JÁSZ-KÚN KERÜLETEK PEST

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÁSZ-KÚN KERÜLETEK PEST"

Átírás

1 1 JÁSZ-KÚN KERÜLETEK S KÜLS' SZOLNOK VÁRMEGY LEIRÁSA IFJ. PALUGYAY IMRE CS. KIR. TANÁCSOS, S MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁGI LEVELEZ TAG PEST HECKENAST GUSZTÁV SAJÁTJA

2 2 ELSZÓ. Harmadik kötetét mutatom be Magyarország legujabb leirása czim alatt, mintegy két év el.tt, megindított vállalatomnak. Hazánknak tényleg már eszközlésbe vett végleges szervezése lehetömné juttatá a következ. köteteknek ezutánni minél gyorsabb megjelenését eszközölnöm; mellyeknek anyagául Esztergam, Békés-Csanád, Csongrád, Fehér, Pest-Pilis, Pest-Solt, Heves, Borsod, Tolna, Baranya, Gömör, Nyitra, Bihar, Weszprém, Zala, Somogy, Tolna sat. vármegyéknek már kész leirása szolgáland; - hazánk többi megyéi-é - pedig feldolgozás alatt van; - s igen kevés csak a még be nem érkezett. Sükerült-e eddig közrebocsátott leirásaimmal megfelelni - mint lelkemb.l óhajtám - feladatomnak? nem tartozhat hozzám megitélni; Cicero-nak eme szavai Patriam, cum possis, non illustrare, scelus est valának ösztönz.im vállalatom meginditásánál; - s habár munkámat sokban hiányosnak önként elismerem, s a szépirodalomnak sem feleltem meg -miként visszalépett aláiróim egyike szememre veté; - nyugodt öntudattal érzem: hogy mindent tevék, mit tehetnem legjobb akarat s helyzetszerb körülmények engedének; a józan itészet nem felelendi ugyancsak Cicero-nak eme figyelmeztését: miszerint: acquum est meminisse et me qui disseram, hominem esse, et qui judicetis - nihil ultra requiratis. E kötetünk végén megkezdjük t. cz. aláiróinknak, jelesen a Buda-Pest kormány kerületbeliekének névsorát, - a többiekét a következ. kötetben adandjuk. Pozsony, julius hó 26-kán 1854.

3 3 JÁSZ-KÚN KERÜLETEK a dús alföld sikjait, Hol a messze Hortobágy határt hasit, A Tiszának és a Zagyva nyilt közét Új telepl.k foglalják el szerteszét. Barna képb, szálas, izmos kúnfiák, A kiket, mert mind ijászok voltanak, Az utókor Jász-kúnok -nak nevezett, S kik maiglan lakják e sík téreket. Garay összes költeményei. Pest lapon. I. Elneveztetése a Jász-Kúnoknak. - Jász-kún szavak származtatása. Hazánknak közepe táján, a Duna-Tisza folyók között, Istent.l mindennel áldott róna tájon, egymással bár össze nem függ., három nagyobb, tömegben feküsznek a Jászság- kis és nagy Kunságból álló, oklevélszerb kitétellel úgynevezett Jász-Kún kerületek. Elneveztetésük fel.l kell mindenek el.tt röviden szólanunk. Jelesen A jász nevezet sajátlag jó nyilast jelent s az íj (Bogen, arcus) és ász (tudniillik ki tud valamivel bánni) szavak összetételéb.l, vagy is az ijas (pharatrarius) szóból származik. A szlávok pedig a szláv Jazyk (nyelv) szótól akarják eredtetni. 1 ) El.kori okleveleinkben 2 a jászok majd Jazyges majd Jassones majd Philistei kitétellel felváltva emlittetnek. - A Jazyges Jazyx nevezet eredetét Kaprinay dik év utáni id.b.l, Timon 4 pedig Corvin Mátyás királynak korából származtatja. Kaprinay a Jazyx és Jassones nevezetet elrontott deák forditásnak mondja az ijas szóból; s ugyan csak Kaprinay azt is állitja: miszerint a jászok ezen deák szótól Balista, mi faltör. eszközt jelent (minthogy azon eszközzel a várak ostromlására is alkalmaztattak), az oklevelekben els.bben Balisteus -oknak aztán Phalisteus -oknak végre Philisteus -oknak irattak, s igy ragadt reájok a Philisteus név. Ugyan ezt er.siti Katona 5 is. A Kún nevezetet illet.leg pedig Horváth Péter 6 ként már a magyaroknak Europába kijövetelük el.tt Bulchunak - vagy mint Kéza nevezi, Werbulchu-nak nagy atyja Kún -nak neveztetett. Septirnus quidem exercitus (a beköltözött.s magyaroké) - mond Kéza 7 - Werbulchu est dictus. Hic in Zala circa lacum Bolotum descendisse perhibetur: Pro eo enim Werbulchu est vocatus, quia Cún avus ejus in proelio Crimildino per Teutonicos fuisset interfectus. - A Cumanus nevezetr.l pedig Plinius 8 emlékezik eme szavaiban: portae Caucasicae magno errore multis Caspiae dictae, ingens naturae opus, montibus interruptis repertae, ubi fores abditae, ferratis trabibus subtermedias amne diri odoris fluente, citraque in rupe Castello, quod vocatur Cumania, communito, ad arcendas transitu gentes innumeras; - itten Cuma várostól eredett volna a Cumanus kitétel Azonban Müller 9 és Büsching 10 a Kaukazus hegy tövéb.l ered. Cuma vagy Coma folyó nevét.l származtatja azt. 11 II. Történeti adatok. A Kúnok - miként a biboros iró irataiból nem alaptalanúl következtethetni: Azsiából els. izben beköltözött.s apáink frigyszövetségesei valának. Szerinte a kabarok (Chazaroknak azaz kunoknak egy nemzetsége) 1 L. Korabinsky geographisch-hiatorisches und Producten-Lexicon von Ungarn. Pressburg l. 2 Igy például Zsigmond király okleveleiben Philisteusoknak irattak; ugyan igy Corvin Mátyás, Ulászló, III. Ferdinand királyainkéban; azután Jazyges Philistei - végre Jazyges név alatt; ugyanigy emlittetnek számos tárvényeinkben is. 3 L. Hung. Diplom. Part. II és L. Imago antiq Hung.: L. 1. c. XIII. 5 L. Historia Ducum 196. l. 6 L. Értekezés a kúnoknak és jászoknak eredetükr.l, azoknak régi és mostani állapotjukról. Pest, l. 7 L. Krónikája 69. lap. 8 L. VI. c. XI. 9 L. Sammlung Russischer Geschichte. IV. köt. 21. l. 10 L. Neue Erdbeschreibung I. köt l. 11 L. többet még ezekr.l HorváthIstvánunknak a kúnokról irt munkájában.

4 4 a turkusokkal (igy nevezte a magyarokat) közös polgári társaságba szövetkeztek. Cabari a Chazarorum gente descendunt, factaque inter eos secessione, ortoque bello civili, prior pars vicit, quique victi, pars occisi sunt, parsque fugientes ad Turcas (ungaros) in Pacinacitarum terram se contulerunt, ibique sedes posuerunt, contractaque mutuo amicitia, Cabari appellati sunt, unde et Chazarorum lingvam ipsos Turcas docuerunt, habentque etiam hodie eandem dialectum; alia item Turcarum lingva utuntur. 12 Béla királyunk névtelen jegyz.je pedig elbeszéli: hogy a magyarokkal bejött kúnkapitányok millyen kiterjedésü földeket kaptanak légyen Árpádtól? 13 Azonban a mai jászkúnok azon jászok- s kúnoknak maradékai, kik kés.bb (Cumaniából, vagy a mai Moldva - Bessarábiából stb) részint önként, részint más nemzetségekt.l nyomatva jöttek be az országba, s itt királyainktól örök id.kre sajátul nagy térföldeket nyertek. - De lássuk ezeket részletesebben. I. Geiza királyunknak (1077) halála után országunk nagyjai Salamont, korábról tapasztalt könnyelmü változékonysága miatt, mell.zve, az erényei- s vitézségeiért közkedvességü Lászlót emelték a királyi székre. Ki is a kormányt átvette bár, de gyöngéd lelkiismereténél fogva megkoronáztatni nem akart, miel.tt Salamont a koronáróli önkénytes lemondásra birná; az e részben hosszabra nyúlt egyezkedéseket is végre megúnván eltökélte a koronát Salamonnak visszaadni, ha különben.t békére nem birhatja; de mid.n ezt a Salamon változékony lelkületét.l fél. országrendek ellenzenék, Salamon látva a rendeknek magátóli idegenségét, a f.papok közbenjárására, elállott az ország követelését.l s végre 1081-ben a béke ollylag köttetvén meg: hogy az ország egészen a László kormánya alatt maradjon, Salamon pedig királyi czim mellett rangjához ill. tartást nyerjen; - László kormányának negyedik évében megkoronáztatott; de Salamont, bujtogatásai, s élete elleni cselek szövése miatt, kénytelen lön - mig jobbulása jeleit adná - Visegrádon becsukatni, honnét a papság közbenjárására 1083-ban, mid.n István királyunk s Imre fia a szentek közzé irattak 14, szabadságba tétetvén, nyugtalan indulatától Németországba üzeték. Innen hosszú bolyongás után Moldvába Kutesk kún fejedelemhez szökött, s.t azon igérettel, hogy ha országát visszaszerezni segiti, Erdélyt nekie adja és leányát n.ül veszi, László királyunk ellen fegyvert ragadni ingerlé. Kutesk kúnjaival 1086-ban országunkba ütött, s azt pusztitva Munkácsig haladt; de Unghvárnál igen megverettetvén, hada maradványaival az országból, Salamont átkozva, kifutott. És ez vala sajátlag a mai Kúnoknak hazánkbai elsh bejötte. 15 Ugyan e korban halt el Zwoinimir, horvát fejedelem; özvegye Ilona, László királyunk testvére, a király választás körüli pártzajongásokat csilapitani elégtelen, Lászlót hivta segedelemre. Ki is 1089-ben hadát a Dráván átvezetvén az ellentállott lázangókat legy.zte s azután a belföldet egész a Kulpa folyamig elfoglalta. Már a tengermelléki városok ostromára készült, mid.n hirül vette, hogy a Kúnok ismét országunkba ütöttek s azt tüzzel vassal pusztitják. Miért Álmos herczeget hadának részével Horvát országban hagyva, maga gyorsan a rabló kalandorokra vezette vissza seregét. Ezek, miután Erdélyt, Zabolch s Bihar megyéket pusztitották, foglyokkal s gazdag martalékkal terhelten már visszaindulának, mid.n a magyar hadtól a Temes folyam mellett utólérettek. László gyorsaságtól remélve szerencsét, rövid pihenés után a királyi vérszinü zászlót maga megragadta s a sokkal számosabb ellent, miel.tt harczra készülhetett, megrohanta s legy.zte. A kúnhad, miután Kapulcs vezér népe szinével elesett, megadta magát. Mondják: hogy a kalandorok közöl csak egy szabadult volna meg, társainak vesztét honosinak hirül viv.. A foglyoknak csak szolgaság s a kereszténység felvétele közt adatott választás, mire azok az utóbbihoz állván, a Tisza és Zagyva között a mai Jászságban letelepitettek. 16 És ezekthl származnak a mai Jászok ik évben, mások szerint három évvel kés.bb, ismét nehány ezer kún család vándorlott be Tatár vezérükkel hazánkba s a mai kis-kúnságba telepedett. E kúnokkali társalgásba tölté II. István királyunk idejét, s ezek nejeivel olly annyira buja életbe merült, hogy fajtalan kicsapongásai szemlátomást felemesztvén testének erejét, s egésségét, mind inkább sulyosodó nyavalyája utóbb.t folyton az ágyhoz köté. A kedvezések, mellyeket a honfiak mell.ztével a kúnokra halmozott, s a kegyetlenség, mellyet a velök surlódásba jött honfiakon elkövetett, elégületlenséget s évkönyveinkben felrótt lázangó mozgalmakat okozának hazánkban, s felgyógyulásához minden legkissebb reményt is nélkülöz. beteg ágyában azzal vigasztalá az általa olly igen kegyelt s a magyarok fékeresztette bosszúját panaszló kúnokat: hogy ha felgyógyuland, minden megölt kúnért tiz magyart áldozand fel. De isszonyú igéretét nem 12 Cap XXXIX. 13 Cap VIII. 14 L. II. kötetünk lap. 15 L. Bonfin Rer. Hung. Dec. II. Lib. IV l. - Chron. Bud l. 16 L. Horváth Mihály a magyarok története I. k l.

5 5 teljesitheté, mert e kedély ingerülés által nyavalyáját mind inkább sulyositván, meghalt 1131-dik évben. 17 Csak hamar e mondottak után, az Europába nyomult mongoloktól megveretett s hazájából kiszoritott Kuthen kún királynak, maga s népének hazánkba befogadását kér. követsége érkezett, a hatalmas f.rendek elleni küzdelmében szilárd jelleménél egyéb támaszát alig biró szerencsétlen IV. Béla királyunkhoz; ki is a kúnokban az elégületlen f.rendek ellen királyi székének és tekintélyének er.s támaszt, a mongolok ellen pedig, ha, mit.l méltán lehetett tartani, hazánkat is meglátogatnák, nevezetes segedelmet remélve, szivesen befogadá a hontalan, mintegy családnyi népet, azon feltétel alatt: hogy a keresztény vallásra térend, s mint Roger mondja: lingvam facerent sibi notam, a nemzet nyelvét megtanulja; - s hogy a beédesgetett új néptörzs szeretetét mind inkább biztositsa magának, kún király czimet vett fel cziméhez, s 1248-ik év óta a kúnok czimerét saját czimerébe vette fel; e kún czimer egy koronázott s ragadozásra kész oroszlányt ábrázol kék téren, mellynek fels. részén egy csillag, alól pedig növeked. hold látható; 18 s királyaink koronáztatása alkalmával e kún czimer is, a többi királyi czimerekkel együtt királyaink el.tt vitetni szokott. - Azonban mit Béla hazánk javára válandónak hitt, csak hamar veszedelmének lön siettet.je. A Duna s Tisza folyók közötti térekre telepitett miveletlen nép megszokott rablásait hazánkban is Bzvén, maga ellen ingerlé a már polgáriabb erkölcsü.seinket. Királyunk e bajon segitend. honnagyjaink- s a kúnnagyokkal tartott gyülésben azt határozá: hogy a különben honosaink minden jogaiban osztozandó kúnok a vármegyékben magyar lakosok közt felosztassanak, s minél el.bb megkereszteltessenek. Kuthennek maga királyunk lön kereszt atyja. De ez intézkedés nagy ingerültséget okozott az e szétszoratásukban vesztöket látott kúnokban; más részr.l pedig honosaink gyülölsége is, mid.n a kúnokkali, még azután is számos, összeütközéseikben, a királyt inkább a jövevényeknek, mint magoknak kedvezni tapasztalnák; nöttön n.tt királyunk s a kúnok ellen. E közben a Kuthent hazájától megfosztó vész hazánk felé is mind inkább közeledék. A mongolok Ázsiát seregeikkel elárasztván Europát tüzték ki vad kalandjaik színhelyeül s 1240-dik év vége fele már a szomszéd Kiew, Halics, Wladimir s más szláv népü tartományok is martalékjaikká l.nek. A király körülményei mind inkább súlyosodtak, nemességünk csak hanyagon vagy épen nem is készült a felkelésre, inkább hiv. a kúnok gyanusitására azt hiresztel.knek: hogy a kúnok a tatárokkal frigybeállván csak országunk kikémlése végett el.zték meg azokat, velök, mihelyt bej.nek, egyesülend.k. S olly nagy lön e hiedelem szülte kúnok elleni ingerültség, hogy a király kénytelen volt honnagyjaink sürgetésére Kuthent s a kúnok nehány f.bbjeit szoros.rizet alá tétetni, mig utóbb a kissebb csapatokban száguldó tatárok közöl elfogottak egyike épen azon kúnok közülinek találtatott, kik hazájok feldulása után a tatárokkal egyesültek, s most azoknak el.hadában szolgálának. Ez s annak hire: hogy Váczot is a kún el.had gyújtotta fel, olly ingerültséget növesztett a kúnok ellen honosaink között; hogy némellyek a királynak nyilván mondák: menne most annyira kegyelt kúnjaival a tatárok ellen; mig mások Kuthent, a királynak minden ellenkezése daczára, megtámadták s egész családjával együtt felkonczolták. E szerencsétlen ell.zmények által lön el.idézve a gyász emlékü tatár csata, mellynek sajátlagos ecsetlése feladatunkon kivül esvén -IV. s a kúnokkali társalgásaiért utóbb kúnnak is nevezett László király korára térünk át, mint a ki nehány f.rangú kúnok által, kikkel anyja után rokonságban vala, elcsábittatván, országunk gondjait mell.zve, egészen a kúnok társaságában tölté idejét, kún öltözet- s erkölcsöket vön fel, s udvarából a hatalmaskodásaik miatt megúnt hazánkbelieket elbzvén, a f.tisztségeket s a kincstár kezelését kúnokra bizta, végre még erényes nejét is megvetette s kaczér kún n.kkel a bujaság fertelmeibe merült; melly viselete mondhatlan zavart okozott országunk s az egyház ügyeiben; a régi vallásukhoz még mindig konokúl ragaszkodott kúnok a keresztény papokat elüzték, feleiket, kik a kereszténységet már felvették, régi vallásukra visszatérni kényszeriték, a papság s világiak jószágain is számtalan er.szakot tevének. III. Miklós pápa országunk ezen állapota fel.l értesittetvén 1279-ben Fülöp formianói püspököt küldé országunkba e zavarok csillapitására s a vallás veszélyeinek elháritására. Királyunk eleinte a pápai követ minden kivánságába megegyezett; a kúnok s ezek nejeiveli társalgást megszüntette, nejét visszavette, a kúnok megtéritését s állandó lakokba szoritását, az elfoglalt egyházi javak kiadatását, mikre a tanácsba hivott kúnnagyok is hajlandóknak nyilatkoztak, esküvel igérte. A nem sokára tartott országgyülésen különösen a kúnok egyházi s polgári állapota szabályoztatott, s közöttök a mieinknél divatozott polgári szerkezet alapittatott meg; a mindjárt egész terjedelmében közlend. okirat f.bb pontjait emlitve ugyan is a kúnok szinte urak - nemesek - katonák - és népre osztattak, a nyert birtokot a nemzetségek magok oszták fel magok között;.k is mint nemes eldödeink nem a várgrófok, hanem a nádor hatósága alá vetettek; kissebb pereikben a nemzetségek által külön választott biráik itéleteit.l függtek, épen úgy mint nemeseink a vármegyékt.l s 17 L. Horváth Mihály i. m l. 18 L. Korabinsky i. m l.

6 6 szolgabiráktól; ha valamelly gyilkos a király udvarába menekült, többé itélet alá nem vétethetett, hanem számbzeték mind addig, mig az ellenfélt.l bocsánatot nem nyert. A felhivott okirat szószerinti szövege következ.: LADISLAUS Dei Gratia Hungariae, Dalmatiae, Ramae, Serviae, Galliciae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex, omnibus Christi fidelibus praesentem paginam inspecturis, Salutem a Salutis Largitore. Ad Universorum notitiam, tam praesentium, quam futurorum volumus pervenire, quod cum Venerabilis Pater Philippus Dei Gratia Firmanus Episcopus, Apostolicae Sedis Legatus ad Nos, et ad Regnum nostrum, specialiter ab eadem sede sancta, a Christi scilicet Vicario, fuisset destinatus, ipsius salubri svasione et sancta inductione concurrente placuit Dominis Comanorum, scilicet Alpár et Uzur, et Caeteris Dominis de Comanis, et Universitati eorumdem, ut ipsi relictis Idolorum cultura, et omnibus ac singulis Paganorum Ritibus prorsus dimissis, ad Catholicac seu orthodoxae fidei unionem convertantur, ac Sacri Baptismatis universi et singuli cujuscunque aetatis et sexus (qui nondum sunt baptisati) recipiant Sacramentum, et servent omnia Ecclesiae Sacramenta, et quaecunque alia docet, tenet, ac praedicat Ecclesia Romana Sacro Sancta. Et quia fides sine opere mortua sicut legitur reputatur, Nos ut assumptae fidei perfectio apud ipsos et in ipsis sumat initium et principale jaciat fundamentum, cum ad hocce eosdem Dominus Legatus quodammodo coarctaret, recepimus, et prius de Septem Generationibus eorundem Comanorum prout sunt Septem Obsides, quos nos ad tempus faciemus obtineri, quos quidem Dominos de Comanis, et Nobiles Comanorum ac totam gentem eorundem in Regno nostro existentem nos solenni, et publica Congregatione in regno nostro facta et diligenti deliberatione cum Baronibus et Nobilibus Regni nostri habitas descendere fecimus modo et locis infrascriptis: videlicet ubi modo descendent, et recedent a Tabernaculis suis et Domibus filtrinis, et hahitabunt ac morabuntur in villis, more Christianorum, in aedificiis et Domibus solo fixis; praeter abrasionem Barbarum, et abbreviationem capillorum, et habitum vestium eorundem, super quibus eosdem praeter ipsorum voluntatem praedictus Venerabilis Pater Dominus Legatus ad nostram devotam instantiam; lenitate Paternae pietatis condescendentem invictos coegit, sed in aliis se moribus Christianorum confortabunt. Et quod in regno et terris nostris ab omnibus insolentiis, et insidiis faciendis ac interfectione Christianorum, et eorum sanguine effundendo manus suas penitus retrahent et ut antea nullo unquam tempore fatient, nec fieri permittent hujusmodi per suos famulos et subjectos. Et ut praemissa per eosdem observentur, ordinabit Dominus Legatus inquisitores aliquos fide dignos, qui per singulas Generationes eorundem et Generationum gradus quacunque Linea sibi unice attinentes et per universos subditos eorum inquirant et querant, super praemissis omnibus et singulis, veritatem, quam nobis et eidem Domino Legato imo et Ecclesiae referre et exponere teneantur, ut ille qui in aliquo praemissorum transgressor inventus fuerit, poenam Ecclesiasticam, quam meretur, ab Ecclesia recipiat, et nihilominus per nos temporalis vindictae obtineat ultionem. Et quia copiosa multitudo Comanorum copiosum terre spatium capiebat statuimus, ut hi, qui cum generatione sua inter Danubium, et Titiam, aut juxta flumina Kris, vel inter flumina Morus et Kriz, aut ex utraque parte fluminis ejusdem vel inter flumina Themus et Morus sut circa eadem descenderunt, et non alias sed super eisdem fluminibus seu Locis sive terris, super quibus primitus quamlibet generationem, cum suis tabernaculis Dominus Bela Rex, Avus Noster, Illustrissimus Rex Hungariae inclytae recordationis descendere fecerat, ibi et nunc descendent et resideant modo praemisso tanquam Nobiles Regni nostri conferendo et dando eis ibi terras Castrorum Udvarcicorum Reginalium, et alias terras Conditionariorum nostrorum, aut hominum nobilium, sine haerede decedentium, quamlibet illarum cum pertinentiis, et utilitatibus suis, Sylvis videlicet, Foenetis, et piscaturis, quas eorundem descensus incluserit, quae nostrae Collationi de jure dignoscuntur pertinere, remanentibus juribus et possessionibus Monasteriorum et Ecclesiarum omnium semper salvis. Dedimus insuper et contulimus eisdem vacuas terras nobilium Jobbagionum Castri tales, quae a tempore Tartarorum vacuae perstiterunt, et fructuosis utilitatibus carent, videlicet piscaturis et Silvis lucrativis, ita tamen, quod iisdem Nobilibus et Jobbagionibus Castrorum, nos pro talibus vacuis terris ipsorum, aut justum pretium persolvemus, aut Concambium aequivalens conferemus, quas omnes iidem Domini et Nobiles de Comanis, de modo et quolibet generatione ipsimet inter se divident, pro modo et qualitate cujuslibet, sine statu. Tales vero terras vacuas nobilium et Jobbagionum Castrorum, quae fructuosis vigent utilitatibus, et abundant, piscaturis videlicet, et Syviss indensis, quemad modum est praemissum, et etiam terras tales, super quibus iidem nobiles et Jobbagiones castri, dominalia, aut populos seu villam habent, sive in aliis minoris utilitatis existant, easdem tales terras ipsi quidem Nobiles et Jobbagiones castri, quorum fuerint, libere et pacifice inter eosdem Comanos possidebunt, quod et praedicti Domini de Comanis, et generaliter omnes nobiles Comanorum consenserunt, ut ad praesens inter ipsos et eosdem Nobiles mutua Compaternitas, et Cognationis affinitas in futurum contrahatur, et major inter illos dilectio et amicitia propagetur. Verum ut iidem nobiles et Comani aequali praerogativa libertatis gratulentur: Praecisse expressimus; quod Domini et Nobiles Comanorum Universi et Singuli ad nostrum exercitum, ad quem nos personaliter accesserimus, venire teneantur, sicut caeteri nobiles Regales Servientes, et si qui ex iisdem negligentes exstiterint, eandem ultionem, idemque judicium patientur, quam vel quod incurrent alii Nobiles Regni nostri, qui non veniendo exstiterint negligentes. Caeterum cum super Articulo restitutionis Captivorum Christianorum, quem Dominus Legatus praecipuum et maximum prae caeteris reputabat, ad Nostram et venerabilium Episcoporum, et Caeterorum Praelatorum, ac Baronum nostrorum instantiam idem Dominus Legatus paternaliter condescendit hoc modo: quod captivis, quos in Regno et Terris nostris Christianos quocunque modo retinebant, praecise et absolute reddere, nec retinere tenebuntur, alios vero extraneos captivos suos in extraneis Regnis captos ut suos retinebunt. Ad hoc, quia praedictae septem Generationes Comanorum in locis diversis, et in pluribus Processibus, utpote: Domini Archi Episcopi Colocensis et Venerabilium Patrum Dominorum Varadiensis, Agriensis, Csanadiensis, et Vaciensis Episcoporum residebunt, et descendent, Volumus eodem Domino Legato annuente, ut unus-quisque eorumdem Venerabilium Patrum accedat ad Generationem, in sua dioecesi descendentem, cum uno Domino Barone nostro et duobus servientibus, de Regni nobilibus fidedignis, et idem nondum baptisatis, sacri Baptismatis inponat sacramentum, et tam super

7 7 captivis, qui in regno, et terris nostris fuerunt captivati, remittendis, quam etiam super vacuis terris nobilium praetaxatis, quas modo praemisso eorumdem Comanorum descensus incluserit, videant et inquirant omnimodam veritatem, et demum nobis fideliter debeant remandare, ut nos iisdem Nobilibus regni nostri, quorum terrae fuerint, sciamus in pretio vel in Concambio respondere. Nec hoc praetermittimus, quod iidem Domini de Comanis, et Nobiles et Universitas Comanorum judicio Palatini regni Nostri, qui fuerit pro tempore constitutus, subjacebunt; sicut tempore Belae regis, avi nostri, fuerat institutum; qui quoslibet cum incolis regni nostri, in omnibus regni articulis judicabit, assidente ei judice seu principe, qui in generatione qualibet fuerit institutus, prout a tempore avi nostri exstiterat observatum, hoc duntaxat excepto, quod si lis inter duos nobiles Comanorum super effusione sanguinis, vel aliquo casu incident, ex tum eundem solus Judex illius generationis, qui de parte Rei exstiterit, judicabit, nihilque eorundem Dominorum nobilium Comanorum litibus percipere poterit Palatinus, et si alter hujusmodi Dominorum inter se litigantium sententiam Judicis suae generationis refutaret, ad nostram praesentiam evocando, extunc eosdem duos nos personaliter, assidente Nobis similiter Judice generationis suae, judicabimus justitia mediante; hoc specialiter declarato, quod si in alterum talium Dominorum Nobilium Comanorum effusio sanguinis immineret, et idem praetimens mortem ad nos confugeret, possit incidenter ex tunc hujusmodi effusionem sanguinis per hoc, quod ad nos pertinet, evadere. Sed nihilominus dedebit exulari, et sic manendo extra regnum tamquam exul requiret gratiam redeundi ab iis, contra quos, excesserat, si poterit obtinere. Sed interim donec obtinebit, non in Regno, sed extra regnum manebit; si vero persona excedentis talis fuerit, pro qua intercessores de Dominis et hujusmodi nobilibus Comanorum statim, quam ad nos confugerit, accesserit veniam super exsolutione excedentis postulantes, ex tunc talis excedens ab hujusmodi exilio erit absolutus, sed de rebus et Bonis suis ei, in quem excessit, ut praemisimus, satisfaciet. Porro assumsimus et assumimus quod neminem de servis eorundem Dominorum et Nobilium de Comanis, si ad nos venerit recipiemus, nec Barones nec Nobiles Regni Nostri eosdem recipere poterunt vel tenere, imo eosdem servos cum universis rebus suis, apud quoscunque inventi fuerint, restituere tenebuntur Villas etiam quas a quibusdam ex eis, quae noatrae collationi de jure spectant, abstulerant, eisdem, a quibus abstuleramus restitui faciemus. Ceterum quoniam praedicti Domini de Comanis, et Nobiles Comanorum, ac eadem cum Nobilibus regni perfruantur libertate, statuimus; ut, sicut a tempore Sanctorum regum progenitorum nostrorum supra regni Nobiles, et eorum populos nec per nos, nec per regei Barones descensus fieri debuit vilolentus, ita et supra eosdem Dominos nobiles de Comanis, ac eorumdem populos, nec per nos et Dominam Reginam charissimam Consortem Nostram, et Nostros Barones descensus violentus fieri non possit, nec debeat ullo modo. In super etiam terras et possessiones, quas hactenus ex collatione progenitorum nostrorum et nostra cum privilegiis eorundem, et nostro vel aliquibus aliis evidentibus Inatrumentis, juste et pacifice possidere dignoscuntur, easdem possidere valeant et habere. Ut igitur series hujusmodi ordinationis per nos factae robur obtineat perpetuae firmitatis, praesentes concessimus Litteras duplici Sigilli nostri munimine roboratas. Datum per manus discreti viri magistri Nicolai, Aulae Nostrae Vice- Cancellarii, dilecti et fidelis nostri. Anno Domini M.CC.LXXIX. quarto Idus Augusti, regni autem nostri anno septimo. S hogy valóban IV. László királyunk eme oklevelében emlitett nemesi s minden egyébb szabadságaik a jászkúnoknak szokásba is mentek, s meger.sitettek; bizonyitja I. Károly királyunknak mindjárt közlend. oklevele, melly által 1323-dik évben, az abban megnevezett jászsági lakosokat Kewerge hatalma, birodalma s itélete alól kivette, azokat a többi fegyverkezni s hadakozni tartozott jászokhoz hasonlókká tette; s.t hogy magoknak kapitányt is választhassanak, s azt egyedül csak bemutatni, bejelenteni tartozzanak királyainknak, megengedte; melly kapitány nevezetet tisztjeik máig is fenntartják. Emez oklevél következ. tartalmú: CAROLUS Dei Gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Serviae, Gallitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex, Princeps Salernitanus, et Honoris ac Pontis Sancti Angeli Dominus, omnibus Christi fidelibus tam praesentibus, quam futuris praesentem paginam inspecturis Salutem in omnium Salvatore. Solet Excellentia Regia subditorum onera sublevare, ut ex hoc sic animus famulantium augeatur; proinde ad universorum notitiam tenore praesentium volumus pervenire, quod accedentes ad nostram praesentiam Larsan filius Zoran, Joachan filius Furdach, Jacobus filius Keskene, Chareth filius Arbulthan, Demetrius filius Subul, Stephanus filius Beegsan, Paulus filius Mokzun, Andreas filius Chalean Zackaran, et Georgius filius ejusdem, Demetrius filius Keyan, Stephanus filius Kurman Hurz, Arpan, Andreas Zuakan, Zaduch filius Chalchen, Georgius filius Magyar et Petrus filius Chamaz, Jassones fideles nostri, suo et fratrum, cognatorum, Proximorum et Sociorum suorum nomine, de Generatione ipsorum, humiliter nos petentes, cum instantia supplicarunt, ut ipsos eximendo a potestate, Dominio et Jurisdictione filiorum Kewerge et aliorum quorumlibet in Statum et Caetum Jassonum specialiter Regise Majestati exercituare debentium, transferre de benignitate Regia dignaremur. Nos siquidem qui ex debito suscepti regiminis justas fidelium nostrorum preces audire, et exaudire teneamur, auditis petitionibus eorumdem Jazygum, revocatisque in memoriam fidelium servitiorum ipsorum meritis quae iidem Jazones et tota Generatio eorum, in diversis expeditionibus nostris, locis et temporibus admodum opportunis, cum morte quamplurimorum fratrum et proximorum suorum, et effusione sangvinum eorum, supremae fidelitatis affectu exhibuerunt et etiam impenderunt; volentes eorumdem servitiis meritoriis Regiae Gratiae occurrere favore; ipsos praenominatos Jazones, et eorum fratres, cognatos proximos et socios, nec non haeredes et posteritates suas, et eorum cujuslibet universas, eximendo, et retrahendo a potestate, dominio et jurisdictione praedictorum filiorum Kewerge, per quos ipsos Jazones nimium oppressos et humiliatos videbamus, in statum, numerum et Caetum Jazonum, Regiac Majestati specialiter exercituare debentium, transferendos duximus, et etiam aggregandos, volentes ut iidem Jazones, et tota generatio ipsorum nec non eorumdem haeredes ab omni potestate, Dominio, et

8 8 Jurisdictione aliorum Jazygum quorumlibet, perpetuo exempti, eo semper gaudeant privilegio Libertatis, quo caeteri Jazones nobis exercituare debentes gaudent perenniter et fruuntur; item concessimus eisdem, quod Capitaneum seu Judicem, quemcunque voluerint, Regiae tamen Majestati fidelem, eligendi liberam habeant facultatem, quem postmodum nostrae Celsitudini praesentabunt. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam, praesentes concessimus Litteras, novi autentici, et dupplicis sigilli munimine roboratas. Datum per manus Diacreti viri, magistri Ladislai, Praepositi Albensis, et Aulae Nostrae vice Cancellarii, dilecti et fidelis nostri. Anno Domini a Idus Martii, Regni autem nostri similiter 23-tio venerabilibus in Christo Patribus etc. Desumptum ex Archivo Universitatis I. I. Districtuum Jazygum, et Cumanorum. Per Juratum eorumdem Districtuum Ordinarium Notarium Franciscum Pinthér m. p. Sorban következett királyaink számos kiváltságokkal látták el a jász-kúnokat; nevezetesen I. Lajos 1343 Zsigmond országunk rendei a Rákos mezön V. László I. Mátyás 1469, 1473 s Ulászló 1490, 1491, 1492, 1503, 1505 s 1512-dik években - de ugyan ezen Ulászló király alatt kezdett sorsuk hanyatlani is; alatta hozatott meg a törvény, az 1514-ki VII. Decr, XXIII. 19 czikke azt rendel.: hogy a kúnok és philisteusok mint más lakosok és parasztok adózzanak, tizedet s egyebet fizetni tartozzanak. Hasonló megszoritás érte.ket 1638-ik évben, mikor is a LXVII. t. cz. által arra köteleztettek: miszerint Szathmár-Németi szabad mez. város lakosaival egyenl.en a vármegyékre mindennemb adókat fizessenek, ingyen szolgálatokat tegyenek, s a közikbe szökötteket kiadni tartozzanak. - Ugy látszik azonban, hogy e felhivott két rendbeli t. cz. teljesedésbe nem igen ment, mert az 1514-ki XXIII. czikk hozatala után is a jászkúnok egyre a nádor kormánya alatt maradtak, s igy az ország paraszt lakosaitól megkülönböztettek, s maga az akkori nádor Perényi Imre a törvényczikkeket mint kúnok birája irta alá; továbbá a jászkúnok birtokai a magyar korona jószágaiként tekintetvén királyi administratio alá vétettek, azoktól csak bizonyos évi censust, mint el.bb szokásban volt, a király pénztárába fizetni tartozván. Ulászló utáni királyaink, nevezetesen a philisteusokat János király 1535-ben I. Ferdinand 1553-ban, II. Ferdinánd s 1625-ben; - a nagy kúnokat János király 1527, 1539-ben, I Ferdinánd 1563, Rudolf 1583, - II. Ferdinánd 1629-ben a kis kúnokat hasonlóan régi szabadságaikba visszahelyeztették s minthogy a kis kúnok kiváltságlevelei Eger várának a török általi elfoglalása, s ezeknek az egész vidékeni rablópusztitgatásai miatt elvesztek, azokat II. Ferdinand ben ujolag megújitá. E közben II. Mátyás királyunk Posonyban 1608-ik évbeni megkoronáztatása alkalmával emlék pénzeket veretett, mellyen a 7-ik lapon leirt kún-czimer, s a magyar királyok használta egyébb czimerek világosan láthatók Thurzó Szaniszló nádor pedig 1622-ik évben kelt következ. védlevelével megujitá a kis kúnok korábbi szabadságait. Comes STANISLAUS THURZÓ de Bethlenfalva regni Hungariae Palatinus, et Judex Cumanorum, terrae Scepuziensis ac Comitatus ejusdem perpetuus Comes, nec non Sacratissimi Principis et Domini Domini Ferdinandi secundi, Dei Gratia Electi Romanorum Imperatoris semper Augusti ac Germaniae, Hungariae, Bohemie etc. Regis, Archi Ducis Austriae, Ducis Burgundiae et Intimus Consiliarius, et per Hungariam Locumtenens universis et singulis cujuscunque Status, Gradus, Dignitatis, Honoris, Conditionis et Praeeminentiae Homimbus, praesentes nostras visuris, lecturis, aut legi audituris, Salutem et Gratiam nostram, quibus vero interest, favorem. Adjuk értésekre, hogy az egész kiskunságbeliek alázatosan megtalálván minket, eljöttek mihozzánk, mivel hogy ez ideig bizonytalan helyen való lakásokat, bujdosásokat tellyességgel elunván, és különb külömbféle sok nyomorúságokat elunván, elakarván már t.lök távoztatni, Misére, Lajosra, Kotserra, Karára, Pálkára, Kisszállásra, Ferenczszállásra, Fülöpszállására, Szabadszállására, Szent Miklósra, Törtelyre, Bösztörre, Laczházára, Kerekegyházára, Kis Balásra, Jakabszállásra és Matkára, mint. nékiek régi és ezel.tti lakóhelyekre a kiskunságban honnan.k és az régi elejek származott, most is megujjobban vissza akarnak jönni Felsége kegyelmes engedelméb.l, és magunk mint F.ispányok akarattyából s jó tettszéséb.l, magok saját elejeknek lakóhelyeket felakarván venni, megszállani igyekezik; kiknek, minthogy ennek el.tte régi Elejek mindenkor szép szabadságban, nemességben, jó dicséretes egyéb szép rendtartásban, igazságban, szokásban, és egyébbféle Immunitásban éltenek és voltanak; kiknek azért mi is, ezeneknek a felül megirt helyekben lakozandó személyeknek, mind fejenként, mint igaz kunoknak, és azok után való következend. maradékoknak is, és régi elejökt.l maradott igazságokat, nemességeket, és egyébbféle szabadságokat tellyességgel helybenhagyván, megengedtük: hogy valakik a kunság közzé lakóul ujonnan ismét oda jönnek, és ez uton jönni igyekeznek, kiki szabadon és bizvárt a mi engedelmünkb.l oda szállhasson, és oltalmunk s gondviselésünk alatt lévén, és ezután megmaradván az országnak javáért is jövend.ben napról napra ott épithessenek fel: azért mi is a felül meg irt rendbelieket igen serio intyük, s.t Nádorispánságunknak tiszti szerint, a kiknek illik, hagyuk és parancsoljuk, hogy a megnevezett kiskunságbelieket, contra tenorem praesentium, ennek utánna senki régi szabadságokban nemességekben és egyébbféle szokásokban semmiféleképpen meg ne háborgassa, és háborgatni akármiféle módon ne engedje, sem pedig vám és egyébb adónak megadására ne kénszeritse, mivel régi elejek is nemes és szabadszemélyek voltak, és e félével nem tartoztak; e félével meg ne bántsák.ket is, vagy valami módon 19 Philistaei et Cumani, ac caeteri Jobagiones Regiae Majestatis, ubilibet residentes, - - tam ad censuum et munerum, nonarumque solutionem; quam etiam servitiorum eahibitionem, inatar aliorum Colonorum et rudticorum sint obligati. 20 L. Korabinsky i. m l.

1 * Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. *

1 * Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. * 1 Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem Váradi Keserűy Péternek nemességet adományoz. Kolozsvár, 1607. június 2. N os Sigismundus Rakocy Dei gratia Princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae Dominus

Részletesebben

Öt erdélyi püspök rangemelése.

Öt erdélyi püspök rangemelése. Öt erdélyi püspök rangemelése. (Öt czimer-képpel.) Ha végig tekintünk Erdély püspökeinek a legrégibb kortól napjainkig terjedő hosszú névsorán, nemcsak az kelti fel csodálatunkat, hogy benne oly nevekkel

Részletesebben

KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE VI. KÖTET 1603 1698. Ára 2 frt. KOLOZSVÁR

KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE VI. KÖTET 1603 1698. Ára 2 frt. KOLOZSVÁR SZÉKELY OKLEVÉLTÁR KIADTA A SZÉKELY TÖRTÉNELMI PÁLYADÍJ-ALAP FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA SZERKESZTETTE D R. SZÁDECZKY LAJOS VI. KÖTET 1603 1698. Ára 2 frt. KOLOZSVÁR AJTAI K. ALBERT KÖNYVNYOMDÁJA 1897 ELŐSZÓ.

Részletesebben

A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. DÖBREHTEI GÁBOR, Hl VT SZKIIKESZTO Fi:i/li;iiKLl':Ki<: ALATT. MÁSOD KÖTET.

A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. DÖBREHTEI GÁBOR, Hl VT SZKIIKESZTO Fi:i/li;iiKLl':Ki<: ALATT. MÁSOD KÖTET. K I A D T A A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. DÖBREHTEI GÁBOR, Hl VT SZKIIKESZTO Fi:i/li;iiKLl':Ki

Részletesebben

KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI HOSPESKÖZÖSSÉGEKBEN*

KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI HOSPESKÖZÖSSÉGEKBEN* DR. LÁSZLÓ BALÁZS KATONAÁLLÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG AZ ÁRPÁD-KORI * 1. A HOSPESEKRŐL ÉS A HOSPESKÖZÖSSÉGEKRŐL ÁLTALÁBAN Az Árpád-kor évszázadai során Magyarország területére különböző népcsoportok vándoroltak

Részletesebben

KÖZÉPKORI MEZŐVÁROS A SZÉKELYFÖLDÖN

KÖZÉPKORI MEZŐVÁROS A SZÉKELYFÖLDÖN RDÉLYI TUDOÁNYOS FÜZTK 223 BNKŐ LK DTR ISTVÁN SZÉKLY ATTILA KÖZÉPKORI ZŐVÁROS A SZÉKLYFÖLDÖN AZ RDÉLYI ÚZU-GYSÜLT KIADÁSA KOLOZSVÁR 1997 2 egjelent az Országos Tudományos Kutatási Alap és a Pro Professione

Részletesebben

Kovács József. Visitatio canonica a gyulai plébánián

Kovács József. Visitatio canonica a gyulai plébánián Kovács József Visitatio canonica a gyulai plébánián Édesapám emlékének Kovács József Visitatio canonica a gyulai plébánián (1715 1993) Szeged, 2011 Szeged-Csanádi Egyházmegyei Könyvtár I. Gerhardus Kiadó

Részletesebben

Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat] HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT, UTQUE ERUDITI PATRIAE VIRI, ET QUI ID AD SE

Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat] HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT, UTQUE ERUDITI PATRIAE VIRI, ET QUI ID AD SE 3 4 Q[uod] D[eus] B[ene] V[ertat] HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT, UTQUE ERUDITI PATRIAE VIRI, ET QUI ID AD SE PERTINERE EXISTIMABUNT, SYMBOLA SUA CONFERRE VELINT,

Részletesebben

Késő középkori leírások Erdély-képe

Késő középkori leírások Erdély-képe Csukovits nikő Késő középkori leírások rdély-képe A neves humanista, Aeneas Sylvius Piccolomini a táj iránti érzékenységben magánemberként és a tudományos földleírás művelőjeként egyaránt a 15. század

Részletesebben

Kosztolányi Világtalálkozó 2003. június 7.

Kosztolányi Világtalálkozó 2003. június 7. Kosztolányi Világtalálkozó 2003. június 7. Szerkesztette: Kosztolányi Zoltán, Budapest 2 Tartalomjegyzék I. Előzmények, meghívólevelek II. III. IV. Kosztolányi Zoltán (Auckland) - megnyitója Kosztolányi

Részletesebben

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42.

ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALAI GYŰJTEMÉNY 42. ZALAI TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALAEGERSZEG, 1997 Szerkesztő: KÁLI

Részletesebben

VÁSÁRHELYI GERGELY PÁLYÁJA (1560-1623)

VÁSÁRHELYI GERGELY PÁLYÁJA (1560-1623) HOLL BÉLA VÁSÁRHELYI GERGELY PÁLYÁJA (1560-1623) Az örökké vándorló" Vásárhelyi Gergely irodalomtörténetírásunk kevésbé ismert alakjai közé tartozik. A XVI-XVII. század fordulóján színre lépő második jezsuita

Részletesebben

SZERKESZTIK és KIADJAK. SXMÉN DOMOKOS és PÉTERFI DÉNES. XII. K Ö T E T. / . y? ízni&b - ^ AV- KOLOZSVÁRT. MTOJAATOTT K, PAPP MtKLÓSMÁL. i & r *7.

SZERKESZTIK és KIADJAK. SXMÉN DOMOKOS és PÉTERFI DÉNES. XII. K Ö T E T. / . y? ízni&b - ^ AV- KOLOZSVÁRT. MTOJAATOTT K, PAPP MtKLÓSMÁL. i & r *7. SZERKESZTIK és KIADJAK + SXMÉN DOMOKOS és PÉTERFI DÉNES. XII. K Ö T E T. / - ^ AV-. y? ízni&b KOLOZSVÁRT. MTOJAATOTT K, PAPP MtKLÓSMÁL i & r *7. TARTALOM. Lap. I. Egyházi dolgozatok gyakorlati használatra

Részletesebben

I. ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK

I. ALAPVETŐ IMÁDSÁGOK OREMUS HAGYOMÁNYHŰ RÓMAII KATOLIIKUS IIMAKÖNYV OPPUSS HUNGARIIAE SSACRAE 2 Előszó Ez az imakönyv elsősorban azoknak készült, akik a hagyományos katolikus lelkiséget és liturgiát kívánják ápolni. Az ő lelki

Részletesebben

1. 1. Az értekezés célkitűzései, forrásai, módszerei

1. 1. Az értekezés célkitűzései, forrásai, módszerei 1. BEVEZETÉS 1. 1. Az értekezés célkitűzései, forrásai, módszerei A magyar történettudomány 19. század utolsó harmadára tehető kialakulásától kezdve történetíróink változó intenzítással foglalkoztak a

Részletesebben

Bakk István A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében

Bakk István A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében Bakk István Bakk István A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében A Pálos Rend szerepe a magyar nemzet életében A Hagia Szophia A trónoló Jézus képe A Pantokrátor Krisztus a Szent Koronán Szent Özséb

Részletesebben

Az egyezség 1707 április 25-én történt KolozsvárI. Az

Az egyezség 1707 április 25-én történt KolozsvárI. Az 410 Rákosi Péter Vásárhelyról ápr. 17 éról írt levelében részletes jelentést tesz az ott történtekról. Elmondja, hogy Kolozsvári részletesen elóadta útját, fáradságát, pironságait s hogy sokszor kérte

Részletesebben

Nagy Lajos tatár hadjáratai

Nagy Lajos tatár hadjáratai S TUDIA C AROLIENSIA 2006. 3-4. Nagy Lajos tatár hadjáratai V ÁSÁRY I STVÁN Dzsingisz kánnak, a mongol-tatár világhódítónak birodalma halálakor (1227) már Ázsia jelentôs részére kiterjedt, de fiai és unokái,

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Párhuzamos gondolatok Attiláról, Szent Istvánról *

Párhuzamos gondolatok Attiláról, Szent Istvánról * Műhely Szabados György SZABADOS GYÖRGY Párhuzamos gondolatok Attiláról, Szent Istvánról * Sándor kevés esztendők alatt világi monarchává lett, Julius császár kicsiny ideig világbiró rómaiakat maga alá

Részletesebben

Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos

Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos I Purchased for the Library of the University of Toronto from the Széchenyi-Canadian Trust Fund Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 6. I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 6 I. A katonai büntetőjog helye és szerepe a jogrendszerben 9 II. A katonai igazságszolgáltatás kezdetei a Mohács előtti Magyarországon 14 II/1. A magyar hadsereg büntetőjoga és

Részletesebben

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844

MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 MAGYAR TÖRTÉNETI ÉLETRAJZOK ZICHY ANTAL GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉLETRAJZA (1791-1860) I. KÖTET 1791-1844 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT MEGBIZÁSÁBÓL SZERKESZTI SZILÁGYI SÁNDOR

Részletesebben

K0S8UTH A MAGYAR EMIGRATIO SZOLLOSY FERENCZ, TÖKÖK FÖLDÖK. (FÜGGELÉK: ÚTIRAJZOK.) LIPCSE, 1870. A MAGYAR EMIGRATIO TAGJA.

K0S8UTH A MAGYAR EMIGRATIO SZOLLOSY FERENCZ, TÖKÖK FÖLDÖK. (FÜGGELÉK: ÚTIRAJZOK.) LIPCSE, 1870. A MAGYAR EMIGRATIO TAGJA. K0S8UTH ES A MAGYAR EMIGRATIO TÖKÖK FÖLDÖK. SZOLLOSY FERENCZ, A MAGYAR EMIGRATIO TAGJA. (FÜGGELÉK: ÚTIRAJZOK.) LIPCSE, 1870. KOSSUTH És A MAGYAR EMIGRATIÓ TÖRÖK FÖLDÖN. KOSSUTH ES A MAGYAR EMIGRATIO

Részletesebben

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA:

KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. IRTA: KASAI ÍRÓK. A MOHÁCSI VÉSZTŐL MAIG. IRTA: HAMVAI KOVÁCS ZSIGMOND. A KASSAI KAZINCZY KÖR TÁMOGATÁSÁVAL. KASSA, 1907. Alkalmam volt a H. Kovács Zsigmond ur által szerkesztett s kiadásra készen álló Kassai

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

ELSŐ Z Á Z A D. XII. Évfolyam I. 2013. tavasz

ELSŐ Z Á Z A D. XII. Évfolyam I. 2013. tavasz ELSŐ Z Á Z A D XII. Évfolyam I. 2013. tavasz Ez a lap üres Impresszum Az Első Század Online az ELTE BTK HÖK tudományos folyóirata. Alapesetben az ELTE BTK doktoranduszainak dolgozatai, illetve a Tudományos

Részletesebben

ÉPÍTETT TÁJAK (5. BEFEJEZő RÉSZ)... REJTÉLY VAGY ÁLDOZAT? (AZ ANONYMUS KÉRDÉS)... SZÁZ ÉV, AVAGY HOVÁ TűNT A HONFOGLALÓ...

ÉPÍTETT TÁJAK (5. BEFEJEZő RÉSZ)... REJTÉLY VAGY ÁLDOZAT? (AZ ANONYMUS KÉRDÉS)... SZÁZ ÉV, AVAGY HOVÁ TűNT A HONFOGLALÓ... MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM 3 Elhunyt FORRAI SÁNDOR, a rovásírás-kutatás legnagyobb magyar alakja Forrai Sándor 1913. március 18-2007. május 25. Sanyi bácsi távozott közülünk, békésen, szelíden, ahogyan

Részletesebben

VARGA SZABOLCS VOLT-E A SZENT KORONA PÉCSETT 1529-BEN?

VARGA SZABOLCS VOLT-E A SZENT KORONA PÉCSETT 1529-BEN? VARGA SZABOLCS VOLT-E A SZENT KORONA PÉCSETT 1529-BEN? Az 1526. évi pusztítás emléke még élénken élt a Dél-Dunántúlon, amikor 1529-ben újabb szultáni hadjárat közeledett a Drávához. Habsburg Ferdinánd

Részletesebben

i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii:

i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii: - i &,»'i:!i^7^!'.b:i^j!t'1! r«fi - i:^l:f4as««t«b:4^^(ii: 100 C 00 PH Mb II JÜM 2 8 1966 ^ A ic^33( MAGYAR REMEKÍRÓK A MAGYAR IRODALOM FMVEI Sajtó alá rendezik Alexander Bernát Ang^'al Dávid Badícs

Részletesebben