J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének április 15-én órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. 8 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó Dobos István al Csiszárik János képviselõ Csorba Tibor képviselõ Dányi József képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ Suga László képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor Csiszárik Jánosné iskolaigazgató Nagyné Gergely Judit óvodavezetõ - könyvvezetõ: Fazekas Józsefné Gonda Krisztina fõelõadó ügykezelõ Tinyó Ottó köszönti a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási joggal megjelent intézményvezetõket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott 8 képviselõbõl az ülésen jelen van mind a 8 fõ, így az ülést megnyitja. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalására: A képviselõ-testület az alábbi napirendeket tárgyalta meg:

2 2 N A P I R E N D : 1.) Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója. Elõadó: Tinyó Ottó, Dr. Herczeg Tibor 2.) Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3.) Döntés fogorvosi ellátás ügyében. Elõadó: Tinyó Ottó 4.) Pályázat benyújtása általános iskola bõvítésére és vízrendezés megvalósítására. Elõadó: Tinyó Ottó 5.) Indítványok, javaslatok: -- Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelme. -- Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatás iránti kérelme. Polgármesteri jelentés tárgyalása A i jelentéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, észrevételek hangzottak el: Suga László képviselõ az ÖNHIKI-s pályázat beadási határidejérõl, az elõlegigénylés rendjérõl, valamint a XXI. század iskolája címû pályázat megvalósulásáról kérdezett. Dányi József képviselõ a Múcsonyban lévõ volt önkormányzati bérlakások kezelésével kapcsolatban tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a LAKINGER Bt. képviselõje közbenjárását kérte az ügyben, hogy a részletre értékesített bérlakások törlesztõrészleteit Szuhakálló község vonatkozásában is a Bt. szedje be. Felvetette továbbá, hogy a i jelentésben az iskola bõvítésével kapcsolatban megfogalmazott pályázati lehetõség ellentmondásosnak látszik, mert egyik oldalról a i jelentés jó pályázati lehetõségre hívja fel a figyelmet, másik oldalról pedig arról tájékoztat, hogy nem biztos, hogy az önkormányzat meg tud felelni a pályázati feltételeknek.

3 3 Az intézmények belsõ világítás korszerûsítésével kapcsolatos felmérés eredményérõl és az ezzel kapcsolatos ajánlatról kérdezett. Váncza Györgyné képviselõ a Múcsonyt-Szuhakállót elkerülõ út megépítésével kapcsolatos fejleményrõl kérdezett. Mertusné Varga Katalin képviselõ szervezett módja felõl érdeklõdött. a lakossági folyékony szennyvíz elszállításának Az elhangzott kérdésekre, felvetésekre Tinyó Ottó és Dr. Herczeg Tibor az alábbi válaszokat adta: Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásának határideje minden évben április 20-a. Az adott tárgyév költségvetési ismeretében az önkormányzatok február 5-ig, illetve március 5-ig elõleget igényelhetnek. Szuhakálló önkormányzata a 25 millió forintos forráshiány nagyságára tekintettel 5 millió forint ÖNHIKI-s elõleget igényelt, mely az ÖNHIKI-s támogatás összegébõl majd levonásra kerül. A Múcsony nagyközségben található önkormányzati bérlakások körüli helyzetet nem látják át azok sem, akik valamikor döntéshozói pozícióban voltak az 1990-es évek elején a bérlakások bérlõk részére történõ értékesítése során. A lakásoknak jelenleg két fajtája különböztethetõ meg Múcsonyban: a még önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások és azok a már magánkézben lévõ lakások, amelyeket az önkormányzatok 25 évi részletfizetéssel a bérlõknek értékesítettek. Ezeknek a lakásoknak az önkormányzatok már nem tulajdonosai, az önkormányzatokat megilletõ törlesztõrészletet december 31-ig a Provideál Kft. szedte be, az önkormányzatokkal kötött szerzõdése alapján. Múcsony Nagyközség Önkormányzata minden elõzetes egyeztetés, tájékoztatás nélkül ezt a szerzõdést, illetve a még önkormányzati tulajdonban lévõ bérlakások kezelésére vonatkozó szerzõdést a Provideál Kft-vel felmondta és január 1-jétõl a kezelésre, a törlesztõrészletek beszedésére a LAKINGER Bt-t bízta meg. Múcsony önkormányzata ezt azonban nem tehette meg, csak a saját tulajdoni hányad vonatkozásában, döntésérõl utólag értesítette szóbeli tájékoztatás során Szuhakálló önkormányzatát. Mivel a Szuhakálló Községi Önkormányzat tulajdonában lévõ önkormányzati bérlakások tulajdonjoga 2002 év során adásvételi szerzõdés keretei között elidegenítésre került, így Szuhakálló önkormányzatának a bérlakások kezelésével kapcsolatban nincsen döntési kompetenciája, mivel nincs kezelendõ bérlakása. Az önkormányzati bérlakásokban fennálló ¼-ed tulajdoni hányadot a Provideál Kft. vásárolta meg, tulajdonjogát az ingatlannyilvántartásban éppen Múcsony Nagyközségi Önkormányzat Széchenyi terv pályázata miatt nem jegyeztette be, ez mind a mai napig húzódik, azonban az adásvételi szerzõdésben foglaltakat a felek kötelezõ erejûnek ismerik el, a tulajdonjog átruházása terén is. A Provideál Kft. és a Múcsony Nagyközségi Önkormányzat között kialakult elszámolási, pénzügyi követelési problémák miatt a Kft. az adásvételi szerzõdésben vállalt vételárból jelenleg még 880 E Ft-tal tartozik önkormányzatunknak, melynek rövid idõn belül történõ rendezésére a Kft. ügyvezetõje kötelezettséget vállalt. A LAKINGER Bt. törlesztõrészlet beszedésére vonatkozó tapogatózásával kapcsolatban nek és nek is egyértelmûen az volt az álláspontja, hogy a jövõben semmilyen formában nem kívánnak újra közös ügyintézést folytatni e területen a múcsonyi önkormányzattal. A törlesztõrészletek beszedésére az önkormányzatnak jelenleg érvényes

4 4 szerzõdése van a Provideál Kft-vel, mely azt az ¼-ed tulajdoni hányad vonatkozásában folytatja. A képviselõk egyetértettek azzal, hogy a szerzõdés hatályosságát a törlesztõrészletek beszedése tekintetében a Provideál Kft-vel fenntartják. Az általános iskola bõvítésére a regionális fejlesztési operatív program keretében nagyszerû pályázati lehetõség kínálkozik, 95 %-os támogatottság érhetõ el, ami azonban meghiúsíthatja a pályázat benyújtását az az, hogy a projekt teljes költségére ingatlanfedezetet, bankgaranciát vagy készpénzfizetõi kötelezettséget kell biztosítani. Szuhakálló község esetében a készpénzfizetõi kötelezettség szóba nem jöhet, közel 100 millió forint értékû forgalomképes ingatlannal az önkormányzat nem rendelkezik. A bankgarancia megszerzésének is akadálya lehet az önkormányzat Ötv. szerint számított kötelezettségvállalási mértékének határa. A XXI. század iskolája pályázat továbbra is érvényben van, döntés nem született benne, hogy a két pályázat párhuzamosan futhat egymás mellett, de természetesen csak az egyik használható fel, ha mindkettõ nyerne. Az elkerülõ út építésére a Sajó-Bódva völgye és környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás által megnyert ISPA pályázat keretei között kerülhet sor. A jelenleg ismert pénzügyi kondíciók miatt a megvalósítás amelyet december 31-ig be kell fejezni meg sem kezdõdött. A pályázathoz 50 % uniós, 40 % hazai és 10 % önkormányzati finanszírozás szükséges. A lakossági folyékony hulladék elszállítására az elmúlt idõszakban több vállalkozótól kért ajánlatot az önkormányzat. Mivel az egyik szóba jöhetõ leürítõ hely a Barcika Vízmû Kft. telephelye, így egyik ajánlat sem életképes. A közszolgáltatási szerzõdés megkötéséhez soron következõ képviselõ-testületi ülésre a Barcika Vízmû Kft. szerzõdési ajánlata beszerzésre kerül. A képviselõ-testület az elhangzott válaszokkal, kiegészítésekkel a i jelentést elfogadta és egyhangú ( 8 ) igen szavazással az alábbi határozatot hozta: 9/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. I. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója. Elõadó: Tinyó Ottó, Dr. Herczeg Tibor A napirendet a képviselõ-testület az elõterjesztésnek megfelelõen tárgyalta meg és egyhangú (8 igen ) szavazattal az önkormányzat évi költségvetési beszámolóját elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

5 5 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2004.(IV.15.) sz. rendelete a évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása alapján, tekintettel a módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szabályaira, figyelemmel a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi LXII. törvény rendelkezéseire az alábbi rendeletet alkotja, az önkormányzat 2003.évi zárszámadásáról. I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselõ-testületére az Önkormányzat intézményeire, a re terjed ki. II. f e j e z e t 2.. A költségvetés bevételei és kiadásai Az Önkormányzat képviselõ-testülete az önkormányzat 2003.évi költségvetését hagyja jóvá E Ft bevétellel ebbõl: - intézményi mûködési bevételek E Ft - önkorm. sajátos mûk. bevétel E Ft - felhalmozási és tõkejellegû bevételek E Ft - támogatások, kiegészítés E Ft - mûködésre átvett pénzeszközök E Ft - felhalmozási célra átvett pénzeszközök E Ft - felhalmozási célú hitel E Ft Az Önkormányzat képviselõ-testülete az 2001.évi költségvetését E Ft kiadással ebbõl: - személyi juttatás E Ft - munkaadókat terhelõ járulékok E Ft - dologi kiadások E Ft - pénzeszközátadás E Ft - támogatás és egyéb juttatás E Ft - felhalmozási kiadások E Ft - felhalmozási célú hitel E Ft hagyja jóvá. A költségvetés pénzmaradványa E Ft, melybõl évi mûködési célú kötelezettségvállalással terhelt E Ft; évi felhalmozási célú

6 6 kötelezettségvállalással terhelt 900 E Ft; 2003 évi számlakibocsátás alapján 2004 évi kifizetéssel érintett 726 E Ft. Szabad felhasználású maradvány összesen: 55 E Ft. 3.. / 1 / A 2. -ban megállapított bevétel teljesülésének forrásonkénti megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza. / 2 / A kiadási elõirányzatok teljesülése címenkénti és célonkénti megoszlását a Rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza a felújítási elõirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadások teljesülését feladatonként. / 3 / Az önkormányzat mûködési célú bevételi és kiadási elõirányzatai teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. / 4 / Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatai teljesülését - mérlegszerûen a Rendelet 4. sz.melléklete tartalmazza. / 5 / A Rendelet 5. Sz. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az Áht pontja szerint - az önkormányzat évi hitelállományát. / 6 / A Rendelet 6. Sz. melléklete tartalmazza az Áht.116../. pontja szerint - az önkormányzat évi mérlegét. / 7 / A 7.sz. melléklet tartalmazza a többéves kihatással járó döntésekrõl( Áht ); a 8.sz. melléklet a közvetett támogatásokról szóló kimutatást. / 8 / A Rendelet 9.sz. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási elõirányzat teljesülésrõl szóló elõirányzat-felhasználási ütemtervet. / 9 / A Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének teljesülését a Rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. / 10 / A Rendelet 11.sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat által felvett hitelek állományáról, a 12.sz. melléklete pedig az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról szóló kimutatást. / 11 / A Rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást, a 14 sz. melléklet a költségvetési jelentést. 4.. /1/ Ezen rendelet a kihirdetésével lép hatályba, de rendelkezéseit 2003.év költségvetésére kell alkalmazni. /2/ Jelen rendelet kihirdetésével egyidõben hatályát veszti az önkormányzat 7/2003.(IV.1.) sz. rendelete a évi zárszámadásról k.m.f Tinyó Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. Kihirdetve: Szuhakálló, 2004.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk.

7 A napirend keretei között a képviselõ-testület megtárgyalta az önkormányzat évi ÖNHIKI-s pályázatát és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2004. (IV.15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t: Tárgy: Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. I. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl és az államháztartás három éves kereteirõl szóló évi CXVI. törvény 22.. /1/ bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ (mûködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására. II. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévõ (mûködési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következõ nyilatkozatot teszi: 1.) a.) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén 500 fõ feletti. 2.) a.) Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn. 3.) a.) Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma 3000 fõ alatti és 1.1. közoktatási intézményeken kívüli intézményeinek intézményenkénti kihasználtsága az 50% feletti; 2.1. a közoktatási intézmények kihasználtsága a 2003/2004-es, valamint a 2004/2005-ös tanévre vonatkozó feltételek alapján az 50 %-ot eléri. 4.) Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb idõre lekötött tartós bankbetéttel intézményeit is beleértve nem rendelkezik. 5.) Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adója, vállalkozók kommunális adója bevezetésérõl döntött és költségvetésében ilyen bevételeket tervez. 6.) Az önkormányzat 2003.évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. - a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. Az ÖNHIKI-s pályázat benyújtásáról a és a gondoskodjon. Határidõ: 2004.április 20. Felelõs:,

8 8 II. N A P I R E N D Tárgy: Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor A képviselõ-testület az elõterjesztésnek megfelelõen tárgyalta meg a napirendet. Az ülés keretei között az intézményvezetõk javaslatot tettek a sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai és iskolai nevelésének, tanításának lehetõségére, meghatározva azt a tanulói kört, mely ebben a képzési formában az oktatási intézményekben részt vehet. Csiszárik Jánosné iskolaigazgató az általános iskola maximális létszámhatárát 180 fõben javasolta megállapítani. A képviselõ-testület az elhangzott javaslatokat, kiegészítéseket elfogadta és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 11/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata, módosítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Községi Önkormányzat által alapított és fenntartott oktatási intézmények, így a Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda és a szuhakállói Általános Iskola alapító okiratának felülvizsgálatát elvégezte, az alapító okiratokat a határozat melléklete szerinti elõterjesztésben foglaltak szerint módosította. Határidõ: értelemszerûen Felelõs:,, intézményvezetõk III. N A P I R E N D Tárgy: Döntés fogorvosi ellátás ügyében. Elõadó: Tinyó Ottó Tinyó Ottó az elõterjesztésben megküldött levelezés áttekintésével ismertette a képviselõ-testülettel a Múcsony-Szuhakálló ellátási körzet tekintetében kialakult helyzetet a fogorvosi praxis ügyében. Összegzésként elmondta, hogy a fogorvosi praxis mûködési területe mindkét önkormányzat közigazgatási területére kiterjed, mindkét önkormányzat ellátási kötelezettséggel bír. A Múcsony nagyközségben található orvosi rendelõ a múcsonyi önkormányzat tulajdona, de valamennyi orvosi eszköz, berendezési, felszerelési tárgy megvásárlásához Szuhakálló önkormányzata a lakosságarányos részt kifizette, így annak résztulajdonosa. Múcsony Nagyközség Önkormányzata mindenféle elõzetes egyeztetés nélkül

9 9 önállóan döntött a két községet érintõ fogorvosi ellátás álláshelyének megpályáztatásáról önállóan írta ki az állás betöltésére irányuló pályázatát. Mindenféle tájékoztatás nélkül eldöntötte a 35/2004. (III. 25.) számú képviselõ-testületi határozatával, hogy április 1- jétõl ki legyen a fogorvos a két településen. A döntést követõen a fogorvos megbízásáról Múcsony Nagyközség Polgármestere tényszerûen tájékoztatta Szuhakálló önkormányzatát, kérve, hogy a fogorvos megbízását Szuhakálló is hagyja jóvá. Leveléhez mellékelte a Múcsony által megbízott fogorvos pályázatát. A múcsonyi eljárás mikéntjét minõsíteni nem szükséges, azonban törvényessége, jogszerûsége erõsen megkérdõjelezhetõ. Szuhakálló ismét olyan helyzetbe került, hogy kész tények alapján döntenie szükséges és olyan döntést kell hoznia, mellyel sem a települések lakosságát, sem az ügyben vétlen fogorvost ne hozza kellemetlen helyzetbe. Tinyó Ottó elmondta továbbá, hogy a Múcsony által megbízott vállalkozó fogorvossal személyesen tárgyalt, egyeztetett. A fogorvos a pályázati kiírás és a pályáztatás alapján nem volt tisztában azzal, hogy Szuhakálló önkormányzata is érintett a tárgyban, ezt vele megbízása alkalmával közölték akként, hogy ahhoz Szuhakálló döntése, jóváhagyása is szükséges. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az elõterjesztés és az elhangzott tájékoztatás alapján megállapította, hogy Múcsony Nagyközség Önkormányzata semmibe vette a közös döntés, eljárás, de legalább az elõzetes egyeztetés, tájékoztatás szükségességét és egyoldalúan, önállóan hozott meg olyan döntést, melyre jogköre egyoldalúan nem volt. Tekintettel Múcsony és Szuhakálló lakosságának érdekére és a Múcsony által megbízott fogorvos helyzetére, Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Múcsony Nagyközségi Önkormányzat fogorvost megbízó határozatát, pályázat eredményét kihirdetõ határozatát jóváhagyja és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozza: 12/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Fogorvosi feladatok ellátására fogorvos megbízása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Múcsony-Szuhakálló fogorvosi körzetre, Múcsony Nagyközségi Önkormányzat által meghirdetett és eldöntött pályázat eredményét, mely szerint Múcsony Nagyközség Önkormányzata dr. Szabó Andrea fogszakorvost április 1. napjától a fogszakorvosi teendõk ellátásával határozatlan idõtartamra megbízza, jóváhagyja. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Múcsony Nagyközségi Önkormányzat pályáztatása alapján dr. Szabó Andrea fogszakorvost megbízza a fogszakorvosi teendõk ellátásával Múcsony-Szuhakálló fogorvosi körzetben, jelen határozat kihirdetése napjával. A fogszakorvosi teendõk ellátására vonatkozó feltételekrõl Szuhakálló Község Önkormányzata vállalkozási szerzõdést köt nevezettel, melyben az ellátás részletes feltételeit tisztázzák. A vállalkozási szerzõdés jelen határozat melléklete. Határidõ: 8 napon belül Felelõs:,

10 10 IV. N A P I R E N D Tárgy: Pályázat benyújtása általános iskola bõvítésére és vízrendezés megvalósítására. Elõadó: Tinyó Ottó Tinyó Ottó ismertette a képviselõ-testülettel a különbözõ pályázati kiírások alapján megfogalmazott önkormányzati pályázati célokat és kérte azokhoz a képviselõ-testület támogatását. 1.) Szabadság út, Állomás út, Kossuth L. út által határolt terület csapadékvíz-elvezetésének megoldása a SAPHARD pályázat keretei között. A pályázaton 75 % támogatás igényelhetõ, az önrész 50 %-ára további pályázat nyújtható be a Belügyminisztériumhoz. A projekt összköltsége tervezõi költségvetés alapján: Ft, melyhez Ft saját erõ szükséges. A képviselõ-testület véleménye szerint a beruházást nagyságrendje miatt nem lesz egyszerû megvalósítani, tekintettel a saját forrás mértékére, azonban a pályázati forrás megszerzését meg kell kísérelni. A képviselõ-testület a tárgyban egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 13/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Szuhakálló község A falufejlesztés- és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megõrzése támogatására címû SAPHARD program keretében kiírt pályázatának benyújtása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által a A falufejlesztés és- felújítás.. címû támogatási pályázat kiírása alapján a települési karaktert õrzõ és erõsítõ településszerkezet, utcák és közterületek felújítása, egységes falukép kialakítása tárgyában a pályázat benyújtását jóváhagyja. A beruházás megvalósításának összköltsége: Ft A saját erõ összegét, Ft-ot az önkormányzat az alábbi bontásban fogja biztosítani: 1. saját forrás: Ft 2. hosszú lejáratú hitel: Ft

11 11 A képviselõ-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerzõdés megkötésétõl számított 24 hónapon belül a beruházást megvalósítja és a támogatással megvalósult beruházást 5 évig rendeltetésének megfelelõen üzemelteti. A képviselõ-testület felhatalmazza a t a pályázat benyújtására. Határidõ: április 30-ig Felelõs: 2.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács kiírta évi céljellegû decentralizált alapra történõ pályázati felhívását. A pályázati felhívás lehetõséget nyújt a Napközi Otthonos Óvoda konyhája berendezései beszerzésére, HCCP rendszer követelményeinek teljesítésére. A projekt összköltsége: Ft, melyhez legalább 80 %-os támogatás igényelhetõ. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 14/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t: Tárgy: Napközi Otthonos Óvoda konyhája részére eszközbeszerzésre pályázat benyújtása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út 37. szám alatt található Zöld Titkok Kastélyóvodája Napközi Otthonos Óvoda konyhája részére a HACCP rendszer mûködtetéséhez eszközbeszerzés támogatására pályázatot nyújt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanácshoz céljellegû decentralizált támogatásra. A beruházás összköltsége: Igényelt támogatás: A vállalt önrész: Ft Ft Ft melyet a képviselõ-testület 2004.évi költségvetése terhére biztosít. A képviselõ-testület nyilatkozik, hogy a támogatás megítélése esetén a megítéléstõl számított 6 hónapon belül támogatási szerzõdést köt, a beruházást a megkezdéstõl számított 3 éven belül megvalósítja, a támogatással megvalósított infrastrukturális szolgáltatásról legalább 10 éven belül gondoskodik. A képviselõ-testület kijelenti továbbá, hogy a Területfejlesztési Tanács által korábbi években TEKI és CÉDE keretbõl támogatott, a pályázat benyújtásakor már befejezett beruházásokról az önkormányzat elszámolt. Határidõ: május 15-ig Felelõs: Tinyó Ottó

12 12 V. N A P I R E N D Tárgy: Indítványok, javaslatok. Dr. Herczeg Tibor tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a jogharmonizációs feladatokra tekintettel módosítani szükséges a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletet is, elsõsorban a törvények módosításából eredõ hatálykiterjesztés miatt. A képviselõ-testület egyhangú ( 8 igen ) szavazással az alábbi rendeletek alkotta. Szuhakálló Községi Önkormányzat 7/ (IV.15.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függõ pénzben és természetben nyújtott ellátásokról 13/2003. (VII.29.) sz. rendeletének módosításáról A Képviselõ-testület a szociális igazgatásról, szociális ellátásokról szóló és többször módosított évi III. tv. alapján (a továbbiakban Sztv.), a 28/1993.(II.17.)30/1993. (II. 17.) és a 32/1993. (II.17.) sz. Korm. rendelet, figyelembevételével a helyi megvalósítás szabályozására az egyének és családok szociális létbiztonságának, megélhetésének elõsegítése és megõrzése érdekében alkotott 13/2003. (VII.29.)sz. rendeletét ( továbbiakban: Rendelet ), a évi LXXIX. tv. 1..(2)-(3). bekezdésének rendelkezései alapján az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 2.. (1). Bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki: 2.. (1). bek e.) A Rendelet hatálya a 7. -ban meghatározott idõskorúak járadéka és a 10. -ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és - az Szt-ben meghatározott feltételek mellett - a harmadik államból származó hozzátartozójára. f.) A Rendelet rendelkezéseit az e.) pontban meghatározott ellátások vonatkozásában az Európai Gazdasági Térség tagállamai tekintetében az Európai Közösségek migráns munkavállalóinak, önálló vállalkozóinak, valamint ezek családtagjainak szociális biztonsága tárgykörében elfogadott közösségi rendeletek hatálya alá tartozó személyekre és ellátásokra a közösségi rendeletek szabályai szerint kell alkalmazni. 2.. Jelen rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. k.m.f. Tinyó Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. Kihirdetve: Szuhakálló, 2004.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk.

13 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2004(IV.15.)sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló 10/1999. (VIII.03.) számú rendeletének módosításáról. Szuhakálló Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18.. /2/ bekezdésében, 29.. /1/- /2/ bekezdésében, /1/ bekezdésében /továbbiakban: Gyvt./ kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, illetve az önkormányzat által biztosított, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról alkotott 10/1999. (VIII.3.)sz. rendeletét ( továbbiakban : Rendelet ) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A Rendelet 1..(1). bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 1..(1). - A Rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerûen Szuhakálló községben tartózkodó gyermekeire is. 2.. Jelen rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. k.m.f. Tinyó Ottó sk. Dr. Herczeg Tibor sk. Kihirdetve: Szuhakálló, 2004.április 15. Dr. Herczeg Tibor sk.

14 1. Tárgy: Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelme. Tinyó Ottó ismertette a képviselõ-testülettel Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelmét. Az elõterjesztés során elmondta, hogy az elmúlt hetekben több magánkézben lévõ szuhakállói ingatlan került olyan vállalkozók kezébe, akik a területen úgynevezett szoc.pol lakásokat kívánnak építeni. Ezen ingatlanok nagy része a Petõfi S. úton található, közismert, hogy szoc.polból épülõ lakások mûszaki megvalósítása milyen. Szuhakálló önkormányzatának nem érdeke, hogy a településen ilyen lakások épüljenek, a településre ezáltal más, nem kívánt személyek települjenek be, akik további problémát, gondot okozhatnak mind a helyben lakó lakosságnak, mind az önkormányzatnak.. Emiatt Setét Elemér válallkozó ingatlanvásárlási szándékát nem támogatja. Dányi József képviselõ indítványozta, hogy a jelzett ingatlan eladására az elkövetkezendõkben ne kerülhessen sor, mivel közvetlenül szomszédos a temetõvel, így annak más célú hasznosítása bármikor szükségessé válhat. A képviselõ-testület a képviselõ és a javaslatával egyetértett és egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 15/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási szándéka. 1.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete Setét Elemér Múcsony, szám alatti lakos adásvételi ajánlatát a Szuhakálló, Bajcsy- Zs. út hrsz. alatt felvett ingatlanra nem fogadja el. A képviselõ-testület nevezett részére az ingatlant nem értékesíti. 2.) Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a hrsz. alatt felvett, Szuhakálló, Bajcsy-Zs. út szám alatti ingatlant építési telek céljára nem kívánja értékesíteni, az ingatlant közösségi célra kívánja hasznosítani. Határidõ: 15 napon belül Felelõs: Tinyó Ottó Polgármester 2.) Tárgy: Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatási iránti kérelme. Tinyó Ottó ismertette a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatás iránti kérelmét. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 15 16/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcikai Rendõrkapitányság részére Ft egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást állapít meg. A Rendõrkapitányság értesítésérõl és az összeg átutalásáról gondoskodjon. Határidõ: 15 napon belül Felelõs: Tinyó Ottó Polgármester 3.) Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Tinyó Ottó ismertette a képviselõ-testülettel Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítására tett társulási javaslatot. A módosításra elsõsorban a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételei miatt került sor. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen ) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 17/2004. (IV. 15.) számú Képviselõ-testületi h a t á r o z a t Tárgy: Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcikai és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítását a könyv melléklete szerint elfogadja. Felelõs: Határidõ: értelemszerûen Mivel más indítvány, javaslat nem volt, megköszönte az ülésen résztvevõk megjelenését és az ülést bezárta. K. m. f. Tinyó Ottó Dr. Herczeg Tibor

16 16 Borsod-Abaúj-Zemplén megye SZUHAKÁLLÓ község T Á R G Y S O R O Z A T : Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete április 15-én megtartott nyílt ülésének: a./ könyve, b./ tárgysorozata, c./ rendelete: 6,7,8 d./ határozata: 11, 12, 13,14,15,16,17 1.) Az önkormányzat évi költségvetési beszámolója. Elõadó: Tinyó Ottó, Dr. Herczeg Tibor 2.) Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata. Elõadó: Dr. Herczeg Tibor 3.) Döntés fogorvosi ellátás ügyében. Elõadó: Tinyó Ottó 4.) Pályázat benyújtása általános iskola bõvítésére és vízrendezés megvalósítására. Elõadó: Tinyó Ottó 5.) Indítványok, javaslatok: Szuhakálló, április 27. Rendeletalkotás: a szociális és a gyermekvédelmi rendelet módosítása Setét Elemér múcsonyi lakos ingatlanvásárlási kérelme. Kazincbarcikai Rendõrkapitányság anyagi támogatás iránti kérelme Kazincbarcika és Vonzáskörzete Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Dr. Herczeg Tibor

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. november 20- án 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. augusztus 27- én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2012. december 12-én, szerdán 18 óra 50 perckor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.február 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Rábakecöl Község Képviselő-testülete 2/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rábakecöl Község Képviselő-testületének 2008. február 25-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Tuba Erik polgármester,

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 3/2011. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.február 13-án de.9.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna Zoltán,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben