FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS."

Átírás

1 FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTER HONVÉDELMI MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER 13136/6/2008. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról Budapest, március

2 2 I. Tartalmi összefoglaló A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.), amely a szakma történetének első törvényi szintű szabályait tartalmazza, az elmúlt több mint egy évtizedben alapvetően jól töltötte be hivatását, néhány technikai jellegű módosítástól eltekintve eredeti tartalmával hatályos. Az Fttv. jelen módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítését egyfelől az időközben bekövetkezett, a szakma technikai és technológiai fejlődésével összefüggő változások (pl. a digitális térképek általánossá válása, a műholdas helymeghatározás új eredményei), másrészt az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve [az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról] hatálybalépése indokolja. Ezen kívül a módosítás több tekintetben pontosítja a törvény szövegét, továbbá hatályon kívül helyez olyan rendelkezéseket, amelyek az elmúlt egy évtized tapasztalatai szerint nem váltották be a nekik szánt szerepet (pl. a Térképellátási Koordinációs Bizottság). A tárcaegyeztetés során a Miniszterelnöki Hivatal és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között megállapodás született arról, hogy az Fttv. 4. (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt állami alapmunkák során keletkezett állami alapadatok szolgáltatásáért továbbra is a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján szedhető igazgatási szolgáltatási díj. II. A kormányprogramhoz való viszony A törvénymódosítással kapcsolatos előterjesztés szerepel a Kormány I. félévi munkaprogramjában. III. Előzmények Az Fttv-t az Országgyűlés 1996-ban fogadta el. Első módosítására 2003-ban került sor (az OMFB megszűnése, illetve a jogutód szervezet elnevezésének beépítése miatt). Ezt követően 2005-ben az ingatlan-nyilvántartási törvény módosításával együtt kisebb jogharmonizációs módosításra került sor, majd 2006-ban a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló évi CIX. törvény, 2007-ben pedig az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló évi LXXXII. törvény, illetve az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény módosította az Fttv-t. E módosítások során nem került sor a törvény átfogó, szakmai felülvizsgálatára, ez azonban mára időszerűvé vált.

3 3 Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelv az elmúlt év májusában lépett hatályba. Jóllehet, ezen irányelv alapvetően környezetvédelmi okokból és céllal született meg, azonban a megcélzott térinformációs infrastruktúra jelentős hányada a földmérési és térképészeti szakágat érinti (földrajzi nevek, kataszteri nyilvántartás, közigazgatási határ-adatbázis stb.), ami természetesen végrehajtandó feladatokat generál a szakterületen. Ezért a jelen törvénymódosítás első lépésként meghatározza az INSPIRE-el kapcsolatos első teendőket és célokat. A Térképellátási Koordinációs Bizottságot azzal a céllal hozta létre az Országgyűlés, hogy a bizottság gyűjtse, szintetizálja a társtárcák térképkészítéssel kapcsolatos igényeit, és prioritásokat állapítson meg a szakmai szempontok figyelembevételével. Az elképzelés részben a minden tárcánál jellemző forráshiány miatt nem valósult meg, másrészt a Kormány a Nemzeti Kataszteri Programmal kapcsolatban hozott határozatával más utat jelölt ki a térképkészítés számára. Ezzel a Bizottság működtetése és fenntartása megkérdőjelezhetővé vált, ezért a módosítás ennek megszüntetésére tesz javaslatot. IV. Várható szakmai hatások A törvénymódosítás egyrészt követi a földmérési és térképészeti szakterületen az elmúlt fél évtizedben bekövetkezett változásokat, másrészt megteszi az első lépéseket az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozására. Ez utóbbi elsősorban a földügyi szakigazgatás szerveire ró feladatot, azonban nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a 2007/2/EK irányelv végrehajtása kormányzati koordinációt és az érintett tárcák összehangolt cselekvését, illetve jogalkotását igényli. V. Várható gazdasági hatások Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával kapcsolatban a jelen törvénymódosítással megcélzott feladatok végrehajtása kb millió Ft-os költséggel megoldható. Ezt az összeget részben az állami földmérési alapadatok metaadatainak előállítására, részben a szükséges szoftver-fejlesztésre, részben pedig az összes körzeti földhivatal Internet-kapcsolódásának kiépítésére kell fordítani. Az infrastruktúra-fejlesztésre pályázati lehetőséget biztosít a Környezet és Energia Operatív Program, azonban a fenti összeg szükség esetén az érintett tárcák költségvetésén belül is biztosítható.

4 4 VI. Várható társadalmi hatások A digitális ingatlan-nyilvántartási térképek számítógépen való elérhetősége nagymértékben fogja javítani az ügyfelek (felhasználók, adatigénylők) kiszolgálását. Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával, ezen belül is a keresőprogram és megtekintési szolgáltatás biztosításával mind a közigazgatás, mind a gazdasági élet szereplői, mind pedig a lakosság részére interneten lesznek hozzáférhetőek olyan információk, amelyekből számos térbeli adat és termék vonatkozásában gyorsan és egyszerűen megtudható lesz, hogy mi, hol, kinél (mely szervezetnél), milyen minőségi paraméterekkel, és milyen ellenszolgáltatásért érhető el. VII. Kapcsolódások (az Országgyűléshez már benyújtott, tervezett döntésekhez) Az előterjesztésnek más, az Országgyűléshez már benyújtott, tervezett döntésekhez nincs kapcsolódása. VIII. Fennmaradt vitás kérdések Az IRM véleménye szerint nem lehet korlátozni az egyszer már igazgatási szolgáltatási díj ellenében megszerzett térképek további felhasználását, ezért javasolja annak a korlátozásnak a megszüntetését, hogy a díj az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában. Az FVM álláspontja szerint alapvető érdek fűződik ahhoz, hogy az adatfelhasználó a közhiteles, változásvezetett térképi adatokat használja fel későbbi munkavégzések során. Ez csak úgy biztosítható, hogy minden egyes adatigényléséhez ismételten megvásárolja az adatokat. A korlátozás elhagyása a törvényből lehetőséget adna arra, hogy az adatigénylő a megvásárolt adatokat harmadik fél felé továbbértékesítse, amivel közvetlen károkat okozna az államnak. Korlátlan felhasználás megengedése esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a jelenlegi díj sokszorosára kellene emelni. Az IRM nem ért egyet azzal, hogy az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, és más munkarészekbe kizárólag földmérési, illetve térképészeti tevékenység végzésére a külön jogszabályban foglaltak szerint jogosultsággal rendelkező személy, valamint az építésügyi hatóság, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálat tekinthet be és igényelhet másolatot. Véleménye szerint ezekbe az adatokba bárki betekinthet és másolatot igényelhet. Álláspontja szerint azonban nincs elvi akadálya annak, hogy a törvény rögzítse, hogy valamely eljárásban ezeket az adatokat csak a földmérési és

5 5 térképészeti tevékenység végzésére jogosult személy közreműködése mellett lehessen felhasználni. Az FVM álláspontja szerint nem elfogadható annak biztosítása, hogy ezekbe az adatokba bárki szakember közreműködése nélkül betekinthessen, és azokról másolatot kérhessen, különös tekintettel arra, hogy ezek az adatok nem képezik az ingatlannyilvántartás tartalmát, továbbá arra, hogy ezekben a munkarészekben szereplő adatok laikusok számára önmagukban nem értelmezhetőek, vagy félreértelmezhetőek. A gyakorlatban ezeket az adatokat ingatlanokhoz fűződő vitás esetekben igazságügyi szakértők használják. A hatályos szabályozással megegyező tervezett szabályozással elkerülhetőek a hozzá nem értésből fakadó, felesleges jogviták. Az IRM véleménye szerint alkotmányosan nem indokolható és célszerűségi szempontok alapján is támogathatatlan a térképek digitalizálásának megtiltása, amely az elérni kívánt feltételezhető cél (vagyis a továbbfelhasználás tiltása) szempontjából egyértelműen aránytalannak minősül. Felmerülhet emellett e generális jellegű tiltás ésszerűtlensége is, hiszen a térkép rendeltetésszerű felhasználásához hozzátartozhat a digitalizálás. Az FVM álláspontja szerint a forgalomból kivont térképek digitális átalakítása lehetővé tenné a földmérési és térképészeti adatokat felhasználók számára, hogy a közhiteles adatok igazgatási szolgáltatási díjánál lényegesen kisebb összegért hozzájussanak a több célra felhasználható adatokhoz. Ezek a térképek alkalmasak lehetnek többféle tervezési feladat végrehajtására, holott azokat alapvetően csak hatósági eljárásban (pl. bíróság, ügyészség) és tudományos kutatás területén lehet jogszerűen felhasználni. Ezért a korlátozás szükségszerű és indokolt. IX. Kommunikációs terv A tervezett törvénymódosítással kapcsolatban a nyilvánosság tájékoztatása egyelőre nem szükséges és nem javasolt. Az INSPIRE keretében megvalósítandó feladat hatása a közeli jövőben, közvetlenül a módosítás hatálybalépése után még nem lesz érzékelhető.

6 6 HATÁROZATI JAVASLAT A Kormány megtárgyalta és elfogadta a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról szóló előterjesztést, és úgy határozott, hogy a törvényjavaslatot beterjeszti az Országgyűléshez. A törvényjavaslat országgyűlési előadója a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter.

7 7 Melléklet évi.. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény módosításáról 1. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 2. (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki: [Ez a törvény szabályozza] i) egyes, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra kialakításával kapcsolatos kérdéseket. 2. (1) Az Fttv és 6. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Alapponthálózat: a terepen állandó módon megjelölt, egységes rendszerbe foglalt, vízszintes, magassági és térbeli háromdimenziós adatokkal jellemzett pontok összessége, mely alapul szolgál a térképek készítéséhez és további földmérési feladatok végrehajtásához. Alaphálózati pontnak tekintendők az Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat I-IV. rendű pontjai, az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat 0-III. rendű pontjai, az Országos GPS Hálózat pontjai, az aktív GNSS hálózat állomásai, valamint az Országos Gravimetriai Hálózat 0-II. rendű pontjai. 6. Levegőből végzett távérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas légi távérzékelési adatgyűjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok gyűjtése. (2) Az Fttv. 3. -a kiegészül a következő, pontokkal: 12. Téradat: bármely olyan adat, amely közvetlenül vagy közvetve utal egy meghatározott helyre vagy földrajzi területre. 13. Téradatkészlet: téradatok azonosítható gyűjteménye. 14. Metaadat: téradatkészleteket és téradat-szolgáltatásokat leíró információ, amely lehetővé teszi azok megtalálását, nyilvántartását és felhasználását. 15. GNSS (Global Navigation Satellite Systems): mesterséges holdak észlelésén alapuló háromdimenziós helymeghatározási rendszerek összessége.

8 8 3. Az Fttv. 6. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ország teljes területére kiterjedően a polgári földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatok, valamint a hivatalos földrajzi nevek kezelését a központi földmérési szervezet látja el, a katonai földmérési és térképészeti tevékenység végzése során előállított állami alapadatokat a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáért felelős szervezet és a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium védelmi célú térképészeti termékek előállításáért felelős termelő és szolgáltató szervezete kezeli. 4. (1) Az Fttv. 7. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az állami alapadatokba, ideértve a hivatalos földrajzi neveket is a (3) és (5) bekezdésben foglaltak kivételével, bárki betekinthet, azokból adatszolgáltatást igényelhet. A 6. (2) és (3) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban: állami alapadatok kezelésére jogosult szervek) külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében szolgáltatnak adatot. A díj az adat egyszeri és egy eljárásban való felhasználásának jogát foglalja magában. (2) Az állami térképek térinformatikai célú felhasználása az adatszolgáltatóval kötött megállapodás alapján külön díj meghatározásával történhet. (3) Az állami alapadatok katonai érdekből készült változatának felhasználását jogszabály a Magyar Honvédségre korlátozhatja. (4) Hatósági eljárásban csak az állami alapadatok kezelésére jogosult szervek által szolgáltatott hiteles állami alapadatok használhatók fel. (5) Az állami alapadatok előállításakor készült mérési és számítási adatokba, vázlatokba, és más munkarészekbe a (6) bekezdésben foglalt kivétellel kizárólag földmérési, illetve térképészeti tevékenység végzésére a külön jogszabályban foglaltak szerint jogosultsággal rendelkező személy, valamint az építésügyi hatóság, a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a nemzetbiztonsági szolgálat tekinthet be és igényelhet másolatot. (6) Az adatszolgáltató által tárolt, forgalomból kivont állami térképekről másolat igényelhető. A másolaton fel kell tüntetni a forgalomból történt kivonás tényét

9 9 és dátumát. E térképek digitális átalakítása, adattartalmának adatbázisba szervezése hatósági és tudományos kutatási célok kivételével tilos. 5. lép: (1) Az Fttv. 9. (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés c) a honvédelmi, rendvédelmi és katasztrófavédelmi tevékenység, (2) Az Fttv. 9. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Új állami földmérési alaptérképet számítógépen kezelhető módon, számszerű (numerikus) meghatározással kell készíteni, a vonatkozó jogszabályban meghatározott előírásoknak megfelelő tartalommal és pontossággal. Ugyanígy kell eljárni térképfelújítás esetén is. 6. Az Fttv a helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az állami földmérési alaptérkép (a továbbiakban: alaptérkép) az egységes országos térképrendszerben készült olyan számítógépen kezelhető, nagy méretarányú térkép, amely állami alapadatként tartalmazza a közigazgatási határokat, a földrészleteket, azok határvonalait, helyrajzi számait és egyéb azonosítóit, művelési ágait, a művelés alól kivett területeket, a földrészleteken lévő épületeket és a névrajzot. Tartalmazza továbbá a vonatkozó szakmai előírások szerint a különféle építményeket és létesítményeket. (2) Az alaptérkép típusai: a) a hagyományos (analóg) térképek digitális átalakításával készült, vektoros digitális térkép, valamint b) a vonatkozó szabvány szerint elkészített térképi adatbázis. (3) Az alaptérkép az ingatlan-nyilvántartás kötelező része. Ingatlannyilvántartási térképként az alaptérképet kell használni. (4) Az alaptérkép állami alapadat-tartalma kötelező alapul szolgál nagy méretarányú térképekre alapozott közigazgatási és törvény által előírt egyéb nyilvántartásokhoz.

10 10 (5) Az alaptérképnek az ingatlan-nyilvántartás igényeinek teljes körű kielégítése mellett alkalmasnak kell lennie más hatósági feladatok, a nemzetgazdaság, továbbá a honvédelem általános igényeinek kielégítésére is. (6) Az alaptérkép állami alapadat-tartalma hiteles alapul szolgál a nagy méretarányú térképi ábrázolással, az ehhez kötődő földmérési feladattal, a területnagysággal, a helyrajzi számmal vagy egyéb azonosítóval kapcsolatos bírósági vagy más hatósági eljáráshoz. 7. (1) Az Fttv. 12. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az ingatlan-nyilvántartási térkép a 10. (1) bekezdésében felsorolt tartalmat az adathordozótól függetlenül, a térképkészítés során alkalmazott technológiának megfelelő pontossággal valósághűen tartalmazza, és hitelesen tanúsítja. (2) Az ingatlan-nyilvántartás térképi adatainak változását a 10. (3) bekezdésében említett ingatlan-nyilvántartási térkép adatállományában kell átvezetni, és ebből az adatállományból kell szolgáltatni az ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot. (3) Az ingatlan-nyilvántartás alapegységét képező földrészlet területi adatait m 2 (négyzetméter) élességgel kell nyilvántartani. Amennyiben a 10. (2) bekezdésében említett térképek elkészítése után az ingatlan-nyilvántartás átalakítására kerül sor, úgy az ingatlan-nyilvántartásban a digitális térkép adatállományából számított területi adatot kell érvényesíteni. (2) Az Fttv. 12. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Ha az ingatlanügyi hatóság olyan változást észlel, amelyet nem jelentettek be, felszólítja a tulajdonost a változást tartalmazó munkarészek benyújtására. 8. Az Fttv. 14. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az állami topográfiai térkép méretarányrendszerét, tartalmát, pontossági követelményeit, valamint alapfelületét és vetületi rendszerét jogszabályban kell meghatározni.

11 11 9. Az Fttv. 19 (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A tulajdonosi jogosultságokat] c) a katonai tájékozási hálózat pontjai vonatkozásában a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáért felelős szervezet gyakorolja, és gondoskodik azok karbantartásáról. 10. Az Fttv. 21. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A földmérési és térképészeti munkákat jogszabályba foglalt szakmai, illetve minőségi előírások szerint kell elkészíteni. 11. Az Fttv a a következő (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: (5) A 10. (2) bekezdés szerinti digitális térképek adatgazdája az azok előállításáról gondoskodó, külön jogszabályban meghatározott szervezet, amely az általa előállíttatott térképi adatállományokból adatszolgáltatást is végezhet. (6) A földmérési és térképészeti állami alapadatok jogellenes felhasználásának jogkövetkezményeit külön jogszabály határozza meg. 12. Az Fttv. 24. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A földmérési és térképészeti tevékenység ágazati irányítását a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a térképészetért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el. 13. lép: Az Fttv a előtti alcím és a 25. helyébe a következő alcím és rendelkezés

12 12 Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra 25. (1) Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakítása érdekében a külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodni kell az e törvény hatálya alá tartozó, a 26. -ban foglalt földmérési és térképészeti szakigazgatási szervek kezelésében lévő téradatok, téradatkészletek és metaadatok számítógépes hálózaton (interneten) történő elérhetőségének biztosításáról. (2) Az (1) bekezdésben foglalt cél megvalósítása érdekében május 15-ig létre kell hozni, és működtetni kell: a) a keresőszolgáltatást, amely lehetővé teszi a téradatkészletekre és - szolgáltatásokra vonatkozó keresést a megfelelő metaadatok alapján, b) a megtekintési szolgáltatást, amely lehetővé teszi a magyarázó jellegű információk és a metaadatok megfelelő tartalmának megjelenítését, valamint a megjelenített téradatkészlet kicsinyítését, nagyítását, a pásztázást és az átlapozást. (3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatást a nyilvánosság számára ingyenesen kell biztosítani, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatásért a térképészetért, illetve a honvédelemért felelős miniszter igazgatási szolgáltatási díjat állapíthat meg. 14. (1) Az Fttv. 26. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A földmérési és térképészeti szakigazgatás szerve az ingatlanügyi hatóság és a központi földmérési szervezet. (2) A védelmi célokat szolgáló földmérési és térképészeti szakigazgatás szerve a Magyar Honvédség geoinformációs támogatásáért felelős szervezet. (2) Az Fttv a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A 10. (2) bekezdése szerinti térképek elkészíttetéséről a külön jogszabályban meghatározott szervezet gondoskodik. 15. (1) Az Fttv. 28. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

13 13 (1) A földmérési és térképészeti állami alapfeladatok végzésének pénzügyi előirányzatát a központi költségvetésben kell megtervezni. Az állami alapadatok szolgáltatásából származó igazgatási szolgáltatási díjat a (4) bekezdésben foglalt kivétellel az állami alapfeladatok ellátására kell fordítani. (2) Az Fttv a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: (4) Amennyiben a 10. (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett digitális térképek előállítása hitelfelvétellel történt, úgy az azok szolgáltatásából befolyó díjnak az adatgazdánál maradó részét a hitel törlesztésére kell fordítani. 16. lép: (1) Az Fttv ának (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés [Felhatalmazást kap a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter, hogy együttes rendeletben szabályozza] c) a levegőből végzett távérzékelés feltételeit, lép: (2) Az Fttv ának (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés [Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy feladatkörében rendeletben szabályozza] c) a levegőből végzett távérzékelés engedélyezésének és használatának rendjét. 17. Az Fttv ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Felhatalmazást kap a miniszter és a honvédelemért felelős miniszter, hogy együttes rendeletben szabályozza a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelésének, szolgáltatásának rendjét, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben megállapítsa az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díját, a 7. (2) bekezdése szerinti külön díjat, valamint az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra 25. (2) bekezdés b) pontjában foglalt megtekintési szolgáltatás nyújtásának igazgatási szolgáltatási díját, továbbá a díjak megfizetésének eljárási szabályait.

14 Az Fttv. 29. (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben] a) jelölje ki a központi földmérési szervezetet, továbbá a 10. (2) bekezdése szerinti digitális térképek elkészíttetéséért felelős szervezetet, b) határozza meg a földmérési és térképészeti állami alapadatok jogellenes felhasználásának jogkövetkezményeit, 19. Az Fttv. a következő 30/A. -sal egészül ki: 30/A. Ez a törvény az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 2., 3. és 6. pontjának, 11. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint a 14. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 20. (1) E törvény január 1-jén lép hatályba, és január 2-án hatályát veszti. (2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Fttv. 21. (3) bekezdésének második mondata és a 29. (1) bekezdésének e) pontja, a 29. (5) bekezdésének c) pontja. (3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Fttv. 29. (5) bekezdése az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény 17. -ának (2) bekezdésével beiktatott d) pontjának jelölése e) -re változik. (4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 64. (1) bekezdésében a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv szövegrész helyébe a központi földmérési szervezet szövegrész, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 8. (1) bekezdés c) pontjában a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek szövegrész helyébe a központi földmérési szervezetnek szövegrész, a 12. -ban a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv szövegrész helyébe a központi földmérési szervezet szövegrész lép.

15 15 (5) Ez a törvény az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk 2., 3. és 6. pontjának, 11. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint a 14. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

16 16 A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.), amely a szakma történek első törvényi szintű szabályait tartalmazza, az elmúlt több mint egy évtizedben alapvetően jól töltötte be hivatását, néhány technikai jellegű módosítástól eltekintve eredeti tartalmával hatályos. Első módosítására 2003-ban került sor (az OMFB megszűnése, illetve a jogutód szervezet elnevezésének beépítése miatt). Ezt követően, 2005-ben az ingatlannyilvántartási törvény módosításával együtt kisebb jogharmonizációs módosításra került sor, majd 2006-ban a kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokról szóló, évi CIX. törvény, 2007-ben pedig (a röviden: deregulációs) évi LXXXII. törvény, illetve az államhatárról szóló évi LXXXIX. törvény módosította az Fttv-t. E módosítások során nem került sor a törvény átfogó, szakmai felülvizsgálatára, ez azonban mára időszerűvé vált. Az Fttv. jelen módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítését egyfelől az időközben bekövetkezett, a szakma technikai és technológiai fejlődésével összefüggő változások (pl. a digitális térképek általánossá válása, a műholdas helymeghatározás új eredményei), másrészt az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve [az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról] hatálybalépése indokolja. Ezen kívül a módosítás több tekintetben pontosítja a törvény szövegét, továbbá hatályon kívül helyez olyan rendelkezéseket, amelyek az elmúlt egy évtized tapasztalatai szerint nem töltötték be hatékonyan a nekik szánt szerepet január 1-jétől minden település ingatlan-nyilvántartási térképe digitális állományként áll a földhivatalok (és nem utolsó sorban a felhasználók) rendelkezésére, ezért indokolt, hogy e változás a törvényben is megjelenjen. A törvénymódosítás 6. és 7. -aiban foglalt rendelkezések egyértelművé teszik azt, hogy a továbbiakban az állami földmérési alaptérkép és az ingatlan-nyilvántartási térkép ugyanaz a térképmű, illetve digitális állomány (korábban ingatlan-nyilvántartási térképként az állami földmérési alaptérkép egy kiemelt példánya szolgált, amelyen a változások vezetése történt). Ezzel összefüggésben szükségszerűen utalni kell a digitális átalakítást biztosító Nemzeti Kataszteri Programra, a külön jogszabályban meghatározott, a digitális térképek előállításáról gondoskodó szervezet adatszolgáltatói jogosultságáról (11. ), valamint a hitelfelvétellel elkészített térképek forgalmazásából származó bevétel hiteltörlesztési célú felhasználásárai (15. ). A tárcaegyeztetés során a Miniszterelnöki Hivatal és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között megállapodás született arról, hogy az Fttv. 4. (3) bekezdésének a)-d) pontjaiban felsorolt állami alapmunkák során keletkezett állami alapadatok szolgáltatásáért továbbra is a földmérési és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról szóló

17 17 63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendeletben foglaltak alapján szedhető igazgatási szolgáltatási díj. A tervezet 4. -a módosítja a forgalomból kivont állami alapadatokba történő betekintés és adatigénylés szabályait is oly módon, hogy a jövőben a forgalomból kivont állami térképekről nem csak földmérési és térképészeti jogosultsággal rendelkező szakemberek, hanem bárki igényelhet másolatot. A földmérési állami alapadatok előállításának tartalmi, formai és pontossági követelményeit korábban ún. szakmai szabályzatok tartalmazták. Ez a szabályozási forma nem felel meg a mai jogbiztonsági követelményeknek, illetve jogalkotási elveknek. Ezért a módosítás tervezete több esetben is rögzíti azt, hogy ezen szakmai követelményeket jogszabályba kell foglalni (5, 8. és 10. -ok). A Térképellátási Koordinációs Bizottságot azzal a céllal hozta létre az Országgyűlés, hogy a bizottság gyűjtse, szintetizálja a társtárcák állami térképek készítésével kapcsolatos igényeit, és prioritásokat állapítson meg a szakmai szempontok figyelembevételével. Az elképzelés egyfelől részben a minden tárcánál jellemző forráshiány miatt nem valósult meg, másrészt a Kormány a Nemzeti Kataszteri Programmal kapcsolatban hozott határozatával más utat jelölt ki a térképkészítés számára. Ezzel a Bizottság működtetése és fenntartása megkérdőjelezhetővé vált, ezért a módosítás ennek (az Fttv ában foglaltak és az ehhez kapcsolódó felhatalmazó rendelkezés) hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. Az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló 2007/2/EK irányelv az elmúlt év májusában lépett hatályba. Jóllehet, ezen irányelv alapvetően környezetvédelmi okokból és céllal született meg, azonban a megcélzott térinformációs infrastruktúra jelentős hányada a földmérési és térképészeti szakágat érinti (földrajzi nevek, kataszteri nyilvántartás, közigazgatási határ-adatbázis stb.), ami természetesen végrehajtandó feladatokat generál a szakterületen. Ezért a jelen törvénymódosítás meghatározza az INSPIRE-rel kapcsolatos első teendőket és célokat. A módosítás azt célozza, hogy a 2007/2/EK irányelvvel összhangban május 15-ig az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra magyarországi szegmensének létrehozásával ezen belül is a keresőprogram és megtekintési szolgáltatás biztosításával mind a közigazgatás, mind a gazdasági élet szereplői, mind pedig a lakosság részére interneten hozzáférhetőek legyenek azok az információk, amelyekből számos térbeli adat és termék vonatkozásában gyorsan és egyszerűen megtudható lesz, hogy milyen adat, hol, kinél (mely szervezetnél), milyen minőségi paraméterekkel, és milyen ellenszolgáltatásért érhető el (14. ). A tervezet a fentieken kívül tartalmaz néhány technikai jellegű, a kormányzati szervezetalakítással összefüggő módosítást, továbbá rendezi az Fttv. 29. (5)

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 145. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda. Tartalomjegyzék. 222/2009. (X. 14.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. október 14., szerda Tartalomjegyzék 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ikt.szám: 20.082/2013. A NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA ÜGYRENDJE Egyetértek: Dr. Papp Bálint főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Földügyi és Térinformatikai

Részletesebben

Budapest, 2008. április

Budapest, 2008. április Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GKM/223/ /2008. a vásárokról és a piacokról szóló kormányrendeletről Budapest, 2008. április 1 EGYEZTETÉSI LAP A) Állami szervek MeH MeH jogi és közigazgatási Államtitkár

Részletesebben

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai

MUNKAANYAG. Matula Györgyi. Földmérési és egyéb térképi adatok. A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai Matula Györgyi Földmérési és egyéb térképi adatok A követelménymodul megnevezése: Földmérési alapadatok feladatai A követelménymodul száma: 2239-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-007-50

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA

AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY KONCEPCIÓJA Készítette az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából az 2004 júniusában Bevezetés BEVEZETÉS Az Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI BIZTONSÁGI FELÜGYELET MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ a 2010. április 1. előtt keletkezett minősített adatok felülvizsgálatához Kiadja: a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI *

Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 SZABÓ MÁTÉ CSABA AZ ÁLLAMI NYILVÁNTARTÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI * A TÁMOP projekt keretében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter XXII-4/153- (2011) Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról. Budapest, 2013. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NGM/ / 2013 A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. szeptember-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az egyes adótörvények

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1

1995. évi LXVI. törvény. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről1 Az Országgyűlés a történelmi múlt megismerésének elsődleges forrásául szolgáló, illetőleg a közfeladatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

T/12614. számú. törvényjavaslat

T/12614. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12614. számú törvényjavaslat a nemzeti utas-adat információs rendszer létrehozása érdekében szükséges, valamint a rendőrséget érintő és egyes további törvények módosításáról Előadó:

Részletesebben

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról

T/13139. számú törvényjavaslat. egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13139. számú törvényjavaslat egyes törvényeknek agrár és környezetügyi tárgyban történő módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2013. november

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2009/11 XIX. évfolyam 11. szám A tartalomból: Szerkesztőségi rovat Tisztelt Olvasóink!.......................................................... 2 Jogszabályváltozások

Részletesebben

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről

T/1672. számú. törvényjavaslat. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1672. számú törvényjavaslat a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest,

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről

Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről 1.2 Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások működtetéséről A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben