Köszönöm Prof. Szabó József és PhDr. Lanstyák István tanár úrnak szakdolgozatom megírásához nyújtott segítségét

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönöm Prof. Szabó József és PhDr. Lanstyák István tanár úrnak szakdolgozatom megírásához nyújtott segítségét"

Átírás

1 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Katedra maďarského jazyka a literatúry Ladislav Pálinkás Tájszavak Peredről Diplomová práca Bratislava 1997

2 Prehlasujem na svoju česť, že som diplomovú prácu vypracoval samostatne na základe materiálu, ktorý som získal terénnym výskumom,s použitím uvedenej literatúry Köszönöm Prof. Szabó József és PhDr. Lanstyák István tanár úrnak szakdolgozatom megírásához nyújtott segítségét 2

3 1. Bevezetés Dolgozatomban szülőfalum, Pered község tájszavait igyekeztem összegyűjteni. Mivel ez a község egyben szülőfalum is, nyelvjárását gyermekkorom óta anyanyelvemként sajátítottam el. Ezt a nyelvjárást családi és a falusi környezetben használom még ma is, sőt Pereden még a hivatalos érintkezésben is. Más helyeken, Pered határain kívül viszont igyekszem a magyar nyelv köznyelvi változatát használni, különösen a hivatalos érintkezésben. A nyelvjáráskutatás iránt egyetemi tanulmányaim során kezdtem érdeklődni. Ebben nagy szerepe volt Szabó József tanár úrnak, aki a Comenius Egyetemen vendégtanárként adott elő. Az ő buzdítására kezdtük többen is gyűjteni egy adott község nyelvjárását. Kezdetben magnófelvételeket készítettünk, amelyeket az egyezményes magyar hangjelölés szerint fonetikusan átírtunk. Ez a munka nyomtatásban is megjelent a Hungarológia c. tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetekben (1995/6.). Később tájszógyűtéssel kezdtem foglalkozni. A tájszavakat 1995 nyarán spontán megfigyeléssel kezdtem gyűjteni. Az összegyűjtött tájszavakat összevetettem a Magyar Értelmező Kéziszótár szóanyagával. Ekkor jöttem rá, hogy mennyi tájszó él a nyelvjárásomban amelyekről korábban, mivel Pered nyelvjárása az anyanyelvem, nem is tudatosítottam, hogy tájszavak. Később sikerült megfelelő adatközlőket találnom, akik szívesen segítettek munkámban. Az ő segítségükkel pontosítottam az egyes tájszavak jelentését, majd az egyes szavakat mondatokba foglaltattam velük. Ezúton köszönöm meg adatközlőim segítségét, akik szívesen válaszoltak kérdéseimre. Adatközlőim: Pálinkás László, Pálinkás Anna, Balázs Lénárd, Zilizi Mária, Borsányi Gabriella, 57 éves; 56 éves; 69 éves; 67 éves; 61 éves. 3

4 2. A falu története Pered a Kisalföld Mátyusföld nevű régiójának jelentős községe. A község Galántától kb. 20 kilométerre fekszik délkeleti irányban. Természeti viszonyai, főleg jó minőségű termőföldje és a Vág folyó közelsége kedvező feltételeket biztosítottak a falu fejlődésének. Pered határa korábban gazdag volt erdőkben is, ennek csak nagyon kis része maradt fenn az évszázadok során. Pered község neve egyébként Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára c. munkája szerint a Pere személynév -d képzős származéka. A legrégibb fennmaradt oklevél, melyben Pered neve előfordul, az es években keletkezett Albeus-féle összeírás. Ez az oklevél a pannonhalmi apátság birtokait sorolja fel. Pered nem volt az apátság birtoka, hanem a Salya nevű birtok határainak megjelölésénél fordul elő, mint szomszédos településé. Pered további írásos említése a Túróczi prépostság megalapításával kapcsolatban maradt fenn. IV. Béla király 1251-ben és 1252-ben keletkezett adómányleveleiben Purud néven fordul elő a falu, mint ennek a prépostságnak ajándékozott falvak egyike. Ekkortól a község lakosainak élete egybefolyt Sellye, Királyfa, Hosszúfalu és Királyrév lakosinak sorsával, akik ettől kezdve szintén a Túróczi prépostság alattvalói lettek. Az uradalom központja a következő évszázadokban Sellye lett. A 16. században komoly változások történtek Pered lakosainak életében. A törökök már 1529-ben betörtek a környékre, és megzavarták a falu nyugalmát. A sellyei uradalom rövid időre Nyári Ferenc, majd 1535-tol Révay Ferenc és István kezére került, de 1548-ban Pered már az esztergomi érsek birtokaként említődik. Ezt a tényt megerősíti az 1549-es Pozsony megyei portaösszeírás is, amely Pereden 18 paraszt, 12 zsellér és két egyéb birtokú portát tart számon. Az esztergomi érsek a vágsellyei uradalmat a 16. század második felében a jezsuita rendnek adományozta. A században Pered lakosinak nagy része a reformáció híve lett. A lakosság rekatolizálását a jezsuita rend végezte el. A falu a török veszély ellenére is komoly fejlődésnek indult, a 17. században komoly gazdasági település, amit az 1664-es török adóösszeírás is bizonyít, hiszen Pered a környék többi falvaival együtt Érsekújvár 1663-ban történt elfoglalása után szintén török kézre került. Az említett adóösszeírás Pereden 47 háztartást és 61 adófizető személyt tart számon. A török fennhatóság Érsekújvár 1685-ös felszabadulásával végleg megszűnt, azonban a békés fejlődés még váratott magára, hiszen a környéket közvetlenül érintették a II. Rákóczi Ferenc által vezetett Habsburg - ellenes felkelés katonai akciói, elsősorban ben. Az 1711-ben megkötött szatmári béke meghozta az állandó katonai veszély megszűnését. Megindulhatott a békés fejlődés. A 18.század nyolcvanas évei komoly változásokat okoztak nemcsak Pered, hanem az egész sellyei uradalom életében is. II. József feloszlatta a jezsuita rendet, így Pered új földesura a királyi kamara lett 1783-tól. Ebben az időben a falu lakosai főleg búza, árpa, kukorica, rozs, zab, köles és kender termesztésével foglalkoztak. Az első magyarországi népszámlálás idején, amelynek adatai Pozsony vármegye iratanyagában maradtak fenn 1787-ből, Pereden 186 ház volt, melyet 286 család lakott, ami 1360 személyt jelentett. Ebből 663 volt a nő. A férfiak közül 1 tartozott a nemesek közé, 138 volt paraszt, 114 paraszt örökös, 127 zsellér, 4 kőműves és 1 katona. Az 1828-as adatok már 1893 lakost tartanak számon. Ebben az időben a Peredhez leközelebb eső nagy vásár Szeredben volt, melyet a perediek is látogattak. 4

5 A falut a 18. század második és a 19. század első felében sok csapás érte. Főleg a Vág folyó áradása tett gyakran kárt a faluban, pl ban, 1828-ban és 1831-ben. A víz mellett a tűz volt a második pusztító tényező, ez pl ben pusztított. A 19. század legnagyobb pusztítását azonban a kolerajárvány jelentette, amely Pereden először július 27-től szeptember 13-ig szedte áldozatait, összesen 50 személyt. A 19. század legjelentősebb mozzanata a falu életében az es szabadságharc, és ennek Pered mellett lezajlott csatája volt. A peredi csata a szabadságharc vesztes csatái közé tartozik. Az első csatára június 16-án került sor az Asbóth Lajos által vezetett II. magyar hadtest és a IV. császári had test csapatai között. A fő csatára június én került sor, melynek célja a Vág vonalának megtartása volt. A csata reggel hétkor kezdődött a II. magyar hadtest támadásával. A zsigárdi térséget az osztrák seregek meglehetősen hamar feladták, de Pereden a harcok szinte minden házért folytak. Délután két órára a falut sikerült a magyar seregeknek megszerezniük. Június 21-re megérkeztek a térségbe az orosz csapatok is, minek következtében a magyar hadsereg kénytelen volt feladni Peredet, majd Királyrévet is. A peredi csatával nemcsak a Vág vonala veszett el, de megpecsételődött a magyar szabadságharc sorsa is, hiszen ekkortól a szövetséges túlerővel már nem tudta sikeresen felvenni a harcot. A peredi csata emlékére a pozsonyi honvédegylet 1869-ben emlékművet állított. Pered egy része június 21-én a csata következtében leégett, lakosai közül öten megégtek, ill. megfulladtak. Fényes Elek szerint ebben az időben Perednek 1961 katolikus, 4 óhitű (görög keleti) és 1 evangélikus lakosa volt. A falu földesura a pesti egyetem, a faluhoz legközelebb eső posta Szereden volt (Fényes; 1851: 219). A forradalom által kivívott változások csak nagyon lassan kerültek át a mindennapi életbe. A jobbágyság megszüntetésére csak 1853-ban került sor ben a falunak 360 háza és 2177 lakosa volt ben a falu lakosságának száma már 2628, 1880-ban 2991, 1890-ben 3284, 1900-ban 3409 és 1910-ben 3414 (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku; 1978: 159) ben nyitották meg a Negyed-Sellye vasútvonalat, ami új lehetőségeket nyithatott volna a falu fejlődésében. A fejlődést az első világháború zavarta meg, amelynek Peredről 131 áldozata volt. Tiszteletükre a falu 1931-ben emlékművet állíttatott. Az első világháború után Pered a Csehszlovák Köztársaság része lett ben a falunak 3842 lakosa volt, 1930-ban már Az 1938-as első bécsi döntés értelmében Peredet ismét Magyarországhoz csatolták. A második világháború befejezése után Pered ismét a Csehszlovák Köztársaság része lett. Lakosai számára azonban nem értek véget a megpróbáltatások, hiszen Peredről 585 személyt telepítettek át Magyarországra, vagy hurcoltak Csehországba kényszermunkára. Ekkor Peredre mintegy 600 szlovákot telepítettek át Magyarországról, Békés megyéből. A falu komolyabb fejlődését az 1960-as évektől figyelhetjük meg. Ezekben az években nyitották meg az új alapiskolát, majd fokozatosan új üzlethálózattal, 1974-ben kultúrházzal, majd óvodával, szociális otthonnal, új lakónegyedekkel gyarapodott a falu. A falu jelenlegi területe 2278 ha, ebből beépített területe 200 ha, a fennmaradó 2078 ha termőföld. Jelenleg a falu lakosságának már csak kisebb része foglalkozik mezőgazdasággal saját és bérelt földeken. A lakosság többségének az ipar a fő megélhetési forrása. A munkások nagy része a közeli városokban (Sellye, Galánta, Pozsony) dolgozik. Pered első temploma 1717-ben épült a nagyszombati jezsuita rend támogatásával. A templom Xavéri Szent Ferenc tiszteletére volt felszentelve. Pered a 16. századig Deáki, majd Sellye, 1642-ben ismét Deáki, majd 1728-tól Zsigárd leányegyháza volt. A falu lakosainak a 18. század vége felé azonban minden igyekezetük 5

6 megvolt, hogy saját plébánosuk legyen. Ez 1803-ban valósult meg amikor Pered kivált a zsigárdi anyaegyházból, és önálló egyházközséggé vált. A régi templom a 19. század elején már kicsi volt. Pered mai templomának építése május 26-án kezdődött az alapkő elhelyezésével. Ünnepélyes felszentelésére 1820-ban került sor Keresztelő Szent János tiszteletére. A falu nem maradt el a művelődés és az oktatás területén sem. A falu első alapiskoláját 1779-ben alapították ben a Pered mellett lezajlott csata következtében az iskola épülete is komoly károkat szenvedett, így a község vezetősége új iskolát építtetett. Az épületet 1874-ben adták át ben a faluban 6 tanító működött ban a község vezetősége új épületet építtetett. A falu jelenlegi címere: Piros pajzsra helyezett aranyszínű csoroszlya és ekevas kiegészítve a pajzs két felső sarkában két aranyszínű négyszirmú rózsával. A falu zászlója háromfarkú és zöld, piros, sárga, piros színezetű. A falu nevét 1948 februárjában hatóságilag Peredről Tešedíkovora változtatták. A falu az új nevét Tessedik Sámuelről kapta, aki evangélikus lelkész és gazdasági író volt. Az ő nevéhez fűződik a szarvasi mezőgazdasági iskola megalapítása. Az 1994-es táblatörvény értelmében Pered magyar neve nem használható, mivel történelmi személyiségről kapta hivatalos szlovák megnevezését. A falu eredeti nevének visszaállítása céljából a peredi polgárok 1995-ben népszavazáson vettek részt. A falu lakosságának adatai az 1991-es népszámlálás alapján: a., nemzetiségi megoszlás: magyar: 3254; szlovák: 545; cseh: 11; roma: 1; ukrán: 2; egyéb: 3; összesen : 3816 (vö. Gyurgyík;1994:150) Megjegyzés: Megfigyeléseim alapján Pereden több roma él, mint amennyi a népszámlálási adatokból kitűnik. Ebből arra következtetek, hogy a romák magyarnak ill. szlováknak vallották magukat. b., felekezeti megoszlás: római katolikus: 3187; protestáns: 286; felekezet nélküli: 153; görög katolikus: 2; ismeretlen: 185; egyéb: 1; összesen: A falutörténetre vonatkozó adatokat Novák Veronika Pered rövid története c. munkájából vettem. Ez a munka még nem jelent meg nyomtatásban, csupán a kéziratot használtam fel. 6

7 3. A nyelvjárás leírása A nyelvjárási jelenségek ismertetését Kálmán Béla Nyelvjárásaink c. egyetemi tankönyve alapján kísérelem meg. Egyben felhasználom Imre Samu A mai magyar nyelvjárások rendszere c. munkáját is, elsősorban Az észak-dunai nyelvjárástípus és A csallóközi és szigetközi nyelvjárástípus c. fejezeteket. Mindkét szakkönyv megállapításait igyekszem összevetni Pered nyelvjárási jelenségeivel. A., Hangtani jelenségek Pered tájnyelve is főként a hangtani jelenségekben, elsősorban magánhangzórendszerében tér el más nyelvjárásoktól ill. a köznyelvtől. a., Magánhangzók A rövid magánhangzók száma nyolc; u, ü, i, o, ö, ë, a, e. Az a fonémának a változata csak asszociatív helyzetben fordul elő: apám, kapál, halál, kaszál. A hosszú magánhangzók száma hét; ú, u, í, ó, o, é, á. Az a és az e fonéma csak POLIFONÉ MIKUS értékű hangként él, különösen l, ill. r kiesése esetén: emëgy, rëgge, ere, vonatta, bussza, ara. A köznyelvi á hang a nyelvjárásban egy árnyalattal zártabb; á. A köznyelvi e hang a nyelvjárásban nyíltabb; e. A nyelvjárás legmarkánsabb jelensége a független rendszerszerű zárt í-zés, a nyelvjárás tehát az í-ző nyelvjárások közé tartozik, ebből a szempontból az í fonéma megterhelése eléggé nagy: -hangsúlyos helyzetben: nígy, vír, kík, gíp, kíp, nízëk, típëm, víge, szíp, -hangsúlytalan helyzetben: sëtít, beszíll; -toldalékokban: szeretník, megënním, kírís, vetís, szípsíg, hejsíg. Ebből a nyelvjárási jelenségből kifolyólag a köznyelvben é fonémát tartalmazó homonímák a nyelvjárásban nem homonímák, ugyanis szemben áll egymással az é ill.az í fonéma. Pl. fél 'főnév' - fíll 'ige' ég 'mennybolt' - íg 'lángol'. A nyelvjárás másik markáns jelensége a zárt ë-zés: szërëncse, csërësznye, mëggy, ëggy, lëhet, embër, gyerëk, vetëk, retëk. Az előző jelenséghez hasonlóan a köznyelvben csupán nyílt e fonémát tartalmazó homonímák a nyelvjárásban minimális párt alkotnak: fejem 'főnév' - fejëm 'ige' eszëm 'főnév' - ëszëm 'ige' meg- 'igekötő' - mëg 'kötőszó'. 7

8 A zárt í-zés és az ë fonéma megléte a nyelvjárás két legmarkánsabb jelensége. Ezenkívül szórványosan jelentkeznek más, a magánhangzók megterheltségére vonatkozó eltérések a köznyelvhez viszonyítva: zárt u-zás:bugár, bukor, csuda, ustor, kápuszta, katuna, vánkus, kukurica, hun 'hol'; zárt ü-zés: gyün, gyükér, fürünnyi; zárt i-zés: igënyës, eriggy, messzi; zárt o-zás: kokas, hovas, magos; zárt ú-zás: gyúnik, rúzsa, -bú, -tú, -rú '-ból, -tól, -ról'; zárt ű-zés: -bű, -rű, -tű '-ből, -től, -ről'; nyílt a-zás: pakróc, alló; nyílt ë-zés: vëlla, vërad; nyílt ó-zás: válló 'vályú', savanyó; nyílt ő-zés: sűrő, físő, gyűrő, gyűsző, tő, tető 'tetű', söprő; labiális ö-zés: böcsűll, öspörös, ömell 'emel', ölíg 'elég', fölhő, köll, tengő 'tengely', visző, ësző, níző 'nézel', ebídőll, szerepőll, helësőll, ínekőll; illabiális í-zés: fírísz 'fűrész', kíseje 'külseje'; illabiális ë-zés: gëríny 'görény', këtíny, sëtít; A köznyelvi hosszú magánhangzóval rövid magánhangzó áll szemben: arpa, hetfő; A köznyelvi rövid magánhangzóval hosszú áll szemben: kácso, satyú; Palatális -- veláris megfelelések: sipka, mutizsd 'mutasd', zsëcskó, pëlva; Magánhangzóhiány: uccajtó, jócakát 'jó éjszakát'; Magánhangzótöbblet: kamara, rizsa. Az asszociatív jelenségek közül a nyelvjárásban jelentkezik az á előtti a-zás ( kapáll, apám, család, kabát, halál, sajnáll, zarándok, szalámi, szakács, vasárnap, Galánto) és az á utáni o-zás (lábo, kádbo, hátro, ládáro, kapávó, kaszávó, taláno 'találna', kácso, sárgo, szároz, Galánto, kártyo, támod). b., Mássalhangzók A nyelvjárás mássalhangzói számbelileg megegyeznek a köznyelvéivel. A nyelvjárásra elsősorban az apalatális l-ezés a jellemzo: góla, goló, luk, mëllik 'mellyik', hel, helës, mosolog, killebb, bellebb. Ezzel szemben némely esetben középréses j-zés érvényesül: mijen, ojan, kájho, osztáj, veszíj. Az l+j hangkapcsolatot a legtöbb esetben hosszú jj-nek ejtik: tanújjon, szavajjon, talájjo 'találja'. Kivételek: alla 'alja', bellebb, killebb. Az l+j hangkapcsolat esetében nincs hasonulás: teljes, halja 'hallja': Nem halja, hogy mid beszíllëk. Gyakori nyelvjárási jelenség az l fonéma kiesése: - pótlónyúlásos: ződ, főd, bóha, nyev, bód 'bolt', szíva, gondútam, ketem 'keltem', tavva, bagó, tengő, vonatta, bussza. - pótlónyúlás nélküli: beszínek, száhot 'szállhat', ánok 'állnak'. 8

9 A mássalhangzók tekintetében ezek a legmarkánsabb jelenségek a nyelvjárásban, ezen kívül a következő szórványos jelenségek fordulnak elő: - palatális ny-ezés: nyőll, teknyő, víny, kenyőcs, kírnyi, óvasnyi; - palatális gy-zés: gyinnye; - palatális ty-zés: satyú 'satu'; - apalatális n-ezés: lánko, kicsinka, suntunk. Hosszú tendencia: - az -l igeképző valamint az -ul, -ül képző l-je is mindig megnyúlik: dobóll, hasall, meszell, gondúll, csókúll, vonúll, szorúll, kerűll; - az -s képző is megnyúlik, de csak toldalékolt alakban: erőssenn, igënyëssenn, magossabb; - az -on, -en, -ön rag n hangja is megnyúlik: asztalonn, székënn, fődönn; - az -an, -en határozoszó-képzőben is megnyúlik az n: gyorsann, lassann, okossann, sárossann, gyorsabbann. Rövid tendencia: ëccsëpët, foró, var 'varr'. Mássalhangzótöbblet: - hiátustöltoként szerepelhet a j és a v: fijú, fijam, sijet; avutó, kakavó, januvár, fëbruvár; - egyéb: pijarc, ottand. Mássalhangzóhiány: tëlázsi, lëcska, pitar, ászló 'zászló'. Asszociatív jelenségek: dn - nn hasonulás -nak, -nek ill. -na, -ne toldalék esetében: annak 'adnak', tunnak, szalannak, kűnnek, rohanna,'rohadna', szakanna, anna 'adna'; rl - ll hasonulás: salló, talló; dny - nny hasonulás -nyi képző esetében: annyi 'adni', tunnyi, engennyi. 9

10 B., Alaktan a., Szótövek A -d és a -t végű igékhez közvetlenül, előhangzó nélkül csatlakozik az -n és az -l kezdetű toldalék: kűdlek, kűnnek, annak 'adnak', tanítnak, tartnak, ordítnak, tanítna, tanítlak. Néhány ige a köznyelvvel ellentétben -l tövű: szíll, híll, lőll, lőllünk, főll, nyőllünk. Egyes felső nyelvállású magánhangzót tartalmazó egytagú névszótövekben a magánhangzó hosszú marad toldalékolás esetében is: nyúlak, rúdat, kútak. A -k többesjel ill. birtokos személyjel és a -t tárgyrag közti előhangzó középső nyelvállású: tyúkokot, disznókot, őköt, kalapomot, székëdët, kezüköt, házotokot. b., Szóképzés A főnévi igenév képzője -nyi: várnyi, alunnyi, kírnyi, annyi 'adni' dobnyi. Azoknak az igéknek az esetében viszont, amelyek a nyelvtörténészek feltételezései szerint veláris i-t tartalmaztak, a főnévi igenév képzője -nya: innya, írnya, hínya, nyírnya, nyitnya, nyínya, bírnya. c., Határozóragok A -ban ~ -ben határozórag hangalakja mindig egybeesik a -ba ~ -be határozórag hangalakjával: A vározsba magos házok vannak. - Józsi a patagba fürdik. - A ingëm ot lóg a szekrímbe. A a-ból ~ s-ből, a-tól ~ s-től, a-ról ~ s-ről ragok magánhangzója a köznyelvihez viszonyítva zártabb, és az l-jük egyáltalán nem hangzik: ëvëtt a levezsbű; a apjátú tanúta eszt; a Marisrú beszígettünk tënnap. A köznyelvi -ért ragnak -ér felel meg: Eszt is csak a pízér csináto. - Emënt vízér. d., Birtokos személyjelezés Egyes szám 3.személyben a birtokos személyjel három alakban fordul elő: - Palatális magánhangzót taratalmazó névszótő után -e: keze, feje, ökre, füle; - á magánhangzót tartalmazó tő után -o: lábo, háto, házo; - egyéb veláris magánhangzót tartalmazó tő után -a: lova, annya, asztalja, kúttya. Ragozott alakokban a palatális magánhangzót tartamazó névszótövek után az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel - i: kezit, fülibe; a fa tövibe áll - nem lát a ëggyik szëmire. 10

11 e., Igeragozás Az ikes igék egyes szám 1. személyben az iktelen igeragozás -k ragját veszik fel: ëszëk, iszok, fekszëk, aluszok, dógozok. Viszont egyes szám 2. személyben az iktelen igék is az egykori ikes igeragot veszik fel: kapó, rakó, váró, adó, író, kírő, beszíllő. Egyes szám 3. személyben a köznyelvi v -tövű igék: nyőll, lőll, híll, szíll alakban fordulnak elő. Tárgyas ragozásban a felszólító mód -d ragja mássalhangzó előtt kiesik: mozs meg, dop ki, lázs be 'lásd be', ír le 'írd le'. Tárgyas ragozásban a -t végű igék esetében a kijelentő módú alakok megegyeznek a felszólító módú alakokkal: Nem lásso a fátú a erdőt. - Lássuk, hotyhum vagy. - Józsi taníccsa a testvírjid bicigliznyi. - Befessük a falad zodre.-lefordíccsátok eszt a szövegët nëkëm is? Az egyes szám, első személyű, feltételes módú, jelen idejű, alanyi ragozású igealak esetében a személyrag illeszkedik: annák, látnák, innák, írnák, dógoznák. Az illeszkedett alakok viszont nem kizárólagosak, létezik anník, látník, stb. alak is. Az -ít végű igék felszólító módja: taníjja, szoríjjuk, fordíjjuk. Ezeket az alakokat egyre inkább kiszorítják a taníccsa, szoríccsuk, stb. alakok. Mássalhangzó előtt a felszólító mód -j-je kiesik: vár meg, ugor fő. C., Mondattani jelenségek A határozott névelő a köznyelvvel szemben a nyelvjárásban csak egyalakú, magánhangzó előtt is a: A apja monta nëki. - Tëdd a könyvet a asztara! - Becsukták a ajtót. A nyelvjárásban a hasonlításhoz a köznyelvi -nál ~ -nél ragok helyett a -tú ~ -tű '-tól ~ -től' ragok a használatosak: Nagyop tűlem. - Pétër még a Pityutú is magossabb. A miatt és a végett névutó jelentése a köznyelvhez képest fordított; a miatt fejezi ki a célhatározót: Gyógyuláso miatt szëdi a csëpëkët; a végett pedig az ok határozót: Beteksíg víget nem vót iskolábo. A nyelvjárásban a köznyelvi fölött, fölé névutó helyett a hëgyëtt, hëgyé használatos: Ot van a doboz a szekrín hëgyëtt. - Tëdd a üvegët a ómárijum hëgyé. A kapcsolatos mondatok és szószerkezetek kötőszava mëg: Ém mëg a Józsi kapátug be a rípát. - Befölhőzött a ég, asztám mëg esnyi is kezdëtt. Kérdő mondatokban az -ë kérdőszócska nem az állítmányhoz, hanem az igekötőhöz ill. a tagadószóhoz kapcsolódik: Maj meglátom, hogy meg-ë tuggya csinányi. - Nem tudom, nem-ë fog nëki ez a füzet köllenyi. 11

12 4. A gyűjtés módszere Ahogy a bevezetésben írtam, a tájszógyűjtéssel 1995 nyarán kezdtem foglalkozni. Kezdetben spontán megfigyeléssel gyűjtöttem a tájszavakat. Megfigyeltem a falubeli emberek beszédét, és azokat a szavakat, amelyeket tájszónak gondoltam, följegyeztem. Az összegyűjtött tájszavakat összevetettem a Magyar Értelmező Kéziszótár szóanyagával. Kihagytam azokat a szavakat, amelyeknek jelentése a nyelvjárásban megegyezik a köznyelvi jelentésével, és a nyelvjárásban a köznyelvi jelentésen kívül nem rendelkezik más jelentéssel. Másrészt fölvettem a tájszavak közé azokat a szavakat, amelyeket az Értelmező Kéziszótár népnyelvinek ill. tájnyelvinek minősít, és Pered nyelvjárásában megtalálható. Később az összegyűjtött tájszavakat kikérdeztem az adatközlőimtől. Az ő segítségükkel pontosítottam az egyes szavak jelentését, majd a szavakat mondatokba foglaltattam velük. Szótáram túlnyomórészt valódi és jelentésbeli tájszavakat tartalmaz. Az alaki tájszavak közül csupán néhányat vettem fel, azokat, amelyek a nyelvjárásban szórványosan jelentkező nyelvjárási jelenségeket tartalmaznak. 5. A szócikkek felépítése Valódi és jelentésbeli tájszavak esetében címszóként magát a tájszót adom meg, amennyiben a nyelvjárásban lévő hangalakjából nem tudok kikövetkeztetni köznyelvi hangalakot. Ellenkező esetben címszóként a feltételezett köznyelvi alakot adom meg. Alaki tájszavak esetében mindig a szó köznyelvi hangalakját adom meg címszóként. A címszó a szótárban félkövér betűtípussal szerepel. A címszó után dőlt betűkkel szerepel a tájszónak a nyelvjárási hangalakja. A nyelvjárási hangalak után szintén dőlt betűkkel zárójelben megadom egyes tol dalékok kapcsolódási módját a tájszóhoz; főnév esetében a tárgyragot, a többesjelet és az egyes szám 3. személyű birtokos személyjelet, igék esetében a múlt idő és a felszólító mód jelét adom meg. A nyelvjárási hangalak után föltüntetem az egyes tájszavak szófaját, utána fél idézőjelben megadom a tájszó jelentését, majd végül a jelentését példamondatokkal is igyekszem megvilágítani. Egyes tájszavaknál magyarázatot adok a tájszó használati gyakoriságát illetően, némelyeknél néprajzi jellegű leírást is megadok. 12

13 6. Rövidítések jegyzéke a., szófaji minősítések: fn. - főnév mn. - melléknév hsz. - határozószó tn.i. - tárgyatlan ige ts.i. - tárgyas ige nu. - névutó módsz. - módosítószó b., stílusminősítések: durv. - durva gúny. - gúnyos tréf. - tréfás, humoros c., egyéb: Megj. - általános megjegyzés Népr. - néprajzi leírás KNY. - a tájszó jelentése megegyezik a köznyelvi jelentéssel vö. - vesd össze l. - lásd d., jelek + - már nem használatos, csupán az idős emberek emlékezetében élő szó Kiv. - kiveszőben lévő, ritkán használatos szó 13

14 7. Szójegyzék abszencia apszëncija ( - t, -k, -jo) fn. ' igazolatlan hiányzás '. No Józsi. Tënnap nem vótá munkábo. Be van ám írva ja apszëncija. ajka (-at) fn. ' áll '. Azér ez a Endre is tut hegedűnyi. Níszt hugyann a ajkáho szoríccsa a hegedűt. Megj. A szót tapasztalataim alapján csak birtokos személyjeles alakban használják, ezért alapszót nem következtettem ki. ajtóragasztó ( -t, -k, -ja) fn. ' ajtófélfa '. Má beállítottuk a ajtóragasztókot, hónab gyünnek a kőművesëg befalaznyi. alló l. olló almárium ómárijum (-ot, -ok, -ja) fn. ' ruhák tárolására szolgáló fából készült nagyobb szekrény '.Megj. kiv. Ezt a szvëttërt is tëdd a ómárijumba, në lëgyëm mindën elé. alsószél asószél (-szelet, -szelek, -szele) fn. ' déli szél '. Hónap mëgim meleg lësz, jó erőssem fúj a asószél. Megj. kiv. anyajel (-et, -ek, -e) fn. ' anyajegy '. Nem is tuttam, hogy ennyi anyajel van rajtacs, csak mos látom, hogy nincs rajtat sëmijen ruha. ászló l. zászló azőte hsz. ' azóta '. Azőte lakunk it, mőte mekhat a anyám. vö.:ezőte; mőte. bábasszony (bábasszont, -ok, -a) fn. ' szüléskor a szülő nő mellett segédkező, a szülést is levezető nő '.Megj. A szó jelentését minden korosztály ismeri, de a szó használata már csak az idősebbekre jellemző. A fiatalabb korosztályoknál a szót felváltotta a szülésznő kifejezés. A Magdiho is lassann e fok köllenyi hínya ja bábasszont, má a kilencedik hónabba van. babos mn. 'csaláncsípéstol kiütéses (a keze ill. a lába vkinek)'. Mekcsípët tënnap a csóvány, még mámo is babos tűle a kezem. balkon (-t, balkonyok, balkonya) fn. ' erkély'. Hoz be ja ruhákot a balkonrú, nëhogy megázzom, má igën idever a eső. bandaszka (bandaszkát, bandaszkák, bandaszkájo) fn. ' általában benzin, esetleg más folyadék tárolására használt vasból vagy műanyagból készült lezárható edény'. Në csak a avutóba tankójjá, hanem a kéd bandaszkábo is hozzá bënzint, háho fok köllenyi. bandzsa fn. és mn. ' kancsal '. A Józsi is ojam bandzsa, a ëggyik szëme befeléáll. bandzsít bandzsítt (bandzsított, bandzsíccson) tn. i. ' <a szemével> kancsalít'. Në bandzsíccsá annyit, mer eromlik a szëmëd. belvilág (-ot, -ok, -o) fn. ' egy adott szoba magassága '. Jó nagy ez a szoba, mennyi lëhet a belvilágo, bisztos van nígy métër is. Megj. kiv. befölhosödik (-ött, -fölhosöggyön) lásd.: befölhozik. befölhőzik (-ött, -zön) tn. i. ' beborul <az ég> '. Amikor má láttuk, hogy nyugat felű fölhőzig be, má gondútuk, hogy eső lëssz. beful befúll (befút, befújjon) tn. i. ' 1. befullad pl. <vmilyen jármu a sárba>, 2. vizes gabona tárolása esetén a gabona befullad (a víz nem párolog el) '. Majnem nem tuttam a határbú hazagyünnyi, úgy befút a biciglim a sárbo. - Szët ki ja kukuricát a zságbú, mer befúll. berukkol berukkóll (berukkót, berukkójjon) tn. i. 'katonai szolgálatra bevonul'. A Jani is mekkapta ja behívóját, júnijuzsba o is be fog rukkónyi. bogár bugár (bugarat, bugarak, bugara) fn. ' KNY '. Ennyi sog bugár röpköd má este, beleröpűnek a embër szëmibe. bokor bukor (bukrot, bukrok, bukorja) fn. ' KNY '. Ot van a bukor alatt a víz a üvegbe, ot 14

15 nem melekszik meg boksz (-ot, -ok, -a) fn. ' 1. KNY, 2. cipőkrém '. Vasárnopra kipucúllom a cipőmöt bokssza, hoty csillogjon. borjazik (-ott, -zon) tn. i. ' ellik <a tehén> '. A jövo hétëm má a mi tehenyünk is fog borjaznyi. borsó (-t, -k, -ja) fn. ' bab '. Le kő má szënnyi aszt a borsót, má írëtt. Jó lëssz a levezsbe. vö.: cukorborsó. borsóleves (-t, -ëk, -se) fn. ' bableves '. Csinátom savanyó borsólevest, jó sok tejet tëttem beléje. botol botóll (botót, botójjon) ts. i. ' a fának vagy bokornak hosszúra nőtt ágait lenyesi '. A dijófákot is le kő má botónyi, mer a ágoji má fölírnek a villandrótokig. bőgőtemetés bőgőtemetís (-t, -ëk, -e) fn. ' farsang végi népszokás'. No hónap hamvazószërda, mámo lëssz a bőgőtemetís. Népr.: Ezt a népszokást a hamvazószerdát megelőző kedden vagy hétfőn esetleg farsangvasárnapján szokták tartani. Ekkor a kocsmában a cigányzenekar egyik tagja papnak öltözött, és a bőgőt jelképesen húsvétig eltemette. Megj.: Erre a népszokásra már csak az idősebbek emlékeznek, ahogy a szót is már csak ők ismerik. böjt bőt (-öt, -ök, bőttye) fn. ' a húsvétot megelőző negyven napig tartó időszak, amikor régebben a katolikusok egyáltalán nem ettek húst; nagyböjt '. No hónap hamvazószërda, kezdődik a bőt. Népr.: A nagyböjt idején a katolikusok egyáltalán nem tartottak sem bálokat, sem mennyegzőket. böjtöl bőtőll (bőtöt, bőtőjjön) tn. i. ' 1.nagyböjtben egyáltalán nem eszik húst; 2. koplal, éhezik ' Háromszor ëgyé ëgy nap legalább, nem kő bőtőnyi. böngészik bëngézik (-ëtt, -zën) ts. i. ' aratás után gyűjt, szed <kukoricát, hagymát> '.Gyere hónap kukuricád bëngéznyi, sokat ehagyott a kombáj, összeszëhetünk kéd zsákkó is. bugár l. bogár bugyogó (-t, -k, -ja) fn. ' mindenféle nadrág '. Në vët fő aszt a vastag bugyogót, mekfől benne ja lábod. Megj. kiv. bukor l. bokor buksza (-t, -k, -jo) fn. ' pénztárca '. Në ja zsebëdbe ragd a píszt, mer e fogot szórnyi, tëdd inkább a bukszábo. búgatyú (-t, -k, -ja) fn. ' 6-7 cm átmérőjű csontból ill. gombból és madzagból vagy cérnából készített búgó hangot adó gyermekjáték '. Rígëm még búgatyúva is jáddzottunk. Ez ojam vót, hogy maddzagra vaty cérnáro fűsztünk ëgy gombot, aszt jól mekforgattuk, majd a két kezünkke huzigátuk szítt, és az úgy búgott. Megj.: + bugyborék bugyburík (-ot, -ok, -ja) fn. ' buborék '. Beledoptuk a vízbe ja kövecset, nos főgyüttek a bugyburíkok. bugyborékol bugyburíkóll (bugyburíkót, bugyburíkójjon) tn. i. ' KNY ' A szóda is elejive bugyburíkóll, asztán etünnek belülle a bugyburíkok. burgi (-t, -k, -ja) fn. ' a cukorrépához hasonló nagylevelu takarmánynövény, háziállatok etetésére használatos '. Én leginkáb burgit szoktam annyi a kácsáknok, ez bekeverëm nëkik srótta. Szeretik aszt a kácsák nagyon. bursli (-t, -k, -ja) fn. ' disznósajt '. Disznóölískor burslit is szoktunk csinányi, eszt apró vágot húzsbú mëg bőrbű szoktuk csinányi, ezëkët összedarátuk maj mekfősztük. Megj.: A disznósajt megnevezésére három szó használatos: disznósajt, prëzburs, bursli. Mindhárom szó párhuzamosan él egymás mellett. vö.: preszburs. büzlöget (-ëtt, büzlögessën) tn. i. ' vki vmit nem jó étvággyal eszik '. Kiöntöttem a moslíkot a disznóknak. Nem kő nëkik, csag büzlögetneg benne. Megj.: Ez az ige szemben más nyelvjárásokkal, pl. a csallóközivel, Pereden tárgyatlan. 15

16 cajt (-ot,-ok, -cajtya) fn. ' élesztő '. Sütöttem kalácsot, tëttem bele cajtot is, hogy jól kejjëm meg a tészta. Megj.: + cirkula (-t, -k, -jo) fn. ' villanyárammal meghajtott körfűrész '. Szüksígünk lëssz a cirkuláro is, mer annyi ott a fa, hogy e nem fíríszőjjük kézze. colstok colostok (-ot, -ok, -ja) fn. 'mérésre használt összehajtogatható, fából készült mérőeszköz '. Hozd ide ja colostokot, mír mek hogy mijem magos vagyok! cúg (-ot, -ok, -ja) fn. ' huzat '. Në nyis ki ja ajtót, mer cúg lësz! Nyitva van a ablak is. Megj.:+ cukorborsó (-t, -k, -ja) fn.' borsó '. Tëttünk a kerbe cukorborsót is, má nyőnek rajta ja kalászok. vö.:borsó család család (-ot, -ok, csalággyo) ' 1. KNY; 2. utód, gyermek '. A Józsinak a legjobb. Öcs csalággyo van, két lányo mëk három gyerëke. Megj.: a 2. jelentésben kiv. csángó (-t, -k, -ja) fn. ' 1. KNY; 2. helyi vasútjárat, amely Sellyétol Deákin, Pereden, Zsigárdon és Farkasdon keresztül Negyedig közlekedik '. Mënnyünk inkáp csángóva mim bussza, hamarab beír Séllére. csendőr (-t, -ök, -je) fn. ' rendőr '. Në lëgyé rosz, mer evisznek a csendőrök. vö.: csöndér cseppek csëpëk (-ët, -ëk, -je) fn. ' cseppfolyós gyógyszer, amelyet üvegből kanálba lehet csepegtetni '. Nëkëm is fölírt a orvos valamijen csëpëkët, jobbann is lëttem tűle. Megj.: A szó egyes számú értelemben is többes számú alakban ' csëpëk ' használatos. csésze csészi (-t, -k, -je) fn. ' csésze '. Sanyi leejtëtte a kávéscsészit, nos etöröt nëki. csészi l. csésze csibe (-t, -k, -je) fn. 'csirke '. Má kiketek a csibék. Úgy ësznek, minha mindíg éhëssek lënnínek. vö.: tyukfi csibedrót (-ot, -ok, -ja) fn. ' csirkék elkerítésére szolgáló vékony huzalból készült kis lyukú drót '. Job lënne rátënnyi a csibékre csibedrótot, mer a nagylukú drótonn emënnek. csikmák (-ot, -ok, -jo) fn. ' tészta '. Csinátom nëkët túrós csikmákot, ëgyé! Megj.: kiv. csikózik (-ott, -zon) ts. i. ' ellik < a ló > '. A Józsijék lova is má lecsikózott. csóvány (csóvánt, -ok, csóvánnyo) fn. ' csalán '. Gyomlátuk a paradicsomot, vam benne csóvány is ölík sok. Úgy mekcsipkëtte ja kezemët, hoty tiszta babos lëtt. No de aszongyák, hogy az egíssígës. csöndér (-t, -ëk, -je) fn. ' rendőr '. Në rosszákoggyá, mer maj gyünnek érted a csöndérek, és evisznek. Megj.: A csöndér alakot már csak az idősebbek használják. csősz csőz (csőszt, csőzök, csőze) fn. ' 1. KNY; 2. A fogócskában az a személy, aki kergeti a többieket '. No számójjuk akkor ki, hoty ki lëssz a csőz, és asztán jáchotunk. Megj.: + csőzök (-öt) fn. ' kergetőcske, fogócska '. Në sunyókot jáddzunk, hanem inkáp csőzököt, az érdëkëssebb. Megj.: + Népr.: Ezt a játékot úgy játszották, hogy a csoportban kiszámolták, hogy ki fogja a többieket kergetni. A többiek pedig futottak a fogó elől, miközben kiabákták neki, hogy Csőz úr fogjom meg! csurgó (-t, -k, -ja) fn. ' eresz '. Tënnap sok eső vót, a csurgóbú alú csak úgy dőt a víz. dalárda dalárdo (dalárdát, dalárdák) fn. ' a temetésen szent énekeket éneklő énekkar tagja '. Hama vót a temetís, még a dalárdák közű së vót ot mindënki. dinsztel dinsztőll (dinsztőt, dinsztojjön) ts. i. ' párol, gőzöl vmit.'. Dinsztőtem tënnap kápusztát, jó lëssz a húsho. dinsztelődik dinsztölődik (-ött, dinsztölőggyön) tn. i. ' <káposzta> párolódik '. Had még aszt a kápusztát dinsztölőnnyi, még nem jó. dinszteltkáposzta dinsztőtkápuszta (-t, -k, -jo) fn. 'párolt káposzta'. Csinátom dinsztőt- 16

17 kápusz tát is vasárnopra, a embërëm szereti hússa mëk knédlive. döböny (döbönt, -ök, -nye) fn. ' zsírosbödön; a zsír tárolására szolgáló edény '. Ot van a spajzba a döböny, hozzá ki belülle zsírt. egy cseppet ëccsëpët hsz. ' egy kicsit, egy picit '. Tënnap igëm megütöttem a kezem, de má nem fáj annyira, csak ëccsëpët. egyházfi ëtyhászfi (-t, -k, -ja) fn. ' sekrestyés, templomszolga '. Hát ez a Laci báty sokájig vót ëtyhászfi, de akkor mék kötélle húszták a harangot, nem mënt még villanra, mim most. elbont ebont ( -ott, eboncson) ts.i. ' megveti az ágyat '. Bondzs el a ágyot, alunnyi akarok má mënnyi. elemezne (-t, -k, -je) fn. és mn. ' hanyagul felöltözött ember '. Húsz fő rendëssenn aszt a nadrágot, në lëgyé ojam mind a elemezne. elgyúr egyúr (-t, -jon) ts. i. ' gépjárművel, biciklivel elüt vki vkit '. Hallottat, hogy a templom mellet valaki egyúrta a Endrét, most vittík a kórházbo. élhetetlen íhetetlen mn. ' telhetetlen '. A Fërkó is ojan íhetetlen vót, soha nem vót nëki ölíg, amije vót. elsőház esőház (-ot, -ok, -o) fn. ' a háznak az utca felőli szobája '. Ot van a szekrímbe ja ruhád, a esőházbo, aszt vët fo. Megj.: kiv. ember embër (-t, -ëk, -e) fn. ' 1. KNY; 2.férfi; 3. férj '. A üzlet előt nem csak asszonyok vótak, hanem embërëk is. - Hónap mëgyünk a embërëmme Pozsomba bevásányi. eszcajg ëszcajg (-ot, -ok, -ja) fn. ' evőeszköz '. Ëvís utám mozsd e a ëszcajgot, asztán tëd be ja fijógba. ezőte hsz. ' ezóta '. vö.: azőte, mőte. fabula (-t, -k) fn. és mn.' értetlen, együgyű <ember> '. Há hugyan hogy mégnem tudó szoroznyi, te fabula? Megj.: kiv.; durva fandli (-t, -k, -ja) fn. ' malteroskanál '. Ott a fandli a hordó mellett, öntöz meg vele aszt a ëccsëp paradicsomot. fattyaz (-ott, -zon) ts. i. ' kölesről, kukoricáról, szőlőről ill. paradicsomról az oldalhajtásokat eltávolítja '. Mëgyëk, lefattyazom a kölest, ölík sok van rajta.muszaj lefattyaznyi, hogy në lëgyën silány a termís. fattyú (-t, -k, -ja) fn. ' köles, kukorica, szőlő ill. paradicsom oldalhajtása '. Sok a fattyú a kölesën, sok munka lësz vele, görnyedëszhetüng benne. felcsuk főcsuk (-ott, -jon) ts.i. ' fölkapcsol, működésbe hoz vmit '. Csuk fő a tévét, má mëgy a mëccs. felsőszél fősőszél (-szelet, -szelek, -szele) fn. ' északi szél '. No hónab bisztos hideg lësz, keszt fújnyi a fősőszél. Megj.: + fentő (-t, -k, -je) fn. ' a szőlő fürtje '. Jónak nísz ki a te szőllőtök is, jó sok fentő van rajta. firhang (-ot, -ok, -ja) fn. ' függöny '. Húz be ja firhangot, mer begyünnek a szunynyogok. Megj.: kiv. fogasol fogasóll (fogasót, fogasójjon) ts.i. ' boronál '. Má főszántották a fődet, nemsoká mëhetünk fogasónyi. Megj.: a boronálásra használatos eszközt boronának hívják, a boronának nincs fogas megnevezése. fuszekli fuszëkli (-t, -k, -ja) fn. ' zokni '. Ad ide ja fuszëklijajidot, mossam ki, bisztos jó büdössek má. Megj.: kiv. 17

18 galibázik (-ott, -zon) tn. i. ' akadályoz, útban van '. Mënny innej, mer csag galibázó itten, nem tudok tűlet sëmmics csinányi. gégöl (-t, -ök, -e) fn. ' a háziállatok gégéje '. Tënnap leváktom három kácsát, a ëggyiknek ojan nehezen tuttam evágnyi ja gégölit, ki tuggya mennyit veszekëttem vele. gigant (-ot, -ok, gigantya) fn. ' nagyméretű karalábé '. Tëttem a kerbe gigantot is, legaláp töp karalábé lëssz. grejföl grejfőll (grejfőt, grejfőjjön) ts.i. ' elcsór, ellop vmit '. Ot vót a százos a asztalom, bisztos a gyerëk grejfőte e. Megj.: kiv. gurgulázik (-ott, -zon) tn.i. ' öblöget a <torkát> '. Ha megmostad a fogadot, akkor gurgulázzá is utánno. gyerek gyerëk (-ët, ëk, -e) fn. ' 1.KNY; 2.fiú '. A üzlet előt nem vótak lánkák, csag gyerëkëk. gyün (gyütt, gyűjjön) tn.i. ' jön '. Hónab gyünnek a gyerëkëk köszöntenyi,köllene sütnöm is valamit. haj (-at, -ak, -a) fn. ' 1.KNY; 2.kenyérnek, gyümölcsnek a héja '. Sokann a haja nékű ëszik a kënyeret mëg a almát izs, de minek asztot leszënnyi rúla, mikor abba töb vitamim van. háradék hárodík (-ot, -ok, -ja) fn. ' aratáskor a kasza által elhagyott, kévébe nem kötött, összegereblyézett kalászok '. Összeszëttük a hárodíkot is, jó lëssz a tyúkoknak. Megj.: + harakszín (-t, harakszínyëk, harakszínnye) fn. ' az úrnapi körmenet alkalmával nyárfaágakból állított, és virágokkal díszített sátor '. Má csinájják hónapra ja harakszínyëkët, bisztos szíp lësz hónap a körmënet. Megj.: Adatközlőim szerint a harakszín megnevezés a harangszín szóból ered, mert a sátrak a haranghoz hasonlóan ovális alakúak. Népr.: Úrnapján a katolikusok körmenetet tartanak, amikor a templom körül az utcán végigviszik az oltáriszentséget. Erre az alkalomra négy sátrat állítottak. Ezeknél a pap az oltáriszentséggel megállt, és felolvasott egy evangéliumi részletet, majd a nép énekelni szokott. hasas mn. ' vemhes <az állat> '. A macskánk is fog má kölkeznyi, má igëm hasas. hátulsóház hátúsóház (-ot, -o) fn. ' a házban a hátulsó szoba '. Ot vannaka befőttek a hátúsóházbo ja tëlázsinn. Megj.: + haver havër (-t, -ok, -ja) fn. ' barát, cimbora '. A Jani a legjop havërom, jól kigyüvünk ëgymássó.megj.: közhasználatú haverkodik~haveroskodik havërkodik ~ havëroskodik (-ott, -koggyon) tn.i. ' barátkozik '. Në havëroskoggyá ja Tomiva, csak kihasznál tígëdët, igëm nagynak kíbzeli magát hegy hëgy (-et, -ek, -e) fn. ' 1.KNY; 2.tollbetét '. Kifogyott a örökíróm, kő bele vënnyi hëgyet. hegyé hëgyé nu. ' fölé '. Tedd a doboszt a szekrín hëgyé. hegyett hëgyëtt nu. ' fölött '. Ot van a montërkád a cipőtartóba ja papucsok hëgyëtt. hegyébe hëgyibe nu. ' 1.fölé; 2. fölött, vminek a tetején '. Tëdd a poharakot a szekrín hëgyibe. -- A te ruhájid a szekrín hëgyibe vannak. hentergő hëntërgő (-t, -k, -je) fn. ' a szántás után a szántóföldön lévő göröngyök törésére szolgáló henger '. Zsigárt felé má mekszántották a fődet, hónap ki is mëhetünk a hëntërgőve hëntërgőznyi. hentergőz hëntërgőz (-ött, -zön) ts.i. ' a szántóföldön lévő hantot hengerrel összetöri '. vö.: hentergő hirgál hirgáll (hirgát, hirgájjon) ts.i. ' vmit egy rakásra összegyűjt, összehúz '. Hirgád össze ja cukorborsót a asztalon, në lëgyën szerteszítt. hirinnázik (-ott, -zon) tn.i. ' hintázik '. Rígëbbenn úgy is jáddzottak, hoty főkötöttek ëty kötelet a két víginn a fáro, tëttek rá ëgy dëszkát, ara fölűtek, nos hirinnásztok rajta. Megj.: kiv. 18

19 horcsica (-t, -jo) fn. ' mustár '. Ëgyé ja szalunnáho horcsicát is mëk paradicsomot is, jobb úgy. hunnaj ~ hunné hsz. ' honnan '. Hunnaj tudot, hogy nem vótam tënnap othonn? -- Hunné van nëkije annyi píze, nem tudom. húzontrógli (-t, -k, -ja) fn. ' nadrágtartó '. Tegyé ja nadrágro húzontróglit, mer lecsúszik rúlad. Megj.: Adatközlőim szerint a húzontrógli kifejezés a német Hosentrager szóból ered. hüss (-öt) fn. ' hűvös, árnyékos hely '. Mënnyé a hüsre, në ájjá a napom, mer még eszídűsz. hüvelyk hüvek (-ët, -ëk, -je) fn. 'kukoricacső, amelyen még rajta vannak a kukoricaszemek '. Dobjá ja tyúkoknak hüvekët, rágják le rúla ja szëmët. innej ~ inné hsz. ' innen '. Innej vëttem el a könyvet. -- Látom inné azokot a házokot. ipa (-t, -k, -jo) fn. ' após '. A ipa is aszonta, hogy nem lëssz ebbű sëmmi. Megj.: + izgó (-t, -k, -ja) fn. ' parázs '. Tëgyé mék szenet a kájhábo, vam még benne izgó. kacsa kácso (kácsát, kácsák, kácsájo) fn. ' kacsa '. Jövő hétëm má fog lëhetnyi tömnyi ja kácsákot. kácso l. kacsa kakas kokas (-t, -ok, -sa) fn. ' kakas '. Nem lëssz ezëgbű ja tojásogbú csibe, hisz a tyúkokka nincsen kokas. kalangya (kalangyát, kalangyák, kalangyájo) fn. ' szénából vagy heréből öszszerakott kúp alakú rakás, boglya '. Amikor lekaszátuk a herét, csinátung belüllük ojan rakásokot, amikët kalangyánok hítunk. Megj.: + kalász kalász (-t, -ok, -szo) fn. ' 1.KNY; 2. a hüvelyes növényeken lévő tok, amelyben a szemek vannak '. Fog lëhetnyi szënnyi ja cukorborsót is má, mer má írëttek a kalászok. kalfasz (-t, -ok, -sza) fn. ' malterosláda '. Nem kő ide bëtonkeverő, a maltert mekcsinájjuk a kalfazba, nem kő útysë sok maltër. kálomista l. kálvinista kálvinista kálomista (-t, -k) fn. ' kálvinista '. Rígëbben Përëd, asz színkatolikus falu vót, it nem vótak kálomisták, Zsigárdon vagy Dijákim má vótak. Megj.: Ez a szó kálomista hangalakban már csak néhány idősebb ember beszédében figyelhető meg. karácsonyfa karácsomfa (-t, -k, -jo) fn. ' 1.KNY; 2.a fenyőfa általában '. Legszëbb a hëgyegbe, ott a erdők teli vannak karácsomfávó. káré (-t, -k, -ja) fn. ' súlyosabb tárgyak szállítására szolgáló kétkerekű eszköz; kordé '.Kéd zsák kukuricát köll evinnëd a Józsiho srótónyi. Ott a káré, rag bele abba, úty könnyebb evinnyi. kasznyi (-t, -k, -ja) fn. ' alacsony fiókos szekrény '. Ot van a ingëd összehajtogatva ja kasznyiba. vö. almárium kavics kövécs (kövecset, kövecsek, kövecse) fn. ' kavics '. Në mënnyé ara, mer ott igën sok kövécs van a útonn. keszkenyő (-t, -k, -je) fn. ' fejkendő '. A öregasszonyok má keszkenyőt szoknak hordanyi, asz paszól nëkik. kitisztul kitisztúll (kitisztút, kitisztújjon) tn.i. ' kiderül < az ég > '. Hónap má jobb idő lësz, má kesz kitisztúnyi ja ég. kóbor (-t, -ok, -ja) fn. 'a tűzhely sütője'. Megdagasztom a kalácsot, asztám maj beletëhetëd a kóborba sűnyi. Megj.: + kóbor mn. ' KNY '. A kóbor kutyákot le szokták lonnyi. kocsiszin (-t, kocsiszinyëk, kocsiszinnye) fn. 'a kocsik tárolására használt épület'. Rígëbben a kocsiszimbe vótak a kocsik. Megj.: + kóka (-t, -k, -jo) fn. ' képzeletbeli szellem, szörny, a gyerekeket ijesztgetik vele; marko- 19

20 láb '. Ha rosszákonnyi fogó, maj evisz a kóka. kokas l. kakas kolduskása kódúskáso (-kását, -kásák, -kásájo) fn.' disznóöléskor rizsből és a disznó véréből főzéssel készített kása '. Szoktunk csinányi kódúskását is, jól meksózva igën jó az. komp (-ot, -ok, -ja) fn. ' 1.KNY; 2. a kukorica vöröses színű csöve, amin a kukoricaszemek találhatók '. Mink is lemorzsótuk a kukuricát, vam valami húz zsák komp a palláson, no maj jó lësz télënn etüzenyi. kóró (-t, -k, -ja) fn. ' a kukorica száraz szára, amelyen még rajta vannak a levelek '. Má ja kórót is learattuk, e fok köllenyi tüzenyi. kóróízék kóróízík (-ët, -ëk, -je) ' levelek nélküli kukoricaszár '. Gyújcsá be ja spolhërdba kóróízíkke. Megj.: kiv. kotló l. kotlós kotlós kotló (-t, -k, -ja) fn. ' kotlós ' Lësznek kiscsibék, má űll a kotló a tojásokonn. kölkezik (-ëtt, -zën) ts.i. ' <a kutya, macska, nyúl> ellik '. Lekölkezët má jamacskánk, van níty kölke, eviszëd valamëllikët? körömház (-ot, -ok, -o) fn. ' körömágy '. Jaj, mozs be van gyulladva ja körömházom, a mutatóújjamot nemigën tudom mozgatnyi. Megj.: kiv. körte körtí (-t, -k, -je) fn. ' körte '. Má írëttek a körtík is, szëd le! körtí l. körte kőtís (-t, -ek, -se) fn. ' csíráztatott és azután ledarált gabona levét liszttel összekeverve megsütött édes ízü étel, amelyet különösen nagyböjt idején fogyasztottak '. Hát a bődbe kőtíst is ëttünk, az ojan ídëskés vót. Megj.: kiv. kövécs l. kavics kredenc krëdënc (-ët, -ëk, -e) fn. ' fából készült, konyhában használatos, poharak, tányérok tárolására alkalmazott szekrény '. Hozd ide ja poharakot, ot vannak a krëdëndzbe. kripka (-t, -k, -jo) fn. ' náthaláz, influenza '. A gyerëkëm is kripkás vót a múthétën, de má jobbam van. kukker kukkër (-t, -ok, -ja) fn. ' távcső '. Nízzé ja kukkërba, jobban látod a csillagokot. kuperta kupërta ( -t, -k, -jo) fn. ' levélboríték '. Ezëkët a papirokod bele kő tënnyi ëty kupërtábo, akkor nem szóródik szítt. lábatlan lábotlan (-t, -ok, lábotlannya) fn. ' lisztből, cukorból, tejből és élesztőből készített pite, vastagabb a palacsintánál '. Ëgyé lábotlant, mekkenyëm nëkëd lëkvárró. lajbi (-t, -k, -ja) fn. ' zakó, öltönykabát '. Vët fő ja lajbit is, mer úgy nísz ki,hogy eso lëssz. Megj.: kiv. lámpa lámpi (-t, -k, -ja) fn. ' lámpa '. Kapcsót föl a asztalonn a lámpit, hogy jobban lëhessën látnyi. lámpi l. lámpa lapított (-at, -ak, lapítottya) fn. ' összehajtogatva kisütött, sós, kelt tészta '. Ëgyé ja savanyóleveshë lapítottat is, job min kënyérre. laska (laskát, laskák, laskájo) fn. ' kockákra metélt sós krumplistészta '. A leves után ëgyé laskát. látó (-t, -k, -ja) fn. 'kereszteléskor a kismamának ajándékba vitt ruhanemű, torta, sütemény '. A Zsófinak születëd gyerëke, hónap visszük a látót, hónapután lëssz a kërësztülő. lecsesz (-ëtt, szën) ts.i. ' megszid, megdorgál '. Kidopta ja Józsi ja ablakot, maj lecseszëm őtet úty, hogy megemlëgeti. lecseszés lecseszís (-t, -ëk, -e) fn. ' dorgálás, szidás '. Nem tanúll, maj kap érte ojan lecseszíst, hogy megbánnyo még aszt is, hogy mekszületëtt. 20

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod,

Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, II. NYELVI SZINTEK 4. A SZÓELEMEK SZINTJE: TÖVEK, TÔ VÁL TO ZA- TOK ÉS TOLDALÉKOK Nehogy a nyúl visz a puska! Mondat ez? Bizonyára te is látod, hogy ezzel némi gond van. Nyelvi közléseinket úgy rakod össze

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között Harmadik lecke - Hol a koffer? - A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. - Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő.

Részletesebben

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett

Harmadik lecke. a szekrény mellett. a tükör előtt. az ablak alatt. a trikó és az alsónadrág között. a fehérnemű között. a vaku meg a film mellett Harmadik lecke - Hol a koffer? -A szekrény mellett. - Melyik szekrény mellett? - A nagy barna mellett. -Hol? - Ott, a tükör előtt. - Aha, tényleg. És az a nagy táska? - Kint, az ablak alatt. - Cipő. Zokni,

Részletesebben

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Hargitai Katalin. Játékváros. Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hargitai Katalin Játékváros Magyar nyelvi munkatankönyv az általános iskola 3. osztálya számára Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Tartalom Fõnév......................... 3 19; 41 56; 75 90; 111 126 Fõfogalom

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő

Igetövek rendszere. igényel-het, igényl-ő, csörög-ni, csörg-ő Igetövek rendszere egyalakú Többalakú Ír-, tanul- st~s, szt~sz változatú t~s változatú hangzóhiányos csupán v- s v-s ~ sz-es változatú sz-es és d-s változatú sz-es és d-s változatú sz-es és z-s változatú

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó

A tárgyeset. hal könyvek hörcsög hó A tárgyeset 1 ) Kezdjük egy gyakorlattal! Ha ismeri a novellát, válaszoljon a kérdésekre! Mit szeret Bariton János? Mit szeret Gizella? Mit szeretnek az ikrek? kávé macska kutya fagylalt hal könyvek hörcsög

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem

Tizenötödik lecke. ágyad nagyapam családja. felesége, nagyapam. kislánya nagynénem Tizenötödik lecke Családi kép Te, Gergely, mindig meg akarom kérdezni, csak elfelejtem: kik vannak azon a nagy képen az ágyad fölött? Ja, azok, azon a régi képen? Az az apai nagyapám családja, még a háború

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Forrásnyelvi környezetben (külföldön) Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk

A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk A főnév élőlények, élettelen és gondolati dolgok neve. Fajtái a köznév és a tulajdonnév. tk. 41-42. A köznév sok hasonló dolog közös neve. A tulajdonnév valakinek vagy valaminek a saját, megkülönböztető

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK

JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK JAVÍTÓKULCSOK VI. A SZAVAK SZERKEZETE: A SZÓTŐ ÉS A TOLDALÉK 1. a) Marci kiflit eszik a konyhában. b) Zsuzsi könyvet olvas a szobában. c) Anna levelet ír Fanninak. d) Balázs a kutyával játszik a kertben.

Részletesebben

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46

Tartalom. 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37. Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Tartalom Az ige alakjai 5 A., t' r za anyt es a argyas ragozas 6 K.. Jeen tö o mo'd 19 Jelen idő 19 Múlt idő 28 Jővő idő 37 Feltételes mód 41 Jelen idő 41 Múlt idő 43 Használata 44 Gyakorlatok 46 Felszólító

Részletesebben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A múlt felidézésének kísérlete Göntérháza, 2012. 7. 14. TÁMOGATÓ: Készítette dr. Halász Albert a Lendva-vidék néprajza c. projekt keretében Lendva, 2013 Az

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

NYELVHELYESSÉGI GYAKORLATOK

NYELVHELYESSÉGI GYAKORLATOK Zimányi Árpád NYELVHELYESSÉGI GYAKORLATOK IX. RÉSZ A NÉVSZÓK TOLDALÉKOLÁSA Részletek a szerző Nyelvhelyességi gyakorlókönyv című munkájából (EKFT Líceum Kiadó, Eger, 1999) A szerző engedélyével TARTALOM

Részletesebben

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés

Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés Bolygók és a hét napjai valamint az ember és az étkezés HÉTFŐ HOLD A folyékony elemekre hat, és azt várja, hogy a vasárnapi gondolatokat átgondoljuk és nyugodtan megfontoljuk. Ilyen nyugodt és harmonikus

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Herendi templom litofán ablaka

Herendi templom litofán ablaka Herendi Római Katolikus templom Herend, Kossuth Lajos u. 38 TARTALOM: Borító Tartalomjegyzék Bevezető Lokalizáció Az ablak templomba kerülésének története (Hudi József Herend története) Csapváry Károly

Részletesebben

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE

Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE 1. Sajnos vagy szerencsére? SAJNOS SZERENCSÉRE Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 1. Sajnos vagy szerencsére? A belvárosban lakom. A földszinten lakom. Elég messze lakom a belvárostól.

Részletesebben

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap

Képességfejlesztı feladatok 1. feladatlap 1. feladatlap 1., Mérleghinta matek. A mérleghintákon látható képeket helyettesítsd számokkal úgy,hogy a számok összeadása esetén is egyensúlyban maradjanak, a két oldalon lévı számok összege egyenlı legyen!

Részletesebben

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9.

Morfológia, szófaji egyértelműsítés. Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben október 9. Morfológia, szófaji egyértelműsítés Nyelvészet az informatikában informatika a nyelvészetben 2013. október 9. Előző órán Morfológiai alapfogalmak Szóelemzések Ismeretlen szavak elemzése Mai órán Szófajok

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

13. borotva Mi a neve annak a szerszámnak, amivel a borbély a férfiak szakállát leszedi?

13. borotva Mi a neve annak a szerszámnak, amivel a borbély a férfiak szakállát leszedi? Kérdőív hangtani jelenségek vizsgálatához 1. cukorrépa Mi az a kapásnövény, amiből a cukrot készítik? 2. torma Mi a neve annak a növénynek, amelynek vastag gyökerét lereszeljük, s ecetesen fogyasztjuk

Részletesebben

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója?

2. Melyik évben lesz Móricz nagybátyja, Pallagi Gyula a kisújszállási gimnázium igazgatója? 1. feladat Irodalmi TOTO Móricz Zsigmondról (karikázzátok be a helyes megoldás betűjelét!) 1. Miért kerül Móricz a kisújszállási gimnáziumba? a) előző iskolájában lopással gyanúsították b) árospatakon

Részletesebben

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között.

VIASZKVIRÁG. Bohózat egy felvonásban. Történik: egy magyar faluban valamikor a két háború között. Személyek: Péter, középkorú parasztgazda Mári, a felesége Bíró, idősebb parasztgazda Kisbíró, fiatalabb parasztgazda Török Rezső VIASZKVIRÁG Bohózat egy felvonásban Történik: egy magyar faluban valamikor

Részletesebben

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk!

Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam. Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! Nyelvtan, helyesírás 4. évfolyam Név: Osztály: Tollal dolgozz! Ügyelj a külalakra! Jó munkát kívánunk! 1. Tedd ki a megfelelő ékezeteket a szavakra! futotest, fozokanal, kultura, szulofold, szololevel

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd a világtájakat! 1. 4:04 Normál Jelöld! G H északkelet észak kelet délkelet délnyugat nyugat dél északnyugat minden sorban pontosan egy helyes válasz van ŐVILÁGTÁJK MLLÉKVILÁGTÁJK Jelöld! Melyik

Részletesebben

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - Környezetismeret bemeneti mérés Minta feladatsor soportosítsd az állatokat élőhelyük szerint! 1. 3:10 Normál tyúk vaddisznó szarvas szarvasmarha róka kecske Vadon élő állatok Ház körül élő állatok 2. kérdés nagyobb mint egy önálló oldal, ezért nem tud

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY FELSŐBÜKI NAGY PÁL ALSÓ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENY Bük, 2013. március 25. MATEMATIKA 1. OSZTÁLY név:... iskola:... 1. Számolj pontosan! Milyen szám kerül az utolsó helyre? 19-3 + 2-7 - 2 + 5-2 + 6 =

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor

TestLine - ERASMUS-Magyar kimeneti mérés Minta feladatsor TestLine - RSMUS-Magyar kimeneti mérés olytasd! 1. 2:11 Normál Jelöld a helyes megoldást! Tavaszi szél Talpra sik az eső elszállott a minden sorban pontosan egy helyes válasz van ázik a heveder a páva

Részletesebben

Cs. Nagy Lajos Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhasználatából. (Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól)

Cs. Nagy Lajos Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhasználatából. (Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól) Cs. Nagy Lajos Mutató egy felvidéki magyarlakta település nyelvhasználatából (Jánok nyelvjárásának alaktani sajátosságairól) IMRE SAMU A mai magyar nyelvjárások rendszere (Akadémiai kiadó, Bp., 1971) című

Részletesebben

Szó-kincseink könnyedén

Szó-kincseink könnyedén Szó-kincseink könnyedén III. H, I, Í, J Szó-kincseink könnyedén II. A szótár felépítése A szótár felépítése egyszerű, bár némileg eltér a hagyományos szótárakétól. Jeleket, rövidítéseket nem tartalmaz.

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ

ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ ANYANYELVI JÁTÉKOK 2011-2012. 1. OSZTÁLY 2. FORDULÓ 1. CSEREBERE 8 PONT Ha képeken látható szavakban egy hangot megváltoztattok, új szót kaptok. Írjátok az új szót a kép alá! 2.HOL FÉSZKEL A KISMADÁR?

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban

Tizenkettedik lecke. Az ajtóban Tizenkettedik lecke Az ajtóban Gulyás Szia, édes! Szia, kicsim! Egy picit korán jössz... Hát... én el is mehetek... Jaj, nem úgy értem! Bocsánat! Csak még nincs kész a vacsora. A vacsora a mai meglepetés.

Részletesebben

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22.

Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Magyar nyelvi felvételi feladatok 2008. február 22. Kedves Felvételiző! Aláhúzással válaszd ki, melyik idegen nyelvet szeretnéd tanulni! angol német - A feladatlapok mindegyikére írd rá a kódszámodat!

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya

Gyakorló feladatok 3.oszály. Készítette: Gyányi Ibolya Gyakorló feladatok 3.oszály Készítette: Gyányi Ibolya Húzd alá a főneveket! sírnak cipő kalap olvas kép ügyes könyv mosógép lejön Vera kerítés Pótold a szövegben a főnevek toldalékait! Petiék kertjé sok

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 4. szám 2011. április

Faluújság Bakonypéterd II. évfolyam 4. szám 2011. április KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Kedves Olvasó! Az elmúlt hónap is programokkal gazdagon telt el. Sajnos az áprilisi szám egy kis technikai hiba miatt késve jelent

Részletesebben

atlantisz: süllyedõ városok szigetek

atlantisz: süllyedõ városok szigetek Harkai Vass Éva atlantisz: süllyedõ városok szigetek versvázlat III. 18 hétvégén néha falura megyünk van ez a szó hogy falu úgy tűnik semmi közöm hozzá nem élek falun kezdhetnék akár egy cv-t is így az

Részletesebben

DEVÍN. Dévény. A vár

DEVÍN. Dévény. A vár 754 23 DEVÍN Dévény A vár HONISMERETI KISKÖNYVTÁR Dévény TÁJAK KOROK MÚZEUMOK KISKÖNYVTÁRA A címlapon: Légifelvétel a középkori várról A hátlapon: A vár délkeleti hegyoldala Dévény (szlovákul Devín) ez

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet A birtokos szerkezet Ha kérdése van, használja nonstop segélyvonalunkat: www.magyarora.com/grammar/birtokos_tablazat.pdf 1 ) Lássunk munkához Kezdjük megint a novellával Húzza alá a példákban az egyes

Részletesebben

Népi és cserkész játékok szövege

Népi és cserkész játékok szövege Külföldi Magyar Cserkészszövetség, Csapatfejlesztés Népi és cserkész játékok szövege A KMCSSZ alakuló csapatainak Marshall Tamás csapatfejlesztési vezetőtiszt és Tózsa Mikolt Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjas

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla

A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla A 5-ös szorzó- és bennfoglalótábla 1. Játsszátok el, amit a képen láttok! Hány ujj van a magasban, ha 1 kezet 3 kezet 4 kezet 0 kezet 6 kezet 8 kezet látsz? 1 @ 5 = 3 @ 5 = 4 @ 5 = 0 @ 5 = 0 2. Építsd

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény

Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felvételi előkészítő Magyar nyelv megoldás 2008. február 06. Romhányi József: Medve-tanköltemény Felmordult a medve a sok rossz mackóvers hallatán: Ez mind kontár! Sarlatán! Mit gügyögnek, locsognak szerencsétlen

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL

2016.05.02. A GASZTRONÓMIA JELENTŐSÉGE GASZTRONÓMIA AZ ELSŐ KÖNYVEK A GASZTRONÓMIÁRÓL - és vacsorára mit kapunk? - ez az idős hölgy cukorbeteg! - ha kérhetném, valami száraz hús legyen inkább, a Bakonyit már ismerjük. - van a csoportban két vegetariánus! - sertéshúst ne, mert mohamedánok.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Megoldások IV. osztály

Megoldások IV. osztály Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely, 2015. március 20-22. Megoldások IV. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől, hogy

Részletesebben

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK

ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK GOMOR NÉPRAJZA XXXIV. VILLANYI PETER ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK DEBRECEN, 1992 TARTALOM ELŐSZÓ AMESÉLÓKRÓL A ZABARI MESÉK ÉS MONDÁK ÁLTALÁNOS JEGYEI I. LEGENDAMESÉK 1. Szent Péter szamarat árul 2. Minden rest

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához

Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához Gedeon Márta Ötletek a főnevek tárgyesetének tanításához Feltételezzük, hogy tanítványaink már ismerik a hangrend és illeszkedés szabályait, tudják az alanyi ragozás minden csinját-bínját, tisztában vannak

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

28 800 Ft 19 990 Ft. 29 350 Ft 20 490 Ft. 39 490 Ft 36 990 Ft

28 800 Ft 19 990 Ft. 29 350 Ft 20 490 Ft. 39 490 Ft 36 990 Ft NS1841 Nagy, keskeny tároló Seria+tartozéka - csak két Seria+szekrény közé tehető 28 8 Ft 19 99 Ft NS_1841 NS184 Kicsi duplapolcos tároló, Seria+tartozéka - csak két Seria+szekrény közé tehető 29 35 Ft

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Dajkarímek Nepimondokakk_2013szept13.indd :25:13

Dajkarímek Nepimondokakk_2013szept13.indd :25:13 Altatók Altatók Parlando, q = cca 96 œ œ œ œ œ œ œ œ Ki Ki Hun - li, bu - ba, a bő - cső - be. œ œ œ œ œ œ œ j œ - csi ku - tya künn a csűr - be. œ œ œ œ œ œ œ j œ - li, bu - ba, a pár - ná - ba, œ œ œ

Részletesebben

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló

Anyanyelv és kommunikáció évfolyam. 3. forduló Anyanyelv és kommunikáció 2011-12. 7-8. évfolyam 3. forduló Bizonyára emlékeztek még arra, hogy decemberi találkozásunk témája a tél ünnepkörének felelevenítése volt. A következőkben az ott elhangzottakhoz

Részletesebben

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya

Játékos feladatok. Készítette: Gyányi Ibolya Játékos feladatok Készítette: Gyányi Ibolya Játék a betűkkel Az alábbi szavakhoz tegyél egy-egy betűt! (Egy szónál több helyes megoldás is lehet) alak érc akó raj lég per alma mez töm erény 2010.07.04.

Részletesebben

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal

Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Szorzótáblás memória Összeköti a kellemeset a hasznossal Nyomtassa ki az gyakorlásra szánt szorzótáblát tartalmazó lapot, s ragassza rá egy keményebb papírra (hogy ne legyen átlátszó). Én le is szoktam

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2016 MATEMATICĂ

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2016 MATEMATICĂ EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2016 MATEMATICĂ Test 1 Judeţul/sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele şi prenumele elevei / elevului...... Clasa a IV-a... Băiat Fată EN IV 2016 Pagina

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben