Natura 2000 Fenntartási Terv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Natura 2000 Fenntartási Terv"

Átírás

1 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Natura 2000 Fenntartási Terv HUON20008 Rába és Csörnöc völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Őriszentpéter,

2 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Ökoforestino Kft. Kerekerdő Alapítvány BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Felelős tervező Dr. Szentirmai István Vezető szakértők Dr. Szentirmai István (biológus) Kovács-Mesterházy Zoltán (agrármérnök) Közreműködő szakértők Gruber Ágnes (zoológus) Szépligeti Mátyás (botanikus) Tóth Ádám (zoológus, térinformatikus) Zalai Béla (zoológus) Havas Márta (erdőmérnök) Prof. Dr. Bartha Dénes (erdőmérnök, intézetigazgató egyetemi tanár) Schmidt Dávid (agrármérnök) Korda Márton (természetvédelmi mérnök) Dr. Mesterházy Attila (vadgazda mérnök) Dr. Kiss Béla (vízi ökológia-hidrobiológia halászati szakmérnök) Dr. Juhász Péter (vízi ökológia-hidrobiológia) Dr. Müller Zoltán (vízi ökológia-hidrobiológia) Csipkés Roland (biológus-ökológus) Gyöngyössy Péter (erdőmérnök) Ez a dokumentáció a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A dokumentáció nyilvános, a megfelelő hivatkozások mellett szabadon felhasználható és terjeszthető!

3 TARTALOMJEGYZÉK I. NATURA 2000 FENNTARTÁSI TERV A TERÜLET AZONOSÍTÓ ADATAI NÉV AZONOSÍTÓ KÓD KITERJEDÉS A KIJELÖLÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ FAJOK ÉS/VAGY ÉLŐHELYEK A terület jelölő élőhelyei A terület jelölő fajai ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK EGYÉB VÉDETTSÉGI KATEGÓRIÁK TERVEZÉSI ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK KEZELÉSI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA TERMÉSZETVÉDELMI CÉLKITŰZÉS, A TERÜLET RENDELTETÉSE KEZELÉSI JAVASLATOK Élőhelyek kezelése Gazdálkodáshoz nem köthető általános javaslatok Gazdálkodáshoz köthető kezelési javaslatok Mezőgazdálkodás Erdőgazdálkodás Vadgazdálkodás Vízgazdálkodás Élőhely-rekonstrukció és élőhelyfejlesztés Fajvédelmi intézkedések Kutatás, monitorozás Mellékletek: a tervezési területen javasolt természetvédelmi kezelések, valamint a művelési ág lehetséges megváltoztatásának összegzése (térkép és táblázat) A tervezési terület kezelési egységeinek áttekintő térképe A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület kezelési egységei A tervezési terület helyrajzi számait érintő kezelési egységek A tervezési terület erdőrészleteit érintő kezelési egységek A KEZELÉSI JAVASLATOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LEHETSÉGES ESZKÖZEI A JOGSZABÁLYOK ÉS A TULAJDONVISZONYOK FÜGGVÉNYÉBEN Agrártámogatások Jelenlegi működő agrártámogatási rendszer Javasolt agrártámogatási rendszer Pályázati források Egyéb A TERV EGYEZTETÉSI FOLYAMATÁNAK DOKUMENTÁCIÓJA

4 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa I. Natura 2000 fenntartási terv

5 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 1. A terület azonosító adatai 1.1. Név Tervezési terület neve: Rába és Csörnöc völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 1.2. Azonosító kód Tervezési terület azonosítója: HUON Kiterjedés Tervezési terület kiterjedése: 12146,75 ha 1.4. A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek A terület jelölő élőhelyei 3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea vegetációval 3260 Alföldektől a hegyvidékekig előforduló vízfolyások Ranunculion fluitantis és Callitricho-Batrachion növényzettel 3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodion rubri, és részben Bidention növényzettel 6410 Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (Molinion caeruleae) 6430 Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek 91E0 * Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91F0 Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal (Ulmenion minoris) 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal A terület jelölő fajai szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) széles durbincs (Gymnocephalus baloni) vágó csík (Cobitis taenia) remetebogár (Osmoderma eremita) díszes légivadász (Coenagrion ornatum) tompa folyami kagyló (Unio crassus) bödöncsigát (Theodoxus transversalis) 5

6 skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) vöröshasú unka (Bombina bombina) dunai gőte (Triturus dobrogicus) tarajos gőte (Triturus cristatus) selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer) törpecsík (Sabanejewia aurata) balin (Aspius aspius) magyar bucó (Zingel zingel) német bucó (Zingel streber) réti csík (Misgurnus fossilis) homoki küllő (Gobio kessleri) halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis) vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) sötétaljú hangyaboglárka (Maculinea nausithous) nagy tűzlepke (Lycaena dispar) nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) szarvasbogár (Lucanus cervus) díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) vidra (Lutra lutra) közönséges denevér (Myotis myotis) nagyfülű denevér (Myotis bechsteinii) 1.5. Érintett települések A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletet (a továbbiakban: KvVM rendelet) tartalmazza. A Natura 2000 területek által érintett helyrajzi számokat és így a Natura 2000 jogi státuszt is a KvVM rendelet rögzíti, térképi megjelenítéssel is. A jogi jelleg a megosztással keletkező utód helyrajzi számokra is kiterjed. Vas megye: Alsóújlak Bejcgyertyános Csákánydoroszló Csönge Döbörhegy Döröske Egyházashollós Gasztony Gersekarát Halogy Hegyhátsál Ikervár Jákfa Katafa 6

7 Kemestaródfa Kenyeri Kám Körmend Magyarnádalja Magyarszecsőd Meggyeskovácsi Molnaszecsőd Nagymizdó Nick Nyőgér Nádasd Ostffyasszonyfa Petőmihályfa Pinkamindszent Pápoc Püspökmolnári Rum Rábahídvég Rábapaty Rátót Rönök Szarvaskend Szentgotthárd Sárvár Sótony Uraiújfalu Vasalja Vasszentmihály Vasvár Zsennye 1.6. Egyéb védettségi kategóriák Ex lege védett terület A tervezési területen 14 ex lege földvár található 9,62 ha összkiterjedésben, és 169 ex lege láp 284,84 ha összkiterjedésben. Országos jelentőségű védett természeti terület Körmendi-kastélypark 37,76 ha, 152/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet Ramsari terület A Rába-völgy Ramsari terület 8030,11 ha-on érinti a tervezési területet, mely ennek 66,11%- át jelenti. Helyi jelentőségű védett természeti terület Csörnöc-patak menti égeres láprét 79,38 ha - Nádasd község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008.(II.14.) számú rendelete 7

8 Dobogó elnevezésű erdőrészlet 29,9 ha - Körmend Város Önkormányzata Képviselőtestületének 39/2007. (XII.21.) rendelete Bajti erdőrészlet 115 ha - Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 39/2007. (XII.14.) számú önkormányzati rendelete Rába-holtág a Szatmári-erdőben 6,1 ha - Sárvár város Önkormányzati Képviselőtestületének 12/2007. (III.23.) számú önkormányzati rendelete Ikervári kockás liliom élőhely 15 ha - Ikervár Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete Ikervári Zsidahó-dűlő 61,42 ha - Országos ökológiai hálózat övezet: A tervezési területből 1224,1 ha (10,07%) a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület övezetének, 8599,13 ha (70,79%) az ökológiai folyosó övezetének és 1581 ha (13,02%) a pufferterület övezetének részét képezi Tervezési és egyéb előírások Településrendezési eszközök Alsóújlak Község Önkormányzatának 67/2006. (XI.22.) számú képviselőtestületi határozata a község Rendezési Tervének részét képező Településszerkezeti Terv elfogadásáról Bejcgyertyános Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2009. (XII. 14.) számú képviselő-testületi határozata a község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról Csákánydoroszló Község Önkormányzatának 76/2006. (VIII.11.) számú önkormányzati határozata a község Településszerkezeti Tervéről és 10/2006. (VIII.11) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról és a község Szabályozási Tervéről Döbörhegy Döröske Egyházashollós Község Önkormányzatának 15/2012. (III. 19.) számú határozata a község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról és 5/2012. (III. 20.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzat módosításáról Gersekarát Halogy Hegyhátsál Község 2/2008(II.25.). számú önkormányzati határozattal elfogadott Településszerkezeti Terve és 2/2008(II.26.). számú rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve Ikervár Jákfa község 23/2005. (IV.10.) sz. határozattal elfogadott településrendezési terve, Módosította: 24/2013.(IV.23.) sz. képviselőtestületi határozat Katafa Kenyeri Község Önkormányzatának 57./2010 (VIII.31.) számú önkormányzati határozata a község Településrendezési Tervének elfogadásáról Kám község nem rendelkezik településrendezési tervvel. Körmend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003. (XII.1.) számú rendelete Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és a város Szabályozási Tervéről. Módosította a 19/2008. (VI.27.) számú rendelet, hatálybalépés ideje július 1. Magyarnádalja község nem rendelkezik településrendezési tervvel. 8

9 Magyarszecsőd Község Önkormányzat 30/2012. (VI.01.) számú képviselőtestületi határozata Magyarszecsőd község második módosított Településszerkezeti Tervéről, és 7/2012. (VI. 04.) sz. kt. rendelete Magyarszecsőd község 14/2005.(XII.14) sz. kt. rendelettel elfogadott, 8/2009. (X.08.) sz. kt. rendelettel módosított Helyi Építési Szabályzatáról szóló újabb módosításáról Meggyeskovácsi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2007. (V. 11.) számú határozata Meggyeskovácsi község Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról Molnaszecsőd Község Önkormányzat 43/2005.(XII.21.) sz. határozata a község Településszerkezeti Tervéről, 12/2005.(XII.22.) számú rendelete a község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról (Módosította a 13/2006.(XI.18.) önkormányzati rendelet). Módosította a 16/2012. (IV.27.) számú képviselőtestületi határozata. Nádasd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (V. 14.) számú rendelete Nádasd község Helyi Építési Szabályzatáról és a község Szabályozási Tervéről Nagymizdó község nem rendelkezik településrendezési tervvel. Nick Község Önkormányzat Képviselőtestületének 120/2004. (VII.29.) számú határozata a község Településszerkezeti Tervéről (módosította a 25/2006. (IV.15.) számú képviselőtestületi határozat), és 11/2004. (VIII.2.) számú rendelete a község Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Nyőgér község nem rendelkezik településrendezési tervvel. Ostffyasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2011. (X.12.) számú önkormányzati határozata Ostffyasszonyfa község Településszerkezeti Tervéről, és 10/2011. (X.13.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Pápoc Község Önkormányzat képviselőtestületének 41/2004. (XI.30) számú képviselőtestületi határozata Pápoc község Településszerkezeti Tervéről, és 12/2004. (XII.2.) számú rendelete Pápoc község Szabályozási Tervéről valamint Helyi Építési Szabályzatáról Petőmihályfa Pinkamindszent Püspökmolnári Község Önkormányzat Képviselőtestületének 64/2012. (VI.20.) számú képvislőtestületi határozata a község Településszerkezeti Tervéről, és 13/2003.(VIII. 19.) számú rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról Rábahídvég Község Önkormányzat Képviselőtestületének 73/2011. (XII.24.) számú képviselőtestületi határozata a község Településszerkezeti Tervének módosításáról, és 13/2011. (X.25.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Rábapaty Rátót Község Önkormányzat Képviselőtestületének 62/2013. (XI.27.) számú képviselőtestületi határozata a község Településszerkezeti Tervének módosításáról, és 9/2013.(XII.11.) rendelete a község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosításáról Rönök Község Önkormányzatának 105/2010. (VI.11.) számú képviselő-testületi határozata a község Településfejlesztési Koncepciójáról (módosította a 80/2012. (XI.07.) számú kt. határozat) Rum község Településfejlesztési koncepció 48/2003.(VI.12.) sz. határozattal megállapítva, Rum község Településszerkezeti terve 61/2005. (VI.6.) sz. határozattal megállapítva, Rum község Szabályozási terve és Helyi építési Szabályzata 4/2005. (VI.16.) rendelettel elfogadva, Rum község Önkormányzati Képviselő-testületének 9

10 1/2011.(I.21.) számú határozata a hatályban lévő rendezési terv módosításáról Sárvár város önkormányzatának képviselőtestületének 296/2008. (XI.24.) számú képviselőtestületi határozata a város 175/2003 (X.16.) sz. képviselőtestületi határozattal elfogadott és a 142/2005. (V.19.) sz., valamint a 7/2008. (I.24.) sz. képviselőtestületi határozattal módosított Településszerkezeti terve leírásának kiegészítésének és az aktualizált Településszerkezeti tervének elfogadásáról, Sárvár város önkormányzatának képviselőtestületének 91/2012. (IV.26.) számú határozata a város rendezési tervének módosításáról Sótony község önkormányzatának képviselő testületének 101/2007. (XII.18.) sz. határozata a község Településszerkezeti Tervéről és 17/2007. (XII.19.) sz. rendelete a község Helyi Építési Szabályzatáról. Szarvaskend község nem rendelkezik településrendezési tervvel. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/1993. (IX.16.) ÖKT.rendelete a városrendezési és szabályozási előírásokról, Szentgotthárd város Várkerti telektömb szabályozási terve, 22/2009. (X.1.) rendelettel elfogadva, Szentgotthárd város Ipari Park II. ütem Szabályozási Terv módosítása, 28/2010.(IX.29.)sz. ÖKT. Rendelettel elfogadva Uraiújfalu község önkormányzatának képviselőtestületének 133/2011. (IX.29.) KT. határozata a község Településszerkezeti Tervéről, és 10/2011. (IX. 30.) ÖK rendelete a Helyi építési szabályzat módosításáról Vasalja község nem rendelkezik településrendezési tervvel. Vasszentmihály község önkormányzatának képviselőtestületének 40/2006. (VIII.10.) KT határozata a község Településszerkezeti Tervéről, és 6/2006. (VIII.10.) sz. rendelete a község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról Vasvár város önkormányzata képviselőtestületének 13/2013. (IX.03.) sz. önkormányzati rendelete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról Zsennye község Önkormányzatának képviselő-testületének 30/2006. (IV.28.) Kt határozata Zsennye község településszerkezeti tervéről és annak leírásáról Körzeti erdőtervek és üzemtervek Felső-Őrség Erdészeti Tervezési Körzet második erdőterve törzskönyvi szám: 5/2009. érvényes: január december 31. Körmendi Erdészeti Tervezési Körzet második erdőterve törzskönyvi szám: 1/2006. érvényes: január december 31. Sárvári Erdészeti Tervezési Körzet második erdőterve törzskönyvi szám: 3/2010. érvényes: január december 31. Vasvári Erdészeti Tervezési Körzet második erdőterve Törzskönyvi szám: 2/2008. érvényes: január december 31. Körzeti vadgazdálkodási tervek és üzemtervek Csánig és Környéke FTK. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/147-2/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Csörötneki Rábavölgye VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/72-2/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Erdődy VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/125/2007.) 10

11 Érvényesség: 2016-ig. Győrvár és Környéke FTK. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/46-5/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Kemenesaljai Nimród VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/11-4/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Kőrismente VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/55-5/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Körmendi Rákóczi F. VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/33-3/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Nádasd és Környéke FTK. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/32-6/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Nyugat VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/6-9/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Pannónia VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/104/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Pinkamente VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/141-1/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Rátót és Környéke FTK. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/171-5/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Sárvári Berek VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/5-4/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Sárvár-Rábapaty Környéke FTK. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/128/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Sitke és Környéke FTK. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/160-2/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Szabad Föld MGTSZ vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/90-2/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Vasvári Berek VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/78-2/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Zöld Vadász VT. vadgazdálkodási üzemterve jóváhagyta: Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Vadgazdálkodási és Halászati Osztály (27.4/45-9/2007.) Érvényesség: 2016-ig. Halgazdálkodási tervek A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének I-21/2010. számú határozata a közötti időszakra vonatkozó Halgazdálkodási Tervről. Módosította a I- 11

12 22/2010. számú határozat. Érvényesség: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv A Víz Keretirányelv Hazai Megvalósítása, Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, 1-3 Rába, közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, április 12

13 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: a vidéki területekbe beruházó Európa 2. Veszélyeztető tényezők 1.a táblázat: a tervezési területen jellemző veszélyeztető tényezők Kód A02.01 A03 Veszélyeztető tényező neve gazdálkodás intenzívebbé válása gyepterület kaszálása/vágása Jelentősége (H=nagy, M=közepes, L=kicsi) Érintett összes terület nagysága (%) M 8 M 23 Érintett terület nagysága (%) Milyen jelölő élőhelyre vagy fajra és milyen módon gyakorol hatást? A szántókon zajló intenzív művelés hatására a szántókkal határos 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei jelölő élőhely látványosan gyomosodik, degradálódik. A szántókon zajló intenzív művelés hatására a szántókkal határos 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek, jelölő élőhely látványosan gyomosodnak, degradálódnak. A Natura 2000 területen belüli és kívüli szántók trágyázásának hatására a szántókkal határos kiemelt közösségi jelentőségű, jelölő élőhelyek közé sorolt, medermaradványokban kialakult Salix cinerea alkotta fűzlápok látványosan gyomosodnak, nádasodnak. A rétek gyomosodása csökkenti a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és a vérfűhangyaboglárka (Maculinea teleius) számára alkalmas élőhelyek kiterjedését. A 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei és a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhelyek nem megfelelő időben történő kaszálása az élőhely érzékenyebb növényfajainak eltűnéséhez, a gyep jellegtelenedéséhez vezet. A július-augusztusra időzített kaszálás jelentősen veszélyezteti a sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és a vérfűhangyaboglárka (Maculinea teleius) állományait. 13

14 A03.01 A03.03 A intenzív, vagy intenzívebb kaszálás kaszálás felhagyása/hiánya intenzív szarvasmarhalegeltetés H 23 M 5 H A 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei és a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhelyek túl gyakori kaszálásával, túl alacsony tarló hagyásával, felülvetésével, és trágyázásával járó használata az érzékenyebb növényfajok eltűnéséhez, a gyep jellegtelenedéséhez vezet. A rétek kaszálása során nem hagyják meg az előírt búvósávokat, így a nem megfelelően időzített kaszálás jelentős mértékben károsítja nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és a vérfűhangyaboglárka (Maculinea teleius) állományait. A kaszálás felhagyása a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei és a 6510 Síkés dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhelyek teljes átalakulásához, tehát az élőhely kiterjedésének csökkenéséhez vezet. A kaszálatlan rétek beerdősülése csökkenti a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és a vérfűhangyaboglárka (Maculinea teleius) számára alkalmas élőhelyek kiterjedését. Az intenzív legeltetés hatására a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei élőhely gyomosodott, jellegtelenedett. Az intenzív legeltetés hatására a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek élőhely gyomosodott, jellegtelenedett. Tápnövénye visszarágása miatt a sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és a vérfűhangyaboglárka (Maculinea teleius) szaporodására alkalmas élőhelyek szűkülnek. 14

15 B01.02 beerdősítés / fásítás idegenhonos fafajokkal L 1 1 A gyepművelés felhagyását követően energiafűz ültetvény kialakítása a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei és a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek jelölő élőhelyek helyett, ezzel az élőhely kiterjedését csökkentve. B B erdő felújítás őshonos fajokkal erdő felújítás idegenhonos fajokkal M 5 M Az elegyetlen, homogén nagyterületű tölgyfelújítások a 91G0 * Pannon gyertyánostölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal jelölő élőhely fajkészletének elszegényedéséhez, jellegtelenedéséhez vezet. Az elegyetlen, homogén nagyterületű tölgy, kőris és éger felújítások a 91F0 Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők jelölő élőhely fajkészletének elszegényedéséhez, jellegtelenedéséhez vezet. Az elegyetlen, homogén nagyterületű éger felújítások a 91E0 * Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (égerligetek és puhafás ligeterdők esetében egyaránt) jelölő élőhely fajkészletének elszegényedéséhez, jellegtelenedéséhez vezet. Az akácosok, a vöröstölgyesek, illetve az erdeifenyvesek a 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal élőhely potenciális termőhelyét foglalják el. További probléma az akácosokból kiinduló növényi invázió, mely az állományokkal szomszédos élőhelyeket degradációval, gyomosodással veszélyezteti. Az akácosok, vöröstölgyesek, feketediósok és nemesnyárasok a 91F0 Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők potenciális termőhelyét foglalják el. További probléma az akácosokból kiinduló növényi invázió, mely az állományokkal szomszédos élőhelyeket degradációval, gyomosodással veszélyezteti. 15

16 8 Az akácosok, feketediósok, nemesnyárasok és nemesfüzesek a 91E0 * Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (égerligetek és puhafás ligeterdők esetében egyaránt) potenciális termőhelyét foglalják el. B02.04 B07 C lábon álló és/vagy elfekvő holtfa eltávolítása egyéb erdészeti tevékenység homok- és kavicsbányászat H M L <1 <1 Az idegenhonos faültetvények terjedésével csökken a remetebogár (Osmoderma eremita), a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) élőhelye. Az idegenhonos faültetvények terjedésével csökken a díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) élőhelye. A szaporodásra alkalmas élőhelyek csökkenése veszélyezteti nagyfülű denevért (Myotis bechsteini). A holtfa és az odvas fák eltávolítása megszűnteti a remetebogár (Osmoderma eremita), a skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogár (Lucanus cervus) és a nagy hőscincér (Cerambyx cerdo) élőhelyeit. Az odvas fák eltávolítása megszűnteti a nagyfülű denevér (Myotis bechsteini) szaporodó és pihenő helyeit. Az erdőgazdálkodás során alkalmazott véghasználatok megszűntetik a legtöbb erdei faj élőhelyét, így csökken a remetebogárét (Osmoderma eremita), a skarlátbogárét (Cucujus cinnaberinus), a szarvasbogárét (Lucanus cervus) és a nagy hőscincérét (Cerambyx cerdo). A nem elég kíméletes anyagmozgatás a talajbolygatás révén segíti az özöngyomok terjedését. A bányák bővítése a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek élőhely csökkenéséhez vezet. A bányák bővítése csökkenti a nagy tűzlepke (Lycaena dispar), a sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és a vérfűhangyaboglárka (Maculinea teleius) élőhelyét. 16

17 E06.02 épület renoválása, újraépítése M <1 <1 E03 szemét, hulladék L 1 1 F G I01 vadak károkozása (túltartott vadállomány) terepjáróval végzett tevékenység idegenhonos, inváziós fajok jelenléte M L <1 <1 H A templomtornyok lezárása megszűnteti a közönséges denevér szaporodóhelyét. A jelölő gyepek és erdők esetében egyaránt tapasztalni kommunális és építési hulladék lerakását is. A folyó menti élőhelyeken, illetve az áradásokkal érintett élőhelyeken mindenfelé tapasztalni a víz által hozott szemét jelenlétét is. A területen a nagyvad jelenléte jelentős. Ez leginkább a 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraeával és Carpinus betulusszal és a 91F0 Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők jelölő élőhelyek esetében feltűnő. A vad által gyakran használt állományokban a gyepszint gyakran gyomos, jellegtelen vagy hiányzik. A Natura 2000 területen Sótony és Ikervár közelében tapasztaltuk Crossmotorosok által okozott degradációt a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei, illetve 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek által alkotott élőhelykomplexben. A tevékenység az élőhely degradálódásával jár. A telepített akácosok inváziós gócokként vannak jelen a területen, melyek a 91G0 * Pannon gyertyános-tölgyesek, a 91F0 Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők, és a 91E0 * Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (égerligetek és puhafás ligeterdők esetében egyaránt) élőhelyeket veszélyeztetik. 17

18 A spontán megjelenő és terjedő inváziós fafajok közül a zöldjuhar (Acer negundo) óriási problémát jelent a 91E0 * Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők (elsősorban a puhafás ligeterdők esetében, de egyes fűzlápokban is megjelenik) jelölő élőhely esetében. További, még kevésbé gyakori inváziós fafaj az élőhelyen: amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica). A lágyszárú özönnövények közül ezen az élőhelyen (a puhafaligeteken túl az égerligetekben és a fűzlápokban is) legnagyobb gondot a magas aranyvessző (Solidago gigantea) okozza. További fajok: bíbor nebáncsvirág (Impatiens glandulifera), süntök (Echinocystis lobata). További gondot jelent az egyre jobban terjedő hibrid keserűfű (Fallopia bohemica) A 91F0 Nagy folyókat kísérő keményfás ligeterdők élőhely esetében a legnagyobb gondot jelentő lágyszárú a magas aranyvessző (Solidago gigantea). Ez leginkább a bolygatott állományokban jelentkezik. A lágyszárú özönfajok közül a legnagyobb problémát a Solidago gigantea jelenti. Jelentős veszélyforrás a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek és a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei élőhely esetében. A lágyszárú özönfajok közül a legnagyobb problémát a Solidago gigantea jelenti. Jelentős veszélyforrás a 6430 Síkságok és a hegyvidékektől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós szegélytársulásai és a 3270 Iszapos partú folyók részben Chenopodium rubri, részben Bidention növényzettel élőhely esetében. Az említett élőhelyeken egyre jelentősebb az Impatiens glandulifera és az Echinocystis lobata is. 18

19 J csatornázás M J törpe vízművek, duzzasztók M Valamennyi jelölő halfaj ingola fajok (Eudontomyzon spp.), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), német bucó (Zingel streber) esetében jelentkezik. Az idegenhonos fajok (részben) kiszorítják a hazai őshonos fajokat, életterüket lecsökkentik. A vízelvezetés, területek szárítása leginkább a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek és a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei élőhely esetében jelenthet komoly veszélyforrást. A duzzasztók felvízén az áramlás lelassul, melynek hatására a meder feliszapolódik, ezért az alábbi áramláskedvelő halfajok elveszítik a szaporodásukhoz szükséges iszapmentes aljzatot: balin (Aspius aspius), halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus), homoki küllő (Gobio kessleri), széles durbincs (Gymnocephalus baloni), selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser), magyar bucó (Zingel zingel), német bucó (Zingel streber). Sávos bödöncsiga (Theodoxus transversalis) megtelepedése szempontjából meghatározó, gyorsabb áramlású szakaszok durva mederanyagú aljzata alkotta élőhelytípusok feliszapolódása, valamint az áramlás lecsökkenése az élőhelyek megszűnését vonhatja maga után. A visszaduzzasztással érintett szakaszokon az élőhelyi adottságok szuboptimálisnak tekinthetők a Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) lárvái számára, ebből következően a duzzasztó műtárgy fölött kialakuló hidrológiai viszonyok drasztikusan csökkentik a faj számára alkalmas élőhelyek kiterjedését az érintett szakaszon. 19

20 H01 H01.05 J K02.01 Felszíni vizek szennyezése diffúz felszíni vízszennyezés mezőgazdasági, vagy erdészeti tevékenység miatt Üledékkotrás, kitermelés fajösszetétel változás, szukcesszió L 1 1 L 2 3 A patakok szennyezésének hatására a díszes légivadász (Coenagrion ornatum) lárváinak életfeltételei romlanak. Leggyakoribb a tisztított kommunális szennyvíz-bevezetés, ill. az ehhez gyakran társuló szennyvíziszap terhelés vízszennyező hatása. A vízszennyezés okozta kedvezőtlen változás hatására csökken a faj lárváinak egyedsűrűsége szélsőséges esetben a faj eltűnik az érintett vízfolyásszakaszról. A Rába mentén található mezőgazdasági területekről beszivárgó, diffúz mezőgazdasági eredetű tápanyagterhelés veszélyt a faj Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) állományaira. 3 Tompa folyamkagyló (Unio crassus): A Rába mentén található mezőgazdasági területekről beszivárgó, diffúz mezőgazdasági eredetű tápanyagterhelés veszélyt a faj állományaira. <1 L 1 3 M 3 <1 1 A holtágak kiszáradása miatt a 91E0 * Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők élőhelyek közé sorolt Salix cinerea alkotta fűzlápok, illetve a holtágak mentén fennmaradt puhafaliget fragmentumok átalakulnak, jellegtelenednek, megszűnnek. A patakokban az üledékeltávolítás során eltávolításra kerülhet a mederben található emerz makrovegetáció és ezzel együtt a díszes légivadász (Coenagrion ornatum) lárvák jelentős része is. A makrovegetáció regenerálódásáig a fenntartási vagy mederrendezési munkálatokkal érintett mederszakasz nem alkalmas a faj megtelepedésére. A művelés felhagyását követően a 6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek és a 6440 Folyóvölgyek Cnidion dubiihoz tartozó mocsárrétjei élőhelyek esetében cserjésedés, erdősödés veszi kezdetét, mely az élőhelyek megszűnését eredményezi. A holtágak kiszáradása miatt a 91E0 * Enyves éger és magas kőris alkotta ligeterdők élőhelyek közé sorolt Salix cinerea alkotta fűzlápok beerdősülnek, átalakulnak, megszűnnek. 20

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve

A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. fenntartási terve A Maros (HUKM20008) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Debrecen 2014 Ügyfél BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Együttműködő partnerek RESPECT Tanácsadó

Részletesebben

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve

Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa Az Ózdi Harmaci-dombok (HUBN20027) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve Eger 2014

Részletesebben

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A HUDI20017 Érd-Tétényi plató kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Budapest 2014 Jelen fenntartási terv az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek

Részletesebben

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Csökmői gyepek (HUHN20105) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi Egyesület

Részletesebben

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Darvasi Csiff-puszta (HUHN20070) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Nimfea Természetvédelmi

Részletesebben

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve A Szelevényi Tó-köz (HUHN20153) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Túrkeve 2014 Ügyfél Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Együttműködő partnerek Dr. Deák József Áron Nimfea

Részletesebben

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve EGYEZTETÉS ELŐTTI TERVEZET

Részletesebben

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve

A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve A JÁSZSÁG különleges madárvédelmi terület (HUHN10005) Natura 2000 fenntartási terve Fotó: http://civertan.blogter.hu/tag/jaszsag Készítette a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Budapest, 2013

Részletesebben

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura

A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura A Keleti-Bakony (HUBF 20001) és a Papod-Miklád (HUBF 20002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület honvédelmi használatú részeinek Natura 2000 fenntartási terve Készítő: Balaton-felvidéki Nemzeti

Részletesebben

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag

Dél-balatoni berkek (HUDD20041) NATURA 2000 terület fenntartási terve. Egyeztetési anyag a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése című projekthez Dél-balatoni berkek

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002)

A Balaton (HUBF30002) A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Sárospataki Mandulás (HUBN20075) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Jósvafő 2013

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

Egyeztetési anyag. Készítette:

Egyeztetési anyag. Készítette: a 2006/18/176.02.01 számú Átmeneti Támogatás projekt keretén belül Natura 2000 területek fenntartási tervének elkészítése és ehhez kapcsolódó szolgáltatások elvégzése címő projekthez Hejı mente (HUBN20030)

Részletesebben

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa A Tállyai Patócs-hegy és Sátor-hegy (HUBN20074) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terv tervezete

Részletesebben

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány

Budapest III. kerület, Római part ideiglenes árvízvédelmi mű tervezése. Környezeti hatástanulmány ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 10-H/2013. Budapest III. kerület, Római part

Részletesebben

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein Élőhelyvédelem és helyreállítás a területein 2012.12.05 Az Európai Unió által kiírt KEOP-7.3.1.2/09-2010-0030 számú Élőhelyvédelem és helyreállítás, a területein elnevezésű projekt fő célkitűzése a Balaton-felvidék

Részletesebben

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai

Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Natura 2000 területek egységes kezelési előírásai Sorsz. Kategória Szántókra vonatkozó előírások SZ01 Napnyugtától napkeltéig gépi munkavégzés tilos. Évelő szálas pillangós takarmánynövények teljes területének

Részletesebben

A Mura ártér élővilága

A Mura ártér élővilága Interreg III A Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program EMBER MURA TERMÉSZET A Mura ártér élővilága Élőhelyek a Kerka torkolatától Letenyéig Szerzők: dr. Bódis Judit

Részletesebben

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése

A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése A Vindornya-láp élőhelyének helyreállítása, fejlesztése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 2010-10 Vindornyaszőlős Önkormányzata Vindornyaszőlős Önkormányzata P:\Budapest\TPE\PROJECTS\272116 Vindornya-láp

Részletesebben

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM

NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM NATURA 2000 ÉS CIVIL TERMÉSZETVÉDELEM veszélyeztetett fajok és élőhelyeik közös védelme a gazdálkodókkal, Zala megyei példákkal, szlovéniai kitekintéssel KIADVÁNYUNK CÉLJA Együttműködő természetvédelem

Részletesebben

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2006. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2 Összeállították: Dr. Kárpáti László igazgató Reischl Gábor általános igazgatóhelyettes Dr. Jakál Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes

Részletesebben

A Völgy Vidék természeti és épített értékei

A Völgy Vidék természeti és épített értékei (Fotó: Józsa Zsolt) Készült: A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület megbízásából Témavezető: Bodó Erzsébet Tünde Szerkesztette: Horváth Judit Chemcon 2002 Bt. Baracska, 2013. április

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program

Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program Nyergesújfalu Város Települési Környezetvédelmi Program 2012. március TARTALOMJEGYZÉK 1. MEGBÍZÁS TÁRGYA...4 2. BEVEZETÉS, JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 3. NYERGESÚJFALU TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA...6 3.1 A település

Részletesebben

A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület

A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület A Balaton (HUBF30002) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület fenntartási terve Csopak 2013-2014. Pályázat azonosítója 1536230503 Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8.

OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás. 2014.7.29. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. melléklet a 12/2012. (VI. 8. OptiJUS Opten Kft. I 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás 12/2012. (VI. 8.) VM utasítás a nemzeti park igazgatóságok természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységének egységes szakmai alapelvek szerinti ellátásáról

Részletesebben

Duna menti ártéri ligeterdők. Vadon a Dunán. egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért. Fotó: B. Molnár

Duna menti ártéri ligeterdők. Vadon a Dunán. egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért. Fotó: B. Molnár Duna menti ártéri ligeterdők Vadon a Dunán egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért Fotó: B. Molnár Bevezető A Duna hatalmas ereje különböző életformák kifejlődését tette lehetővé az ártéri liget-

Részletesebben