TÉNYİ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 97/2010. (XI. 15.) KT HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÉNYİ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 97/2010. (XI. 15.) KT HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV"

Átírás

1 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , TÉNYİ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS (Reiter s Golfschaukel Stegersbach Lafnitztal) A 97/2010. (XI. 15.) KT HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV AZ 5/2010. (XI. 22.) RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV (GOLF- ÉS SZABADIDİKÖZPONT) A 6/2010. (XI. 22.) RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV (EGYÉB TELEPÜLÉSI TERÜLET) Dokumentálás dátuma: Gyır, HÓ Msz.:Rp.I.253-1

2 REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZİ KFT GYİR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/ , Munkaszám: Rp.I TÉNYİ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 97/2010.(XI.15.) HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A 5/2010.(XI:22.) RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV (GOLF- ÉS SZABADIDİKÖZPONT) A 6/2010.(XI:22.) RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV (EGYÉB TELEPÜLÉSI TERÜLET) Pekkerné Szabó Piroska Felelıs tervezık: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész okl. táj- és környezetrendezési szakmérnök táj- és kertépítész vezetı tervezı vezetı településtervezı... Tervezıi névjegyzék szám.:tk Tervezıi névjegyzék szám.: TT Ferenczi Huba okl. gépészmérnök Közmőrendszer... Tervezıi névjegyzék szám: TE-T TV-T TH-T Réder Tibor Közlekedési szakág okl. építımérnök okl. közlekedésépítımérnök szakmérnök... Tervezıi névjegyzék szám: K1d-1/ Munkatársak: Kalmár Ágnes Németh Gergely, Szeredi Gábor Ficzek Istvánné, Juhász Mária Ügyvezetı igazgató Pekkerné Szabó Piroska GYİR, HÓ Felelıs tervezıink a Gyır-Moson-Sopron Megyei Építész ill. Mérnök Kamarának tagjai.

3 9 Tényı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2010.(XI.22.) rendelete a golf- és szabadidıközpontra vonatkozó helyi építési szabályzatról Tényı Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK 1. A rendelet az SZ-J jelő, Szabályozási és övezeti helyszínrajz (továbbiakban: SZ-J terv) címő, Rp.I munkaszámú tervlappal, mint melléklettel együtt alkalmazandó. 2. (1) A rendelet hatálya Tényınek az SZ-J terven szabályozott terület határa jellel körülhatárolt területére terjed ki. (2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, továbbá a bányamőveléshez szükséges földalatti építmények kivételével építményeket tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerősíteni, bıvíteni és lebontani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényő hatósági elıírásoknak és e rendeletben elıírtaknak megfelelıen szabad. 2. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 3. E rendelet alkalmazásában: 1. Kötelezı szabályozási elemek: a) a beépítésre szánt területek határvonala b) az eltérı terület-felhasználású területek közötti határvonal c) a szabályozási vonal d) építési hely határvonala

4 10 3. SZABÁLYOZÁSI ELEMEK 4. (1) A kötelezı szabályozási elemek helyének megváltoztatásához a településszerkezeti terv, a szabályozási terv és/vagy a helyi építési szabályzat módosítása szükséges, figyelembe véve az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló jogszabály szerinti elıírásokat. 4. A LÉTESÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. (1) Az építési hely határvonalait az SZ-J terv, vagy a helyi építési szabályzat tartalmazza. (2) Azokban az övezetekben, ahol az SZ-J terv nem jelöl építési hely határvonalat, az épületek elhelyezésére szolgáló területet (építési hely) az övezetre vonatkozó elı-, oldal-, és hátsókerti méretek elıírásai szerint kell meghatározni. 5. KÖRNYEZETVÉDELEM 6. (1) Vízvédelemi besorolás: a) felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny felszín alatti vízminıségvédelmi terület, b) felszíni víz szempontjából: 4. általánosan védett befogadó. (2) Nitrátérzékenységi szempontból nitrátérzékeny terület. (3) A golf-és szabadidıközponti terület környezetvédelmi elıírásai: a) Hulladékelbánás: Kötelezı hulladékelszállítás a községi rendszer keretében, vagy saját szervezésben lerakó, vagy ártalmatlanító helyre, b) Szennyvízelvezetés: Kötelezı szennyvízcsatorna rákötés. 6. ÉPÜLETALAKÍTÁS, KERÍTÉS ÉPÍTÉS 7. (1) Az épületek formálásának, anyaghasználatának összhangban kell lennie a táji, természeti környezettel. A magyarországi kisalföldi, sokoróaljai - építészeti kultúrától idegen, más építészeti kultúrákra speciálisan jellemzı építészeti formálás és anyaghasználat nem engedhetı meg. (2) A területen létesülı kerítés sövénnyel takart, lábazat nélküli, fémhálós, legfeljebb 2,0 m magasságú lehet.

5 11 (1) Természeti területek védelme: 7. TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 8. a) Az SZ-J terven a természeti terület határa jellel körülhatárolt területeken a természetes gyepeket, fásított, fásodott területeket meg kell tartani a) Az SZ-J terven kiemelt jelentıségő természeti területként megjelölt területen építmény (burkolat, közmővezeték és mőtárgya, épület), golfpálya és kapcsolódó létesítmények nem építhetık. A gyepszint nem nyírható, a gyepfelület meg nem szüntethetı. (2) Tájképvédelem: a) Védendı tájképi érték: aa) a Sokoró dombvonulat gerince ab) a Sós-ér völgye b) Fı kilátási pontok az SZ-J terven ekként megjelölt helyek c) A fı kilátási pontokból tekintve a védendı tájképi értékek területére vonatkoztatva építmények elhelyezésénél, környezetük alakításánál a látványvédelem szempontjait érvényesíteni kell. ca) A Sokoró dombvonulat gerince fölé nyúló épületet építeni nem lehet. cb) A Sós-ér menti 100 m széles területsávban az SZ-J terven jelölteken és jelen rendeletben foglaltakban szabályozottakon kívül épület nem építhetı. d) A látványvédelem követelményeinek való megfelelıség igazolása érdekében az építési hatóság az építési engedélyezési folyamatban fotódokumentáció és látványvédelmi vizsgálat készítését írhatja elı. e) Az SZ-J terven szabályozott területen szélenergiát hasznosító mőtárgy nem állítható, cégtáblán1, címtáblán2 és útbaigazító táblarendszeren kívül hirdetı berendezés nem helyezhetı el. (3) Vadvédelem A vadon élı állatok szabad mozgása védelmében a KGsz-g övezetben a völgy irányára merılegesen 100m-nél hosszabb, a völggyel párhuzamos irányban 250m-nél hosszabb kerítés nem építhetı. A kerítésszakaszok között legalább 50m széles nyiladékot kell biztosítani. (4) Növénytelepítés A beépítésre szánt különleges területek növényzetét az eltérı területfelhasználású területek közötti határvonallal érintkezı 15m széles területsávban legalább 80%.ban a tájra jellemzı ıshonos fafajokból kell kialakítani. Az ültethetı, tájra jellemzı fafajokat a 2. melléklet tartalmazza.

6 12 8. RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK VÉDELME 9. (1) Régészeti lelıhely az SZ-J terven régészeti lelıhely határa jellel megjelölt terület. A régészeti lelıhely és 300 m es környezete 30 cm mélységet meghaladó földmunkával történı érintése, vagy régészeti értékek elıkerülése esetén a kulturális örökség védelmérıl szóló jogszabály szerint kell eljárni. (2) A beruházások megkezdése elıtt a régészeti érintettséget hatástanulmányban kell tisztázni. 1 Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiségegyüttes nevét és az ott folyó tevékenységet a bejáratnál feltüntetı tábla. 2 Címtábla intézmény, vállalkozás nevét, esetleg adatait feltüntetı tábla

7 13 II. Fejezet Területfelhasználási, övezeti elıírások 9. TERÜLET-FELHASZNÁLÁS AZ ÁLTALÁNOS ÉS A SAJÁTOS HASZNÁLAT SZERINT Az SZ-J terven szabályozott terület a) beépítésre szánt terület, b) beépítésre nem szánt terület, terület-felhasználási egységekre tagolódik Beépítésre szánt terület a) Golf- és szabadidıközponti különleges terület KGsz, aa) szálláshelyek területe KGsz-sz, ab) központi oktatási létesítmények területe KGsz-ko, 12. Beépítésre nem szánt terület a) Golf- és szabadidıközponti különleges terület KGsz, aa) golfpályák terület KGsz-g b) Közlekedési terület ba) közútterület KÖu, c) Erdıterület E, d) Vízgazdálkodási terület V. 13. A rendeletben alkalmazott övezeti jel magyarázatát a 3. melléklet tartalmazza. 10. KÜLÖNLEGES TERÜLET ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSAI 14. (1) A golf- és szabadidı területen golfpályák, komplex idegenforgalmi, kulturális és sport szolgáltatást nyújtó tevékenységek számára alakítható telek, építhetı épület. (2) A területet az SZ-J terv építési övezetekre és övezetekre tagolja. Az övezetek, építési övezetek használatát az elıírások tartalmazzák.

8 14 (1) Minden övezet, építési övezet területén építhetı legfeljebb 15,0 m építménymagasságú, fa szerkezető kilátó. (2) Az SZ-J terven KGsz-gút jellel jelölt golfutat gyalogosok, kerékpárosok számára közforgalmú útként kell kialakítani és fenntartani. A golfút burkolatszélessége min. 4,5 m 1,0 m és 1,5 m széles füvesített padkával. A golfút területén felszín alatti közmővek vezethetık. (3) Az SZ-J terven KGsz-út jellel jelölt utakat vegyes forgalmú, szétválasztott rendszerő útként kell kialakítani. 11. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLET 15. (1) A beépítésre szánt különleges terület besorolása a sajátos használat szerint: a) golf- és szabadidıközponti terület KGsz aa) szálláshelyek területe KGsz-sz, ab) központi oktatási létesítmények területe KGsz-ko, b) A beépítésre szánt különleges területen a telek beépítésével kapcsolatos követelményeket és a táj- és településképi követelményeket elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni. 16. (1) Szálláshelyek területe az SZ-J terven KGsz-sz jellel jelölt terület. (2) A területen legfeljebb négy önálló rendeltetési egységet magába foglaló szállásépületek építhetık. (3) Övezeti elıírások: a) Beépítési mód: szabadonálló b) Építési hely határai SZ-J terv szerint, ahol az nem jelöli: ba) elıkert. 5,0 m, bb) oldalkert 6,0 m, bc) hátsókert 8,0 m, c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30%, d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: 60%, e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m, f) Alakítható legkisebb telekterület: 600 m2. (4) A terület tagolására vegyes használatú magánutak létesíthetık. A magánutak minimális burkolatszélessége 4,5 m.

9 (1) Központi oktatási létesítmények területe az SZ-J terven KGsz-ko jellel jelölt terület. (2) A golf- és szabadidıközpont kiszolgálásához, üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges oktatási célú épületek építhetık. (3) Övezeti elıírások: a) Beépítési mód: szabadonálló b) Építési hely határai SZ-J terv szerint c) Megengedett legnagyobb beépítettség: 20%, d) Kialakítandó legkisebb zöldfelület: 60%, e) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 7,5 m, f) Alakítható legkisebb telekterület: 5000 m BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLET 18. (1) A beépítésre nem szánt különleges terület besorolása a sajátos használat szerint: (2) golf- és szabadidıközponti terület KGsz a) golfpályák terület KGsz-g 19. (1) Golfpályák területe az SZ-J terven KGsz-g jellel jelölt terület. (2) A területen golfpályák építhetık, kerti építmények, berendezések helyezhetık el. (3) A területen vízjogi létesítési engedély birtokában vízfelületek létesíthetık. A vízfelületek záportározóként is használhatók. (4) A területen a pályákon kívüli területeket erdıtelepítési engedély birtokában parkerdıvé kell átalakítani és akként fenntartani. A KGsz-g övezetben épület nem építhetı. 20.

10 KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 21. Közlekedési területek az SZ-J terven KÖu jellel jelölt közútterületek. 22. (1) Az SZ-J jelő terven Köu jellel jelölt utak az úthálózatban betöltött szerepük szerint az alábbi útkategóriába tartoznak: a) Köu M országos mellékút, b) Köu Te települési mellékút, c) Köu kiszolgálóút. 23. (1) Közlekedési létesítmények védıövezete a) országos mellékút tengelyétıl számított 50,0 50,0 m (2) Az országos mellékút védıövezetére vonatkozó elıírásokat a közlekedésrıl szóló jogszabály tartalmazza. (1) Erdıterület az SZ-J terven Ee jelölt terület. 14. ERDİTERÜLET 24. (2) Az erdıterület övezeti felosztása az erdı rendeltetése szerint: a) egészségügyi-szociális, turisztikai erdı Ee 25. (1) Az övezetben a turizmus, idegenforgalom kiszolgálását biztosító erdei építmények elhelyezhetık. (2) A egészségügyi-szociális, turisztikai erdı övezetében épület nem építhetı.

11 VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 26. Vízgazdálkodási terület az SZ-J terven Vf jellel jelölt vízfolyás. 27. (1) A vízfolyás fenntartási sávja a partélektıl számított 6,0-6,0 m-es területsáv. (2) A vízfolyás fenntartási sávján belül építmény nem építhetı, fa nem ültethetı. 16. KÖZMŐELLÁTÁS 28. (1) A golf- és szabadidıközpont területén épülı épületeket el kell látni: a) villamos energiával b) ivóvízzel c) közmővi szennyvízelvezetéssel 29. (1) Közmővek védıövezete a) 20 kv-os elektromos légvezeték szélsı szálától mért 5,0-5,0 m széles területsáv. (2) Az SZ-J terven szabályozott területen új elektromos légvezeték, légkábel nem létesíthetı. (3) A közmőves ivóvíz hálózatot az Országos Tőzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló rendelet elıírásaira is figyelemmel kell kialakítani. (4) Az SZ-J terven szabályozott területen közvilágítást nem kell kiépíteni. 17. ÜTEMEZÉS 30. (1) A golf- és szabadidıközpont területét ütemezetten kell felhasználni. (2) Fejlesztési ütemek a) I. ütem: minimálisan egy 18 lyukú golfpálya megépítése b) II. ütem: szálláshelyek építése c) II. ütem: oktatóközpont

12 18 III. Fejezet Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet december 23-án lép hatályba. Varga Gábor polgármester Horváth Orsolya jegyzı Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hivatalának hirdetıtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tényı, XI. 23. Horváth Orsolya jegyzı

13 19 2. melléklet az 5/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Ültehetı és nem ültethetı fafajok Ültethetı fajok: Cser tölgy (Quercus cerris) Csöregefőz (Salix fragilis) Egybibés galagonya (Crataegus monogyna) Fehér főz (Salix alba) Fehér nyár (Populus alba) Fekete nyár (Populus nigra) Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) Kányabangita (Viburnum opulus) Kocsányos tölgy (Quercus robur) Kökény (Prunus spinosa) Kutyabenge (Frangula alnus) Magaskıris (Fraxinus excelsior) Piramistölgy (Quercus robur Fastigiata ) Szomorúfőz (Salix alba hibridfaj) Szürkenyár (Populus canescens) Veresgyőrő som (Cornus sanguinea) Nem ültethetı fajok: Akác (Robina pseudoacacia) Amerikai kıris (Fraxinus pennsylvanica) Bálványfa (Ailanthus altissima) Ezüstfa (Eleagnus angustifolia) Fenyıfajok (Pinus species, Picea species) Gyalogakác (Amorpha fruticosa) Zöld juhar (Acer negundo) 3. melléklet az 5/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelethez Az övezeti jel értelmezése beépítési mód megengedett legkisebb sajátos használat (oldalhatáron álló legnagyobb kötelezı szerinti területfelhasz- szabadonálló beépítettség% zöldfelület % nálás zártsorú) elsıdleges megengedett kialakítható legkisebb funkció legnagyobb telekterület ( m 2 ) építménymagasság (m)

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS

3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS 3.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS, TÁJRENDEZÉS T E L E P Ü L É S F E J L E S Z T É S I D Ö N T É S S Z E R I N T I M Ó D O S Í T Á S Kisszállás belterületének szennyvízcsatornázása vízjogi engedélyezési terveiben

Részletesebben

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ

VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ VÁL SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ 1 VÁL KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERV - HÉSZ Megrendelı: Vál Község Önkormányzata 2473. Vál, Vajda János út 2. Tervezık: Generáltervezı: TTI-eurovia kft. 1116 Budapest, Vegyész utca

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete

Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad Község Önkormányzata Képviselıtestületének 6/2000.(V.26). sz. rendelete Lad község helyi építési szabályozásáról Lad Község Önkormányzatának Képviselı testülete az 1990. évi LXV. törvény l6 (1). bekezdésének

Részletesebben

BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2012. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyőlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 3/2012.(I. 30.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010.

BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. BÜK VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE 2010. Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004. (V.12.) számú önkormányzati rendelete egységes szerkezetben a 11/2008. (XI.26.), a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatály, alkalmazása Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testület 9/2007.(XI.07.) sz. RENDELETE Helyi Építési Szabályzatról a 10/2009.(IX.30.) módosító rendelettel EGYSÉGES SZERKEZETBEN Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013.

MOSONMAGYARÓVÁR GY RIKAPU UTCA KÖRNYÉKI TÖMBÖK ÉPÍTÉSI ÖVEZETBE SOROLÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2013. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képvisel Testületének 30/2013.(VI.28.) és 8/2013.(II.8.) ÖK. rendeleteivel módosított Mosonmagyaróvár Építési Szabályzatáról szóló 15/2002. (V.15.) ÖK. rendelete Mosonmagyaróvár

Részletesebben

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK NADAP község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2/2004.(IV.08) számú rendelete Nadap Építési Szabályzatáról (NÉSZ) Nadap község Önkormányzat Képviselõ Testülete, a helyi önkormányzatokról szóló módosított,

Részletesebben

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET. 2010. december 14. KISAPOSTAG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 14/2010 (XII.13) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Szentjakabfa TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYVA: SZENTJAKABFA ÖNK. 51/2010 (IX.29.) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV JÓVÁHAGYVA A SZENTJAKABFA ÖNK. 7/2010 (X.14.)

Részletesebben

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala

NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2. kötet SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyírmihálydi község Polgármesteri Hivatala LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu NYÍRMIHÁLYDI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2011. (VI.23.) számú rendelete Süttő Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Süttő Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata

Aszófő Község. Helyi Építési Szabályzata Aszófő Község Helyi Építési Szabályzata 2 Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.)

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2008.(II.18.), az 5/2013. (II.15.), a 13/2013. (III.22.) és az 57/2013.(XII.13.) számú módosítással) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 34./2007.(XI.30.) rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ráchegy szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER

ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER Dudar Község Helyi Építési Szabályzata ELFOGADVA: 2008. SZEPTEMBER 29. 2 Dudar Község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Dudar Község Képviselõ-testületének 9/2008. (IX.29.) sz. Ökt. rendelete Dudar község Helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. Az előírások hatálya 1.. Jelen rendelet hatálya Bakonynána község teljes közigazgatási területére terjed ki. Bakonynána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 27.) sz. rendelete Bakonynána Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetbe foglalva az azt módosító 5/2009. (III.11.), 2/2010. (I.28.)

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete 1 a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Csopak Közég Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről.

Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Önkormányzatának 7/2005. (X. 3.) rendelete Pécsely község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről. Pécsely Község Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT

Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT Révfülöp SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA KÖR KFT 2008 Révfülöp Szabályozási terv módosítása Tartalom Alátámasztó munkarészek: Jóváhagyandó munkarész: Szabályozási terv leírása Helyi Építési Szabályzat módosítása

Részletesebben

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről CSOPAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2003.(XI.01) ÖKT számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről egységes szerkezetben a 12/2005.(IX.15.) és a 13/2007(XII.15)

Részletesebben

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCDUKA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Vácduka község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest, Bartók

Részletesebben

HANTOS Településrendezési terve

HANTOS Településrendezési terve 2004. OKTÓBER TSZ.: 2886/2004 HANTOS Településrendezési terve Településszerkezeti és szabályozási terv /jóváhagyott terv/ TSZ.: 2886/2004 Tsz: 2886/2004 2006 június Hantos Község Építési Szabályzata /HÉSZ/

Részletesebben

A.D.U. Építész Iroda Kft.

A.D.U. Építész Iroda Kft. A.D.U. Építész Iroda Kft. B U D A K A L Á S Z HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Budapest, 2005. július Tervezők: Felelős tervező: BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Monostorapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III.15.) számú rendelete Monostorapáti község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Monostorapáti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1.. Az előírások hatálya Óbudavár község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2006. (I.20.) rendelete Óbudavár község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ) Óbudavár község Önkormányzatának

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7.

MÁRKÓ KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. JÚNIUS 7. Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011.

Részletesebben