Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával."

Átírás

1 Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról Egységes szerkezetben az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításával. Öttömös Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 26. -ban, 32.. (3) bekezdésében, 37. (1) d) pontjában, 37/A. (3) bekezdésében, 38. (1) bekezdés c) pontjában és (9) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 50. (3) bekezdésében, 60. (4) bekezdésében, foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. Aktív korúak ellátása 1. (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 37.. (1) bekezdése b)-d) pontja szerinti személy részére a rendszeres szociális segély megállapításának, folyósításának feltétele az önkormányzattal, valamint az általa a beilleszkedési program megszervezésére és lebonyolítására kijelölt szervvel a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Öttömösi telephelyének Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban: együttműködésre kijelölt szerv) való együttműködés. (2) Az együttműködési kötelezettség keretében az (1) bekezdésben meghatározott személy köteles: a) az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, továbbá c) teljesíteni a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. (3) A beilleszkedést segítő program az (1) bekezdés szerinti személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodik. (4) A beilleszkedést segítő program típusai: a) tanácsadás (egészségügyi, szociális, jogi), b) csoportos és egyéni önsegítő képességfejlesztő foglalkozás. c) életvitelt, életmódot formáló egyéni foglalkozás, d) munkavégzésre felkészítő program, e) oktatásban és képzésben való részvétel elősegítése. (5) Az együttműködésre kijelölt szerv feladatai: a) figyelemmel kíséri, hogy az (1) bekezdés szerint személy a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vetette-e magát, a nyilvántartásba vétel elmulasztása esetén megvizsgálja a mulasztás okát, b) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedési program menetéről, típusairól, az együttműködés szabályairól, c) kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazoldó beilleszkedési programot,

2 d) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását, e) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, f) tájékoztatja az önkormányzatot a nyilvántartásba vétel elmulasztásáról, a beilleszkedést segítő program elfogadásának vagy aláírásának megtagadásáról és az együttműködés hiányáról 5 munkanapon belül. (6) Az (1) bekezdés szerinti személy köteles: a) az együttműködésre kijelölt szervnél a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát, b) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni az együttműködésre kijelölt szervvel, c) folyamatosan kapcsolatot tartani az együttműködésre kijelölt szervvel, d) a számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban részt venni. e) a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben részt venni. (7) Az együttműködési kötelezettség megszegésének tekinthető, ha az (1) bekezdés szerinti személy a (6) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget. 2.. (1) Az aktív korúak ellátására jogosult személy az ellátásra való jogosultság időtartama alatt rendszeres szociális segélyre jogosult, ha a) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét akadályozza, vagy kizárja és erről szakorvosi véleményt csatolt, b) gyermeket vár és ezt terhes gondozási kiskönyvvel igazolja, vagy c) közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaviszonyt azért nem létesített, mert a munkaköri alkalmassági vizsgálaton nem alkalmas minősítést kapott. (2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti valamely feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani. (3) Amennyiben az (1) bekezdés a) pontja alapján aktív korúak ellátására jogosult személy az egészségi állapotának javulása miatt közcélú munkába való részvételének biztosítását kéri és az állapotváltozást szakorvosi véleménnyel igazolja, a feltétel megszűnését, illetve az orvosi véleménynek a hivatalba történő beérkezését követő hónap első napjától az Szt (3) bekezdése szerinti együttműködési kötelezettséget kell előírni. A feltétel megszűnésének hónapjára amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság továbbra is fennáll rendszeres szociális segély jár. Lakásfenntartási támogatás 3.. Normatív lakásfenntartási támogatást az Szt ában foglaltak szerint nyújtja az önkormányzat.

3 Átmeneti segély 9.. Átmeneti segély azoknak a személyeknek nyújtható, akik létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek, és önmaguk illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorulnak. 10. (1) Az átmeneti segély adható alkalmanként és havi rendszerességgel. A havi rendszerességgel adott átmeneti segély jövedelemkiegészítő támogatásként, rendszeres nevelési támogatásként is nyújtható. (2) Az átmeneti segély alkalmankénti gyógyszertámogatásként, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető. (3) Egyszeri segélyben elsősorban az a személy részesíthető, aki alkalmankénti jelentős kiadás következtében (pld.: ruházat pótlása, magas gyógyszerköltség stb.) anyagi segítségre szorul. (4) Elemi károsultnak kell tekinteni azt, akinek elemi csapás következtében lakóépülete oly mértékben elpusztult, hogy létfenntartása átmenetileg lehetetlenné, vagy nagyfokban veszélyeztetetté vált. (5) Kamatmentes kölcsönben lehet részesíteni azt, aki rendszeres ellátásra jogosult (Pld.: nyugdíj, járadék), de az ellátást folyósító késedelmes teljesítése miatt megélhetése nem biztosított, vagy aki jövedelemmel rendelkezik ugyan, de jelentős kiadás következtében anyagi segítségre szorul (pld: magas összegű közüzemi elszámoló számla, lakás lakhatóvá tétele). 1 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos május 3. 2 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos május 3. 3 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos május Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos május 3. 5 Hatályon kívül helyezte az 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelet Hatályos május 3.

4 (6) A kölcsön nyújtására a jogosulttal a megállapodást a polgármester köti meg, melyben rögzíteni kell: a) A visszafizetés feltételeit és a törlesztés elmaradásának jogkövetkezményeit. b) A törlesztési időt, amely maximum 6 hónap lehet. (7) Szabadságvesztés büntetéséből szabadult személy részére csak akkor adható átmeneti segély, ha nincs olyan összegű börtönkeresménye, amelyből a szükséges kiadásai fedezhetők, és a keresménye nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegét. Családban élők esetében a család összjövedelmét kell figyelembe venni. 11. (1) Az átmeneti segély: a) egyszeri segély, legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegéig, b) meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott átmeneti segély legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegéig, c) elemi károsultak segélye, legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszoros összegéig, d) kamatmentes kölcsön, legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj háromszoros összegéig, e) szabadságvesztés büntetéséből szabadult személyek szociális támogatása legfeljebb a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegéig. (2) Az átmeneti segély természetbeni szociális ellátásként is nyújtható. Ilyen különösen az élelmiszer segély. 12. (1) Nem állapítható meg átmeneti segély kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat annak a részére, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150%-át meghaladja. (2) Elemi károsultak egyszeri segélye esetében, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 300%-át. Temetési segély 13. (1) Temetési segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki a) az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartás köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költség viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-a, vagy egyedül élő, vagy gyermekét egyedül nevelő személy és az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-a. (2) A helyben szokásos, átlagos temetés költségei a)hamvasztásos temetés esetén: Ft b) hagyományos sírhelyes temetés esetén Ft.

5 (3) A temetési segély mértéke egységesen az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyező. (4) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell: a) a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, b) valamint a kérelmező és családja jövedelmi igazolását, nyilatkozatát, c) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát. (5) A bemutatott számlákat a határozat meghozatala után vissza kell szolgáltatni, s egyúttal rá kell vezetni a megállapított segély összegét, vagy a kérelem elutasításának tényét, illetve a határozat számát. (6) A temetési segély a temetés költségeit igazoló számla hiányában utólagos elszámolási kötelezettség mellett is megállapítható. Az előző bekezdésekben foglaltakat értelemszerűen itt is alkalmazkodni kell. Gyermek(ek) születésének támogatása 14. (1) A Képviselő-testület a gyermek(ek) születése esetén a szülőket gyermekenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével megegyező támogatásban részesíti (2) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a gyermek(ek) Öttömös községben rendelkezzenek állandó bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és életvitelszerűen a településen tartózkodjanak. (3) A segélyre való jogosultságot a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványának bemutatásával kell igazolni. A kérelmet a gyermek születésének időpontját követő hat hónapon belül lehet benyújtani. Szociális ösztöndíj 15. (1) Öttömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzügyi lehetősége függvényében csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz. (2) A Képviselő-testület a csatlakozási szándék kinyilvánítását követően elfogadja a mindenkori Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati kiírást, ha az abban résztvevők részére anyagi támogatást biztosít a központi költségvetés. 16. (1) Szociális ösztöndíjban részesíthető az az Öttömös Községben állandó lakóhellyel rendelkező pályázó, aki a) a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait és

6 b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, gyermekét egyedül nevelő szülő esetében 200%-át. (2) A kérelmek rangsorolásakor és elbírálásakor, előnyben kell részesíteni azt a szociálisan hátrányos helyzetű pályázót, aki a) árva, félárva, b) egyedül neveli valamelyik szülője, c) az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő, d) eltartója, szülője beteg, rokkantnyugdíjas, e) gyermeket nevel, f) kollégiumi ellátásban nem részesül. (3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület pályázónként eltérő ösztöndíjat állapíthat meg, melynek mértéke Ft-tól Ft összeghatárig terjedhet havonta. Közgyógyellátás 17. (1) Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg méltányosságból annak a személynek, aki szociálisan rászorult, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége olyan magas, hogy az létfenntartását veszélyezteti. (2) Méltányosságból biztosított közgyógyellátásra jogosult: a) az egyedül élő személy, ha a jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. b) A családban élő személy, ha családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25%-át eléri. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 18. Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az alábbi szociális alapszolgáltatások ellátását biztosítja: a) tanyagondnoki szolgáltatás, b) étkeztetés, c) házi segítségnyújtás, d) családsegítés, e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, f) közösségi ellátás, g) támogató szolgáltatás. 19. (1) A Képviselő-testület egy tanyagondnoki körzetet működtet, amely tanya 1-től házszámig terjed ki.

7 (2) A tanyagondnok által ellátandó szociális alapellátási feladatok: a) étkeztetésben való közreműködés, b) házi segítségnyújtásban való közreműködés. (3) A tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatások: a) egészségügyi szolgáltatások aa) betegek háziorvoshoz, szakorvoshoz történő szállítása a község közigazgatási területén belül, ab) gyógyszer, gyógyászati segédeszközök beszerzése. b) szállítási szolgáltatások ba) bevásárlás, árubeszerzés, bb) háztartási gépek javíttatása, tüzelőszállítás, bc) gázpalack csere, bd) levelek, csomagok feladása a postán, be) ebédszállítás, bf) csoportok különböző rendezvényekre szállítása alkalmanként, bg) távoli tanyákon élő gyermekek közlekedésének elősegítése. c) szabadidős tevékenységek szervezése ca) tájékoztatja a külterületi lakosságot a kulturális programokról, elősegíti azon való részvételüket, cb) igényszerinti könyvcsere a könyvtárban, cc) helyi kulturális programok lebonyolításában való segítség. d) egyéb szolgáltatások da) a rászorultak körében felmerült problémák megoldásában való segítségnyújtás, db) munkanélküliek segítése hivatalos ügyeik intézésében, dc) tájékoztatja az önkormányzatot a lakosság körében felmerült igényekről, problémákról, dd) közreműködik a külterületi lakosság közlekedésének elősegítésében, lakossági igény esetén a külterületi utak állagának javításában, parlagfű-mentesítésében. (4) A tanyagondnoki szolgáltatás iránti igényt a tanyagondnokhoz kell benyújtani. (5) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele ingyenes Az önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a közösségi ellátást, a támogató szolgáltatást a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Öttömösi telephelyén keresztül biztosítja. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a társulási megállapodásban kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza.

8 Eljárási rendelkezések 21. (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet - az e célra rendszeresített nyomtatványon a polgármesteri hivatalban kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a rendelet 1. függelék szerinti jövedelemnyilatkozatot, és a segély formája szerinti bizonyítékokat. (3) Ha az ellátás megállapítására hatáskörrel rendelkező szerv az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. (4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott igazolás alapján a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) Az időskorúak járadékára, a rendszeres szociális segélyre és az ápolási díjra való jogosultság feltételeit az Szt. 25. (4)-(8) bekezdése szerint kell felülvizsgálni. (6) A kérelmet döntésre a Polgármesteri Hivatal dolgozói készítik elő, ennek során a kérelmező szociális helyzetéről pontosan tájékozódnak, megállapításokat írásban és szükség szerint környezettanulmányban rögzítik. (7) A jogerős határozattal megállapított rendszeres pénzbeli ellátásokat ha jogszabály eltérően nem rendelkezik a jogosult választása alapján a Polgármesteri Hivatal a tárgyhót követő hónap 5. napjáig házipénztárból vagy folyószámlára történő utalással fizeti ki. (8) A jogerős határozattal megállapított nem rendszeres pénzbeli ellátásokat a jogerőre emelkedést követő öt munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal a házipénztárból készpénzzel fizeti ki. Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) E rendelet ait a augusztus 31-ét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2003. (VIII.15.) Ktr. sz. rendelet, valamint az azt módosító 10/2003. (XI.28.) Ktr. sz. rendelet, a 3/2004. (II.20.) Ktr. sz. rendelet, a 6/2004. (IV.08.) rendelet, a 12/2004. (V.27.) rendelet, a 21/2004. (XII.23.) rendelet, a 6/2005. (VII.08.) rendelet, a 8/2005. (IX.01.) rendelet, a 10/2005. (X.27.) rendelet, a 17/2005. (XII.22.) rendelet, a 3/2006. (III.31.) rendelet, a 12/2006. (IX.29.) rendelet, a 14/2006. (XI.13.) rendelet, a 4/2007. (II.23.) rendelet, a 6/2007. (III.30.) rendelet, a 16/2007. (XII.03.) rendelet, a 21/2007. (XII.22.) rendelet, az 5/2008. (IV.29.) rendelet, a 4/2009. (III.28.) rendelet, a 3/2010. (IV.14.) rendelet, a 8/2010. (VIII.18.) rendelet, az 5/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet.

9 Öttömös, szeptember Bata Ferenc polgármester Gárgyán István jegyző A rendelet kihirdetve: szeptember 27. Gárgyán István jegyző

10 1. függelék a 9/2011.(IX.27.) önkormányzati rendelethez JÖVEDELEMNYILATKOZAT Rendszeres szociális segély, Lakásfenntartási támogatás, Ápolási díj, Átmeneti segély, Temetési segély, Közgyógyellátás igényléséhez/ felülvizsgálatához A) Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve:... lánykori neve:... születési helye:... születési ideje:... anyja neve: Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igénylő bejelentett tartózkodási helyének címe: Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:... A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: Az ellátást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma:... fő 6. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő hozzátartozók neve: a) b) c) d) e) f) g) Név Szül. év, hó, nap Rokoni kapcsolat B) Jövedelmi adatok. Munkáltatói igazolás, utolsó havi szelvény, őstermelői igazolvány betétlapja alapján. Egyéb jövedelmekről (GYES, GYED, GYET, nevelési ellátás, tartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás, stb.) igazoló szelvényt kell csatolni! A jövedelmek típusai 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából szárm. jövedelem 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások Kérelmező jövedelme A B C D E F G Összesen

11 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcs. támogatások (GYED, GYES, GYET, iskoláztatási támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.) 6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj, lakásfentartási tám., jövedelempótló tám.) 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem 8. EGYÉB (ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, stb.) 9. ÖSSZES BRUTTÓ JÖVEDELEM 10. Személyi jövedelemadó v. előleg összege 11. Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege 12. Munkavállalói járulék összege 13. A CSALÁD HAVI NETTÓ JÖVEDELME ÖSSZESEN 9- ( ) Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:.. Ft Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő személyes adatok szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv. 10. (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a fővárosi, a megyei NAV útján ellenőrizheti. Öttömös,... az ellátást igénylő aláírása

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

a szociális ellátásokról

a szociális ellátásokról LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2014. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2013. (XII.20.) Ör. rendelete az egyes szociális ellátásokról Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról a módosításáról szóló 17/2011. (X. 25.), 3/2012. (I. 24.), 6/2012.

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VII. 12.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének az 1/2011. (I.27.), a 6/2011. (II.24.), a 22/2011. (VIII. 31.), valamint a 3/2012. (I. 26.) önkormányzati rendelettel módosított 26/2010. (XI. 25.) önkormányzati

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Balatonudvari Község Önkormányzata 6./2012. (IV.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás helyi szabályairól Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről

Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009. (IV.23.) rendelete a szociális ellátások rendjéről A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Alaptörvény

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól.

Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013 (XII.30. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól. Ortaháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

A módosításokkal egységes szerkezetben.

A módosításokkal egységes szerkezetben. Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális támogatásokról,

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség

IV. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző Melléklet: 1. sz. Rendelet-tervezet Szavazás módja: Minősített többség ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 3-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 112-6/2014/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB IV. NAPIREND Tárgy: Javaslat a

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1

Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselő-testülete 16/2011. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól 1 Mórahalom város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Héreg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) számú önkormányzati rendelete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Héreg Község Önkormányzatának

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Szociális igazgatásról és a szociális célú önkormányzati támogatási rendszerről, valamint a gyermekek védelmének rendszeréről 6/2007.(III.30.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben