Köszönöm Prof. Szabó József és PhDr. Lanstyák István tanár úrnak szakdolgozatom megírásához nyújtott segítségét

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Köszönöm Prof. Szabó József és PhDr. Lanstyák István tanár úrnak szakdolgozatom megírásához nyújtott segítségét"

Átírás

1 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Katedra maďarského jazyka a literatúry Ladislav Pálinkás Tájszavak Peredről Diplomová práca Bratislava 1997

2 Prehlasujem na svoju česť, že som diplomovú prácu vypracoval samostatne na základe materiálu, ktorý som získal terénnym výskumom,s použitím uvedenej literatúry Köszönöm Prof. Szabó József és PhDr. Lanstyák István tanár úrnak szakdolgozatom megírásához nyújtott segítségét 2

3 1. Bevezetés Dolgozatomban szülőfalum, Pered község tájszavait igyekeztem összegyűjteni. Mivel ez a község egyben szülőfalum is, nyelvjárását gyermekkorom óta anyanyelvemként sajátítottam el. Ezt a nyelvjárást családi és a falusi környezetben használom még ma is, sőt Pereden még a hivatalos érintkezésben is. Más helyeken, Pered határain kívül viszont igyekszem a magyar nyelv köznyelvi változatát használni, különösen a hivatalos érintkezésben. A nyelvjáráskutatás iránt egyetemi tanulmányaim során kezdtem érdeklődni. Ebben nagy szerepe volt Szabó József tanár úrnak, aki a Comenius Egyetemen vendégtanárként adott elő. Az ő buzdítására kezdtük többen is gyűjteni egy adott község nyelvjárását. Kezdetben magnófelvételeket készítettünk, amelyeket az egyezményes magyar hangjelölés szerint fonetikusan átírtunk. Ez a munka nyomtatásban is megjelent a Hungarológia c. tudományos, oktatásmódszertani és tájékoztató füzetekben (1995/6.). Később tájszógyűtéssel kezdtem foglalkozni. A tájszavakat 1995 nyarán spontán megfigyeléssel kezdtem gyűjteni. Az összegyűjtött tájszavakat összevetettem a Magyar Értelmező Kéziszótár szóanyagával. Ekkor jöttem rá, hogy mennyi tájszó él a nyelvjárásomban amelyekről korábban, mivel Pered nyelvjárása az anyanyelvem, nem is tudatosítottam, hogy tájszavak. Később sikerült megfelelő adatközlőket találnom, akik szívesen segítettek munkámban. Az ő segítségükkel pontosítottam az egyes tájszavak jelentését, majd az egyes szavakat mondatokba foglaltattam velük. Ezúton köszönöm meg adatközlőim segítségét, akik szívesen válaszoltak kérdéseimre. Adatközlőim: Pálinkás László, Pálinkás Anna, Balázs Lénárd, Zilizi Mária, Borsányi Gabriella, 57 éves; 56 éves; 69 éves; 67 éves; 61 éves. 3

4 2. A falu története Pered a Kisalföld Mátyusföld nevű régiójának jelentős községe. A község Galántától kb. 20 kilométerre fekszik délkeleti irányban. Természeti viszonyai, főleg jó minőségű termőföldje és a Vág folyó közelsége kedvező feltételeket biztosítottak a falu fejlődésének. Pered határa korábban gazdag volt erdőkben is, ennek csak nagyon kis része maradt fenn az évszázadok során. Pered község neve egyébként Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára c. munkája szerint a Pere személynév -d képzős származéka. A legrégibb fennmaradt oklevél, melyben Pered neve előfordul, az es években keletkezett Albeus-féle összeírás. Ez az oklevél a pannonhalmi apátság birtokait sorolja fel. Pered nem volt az apátság birtoka, hanem a Salya nevű birtok határainak megjelölésénél fordul elő, mint szomszédos településé. Pered további írásos említése a Túróczi prépostság megalapításával kapcsolatban maradt fenn. IV. Béla király 1251-ben és 1252-ben keletkezett adómányleveleiben Purud néven fordul elő a falu, mint ennek a prépostságnak ajándékozott falvak egyike. Ekkortól a község lakosainak élete egybefolyt Sellye, Királyfa, Hosszúfalu és Királyrév lakosinak sorsával, akik ettől kezdve szintén a Túróczi prépostság alattvalói lettek. Az uradalom központja a következő évszázadokban Sellye lett. A 16. században komoly változások történtek Pered lakosainak életében. A törökök már 1529-ben betörtek a környékre, és megzavarták a falu nyugalmát. A sellyei uradalom rövid időre Nyári Ferenc, majd 1535-tol Révay Ferenc és István kezére került, de 1548-ban Pered már az esztergomi érsek birtokaként említődik. Ezt a tényt megerősíti az 1549-es Pozsony megyei portaösszeírás is, amely Pereden 18 paraszt, 12 zsellér és két egyéb birtokú portát tart számon. Az esztergomi érsek a vágsellyei uradalmat a 16. század második felében a jezsuita rendnek adományozta. A században Pered lakosinak nagy része a reformáció híve lett. A lakosság rekatolizálását a jezsuita rend végezte el. A falu a török veszély ellenére is komoly fejlődésnek indult, a 17. században komoly gazdasági település, amit az 1664-es török adóösszeírás is bizonyít, hiszen Pered a környék többi falvaival együtt Érsekújvár 1663-ban történt elfoglalása után szintén török kézre került. Az említett adóösszeírás Pereden 47 háztartást és 61 adófizető személyt tart számon. A török fennhatóság Érsekújvár 1685-ös felszabadulásával végleg megszűnt, azonban a békés fejlődés még váratott magára, hiszen a környéket közvetlenül érintették a II. Rákóczi Ferenc által vezetett Habsburg - ellenes felkelés katonai akciói, elsősorban ben. Az 1711-ben megkötött szatmári béke meghozta az állandó katonai veszély megszűnését. Megindulhatott a békés fejlődés. A 18.század nyolcvanas évei komoly változásokat okoztak nemcsak Pered, hanem az egész sellyei uradalom életében is. II. József feloszlatta a jezsuita rendet, így Pered új földesura a királyi kamara lett 1783-tól. Ebben az időben a falu lakosai főleg búza, árpa, kukorica, rozs, zab, köles és kender termesztésével foglalkoztak. Az első magyarországi népszámlálás idején, amelynek adatai Pozsony vármegye iratanyagában maradtak fenn 1787-ből, Pereden 186 ház volt, melyet 286 család lakott, ami 1360 személyt jelentett. Ebből 663 volt a nő. A férfiak közül 1 tartozott a nemesek közé, 138 volt paraszt, 114 paraszt örökös, 127 zsellér, 4 kőműves és 1 katona. Az 1828-as adatok már 1893 lakost tartanak számon. Ebben az időben a Peredhez leközelebb eső nagy vásár Szeredben volt, melyet a perediek is látogattak. 4

5 A falut a 18. század második és a 19. század első felében sok csapás érte. Főleg a Vág folyó áradása tett gyakran kárt a faluban, pl ban, 1828-ban és 1831-ben. A víz mellett a tűz volt a második pusztító tényező, ez pl ben pusztított. A 19. század legnagyobb pusztítását azonban a kolerajárvány jelentette, amely Pereden először július 27-től szeptember 13-ig szedte áldozatait, összesen 50 személyt. A 19. század legjelentősebb mozzanata a falu életében az es szabadságharc, és ennek Pered mellett lezajlott csatája volt. A peredi csata a szabadságharc vesztes csatái közé tartozik. Az első csatára június 16-án került sor az Asbóth Lajos által vezetett II. magyar hadtest és a IV. császári had test csapatai között. A fő csatára június én került sor, melynek célja a Vág vonalának megtartása volt. A csata reggel hétkor kezdődött a II. magyar hadtest támadásával. A zsigárdi térséget az osztrák seregek meglehetősen hamar feladták, de Pereden a harcok szinte minden házért folytak. Délután két órára a falut sikerült a magyar seregeknek megszerezniük. Június 21-re megérkeztek a térségbe az orosz csapatok is, minek következtében a magyar hadsereg kénytelen volt feladni Peredet, majd Királyrévet is. A peredi csatával nemcsak a Vág vonala veszett el, de megpecsételődött a magyar szabadságharc sorsa is, hiszen ekkortól a szövetséges túlerővel már nem tudta sikeresen felvenni a harcot. A peredi csata emlékére a pozsonyi honvédegylet 1869-ben emlékművet állított. Pered egy része június 21-én a csata következtében leégett, lakosai közül öten megégtek, ill. megfulladtak. Fényes Elek szerint ebben az időben Perednek 1961 katolikus, 4 óhitű (görög keleti) és 1 evangélikus lakosa volt. A falu földesura a pesti egyetem, a faluhoz legközelebb eső posta Szereden volt (Fényes; 1851: 219). A forradalom által kivívott változások csak nagyon lassan kerültek át a mindennapi életbe. A jobbágyság megszüntetésére csak 1853-ban került sor ben a falunak 360 háza és 2177 lakosa volt ben a falu lakosságának száma már 2628, 1880-ban 2991, 1890-ben 3284, 1900-ban 3409 és 1910-ben 3414 (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku; 1978: 159) ben nyitották meg a Negyed-Sellye vasútvonalat, ami új lehetőségeket nyithatott volna a falu fejlődésében. A fejlődést az első világháború zavarta meg, amelynek Peredről 131 áldozata volt. Tiszteletükre a falu 1931-ben emlékművet állíttatott. Az első világháború után Pered a Csehszlovák Köztársaság része lett ben a falunak 3842 lakosa volt, 1930-ban már Az 1938-as első bécsi döntés értelmében Peredet ismét Magyarországhoz csatolták. A második világháború befejezése után Pered ismét a Csehszlovák Köztársaság része lett. Lakosai számára azonban nem értek véget a megpróbáltatások, hiszen Peredről 585 személyt telepítettek át Magyarországra, vagy hurcoltak Csehországba kényszermunkára. Ekkor Peredre mintegy 600 szlovákot telepítettek át Magyarországról, Békés megyéből. A falu komolyabb fejlődését az 1960-as évektől figyelhetjük meg. Ezekben az években nyitották meg az új alapiskolát, majd fokozatosan új üzlethálózattal, 1974-ben kultúrházzal, majd óvodával, szociális otthonnal, új lakónegyedekkel gyarapodott a falu. A falu jelenlegi területe 2278 ha, ebből beépített területe 200 ha, a fennmaradó 2078 ha termőföld. Jelenleg a falu lakosságának már csak kisebb része foglalkozik mezőgazdasággal saját és bérelt földeken. A lakosság többségének az ipar a fő megélhetési forrása. A munkások nagy része a közeli városokban (Sellye, Galánta, Pozsony) dolgozik. Pered első temploma 1717-ben épült a nagyszombati jezsuita rend támogatásával. A templom Xavéri Szent Ferenc tiszteletére volt felszentelve. Pered a 16. századig Deáki, majd Sellye, 1642-ben ismét Deáki, majd 1728-tól Zsigárd leányegyháza volt. A falu lakosainak a 18. század vége felé azonban minden igyekezetük 5

6 megvolt, hogy saját plébánosuk legyen. Ez 1803-ban valósult meg amikor Pered kivált a zsigárdi anyaegyházból, és önálló egyházközséggé vált. A régi templom a 19. század elején már kicsi volt. Pered mai templomának építése május 26-án kezdődött az alapkő elhelyezésével. Ünnepélyes felszentelésére 1820-ban került sor Keresztelő Szent János tiszteletére. A falu nem maradt el a művelődés és az oktatás területén sem. A falu első alapiskoláját 1779-ben alapították ben a Pered mellett lezajlott csata következtében az iskola épülete is komoly károkat szenvedett, így a község vezetősége új iskolát építtetett. Az épületet 1874-ben adták át ben a faluban 6 tanító működött ban a község vezetősége új épületet építtetett. A falu jelenlegi címere: Piros pajzsra helyezett aranyszínű csoroszlya és ekevas kiegészítve a pajzs két felső sarkában két aranyszínű négyszirmú rózsával. A falu zászlója háromfarkú és zöld, piros, sárga, piros színezetű. A falu nevét 1948 februárjában hatóságilag Peredről Tešedíkovora változtatták. A falu az új nevét Tessedik Sámuelről kapta, aki evangélikus lelkész és gazdasági író volt. Az ő nevéhez fűződik a szarvasi mezőgazdasági iskola megalapítása. Az 1994-es táblatörvény értelmében Pered magyar neve nem használható, mivel történelmi személyiségről kapta hivatalos szlovák megnevezését. A falu eredeti nevének visszaállítása céljából a peredi polgárok 1995-ben népszavazáson vettek részt. A falu lakosságának adatai az 1991-es népszámlálás alapján: a., nemzetiségi megoszlás: magyar: 3254; szlovák: 545; cseh: 11; roma: 1; ukrán: 2; egyéb: 3; összesen : 3816 (vö. Gyurgyík;1994:150) Megjegyzés: Megfigyeléseim alapján Pereden több roma él, mint amennyi a népszámlálási adatokból kitűnik. Ebből arra következtetek, hogy a romák magyarnak ill. szlováknak vallották magukat. b., felekezeti megoszlás: római katolikus: 3187; protestáns: 286; felekezet nélküli: 153; görög katolikus: 2; ismeretlen: 185; egyéb: 1; összesen: A falutörténetre vonatkozó adatokat Novák Veronika Pered rövid története c. munkájából vettem. Ez a munka még nem jelent meg nyomtatásban, csupán a kéziratot használtam fel. 6

7 3. A nyelvjárás leírása A nyelvjárási jelenségek ismertetését Kálmán Béla Nyelvjárásaink c. egyetemi tankönyve alapján kísérelem meg. Egyben felhasználom Imre Samu A mai magyar nyelvjárások rendszere c. munkáját is, elsősorban Az észak-dunai nyelvjárástípus és A csallóközi és szigetközi nyelvjárástípus c. fejezeteket. Mindkét szakkönyv megállapításait igyekszem összevetni Pered nyelvjárási jelenségeivel. A., Hangtani jelenségek Pered tájnyelve is főként a hangtani jelenségekben, elsősorban magánhangzórendszerében tér el más nyelvjárásoktól ill. a köznyelvtől. a., Magánhangzók A rövid magánhangzók száma nyolc; u, ü, i, o, ö, ë, a, e. Az a fonémának a változata csak asszociatív helyzetben fordul elő: apám, kapál, halál, kaszál. A hosszú magánhangzók száma hét; ú, u, í, ó, o, é, á. Az a és az e fonéma csak POLIFONÉ MIKUS értékű hangként él, különösen l, ill. r kiesése esetén: emëgy, rëgge, ere, vonatta, bussza, ara. A köznyelvi á hang a nyelvjárásban egy árnyalattal zártabb; á. A köznyelvi e hang a nyelvjárásban nyíltabb; e. A nyelvjárás legmarkánsabb jelensége a független rendszerszerű zárt í-zés, a nyelvjárás tehát az í-ző nyelvjárások közé tartozik, ebből a szempontból az í fonéma megterhelése eléggé nagy: -hangsúlyos helyzetben: nígy, vír, kík, gíp, kíp, nízëk, típëm, víge, szíp, -hangsúlytalan helyzetben: sëtít, beszíll; -toldalékokban: szeretník, megënním, kírís, vetís, szípsíg, hejsíg. Ebből a nyelvjárási jelenségből kifolyólag a köznyelvben é fonémát tartalmazó homonímák a nyelvjárásban nem homonímák, ugyanis szemben áll egymással az é ill.az í fonéma. Pl. fél 'főnév' - fíll 'ige' ég 'mennybolt' - íg 'lángol'. A nyelvjárás másik markáns jelensége a zárt ë-zés: szërëncse, csërësznye, mëggy, ëggy, lëhet, embër, gyerëk, vetëk, retëk. Az előző jelenséghez hasonlóan a köznyelvben csupán nyílt e fonémát tartalmazó homonímák a nyelvjárásban minimális párt alkotnak: fejem 'főnév' - fejëm 'ige' eszëm 'főnév' - ëszëm 'ige' meg- 'igekötő' - mëg 'kötőszó'. 7

8 A zárt í-zés és az ë fonéma megléte a nyelvjárás két legmarkánsabb jelensége. Ezenkívül szórványosan jelentkeznek más, a magánhangzók megterheltségére vonatkozó eltérések a köznyelvhez viszonyítva: zárt u-zás:bugár, bukor, csuda, ustor, kápuszta, katuna, vánkus, kukurica, hun 'hol'; zárt ü-zés: gyün, gyükér, fürünnyi; zárt i-zés: igënyës, eriggy, messzi; zárt o-zás: kokas, hovas, magos; zárt ú-zás: gyúnik, rúzsa, -bú, -tú, -rú '-ból, -tól, -ról'; zárt ű-zés: -bű, -rű, -tű '-ből, -től, -ről'; nyílt a-zás: pakróc, alló; nyílt ë-zés: vëlla, vërad; nyílt ó-zás: válló 'vályú', savanyó; nyílt ő-zés: sűrő, físő, gyűrő, gyűsző, tő, tető 'tetű', söprő; labiális ö-zés: böcsűll, öspörös, ömell 'emel', ölíg 'elég', fölhő, köll, tengő 'tengely', visző, ësző, níző 'nézel', ebídőll, szerepőll, helësőll, ínekőll; illabiális í-zés: fírísz 'fűrész', kíseje 'külseje'; illabiális ë-zés: gëríny 'görény', këtíny, sëtít; A köznyelvi hosszú magánhangzóval rövid magánhangzó áll szemben: arpa, hetfő; A köznyelvi rövid magánhangzóval hosszú áll szemben: kácso, satyú; Palatális -- veláris megfelelések: sipka, mutizsd 'mutasd', zsëcskó, pëlva; Magánhangzóhiány: uccajtó, jócakát 'jó éjszakát'; Magánhangzótöbblet: kamara, rizsa. Az asszociatív jelenségek közül a nyelvjárásban jelentkezik az á előtti a-zás ( kapáll, apám, család, kabát, halál, sajnáll, zarándok, szalámi, szakács, vasárnap, Galánto) és az á utáni o-zás (lábo, kádbo, hátro, ládáro, kapávó, kaszávó, taláno 'találna', kácso, sárgo, szároz, Galánto, kártyo, támod). b., Mássalhangzók A nyelvjárás mássalhangzói számbelileg megegyeznek a köznyelvéivel. A nyelvjárásra elsősorban az apalatális l-ezés a jellemzo: góla, goló, luk, mëllik 'mellyik', hel, helës, mosolog, killebb, bellebb. Ezzel szemben némely esetben középréses j-zés érvényesül: mijen, ojan, kájho, osztáj, veszíj. Az l+j hangkapcsolatot a legtöbb esetben hosszú jj-nek ejtik: tanújjon, szavajjon, talájjo 'találja'. Kivételek: alla 'alja', bellebb, killebb. Az l+j hangkapcsolat esetében nincs hasonulás: teljes, halja 'hallja': Nem halja, hogy mid beszíllëk. Gyakori nyelvjárási jelenség az l fonéma kiesése: - pótlónyúlásos: ződ, főd, bóha, nyev, bód 'bolt', szíva, gondútam, ketem 'keltem', tavva, bagó, tengő, vonatta, bussza. - pótlónyúlás nélküli: beszínek, száhot 'szállhat', ánok 'állnak'. 8

9 A mássalhangzók tekintetében ezek a legmarkánsabb jelenségek a nyelvjárásban, ezen kívül a következő szórványos jelenségek fordulnak elő: - palatális ny-ezés: nyőll, teknyő, víny, kenyőcs, kírnyi, óvasnyi; - palatális gy-zés: gyinnye; - palatális ty-zés: satyú 'satu'; - apalatális n-ezés: lánko, kicsinka, suntunk. Hosszú tendencia: - az -l igeképző valamint az -ul, -ül képző l-je is mindig megnyúlik: dobóll, hasall, meszell, gondúll, csókúll, vonúll, szorúll, kerűll; - az -s képző is megnyúlik, de csak toldalékolt alakban: erőssenn, igënyëssenn, magossabb; - az -on, -en, -ön rag n hangja is megnyúlik: asztalonn, székënn, fődönn; - az -an, -en határozoszó-képzőben is megnyúlik az n: gyorsann, lassann, okossann, sárossann, gyorsabbann. Rövid tendencia: ëccsëpët, foró, var 'varr'. Mássalhangzótöbblet: - hiátustöltoként szerepelhet a j és a v: fijú, fijam, sijet; avutó, kakavó, januvár, fëbruvár; - egyéb: pijarc, ottand. Mássalhangzóhiány: tëlázsi, lëcska, pitar, ászló 'zászló'. Asszociatív jelenségek: dn - nn hasonulás -nak, -nek ill. -na, -ne toldalék esetében: annak 'adnak', tunnak, szalannak, kűnnek, rohanna,'rohadna', szakanna, anna 'adna'; rl - ll hasonulás: salló, talló; dny - nny hasonulás -nyi képző esetében: annyi 'adni', tunnyi, engennyi. 9

10 B., Alaktan a., Szótövek A -d és a -t végű igékhez közvetlenül, előhangzó nélkül csatlakozik az -n és az -l kezdetű toldalék: kűdlek, kűnnek, annak 'adnak', tanítnak, tartnak, ordítnak, tanítna, tanítlak. Néhány ige a köznyelvvel ellentétben -l tövű: szíll, híll, lőll, lőllünk, főll, nyőllünk. Egyes felső nyelvállású magánhangzót tartalmazó egytagú névszótövekben a magánhangzó hosszú marad toldalékolás esetében is: nyúlak, rúdat, kútak. A -k többesjel ill. birtokos személyjel és a -t tárgyrag közti előhangzó középső nyelvállású: tyúkokot, disznókot, őköt, kalapomot, székëdët, kezüköt, házotokot. b., Szóképzés A főnévi igenév képzője -nyi: várnyi, alunnyi, kírnyi, annyi 'adni' dobnyi. Azoknak az igéknek az esetében viszont, amelyek a nyelvtörténészek feltételezései szerint veláris i-t tartalmaztak, a főnévi igenév képzője -nya: innya, írnya, hínya, nyírnya, nyitnya, nyínya, bírnya. c., Határozóragok A -ban ~ -ben határozórag hangalakja mindig egybeesik a -ba ~ -be határozórag hangalakjával: A vározsba magos házok vannak. - Józsi a patagba fürdik. - A ingëm ot lóg a szekrímbe. A a-ból ~ s-ből, a-tól ~ s-től, a-ról ~ s-ről ragok magánhangzója a köznyelvihez viszonyítva zártabb, és az l-jük egyáltalán nem hangzik: ëvëtt a levezsbű; a apjátú tanúta eszt; a Marisrú beszígettünk tënnap. A köznyelvi -ért ragnak -ér felel meg: Eszt is csak a pízér csináto. - Emënt vízér. d., Birtokos személyjelezés Egyes szám 3.személyben a birtokos személyjel három alakban fordul elő: - Palatális magánhangzót taratalmazó névszótő után -e: keze, feje, ökre, füle; - á magánhangzót tartalmazó tő után -o: lábo, háto, házo; - egyéb veláris magánhangzót tartalmazó tő után -a: lova, annya, asztalja, kúttya. Ragozott alakokban a palatális magánhangzót tartamazó névszótövek után az egyes szám 3. személyű birtokos személyjel - i: kezit, fülibe; a fa tövibe áll - nem lát a ëggyik szëmire. 10

11 e., Igeragozás Az ikes igék egyes szám 1. személyben az iktelen igeragozás -k ragját veszik fel: ëszëk, iszok, fekszëk, aluszok, dógozok. Viszont egyes szám 2. személyben az iktelen igék is az egykori ikes igeragot veszik fel: kapó, rakó, váró, adó, író, kírő, beszíllő. Egyes szám 3. személyben a köznyelvi v -tövű igék: nyőll, lőll, híll, szíll alakban fordulnak elő. Tárgyas ragozásban a felszólító mód -d ragja mássalhangzó előtt kiesik: mozs meg, dop ki, lázs be 'lásd be', ír le 'írd le'. Tárgyas ragozásban a -t végű igék esetében a kijelentő módú alakok megegyeznek a felszólító módú alakokkal: Nem lásso a fátú a erdőt. - Lássuk, hotyhum vagy. - Józsi taníccsa a testvírjid bicigliznyi. - Befessük a falad zodre.-lefordíccsátok eszt a szövegët nëkëm is? Az egyes szám, első személyű, feltételes módú, jelen idejű, alanyi ragozású igealak esetében a személyrag illeszkedik: annák, látnák, innák, írnák, dógoznák. Az illeszkedett alakok viszont nem kizárólagosak, létezik anník, látník, stb. alak is. Az -ít végű igék felszólító módja: taníjja, szoríjjuk, fordíjjuk. Ezeket az alakokat egyre inkább kiszorítják a taníccsa, szoríccsuk, stb. alakok. Mássalhangzó előtt a felszólító mód -j-je kiesik: vár meg, ugor fő. C., Mondattani jelenségek A határozott névelő a köznyelvvel szemben a nyelvjárásban csak egyalakú, magánhangzó előtt is a: A apja monta nëki. - Tëdd a könyvet a asztara! - Becsukták a ajtót. A nyelvjárásban a hasonlításhoz a köznyelvi -nál ~ -nél ragok helyett a -tú ~ -tű '-tól ~ -től' ragok a használatosak: Nagyop tűlem. - Pétër még a Pityutú is magossabb. A miatt és a végett névutó jelentése a köznyelvhez képest fordított; a miatt fejezi ki a célhatározót: Gyógyuláso miatt szëdi a csëpëkët; a végett pedig az ok határozót: Beteksíg víget nem vót iskolábo. A nyelvjárásban a köznyelvi fölött, fölé névutó helyett a hëgyëtt, hëgyé használatos: Ot van a doboz a szekrín hëgyëtt. - Tëdd a üvegët a ómárijum hëgyé. A kapcsolatos mondatok és szószerkezetek kötőszava mëg: Ém mëg a Józsi kapátug be a rípát. - Befölhőzött a ég, asztám mëg esnyi is kezdëtt. Kérdő mondatokban az -ë kérdőszócska nem az állítmányhoz, hanem az igekötőhöz ill. a tagadószóhoz kapcsolódik: Maj meglátom, hogy meg-ë tuggya csinányi. - Nem tudom, nem-ë fog nëki ez a füzet köllenyi. 11

12 4. A gyűjtés módszere Ahogy a bevezetésben írtam, a tájszógyűjtéssel 1995 nyarán kezdtem foglalkozni. Kezdetben spontán megfigyeléssel gyűjtöttem a tájszavakat. Megfigyeltem a falubeli emberek beszédét, és azokat a szavakat, amelyeket tájszónak gondoltam, följegyeztem. Az összegyűjtött tájszavakat összevetettem a Magyar Értelmező Kéziszótár szóanyagával. Kihagytam azokat a szavakat, amelyeknek jelentése a nyelvjárásban megegyezik a köznyelvi jelentésével, és a nyelvjárásban a köznyelvi jelentésen kívül nem rendelkezik más jelentéssel. Másrészt fölvettem a tájszavak közé azokat a szavakat, amelyeket az Értelmező Kéziszótár népnyelvinek ill. tájnyelvinek minősít, és Pered nyelvjárásában megtalálható. Később az összegyűjtött tájszavakat kikérdeztem az adatközlőimtől. Az ő segítségükkel pontosítottam az egyes szavak jelentését, majd a szavakat mondatokba foglaltattam velük. Szótáram túlnyomórészt valódi és jelentésbeli tájszavakat tartalmaz. Az alaki tájszavak közül csupán néhányat vettem fel, azokat, amelyek a nyelvjárásban szórványosan jelentkező nyelvjárási jelenségeket tartalmaznak. 5. A szócikkek felépítése Valódi és jelentésbeli tájszavak esetében címszóként magát a tájszót adom meg, amennyiben a nyelvjárásban lévő hangalakjából nem tudok kikövetkeztetni köznyelvi hangalakot. Ellenkező esetben címszóként a feltételezett köznyelvi alakot adom meg. Alaki tájszavak esetében mindig a szó köznyelvi hangalakját adom meg címszóként. A címszó a szótárban félkövér betűtípussal szerepel. A címszó után dőlt betűkkel szerepel a tájszónak a nyelvjárási hangalakja. A nyelvjárási hangalak után szintén dőlt betűkkel zárójelben megadom egyes tol dalékok kapcsolódási módját a tájszóhoz; főnév esetében a tárgyragot, a többesjelet és az egyes szám 3. személyű birtokos személyjelet, igék esetében a múlt idő és a felszólító mód jelét adom meg. A nyelvjárási hangalak után föltüntetem az egyes tájszavak szófaját, utána fél idézőjelben megadom a tájszó jelentését, majd végül a jelentését példamondatokkal is igyekszem megvilágítani. Egyes tájszavaknál magyarázatot adok a tájszó használati gyakoriságát illetően, némelyeknél néprajzi jellegű leírást is megadok. 12

13 6. Rövidítések jegyzéke a., szófaji minősítések: fn. - főnév mn. - melléknév hsz. - határozószó tn.i. - tárgyatlan ige ts.i. - tárgyas ige nu. - névutó módsz. - módosítószó b., stílusminősítések: durv. - durva gúny. - gúnyos tréf. - tréfás, humoros c., egyéb: Megj. - általános megjegyzés Népr. - néprajzi leírás KNY. - a tájszó jelentése megegyezik a köznyelvi jelentéssel vö. - vesd össze l. - lásd d., jelek + - már nem használatos, csupán az idős emberek emlékezetében élő szó Kiv. - kiveszőben lévő, ritkán használatos szó 13

14 7. Szójegyzék abszencia apszëncija ( - t, -k, -jo) fn. ' igazolatlan hiányzás '. No Józsi. Tënnap nem vótá munkábo. Be van ám írva ja apszëncija. ajka (-at) fn. ' áll '. Azér ez a Endre is tut hegedűnyi. Níszt hugyann a ajkáho szoríccsa a hegedűt. Megj. A szót tapasztalataim alapján csak birtokos személyjeles alakban használják, ezért alapszót nem következtettem ki. ajtóragasztó ( -t, -k, -ja) fn. ' ajtófélfa '. Má beállítottuk a ajtóragasztókot, hónab gyünnek a kőművesëg befalaznyi. alló l. olló almárium ómárijum (-ot, -ok, -ja) fn. ' ruhák tárolására szolgáló fából készült nagyobb szekrény '.Megj. kiv. Ezt a szvëttërt is tëdd a ómárijumba, në lëgyëm mindën elé. alsószél asószél (-szelet, -szelek, -szele) fn. ' déli szél '. Hónap mëgim meleg lësz, jó erőssem fúj a asószél. Megj. kiv. anyajel (-et, -ek, -e) fn. ' anyajegy '. Nem is tuttam, hogy ennyi anyajel van rajtacs, csak mos látom, hogy nincs rajtat sëmijen ruha. ászló l. zászló azőte hsz. ' azóta '. Azőte lakunk it, mőte mekhat a anyám. vö.:ezőte; mőte. bábasszony (bábasszont, -ok, -a) fn. ' szüléskor a szülő nő mellett segédkező, a szülést is levezető nő '.Megj. A szó jelentését minden korosztály ismeri, de a szó használata már csak az idősebbekre jellemző. A fiatalabb korosztályoknál a szót felváltotta a szülésznő kifejezés. A Magdiho is lassann e fok köllenyi hínya ja bábasszont, má a kilencedik hónabba van. babos mn. 'csaláncsípéstol kiütéses (a keze ill. a lába vkinek)'. Mekcsípët tënnap a csóvány, még mámo is babos tűle a kezem. balkon (-t, balkonyok, balkonya) fn. ' erkély'. Hoz be ja ruhákot a balkonrú, nëhogy megázzom, má igën idever a eső. bandaszka (bandaszkát, bandaszkák, bandaszkájo) fn. ' általában benzin, esetleg más folyadék tárolására használt vasból vagy műanyagból készült lezárható edény'. Në csak a avutóba tankójjá, hanem a kéd bandaszkábo is hozzá bënzint, háho fok köllenyi. bandzsa fn. és mn. ' kancsal '. A Józsi is ojam bandzsa, a ëggyik szëme befeléáll. bandzsít bandzsítt (bandzsított, bandzsíccson) tn. i. ' <a szemével> kancsalít'. Në bandzsíccsá annyit, mer eromlik a szëmëd. belvilág (-ot, -ok, -o) fn. ' egy adott szoba magassága '. Jó nagy ez a szoba, mennyi lëhet a belvilágo, bisztos van nígy métër is. Megj. kiv. befölhosödik (-ött, -fölhosöggyön) lásd.: befölhozik. befölhőzik (-ött, -zön) tn. i. ' beborul <az ég> '. Amikor má láttuk, hogy nyugat felű fölhőzig be, má gondútuk, hogy eső lëssz. beful befúll (befút, befújjon) tn. i. ' 1. befullad pl. <vmilyen jármu a sárba>, 2. vizes gabona tárolása esetén a gabona befullad (a víz nem párolog el) '. Majnem nem tuttam a határbú hazagyünnyi, úgy befút a biciglim a sárbo. - Szët ki ja kukuricát a zságbú, mer befúll. berukkol berukkóll (berukkót, berukkójjon) tn. i. 'katonai szolgálatra bevonul'. A Jani is mekkapta ja behívóját, júnijuzsba o is be fog rukkónyi. bogár bugár (bugarat, bugarak, bugara) fn. ' KNY '. Ennyi sog bugár röpköd má este, beleröpűnek a embër szëmibe. bokor bukor (bukrot, bukrok, bukorja) fn. ' KNY '. Ot van a bukor alatt a víz a üvegbe, ot 14

15 nem melekszik meg boksz (-ot, -ok, -a) fn. ' 1. KNY, 2. cipőkrém '. Vasárnopra kipucúllom a cipőmöt bokssza, hoty csillogjon. borjazik (-ott, -zon) tn. i. ' ellik <a tehén> '. A jövo hétëm má a mi tehenyünk is fog borjaznyi. borsó (-t, -k, -ja) fn. ' bab '. Le kő má szënnyi aszt a borsót, má írëtt. Jó lëssz a levezsbe. vö.: cukorborsó. borsóleves (-t, -ëk, -se) fn. ' bableves '. Csinátom savanyó borsólevest, jó sok tejet tëttem beléje. botol botóll (botót, botójjon) ts. i. ' a fának vagy bokornak hosszúra nőtt ágait lenyesi '. A dijófákot is le kő má botónyi, mer a ágoji má fölírnek a villandrótokig. bőgőtemetés bőgőtemetís (-t, -ëk, -e) fn. ' farsang végi népszokás'. No hónap hamvazószërda, mámo lëssz a bőgőtemetís. Népr.: Ezt a népszokást a hamvazószerdát megelőző kedden vagy hétfőn esetleg farsangvasárnapján szokták tartani. Ekkor a kocsmában a cigányzenekar egyik tagja papnak öltözött, és a bőgőt jelképesen húsvétig eltemette. Megj.: Erre a népszokásra már csak az idősebbek emlékeznek, ahogy a szót is már csak ők ismerik. böjt bőt (-öt, -ök, bőttye) fn. ' a húsvétot megelőző negyven napig tartó időszak, amikor régebben a katolikusok egyáltalán nem ettek húst; nagyböjt '. No hónap hamvazószërda, kezdődik a bőt. Népr.: A nagyböjt idején a katolikusok egyáltalán nem tartottak sem bálokat, sem mennyegzőket. böjtöl bőtőll (bőtöt, bőtőjjön) tn. i. ' 1.nagyböjtben egyáltalán nem eszik húst; 2. koplal, éhezik ' Háromszor ëgyé ëgy nap legalább, nem kő bőtőnyi. böngészik bëngézik (-ëtt, -zën) ts. i. ' aratás után gyűjt, szed <kukoricát, hagymát> '.Gyere hónap kukuricád bëngéznyi, sokat ehagyott a kombáj, összeszëhetünk kéd zsákkó is. bugár l. bogár bugyogó (-t, -k, -ja) fn. ' mindenféle nadrág '. Në vët fő aszt a vastag bugyogót, mekfől benne ja lábod. Megj. kiv. bukor l. bokor buksza (-t, -k, -jo) fn. ' pénztárca '. Në ja zsebëdbe ragd a píszt, mer e fogot szórnyi, tëdd inkább a bukszábo. búgatyú (-t, -k, -ja) fn. ' 6-7 cm átmérőjű csontból ill. gombból és madzagból vagy cérnából készített búgó hangot adó gyermekjáték '. Rígëm még búgatyúva is jáddzottunk. Ez ojam vót, hogy maddzagra vaty cérnáro fűsztünk ëgy gombot, aszt jól mekforgattuk, majd a két kezünkke huzigátuk szítt, és az úgy búgott. Megj.: + bugyborék bugyburík (-ot, -ok, -ja) fn. ' buborék '. Beledoptuk a vízbe ja kövecset, nos főgyüttek a bugyburíkok. bugyborékol bugyburíkóll (bugyburíkót, bugyburíkójjon) tn. i. ' KNY ' A szóda is elejive bugyburíkóll, asztán etünnek belülle a bugyburíkok. burgi (-t, -k, -ja) fn. ' a cukorrépához hasonló nagylevelu takarmánynövény, háziállatok etetésére használatos '. Én leginkáb burgit szoktam annyi a kácsáknok, ez bekeverëm nëkik srótta. Szeretik aszt a kácsák nagyon. bursli (-t, -k, -ja) fn. ' disznósajt '. Disznóölískor burslit is szoktunk csinányi, eszt apró vágot húzsbú mëg bőrbű szoktuk csinányi, ezëkët összedarátuk maj mekfősztük. Megj.: A disznósajt megnevezésére három szó használatos: disznósajt, prëzburs, bursli. Mindhárom szó párhuzamosan él egymás mellett. vö.: preszburs. büzlöget (-ëtt, büzlögessën) tn. i. ' vki vmit nem jó étvággyal eszik '. Kiöntöttem a moslíkot a disznóknak. Nem kő nëkik, csag büzlögetneg benne. Megj.: Ez az ige szemben más nyelvjárásokkal, pl. a csallóközivel, Pereden tárgyatlan. 15

16 cajt (-ot,-ok, -cajtya) fn. ' élesztő '. Sütöttem kalácsot, tëttem bele cajtot is, hogy jól kejjëm meg a tészta. Megj.: + cirkula (-t, -k, -jo) fn. ' villanyárammal meghajtott körfűrész '. Szüksígünk lëssz a cirkuláro is, mer annyi ott a fa, hogy e nem fíríszőjjük kézze. colstok colostok (-ot, -ok, -ja) fn. 'mérésre használt összehajtogatható, fából készült mérőeszköz '. Hozd ide ja colostokot, mír mek hogy mijem magos vagyok! cúg (-ot, -ok, -ja) fn. ' huzat '. Në nyis ki ja ajtót, mer cúg lësz! Nyitva van a ablak is. Megj.:+ cukorborsó (-t, -k, -ja) fn.' borsó '. Tëttünk a kerbe cukorborsót is, má nyőnek rajta ja kalászok. vö.:borsó család család (-ot, -ok, csalággyo) ' 1. KNY; 2. utód, gyermek '. A Józsinak a legjobb. Öcs csalággyo van, két lányo mëk három gyerëke. Megj.: a 2. jelentésben kiv. csángó (-t, -k, -ja) fn. ' 1. KNY; 2. helyi vasútjárat, amely Sellyétol Deákin, Pereden, Zsigárdon és Farkasdon keresztül Negyedig közlekedik '. Mënnyünk inkáp csángóva mim bussza, hamarab beír Séllére. csendőr (-t, -ök, -je) fn. ' rendőr '. Në lëgyé rosz, mer evisznek a csendőrök. vö.: csöndér cseppek csëpëk (-ët, -ëk, -je) fn. ' cseppfolyós gyógyszer, amelyet üvegből kanálba lehet csepegtetni '. Nëkëm is fölírt a orvos valamijen csëpëkët, jobbann is lëttem tűle. Megj.: A szó egyes számú értelemben is többes számú alakban ' csëpëk ' használatos. csésze csészi (-t, -k, -je) fn. ' csésze '. Sanyi leejtëtte a kávéscsészit, nos etöröt nëki. csészi l. csésze csibe (-t, -k, -je) fn. 'csirke '. Má kiketek a csibék. Úgy ësznek, minha mindíg éhëssek lënnínek. vö.: tyukfi csibedrót (-ot, -ok, -ja) fn. ' csirkék elkerítésére szolgáló vékony huzalból készült kis lyukú drót '. Job lënne rátënnyi a csibékre csibedrótot, mer a nagylukú drótonn emënnek. csikmák (-ot, -ok, -jo) fn. ' tészta '. Csinátom nëkët túrós csikmákot, ëgyé! Megj.: kiv. csikózik (-ott, -zon) ts. i. ' ellik < a ló > '. A Józsijék lova is má lecsikózott. csóvány (csóvánt, -ok, csóvánnyo) fn. ' csalán '. Gyomlátuk a paradicsomot, vam benne csóvány is ölík sok. Úgy mekcsipkëtte ja kezemët, hoty tiszta babos lëtt. No de aszongyák, hogy az egíssígës. csöndér (-t, -ëk, -je) fn. ' rendőr '. Në rosszákoggyá, mer maj gyünnek érted a csöndérek, és evisznek. Megj.: A csöndér alakot már csak az idősebbek használják. csősz csőz (csőszt, csőzök, csőze) fn. ' 1. KNY; 2. A fogócskában az a személy, aki kergeti a többieket '. No számójjuk akkor ki, hoty ki lëssz a csőz, és asztán jáchotunk. Megj.: + csőzök (-öt) fn. ' kergetőcske, fogócska '. Në sunyókot jáddzunk, hanem inkáp csőzököt, az érdëkëssebb. Megj.: + Népr.: Ezt a játékot úgy játszották, hogy a csoportban kiszámolták, hogy ki fogja a többieket kergetni. A többiek pedig futottak a fogó elől, miközben kiabákták neki, hogy Csőz úr fogjom meg! csurgó (-t, -k, -ja) fn. ' eresz '. Tënnap sok eső vót, a csurgóbú alú csak úgy dőt a víz. dalárda dalárdo (dalárdát, dalárdák) fn. ' a temetésen szent énekeket éneklő énekkar tagja '. Hama vót a temetís, még a dalárdák közű së vót ot mindënki. dinsztel dinsztőll (dinsztőt, dinsztojjön) ts. i. ' párol, gőzöl vmit.'. Dinsztőtem tënnap kápusztát, jó lëssz a húsho. dinsztelődik dinsztölődik (-ött, dinsztölőggyön) tn. i. ' <káposzta> párolódik '. Had még aszt a kápusztát dinsztölőnnyi, még nem jó. dinszteltkáposzta dinsztőtkápuszta (-t, -k, -jo) fn. 'párolt káposzta'. Csinátom dinsztőt- 16

17 kápusz tát is vasárnopra, a embërëm szereti hússa mëk knédlive. döböny (döbönt, -ök, -nye) fn. ' zsírosbödön; a zsír tárolására szolgáló edény '. Ot van a spajzba a döböny, hozzá ki belülle zsírt. egy cseppet ëccsëpët hsz. ' egy kicsit, egy picit '. Tënnap igëm megütöttem a kezem, de má nem fáj annyira, csak ëccsëpët. egyházfi ëtyhászfi (-t, -k, -ja) fn. ' sekrestyés, templomszolga '. Hát ez a Laci báty sokájig vót ëtyhászfi, de akkor mék kötélle húszták a harangot, nem mënt még villanra, mim most. elbont ebont ( -ott, eboncson) ts.i. ' megveti az ágyat '. Bondzs el a ágyot, alunnyi akarok má mënnyi. elemezne (-t, -k, -je) fn. és mn. ' hanyagul felöltözött ember '. Húsz fő rendëssenn aszt a nadrágot, në lëgyé ojam mind a elemezne. elgyúr egyúr (-t, -jon) ts. i. ' gépjárművel, biciklivel elüt vki vkit '. Hallottat, hogy a templom mellet valaki egyúrta a Endrét, most vittík a kórházbo. élhetetlen íhetetlen mn. ' telhetetlen '. A Fërkó is ojan íhetetlen vót, soha nem vót nëki ölíg, amije vót. elsőház esőház (-ot, -ok, -o) fn. ' a háznak az utca felőli szobája '. Ot van a szekrímbe ja ruhád, a esőházbo, aszt vët fo. Megj.: kiv. ember embër (-t, -ëk, -e) fn. ' 1. KNY; 2.férfi; 3. férj '. A üzlet előt nem csak asszonyok vótak, hanem embërëk is. - Hónap mëgyünk a embërëmme Pozsomba bevásányi. eszcajg ëszcajg (-ot, -ok, -ja) fn. ' evőeszköz '. Ëvís utám mozsd e a ëszcajgot, asztán tëd be ja fijógba. ezőte hsz. ' ezóta '. vö.: azőte, mőte. fabula (-t, -k) fn. és mn.' értetlen, együgyű <ember> '. Há hugyan hogy mégnem tudó szoroznyi, te fabula? Megj.: kiv.; durva fandli (-t, -k, -ja) fn. ' malteroskanál '. Ott a fandli a hordó mellett, öntöz meg vele aszt a ëccsëp paradicsomot. fattyaz (-ott, -zon) ts. i. ' kölesről, kukoricáról, szőlőről ill. paradicsomról az oldalhajtásokat eltávolítja '. Mëgyëk, lefattyazom a kölest, ölík sok van rajta.muszaj lefattyaznyi, hogy në lëgyën silány a termís. fattyú (-t, -k, -ja) fn. ' köles, kukorica, szőlő ill. paradicsom oldalhajtása '. Sok a fattyú a kölesën, sok munka lësz vele, görnyedëszhetüng benne. felcsuk főcsuk (-ott, -jon) ts.i. ' fölkapcsol, működésbe hoz vmit '. Csuk fő a tévét, má mëgy a mëccs. felsőszél fősőszél (-szelet, -szelek, -szele) fn. ' északi szél '. No hónab bisztos hideg lësz, keszt fújnyi a fősőszél. Megj.: + fentő (-t, -k, -je) fn. ' a szőlő fürtje '. Jónak nísz ki a te szőllőtök is, jó sok fentő van rajta. firhang (-ot, -ok, -ja) fn. ' függöny '. Húz be ja firhangot, mer begyünnek a szunynyogok. Megj.: kiv. fogasol fogasóll (fogasót, fogasójjon) ts.i. ' boronál '. Má főszántották a fődet, nemsoká mëhetünk fogasónyi. Megj.: a boronálásra használatos eszközt boronának hívják, a boronának nincs fogas megnevezése. fuszekli fuszëkli (-t, -k, -ja) fn. ' zokni '. Ad ide ja fuszëklijajidot, mossam ki, bisztos jó büdössek má. Megj.: kiv. 17

18 galibázik (-ott, -zon) tn. i. ' akadályoz, útban van '. Mënny innej, mer csag galibázó itten, nem tudok tűlet sëmmics csinányi. gégöl (-t, -ök, -e) fn. ' a háziállatok gégéje '. Tënnap leváktom három kácsát, a ëggyiknek ojan nehezen tuttam evágnyi ja gégölit, ki tuggya mennyit veszekëttem vele. gigant (-ot, -ok, gigantya) fn. ' nagyméretű karalábé '. Tëttem a kerbe gigantot is, legaláp töp karalábé lëssz. grejföl grejfőll (grejfőt, grejfőjjön) ts.i. ' elcsór, ellop vmit '. Ot vót a százos a asztalom, bisztos a gyerëk grejfőte e. Megj.: kiv. gurgulázik (-ott, -zon) tn.i. ' öblöget a <torkát> '. Ha megmostad a fogadot, akkor gurgulázzá is utánno. gyerek gyerëk (-ët, ëk, -e) fn. ' 1.KNY; 2.fiú '. A üzlet előt nem vótak lánkák, csag gyerëkëk. gyün (gyütt, gyűjjön) tn.i. ' jön '. Hónab gyünnek a gyerëkëk köszöntenyi,köllene sütnöm is valamit. haj (-at, -ak, -a) fn. ' 1.KNY; 2.kenyérnek, gyümölcsnek a héja '. Sokann a haja nékű ëszik a kënyeret mëg a almát izs, de minek asztot leszënnyi rúla, mikor abba töb vitamim van. háradék hárodík (-ot, -ok, -ja) fn. ' aratáskor a kasza által elhagyott, kévébe nem kötött, összegereblyézett kalászok '. Összeszëttük a hárodíkot is, jó lëssz a tyúkoknak. Megj.: + harakszín (-t, harakszínyëk, harakszínnye) fn. ' az úrnapi körmenet alkalmával nyárfaágakból állított, és virágokkal díszített sátor '. Má csinájják hónapra ja harakszínyëkët, bisztos szíp lësz hónap a körmënet. Megj.: Adatközlőim szerint a harakszín megnevezés a harangszín szóból ered, mert a sátrak a haranghoz hasonlóan ovális alakúak. Népr.: Úrnapján a katolikusok körmenetet tartanak, amikor a templom körül az utcán végigviszik az oltáriszentséget. Erre az alkalomra négy sátrat állítottak. Ezeknél a pap az oltáriszentséggel megállt, és felolvasott egy evangéliumi részletet, majd a nép énekelni szokott. hasas mn. ' vemhes <az állat> '. A macskánk is fog má kölkeznyi, má igëm hasas. hátulsóház hátúsóház (-ot, -o) fn. ' a házban a hátulsó szoba '. Ot vannaka befőttek a hátúsóházbo ja tëlázsinn. Megj.: + haver havër (-t, -ok, -ja) fn. ' barát, cimbora '. A Jani a legjop havërom, jól kigyüvünk ëgymássó.megj.: közhasználatú haverkodik~haveroskodik havërkodik ~ havëroskodik (-ott, -koggyon) tn.i. ' barátkozik '. Në havëroskoggyá ja Tomiva, csak kihasznál tígëdët, igëm nagynak kíbzeli magát hegy hëgy (-et, -ek, -e) fn. ' 1.KNY; 2.tollbetét '. Kifogyott a örökíróm, kő bele vënnyi hëgyet. hegyé hëgyé nu. ' fölé '. Tedd a doboszt a szekrín hëgyé. hegyett hëgyëtt nu. ' fölött '. Ot van a montërkád a cipőtartóba ja papucsok hëgyëtt. hegyébe hëgyibe nu. ' 1.fölé; 2. fölött, vminek a tetején '. Tëdd a poharakot a szekrín hëgyibe. -- A te ruhájid a szekrín hëgyibe vannak. hentergő hëntërgő (-t, -k, -je) fn. ' a szántás után a szántóföldön lévő göröngyök törésére szolgáló henger '. Zsigárt felé má mekszántották a fődet, hónap ki is mëhetünk a hëntërgőve hëntërgőznyi. hentergőz hëntërgőz (-ött, -zön) ts.i. ' a szántóföldön lévő hantot hengerrel összetöri '. vö.: hentergő hirgál hirgáll (hirgát, hirgájjon) ts.i. ' vmit egy rakásra összegyűjt, összehúz '. Hirgád össze ja cukorborsót a asztalon, në lëgyën szerteszítt. hirinnázik (-ott, -zon) tn.i. ' hintázik '. Rígëbbenn úgy is jáddzottak, hoty főkötöttek ëty kötelet a két víginn a fáro, tëttek rá ëgy dëszkát, ara fölűtek, nos hirinnásztok rajta. Megj.: kiv. 18

19 horcsica (-t, -jo) fn. ' mustár '. Ëgyé ja szalunnáho horcsicát is mëk paradicsomot is, jobb úgy. hunnaj ~ hunné hsz. ' honnan '. Hunnaj tudot, hogy nem vótam tënnap othonn? -- Hunné van nëkije annyi píze, nem tudom. húzontrógli (-t, -k, -ja) fn. ' nadrágtartó '. Tegyé ja nadrágro húzontróglit, mer lecsúszik rúlad. Megj.: Adatközlőim szerint a húzontrógli kifejezés a német Hosentrager szóból ered. hüss (-öt) fn. ' hűvös, árnyékos hely '. Mënnyé a hüsre, në ájjá a napom, mer még eszídűsz. hüvelyk hüvek (-ët, -ëk, -je) fn. 'kukoricacső, amelyen még rajta vannak a kukoricaszemek '. Dobjá ja tyúkoknak hüvekët, rágják le rúla ja szëmët. innej ~ inné hsz. ' innen '. Innej vëttem el a könyvet. -- Látom inné azokot a házokot. ipa (-t, -k, -jo) fn. ' após '. A ipa is aszonta, hogy nem lëssz ebbű sëmmi. Megj.: + izgó (-t, -k, -ja) fn. ' parázs '. Tëgyé mék szenet a kájhábo, vam még benne izgó. kacsa kácso (kácsát, kácsák, kácsájo) fn. ' kacsa '. Jövő hétëm má fog lëhetnyi tömnyi ja kácsákot. kácso l. kacsa kakas kokas (-t, -ok, -sa) fn. ' kakas '. Nem lëssz ezëgbű ja tojásogbú csibe, hisz a tyúkokka nincsen kokas. kalangya (kalangyát, kalangyák, kalangyájo) fn. ' szénából vagy heréből öszszerakott kúp alakú rakás, boglya '. Amikor lekaszátuk a herét, csinátung belüllük ojan rakásokot, amikët kalangyánok hítunk. Megj.: + kalász kalász (-t, -ok, -szo) fn. ' 1.KNY; 2. a hüvelyes növényeken lévő tok, amelyben a szemek vannak '. Fog lëhetnyi szënnyi ja cukorborsót is má, mer má írëttek a kalászok. kalfasz (-t, -ok, -sza) fn. ' malterosláda '. Nem kő ide bëtonkeverő, a maltert mekcsinájjuk a kalfazba, nem kő útysë sok maltër. kálomista l. kálvinista kálvinista kálomista (-t, -k) fn. ' kálvinista '. Rígëbben Përëd, asz színkatolikus falu vót, it nem vótak kálomisták, Zsigárdon vagy Dijákim má vótak. Megj.: Ez a szó kálomista hangalakban már csak néhány idősebb ember beszédében figyelhető meg. karácsonyfa karácsomfa (-t, -k, -jo) fn. ' 1.KNY; 2.a fenyőfa általában '. Legszëbb a hëgyegbe, ott a erdők teli vannak karácsomfávó. káré (-t, -k, -ja) fn. ' súlyosabb tárgyak szállítására szolgáló kétkerekű eszköz; kordé '.Kéd zsák kukuricát köll evinnëd a Józsiho srótónyi. Ott a káré, rag bele abba, úty könnyebb evinnyi. kasznyi (-t, -k, -ja) fn. ' alacsony fiókos szekrény '. Ot van a ingëd összehajtogatva ja kasznyiba. vö. almárium kavics kövécs (kövecset, kövecsek, kövecse) fn. ' kavics '. Në mënnyé ara, mer ott igën sok kövécs van a útonn. keszkenyő (-t, -k, -je) fn. ' fejkendő '. A öregasszonyok má keszkenyőt szoknak hordanyi, asz paszól nëkik. kitisztul kitisztúll (kitisztút, kitisztújjon) tn.i. ' kiderül < az ég > '. Hónap má jobb idő lësz, má kesz kitisztúnyi ja ég. kóbor (-t, -ok, -ja) fn. 'a tűzhely sütője'. Megdagasztom a kalácsot, asztám maj beletëhetëd a kóborba sűnyi. Megj.: + kóbor mn. ' KNY '. A kóbor kutyákot le szokták lonnyi. kocsiszin (-t, kocsiszinyëk, kocsiszinnye) fn. 'a kocsik tárolására használt épület'. Rígëbben a kocsiszimbe vótak a kocsik. Megj.: + kóka (-t, -k, -jo) fn. ' képzeletbeli szellem, szörny, a gyerekeket ijesztgetik vele; marko- 19

20 láb '. Ha rosszákonnyi fogó, maj evisz a kóka. kokas l. kakas kolduskása kódúskáso (-kását, -kásák, -kásájo) fn.' disznóöléskor rizsből és a disznó véréből főzéssel készített kása '. Szoktunk csinányi kódúskását is, jól meksózva igën jó az. komp (-ot, -ok, -ja) fn. ' 1.KNY; 2. a kukorica vöröses színű csöve, amin a kukoricaszemek találhatók '. Mink is lemorzsótuk a kukuricát, vam valami húz zsák komp a palláson, no maj jó lësz télënn etüzenyi. kóró (-t, -k, -ja) fn. ' a kukorica száraz szára, amelyen még rajta vannak a levelek '. Má ja kórót is learattuk, e fok köllenyi tüzenyi. kóróízék kóróízík (-ët, -ëk, -je) ' levelek nélküli kukoricaszár '. Gyújcsá be ja spolhërdba kóróízíkke. Megj.: kiv. kotló l. kotlós kotlós kotló (-t, -k, -ja) fn. ' kotlós ' Lësznek kiscsibék, má űll a kotló a tojásokonn. kölkezik (-ëtt, -zën) ts.i. ' <a kutya, macska, nyúl> ellik '. Lekölkezët má jamacskánk, van níty kölke, eviszëd valamëllikët? körömház (-ot, -ok, -o) fn. ' körömágy '. Jaj, mozs be van gyulladva ja körömházom, a mutatóújjamot nemigën tudom mozgatnyi. Megj.: kiv. körte körtí (-t, -k, -je) fn. ' körte '. Má írëttek a körtík is, szëd le! körtí l. körte kőtís (-t, -ek, -se) fn. ' csíráztatott és azután ledarált gabona levét liszttel összekeverve megsütött édes ízü étel, amelyet különösen nagyböjt idején fogyasztottak '. Hát a bődbe kőtíst is ëttünk, az ojan ídëskés vót. Megj.: kiv. kövécs l. kavics kredenc krëdënc (-ët, -ëk, -e) fn. ' fából készült, konyhában használatos, poharak, tányérok tárolására alkalmazott szekrény '. Hozd ide ja poharakot, ot vannak a krëdëndzbe. kripka (-t, -k, -jo) fn. ' náthaláz, influenza '. A gyerëkëm is kripkás vót a múthétën, de má jobbam van. kukker kukkër (-t, -ok, -ja) fn. ' távcső '. Nízzé ja kukkërba, jobban látod a csillagokot. kuperta kupërta ( -t, -k, -jo) fn. ' levélboríték '. Ezëkët a papirokod bele kő tënnyi ëty kupërtábo, akkor nem szóródik szítt. lábatlan lábotlan (-t, -ok, lábotlannya) fn. ' lisztből, cukorból, tejből és élesztőből készített pite, vastagabb a palacsintánál '. Ëgyé lábotlant, mekkenyëm nëkëd lëkvárró. lajbi (-t, -k, -ja) fn. ' zakó, öltönykabát '. Vët fő ja lajbit is, mer úgy nísz ki,hogy eso lëssz. Megj.: kiv. lámpa lámpi (-t, -k, -ja) fn. ' lámpa '. Kapcsót föl a asztalonn a lámpit, hogy jobban lëhessën látnyi. lámpi l. lámpa lapított (-at, -ak, lapítottya) fn. ' összehajtogatva kisütött, sós, kelt tészta '. Ëgyé ja savanyóleveshë lapítottat is, job min kënyérre. laska (laskát, laskák, laskájo) fn. ' kockákra metélt sós krumplistészta '. A leves után ëgyé laskát. látó (-t, -k, -ja) fn. 'kereszteléskor a kismamának ajándékba vitt ruhanemű, torta, sütemény '. A Zsófinak születëd gyerëke, hónap visszük a látót, hónapután lëssz a kërësztülő. lecsesz (-ëtt, szën) ts.i. ' megszid, megdorgál '. Kidopta ja Józsi ja ablakot, maj lecseszëm őtet úty, hogy megemlëgeti. lecseszés lecseszís (-t, -ëk, -e) fn. ' dorgálás, szidás '. Nem tanúll, maj kap érte ojan lecseszíst, hogy megbánnyo még aszt is, hogy mekszületëtt. 20

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig

Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig Nemesrádó egy Zala megyei kis falu, akkor kb. 1250 lakossal. Zalaegerszegtõl 18 kmre, Keszthelytõl, Nagykanizsától 40 km-re található. Vasútállomás, posta

Részletesebben

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL

Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL Novotny Júlia Nagy Ágnes FELSŐFOKON MAGYARUL I. rész szövegek gyakorlatok nyelvtan külföldieknek ELŐSZÓ Ez a tankönyv olyan nem magyar anyanyelvű nyelvtanulóknak készült, akik felsőfokú magyar nyelvvizsgát

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI JÁTSZÓHÁZ-VEZETŐI TANFOLYAM Jeles napok a görög katolikus egyházban HOMOLYÁNÉ CSETE ZSÓFIA ILDIKÓ BUDAPEST, 2008. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 A magyarországi görög

Részletesebben

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata

Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Pusztafalu ö-ző nyelvjárásának változásvizsgálata Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Czók Anna magyar néprajz

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel

Részletesebben

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente

MEZÕSZEMERE. A tartalomból. Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente 2003, TAVASZ Szemereiekrõl szemereieknek IV. évfolyam, 1. szám megjelenik negyedévente Tavaly õsszel ledõlt a farmosi út melletti barokk szobor. Már a középkorban ábrázolták az Atyaistent szakállas férfiként,

Részletesebben

Emlékek, töredékek. 462 Élő nyelv

Emlékek, töredékek. 462 Élő nyelv 462 Élő nyelv Wrocław Warszawa Kraków (a 2. [1971] füzettől: Gdańsk); (az 5. [1993] füzettől: Energeia, Warszawa). LESCHKA, STEPHANUS 1825. Elenchus vocabulorum Europaeorum cumprimis slavicorum Magyarici

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet Szállási Sándor közgazda TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet (1935) Néprajzi Múzeum: EA 4521 Az Interneten: http://www.szallasi.hu/tiszazug/ TISZASAS NAGYKÖZSÉG SZOCIOGRÁFIÁJA A KÖZSÉG FEKVÉSE ÉS ÁTTEKINTÉSE

Részletesebben

A MAGYAR SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK

A MAGYAR SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK 2009. március KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG A MAGYAR SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK A magyarság történetének egyik kiemelkedő mozzanatára, az immár több mint l6o évvel ezelőtti eseményekre, vagyis az 1848-

Részletesebben

Tisztelt Szerkesztőség!

Tisztelt Szerkesztőség! BRAZÍLIAI LEVELEK w Egy 21 éves korában előbb csak Pacsérról Magyarországra szökött, majd négyévi ott-tartózkodás után Brazíliába vándorolt hazánkfia levelei viszontagságairól, megpróbáltatásairól, idegenben

Részletesebben

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem

DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI. Szívünkbe égett történelem DÉL-ALPOKALJA TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI Szívünkbe égett történelem BEMUTATKOZÁS Csak a múltnak megbecsülésén épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) Falvaink Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati csücskében

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Balatonberényben

A Magyar Kultúra Napja Balatonberényben A Magyar Kultúra Napja Balatonberényben A Balatonberényi Turisztikai Közhasznú Egyesület szervezésében a Magyar Kultúra Napját ünnepelte községünk január 22-én, vasárnap délután. A Himnusz eléneklésével

Részletesebben

תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5.

תשעא חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. תשע"א חודש כסלו - szám 5771. Kiszlév - XIII. évf. 5. ב"ה 2010. 11. 17. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה KÖVEK, KÉPEK,

Részletesebben

NÉPRAJZI JEGYZETEK A CSÜGÉSI MAGYAROKRÓL

NÉPRAJZI JEGYZETEK A CSÜGÉSI MAGYAROKRÓL ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK 9 IS 6. SZ. ü ZERKB8ZTI SZABÓ T. ATTILA NÉPRAJZI JEGYZETEK A CSÜGÉSI MAGYAROKRÓL ÍRTA BALOGH ÖDÖN AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET KOLOZSVÁR. 1B42 KIADÁSA í,y.,j-. iu3.i/:í,/i, lulr.i,-

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

Agghegyalja MOZAIK. Kedves Olvasók! III. évfolyam, XVI. szám 2013. szeptember Sopronkövesdről Sopronkövesdnek.

Agghegyalja MOZAIK. Kedves Olvasók! III. évfolyam, XVI. szám 2013. szeptember Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Agghegyalja MOZAIK MOZAIK III. évfolyam, XVI. szám 2013. szeptember Sopronkövesdről Sopronkövesdnek. Kedves Olvasók! Szeptember közeleg Szeptember közeleg, fújnak őszi szelek Augusztus búcsúzik, szívünk

Részletesebben

V halállal, az elmúlás kérlelhetetlen más fényben láthatjuk. Messzebbre lá- södik, mert a testi ember elkendõzi a fájtényével,

V halállal, az elmúlás kérlelhetetlen más fényben láthatjuk. Messzebbre lá- södik, mert a testi ember elkendõzi a fájtényével, AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XII. évfolyam 1. szám 2005. feltámadás hava Ablak alamiképpen dûlõre kell jutnunk a kat, fájdalmainkat, de még örömeinket is múlandó világ

Részletesebben

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások

Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások Marczell Béla: Naptár és néphagyomány, Csallóközi népszokások 1 Illusztrációk: Gálffy Irén, Dunaszerdahely Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. 2 Marczell Béla Naptár és néphagyomány Csallóközi népszokások

Részletesebben

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola Szakdolgozat Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában Kodolányi János Főiskola Készítette Nagy Attila IFO/2 1 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés (turizmus és vendéglátás helyzete, helyi 3 marketing)

Részletesebben

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja

A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja PÉNZES ISTVÁN ANYANYELVI KAVALKÁD Lilium Aurum Dunaszerdahely 2004 A Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó kft. az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülésének a tagja A könyv megjelenését

Részletesebben

mindenkinek van véleménye 1885 A Tisztelt Ház Bevezetés Jókai Anna Ima Magyarországért (részlet) Ára: 100 Ft

mindenkinek van véleménye 1885 A Tisztelt Ház Bevezetés Jókai Anna Ima Magyarországért (részlet) Ára: 100 Ft mindenkinek van véleménye 2010. április IV. évfolyam, 4. szám Közéleti Civil Hírmondó Parlamenti választások 2010 Részvételi arány Névjegyzékben Szavazóként Részvételi arány szereplôk (fô) megjelentek

Részletesebben

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/

Elıszó. Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA. Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Írta: HORVÁTH LAJOSNÉ BAÁN EMÍLIA Tudok ölelni múltat a jelenben, És akarom ölelni a jövıt /Sík Sándor/ Elıszó Három ok vezetett arra, amikor elhatároztam kis falunk krónikájának megírását. Az egyik ok,

Részletesebben

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem A magyarországi horvátok Egy kis történelem A mai Horvátország területén Augustus császár korában pannonok laktak, területüket Galíciából és a Kárpátokból jött szláv törzsek hódították meg Kr. u. 640-ben

Részletesebben