1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése"

Átírás

1 KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen elvégeztük. Az óvodai és az általános iskolai beiratkozások a törvényi előírásoknak megfelelően lezajlottak. Felmértük azokat a szülői és intézményi igényeket, amelyek a tanév problémamentes előkészítéséhez szükségesek. Megoldásukra is előterjesztésünkben teszünk javaslatot. A középfokú iskolákban a felvételi vizsgák rendben megtörténtek. Végleges létszámokról az érettségi utáni felvételek miatt csak a következő Közgyűlésen tudunk tájékoztatást adni. 1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (továbbiakban közoktatási törvény) 102. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörében a törvény 3. sz. melléklet II. rész 7. pontjának figyelembevételével a fenntartó engedélyezheti a maximális osztály - és csoportlétszámok túllépését. A tavaszi beiratkozások után olyan rendszeres létszámnövekedéssel kell számolni, mint a pótbeíratás, az osztályismétlés, a körzetbe költöző tanuló, valamint az évközi nevelési tanácsadói és szakértői bizottsági vizsgálatokból eredő többszörös szorzós minősítés. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy szükség szerint, valamennyi óvodai csoport, iskolai évfolyam, elméleti és gyakorlati képző évfolyam, csoport, alapfokú művészetoktatási intézményi évfolyam, csoport és kollégiumi csoport esetében engedélyezze a maximális létszámoktól való %-os eltérést. A közoktatási törvény január 1-től a maximális csoport és osztály létszám további 10%-os túllépésének engedélyezési eljárását nem köti az Oktatási Hivatalhoz történő bejelentéshez. A maximális létszám 10%-kal túlléphető, ha azt oktatásszervezési okok indokolják és az intézkedéssel az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék, az óvodai, iskolai, szülői szervezet (közösség) és az iskolai kollégiumi diákönkormányzat egyetért. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy szükség szerint valamennyi óvodai csoport, iskolai évfolyam, elméleti és gyakorlati képző évfolyam, csoport, alapfokú művészetoktatási intézményi évfolyam, csoport és kollégiumi csoport esetében engedélyezze a maximális létszámoktól való további 10 %-os eltérést, ha az intézmény ezt oktatásszervezési indok alapján hajtja végre és a szükséges egyetértő nyilatkozatokat a nevesített csoportokra vagy osztályokra beszerzi. 2. Intézményfenntartó társulási megállapodások A közoktatási intézményfenntartó társulási megállapodásaink szerint a tag önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás mértékéről minden év május 31-ig tájékoztatjuk a partner önkormányzatokat (Társulás/1-4. számú melléklet). A gyermekenkénti hozzájárulás mértéke fokozatosan emelkedik és a 2013/2014-es tanévre éri el Kaposvár Város Önkormányzata által Oldal: 1 / 26

2 a költségvetési támogatásokon felül egy tanulóra/gyermekre fordított költséget. Ezek alapján a partner önkormányzatok pénzügyi hozzájárulása 2012/2013-as tanévben (nevelési évben) óvodás gyermekek esetében a normatíván felüli költség ( Ft) 83,33%-a, azaz Ft, általános iskolai tanulók vonatkozásában a kiegészítés ( Ft), 78,33%-a, azaz Ft. A közoktatási társulási megállapodásokat a partner önkormányzatokkal augusztus 31. napjáig kötöttük meg, amelyet javasolunk a következő 2012/2013-as nevelési-oktatási év időtartamával augusztus 31-ig meghosszabbítani. A következő tan- és nevelési évet nehéz előre tervezni. Pontosan még nem ismert a közoktatásban 2013-tól az önkormányzatokra háruló kötelező feladatok köre, finanszírozása. A jövő évben az új önkormányzati törvényből fakadóan a társulási megállapodásokat is át kell alakítanunk. Várhatóan tanév közben kell ismét újragondolni az együttműködéseket. Törekszünk olyan megoldásokat találni, amelyek lehetővé teszik, hogy akik Kaposvár segítségével látták el kötelező önkormányzati feladataikat, a későbbiekben se maradjanak ellátás nélkül. 3. Óvodák 3.1. A tankötelezett korú gyermekek iskolai beiratkozásának alakulása Kaposvár Megyei Jogú Város óvodáiban a 2011/2012-es nevelési évben a tankötelezett korú gyermekek száma a nem önkormányzati óvodák adataival együtt 749 fő (önkormányzati óvodákból: 677 fő, nem önkormányzati óvodákból: 72 fő) az elmúlt évhez viszonyítva kevesebb a tankötelezett gyermekek száma 50 fővel, a 2010/2011-es évben 799 fő volt. A Nevelési Tanácsadó által elvégzett iskolaérettségi vizsgálatok, és az óvodai szakvélemények alapján 618 kisgyermek kezdi meg tanulmányait az iskolákban a 2012/2013-as tanévtől (önkormányzati intézményből: 553 fő, nem önkormányzati intézményből: 65 fő). A Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 6. -a értelmében szülői kérelem és óvodavezetői javaslat valamint a Nevelési Tanácsadó és a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményei alapján a tankötelezettség teljesítésének elhalasztását 131 kisgyermek esetében javasolták (önkormányzati óvodákból: 124 fő, nem önkormányzati óvodákból: 7 fő). (Óvoda/1.számú melléklet) 3.2. Intézményszerkezet A 2011/2012-es nevelési évben 6 központi óvoda működött önálló vezetővel, 19 telephelyen. A Nemzetőr Sori Központi Óvoda, Rét Utcai Központi Óvoda és a Tar Csatár Központi Óvoda fenntartója Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. Intézményfenntartó társulás formájában működik az alábbi 3 intézményünk. 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Orci Patalom község Önkormányzata: - Festetics Karolina Központi Óvoda. 2. Kaposvár M egyei Jogú Város Önkormányzata M agyaregres Község Önkormányzata: - Petőfi Sándor Központi Óvoda 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kaposújlak Község Önkormányzata: Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Oldal: 2 / 26

3 A 2012/2013-as nevelési évben a jelenlegi fenntartási formában, változatlan intézmény és telephely számmal javasoljuk az intézmény hálózat működtetését Óvodai beiratkozás A 2012/2013-as nevelési évre vonatkozóan megfelelő előkészítettséggel és munkarendben, a 275/2011.(XII.15.) önkormányzati határozat 1. pontja szerint meghatározott időpontban, március án az óvodai beiratkozásokkal megtörtént a felmérés a várható óvodai igényekről. A beíratáshoz szükséges volt a szülő személyi igazolványa (lakcímbejelentő kártya), a gyermek születési anyakönyvi kivonata vagy lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa. A Közoktatásról szóló évi LXXIX törvény 24. és 65. -a határozza meg az óvodai felvétel rendjét, miszerint: Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembe vételével szeptember 1-től a 24. (1) alapján az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, ha a településen lakó minden három éves és idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető. A 24. (3) alapján abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Kaposvár Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve értelmében a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 65. (2) bekezdése szerint a halmozottan hátrányos helyzetű hároméves gyermekek felvételét biztosította az óvodahálózat. A márciusi beiratkozások alatt 456 kisgyermeket írattak be a szülők Kaposvár Megyei Jogú Város óvodáiba. A nem önkormányzati intézményekbe 41 főt. A 2011-es nevelési évhez viszonyítva a városban lévő óvodákba 20 fővel kevesebb kisgyermek jelentkezett. A következő év januárjától 83 gyermek szülője jelezte beiratkozási szándékát. Az óvodahálózat gyermeklétszáma az évközbeni beiratkozással folyamatosan változik. A Szentjakabi Tagóvodában az elmúlt évek gyakorlata alapján szeptemberben várható még nagyobb létszámban beiratkozó gyermek. A beiratkozás tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a szülők többsége több intézményben tájékozódik, és az ott nyert információi alapján dönt (az óvoda felszereltsége, személyi tényező, programjának sajátosságai, napi életszervezés, tiszta vagy vegyes csoportbeosztás, szolgáltatások igénybe vételének lehetősége), hogy gyermekének melyik óvodát választja. (Óvoda/2. számú melléklet) A októberi statisztikai adat 1973 fő volt, decemberben 2068 fő, a márciusi adatok szerint 2145 gyermek volt beírva az önkormányzati óvodákba. A 2012/2013-as nevelési évre a beiratkozási adatok alapján december végén 1990 fő, év tavaszán 2076 gyermek várható óvodáinkban. Az adatok gyermeklétszám csökkenést mutatnak. A jelen önkormányzati óvodai férőhelyszám 2284 fő. Nem teszünk javaslatot csoport szüneteltetésre, mert a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében 2013.szeptembertől 25 fő-ben határozza meg az óvodai csoportok maximális létszámát, nem ad lehetőséget a jelenlegi 10%-os férőhelyszám bővítésre. A 83 óvodai csoporttal számolva ez 2075 önkormányzati óvodai férőhelyet fog jelenteni Oldal: 3 / 26

4 3.4. Csoportok alakulása A jól megközelíthető központi, frekventált helyen lévő intézményeink népszerűbbek, kiegyensúlyozottabb a létszámeloszlás. Az önkormányzati fenntartású intézményekben a beírt létszámadatok alapján, a 2284 férőhelyen várhatóan 1990 fő óvodás korú gyermek kerül elhelyezésre év végéig. Az előjegyzett gyermekek januárjától folyamatosan kérték óvodai felvételüket, így előreláthatólag tavaszra 2073 fő óvodás gyermek veszi igénybe intézményeinket. Az óvodai csoportok szervezésének szabályait is a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg. A jogszabály 25 fő maximális létszámot engedélyez csoportonként, a fenntartó 20%+10%-kal engedélyezheti a létszám túllépését. Kaposvár Megyei Jogú Város fenntartásában működő óvodák férőhely számait és a beírt gyermeklétszámokat figyelembe véve a 2012/2013-as nevelési évben, a Jutai Úti a Kaposfüredi, Temesvár Utcai, Damjanich Utcai Tagóvodák és a Rét Utcai Központi Óvoda kivételével a többi óvoda tud újonnan jelentkező gyermekeket még fogadni. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 275/2011.(XII.15.) számú önkormányzati határozat 2. pontjában a 2012/2013-as nevelési évben az óvodai feladatellátáshoz 83 óvodai csoport finanszírozását határozta meg, ami megegyezik az előző nevelési év csoportszámával. (Óvoda/3.-4. számú melléklet) 3.5. Óvodai nyitvatartás A Kt.90.. (1) bekezdése a fenntartó hatáskörébe telepítette az óvodák napi nyitvatartási rendjének meghatározását. A törvény 24. (4) bekezdése szerint az óvodai foglalkozásokat oly módon kell megszervezni, hogy az óvoda a szülők igényei szerint eleget tudjon tenni az óvodai neveléssel, a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatainak. Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető időkeret heti ötven óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban az óvodavezetők felmérték a szülői igényeket a napi nyitvatartásra vonatkozóan. A szülői igények figyelembe vételével az óvodák napi nyitvatartását szeptember 1-től az előző nevelési év alapján változatlan formában javasoljuk az alábbiak szerint megállapítani Reggeli nyitás időpontja Délutáni zárás időpontja Napi nyitvatartási idő (órában) Intézmény Festetics Karolina Központi Óvoda 6,30 17,30 11,00 Temesvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Damjanich Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Tallián Gyula Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Bajcsy Zsilinszky Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Béke Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Jutai Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Arany János Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Petőfi Sándor Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Búzavirág Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 Rét Utcai Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Szigetvár Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Madár Utcai Tagóvoda 6,30 17,30 11,00 5. Nemzetőr Sori Központi Óvoda 7,00 17,30 10, Oldal: 4 / 26

5 6. Honvéd Utcai Tagóvoda 6,30 17,00 10,30 Kaposfüredi Tagóvoda 6,45 17,15 10,30 Tar Csatár Központi Óvoda 6,30 17,00 10,30 Szántó Utcai Tagóvoda 7,00 17,00 10,00 Szentjakabi Tagóvoda 7,00 17,00 10, Személyi feltételek Óvodai gyógytestnevelés: Az óvodák alapító okirata tartalmazza az integrált nevelést. Valamennyi óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Speciális fejlesztésüket a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ utazó szakemberei látják el. Szakmai indoklás: A következő nevelési évben a normatíva elszámolásnál a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklet és a 11/1994. (VI.8) MKM rendelet 5. (2) bekezdése és az 1. számú melléklete alapján finanszírozható a kiszűrt gyermekek részére gyógytestnevelés ellátását biztosító fejlesztés. A külön órakeretben szervezett gyógytestnevelési órák száma nem lehet kevesebb a kötelező testnevelési órák számánál (minimum 8 - maximum 16 fős csoportoknak). A normatíva igényelésének feltétele óvodás korban, hogy legalább hetente 2 alkalommal részt kell vennie a gyermeknek gyógytestnevelő által végzett speciális fejlesztésben. Az óvodákban az elmúlt nevelési évben végzett szolgáltatás további működtetése az orvosi igazolással rendelkező gyermekek létszáma miatt indokolt. A 2011/2012-es nevelési évben 16 csoportban heti 2 alkalommal volt gyógytestnevelési ellátás, 201 fő számított létszámra igényeltük le a normatívát. A 2012/2013-as nevelési évre a felmért előzetes igények alapján szeptembertől 266 fővel, 18 csoporttal működne az óvodai gyógytestnevelés az alábbiak szerint. 2011/2012- év 2012/2013-as év Csoportok Tervezett száma ellátottak Intézmény neve Ellátottak száma Tervezett csoportok száma száma Ellátottak Tervezett ellátottak Tar Csatár Óvoda 26 fő 2 cs. 10 fő 1 cs. Szántó Tagóvoda 19 fő 2 cs. 14 fő 1 cs. Szentjakabi 16 fő 1 cs. 6 fő Tagóvoda Petőfi Sándor 23 fő 2 cs. 24 fő 2 cs. Központi Óvoda Búzavirág Tagóvoda 15 fő 1 cs. 17 fő 1 cs. Festetics Karolina 20 fő 2 cs. 29 fő 2 cs. Központi Óvoda Tallián GY. U. Tagóvoda 12 fő 1 cs. 16 fő 1 cs. Temesvár U. Tagóvoda 12 fő 1 cs. 16 fő 1 cs. 12 fő 1 cs. 16 fő 1 cs. Damjanich U. Tagóvoda Oldal: 5 / 26

6 Nemzetőr Sori 18 fő 1 cs. 18 fő 1 cs. Központi Óvoda Honvéd U. 13 fő 1 cs. 12 fő 1 cs. Tagóvoda Kaposfüredi 18 fő 1 cs. Tagóvoda Rét U. központi 11 fő 1 cs. Óvoda Szigetvári U. 4 fő Tagóvoda Madár Utcai 16 fő 1 cs. Tagóvoda Bajcsy-Zs. 2 fő Központi Óvoda Jutai U. Tagóvoda 15 fő 1 cs. 9 fő 1 cs. Arany 16 fő 1 cs. Béke 12 fő 1 cs. összesen 201 fő 16 cs. 266 fő 18 cs. A gyógytestnevelői státusz és a gyermekek után leigényelhető normatívák összege biztosítja, hogy plusz anyagi ráfordítás nélkül az óvodások igény szerint ellátásra kerüljenek. A státusz további finanszírozására Ft, az ellátott gyermekekre 11 e Ft/fő, így a heti 2 órára Ft/fő igényelhető, azonban a mutatószámnál figyelembe kell venni a hiányzásokat és az ellátási hetek aránytalanságait, ezért az előző évek tapasztalatai alapján az ellátott létszám 70%-a után lehet a normatív támogatást lehívni. A normatíva bevétel várható alakulása: Lehívható normatív támogatás az ellátandó gyermekekre 266 fő 70%-a 186 fővel számolva helyszíni ellátás szerint: 186 fő x Ft = Ft + a gyógytestnevelői státuszra leigényelhető Ft, összesen: Ft. Az igényelhető normatíva fedezi a feladatellátás költségeit. A 2011/2012-es nevelési évre 32 óra volt finanszírozva (1 státusz + 11 túlóra). 2012/2013-as nevelési évre az ellátás heti óraszám igénye 18 csoport x 2 ó/csop./hét = 36 óra (1 státusz+ 15 túlóra). A 2012/2013-as nevelési évre 1 fő gyógytestnevelői státusz és a 11 túlóra az intézmény költségvetésében biztosított. A plusz 4 túlórát Bárczi Gusztáv Módszertani Központ a belső órakeretéből oldja meg. A létszámok véglegesítésére augusztus végén kerül sor. A fenti táblázatban a Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvodánál és a Szentjakabi Tagóvodánál nem jelöltünk tervezett csoport indítást mert még folyamatban van a szakorvosi javaslatok beszerzése. A két intézményben ha az ellátásra javasoltak száma nem éri el a 8 minimum főt, akkor sajnos a gyógytestnevelési foglalkozások nem biztosíthatók. A gyógytestnevelési ellátás biztosítása miatt többletkiadás nem terheli a fenntartót. 4.Általános iskolák 4.1. Beiskolázás A korábbi évek tapasztalatai alapján Önkormányzatunk körlevélben felhívta az iskolaigaz gatók figyelmét az alábbiak betartására: Oldal: 6 / 26

7 Valamennyi iskola köteles a körzetéhez tartozó, s oda jelentkező tanulókat felvenni. /Közoktatási törvény 66.. (2) / Az osztálycsoportok kialakításánál minimum 21, maximum 26 (közoktatási törvény 3. sz. melléklet), tanuló vehető fel. A 26-os létszám átlépésére a tanév során csak akkor kerülhet sor, ha ez egy új tanuló átvétele miatt indokolt, illetve maximum %-kal, ha az iskolában az adott évfolyamon legfeljebb két iskolai osztály indul. (Közoktatási törvény 3. sz. melléklet II/7.-8.pontja) A beiratkozás előtt ütemtervet készítettünk, melynek fontos eleme volt az óvodások szüleinek megkérdezése arról (ez nem kötelezte őket semmire), melyik iskolát választanák legszívesebben. A 275/2011. (XII.15.) számú önkormányzati határozat rögzítette a beiratkozás dátumát, valamint az indítható osztályok számát. A beíratások rendben megtörténtek. Valamennyi iskola felvette a körzetéhez tartozó tanulókat. A tanulólétszámok változásait követően az alábbi módosításokat javasoljuk a következő tanévben: 4.2.A létszámok alakulása A kaposvári általános iskolákban tanulók száma 1990-től 1995-ig radikálisan, 1996-tól ig kisebb mértékben csökkent, 2010-től hosszú időre körül állandósulni látszik. Jelenleg a kimenő 530 fő nyolcadikos helyébe az áprilisi beiratkozást követően 503 fő elsős lép. Az önkormányzat által fenntartott iskolák első osztályaiba 2005-ben 592 fő (25 osztály), 2008-ban 530 fő (23 osztály), 2011-ben 532 fő (21 osztály), 2012-ben 503 fő (21 osztály) iratkozott be (májusi adatok). Az egyéb fenntartású iskolák első osztályába 2005-ben 108, 2008-ban 154, 2011-ben 202 tanuló iratkozott be 2012-ben feltehetőleg 176 tanuló kezdi a tanévet. Iskoláinkban a várható összlétszám: 4373 fő ez 44 tanulóval kevesebb, mint a múlt tanévi létszám. A tanulólétszám alakulásában 2012-től jelentéktelen moz gás várható. A 2012/2013. tanévi létszámokat az ált.isk.1. sz. mellékletek tartalmazzák. 5. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolában történő változások 5.1.Kinizsi Ltp. Tagiskola A Kinizsi Ltp. Tagiskolában jelenleg 263 tanuló 11 osztályban tanul szeptemberében várhatóan 243 fő kezdi meg tanulmányait 10 osztályban. Egy osztállyal kevesebb indul, mert az iskolában 2 nyolcadik osztály fejezi be tanulmányait 1 induló első osztállyal szemben. A 2012/2013-as tanévre a fent említett változtatások miatt szeptember 1-től javasoljuk egy osztály zárolását, és a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából 1 fő pedagógus álláshely és 14,5 óra elvonásával. Osztálycsökkenés esetén a státusz elvonás illetve, az óraelvonás iskolánként különböző, az évfolyamváltozásból adódó óraszámok miatt. Költségvetési vonzata évben személyi juttatás 734 e Ft, járulék 198 e Ft, összesen 932 e Ft, évben személyi juttatás e Ft, járulék 515 e Ft, összesen e Ft megtakarítás (ált.isk.3. sz. melléklet) Oldal: 7 / 26

8 5.2.Gárdonyi Géza Tagiskola A Gárdonyi Tagiskolában jelenleg 334 tanuló 16 osztályban tanul szeptemberében várhatóan 324 fő kezdi meg tanulmányait 15 osztályban. Egy osztállyal kevesebb indul, mert az iskolában 2 nyolcadik osztály fejezi be tanulmányait 1 induló első osztállyal szemben. A 2012/2013-as tanévre a fent említett változtatások miatt szeptember 1-től javasoljuk egy osztály zárolását, és a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskolából 1 fő pedagógus álláshely elvonásával. Osztálycsökkenés esetén a státusz elvonás illetve, az óraelvonás iskolánként különböző, az évfolyamváltozásból adódó óraszámok miatt. Költségvetési vonzata évben személyi juttatás 566 e Ft, járulék 153 e Ft, összesen 719 e Ft, évben személyi juttatás e Ft, járulék 459 e Ft, összesen e Ft megtakarítás (ált.isk.3. sz. melléklet). 5.3.Pécsi Utcai Tagiskola Nyelvoktató kisebbségi oktatás A 2008/2009-es tanévtől első osztálytól felmenő rendszerben elindult a beás nyelvoktató kisebbségi oktatás, amely a 2011/2012-es tanévben ért a 4. osztályba. A nyelvet 1-4. évfolyamon minden osztályban heti 2 órában tanította romológus végzettségű szakember, akit megbízási szerződéssel alkalmaztak. A nyelvoktatásra biztosított heti 8 nyelvóra a 2012/2013-as tanévben nem változik. Ezzel az óraszámmal folytatódik a program. A képzésben a 2012/2013-as tanévben 12 első osztályos kapcsolódik be. Utánuk /fő normatívát lehet lehívni. 5.4.Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola Ötödik éve működik városunkban sikeresen angol-magyar két tannyelvű oktatás. A 310/2007.(XII.6.) számú önkormányzati határozatnak megfelelően megtörtént a beiratkozás. A több mint 60 jelentkezőből, játékos elbeszélgetés után alakult ki az új 32 fős osztálylétszám. A képzés népszerű, egyre jelentősebb a híre, lemorzsolódás nincs. A programban résztvevő tanulók 4. év és a 6. év után vizsgáznak, majd a 8. osztályosok középfokú nyelvvizsgával zárják általános iskolai tanulmányaikat. Személyi feltételek A program felért a felső tagozatra. Az iskola nyelvi lektorát továbbra is a Munkácsy Mihály Gimnázium segítségével közösen kívánják foglalkoztatni, de a lektori óraszámok növekedése miatt még egy angol anyanyelvű tanár bevonása válik szükségessé. A feladatra az iskola a 2008/2009-es tanévtől kapott 2-2 órát. Jelen előterjesztésünkben további heti 2 órára teszünk javaslatot. A 26/1997.(VII.10.) MKM Rendelet: A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvei szerint 3 tantárgyat angolul kell tanítani. Az iskola a programjának megfelelően felső tagozat 5. és 6. osztályában a testnevelés, az országismeret és a természetismeret tantárgyakat választotta. Az utóbbi kettő csak bontásban tanítható, ezért csoportbontásra 2 órát kér az iskola. A KJT 74. szerint, idegen nyelven tanított nem nyelvi órát tanítóknak nyelvi pótlék jár. Ezért a felső tagozaton 3 pedagógusnak, nyelvtanárok nyelvi pótlékára teszünk javaslatot, ami havi Ft. A nyelvi lektor 2 órájának, az országismeret bontás 2 órájának és a 3 pedagógus nyelvpótlékának költségvetési vonzata: évben személyi juttatás 266 e Ft, járulék 72 e Ft, összesen 338 e Ft, évben személyi juttatás 719 e Ft, járulék 194 e Ft, összesen 913 e Ft (ált.isk 3. sz. melléklet) Oldal: 8 / 26

9 6. Napközi, tanulószoba A közoktatási törvény 53.. (3) bekezdése értelmében az iskola köteles - a szülői igény alapján - a felügyeletére szoruló tanuló részére a 10. évfolyam befejezéséig napközis, illetve tanulószobai foglalkozást szervezni. Az igazgatókkal történt egyeztetések alkalmával kértük, hogy a csoportszámok végső kialakításakor vegyék figyelembe az önkormányzati határozatot és a szülők igényeit. A törvény 53.. (4) bekezdése szerint a napközis, illetve tanulószobai foglalkozások megszervezéséhez az 1-4. évfolyamokon napi 4 és fél óra, az 5-8. évfolyamokon napi 3 óra áll rendelkezésre. A 2011/2012-es tanévben 1946 tanuló 75 napközis csoportban, és 762 tanuló 27 tanulószobai csoportban, szeptemberétől feltehetőleg 1853 tanuló 72 napközis csoportban, és 803 tanuló 27 tanulószobai csoportban veszi igénybe a napközis ellátást. Vagyis a napközis csoportok száma 3-mal, a tanulók száma 93-mal csökkent, a tanulószobák száma változatlan, a tanulók száma 41 tanulóval nőtt. Hét iskolaotthonos csoport helyett 9 indul, az eddigi 175 tanuló helyett 226 tanulóval. A fentieket figyelembe véve a 2012/2013-as tanévre igényelt napközis, illetve tanulószobai ellátás a következőképpen alakul: (ált.isk.2. sz. melléklet) 6.1.Kisfaludy Tagiskola Az iskolának 2011/2012-es tanévben 9 napközis és 3 tanulószobai csoportja volt. A 2012/2013-as tanévben 8 napközis és 3 tanulószobai csoport indítását tervezik. Eggyel kevesebb napközis csoport azért lesz, mert 20 fővel kevesebb tanuló jelentkezett, hisz csökkent az alsósok létszáma. Ezért javasoljuk 1 napközis csoport zárolását, 1 fő pedagógus álláshely elvonásával. Költségvetési vonzata évben személyi juttatás 420 e Ft, járulék 113 e Ft, összesen 533 e Ft, évben személyi juttatás e Ft, járulék 340 e Ft, összesen e Ft megtakarítás (ált.isk. 3. sz. melléklet). 6.2.Napköziotthonos csoportok csökkenése A Kaposvári Általános Iskolában a napköziotthonos csoportok száma hárommal csökkent, melynek oka, az iskolaotthonos csoportok növekedése, illetve az, hogy a Kisfaludy Tagiskolában az alsós osztályok száma eggyel csökkent. tan- Zrínyi Pécsi II.Rákóczi év napközi isk.otthon napközi isk.otthon napközi isk.otthon 2010/ / / Az iskolaotthonos oktatásban bekövetkezett változásnak személyi vonzata nincs, többletkiadás nem terheli a fenntartót, hiszen az iskolaotthonos normatíva magasabb a napközis normatívánál Oldal: 9 / 26

10 7. Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó tanévkezdése 7.1.Létszámok A közoktatási törvény, valamint az önkormányzati határozat betartásával megtörtént a beiratkozás. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központba történő beiratkozás speciális helyzete miatt lassabban és hosszabb ideig tart. Ide ugyanis a szakvélemények alapján a tanulók zömét a rendes beiratkozás után, sokszor szeptemberben íratják be. Az iskola évek óta stabil tanulólétszámmal rendelkezik. Speciális helyzetük miatt valamennyi tanulójuk 2 vagy 3 diáknak számít a létszám megállapításánál. A 2010/2011-es tanévben 27 osztályban 327 tanuló, a 2011/2012-es tanévben 26 osztályban 319 tanuló volt, a 2012/2013- as tanévben 26 osztályban 313 tanuló várható. A 2012/2013-as tanév létszámadatai (Bárczi számú mellékletei) Óvoda: 2 csoportba 14 gyermek várható, ez 7 fővel kevesebb a tavalyinál (év közben még lehet beiratkozó). Fejlesztő csoportok: 8 csoportban 64 gyermek várható (ugyanannyi csoportban, 2 tanulóval több, mint tavaly) 1-12 oszt: 14 osztályba 221 tanuló várható, ez 4 fővel kevesebb az elmúlt évinél. Speciális Szakiskola: 2 osztályába 14 tanuló várható, ez 1 fővel kevesebb a 2011/2012-es tanévi létszámnál. Összesen: 26 csoportban 313 tanuló várható, ez ugyanannyi csoport és 6 fővel kevesebb tanuló. Hat fővel kevesebb tanuló iratkozott be a 2012/13-as tanévre, így nem javaslunk osztályzárolást, annál is inkább, mert tapasztalataink szerint, még szeptember 1-ig (sőt még utána is) lesz beiratkozó. A napközi otthon és a tanulószoba létszámában jelentéktelen növekedés (+7 fő) várható, így semmilyen változtatást nem tartunk szükségesnek. A kollégium létszámadatai évek óta nem változnak (80 fő), feltöltöttsége 100 %-os. 7.2.Szolgáltatások, Kistérségi társulás A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó a következő szakszolgálati feladatokat látja el városi és kistérségi szinten: a) gyógytestnevelés b) nevelési tanácsadás c) iskolapszichológia d) pályaválasztási tanácsadás e) logopédia. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás által igényelt szolgáltatást az Iskolapszichológiai feladatok ellátását, és a Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadást a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó folytatni kívánja Oldal: 10 / 26

11 A Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás kérte, hogy a fent említett feladatokat továbbra is a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó intézménnyel lássa el, egyrészt mert az intézménynek az alapító okiratában már szerepel az iskolapszichológusi feladatok ellátása, és erre szakmailag, szervezetileg is felkészültek, másrészt mert az eddigi munkájukkal, szolgáltatásukkal elégedettek voltak. Gyógytestnevelés Az iskola vezetése, a kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 4 fő gyógytestnevelő státuszt és 9 órát kapott. A 2012.december 31-ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 4 fő gyógytestnevelő státuszt és 9 órát kérnek. Logopédia A feladatok ellátására 2011/2012-es tanévben 5 státuszra volt szükség, a december 31- ig, a felmérések alapján, ugyancsak 5 státuszt kérnek. Nevelési tanácsadás A kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 1 státuszt és 20 órát kapott. A december 31- ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 1 fő státuszt és 20 órát kérnek. Iskolapszichológia A kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 1 státuszt és 10 órát kapott. A december 31- ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 1 fő státuszt és 10 órát kérnek. Pályaválasztási tanácsadás A kistérség ellátására a 2011/2012 tanévre 2 státuszt kapott. A 2012.december 31-ig hasonló igények várhatók, így továbbra is 2 fő státuszt kérnek. Javasolom, a december 31-ig a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központban összesen az előző tanévhez hasonlóan 13 álláshely és 39 túlóra biztosítását, határozott időtartamra, amelynek költségei nem Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatát terhelik, hanem megállapodás szerint a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulást. ELLÁTÁS JELENLEG FEJLESZTÉS TERVEZETT Javasolt GYÓGYTESTNEVELÉS LOGOPÉDIA NEVELÉSI TANÁCSADÁS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI ELLÁTÁS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS ÖSSZESEN 4 státusz 9 túlóra 5 státusz - túlóra 1 státusz 20 túlóra 1 státusz 10 túlóra státusz 9 túlóra 5 státusz - túlóra 1 státusz 20 túlóra 1 státusz 10 túlóra 4 státusz 9 túlóra 5 státusz - túlóra 1 státusz 20 túlóra 1 státusz 10 túlóra Költségvetési vonzata státusz - 2 státusz 2 státusz státusz 39 túlóra - 13 státusz 39 túlóra 13 státusz 39 túlóra Oldal: 11 / 26

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. december 10-i, rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Szakértői vizsgálat eredménye az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013.

SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. A SÁROSPATAKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2013. Készítette: Aros Andrea Sárospatak, 2008. augusztus 5. Felülvizsgálat időpontja: 2010. november 24.

Részletesebben

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU

8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/228-19/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó 1. A SZOI szakmai vezetőinek (idegen nyelvi, sport) tájékoztatója. 2. Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának meghatározása.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Magyar angol

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE MELLÉKLET A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FELÜLVIZSGÁLT ÉS MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2008-2011 1 Tartalomjegyzék 1. Általános elvek, megállapítások 3. oldal 2. Helyzetelemzés 3. oldal 3. Demográfiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja Ügyiratszám: 2/8/2014. A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2014. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja

Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda. és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító szám: 200232 Pedagógiai Programja Nyíregyháza, 2013. Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ... 6 ALAPÍTÓ OKIRAT... 7 I.1.

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ

BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ BUDAPESTI KÖZOKTATÁSI KALAUZ 2009 Készült a Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya által összeállított anyagok alapján a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet munkatársai

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez

Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Iktatószám: 100546-33/2011. Összefoglaló a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez Magyarország Kormánya 2011. augusztus 31-i ülésén jóváhagyta a Nemzeti köznevelésről szóló törvény koncepcióját.

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve

Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve Gyömrő Város Önkormányzat Közoktatási Intézkedési Terve FELÜLVIZSGÁLAT: 2008. JÚNIUS 9. FELÜLVIZSGÁLAT: 2010. DECEMBER 13. GYENES LEVENTE POLGÁRMESTER 1 HELYZETELEMZÉS 2 A szabályozás 2008-2012 közötti

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről egységes szerkezetbe foglalva az 1993. évi LXXIX. törvény hatályos normaszövegével 2012. évi CXX. törvénnyel beiktatott módosításokkal és a 2012. évi CXXIV.

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben