A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV"

Átírás

1 A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS A KOMBINÁLT CD/UV SPEKTROSZKÓPIA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KÉMIAI ANALÍZISBEN PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HORVÁTH PÉTER TÉMAVEZETŐ: DR. GERGELY ANDRÁS A KÉMIAI TUDOMÁNY KANDIDÁTUSA SEMMELWEIS EGYETEM, BUDAPEST DOKTORI ISKOLA PROGRAM: A GYÓGYSZERÉSZETI TUDOMÁNYOK KORSZERŰ KÉRDÉSEI GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZET 2000

2 A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS KOMBINÁLT CD/UV SPEKTROSZKÓPIA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KÉMIAI ANALÍZISBEN Írta: Horváth Péter Témavezető: Gergely András, a kémiai tudományok kandidátusa Budapest, Semmelweis Egyetem Doktori Iskola, 2000 Program:A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai A kiroptikai spektroszkópia dinamikusan fejlődő területe a kiroptikai analízis. Korábban ezt a módszert elsődlegesen molekulák szerkezetének meghatározására alkalmazták, azonban napjainkban egyre nő az igény -elsősorban a gyógyszeripar részéről- az enantiomer tisztaság precíz meghatározására. Az elválasztástechnikai eljárások egyre gyakrabban alkalmazzák a kiroptikai detektálást, amely módszer egyik legfontosabb előnye, hogy királis anyagok szelektív mérését teszi lehetővé, továbbá az, hogy segítségével az enantiomer arány az izomerek elválasztása nélkül is meghatározható. Célkitűzéseink között szerepelt, hogy -a technikai feltételek megteremtése után- új módszerek kifejlesztésével a kiroptikai spektroszkópia gyógyszeranalitikai lehetőségeire felhívjuk a figyelmet. Legfontosabb eredményeink közé soroljuk, hogy Magyarországon elsőként, de nemzetközi viszonylatban is az elsők közt oldottuk meg a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia /HPLC/ és a cirkuláris dikroizmus /CD/ spektroszkópia, mint detektálási eljárás összekapcsolását. Fentiek eredményeként az elválasztástechnikában általánosan alkalmazható csúcshomogenitás vizsgáló módszer kidolgozására nyílt lehetőség, amely a szimultán kettős CD/UV detektáláson és az azt követő hányadosképzésén alapuló vizsgáló eljárás. A módszer továbbfejlesztésével átfedő kromatográfiás csúcsok dekonvolucióját is sikerült elvégezni. Szintén a csúcshomogenitás ellenőrzésére alkalmas a CDspektrumok nagy sebességgel történő regisztrálása, amely eljárás a látszólag homogén kromatográfiás csúcsok esetében is jól alkalmazható. A fentiek mellett számot adok a CD spektroszkópia közvetlen alkalmazási lehetőségeiről is, mint például kémiai egyensúlyok vizsgálatáról és egy új elven alapuló, enantiomer tisztaság meghatározásra alkalmas módszerről is. 1

3 Method developments and applications of cicular dichroism and simultaneous dual CD/UV spectroscopy in analytical chemistry PÉTER HORVÁTH SEMMELWEIS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL CHEMISTRY TUTOR: ANDRÁS GERGELY C.SC. SEMMELWEIS UNIVERSITY, SCHOOL OF PH.D. STUDIES PROGRAMME: RECENT TRENDS IN PHARMACEUTICAL SCIENCES CIRCULAR DICHROISM (CD) IS ONE OF THE FEW SENSITIVE INDICATORS OF MOLECULAR CONFIGURATION. CD SPECTROSCOPY HAS THEREFORE LONG BEEN USED FOR STRUCTURE ELUCIDATION. RECENT TRENDS SHOW, HOWEVER, AN ENORMOUS PROGRESS OF CD SPECTROSCOPY IN ANALYTICAL CHEMISTRY, EITHER AS AN INDEPENDENT METHOD, OR AS A DETECTOR IN HYPHENATED SEPARATION TECHNIQUES. ITS USES BECAME ESPECIALLY WIDESPREAD IN PHARMACEUTICAL ANALYSES, SINCE ENANTIOMERIC PURITY IS A CRUCIAL CRITERION OF DRUG QUALITY. Objectives of the present Ph.D. work included fundamental research in CD and related methodologies, but also, its applications in pharmaceutical analysis. A technical prerequisite of our research work was the instrumental hyphenation of separation and chiroptical detection techniques, which has been achieved by the combination of high performance liquid chromatographic and circular dichroism spectroscopic devices. Our home-built apparatus was the first HPLC-CD instrument in Hungary. Its uses allowed the elaboration of a new method for the determination of peak homogeneity, which applies simultaneous, dual CD/UV detection, and a subsequent ratio-formation. An improved version of this method resulted in the deconvolution of overlapping chromatographic peaks. Another type of peak homogeneity control method was elaborated by rapid, on-line recording of CD spectra in the progress of elution, in order to analyse apparently homogeneous peaks. Circular dichroism has also been applied to quantitate enantiomeric purity in composite samples without any separation of the analytes, and also, to determine equilibrium constants of protonating chiral compounds. 2

4 BEVEZETÉS Napjaink gyógyszeriparában jelentős szemléletváltozásnak lehetünk tanúi a királis gyógyszeranyagok és ezen belül is az enantiomer molekulák vonatkozásában. Egyre nagyobb az igény mind a gyártás közbeni, mind pedig a hatósági ellenőrzés során, hogy a gyógyszeranyagok királis tisztaságát szelektív módszerekkel lehessen meghatározni. A legelterjedtebben használt technika erre a célra a királis elválasztástechnika. Az elválasztástechnikában leggyakrabban használt detektorok azonban nem képesek a meghatározandó anyagok királis tulajdonságait mérni, hanem valamilyen más fiziko-kémiai tulajdonság alapján detektálják az anyagokat. A legspecifikusabb detektálási módszer királis anyagok meghatározása során a kiroptikai detektálás. A kiroptikai detektorok elterjedésének azonban gátat szabott azok viszonylag magas ára és a gyakran nem megfelelő érzékenység, valamint az a tény, hogy a műszergyártó cégeknek a viszonylag szűk körű érdeklődés miatt nem érte meg kiroptikai detektorokat fejleszteni. Ez a trend manapság megfordulni látszik és egyre nő az igény az ilyen jellegű készülékek iránt. A műszergyártó cégek közül a japán Jasco cég felismerve ezt az igényt 1998-ban hozta forgalomba az első, kereskedelemben is beszerezhető cirkuláris dikroizmus (CD) mérésén alapuló detektorát. Korábban csak a CDspektropolariméterek részleges átalakításával lehetett HPLC-CD detektorokhoz jutni. 3

5 CÉLKITŰZÉSEK Az Intézetünkben üzemelő Jasco J-720 típusú CDspektropolariméter adottságait, technikai lehetőségeit megismerve célul tűztük ki, hogy: 1 kiaknázzuk a szimultán kettős CD/UV spektroszkópia nyújtotta lehetőségeket, 2 megvizsgáljuk a CD spektroszkópia alkalmazási lehetőségeit egyensúlyi vizsgálatok során, 3 megvalósítsuk a műszer összekapcsolását a nagyhatékonyságú folyadékkromatográffal és a műszert, mint kiroptikai detektort alkalmazzuk. A kiroptikai detektort konkrét célfeladatok elvégzéséhez kívántuk használni, ezért fontosnak tartottuk a módszer korlátainak, általános felhasználási lehetőségeinek feltérképezését. Új, az irodalomban még részletesen le nem írt módszerről van szó, ezért elsődlegesen- általánosan használható elvek kidolgozására kívántunk hangsúlyt helyezni. A műszer technikai adottságait kihasználva meg kívántuk vizsgálni a nagysebességű, on-line spektrumfelvételekkel a kromatográfiás elválasztás közben milyen körülmények között milyen információkhoz juthatunk. A szimultán, kettős detektálás egy új technika, amelynek használatával általánosan is alkalmazható csúcshomogenitási és dekonvoluciós eljárások kifejlesztésére nyílik lehetőség. 4

6 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK CIRKULÁRIS DIKROIZMUS (CD) SPEKTROSZKÓPIA A vizsgált molekulák CD spektrumainak felvétele, elemzése. CD spektrumok ph függésének vizsgálata, protonálódási állandók meghatározása. Enantiomertisztaság közvetlen meghatározása kettős CD/UV spektroszkópiával NAGYHATÉKONYSÁGÚ FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA Királis detektorral mérhető anyagok elválasztása normál és fordított állófázisú akirális valamint királis rendszerekben. HPLC-CD/UV MÓDSZER On-line, nagysebességgel történő spektrumfelvétel áramló rendszerből. CD spektrumok felvétele stop-flow módszerrel. Szimultán kettős CD/UV detektálás. AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE - A kromatogramok kiértékelése a Borwin kromatográfiás szoftverrel, - A kettős detektálást követő hányadosképzés és a hányadoskromatogram előállítása valamint az alapvonal korrekció a Microsoft Office 97 Excel programjával, - Az egyensúlyi (protonálódási) állandók meghatározása és a statisztikai paraméterek számolása a STATISTICA 5.0 programcsomaggal történt. 5

7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK EGYENSÚLYI /PROTONÁLÓDÁSI/ ÁLLANDÓ MEGHATÁROZÁSA Meghatároztuk a fenilglicin és a mandulasav protonálódási állandóit. A mandulasav esetében kapott 3,18-as érték valamint a fenilglicin esetében kapott 9,09-es és 1,77-es érték jó egyezést mutat a szakirodalomban fellelhető állandókkal. Méréseink esetében nagy hangsúlyt kapott az a tény, hogy a protonálódó csoportok közvetlenül a kromofór csoporttal szomszédos királis szénatomhoz kapcsolódnak és így a királisan perturbált kromofór csoport változását lehet a CD spektrumokon követni. Fenti mérésekkel optimalizálni lehetett az enantiomertisztasági vizsgálatok mérési körülményeit is. ENANTIOMERTISZTASÁG MEGHATÁROZÁSA ELVÁLASZTÁSTECHNIKA ALKALMAZÁSA NÉLKÜL, SZIMULTÁN KETTŐS CD/UV SPEKTROSZKÓPIÁVAL Új, az irodalomban eddig még nem közölt eljárást dolgoztunk ki enantiomerek tisztaságának meghatározására. A módszer a kiroptikai és az UV abszorpciós jel egyidejű mérésén valamint a két jel hányadosának képzésén alapul. A kapott eredmények függetlenek -a hányadosképzésnek köszönhetően- a minta összkoncentrációjától valamint számos, az analitikus által elkövethető hiba lehetőségét kiküszöböli. A módszer alkalmazhatóságának előfeltétele, hogy rendelkezésre álljon legalább az egyik tiszta enantiomer. Meghatározva ennek a jellemző hányados értékét, a 6

8 másik izomer hányadosa egyértelműen megadható, mivel a hányadosok értéke abszolút értelemben megegyezik, előjelük viszont ellentétes. Az enantiomer összetétel és a hányados értékek között lineáris függvénykapcsolat van, az egyenes racém elegy esetében metszi az abszcisszát. Fontos, hogy a mintát ne szennyezze olyan komponens, amely a mérendő komponens kiroptikai és/vagy abszorpciós jelét zavarja. Zavaró komponens jelenlétében a módszert akirális kromatográfiával kombinálva lehet alkalmazni, ahol természetesen az enantiomerek elválasztása nem feladat, csak az egyéb szennyező komponensek szeparálását kell megoldani. A SZIMULTÁN KETTŐS DETEKTÁLÁS ALKALMAZÁSA ÁTFEDŐ KROMATOGRÁFIÁS CSÚCSOK ANALÍZISÉBEN Hazánkban elsőként, de világszerte is az elsők között oldottuk meg a CD spektroszkópia és a HPLC összekapcsolását. A CD és UV kromatogramokból nyerhető un. Hányados kromatogram alkalmas a csúcshomogenitás ellenőrzésére. A kettős szimultán detektálás, bár elvét tekintve hasonló a diódasoros-detektoroknál alkalmazott módszerhez, annál azonban több információt nyújt. Királis anyagok, de leginkább enantiomerek esetében szelektivitása és specificitása pedig egyedülálló. A kromatográfiás hányadosképzés nem csak az átfedő csúcsok homogenitásának vizsgálatára, hanem azok dekonvoluciójára is alkalmas anélkül, hogy szükség volna a kromatogramok alakját leíró matematikai modellekre és azok paramétereinek becslésére. A hányadosképzésen alapuló 7

9 görbefelbontási eljárás matematikai levezetését szintén elsőként publikáltuk a nemzetközi és a hazai szakirodalomban. ON-LINE NAGYSEBESSÉGŰ CD SPEKTRUMFELVÉTEL ÁRAMLÓ KROMATOGRÁFIÁS RENDSZERBEN A diódasoros-uv detektoroknál alkalmazott eljárás analógiájára megvizsgáltuk a CD spektroszkópia lehetőségeit. Összevetettük a stop-flow és az on-line regisztrált CD spektrumok tulajdonságait. Megállapítottuk, hogy -a jel/zaj viszony alacsonyabb hullámhosszaknál történő csökkenése ellenére is- a nagy sebeséggel felvett spektrumok alkalmasak az anyagok azonosítására. Meghatároztuk a vizsgált modellanyagok esetében az optimális spektrumfelvételi paramétereket, mint pl. az alkalmazható hullámhossz tartományt és a spektrumfelvétel sebességét. A módszer segítségével látszólag homogén kromatográfiás csúcs esetén is ki tudtuk a mutatni szennyező anyagokat, a spektrumok kiválasztott hullámhosszainak hányadosait képezve a csúcshomogenitást nyomon lehetett követni. 8

10 AZ ÉRTEKEZÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ KÖZLEMÉNYEK 1. Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Determination of enantiomeric purity by simultaneous dual circular dichroism and ultraviolet spectroscopy Talanta 44 (1997) Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Characterization of Peak Purity by Fast Multiscan Circular Dichroism Detection Chromatographia 48 (7/8) (1998) Gergely A., Horváth P., Noszál B.: Determination of Peak Homogeneity by Dual Detection Anal. Chem. 71 (8) (1999) Gergely A., Horváth P., Noszál B.: Deconvolution of composite chromatographic peaks by simultaneous dual detections J. Chromatogr. Sci. 38 (10) (2000)

11 AZ ÉRTEKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZLEMÉNYEK 1 Horváth P., Gergely A., Noszál B: Characterization of lactate-guanidinium and lactate-lactate interactions in aqueous solution by spectropolarimetry J. Chem. Soc. Perkin (1996) Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Enantiomer-tisztaság közvetlen meghatározása ellipticitás és abszorpció egyidejű mérésével Acta Pharm. Hung. 68 (1998) Gergely A., Zsila F., Horváth P., Szász Gy.: Determination of absolute configuration of ketamine enantiomers by HPLC-CD-UV technique Chirality 11(10) (1999) Zsila F., Gergely A., Horváth P., Szász Gy.. Separation and identification of tofisopam stereoisomers by hyphenated HPLC-CD technique J. Liq. Chromatogr. 22 (5) (1999) Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Noszál B: Acid-base Properties of Biological Phenyl-alkyl-amines, Characterised by CD-pH titrations J. Chem. Res. (1999) Gergely A., Hegedűs H., Horváth P., Noszál B., Szász Gy., Zsila F.: Újabb kiroptikai módszerek a gyógyszeranalízisben Acta Pharm. Hung. 69 (1999) Szentesi A., Gergely A., Horváth P., Szász Gy.: Determination of 4-3-ketosteroids based on oxime formation by difference circular dichroism spectroscopy Fresenius J. Anal. Chem. 368 (2000)

12 ELŐADÁSOK, POSZTERBEMUTATÓK 1. Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Characterization of chromatographic peak purity by chiroptical methods. Balaton Symposium `97 on High Performance Separation Methods Siófok, szeptember Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Noszál B.: Determination of chiral amines by 2,4-dinitrophenyl derivation and CD spectroscopy. 6 th International Conference on Circular Dichroism, Molecular Homochyrality Pisa, Italy szeptember Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Characterization of chromatographic peak purity by chiroptical-optical methods. 10 th International Symposium on Chiral Discrimination Vienna, Austria augusztus Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Noszál B.: Determination of phenyl-alkyl-amine stereoisomers of related chiral and pharmacological properties. Interdisciplinary Symposium on Biological Homochirality Modena, Italy szeptember Noszál B., Erdélyi M., Horváth P.: Individual chiroptical characteristics of unseparable triplet rota-microspecies. 10 th International Symposium on Chiral Discrimination Vienna, Austria augusztus Noszál B., Erdélyi M., Horváth P.: Amino acid rota-microspecies: sovereign chiral entities. Interdisciplinary Symposium on Biological Homochirality Modena, Italy szeptember Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Átfedő kromatográfiás csúcsok felbontása szimultán kettős detektálással MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának ülése Budapest, szeptember Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Kromatográfiás csúcshomogenitás kiroptikai meghatározása. MTA Elválasztástudományi (Kromatográfiai) valamint Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottságának Előadóülése Budapest, december 9 9. Horváth P., Gergely A.: Laktát ionok biomolekulákhoz történő kötődésének vizsgálata spektropolarimetriás módszerrel. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus IX. Budapest, szeptember Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Takácsné Novák K., Noszál B.: Deprenil és más fenil-alkil-aminok protonspeciációja UV/CD-pH titrálással. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus X. Budapest, május Gergely A., Hegedűs H., Horváth P., Noszál B., Szász Gy., Szentesi A., Zobin Á., Zsila F.: A CD detektálás néhány előnyös alkalmazása a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiában. Congressus Pharmaceuticus Hungaricus XI. Siófok, október

13 12. Szentesi A., Gergely A., Szász Gy. Horváth P.: 4-3-ketoszteroidok differencia CD spektroszkópiás meghatározása MKE Fiatal Kémikusok Előadóülése Budapest, november Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Kiroptikai módszerek alkalmazása a kábítószerek analitikájában MKE Analitikai Napok Budapest, 1999 február Gergely A., Horváth P., Noszál B.: A kiroptikai spektroszkópia analitikai alkalmazásai ennatiomerek tisztaságának meghatározására anizotropia faktor mérésével. MKE Vegyészkonferencia Eger, július Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Takácsné Novák K., Noszál B.: (-)Deprenil és más fenil-alkil-aminok speciációja valamint kiroptikai tulajdonságaik jellemzése UV/CD-pH titrálással. MKE Vegyészkonferencia Eger, július Horváth P., Gergely A.: Enatiomertisztaság vizsgálata elválasztástechnika alkalmazása nélkül. II. Clauder Ottó Emlékverseny Budapest, július Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Takácsné Novák K., Noszál B.: (-)Deprenil és más fenil-alkil-aminok speciációja valamint kiroptikai tulajdonságaik jellemzése UV/CD-pH titrálással. III. Clauder Ottó Emlékverseny Budapest, szeptember Horváth P., Gergely A., Noszál B., Szentesi A.: A CD/UV kettős detektálás néhány előnyös alkalmazási lehetősége MET. Elválasztástudományi vándorgyűlés Visegrád, 2000 november Szentesi A., Gergely A., Horváth P., Mátyus P., Szász Gy.: Szteroid-oxim izomerek moláris CD és UV értékeinek meghatározása a vegyületek izolálása nélkül MET. Elválasztástudományi vándorgyűlés Visegrád, 2000 november Gergely A., Horváth P., Noszál B.:Kiroptikai detektálás. Kromatográfiás Ankét `97 Budapest, november Gergely A., Horváth P.: Some analytical application possibilities of circular dichroism to the analysis of drugs. III.Semmelweis Scientific Fair Budapest, április Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Takácsné Novák K., Szökő É., Noszál B.: Chiroptical characterization and speciation of (-)Deprenil and related phenyl-alkyl-amines by UV/CD-pH titration. V.Semmelweis Scientific Fair Budapest, szeptember Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Noszál B.: Determination of chiral amines by 2,4-dinitrophenyl derivation and CD spectroscopy. VI.Semmelweis Scientific Fair Budapest, november Horváth P., Gergely A., Noszál B.: Characterization of chromatographic peak purity by chiroptical-optical methods. VI.Semmelweis Scientific Fair Budapest, november

14 25. Zsila F., Gergely A., Horváth P., Szász Gy.: Tofizopam sztereoizomerek CD-detektálással összekötött HPLC-s elválasztása. SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézete és az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály emlékülése Budapest, október Hegedűs H., Gergely A., Horváth P., Noszál B.: Sanger reakció alkalmazása enantiomertisztaság meghatározására CD spektroszkópiás módszerrel. SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézete és az MGYT Gyógyszeranalitikai Szakosztály emlékülése Budapest, október Szentesi A., Gergely A., Horváth P., Mátyus P., Szász Gy.: New data about oxime formation by 4-3-ketosteroids EUFEPS 2000, szeptember Budapest 13

A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS KOMBINÁLT CD/UV

A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS KOMBINÁLT CD/UV A CIRKULÁRIS DIKROIZMUS /CD/ ÉS KOMBINÁLT CD/UV SPEKTROSZKÓPIA FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEI A KÉMIAI ANALÍZISBEN DR. HORVÁTH PÉTER SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERÉSZI KÉMIAI INTÉZET BUDAPEST 2000 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. Doktori (Ph.D.) tézisek

SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. Doktori (Ph.D.) tézisek SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDMÁYK DKTRI ISKLA Doktori (Ph.D.) tézisek A differencia cirkuláris dikroizmus (CD) spektroszkópia alkalmazása gyógyszervegyületek meghatározásában. Sztereoizomerek vizsgálata

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal

Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal A doktori értekezés tézisei Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatográfiás technikákkal Bagócsi Boglárka Kémia Doktori Iskola Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia Témavezető:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

KONFORMER SPECIFIKUS PARAMÉTEREK

KONFORMER SPECIFIKUS PARAMÉTEREK SEMMELWEIS EGYETEM GYÓGYSZERTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori (Ph.D.) tézisek KONFORMER SPECIFIKUS PARAMÉTEREK BEVEZETÉSE ÉS ALKALMAZÁSA BIOLÓGIAILAG AKTÍV VEGYÜLETEK JELLEMZÉSÉBEN MAZÁKNÉ KRASZNI MÁRTA

Részletesebben

& Többkomponens gyógyszerkészítmények vizsgálata UV spektroszkópiával

& Többkomponens gyógyszerkészítmények vizsgálata UV spektroszkópiával & Többkomponens gyógyszerkészítmények vizsgálata UV spektroszkópiával Csábi Júlia Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának hallgatója Bevezetés A gyógyszergyártás egyik, ha nem legfontosabb eleme

Részletesebben

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS

GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS GÁZOK FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓS INFRAVÖRÖS SPEKTROMETRIAI ANALÍZISE Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette: Bacsik Zoltán okl. környezetmérnök Konzulens: Dr. Mink János egyetemi tanár Készült a Pannon

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Előzetes tanulmányok (BSc): Műszeres analitika gyakorlatok inorg.unideb.hu/oktatas Kapcsolódó tanulmányok (MSc): Minőségbiztosítás című előadás Tételek: 1. Minőségbiztosítási

Részletesebben

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) Kromatográfiás módszerek osztályba sorolása 2 Elúciós technika A mintabevitel ún. dugószerűen történik A mozgófázis a kromatogram kifejlesztése alatt folyamatosan

Részletesebben

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1

Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 Dr. Fittler András, Ph.D. 2014. március 03. Publikációk Összesített impakt faktor: 14,624 Összes független idézés: 17 Önidézés: 1 1. Fittler A.: Amfotericin B tartalmú orrspray orrpolyp kezelésére. Gyógyszerészet

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Végzettség:

CURRICULUM VITAE. Végzettség: CURRICULUM VITAE Dr. Horváth Géza Születési hely és idő: Esztergom, 1948. jun. 22. Házas, 1 fiú és 2 leány gyermek Munkahely: Pannon Egyetem, Mérnöki Kar, Vegyészmérnöki és Folyamatmérnöki Intézet, egyetemi

Részletesebben

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu

metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu SZEMÉLYI ADATOK Születési idő, hely: 1988. június 27. Baja Értesítési cím: H-6720 Szeged, Dóm tér 7. Telefon: +36 62 544 339 E-mail: metzinger.aniko@chem.u-szeged.hu VÉGZETTSÉG: 2003-2007: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

Az állófázisok geometriai változatosságának hatása a csúcsalakra folyadékkromatográfiában

Az állófázisok geometriai változatosságának hatása a csúcsalakra folyadékkromatográfiában PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Kémia Doktori Iskola Az állófázisok geometriai változatosságának hatása a csúcsalakra folyadékkromatográfiában PhD értekezés tézisei Sepsey Annamária Témavezető: Dr. Felinger Attila

Részletesebben

Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában

Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában Gyors folyadékkromatográfia; a rövid, kis átmérőjű kolonnák lehetőségei a gyógyszer-analitikában Tézisfüzet Fekete Szabolcs 2011. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt, Fejlesztési Analitikai Osztály Budapesti

Részletesebben

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert.

KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Kurdi Róbert. KIRÁLIS I FORMÁCIÓK TERJEDÉSI MECHA IZMUSA ALKIL-KOBALT-TRIKARBO IL- FOSZFÁ KOMPLEXEKBE Doktori (PhD) értekezés tézisei Kurdi Róbert Pannon Egyetem 2008 1. Bevezetés A kobalt-karbonil vegyületeket gyakran

Részletesebben

ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE

ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE ENANTIOMEREK KIRÁLIS ELVÁLASZTÁSA ÉS MEGKÜLÖNBÖZTETÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Berkecz Róbert Témavezetők: Péter Antal egyetemi tanár Ilisz István egyetemi adjunktus SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 - Beszámoló a WESSLING Nemzetközi Kutató és Oktató Központ Kht. 2006. évi tevékenységéről - 2006. 1 WIREC 2006. évi közhasznúsági jelentés TARTALOMJEGYZÉK Működési feltételeink

Részletesebben

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KROMATOGRÁFIÁS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KÖRNYEZETMÉRNÖK HAGYOMÁNYOS KÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

Szakmai zárójelentés OTKA-PD 76859 sz. pályázat Készítette: Szekeres András

Szakmai zárójelentés OTKA-PD 76859 sz. pályázat Készítette: Szekeres András Szakmai zárójelentés OTKA-PD 76859 sz. pályázat Készítette: Szekeres András A 76859 számú OTKA-PD pályázat során felmértük 60 magyarországi Fusarium verticillioides izolátum fumonizin B1, B2, B3 és B4

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MÓDOSÍTOTT GAUSS-FÜGGVÉNYEK ALKALMAZÁSA KROMATOGRÁFIÁS ELÚCIÓS GÖRBÉK LEÍRÁSÁRA. Osváthné Pápai Zsuzsa

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MÓDOSÍTOTT GAUSS-FÜGGVÉNYEK ALKALMAZÁSA KROMATOGRÁFIÁS ELÚCIÓS GÖRBÉK LEÍRÁSÁRA. Osváthné Pápai Zsuzsa DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI MÓDOSÍTOTT GAUSS-FÜGGVÉNYEK ALKALMAZÁSA KROMATOGRÁFIÁS ELÚCIÓS GÖRBÉK LEÍRÁSÁRA Osváthné Pápai Zsuzsa VESZPRÉMI EGYETEM ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK VESZPRÉM 2002 Bevezetés,

Részletesebben

& Egy VRK módszer stabilitásjelz képességének igazolása

& Egy VRK módszer stabilitásjelz képességének igazolása & Egy VRK módszer stabilitásjelz képességének igazolása Árki Anita, Mártáné Kánya Renáta Richter Gedeon Nyrt., Szintetikus I. Üzem Analitikai Laboratóriuma, Dorog E-mail: ArkiA@richter.hu Összefoglalás

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD

Vezető kutató: Farkas Viktor OTKA azonosító: 71817 típus: PD Vezető kutató: Farkas Viktor TKA azonosító: 71817 típus: PD Szakmai beszámoló A pályázat kutatási tervében kiroptikai-spektroszkópiai mérések illetve kromatográfiás vizsgálatok, ezen belül királis HPLC-oszloptöltet

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra

3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program. és kurzuscím Óra 3 sz. Gyógyszertudományok Doktori Iskola.sz. Program Kód Kurzusvezetö és kurzuscím Óra 2012-13/1 2012-13/2 2013-14/1 2013-14/2 2014-15/1 2014-15/2 0032- KV Dr. Tóthfalusi László 3208 Dr. Farsang Csaba

Részletesebben

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán

Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei. Murányi Zoltán Újabb eredmények a borok nyomelemtartalmáról Doktori (PhD) értekezés tézisei Murányi Zoltán I. Bevezetés, célkit zések Magyarország egyik jelent s mez gazdasági terméke a bor. Az elmúlt évtizedben mind

Részletesebben

Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez

Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez doktori (PhD) értekezés tézisei Béni Áron Témavezető: Dr. Posta József Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai

Részletesebben

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid

SERTRALINI HYDROCHLORIDUM. Szertralin-hidroklorid Sertralini hydrochloridum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.1-1 SERTRALINI HYDROCHLORIDUM Szertralin-hidroklorid 01/2011:1705 javított 7.1 C 17 H 18 Cl 3 N M r 342,7 [79559-97-0] DEFINÍCIÓ [(1S,4S)-4-(3,4-Diklórfenil)-N-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalin-1-amin]

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Horváth Györgyi Születési hely, idő: Kaposvár, 1976. június 21. e-mail: gyorgyi.horvath@aok.pte.hu Nyelvtudás: 2013 angol felsőfokú B típusú orvosi szaknyelvi (Profex) nyelvvizsga

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

GÁZKROMATOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE BIOGÁZOK ELEMZÉSE CÉLJÁBÓL I. KÉSZÜLÉKFEJLESZTÉS

GÁZKROMATOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE BIOGÁZOK ELEMZÉSE CÉLJÁBÓL I. KÉSZÜLÉKFEJLESZTÉS Anyagmérnöki Tudományok, 38/1. (2013), pp. 211 220. GÁZKROMATOGRÁFIÁS KÉSZÜLÉK TOVÁBBFEJLESZTÉSE BIOGÁZOK ELEMZÉSE CÉLJÁBÓL I. KÉSZÜLÉKFEJLESZTÉS DEVELOPEMENT OF GAS CHROMATOGRAPHS FOR BIOGAS ANALYSIS

Részletesebben

Az elválasztás elméleti alapjai

Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás elméleti alapjai Az elválasztás során, a kromatogram kialakulása közben végbemenő folyamatok matematikai leirása bonyolult, ezért azokat teljességgel nem tárgyaljuk. Cél: * megismerni az

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai feldolgozásának kutatása a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztése érdekében

Anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai feldolgozásának kutatása a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztése érdekében Anyagcsere markerek analitikai mérésének és informatikai feldolgozásának kutatása a gombakomposzt gyártástechnológiájának fejlesztése érdekében Project célja A gombakomposzt gyártása során 150-200 tonna

Részletesebben

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért

Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel. Karvaly Gellért Endogén szteroidprofil vizsgálata folyadékkromatográfiával és tandem tömegspektrométerrel Karvaly Gellért Miért hasznos a vegyületprofilok vizsgálata? 1 mintából, kis mintatérfogatból, gyorsan nyerhető

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei

Doktori (PhD) értekezés tézisei Doktori (PhD) értekezés tézisei A SZIMULÁLT MOZGÓÁGYAS FOLYADÉKKROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A GYÓGYSZERIPARI GYAKORLATBAN Írta Temesvári Krisztina Témavezető Dr. Szánya

Részletesebben

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL

KS - 303.150.10 HORDOZHATÓ KIVITEL KS - 303.150.10 24 ÓRÁS, FOLYAMATOS ÜZEMŰ NAGYTÉRFOGATÁRAMÚ AEROSZOL, SZÁLLÓPOR MINTAVEVŐ KÉSZÜLÉK IMMISSZIÓS, MUNKAHELYI ÉS HÁTTÉRSZENNYEZETTSÉGI VIZSGÁLATOKRA HORDOZHATÓ KIVITEL 1. Rendeltetés A KS-303.150.10

Részletesebben

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire

A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai Intézet Ph.D. értekezés tézisei A felületi szabadenergia hatása az előállított pelletek paramétereire Tüske Zsófia Szeged 2006 Bevezetés A szilárd gyógyszerformák

Részletesebben

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával

Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával Pannon Egyetem Vegyészmérnöki Tudományok és Anyagtudományok Doktori Iskola Városi légszennyezettség vizsgálata térinformatikai és matematikai statisztikai módszerek alkalmazásával DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére.

A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A project címe Fluidizációs biofilm reaktor szennyvíz kezelésére. A célkitűzés, a megoldandó probléma A nagy szerves anyag, valamint jelentős mennyiségben nitrogén formákat tartalmazó szennyvizek a települési-,

Részletesebben

Analitikai módszerek a 20. század közepén és az ezredfordulón

Analitikai módszerek a 20. század közepén és az ezredfordulón Analitikai módszerek a 20. század közepén és az ezredfordulón Módszer 1950 Ezredforduló Klasszikus módszerek Gravimetria, titrimetria (vizes közegben, indikátoros végpontjelzéssel) Titrimetria (vizes,

Részletesebben

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban

Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban Biocidok és kábítószerek mérési tanulmánya a gázkromatográfia- tömegspektrometria felhasználásával: elemzésük környezeti vízmintákban Készítette: Balogh Zsanett Edit Környezettudomány MSc Témavezető: Perlné

Részletesebben

Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Fodor Gábor Témavezetők: Dr. Péter Antal egyetemi tanár Dr. Ilisz István habil. egyetemi adjunktus

Részletesebben

NAGYSEBESSÉGŰ HPLC ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA BIOAKTÍV VEGYÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRA

NAGYSEBESSÉGŰ HPLC ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA BIOAKTÍV VEGYÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRA NAGYSEBESSÉGŰ HPLC ELVÁLASZTÁSOK KIDOLGOZÁSA BIOAKTÍV VEGYÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁRA Boros Borbála Ph.D értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS

SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS SZERVES KÉMIAI ANALÍZIS ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŐSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI TANSZÉK Miskolc, 2008. Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás, tárgyjegyzı,

Részletesebben

Kromatográfiás módszerek

Kromatográfiás módszerek Kromatográfiás módszerek Mi a kromatográfia? Kromatográfia ugyanazon az elven működik, mint az extrakció, csak az egyik fázis rögzített ( állófázis ) és a másik elhalad mellette ( mozgófázis ). Az elválasztást

Részletesebben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben

Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Gabonacsíra- és amarant fehérjék funkcionális jellemzése modell és komplex rendszerekben c. PhD értekezés Készítette:

Részletesebben

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével Bartalné Berceli Mónika BME VBK ABÉT NIR Klub, Budapesti Corvinus Egyetem, 2015. október 6. 2. Búza összetétele (sz.a.)

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÉRPLAZMA HOMOCISZTEINSZINT CSÖKKENTŐ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK FORMULÁLÁSI VIZSGÁLATA.

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÉRPLAZMA HOMOCISZTEINSZINT CSÖKKENTŐ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK FORMULÁLÁSI VIZSGÁLATA. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VÉRPLAZMA HOMOCISZTEINSZINT CSÖKKENTŐ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK FORMULÁLÁSI VIZSGÁLATA Budavári Zoltán Készült a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetében Témavezető:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KÉN-, NITROGÉN- ÉS OXIGÉNTARTALMÚ VEGYÜLETEK GÁZKROMATOGRÁFIÁS ELEMZÉSE SZÉNHIDROGÉN-MÁTRIXBAN Készítette STUMPF ÁRPÁD okl. vegyész az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában

Műszaki analitikai kémia. Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában Műszaki analitikai kémia Alapfogalmak a műszeres analitikai kémiában Dr. Galbács Gábor A koncepció 1. Valamilyen külső fizikai hatás (elektromágneses sugárzás, hevítés, elektromos feszültség, stb.) alá

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok.

Szakmai önéletrajz. Nyelvvizsga: Angol orvosi szaknyelv középfok (Bizonyítvány száma: D A 794/1997), orosz alapfok. Szakmai önéletrajz Személyi adatok Név: Dr. Deli József Születési hely, idő: Baja, 1956. március 6. Állampolgárság: magyar Családi állapot: nős, 2 gyermek apja (Orsolya 1985, Kristóf 1988) Lakcím: 7634

Részletesebben

AMIKACINUM. Amikacin

AMIKACINUM. Amikacin 07/2012:1289 AMIKACINUM Amikacin C 22 H 43 N 5 O 13 M r 585,6 [37517-28-5] DEFINÍCIÓ 6-O-(3-Amino-3-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-4-O-(6-amino-6-dezoxi-α-D-glükopiranozil)-1-N-[(2S)-4- amino-2-hidroxibutanoil]-2-dezoxi-d-sztreptamin.

Részletesebben

Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise

Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise Morfinszármazékok konjugált metabolitjainak szintézise Doktori tézisek Dr. Váradi András Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Gergely András egyetemi docens, Ph.D. Hivatalos

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. juhasz.istvan@ektf.hu. Időtartam 2009. szeptember. Főbb tevékenységek és feladatkörök Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Telefonszám E-mail Juhász István 06-36/520-400/ 3077 mellék juhasz.istvan@ektf.hu Szakmai tapasztalat Időtartam 2009. szeptember tanársegéd Előadások és szemináriumok

Részletesebben

A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia

A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia MŰSZERES ANALITIKA ANALYSIS WITH INSTRUMENT A Raman spektroszkópia alkalmazása fémipari kutatásokban Raman spectroscopy in metallurgical research Dénes Éva, Koós Gáborné, Kőszegi Szilvia Kulcsszavak: Raman

Részletesebben

Áttekintő tartalomjegyzék

Áttekintő tartalomjegyzék 4 Áttekintő tartalomjegyzék Új trendek a kromatográfiában (Gyémánt Gyöngyi, Kurtán Tibor, Lázár István) 5 Új technikák és alkalmazási területek a tömegspektrometriában (Gyémánt Gyöngyi, Kéki Sándor, Kuki

Részletesebben

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK. 2015 Waters Corporation 1

QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK. 2015 Waters Corporation 1 QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK 2015 Waters Corporation 1 QDA TÖMEGDETEKTOR TÖMEGSZELEKTÍV DETEKTÁLÁS KROMATOGRÁFUSOKNAK 30 év tapasztalat 37 új szabadalom 2015 Waters Corporation

Részletesebben

Gyógyszerészi kémia szigorlati tételek 2015/2016

Gyógyszerészi kémia szigorlati tételek 2015/2016 Gyógyszerészi kémia szigorlati tételek 2015/2016 1. Szedato-hipnotikus és anxiolitikus hatású vegyületek. A barbitursavszármazékok néhány képviselője. A benzodiazepinek típusai, példákkal. Szerkezet, fizikai

Részletesebben

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

LIPOSZÓMÁT ALKOTÓ LIPIDEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA HPLC-MS MÓDSZERREL

LIPOSZÓMÁT ALKOTÓ LIPIDEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA HPLC-MS MÓDSZERREL Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 1. szám (2013), pp. 143 150. LIPOSZÓMÁT ALKOTÓ LIPIDEK MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁSA HPLC-MS MÓDSZERREL DR. EMMER JÁNOS 1, DR. LOVRITY ZITA 1, JUHÁSZNÉ SZALAI ADRIENN

Részletesebben

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola

Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata. Tóth László Richárd. Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés tézisei Irányítási struktúrák összehasonlító vizsgálata Tóth László Richárd Pannon Egyetem Vegyészmérnöki és Anyagtudományok Doktori Iskola Témavezetők: Dr. Szeifert Ferenc Dr.

Részletesebben

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés

Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében. Doktori (PhD) értekezés Elválasztástechnikai módszerek alkalmazásának gyakorlati kérdései gyógyszeranyagok és -készítmények minőségellenőrzésében Doktori (PhD) értekezés Németh Tamás Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori

Részletesebben

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő.

KS-306.60-WI ELŐNYPONTOK. Szennyeződésekre gyakorlatilag érzéketlen, nagypontosságú, hosszú élettartamú térfogatáram-mérő. K Á L M Á N S Y S T E M K F T H - 1 1 2 5 B U D A P E S T, T R E N C S É N I U 1 6 E-mail : cskalman@kalmankfkiparkhu TELEFON / FAX : 00 36 1 3922260 KS-30660-WI MIKROPROCESSZOR VEZÉRLÉSŰ, FOLYAMATOS ÜZEMŰ,

Részletesebben

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5.

Élelmiszerek. mikroszennyezőinek. inek DR. EKE ZSUZSANNA. Elválasztástechnikai Kutató és Oktató Laboratórium. ALKÍMIA MA november 5. Élelmiszerek mikroszennyezőinek inek nyomában DR. EKE ZSUZSANNA Elválasztástechnikai Kutató és ktató Laboratórium ALKÍMIA MA 2009. november 5. Kémiai veszélyt lytényezők Természetesen előforduló mérgek

Részletesebben

Regional Conference on Ozone; Ultraviolet light; Advanced Oxidation Processes in Water Treatment 1996. September 23-27; Amszterdam

Regional Conference on Ozone; Ultraviolet light; Advanced Oxidation Processes in Water Treatment 1996. September 23-27; Amszterdam ILISZ ISTVÁN 2015.06.29. Conference presentations / Előadások és poszterbemutatók nemzetközi és hazai konferenciákon 1) A. Dombi; I. Ilisz Advanced oxidation processes in the water treatment CERECO 94:

Részletesebben

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv

Bokor Judit PhD. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, 2008. Szerz, cím, megjelenés. helye, PUBLIKÁCIÓ. Könyv, idegen nyelv Bokor Judit PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén

DR. FEKETE JENŐ. 1. ábra: Átviteli módok HPLC, GC ill. CE technikák esetén KÖRNYEZETI ANALITIKA I. DR. FEKETE JENŐ JEGYZET A 2003/04 ES TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉNEK 3. ELŐADÁSÁHOZ. (02. 24) 1. KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS (CE) KÉSZÍTETTE: KELEMEN PÉTER, KORDA ANDRÁS A korábbi előadások

Részletesebben

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Készítette Horváth Krisztián okleveles környezetmérnök Témavezető Dr. Hajós

Részletesebben

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ

Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ Működésbiztonsági veszélyelemzés (Hazard and Operability Studies, HAZOP) MSZ-09-960614-87 Célja: a szisztematikus zavar-feltárás, nyomozás. A tervezett működési körülményektől eltérő állapotok azonosítása,

Részletesebben

Inert pelletmagok alkalmazása multipartikuláris gyógyszerforma előállítására

Inert pelletmagok alkalmazása multipartikuláris gyógyszerforma előállítására Inert pelletmagok alkalmazása multipartikuláris gyógyszerforma előállítására Témavezető: Konzulens: Doktori értekezés Kállai Nikolett Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományok Doktori Iskola Dr. Antal

Részletesebben

Gábor Krajsovszky. List of Publications 1993-2014

Gábor Krajsovszky. List of Publications 1993-2014 Gábor Krajsovszky List of Publications 1993-2014 1. Krajsovszky G.: A szekologanin néhány reakciójának vizsgálata. Gyógyszerészet 37, 239-241 (1993) Chem. Abst. 120 31043s (1994) 2. G. Krajsovszky, Á.

Részletesebben

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR Sör- és Szeszipari Tanszék és IVAX GYÓGYSZERKUTATÓ INTÉZET Fermentációs Kísérleti Üzem ARIL- ÉS ARALKIL-METIL KETONOK SZTEREOSZELEKTÍV REDUKCIÓJA ÉLESZTŐKKEL ERDÉLYI BALÁZS DOKTORI

Részletesebben

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN

A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN A FOTOAKUSZTIKUS SPEKTROSZKÓPIA SZÉLESKÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA AZ IPARBAN, A BIOLÓGIÁBAN ÉS A KÖRMYEZETVÉDELEMBEN Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Hegedis Veres Anikó Témavezetők: Dr. Szabó

Részletesebben

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS

Koordinátor szervezet neve: Élő Bolygó Kft. Projekt azonosítószáma: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0 JÓVÁHAGYÁS Projektvezető JÓVÁHAGYÁS Közreműködő szervezet Név Dr. Princz Péter KPI GKI Beosztás Ügyvezető igazgató Dátum 2006. 12. 08. Aláírás Irányító Hatóság 1A. PROJEKT AZONOSÍTÓ ADATAI Projekt azonosítója: GVOP-3.1.1.-2004-05-0144/3.0

Részletesebben

Detektorok tulajdonságai

Detektorok tulajdonságai DETEKTOROK A detektor feladata a kiáramló eluensben mérni az összetevő pillanatnyi koncentrációját. A közvetlenül mért detektorjel általában nem maga a koncentráció, hanem annak valamilyen függvénye. Detektor

Részletesebben

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN

AMINOKARBONILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTERÁNVÁZAS VEGYÜLETEK SZINTÉZISÉBEN AMIKABILEZÉS ALKALMAZÁSA ÚJ SZTEÁVÁZAS VEGYÜLETEK SZITÉZISÉBE A Ph.D. DKTI ÉTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Takács Eszter okleveles vegyészmérnök Témavezető: Skodáné Dr. Földes ita egyetemi docens, az MTA

Részletesebben

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK

Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében. Szabó Pál, MTA TTK Sciex X500R készülék bemutatása a SWATH alkalmazásai tükrében Szabó Pál, MTA TTK Hagyományos QTOF rendszer Aggályok: Termetes Bonyolultnak tűnő Nem rutin feladatokra való Következmény: Nem merjük megvenni

Részletesebben

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése

A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése A Magyar Honvédség hírrendszerének továbbfejlesztése Pándi Balázs 1 A zártcélú távközlõ hálózatokról szóló hatályos jogszabályban megfogalmazottak alapján a Magyar Honvédség Hálózata 2 mentesített az Elektronikus

Részletesebben

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány

Akilencvenes évek elejétõl a magyar gazdaság és társadalom gyors átrendezõdésen. tanulmány Csapó Benõ Molnár Gyöngyvér Kinyó László SZTE, Neveléstudományi Intézet, MTA-SZTE Képességkutató Csoport SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar AZ ÁGYAZATRAGASZTÁSI TECHNOLÓGIÁVAL STABILIZÁLT ZÚZOTTKŐ ÁGYAZATÚ VASÚTI FELÉPÍTMÉNY STATIKUS ÉS DINAMIKUS TERHEKRE

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN

NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN NÉHÁNY FONTOS ALAPFOGALOM A MŰSZERES ANALITIKAI KÉMIÁBAN KALIBRÁCIÓ A kalibráció folyamata során a műszer válaszjele és a mérendő koncentrációja közötti összefüggést határozzuk meg. A kísérletileg meghatározott

Részletesebben

Simonovits M. Elekes Gyuri és az illeszkedések p. 1

Simonovits M. Elekes Gyuri és az illeszkedések p. 1 Elekes Gyuri és az illeszkedések Simonovits M. Elekes Gyuri és az illeszkedések p. 1 On the number of high multiplicity points for 1-parameter families of curves György Elekes, Miklós Simonovits and Endre

Részletesebben

ÚJ NAFTOXAZIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS SZTEREOKÉMIÁJA

ÚJ NAFTOXAZIN-SZÁRMAZÉKOK SZINTÉZISE ÉS SZTEREOKÉMIÁJA PhD értekezés tézisei ÚJ AFTXAZI-SZÁMAZÉKK SZITÉZISE ÉS SZTEEKÉMIÁJA Tóth Diána Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Intézet Szeged 2010 Szegedi Tudományegyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Ph.D

Részletesebben

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A RESZUSZPENDÁLT ÉS BELÉLEGEZHETŐ VÁROSI AEROSZOL JELLEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Készítette: Jancsek-Turóczi Beatrix okleveles környezetkutató Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola Témavezető:

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Minőségbiztosítás, validálás

Minőségbiztosítás, validálás Minőségbiztosítás, validálás Mi a minőség? A termék sajátos tulajdonságainak összessége Mérhető Imateriális (pl. szolgáltatás, garancia) Elégítse ki a vevő igényeit Feleljen meg az Elvárásoknak Előírásoknak

Részletesebben

Szentmiklósi László BEVEZETÉS IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA. Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN

Szentmiklósi László BEVEZETÉS IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA. Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN Ph. D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI BEVEZETÉS Szentmiklósi László IDŐFÜGGŐ FOLYAMATOK ALKALMAZÁSA A PROMPT-γ AKTIVÁCIÓS ANALÍZISBEN Témavezető: Dr. Révay Zsolt MTA Izotópkutató Intézet Egyetemi konzulens: Dr. Nagyné

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS

TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS TEHETSÉGGONDOZÁS HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKKEL NURTURING THE TALENTS WITH NATIONAL AND INTERNATIONAL PROJECTS Dr. Jarosievitz Beáta Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium, SEK Budapest Ált. Isk. és Gimnázium

Részletesebben

ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON

ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON ÚJ ALTERNATÍVA A VIZEK KORSZERŰ ELEMANALITIKAI VIZSGÁLATÁRA NAGYFELBONTÁSÚ, FOLYTONOS FÉNYFORRÁSÚ AAS dr. Bozsai Gábor BPS Kft. Labortechnika üzletág Prof. Dr. Posta József Debreceni

Részletesebben

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek

Szakképesítés-ráépülés: 55 524 03 Műszeres analitikus Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Analitikai elemző módszerek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazzák. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Sörminták aminosavtartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) Gyakorlat a Kémia BSc Elválasztástechnika tárgyához

Sörminták aminosavtartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) Gyakorlat a Kémia BSc Elválasztástechnika tárgyához Sörminták aminosavtartalmának meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) Gyakorlat a Kémia BSc Elválasztástechnika tárgyához A gyakorlat célja: Kereskedelmi forgalomban kapható magyar

Részletesebben

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS

DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére

Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Nukleáris anyagok vizsgálata a hazai nukleáris biztonság erősítésére Kovács András IKI KTT intézeti látogatás 2010. október 5-7., Budapest A K+F témák 1. Roncsolásmentes analitikai módszereket (gamma spektrometriát

Részletesebben