szövegszerkesztés 1. Idő zó na

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "szövegszerkesztés 1. Idő zó na"

Átírás

1 8. szövegszerkesztés 1. Idő zó na Ma, amikor az üzletek átfonják az egész világot, amikor ismerőseinkkel akkor is tudunk beszélni, ha több ezer kilométer távolságra vannak tőlünk, egyre nagyobb je len tő sé ge van an nak, hogy ne csak azt tud juk, hogy ná lunk men nyi az idő, hanem azt is, hogy má sutt mit mu tat nak az órák. A kö vet ke ző fel adat er ről szól. A feladat megoldása során használt kép neve sand ford flem ing.jpg. A kép for rá sa: 1. A mintán olvasható szöveg jelentős részét az ido.txt állomány tartalmazza. Olvassa be a szövegszerkesztő programba, majd ennek felhasználásával a min ta és az alábbi leírás alap ján ké szít se el a do ku men tu mot! A szö veg ben a cím kivételével Times New Roman (Linux alatt Nimbus Roman) és Courier betűtípust használjon! A legkisebb karakterméret 10, a többi karakter méretét ehhez képest kell beállítania! A dokumentumot őrizze meg ido zona néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában! 2. Állítson be A-es lapméretet 2 cm szélességű margókkal! 3. Készítse el az élőfejet a mintán olvasható tartalommal, a mintának megfelelő formában! Készítsen élőlábat is, amelyben középen helyezze el az aktuális dátumot!. A címet formázza meg a dokumentum többi részében alkalmazottól eltérő betűtípussal, melynek mérete legyen 2! 5. A folyó szöveg minden bekezdését ugyanazon jellemzőkkel lássa el! A bekezdések karakterformázását végezze el a minta alapján! 6. A szö veg ben a fok ( ) és a perc ( ) jel zé sét szim bó lum ként szúr ja be! 7. Szúrja be Sandford Fleming képét, és helyezze a harmadik bekezdés mellé a mintának megfelelő formában! A képet kicsinyítse arányosan úgy, hogy magassága 5,75 cm le gyen! 8. Sandford Fleming nevéhez készítsen lábjegyzetet! A lábjegyzet szövegét a mintán olvashatja! 9. Szúrjon be egy 8,25 cm szé les és 9 cm ma gas szö veg do bozt, sze gé lyez ze a minta szerint! Helyezze a szövegdobozt a negyedik bekezdés jobb oldalára, közvetlenül a margó mellé! 10. Illessze be a szövegdobozba a doboz.txt állományban található szöveget! A városokat rendezze a város neve szerint növekvő sorrendbe! 78

2 A szövegdobozban a városokra vonatkozó részt tabulálással alakítsa ki! A tabulátorok pozíciója 5 cm és 7 cm. 12. A szövegre állítson be automatikus elválasztást vagy használjon csak sor végén megjelenő elválasztójeleket a szükséges helyeken! 0 Minta az Időzóna feladathoz: (A vé kony, kül ső sze gély a lap szé lét jelöli.) 79

3 Prezentáció, grafika és weblapkészítés 2. EU bemutató Készítsen prezentációt eu néven, mely az Európai Unió néhány jellemzőjét mutatja be 200-ig. Az ábrákat az alábbi leírás és a mintaképek alapján, rajzeszközökkel kell kialakítani. A bemutató elkészítéséhez szükséges képállományok a következők: csillagok.png, eu.jpg, europa_vakterkep.jpg, euro.jpg, 1euro.jpg, money.png. A táblázat adatait az UTF-8 kódolású tablazat.txt állomány tartalmazza. 1. Készítse el a diák alapmegjelenítését! A diák háttérszíne az RGB(216; 236; 27) kódú világoskék szín legyen! A diák címének helye a dia felső részén elhelyezett 3 cm magas, 2 cm széles, bal felső sarkánál lekerekített sarkú téglalap, melynek kitöltő színe RGB(1; 3; 161) kódú kék. A téglalap az oldalon vízszintesen középre igazított, tetszőleges effektussal megjelenített, a dia felső szélétől 0,3 cm-re legyen! Helyezze el a csillagok.png képet, 2,5 cm-es méretben a címsor téglalapjának jobb oldalához, függőlegesen középre igazítva! A diák tartalma a 15 cm magas, 2 cm széles, alul mindkét oldalon lekerekített sarkú, fehér színű téglalapra kerül. A téglalap a dián vízszintesen középre igazított, a dia felső szélétől 3,6 cm-re helyezkedik el. Jobb oldalán és lent árnyékolt, az árnyék távolsága Mindegyik dián az alkalmazott betűtípus Verdana, a tartalom alapértelmezett betűmérete 1, a címsoré 30. A címsorok szövege fehér színű, félkövér és balra igazított. 3. Az 1. dián helyezze el az eu.jpg képet! A beszúrt kép magassága egyezzen meg a fehér színű téglalap magasságával, és vízszintesen a dia közepére igazított legyen!. A vakterkep.jpg kép megfelelő színezésével és az évszám feltüntetésével készítse el a következő képeket! Az egyes évekhez tartozó képeken RGB(1; 3; 161) kódú kék színnel színezze ki az alapító tagállamokat, illetve a már csatlakozott országokat! RGB(255; 20; 0) kódú színnel jelölje az új tagállamokat, míg az utolsó képen RGB(255; 255; 153) kódú színnel legyenek megjelenítve a tagjelölt országok: Bulgária, Románia és Törökország. A képeket eu_1951, eu_1973 stb. néven mentse jpg formátumban! 80

4 eu_200.jpg Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia 200 Tagjelölt országok Bulgária, Románia és Törökország 5. A 2. dián helyezze el egymásra az eu_1951.jpg, az eu_1973.jpg, az eu_1981.jpg, az eu_1986.jpg, az eu_1995.jpg és az eu_200.jpg képeket! A képek magassága egységesen 15 cm. Mindegyik kép a dia felső szélétől 3,6 cm-re helyezkedik el, vízszintesen a dia közepére igazított. A képek egymás után jelenjenek meg elhalványul animációval, 2 másodperces időtartammal és 2 másodperces késleltetéssel! 6. Készítse el a 3. dián a tagjelölt országok adatait tartalmazó táblázatot! A táblázat szélessége 22 cm, magassága 1 cm legyen! Az adatok a tablazat.txt állományban találhatók. Az első oszlop szélessége 8,5 cm, a többi oszlop azonos szélességű legyen! A számadatokat helyérték szerint rendezve jelenítse meg! Az első számoszlopnál 2,5 cm-nél, a másodiknál 2 cm-nél, a harmadiknál 3 cm-nél alkalmazzon megfelelő tabulátorütközőt! A táblázat formázása a mintának megfelelően történjen! A táblázat színei egyezzenek meg a dia alapmegjelenítésénél megadott színekkel! 7. Készítse el a. dián szereplő diagramot a mintának megfelelően! Az oszlopok különböző színűek legyenek! 8. Gépelje be és formázza az 5. dia szövegét! Az alkalmazott betűméret 18 legyen! A szöveg színe RGB(1; 3; 161) kódú kék. Felsorolásjelként az euró szimbólumot alkalmazza, az Érmék és a Bankjegyek szavakat félkövéren és világoskék színnel emelje ki! Helyezze el a képeket a mintának megfelelően! 9. Állítson be különböző áttűnéseket a diákra! 30 82

5 8. Min ta az EU bemutató fel adat hoz: 1. dia 2. dia 3. dia. dia 5. dia 83

6 Megoldás 8. Megoldás 1. Idő zó na 1. A dokumentum előállítása Az ido.txt szöveg importálása, a dokumentum mentése idozona néven a szövegszerkesztő formátumában. A szöveg Times New Roman betűtípussal 12 méretű karakterekkel készült. 2. A lap beállítása A-es mé re tű la pot ál lí tott be, min den mar gó 2 cm szé les. 3. A fejléc elkészítése Az élőfejben a kívánt szöveg olvasható. A Házi dolgozat szöveg a jobb margónál található. A jár táblázat és tabulátor alkalmazása esetén is. Az élőfejet alulról, az élőlábat felülről vékony szegély határolja. Az élőlábban az aktuális dátum középen szerepel A cím elkészítése A bekezdés jobbra zárt. A be kez dés előtt és után tér köz lát ha tó (1-2 sor). A címben Times New Romantól és Couriertól eltérő betűtípust használt. A cím karaktermérete 2. A cím karakterei ritkítottak A bekezdések kialakítása A bekezdések sorkizártak, balról-jobbról nincs behúzás. A be kez dé sek el ső so ra 0,8-1,2 cm-rel ben tebb kez dő dik. A nem ad ha tó meg, ha ezt tabulátorral vagy szóközökkel oldotta meg. A bekezdések között térköz található (0,5-1,5 sor). A bekezdések sorköze a szimplánál nagyobb, a duplánál kisebb. 6. A bekezdések karakterformázása (a szövegdoboz tartalma nélkül) A fok és perc szimbólumokat beszúrta (3 helyen). A félkövér formázást elvégezte legalább helyen. A dőltre állítást elvégezte legalább 2 helyen. Az összes stílusbeállítás helyes. 7. A kép beillesztése A sandfordfleming.jpg képet beillesztette. A képet az arány megtartásával átméretezte, szélessége 5,75 cm. A kép a megadott bekezdés bal oldalára került. A képet dupla vagy vastag szegéllyel keretezte. 158

7 Megoldás A lábjegyzet elkészítése A megfelelő névhez lábjegyzet készült. A lábjegyzet szövege hibamentes. 9. Szövegdoboz készítése A szövegdobozt beillesztette. A szö veg do boz 8,25 cm szé les, 9 cm ma gas. A szövegdoboz az utolsó bekezdés jobb oldalán helyezkedik el. A szövegdobozt dupla vagy vastag szegélyű. 10. Szövegdoboz tartalma A szövegdobozba a doboz.txt állomány tartalmát beillesztette. A városokra vonatkozó sorokat a város neve szerint rendezte Szövegdoboz tartalmának formázása A szöveg Courier betűtípusú. A cím fél kö vér, mé re tű, a szö veg töb bi ré sze 10 pon tos. A városok listája a címtől és az utolsó bekezdéstől 0,5-1,5 sornyi távolságra van. Ta bu lá tort ál lí tott be 5 és 7 cm-re. A tabulátorok jobbra zártak. Az utol só be kez dést az előt te le vők től 1 sor tér köz vá laszt ja el. Az utolsó bekezdés dőltbetűs Automatikus elválasztás Az automatikus elválasztást bekapcsolta vagy legalább 3 helyen alkalmazta a feltételes elválasztást eu bemutató 1. A dokumentum előállítása A prezentáció elkészült eu néven. A diák háttérszíne az RGB(216; 236; 27) kódú világoskék szín. A dia felső részén 3 cm magas, 2 cm széles, bal felső sarkánál lekerekített sarkú téglalap van, melynek kitöltő színe RGB(1; 3; 161) kódú kék. A téglalap az oldalon vízszintesen középre igazított, a dia felső szélétől 0,3 cm-re, tetszőleges effektussal megjelenített. A csillagok.png kép 2,5 cm-es méretben, a címsor téglalapjának jobb oldalánál, függőlegesen középre igazítva látható. Elkészült a 15 cm magas, 2 cm széles, alul mindkét oldalon lekerekített sarkú fehér színű téglalap. A téglalap a dián vízszintesen középre igazított, a dia felső szélétől 3,6 cm-re helyezke dik el. Jobb oldalán és lent árnyékolt, az árnyék távolsága

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc

Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól. Pallay Ferenc Az OpenOffice.org Calc használata Táblázatkezelés az alapoktól Pallay Ferenc Szerző: Pallay Ferenc CC Néhány jog fenntartva 2010. július A kiadvány létrejöttét az támogatta. Lektorálták: Dr. Blahota István

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag

Szövegszerkesztés Microsoft Word XP. Tananyag Szövegszerkesztés Microsoft Word XP Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...8 A SZÖVEGSZERKESZTÉS ELSŐ LÉPÉSEI...9 ALAPFOGALMAK...9 A MICROSOFT WORD XP INDÍTÁSA...11 A WORD XP ABLAK RÉSZEI...12 A MUNKAABLAK

Részletesebben

Tipográfiai alapismeretek

Tipográfiai alapismeretek Tipográfiai alapismeretek Kiadványszerkesztés tantárgyi segédlet Készítette: Mohai István 2006 Pannon Egyetem Kihelyezett Képzési Hely, Gyümölcs u. 38. 1. fejezet: Tipográfia alapjai A tipográfia fogalma

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása

Bevezetés. Az Excel munkakörnyezet. A program indítása Bevezetés A táblázatkezelő szoftvereket az az igény hívta életre, hogy gyakran ábrázolunk olyan számokat táblázatokban, amelyeknek azután oszloponként vagy soronként fel kell tüntetni az összegét és például

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu

ECDL Szövegszerkesztés, syllabus 5.0 ECDL VIZSGAPÉLDATÁR. Szövegszerkesztés Syllabus 5.0. www.ecdl.hu ECDL VIZSGAPÉLDATÁR Szövegszerkesztés Syllabus 5.0 www.ecdl.hu 2014 ECDL Foundation (ECDL-F) és Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) Minden jog fenntartva. Jelen kiadványt, ill. annak részeit

Részletesebben

ECDL Szövegszerkesztés Syllabus 5. alapján

ECDL Szövegszerkesztés Syllabus 5. alapján 3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS 1. FELADAT 1. Gépelje be és formázza meg az alábbi szöveget! A jelölt helyre szúrja be úgy a dátumot, hogy az mindig az aktuális dátumot mutassa! A dokumentum bal és jobb margóját

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum?

Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? Hogyan néz ki egy igényes dokumentum? néhány szóban az alapvető tipográfiai szabályokról Jeney Gábor Híradástechnikai Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2014. szeptember 30.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola

Fedezd fel az. In Design. kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az In Design kiadványszerkesztőt! Dunaújvárosi Főiskola Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Fedezd fel az InDesign kiadványszerkesztőt! Készítették a Dunaújvárosi Főiskola Déri János

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat.

Egyszerűbb a Google keresőbe beírni a Sharepoint Designer 2007 letöltés kulcsszavakat és az első találat erre a címre mutat. A feladat megoldásához a Sharepoint Designer 2007 programot használjuk, mely ingyenesen letölthető a Microsoft weboldaláról. Az érettségi aktuális szoftverlistája alapján az Expression Web 2, az Expression

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal

Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal Programozási készségek fejlesztése az ImagineLogo programmal (A helyes elrendezés megjelenítéséhez, kérjük a Word webes elrendezésének használatát.) Logo bemutatása, telepítése... 2 Rajzolási műveletek...

Részletesebben

Számítások, hivatkozások

Számítások, hivatkozások Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel programban alkalmazható különböző hivatkozásokkal (relatív, vegyes, abszolút). Képesek leszünk különböző alapszintű számítások elvégzésére, képletek

Részletesebben

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák

Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák Ál la mi lag tá mo ga tott és költ ség té rí té ses kép zé sek je lent ke zôi szá mok, je lent ke zé si stra té gi ák FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Garai Or so lya Kiss Lász ló Az el múlt évek el sô he lyes je

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq Operációs rendszerek wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq jegyzet 2010.

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

ArcView 8. gyakorlat

ArcView 8. gyakorlat Térinformatika gyakorlat Arc View 8 1 Térbeli adatok szerkesztése leíró adatok alapján ArcView 8. gyakorlat Az 5. gyakorlatban megtanultuk, hogyan lehet a térbeli/grafikus adatokat egyszerűen szerkeszteni.

Részletesebben

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA

Bojlim ix ek. Akülönbözõ kiállításokon, illetve. Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA Bojlim ix ek Mi jó, és mi nem? (1. rész) HUB GENDERS ÍRÁ SA A bojlim ix az egyik leg fi no mabb té ma kör, ha a pon tyok vi lá gá ról be szé lünk, leg alább is át vitt ér te lem ben. Szó sze rin ti ér

Részletesebben

3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ

3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK A MEGOLDÁSHOZ ÉS A JAVÍTÁSHOZ 3. MODUL SZÖVEGSZERKESZTÉS A HARMADIK MODUL TARTALMA A harmadik modul 161 feladatot tartalmaz. A vizsgaközpont ezek közül egyet jelöl ki a vizsgázónak. A vizsgázó a vizsga kezdetén megkapja annak a feladattípusnak

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1

í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 í r t a : V i d a A t t i l a - w w w. h a n s a g i i s k. h u 1 Bevezetés Az táblázatkezelők voltak azok a programok, amelyek a PC-k robbanásszerű elterjedését idézték elő. Az üzletemberek, vállalkozók

Részletesebben