J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének április 15-én órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 8 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó Dobos István al Csiszárik János képviselõ Csorba Tibor képviselõ Dányi József képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor Csiszárik Jánosné iskolaigazgató Nagyné Gergely Judit óvodavezetõ - könyvvezetõ: Fazekas Józsefné Gonda Krisztina fõelõadó ügykezelõ Tinyó Ottó köszönti a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelent intézményvezetõket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselõbõl az ülésen jelen van mind a 8 fõ, így az ülést megnyitja. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására: A képviselõ-testület az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

2 2 N A P I R E N D : 1.) Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója. Elõadó: Tinyó Ottó, Dr. Herczeg Tibor 2.) Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3.) Döntés fogorvosi ellátás ügyében. Elõadó: Tinyó Ottó 4.) Pályázat benyújtása általános iskola bõvítésére és vízrendezés megvalósítására. Elõadó: Tinyó Ottó 5.) Indítványok, javaslatok: -- Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelme. -- Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatás iránti kérelme. Polgármesteri jelentés tárgyalása A i jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Suga László képviselõ az ÖNHIKI-s pályázat beadási határidejérõl, az elõlegigénylés rendjérõl, valamint a XXI. század iskolája címû pályázat megvalósulásáról kérdezett. Dányi József képviselõ a Múcsonyban lévõ volt önkormányzati bérlakások kezelésével kapcsolatban tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a LAKINGER Bt. képviselõje közbenjárását kérte az ügyben, hogy a részletre értékesített bérlakások törlesztõrészleteit Szuhakálló község vonatkozásában is a Bt. szedje be. Felvetette továbbá, hogy a i jelentésben az iskola bõvítésével kapcsolatban megfogalmazott pályázati lehetõség ellentmondásosnak látszik, mert egyik oldalról a i jelentés jó pályázati lehetõségre hívja fel a figyelmet, másik oldalról pedig arról tájékoztat, hogy nem biztos, hogy az önkormányzat meg tud felelni a pályázati feltételeknek.

3 3 Az intézmények belsõ világítás korszerûsítésével kapcsolatos felmérés eredményérõl és az ezzel kapcsolatos ajánlatról kérdezett. Váncza Györgyné képviselõ a Múcsonyt-Szuhakállót elkerülõ út megépítésével kapcsolatos fejleményrõl kérdezett. Mertusné Varga Katalin képviselõ szervezett módja felõl érdeklõdött. a lakossági folyékony szennyvíz elszállításának Az elhangzott kérdésekre, felvetésekre Tinyó Ottó és Dr. Herczeg Tibor az alábbi válaszokat adta: Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásának határideje minden évben április 20-a. Az adott tárgyév költségvetési ismeretében az önkormányzatok február 5-ig, illetve március 5-ig elõleget igényelhetnek. Szuhakálló önkormányzata a 25 millió forintos forráshiány nagyságára tekintettel 5 millió forint ÖNHIKI-s elõleget igényelt, mely az ÖNHIKI-s támogatás összegébõl majd levonásra kerül. A Múcsony nagyközségben található önkormányzati bérlakások körüli helyzetet nem látják át azok sem, akik valamikor döntéshozói pozícióban voltak az 1990-es évek elején a bérlakások bérlõk részére történõ értékesítése során. A lakásoknak jelenleg két fajtája különböztethetõ meg Múcsonyban: a még önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások és azok a már magánkézben lévõ lakások, amelyeket az önkormányzatok 25 évi részletfizetéssel a bérlõknek értékesítettek. Ezeknek a lakásoknak az önkormányzatok már nem tulajdonosai, az önkormányzatokat megilletõ törlesztõrészletet december 31-ig a Provideál Kft. szedte be, az önkormányzatokkal kötött szerzõdése alapján. Múcsony Nagyközség Önkormányzata minden elõzetes egyeztetés, tájékoztatás nélkül ezt a szerzõdést, illetve a még önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások kezelésére vonatkozó szerzõdést a Provideál Kft-vel felmondta és január 1-jétõl a kezelésre, a törlesztõrészletek beszedésére a LAKINGER Bt-t bízta meg. Múcsony önkormányzata ezt azonban nem tehette meg, csak a saját tulajdoni hányad vonatkozásában, döntésérõl utólag értesítette szóbeli tájékoztatás során Szuhakálló önkormányzatát. Mivel a Szuhakálló Községi Önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakások tulajdonjoga 2002 év során adásvételi szerzõdés keretei között elidegenítésre került, így Szuhakálló önkormányzatának a bérlakások kezelésével kapcsolatban nincsen döntési kompetenciája, mivel nincs kezelendõ bérlakása. Az önkormányzati bérlakásokban fennálló ¼-ed tulajdoni hányadot a Provideál Kft. vásárolta meg, tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásban éppen Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Széchenyi terv pályázata miatt nem jegyeztette be, ez mind a mai napig húzódik, azonban az adásvételi szerzõdésben foglaltakat a felek kötelezõ erejûnek ismerik el, a tulajdonjog átruházása terén is. A Provideál Kft. és a Múcsony Nagyközségi Önkormányzat között kialakult elszámolási, pénzügyi követelési problémák miatt a Kft. az adásvételi szerzõdésben vállalt vételárból jelenleg még 880 E Ft-tal tartozik önkormányzatunknak, melynek rövid idõn belül történõ rendezésére a Kft. ügyvezetõje kötelezettséget vállalt. A LAKINGER Bt. törlesztõrészlet beszedésére vonatkozó tapogatózásával kapcsolatban nek és nek is egyértelmûen az volt az álláspontja, hogy a jövõben semmilyen formában nem kívánnak újra közös ügyintézést folytatni e területen a múcsonyi önkormányzattal. A törlesztõrészletek beszedésére az önkormányzatnak jelenleg érvényes

4 4 szerzõdése van a Provideál Kft-vel, mely azt az ¼-ed tulajdoni hányad vonatkozásában folytatja. A képviselõk egyetértettek azzal, hogy a szerzõdés hatályosságát a törlesztõrészletek beszedése tekintetében a Provideál Kft-vel fenntartják. Az általános iskola bõvítésére a regionális fejlesztési operatív program keretében nagyszerû pályázati lehetõség kínálkozik, 95 %-os támogatottság érhetõ el, ami azonban meghiúsíthatja a pályázat benyújtását az az, hogy a projekt teljes költségére ingatlanfedezetet, bankgaranciát vagy készpénzfizetõi kötelezettséget kell biztosítani. Szuhakálló község esetében a készpénzfizetõi kötelezettség szóba nem jöhet, közel 100 millió forint értékû forgalomképes ingatlannal az önkormányzat nem rendelkezik. A bankgarancia megszerzésének is akadálya lehet az önkormányzat Ötv. szerint számított kötelezettségvállalási mértékének határa. A XXI. század iskolája pályázat továbbra is érvényben van, döntés nem született benne, hogy a két pályázat párhuzamosan futhat egymás mellett, de természetesen csak az egyik használható fel, ha mindkettõ nyerne. Az elkerülõ út építésére a Sajó-Bódva völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megnyert ISPA pályázat keretei között kerülhet sor. A jelenleg ismert pénzügyi kondíciók miatt a megvalósítás amelyet december 31-ig be kell fejezni meg sem kezdõdött. A pályázathoz 50 % uniós, 40 % hazai és 10 % önkormányzati finanszírozás szükséges. A lakossági folyékony hulladék elszállítására az elmúlt idõszakban több vállalkozótól kért ajánlatot az önkormányzat. Mivel az egyik szóba jöhetõ leürítõ hely a Barcika Vízmû Kft. telephelye, így egyik ajánlat sem életképes. A közszolgáltatási szerzõdés megkötéséhez soron következõ képviselõ-testületi ülésre a Barcika Vízmû Kft. szerzõdési ajánlata beszerzésre kerül. A képviselõ-testület az elhangzott válaszokkal, kiegészítésekkel a i jelentést elfogadta és egyhangú ( 8 ) igen szavazással az alábbi határozatot hozta: 9/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója. Elõadó: Tinyó Ottó, Dr. Herczeg Tibor A napirendet a képviselõ-testület az elõterjesztésnek megfelelõen tárgyalta meg és egyhangú (8 igen ) szavazattal az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

5 5 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2004.(IV.15.) sz. rendelete a évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi LXII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2003.évi zárszámadásáról. I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a re terjed ki. II. f e j e z e t 2.. A költségvetés bevételei és kiadásai Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2003.évi költségvetését hagyja jóvá E Ft bevétellel ebbõl: - intézményi mûködési bevételek E Ft - önkorm. sajátos mûk. bevétel E Ft - felhalmozási és tõkejellegû bevételek E Ft - támogatások, kiegészítés E Ft - mûködésre átvett pénzeszközök E Ft - felhalmozási célra átvett pénzeszközök E Ft - felhalmozási célú hitel E Ft Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2001.évi költségvetését E Ft kiadással ebbõl: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelõ járulékok E Ft - dologi kiadások E Ft - pénzeszközátadás E Ft - támogatás és egyéb juttatás E Ft - felhalmozási kiadások E Ft - felhalmozási célú hitel E Ft hagyja jóvá. A költségvetés pénzmaradványa E Ft, melybõl évi mûködési célú kötelezettségvállalással terhelt E Ft; évi felhalmozási célú

6 6 kötelezettségvállalással terhelt 900 E Ft; 2003 évi számlakibocsátás alapján 2004 évi kifizetéssel érintett 726 E Ft. Szabad felhasználású maradvány összesen: 55 E Ft. 3.. / 1 / A 2. -ban megállapított bevétel teljesülésének forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. / 2 / A kiadási elõirányzatok teljesülése címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadások teljesülését feladatonként. / 3 / Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatai teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. / 4 / Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatai teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 4. sz.melléklete tartalmazza. / 5 / A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az Áht pontja szerint - az önkormányzat évi hitelállományát. / 6 / A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza az Áht.116../. pontja szerint - az önkormányzat évi mérlegét. / 7 / A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl( Áht ); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. / 8 / A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. / 9 / A Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. / 10 / A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. / 11 / A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést. 4.. /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2003.év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ Jelen rendelet kihirdetésével egyidõben hatályát veszti az önkormányzat 7/2003.(IV.1.) sz. rendelete a évi zárszámadásról k.m.f Tinyó Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. Kihirdetve: Szuhakálló, 2004.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk.

7 A napirend keretei között a képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzat évi ÖNHIKI-s pályázatát és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2004. (IV.15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t: Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. I. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl és az államháztartás három éves kereteirõl szóló évi CXVI. törvény 22.. /1/ bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ (mûködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. II. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ (mûködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi: 1.) a.) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fõ feletti. 2.) a.) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3.) a.) Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fõ alatti és 1.1. közoktatási intézményeken kívüli intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága az 50% feletti; 2.1. a közoktatási intézmények kihasználtsága a 2003/2004-es, valamint a 2004/2005-ös tanévre vonatkozó feltételek alapján az 50 %-ot eléri. 4.) Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb idõre lekötött tartós bankbetéttel intézményeit is beleértve nem rendelkezik. 5.) Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója bevezetésérõl döntött és költségvetésében ilyen bevételeket tervez. 6.) Az önkormányzat 2003.évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. - a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról a és a gondoskodjon. Határidõ: 2004.április 20. Felelõs:,

8 8 II. N A P I R E N D Tárgy: Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztésnek megfelelõen tárgyalta meg a napirendet. Az ülés keretei között az intézményvezetõk javaslatot tettek a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai és iskolai nevelésének, tanításának lehetõségére, meghatározva azt a tanulói kört, mely ebben a képzési formában az oktatási intézményekben részt vehet. Csiszárik Jánosné iskolaigazgató az általános iskola maximális létszámhatárát 180 fõben javasolta megállapítani. A képviselõ-testület az elhangzott javaslatokat, kiegészítéseket elfogadta és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata, módosítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Községi Önkormányzat által alapított és fenntartott oktatási intézmények, így a Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda és a szuhakállói Általános Iskola alapító okiratának felülvizsgálatát elvégezte, az alapító okiratokat a határozat melléklete szerinti elõterjesztésben foglaltak szerint módosította. Határidõ: értelemszerûen Felelõs:,, intézményvezetõk III. N A P I R E N D Tárgy: Döntés fogorvosi ellátás ügyében. Elõadó: Tinyó Ottó Tinyó Ottó az elõterjesztésben megküldött levelezés áttekintésével ismertette a képviselõ-testülettel a Múcsony-Szuhakálló ellátási körzet tekintetében kialakult helyzetet a fogorvosi praxis ügyében. Összegzésként elmondta, hogy a fogorvosi praxis mûködési területe mindkét önkormányzat közigazgatási területére kiterjed, mindkét önkormányzat ellátási kötelezettséggel bír. A Múcsony nagyközségben található orvosi rendelõ a múcsonyi önkormányzat tulajdona, de valamennyi orvosi eszköz, berendezési, felszerelési tárgy megvásárlásához Szuhakálló önkormányzata a lakosságarányos részt kifizette, így annak résztulajdonosa. Múcsony Nagyközség Önkormányzata mindenféle elõzetes egyeztetés nélkül

9 9 önállóan döntött a két községet érintõ fogorvosi ellátás álláshelyének megpályáztatásáról önállóan írta ki az állás betöltésére irányuló pályázatát. Mindenféle tájékoztatás nélkül eldöntötte a 35/2004. (III. 25.) számú képviselõ-testületi határozatával, hogy április 1- jétõl ki legyen a fogorvos a két településen. A döntést követõen a fogorvos megbízásáról Múcsony Nagyközség Polgármestere tényszerûen tájékoztatta Szuhakálló önkormányzatát, kérve, hogy a fogorvos megbízását Szuhakálló is hagyja jóvá. Leveléhez mellékelte a Múcsony által megbízott fogorvos pályázatát. A múcsonyi eljárás mikéntjét minõsíteni nem szükséges, azonban törvényessége, jogszerûsége erõsen megkérdõjelezhetõ. Szuhakálló ismét olyan helyzetbe került, hogy kész tények alapján döntenie szükséges és olyan döntést kell hoznia, mellyel sem a települések lakosságát, sem az ügyben vétlen fogorvost ne hozza kellemetlen helyzetbe. Tinyó Ottó elmondta továbbá, hogy a Múcsony által megbízott vállalkozó fogorvossal személyesen tárgyalt, egyeztetett. A fogorvos a pályázati kiírás és a pályáztatás alapján nem volt tisztában azzal, hogy Szuhakálló önkormányzata is érintett a tárgyban, ezt vele megbízása alkalmával közölték akként, hogy ahhoz Szuhakálló döntése, jóváhagyása is szükséges. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az elõterjesztés és az elhangzott tájékoztatás alapján megállapította, hogy Múcsony Nagyközség Önkormányzata semmibe vette a közös döntés, eljárás, de legalább az elõzetes egyeztetés, tájékoztatás szükségességét és egyoldalúan, önállóan hozott meg olyan döntést, melyre jogköre egyoldalúan nem volt. Tekintettel Múcsony és Szuhakálló lakosságának érdekére és a Múcsony által megbízott fogorvos helyzetére, Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Múcsony Nagyközségi Önkormányzat fogorvost megbízó határozatát, pályázat eredményét kihirdetõ határozatát jóváhagyja és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 12/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Fogorvosi feladatok ellátására fogorvos megbízása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Múcsony-Szuhakálló fogorvosi körzetre, Múcsony Nagyközségi Önkormányzat által meghirdetett és eldöntött pályázat eredményét, mely szerint Múcsony Nagyközség Önkormányzata dr. Szabó Andrea fogszakorvost április 1. napjától a fogszakorvosi teendõk ellátásával határozatlan idõtartamra megbízza, jóváhagyja. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Múcsony Nagyközségi Önkormányzat pályáztatása alapján dr. Szabó Andrea fogszakorvost megbízza a fogszakorvosi teendõk ellátásával Múcsony-Szuhakálló fogorvosi körzetben, jelen határozat kihirdetése napjával. A fogszakorvosi teendõk ellátására vonatkozó feltételekrõl Szuhakálló Község Önkormányzata vállalkozási szerzõdést köt nevezettel, melyben az ellátás részletes feltételeit tisztázzák. A vállalkozási szerzõdés jelen határozat melléklete. Határidõ: 8 napon belül Felelõs:,

10 10 IV. N A P I R E N D Tárgy: Pályázat benyújtása általános iskola bõvítésére és vízrendezés megvalósítására. Elõadó: Tinyó Ottó Tinyó Ottó ismertette a képviselõ-testülettel a különbözõ pályázati kiírások alapján megfogalmazott önkormányzati pályázati célokat és kérte azokhoz a képviselõ-testület támogatását. 1.) Szabadság út, Állomás út, Kossuth L. út által határolt terület csapadékvíz-elvezetésének megoldása a SAPHARD pályázat keretei között. A pályázaton 75 % támogatás igényelhetõ, az önrész 50 %-ára további pályázat nyújtható be a Belügyminisztériumhoz. A projekt összköltsége tervezõi költségvetés alapján: Ft, melyhez Ft saját erõ szükséges. A képviselõ-testület véleménye szerint a beruházást nagyságrendje miatt nem lesz egyszerû megvalósítani, tekintettel a saját forrás mértékére, azonban a pályázati forrás megszerzését meg kell kísérelni. A képviselõ-testület a tárgyban egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Szuhakálló község A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése támogatására címû SAPHARD program keretében kiírt pályázatának benyújtása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a A falufejlesztés és- felújítás.. címû támogatási pályázat kiírása alapján a települési karaktert õrzõ és erõsítõ településszerkezet, utcák és közterületek felújítása, egységes falukép kialakítása tárgyában a pályázat benyújtását jóváhagyja. A beruházás megvalósításának összköltsége: Ft A saját erõ összegét, Ft-ot az önkormányzat az alábbi bontásban fogja biztosítani: 1. saját forrás: Ft 2. hosszú lejáratú hitel: Ft

11 11 A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 24 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással megvalósult beruházást 5 évig rendeltetésének megfelelõen üzemelteti. A képviselõ-testület felhatalmazza a t a pályázat benyújtására. Határidõ: április 30-ig Felelõs: 2.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács kiírta évi céljellegû decentralizált alapra történõ pályázati felhívását. A pályázati felhívás lehetõséget nyújt a Napközi Otthonos Óvoda konyhája berendezései beszerzésére, HCCP rendszer követelményeinek teljesítésére. A projekt összköltsége: Ft, melyhez legalább 80 %-os támogatás igényelhetõ. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t: Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda konyhája részére eszközbeszerzésre pályázat benyújtása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 37. szám alatt található Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda konyhája részére a HACCP rendszer mûködtetéséhez eszközbeszerzés támogatására pályázatot nyújt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanácshoz céljellegû decentralizált támogatásra. A beruházás összköltsége: Igényelt támogatás: A vállalt önrész: Ft Ft Ft melyet a képviselõ-testület 2004.évi költségvetése terhére biztosít. A képviselõ-testület nyilatkozik, hogy a támogatás megítélése esetén a megítéléstõl számított 6 hónapon belül támogatási szerzõdést köt, a beruházást a megkezdéstõl számított 3 éven belül megvalósítja, a támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven belül gondoskodik. A képviselõ-testület kijelenti továbbá, hogy a Területfejlesztési Tanács által korábbi években TEKI és CÉDE keretbõl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az önkormányzat elszámolt. Határidõ: május 15-ig Felelõs: Tinyó Ottó

12 12 V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok. Dr. Herczeg Tibor tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a jogharmonizációs feladatokra tekintettel módosítani szükséges a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletet is, elsõsorban a törvények módosításából eredõ hatálykiterjesztés miatt. A képviselõ-testület egyhangú ( 8 igen ) szavazással az alábbi rendeletek alkotta. Szuhakálló Községi Önkormányzat 7/ (IV.15.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról 13/2003. (VII.29.) sz. rendeletének módosításáról A Képviselõ-testület a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról szóló és többször módosított évi III. tv. alapján (a továbbiakban Sztv.), a 28/1993.(II.17.)30/1993. (II. 17.) és a 32/1993. (II.17.) sz. Korm. rendelet, figyelembevételével a helyi megvalósítás szabályozására az egyének és családok szociális létbiztonságának, megélhetésének elõsegítése és megõrzése érdekében alkotott 13/2003. (VII.29.)sz. rendeletét ( továbbiakban: Rendelet ), a évi LXXIX. tv. 1..(2)-(3). bekezdésének rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 2.. (1). Bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 2.. (1). bek e.) A Rendelet hatálya a 7. -ban meghatározott idõskorúak járadéka és a 10. -ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és - az Szt-ben meghatározott feltételek mellett - a harmadik államból származó hozzátartozójára. f.) A Rendelet rendelkezéseit az e.) pontban meghatározott ellátások vonatkozásában az Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai Közösségek migráns munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonsága tárgykörében elfogadott közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra a közösségi rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. 2.. Jelen rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. k.m.f. Tinyó Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. Kihirdetve: Szuhakálló, 2004.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk.

13 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2004(IV.15.)sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 10/1999. (VIII.03.) számú rendeletének módosításáról. Szuhakálló Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18.. /2/ bekezdésében, 29.. /1/- /2/ bekezdésében, /1/ bekezdésében /továbbiakban: Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott 10/1999. (VIII.3.)sz. rendeletét ( továbbiakban : Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 1..(1). bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 1..(1). - A Rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerûen Szuhakálló községben tartózkodó gyermekeire is. 2.. Jelen rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. k.m.f. Tinyó Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. Kihirdetve: Szuhakálló, 2004.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk.

14 1. Tárgy: Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelme. Tinyó Ottó ismertette a képviselõ-testülettel Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelmét. Az elõterjesztés során elmondta, hogy az elmúlt hetekben több magánkézben lévõ szuhakállói ingatlan került olyan vállalkozók kezébe, akik a területen úgynevezett szoc.pol lakásokat kívánnak építeni. Ezen ingatlanok nagy része a Petõfi S. úton található, közismert, hogy szoc.polból épülõ lakások mûszaki megvalósítása milyen. Szuhakálló önkormányzatának nem érdeke, hogy a településen ilyen lakások épüljenek, a településre ezáltal más, nem kívánt személyek települjenek be, akik további problémát, gondot okozhatnak mind a helyben lakó lakosságnak, mind az önkormányzatnak.. Emiatt Setét Elemér válallkozó ingatlanvásárlási szándékát nem támogatja. Dányi József képviselõ indítványozta, hogy a jelzett ingatlan eladására az elkövetkezendõkben ne kerülhessen sor, mivel közvetlenül szomszédos a temetõvel, így annak más célú hasznosítása bármikor szükségessé válhat. A képviselõ-testület a képviselõ és a javaslatával egyetértett és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási szándéka. 1.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Setét Elemér Múcsony, szám alatti lakos adásvételi ajánlatát a Szuhakálló, Bajcsy- Zs. út hrsz. alatt felvett ingatlanra nem fogadja el. A képviselõ-testület nevezett részére az ingatlant nem értékesíti. 2.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a hrsz. alatt felvett, Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út szám alatti ingatlant építési telek céljára nem kívánja értékesíteni, az ingatlant közösségi célra kívánja hasznosítani. Határidõ: 15 napon belül Felelõs: Tinyó Ottó Polgármester 2.) Tárgy: Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatási iránti kérelme. Tinyó Ottó ismertette a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatás iránti kérelmét. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 15 16/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság részére Ft egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást állapít meg. A Rendõrkapitányság értesítésérõl és az összeg átutalásáról gondoskodjon. Határidõ: 15 napon belül Felelõs: Tinyó Ottó Polgármester 3.) Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Tinyó Ottó ismertette a képviselõ-testülettel Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására tett társulási javaslatot. A módosításra elsõsorban a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei miatt került sor. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcikai és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását a könyv melléklete szerint elfogadja. Felelõs: Határidõ: értelemszerûen Mivel más indítvány, javaslat nem volt, megköszönte az ülésen résztvevõk megjelenését és az ülést bezárta. K. m. f. Tinyó Ottó Dr. Herczeg Tibor

16 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete április 15-én megtartott nyílt ülésének: a./ könyve, b./ tárgysorozata, c./ rendelete: 6,7,8 d./ határozata: 11, 12, 13,14,15,16,17 1.) Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója. Elõadó: Tinyó Ottó, Dr. Herczeg Tibor 2.) Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3.) Döntés fogorvosi ellátás ügyében. Elõadó: Tinyó Ottó 4.) Pályázat benyújtása általános iskola bõvítésére és vízrendezés megvalósítására. Elõadó: Tinyó Ottó 5.) Indítványok, javaslatok: Szuhakálló, április 27. Rendeletalkotás: a szociális és a gyermekvédelmi rendelet módosítása Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelme. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatás iránti kérelme Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Dr. Herczeg Tibor

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k:

J e g y z ő k ö n y v. J e l e n v a n n a k: J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balkány Város Polgármesteri Hivatala 4233 Balkány Rákóczi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2005. (IV.15) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

2. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 713-2/2016. iktatószám 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének:

Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2013.03.19-én megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai 2-8/2013 d.) melléletei N A P I R E N

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 12. napján tartandó rendkívüli ülésére Tárgy: Az általános iskolai és óvoda részére történő közétkeztetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

o k t ó b e r á n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

A költségvetés főbb adatai

A költségvetés főbb adatai 3/2008. /II.25../ sz. KT. RENDELET Monostorpályi Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testület a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö NY V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 08. napján 18 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 3-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 29-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2014. c.) határozatai: 46-49., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT Alap község Önkormányzata Alsószentiván Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 7012 Alsószentiván, Béke u. 56/a. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 25/224-501 alsosz@vnet.hu JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.szeptember 25-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 7/2014., c.) határozatai:39-41., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről Gecse Község Önkormányzata 8543 Gecse, Kossuth u. 39. Szám: 22-13/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gecse község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Száma:5-5 /2011. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Újfehértó Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 14-én 14 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t

Községi Polgármestertől F ü l e s d. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől F ü l e s d 6-7/2009. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendelete: 13/2009.

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEFALU TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 640-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről.

Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi 1. sz. jegyzőkönyve. a február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 1. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 14-én megtartott rendes, nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült a Szalmatercsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről

PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség évi költségvetéséről PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2013. ( II. hó 15. nap) rendelete a nagyközség 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei

Pátka Község Önkormányzata és költségvetési szervei Pátka Község a és költségvetési szervei 2009. évi zárszámadása Pátka Község a 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 E-mail: ktvpatka@datatrans.hu, ktvpatka@citromail.hu www.patka.hu

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1..

Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről. A rendelet hatálya 1.. Hét község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(II.05.) számú rendelet az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről Hét község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben