya verseny, futóverseny, tûzijáték, strandbál. Capri Pál Mindenkit szeretettel várunk! Marimba Sipos Csabának Zeneszó a magasba, Befészkel az agyamba: Ez a pompás pergõ prelüd! Érzékenyen szíven üt. Két verõvel lapjain Bach-partita hangjai, Mint a villám rohannak: Lelkem falán tapadnak. Hegedûrõl szó sem lehet! Kíváncsiságom vezet, Kell, hogy közelébe jussak, Látványától felviduljak! Fa lapjain Bachot verõ, Szenvedélyes ifjú õ. Hangszere a mindene: Marimba a kedvence. ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA,KARBANTARTÁSA ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE ÉS GENERÁL KIVITELEZÉSE ERDÉLYI ISTVÁN építési vállalkozó Balatonkenese, Fõ út 98. Tel.: ; Minden, ami kert Tisztelt Kerttulajdonosok, vállaljuk: kertek rendszeres és alkalmi fenntartási és gondozási munkáit. További tevékenységeink: - Kertépítés, - Automata öntözõrendszerek telepítése, - Térburkolatok, kerti lépcsõk, támfalak, utak, pergolák, térelválasztók, kerti grillezõk, tûzrakók kivitelezése, - Gépi-, és kézi földmunka, - Növénybeültetési munkák. Elérhetõségek: Danyi Krisztina kertészmérnök: +36 (70) Csetényi György építésztechnikus: +36 (70) Blénesi Gábor: A vers Nem azért írok verset, hogy azt cafatokra szedjék, S kielemezzék: mikor? Hogyan? Élve? Holtan? S az életembõl tananyag legyen halálom, Miért nem volt igazi barátom, s az ki volt? Nem kell belemagyarázni, érezni kell. Mit éreztem, leírtam, s nem magyarázom. Ha nem mondd neked semmit, felejtsd el! Nem kell megtanulni, fõleg nem magolni! Nehogy elmondd! mirõl szól szerintük. Elég, hogyha szívben érted, amit akarsz. E kor képébõl voltam egy kis szelet, E korból írtam (akár egy költõ) verseket. Verseket? Verseket! Akár egy költõ.

11 2006. JÚNIUS 15. HIRDETÉS 11 Egyszer volt, hol nem volt ilyen még nem volt: Csintalan Palacsinta Nap május 20. A Palacsintáskirály: Mészöly Sándor, királyfi: Oláh János, Derelye, a gonosz fõszakács: Kmetz István, Csöröge, az udvari bolond: Horváth György. Akik a mesés nap létrejöttét segítették, támogatták: Polgárõrség, Falugondnokság, Szivárvány Népdalkör, Kippkopp Óvoda, Gárdonyi Anikó. Isztl Viktor a molinóval, Nikolics György a gázszereléssel és a gázpalackok biztosításával járult hozzá a rendezvényhez. A jelmezekért Kurucz Johannának, Kurucz Henriettának, Juhász Hajninak, Gévai Gabinak és Németh Joli néninek mondunk köszönetet. A királylánynak aki Stálinger Linda lett a virágot a Zsuzsi Virágbolt, a koronát és a tortát pedig az Eleven Cukrászat biztosította. A szerepet vállalóknak, a támogatóknak és minden játékos kedvû résztvevõnek: KÖSZÖNJÜK! Gyõrfi H. Marianna A Tátorján Fesztiválról képes beszámolónk a júliusi újságban látható majd.

12 12 BALATONKENESEI HÍRLAP 100 FORINTOS HIRDETÉS Illóolajos, aromaterápiás gyógymasszázs! Bejelentkezés: Babakocsik, 4 különbözõ típusú, megkímélt állapotban, olcsón eladó! Tel.: Balatonkenesén összkomfortos, közmûvesített családi ház és ugyanott 330 négyszögöl építési telek sürgõsen eladó! Irányár: 17,8 millió, illetve 8 millió Ft. Érdeklõdni: millió személyi hitel 3 munkanap alatt. Jelzáloghitel akár elõzetes költségek nélkül! További információ: Sorompó Büfébe június 1-tõl alkalmazottat keresek! Tel.: Balatonkenesén panorámás kétszintes sorházrész: 5 szoba, 2 fürdõszoba, konyha+étkezõ, teraszok, garázs, tároló, füvesített kert eladó! Irányár: 29 millió. Érdeklõdni: db kétszemélyes, és 1 db 3 személyes fotelágy eladó! Érd.: ; Kb. 25 db 2,5m-es kerítéscsövek eladók! Érd.: ; HiFly 111 típusú Windsurf kompletten eladó! Érd.: ; Kerti zuhanyzó vastartállyal, két db betonlabdás vasoszloppal eladó! Balatonakarattya, Pipacs U. 28. Tel.: Visszacsinálnám, amit elrontottam: Kérem, segítsen nekem abban, hogy amennyiben tulajdonában van a Három jószívû rabló címû film VHS kazettán, vagy DVD-n, hagyja meg számomra elérhetõségét (cím vagy telefonszám) a Faluházban, vagy hívjon fel engem a következõ telefonszámon: 06-20/ ! Fáradozásáért megjutalmazom. Köszönettel: Lukácsné Antal Ildikó. Ikeás fém galéria ágy Ft-ért eladó. Érd.: Televízió-javítás Fülep István Telefon: Központi orvosi ügyelet Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Telefon: Naponta: este órától reggel 8.00 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Következõ számunk lapzártája: július 5. BALATONKENESEI HÍRLAP Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Gyõri István (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente(88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: keddtõl szombatig: 10 12; Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. június 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Burkus Imréné

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata

Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális szakiskola és Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és működési szabályzata Ezen Szervezeti és Működési Szabályzat a Kolping Katolikus Szakiskola Tanulói, tanulóközösségei

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (II. 10.) sz. határozat A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő-testülete nem fogadta el Pusoma Jenő azon módosító javaslatát, mely szerint az SZMSZ-tervezet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69.

Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Humán Szolgáltatások Igazgatósága (levelezési cím: 1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) Bejárat: Táncsics M. u. 69. Intézményvezető: Fatérné Rothbart Mária fater.maria@hszi21.hu Intézményvezető-helyettes:

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. június 21-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testület 2004. II. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 18-án (hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Az

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI MUNKATERVE Összeállította: Márok Csaba polgármester 2 Közmeghallgatás 2014. február 10. 17.00

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i ülésére 39/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. március 26i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs. Tárgy: Megállapodás jogi segítségnyújtó tevékenység

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről jelen vannak: könyv Készült: 2015. augusztus 31-én Berhida Város Önkormányzat testületének, Vilonya Község Önkormányzat -testületének és Papkeszi Község Önkormányzat -testületének együttes rendkívüli ülésén 16.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása

Jegyzőkönyv. Napirend. 4./ Közoktatási intézmények 2012/2013. tanévi osztályaira, csoportjaira tett javaslat jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 04-én 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

3. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 3. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Hajnal Istvánné alpolgármester:

Részletesebben

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-3/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs,

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben