KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán"

Átírás

1

2

3

4 BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási programok mindig kiemelkedő szerepet játszottak. A magyar közgazdász és menedzser képzés bölcsője a Műegyetem volt. A reformkori országgyűlések kezdeményezésére 1846-ban jött létre a József Ipartanoda, amelyben a létrehozott tanszékek fele kereskedelmi, közgazdasági jellegű volt ben Ferenc József rendeletére létrejött a Műegyetem, amelyben a műszaki, technikai tárgyak mellett számos kereskedelmi és közgazdasági jellegű tantárgy is megjelent ben a képviselőház elé terjesztették a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szervezéséről szóló javaslatot. Ennek eredményeként megalakult az ország első Közgazdasági Kara és a Műegyetem az akkori 98 tanszékével Magyarország legnagyobb felsőoktatási intézményévé vált. Ezen a karon kapott professzori kinevezést Heller Farkas, egyetemünk történetének kiemelkedő tudós és tanár egyénisége, európai hírű közgazdász. Rendes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának ban a Műegyetemen megalakult a GTK és ezzel megteremtettük a feltételeit azon munkaerőpiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó műszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és a társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják. Karunk ma már minden lényeges paramétert tekintve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem második legnagyobb kara, ahol hallgatóink 7 alapképzési és 13 mesterképzési szakon folytathatnak tanulmányokat. A 2014/2015. tanévre felvételt nyert műegyetemi hallgatók 27%-a a GTK-ra iratkozott be. Az alapképzési szakokon 748, a mesterképzési szakokon pedig 847 hallgató kezdhette meg tanulmányait. Mindez a GTK példátlan népszerűségét is mutatja. Oktatási stratégiánk legfontosabb jellemzője, hogy mi elsősorban a reálszféra igényeit kívánjuk kielégíteni. Ezt a célkitűzést szolgálja gyakorlatorientált oktatási módszertanunk is. Ennek lényege a projekt alapú oktatás, amely azt jelenti, hogy alapszakos hallgatóink a képzés befejező szakaszában intézményekhez, vállalatokhoz kapcsolódó projektekben vesznek részt, vállalati és egyetemi konzulensek segítik munkájukat. Így születnek meg a tanulmányok befejezésekor a szakdolgozatok, diplomamunkák és a legtöbben az adott intézménynél, vállalatnál találják meg első munkahelyüket is. Az előzőek mellett kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a kommunikációs, prezentációs készségek fejlesztésének is. Az oktatás meghatározó minőségbiztosítási eszköze az Oktatás Hallgatói Véleményezése (OHV). Ez azt jelenti, hogy a Műegyetem valamennyi hallgatója minden félév végén minden tantárgyról és oktatóról minősítést készít, természetesen anonim módon. Karunkon az OHV eredmények a tanszékek és oktatók minősítését jelentősen befolyásolják, így az OHV katalizátora oktatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésének. Dr. Kövesi János dékán

5 BME GTK EGYETEMÜNK TÖRTÉNETE EGYETEMÜNK HOSSZÚ MÚLTRA TEKINT VISSZA. A BME DIÁKJAI KÖZÖTT VOLTAK NOBEL- DÍJASOK (GÁBOR DÉNES ÉS WIGNER JENŐ FIZIKUSOK, OLÁH GYÖRGY KÉMIKUS), TÖBB OLIMPIAI BAJNOK (A 19 NÉVBŐL A LEGISMERTEBBEK: HAJÓS ALFRÉD, SZÉCSI ZOLTÁN, CSEH LÁSZLÓ) ÉS SOK MÁS HÍRES SZEMÉLYISÉG IS EGYETEMÜNKÖN TANUL VAGY TANULT (BÁNKI DONÁT, HAUSZMANN ALAJOS, KÁRMÁN TÓDOR, TELLER EDE, STEINDL IMRE). A múlt ismeretében talán kicsit más szemmel tekint a BME-re, talán szívesebben jelentkezik olyan egyetemre, amely több száz éve oktatja az ország kiválóságait. A dicső múlthoz szép jelen tartozik és Ön is tehet azért, hogy a jövő még sikeresebb legyen. Az alábbiakban olvashatnak egyetemünk fontosabb eseményeiről: Az augusztus 30-án, II. József által alapított Institutum Geometricum volt az első hazai technikai szakoktatást nyújtó intézmény, egyben az első polgári mérnökképző intézet Európában ban már oktattak kereskedelmi és gazdasági tárgyakat ben a József Ipartanodát és az Institutum Geometricumot összevonták, előbb Joseph Industrieschule, majd 1856-tól Joseph Polytechnicum lett től már doktori címet is adományoztak a Műegyetemen, ekkor kapta meg az összes egyetemi jogot ben átadták az egyetemünk jelképének számító K épületet ben újabb szervezeti átalakítások során 89 tanszékével egyetemünk a legnagyobb hazai felsőoktatási intézménnyé vált, a közgazdászok külön karra kerültek ben pedig megkapta az intézmény a Budapesti Műszaki Egyetem, 2000-ben pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nevet ban a Természettudományi Kar kettévált (GTK, TTK), azóta van nyolc kar az egyetemen. 5

6 6 BME GTK A KAR KÜLDETÉSNYILATKOZATA A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR (GTK) A MŰEGYETEM ÉVI SZERVE- ZETI ÁTALAKULÁSAKOR JÖTT LÉTRE. A BME EZZEL VISSZATÉRT TÖRTÉNELMI HAGYOMÁ- NYAIHOZ, HISZEN A JÓZSEF NÁDOR MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMNEK IS ALAPFELADATA VOLT A MAGAS SZINTŰ GAZDASÁGI SZAKEMBERKÉPZÉS. Műegyetem rektorai között találjuk Heller Farkast, a nemzetközi hírű közgazdász professzort is. A GTK megalakulása megteremtette a feltételeit azon munkaerőpiaci igények kielégítésének, amelyek a modern gazdaság gyorsan változó követelményeihez igazodó műszaki, gazdálkodási, menedzsment, kommunikációs és társadalomtudományi ismereteket egyaránt elvárják. A GTK a hazai és nemzetközi felsőoktatás által elismert műegyetemi karként működik. Elsősorban az ipar, a szolgáltatások és azok igazgatása számára vértezi fel hallgatóit a munkájukhoz szükséges alapvető gazdaság- és társadalomtudományi szaktudással. A Kar képzési programját az egyes tudományterületek fejlődésével lépést tartva, a munkaerőpiac igényeinek figyelembevételével tudatosan alakítja. Hallgatói jogviszonyban alapképzést (BA/BSc), mesterképzést (MA/MSc), doktori képzést (PhD) és szakirányú továbbképzést egyaránt szervez. Nem hallgatói jogviszonyban folyó képzéseinél elsősorban a felnőttoktatásra és a vállalkozások, valamint más szervezetek számára kifejlesztett speciális tanfolyami képzésekre összpontosít. A Kar a hazai felsőoktatás élvonalába kíván tartozni, ennek hátterét jórészt munkatársainak a nemzetközi sztenderdeknek is megfelelő kutatási eredményei biztosítják.

7 7 Az alapképzések rendszerében a GTK kiemelt feladatának tekinti, hogy valamennyi műegyetemi hallgató számára kötelező jelleggel oktassa a Közgazdaságtant, a Menedzsment és vállalkozásgazdaságtant, az Üzleti jogi ismereteket és kötelezően választhatóként társadalomtudományi tantárgyakat. Fontos feladatának tekinti továbbá a műegyetemi hallgatók idegen nyelvi képzésének biztosítását, valamint a testnevelés oktatásával egészségük megőrzését, fejlesztését. A Kar a műszaki, a gazdaságtudományi, a társadalomtudományi, bölcsészettudományi és pedagógiai képzési területeken az alábbi alapképzéseket gondozza: BME GTK Műszaki képzési terület Műszaki menedzser alapszak (BSc) Műszaki szakoktató alapszak (BSc) Gazdaságtudományi képzési terület Alkalmazott közgazdaságtan alapszak (BA) Gazdálkodás és menedzsment alapszak (BA) Nemzetközi gazdálkodás alapszak (BA) Pénzügy és számvitel alapszak (BA) Társadalomtudományi képzési terület Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

8 BME GTK 8 ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK Az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) képzési célja olyan közgazdászok képzése, akik alapvető mikro- és makrogazdasági, ágazati és funkcionális közgazdasági ismeretek birtokában képesek elemző munkára; a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein közgazdasági elemző munkára, továbbá önálló munka végzésére a döntés-előkészítő, döntés-elemző feladatok megoldására, valamint kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a gazdaságtudományi képzés második ciklusban a mesterképzésben történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a végzettek ismerik: a gazdasági fogalmakat, összefüggéseket és elemzési módszereket; a gazdálkodás különböző területeinek alapvető elveit és eszközeit; a gazdasági kapcsolatok és intézmények rendszerét, működésük elveit és folyamatait; a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás, valamint a gazdasági szervezés és irányítás alapelveit és módszereit; a nemzetközi gazdaság működésének törvényszerűségeit, benne kiemelten az EU működési rendszerét és politikáit. Az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak a Gazdaságtudományi képzési terület Közgazdasági képzési ágához tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Gazdaságtudományi képzési területre az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Érettségi vizsgatantárgyak: matematika (kötelező) és gazdasági ismeretek, vagy idegen nyelv, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy; a képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. A matematika tantárgyat emelt szinten, míg a második választható érettségi vizsgatantárgyat középszinten kell teljesíteni a fentiekből a jelentkezőnek, de abból csak egy lehet nyelv. Diplomához szükséges nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

9 9 Mintatanterv BME GTK

10 BME GTK 10 GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPSZAK A Gazdálkodási és menedzsment alapszak (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) közgazdászokat képez. Az alapképzés célja a közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek, készségek kialakítása, valamint ezek gyakorlat-orientált alkalmazásának kidolgozása. Felkészítés a gazdasági életben való részvételre és előkészítés a mesterképzésre. Az alapfokozat birtokában a gazdálkodási és menedzsment szakon végzettek ismerik: a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, a gazdálkodásra ható tényezőket és azok befolyásolására használatos módszereket; az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit, tervezési, elemzési, értékelési, lebonyolítási eszközeit, módszereit; a gazdálkodási folyamatok irányításának, szervezésének és működtetésének alapelveit és módszereit; a szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására vonatkozó alapelveket és módszereket. A Gazdálkodási és menedzsment alapszak a Gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Gazdaságtudományi képzési területre az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Érettségi vizsgatantárgyak: gazdasági ismeretek, vagy idegen nyelv, vagy matematika, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tantárgy; a képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatantárgyak: közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. Két középszintű érettségi vizsgatantárgyat kell választani a fentiekből a jelentkezőnek, de abból csak egy lehet nyelv. Diplomához szükséges nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11 11 Mintatanterv BME GTK

12 BME GTK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPSZAK A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BA) képzés célja olyan kommunikátor képzése, aki ismeri a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt és a média legfontosabb intézményeit. A kommunikáció és médiatudomány szakon végzett pályakezdő a következő munkaerőpiacon hasznos képességekkel rendelkezik majd: írásban és szóban logikusan ki tudja fejteni a mondanivalóját, képes prezentálni, az információk kritikus elemezése, határozott véleményformálás, egy-egy termékről, szolgáltatásról reális és pozitív képet képes megformálni. A Kommunikáció és médiatudomány alapszak BA a Társadalomtudományi képzési terület Társadalomismeret képzési ágához tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Társadalomtudományi képzési területre az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Egy emelt szintű és egy középszintű érettségi vizsgatantárgyat kell választani a fentiekből a jelentkezőnek. Diplomához szükséges nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges. Érettségi vizsgatantárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), vagy magyar, vagy matematika, vagy társadalomismeret, vagy történelem. 12

13 13 Mintatanterv BME GTK

14 BME GTK 14 MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK A Műszaki menedzser alapszak (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) képzés célja olyan műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. A műszaki menedzserek ismerik: a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit; a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit; a szervezetek működési elveit; a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit; termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket. A Műszaki menedzser alapszak a Műszaki képzési területhez tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Műszaki menedzser képzési ágra az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Érettségi vizsgatantárgyak: matematika kötelező; és biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy szakmai előkészítő tantárgy választható. A műszaki menedzser szakon az általános követelmények szerinti érettségi vizsgatantárgyak mellett a gazdasági ismeretek, vagy a közgazdasági alapismeretek, vagy a kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható. A műszaki képzési területen a választható szakmai előkészítő vizsgatantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel). Két középszintű vizsgatantárgyat kell választani a jelentkezőnek (matematika kötelező). Diplomához szükséges nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél megszerzése szükséges.

15 15 Mintatanterv BME GTK

16 BME GTK 16 NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS ALAPSZAK A Nemzetközi gazdálkodási alapszakon végzettek (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) képzés célja legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a alkalmasak: a nemzetközi áru, nemzetközi szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére; regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra; nemzetközi tárgyalások önálló vitelére; a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására; önálló és csoportmunkára; tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására. Rendelkeznek önálló probléma-felismerő és megoldó, továbbá innovációs készséggel, kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, kapcsolatteremtő, beilleszkedési és együttműködési, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel. A Nemzetközi gazdálkodás alapszak a Gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Gazdaságtudományi képzési területre az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Érettségi vizsgatantárgyak: gazdasági ismeretek, vagy idegen nyelv, vagy matematika, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy; a képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatantárgyak: közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. Két középszintű érettségi vizsgatantárgyat kell választani a fentiekből a jelentkezőnek, de abból csak egy lehet nyelv. Diplomához szükséges nyelvi követelmény: Az alapfokozat megszerzéséhez legalább két idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga amelyek közül az egyik államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsgával kiváltható vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

17 17 Mintatanterv BME GTK

18 BME GTK 18 A Pénzügy és számvitel alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához. Az alapfokozat birtokában a Pénzügy és számvitel alapképzési szakon végzettek ismerik: a nemzetgazdasági ágak helyzetét, fejlődésük fő törvényszerűségeit; a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteliadózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit; a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit; az államháztartás feladatait és felépítését; PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK a vállalkozási és közszféra működési törvényszerűségeinek fő különbségeit. A Pénzügy és számvitel alapszak a Gazdaságtudományi képzési terület üzleti képzési ágához tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Gazdaságtudományi képzési területre az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Érettségi vizsgatantárgyak: matematika (kötelező) és gazdasági ismeretek, vagy idegen nyelv, vagy történelem, vagy szakmai előkészítő tárgy; a képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatantárgyak: közgazdasági alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. A matematika (középszintű) mellett, amely kötelező, egy középszintű érettségi vizsgatárgyat kell választani a fentiekből a jelentkezőnek és ez lehet nyelvi tantárgy is. Diplomához szükséges nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga, vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

19 Mintatanterv BME GTK A Pénzügy és számvitel alapszakon Pénzügyi-számviteli informatika, valamint Nemzetközi pénzügyek és számvitel specializációk futnak. 19

20 20 BME GTK MŰSZAKI SZAKOKTATÓ ALAPSZAK A szakon végzettek műszaki szakoktatói diplomát kapnak, mellyel a szakképzésben és felnőtt képzésben oktathatnak gyakorlati tárgyakat. A képzés során a tanulók specializálódhatnak. A Műszaki szakoktató alapszak (BSc) a Műszaki képzési területhez tartozik. A hatályban lévő felvételi jogszabályok figyelembevételével a jelentkezésre vonatkozó általános előírások mellett a Műszaki menedzser/műszaki szakoktató képzési ágra az alábbi sajátos feltételek vonatkoznak: Érettségi vizsgatantárgyak: matematika kötelező; biológia, vagy fizika, vagy informatika, vagy kémia, vagy szakmai előkészítő tantárgy választható. Két középszintű vizsgatantárgyat kell választani a jelentkezőnek. A műszaki képzési területen a választható szakmai előkészítő vizsgatantárgyak: elektronikai alapismeretek, informatikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel). A szakra csak az jelentkezhet, aki megfelelő, a szakmacsoportba tartozó OKJ-s szakképesítéssel rendelkezik (szakmunkás bizonyítvány és/vagy technikusi végzettség). Diplomához szükséges nyelvi követelmény: az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú (B2) általános komplex (korábban C) típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

21 21 Mintatanterv BME GTK

22 BME GTK A SZAKOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 22 Felhívnánk a kedves Felvételizők figyelmét, hogy a diplomához szükséges nyelvi követelmények teljesítése nem felvételi követelmény. Az Egyetem az alapoktatás keretében, a mintatantervben nyelvoktatási-, nyelvvizsgára felkészítési lehetőséget biztosít.

23

24 24 BME GTK OKTATÁS KARUNK 2010 SZEPTEMBERÉTŐL AZ EGYETEM EGYIK LEGKORSZERŰBB ÉPÜLETÉBEN, A BME Q ÉPÜLETÉBEN MŰKÖDIK. A KAR KÉPZÉSEINEK A Q ÉPÜLET KORSZERŰEN BERENDEZETT, LÉGKONDICIONÁLT, A LEGMODERNEBB OKTATÁSTECHNIKAI BERENDEZÉSEKKEL FELSZERELT ELŐADÓTERMEI ADNAK HELYET. A szakok tananyag-ellátottsága kiemelkedő. A nyomtatott tananyagok mellett. A tantárgyakhoz elektronikusan elérhető, on-line tanulást támogató anyagok, gyakorló feladatok állnak a hallgatók rendelkezésre, amelyek segítik a számonkérésre való felkészülést. Több előadást digitálisan is rögzítünk, amit később elektronikus formában a video archívumon keresztül érhetnek el a hallgatók. A korszerű oktatástechnikát (e-learning rendszereket) a számonkérések során is alkalmazzuk, például on-line feladat leadás, vagy elektronikus teszt formájában. A középiskolások és tanulmányaikat kezdő egyetemisták számára több gyakorlási lehetőséget biztosít az egyetem matematikából és fizikából (https://alfa.bme. hu/). Az első félév során lehetőség nyílik szintre hozó kurzus keretében a középiskolai anyag általunk fontosnak gondolt részeinek felelevenítésére.. A képzéseink során a projektfeladatok rendszerén keresztül gyakorlatorientált oktatásra törekszünk. Számos nagy múltú és presztízsű vállalat járult hozzá hallgatóink magas színvonalú dolgozatainak, szakdolgozatainak elkészítéséhez, illetve gyakornoki programjának teljesítéséhez. Karunk nagy hangsúlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok megteremtésére. Évente közel 100 hallgató vesz részt az Erasmus mobilitási programban. E mellett pedig számos más lehetőség is kínálkozik a diákok számára, hogy ismereteiket és látókörüket külföldön szélesítsék. Az Idegen Nyelvi Központ (amely a GTK szakmai felügyelete alá tartozik) biztosítja az egyetem összes hallgatója számára a diploma megszerzéséhez szükséges idegen nyelvi követelmények teljesítésének feltételeit az alapképzés során a mintatantervbe illeszthetően (http://nyi.bme.hu/).

25 A BME Nyelvvizsgaközpont általános és szaknyelvi, egynyelvű és kétnyelvű államilag elismert, akkreditált nyelvvizsga lehetőséget kínál az alábbiak szerint: általános kétnyelvű vizsgát 7 nyelvből (angol, francia, holland, német, orosz, olasz, spanyol); gazdasági és műszaki kommunikációs szaknyelvi kétnyelvű vizsgát 3 nyelvből (angol, francia, német). A BME Nyelvvizsgaközpont általános egynyelvű vizsgarendszere 2013-ban került akkreditálásra angol, német, olasz, spanyol és francia nyelvből. Több nemzetközi nyelvvizsgára felkészítő képzést is tart az Idegennyelvi Központ, közülük a Cambridge nyelvvizsga helyben is letehető. BME GTK Az Egyetemen a sportolási, a rekreációs és az egészségmegőrző feladatokat a GTK szakmai felügyelete alatt működő Testnevelési Központ látja el. A Testnevelési Központ színes és széles választékú sportolási kínálatot biztosít mind a kötelező tantárgyi órakeretben, mind pedig a szabadidős programok területén, a Bogdánfy úti Sporttelepen (atlétika-pálya, műfüves labdarúgópályák, teniszpályák, strandsport pályák, jégcsarnok) valamint a 2012-ben megépített, illetve felavatott BME Sport központban: 2 labdajáték csarnok, 4 fallabda pálya, falmá szó terem, küzdősport terem, spinning terem, kardió és erőfejlesztő terem, aerobic terem (http://tnt.bme.hu/).. 25

26 BME GTK 26 Hallgatói Külügyi Testület Nemzetközi szervezetek, amelyek BME-s tagszervezettel is rendelkeznek, és amelyek különböző nemzetközi csereprogramokban is részt vesznek: AIESEC BME Külföldi szakmai gyakorlatokon, képzéseken való részvétel; ESN BME A külföldről Budapestre érkező hallgatók segítését tűzték ki célul; ESTIEM BME Műszaki menedzser hallgatók nemzetközi szervezete; IAESTE BME Magyar diákok számára segít külföldi szakmai gyakorlatot szerezni. Az ezeken keresztül elnyert ösztöndíjprogramokra többféle támogatást is biztosít az Egyetem. Diákszervezeteinken keresztül közel 200 hallgatót küldünk illetve fogadunk évente. Tudományos Diákköri Konferencia TDK A minden évben megrendezésre kerülő TDK keretében a hallgatók a tudományos munka felé tett első lépéseikről számolhatnak be. A TDK-dolgozat keretében a hivatalos tananyagon túl mélyebben is megismerhetik a számukra érdekesnek ítélt, a tantermi foglalkozásokban nem szereplő problémaköröket, alkalmazott módszertanokat. A TDK-dolgozatok szerzőit az oktatók segítik munkájukban, ebből az együttműködésből számos esetben később szakdolgozat, cikk is születik. A TDK-n való részvétel nem csak szakmai és erkölcsi sikert jelent, hanem előnyt a mesterszakra történő felvételinél, valamint az álláskeresésnél. Továbbtanulási lehetőségek Karunk lehetőséget biztosít az alapszak elvégzése után a mesterképzésben való részvételre is. A szakok kínálata bőséges, színvonala pedig az egyik legmagasabb az országban. Karunk gondozásában az alábbi mesterszakok elérhetőek a hallgatók számára: Kommunikáció és médiatudomány Közgazdasági elemző Marketing Master of Business Administration (MBA) Műszaki menedzser Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Pénzügy Pszichológia Regionális és környezeti gazdaságtan Számvitel Tanár - közgazdásztanár Tanár - mérnöktanár Vezetés és szervezés

27 KOLLÉGIUM BME GTK ELSŐÉVES HALLGATÓINK SZOCIÁLIS ALAPON JUTHATNAK KOLLÉGIUMI FÉRŐHELYHEZ. A KÉ- SŐBBIEKBEN SZOCIÁLIS, ILLETVE TANULMÁNYI VAGY KÖZÖSSÉGI ALAPON KERÜLHETNEK BE. Szolgáltatások Kiépített internet hálózat (wifi, vezetékes) Sportolási lehetőség: kondi terem, sportpálya Felszerelt konyhák Közösségi terek A legtöbb kollégiumban ingyenes parkolási lehetőség Kollégiumaink BME Wigner Jenő Kollégium 1117 Budapest, Dombóvári út 3. BME Vásárhelyi Pál Kollégium 1111 Budapest, Kruspér u BME Kármán Tódor Kollégium 1111 Budapest, Irinyi J. u

28 BME GTK 28 ÖSZTÖNDÍJAK Államilag támogatott hallgatóink számára megpályázható ösztöndíjak: Tanulmányi ösztöndíj Rendszeres szociális ösztöndíj: a pályázat célja a szociálisan hátrányos helyzetű nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes hallgatók a Szociális Bizottság által meghatározott összeget kapnak havi rendszerességgel, egy szemeszter időtartamára. Alaptámogatás: a pályázat célja a szociálisan rászoruló nappali tagozatos, első aktív félévükre beiratkozott BA/BSc-s, MA/MSc-s és osztatlan képzésben részt vevő egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítása, jobb tanulmányi feltételeik megteremtése. A nyertes pályázók egyösszegű támogatást kapnak: BA/BSc és osztatlan: a hallgatói normatíva 50%-a ( Ft) MA/MSc: a hallgatói normatíva 75%-a ( Ft) Rendkívüli szociális ösztöndíj: a pályázat célja a hallgatók szociális helyzete váratlan romlásának anyagi mérséklése. A szociális helyzetet előidéző eseményt követő fél éven belül kell benyújtani a pályázatot. Minden aktív jogviszonnyal (államilag támogatott és önköltséges) rendelkező hallgatónk számára megpályázható ösztöndíjak: Kar Kiváló Hallgatója cím A cím a kiemelkedő tanulmányi, tudományos, szakmai és közéleti munka elismerését szolgálja, mely pályázat útján nyerhető el. A Kar minden, az adott tanévben végző nappali tagozatos hallgatója pályázhat. A díjat képzési szintenként és képzési területenként egy hallgató nyerheti el és egy hallgató egy képzése során csak egyszer kaphatja meg a díjat. Szakmai Kari BME ösztöndíj A pályázat célja azon hallgatók díjazása, akik az elmúlt félévben kiemelkedtek a GTK hallgatói közül szakmai- és tudományos teljesítményükkel, nyelvvizsgáztak, esettanulmányi versenyen vettek részt, TDK-ztak vagy akár publikáltak.

29 BME GTK Közösségi Kari BME ösztöndíj Az ösztöndíj célja a GTK közösségi életet élő és főként a közösségi életet aktívan szervező hallgatóinak jutalmazása. Figyelembe vehető tevékenységek: kari szakkollégiumi tevékenység, Mentorgárda, Instruktorgárda, Rendezvényszervező Csoport, kari öntevékenyköri tagság, egyéb kari szervezés (pl. Wigner Weekend, közösségi rendezvény szervezése stb.) Egyetemi BME ösztöndíj Az ösztöndíj célja, azon hallgatók jutalmazása, akik az utolsó aktív félévükben kiemelkedő tanulmányi, szakmai, tudományos tevékenységet folytatott, minimum 20 kreditet teljesített és legalább 4.0 tanulmányi átlagot ért el. Figyelembe vett tevékenységek: szakmai és tudományos tevékenység, és nyelvi teljesítmény. Köztársasági ösztöndíj Utazási és konferencia pályázat Az ösztöndíj célja konferencián és szakmai, tanulmányi versenyen való részvétel, illetve belföldi szakmai rendezvényeken való részvétel utazási költségeinek támogatása, hogy a hallgatók anyagi helyzettől függetlenül részt vehessenek kari tanulmányaikhoz kapcsolódó konferencián vagy versenyen. Sportszervezői ösztöndíj Az ösztöndíj célja azon hallgatók támogatása, akik olyan tevékenységeket, programokat szerveznek, amellyel élénkítik a sportéletet az egyetemen, illetve olyan edzők jutalmazása, akik BME-s csapatokat edzenek. 29

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola Andragógia BA Emberi erôforrások BA Gazdálkodási és menedzsment BA Gazdaságinformatika BSc Kommunikáció és médiatudomány BA Zsigmond Király Fôiskola Nemzetközi gazdálkodás BA Nemzetközi tanulmányok BA

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: (80) 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET www.edutus.hu 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 felvi@edutus.hu 1114 Budapest XI. kerület, Villányi út 11 13. (1) 450 24 20 zöld szám: (80) 911 688 1055 Budapest V. kerület,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa 2010 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tájékoztató kiadványa CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2010. július 5.500 példányban Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban

CSATLAKOZÓ. Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató. Készült: 2009. július 10000 példányban CSATLAKOZÓ Felelős kiadó: Szabó Imre Ernõ BME Diákközpont igazgató Készült: 2009. július 10000 példányban Tartalomjegyzék Checklist 5 1. Gondolatok, információk Információszerzés 7 Hallgatói Képviseletek

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató

ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Perkó László igazgató ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Perkó László igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA, ALAPADATOK 4 2. AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE, HAGYOMÁNYOK 5 3. AZ ISKOLA

Részletesebben

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára

A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA. Útmutató a szakmában dolgozók számára A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSA ÉS BEFOGADÁSA Útmutató a szakmában dolgozók számára Magyar nyelven szerkesztette a Volt Állami Gondozottak Országos Egyesülete VAGOE Nemzetközi Szerkesztő Csapat Loreni Baciu,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére

I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák népszerûsítésére A tudományos délután programjainak elõadói között szerepelnek: 8 A KAROKON MEGVALÓSÍTANDÓ-, VAGY FEJLESZTENDÕ TEVÉKENYSÉGEK I. Közvetlen kapcsolatok megújítása az ELTE és a közoktatás között az MTMI-életpályák

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi...

Készülődj! Slágerszakmák TÚLKÉPZÉS. PÉNZÜGYEINK mennyit költ egy hallgató? VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes. mindjárt indul a felvételi... A HITELES FORRÁS minden, amit a felsőoktatásról tudni lehet VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. DECEMBER VISSZA AZ EGYETEMRE Kovács Ágnes Slágerszakmák 2010 www.felvi.hu TÚLKÉPZÉS a kommunikáció szakon Készülődj!

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató (BSc)

Hallgatói tájékoztató (BSc) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hallgatói tájékoztató (BSc) Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 4 Oktatás és Tanulmányok... 5 Mi is az a kreditrendszer?... 5 Hallgatói jogviszony...

Részletesebben

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés

Eseménynaptár. Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. február 27- Dunaújváros Közgyűlés 28. 2015. március 2. Budapest Nyilatkozat a Klub Rádiónak és az RTL Klubnak Téma: Közgyűlés, képesítési jegyzék 2015. március

Részletesebben

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban

CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Dr. Juhász Erika Pete Nikoletta (szerk.) CIVIL DIMENZIÓK 2. Tréningek a tehetséggondozásban Szeged Debrecen, 2013 Kiadói adatok: Felelős kiadó: Belvedere Meridionale Kiadó (www.belvedere.meridionale.hu)

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben