BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 23. BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Belügyi rendészeti ismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1112

2 írásbeli vizsga / május 23.

3 Fontos tudnivalók Törekedjen egyértelműségre mind a válaszok, mind a javítások esetében, ha javítani kíván, a rossznak ítélt megoldást egy vonallal húzza át! Válaszai legyenek lényegre törők, ne lépje túl a rendelkezésére álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! A feladatok megoldásakor tartsa szem előtt az alábbi javaslatokat: Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse pontosan az utasításokat! Válaszait alapos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le! A nem egyértelmű javításokat nem fogadjuk el! Eredményes munkát kívánunk! írásbeli vizsga / május 23.

4 EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK 1. Állapítsa meg, hogy a rendőrség működésének általános elvei közül az alábbi esetleírásokban melyik érvényesül, illetve melyiknek kell érvényesülnie! Válaszait a betűjelek melletti pontozott vonalra írja! A) A betörés helyszíni szemléjén a rendőrök számos olyan okiratot találtak a földön szétszórva, amelyek a pénzintézet üzletmenetével, értékpapír kereskedésével és pénztáradataival kapcsolatosak. Többet közülük további vizsgálatra le kellett foglalni, mert az elkövetőkre utaló nyomokat hordozhattak. B) A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy elfogása és előállítása során a járőrök észlelték, hogy nem messze tőlük személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Az esetről haladéktalanul tájékoztatták az ügyeleti szolgálatot. C) A közterületen szolgálatot ellátó járőrökhöz egy zaklatott hölgy lépett, aki elmondta, hogy károkozás miatt bírósági eljárást kezdeményezne a tőle nem messze álló személlyel szemben, de ő nem hajlandó megmondani az adatait. A felek igazoltatása után a rendőrök arról tájékoztatták a hölgyet, hogy a megállapított adatok kiadását a rendőrkapitányságon kérheti. D) A nyomozás elrendelésével együtt a rendőri szerv vezetője a szökésben levő gyanúsított elfogásának elősegítése érdekében a segítő személy részére előzetesen és nyilvánosan díjat tűzött ki. A. B. C. D. 4 pont 2. A rendőri intézkedésekkel kapcsolatos megállapítások mellé tegyen X-et a megfelelő oszlopba aszerint, hogy igaz vagy hamis a meghatározás! Meghatározás Igaz Hamis A feltartóztatás során a rendőr bűncselekmény elkövetése miatt 30 napra őrizetbe veszi a gyanúsítottat. Ez az idő meghosszabbítható. A fokozott ellenőrzés elrendelésére a szolgálati ág vezetője írásban adhat utasítást. Az igazoltatás célja nem más, mint a személyazonosság megállapítása. Nyomon üldözés során a rendőr a látható nyomok követésével képes elfogni a gyanúsítottat. Behatolásról akkor beszélünk, ha a helyiségbe történő belépés valamilyen akadályba ütközik, de ennek során kerülni kell az indokolatlan károkozást. 5 pont írásbeli vizsga / május 23.

5 3. Az egyes rendőri intézkedések meghatározását tartalmazó mondatokba írja be a kipontozott helyre annak az intézkedésnek a megnevezését, amelyről a meghatározás szól! - A..a rendőr azon tevékenysége, amikor feladata olyan esemény helyszínének megóvása, ahol további vizsgálat elvégzése szükséges. - A a rendőr azon szolgálati tevékenysége, amely többek között rendezvény, esemény, közterület rendjét veszélyeztető jogellenes cselekmény megelőzése, megakadályozása érdekében a rendőri szerv vezetője által meghatározott területre belépők ruházatát, csomagját átvizsgálhatja. - a rendőr az állam- és szolgálati titok valamint a szolgálati tevékenység során tudomására jutott magántitok és személyes adatok megőrzésével nyújtja. - Az alkalmazásával az intézkedés során a rendőr személyi adatot állapít meg, ellenőriz, személyt céltudatosan elszámoltat, gyanússá vált személyt kiszűr. 4 pont 4. Írja be a táblázatba a rendőri intézkedésekkel szemben támasztott alapelveket! Ezt követően olvassa el a jogszabályidézeteket, és azok számjelét írja az ahhoz illő alapelv mellé! Alapelvek Számjel I) 13. (1) A rendőr jogkörében eljárva köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a közbiztonságot, a közrendet vagy az államhatár rendjét sértő vagy veszélyeztető tényt, körülményt vagy cselekményt észlel, illetve ilyet a tudomására hoznak. írásbeli vizsga / május 23.

6 II) 13. (2) A rendőr köteles a törvény rendelkezésének megfelelően, részrehajlás nélkül intézkedni. III) 15. (1) A rendőri intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával. IV) 11. (1) A rendőr köteles a szolgálati beosztásában meghatározott feladatait a törvényes előírásoknak megfelelően teljesíteni V) (4) A rendőri intézkedés közben körültekintően kell eljárni. A rendőrnek arra kell törekednie, hogy megelőzze, hogy megtámadják, lefegyverezzék, figyelmét a szolgálati tevékenységtől elvonják, vagy lekötöttségét jogellenes cselekmény elkövetésére használják fel. VI) (5) A rendőri intézkedés eredményes befejezését szükség esetén segítség igénybevételével is biztosítani kell. VII) (2) A testi kényszer alkalmazása során a rendőr felhasználhatja az önvédelmi fogásokat is. (3) Bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában, vagy ezek meghibásodása, megrongálódása esetén más, ilyen célra megfelelő eszköz is alkalmazható, de tilos vékony fém- vagy műanyag huzalt, a jellegénél fogva sérülést okozó eszközt alkalmazni. 5. A szöveget felhasználva válaszoljon a kérdésekre! 7 pont A közbiztonság-védelmi szervezetére és annak működésére alapvetően az angol rendőri hagyományok hatottak. A rendvédelem súlypontja a települési önkormányzatokra esik, szövetségi rendőrségi törvény nincs, mint ahogy a föderáció szintjén általános hatáskörű rendőrség sem működik. Speciális egységek segítik a központi kormányt a feladatok megoldásában. A szolgálat alapelve a megelőzés. Jellemzően decentralizált struktúrájú önkormányzati rendőrségek működnek. (Belügyi rendészeti ismeretek jegyzet) Melyik állam rendvédelmi berendezkedését jellemzi a fenti idézet?.. Nevezze meg az előbb leírt államban működő rendőrségek típusait! pont írásbeli vizsga / május 23.

7 6. A táblázatban a tűzoltóság szerveit és azok jellemzőit láthatja. Párosítsa össze az egymáshoz tartozó meghatározásokat és szervezeti megnevezéseket! Írja a számokat a betűk mellé! A B C D A létrehozó székhely, települési önkormányzat intézménye, de a tűzoltási, műszaki mentési szolgáltatást több településen is köteles ellátni Olyan köztestület, amely tűzoltási és műszaki mentés céljából készenléti szolgálatot lát el. Működési területén részt vesz a lakosság tűzvédelmi felvilágításában. Jogszabály kötelezővé teheti az ilyen tűzoltóság működtetését. Jellemzően gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy hozza létre és működteti. Egyenruha viselésre jogosult. A jogszabály által meghatározott feladatokat az OKF és szervei látják el. Különösen meghatározott állami vagyon tűzvédelmét látja el, mint például az Országház. 1. Tűzoltó egyesület 2. Hivatásos állami tűzoltóság 3. Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 4. Önkéntes tűzoltóság 5. Létesítményi tűzoltóság A:. ; B:. ; C:. ; D:. ; 4 pont 7. Válassza ki a felsorolásból a mondatokba illő helyes fogalmat! Válaszait írja kipontozott vonalakra! - dózisteljesítmény, - nukleáris baleset, - elzárkózás, - sugárszennyezettség, - sugárbaleset, - kiszóródás, - rendkívüli állapot I. A nukleáris anyagok szállítása közben történt balesetből származó, vagy atomerőmű meghibásodásából eredő sugárszennyeződést eredményező történést nevezzük. írásbeli vizsga / május 23.

8 II. Az egészség, illetve környezet-károsítást okozó, radioaktivitással rendelkező, - de nem hasadóanyag - vagy a sugárzás környezetbe jutása a. III. A..során a levegőbe kerülő szennyező radioaktív gáz, füst vagy por csapadék hatására kimosódik vagy kiülepszik. Ennek eredményeképpen alakulnak ki a sugárszennyezett területek. 3 pont 8. Húzza alá a meghatározások közül a kimenekítésre vonatkozó helyes megállapítást! - A veszélyeztetett területet a lakosság a hatóságok segítségével, előre megtervezett módon, szervezetten hagyja el. A lakosok személyenként maximum 20 kg tömegű csomagot vihetnek magukkal. - A váratlanul bekövetkező katasztrófa következtében a település már károsodott vagy rövid időn belül kárterületté válik, és az ott élő embereknek mielőbb el kell hagyniuk az érintett területet saját biztonságuk érdekében. - Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása, valamint a közrend és a közbiztonság védelme érdekében megteszi az állam a szükséges intézkedéseket. 1 pont 9. Írja le a képek feletti pontozott vonalra a katasztrófák eredet szerinti elnevezése közül az oda illőt! A képek segítségével nevezze meg pontosan az egyes katasztrófákat jellegük szerint, és írja válaszait a betűjel melletti pontozott vonalakra! I.. a)..... b).. c).. írásbeli vizsga / május 23.

9 II.. d)... e). 7 pont 10. Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat, amelyek az általános törvényi tényállás szükségképpeni elemei! - motívum, - eredmény, - célzat, - szándékosság; gondatlanság, - speciális alany, - tevés; mulasztás, - ok-okozati összefüggés, - tettes; részes, - általános; különös; közvetlen jogi tárgy, - elkövetési tárgy, - passzív alany 4 pont 11. Válassza ki a felsorolásból a Büntető Törvénykönyvben meghatározott (fő)büntetéseket, majd a helyes fogalmak betűjelét írja a pontozott vonalra! Ügyeljen arra, hogy a felsorolásban oda nem illő elemek is találhatók! A) kiutasítás, B) közügyektől eltiltás, C) szabadságvesztés, D) próbára bocsátás, E) megrovás, F) közérdekű munka, G) kényszergyógykezelés, H) foglalkozástól eltiltás, I) vagyonelkobzás J) járművezetéstől eltiltás, K) kitiltás, L) elkobzás, M) pénzbüntetés.. 6 pont írásbeli vizsga / május 23.

10 12. Húzza alá a definíciókban a vastaggal szedett választási lehetőségek közül a helyes fogalmi elemeket! Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában/ a lezárult bizonyítási eljárás/ a másodfokú bíróság nem állapította meg. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról rendőrbíró /bíróság vagy ügyészség/ bíróság döntsön. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzék. E jogot korlátozni, illetőleg bárkinek szabadságát elvonni rendőrségi eljárás során és a rendőri szerv vezetője által/ csak törvényben meghatározott okból és a törvényben meghatározott eljárás/ alkotmányos rendelkezések alapján lehet. 3 pont 13. A tiszteletadásra vonatkozó állítások közül jelölje meg az igazakat az előttük szereplő betűjelek bekarikázásával! A) Tisztelgést sapkában, egyéb szolgálati fejfedőben vagy sapka nélkül a balkéz felemelésével úgy kell teljesíteni, hogy a kéz középső ujja a bal halántékot vagy a sapka ezzel azonos pontját éri. B) A tiszteletadás az alaki fegyelem, az elöljáró, feljebbvaló, alárendelt egymás iránti kölcsönös tiszteletének, megbecsülésének és udvariasságának megnyilvánulása. C) Tiszteletadást polgári ruhában fővetéssel, tisztelgéssel és főhajtással kell teljesíteni. D) Nem kell tiszteletadást teljesíteni többek között rendőri intézkedés közben és forgalomirányítás végrehajtásakor. E) Az azonos rendfokozatúak szabadon eldönthetik, hogy kívánnak-e tisztelegni egymásnak. 14. Írja le a képeken látható rendfokozatok elnevezését! 2 pont pont írásbeli vizsga / május 23.

11 15. Egészítse ki a hiányzó mozzanatok megnevezésével a kriminalisztikai azonosítás menetét! Válaszait a pontozott vonalra írja! - - Az azonosító objektumok vizsgálata - Összehasonlító minták beszerzése -. - Azonosság megállapítása vagy kizárása 2 pont írásbeli vizsga / május 23.

12 SZÖVEGES, KIFEJTENDŐ FELADATOK 16. Mutassa be a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos általános szabályokat! Válaszait példákkal is indokolja! A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 350 szó terjedelemben fogalmazza meg! A feladat megoldásának szempontjai: (Elérhető pontszám: 30 pont) - az alkotmányos értékek és kényszerítő eszközök használata lehetőségének összevetése, a látszólagos ellentmondásuk feloldása; - a hivatásbeli kötelezettség teljesítésének jogi következményei; - a kényszerítő eszközök felsorolása, az alkalmazásukra vonatkozó jogszabályok megnevezése; - az intézkedés során érvényesülő alapelvek és értelmezésük; - kényszerítő eszköz használatát kizáró okok, kivételek, alkalmazást követő teendők. írásbeli vizsga / május 23.

13 írásbeli vizsga / május 23.

14 Szempontok Elérhető pont Helyes feladatmegoldás 16 Szaknyelv alkalmazása 8 Logikus felépítés 4 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 A 16. feladat pontszáma összesen 30 Elért írásbeli vizsga / május 23.

15 17. Mutassa be átfogóan az általános törvényi tényállás rendszerét! Válaszát illusztrálja táblázat készítésével, melyben elhelyezi a tényállási elemeket! A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 350 szó terjedelemben fogalmazza meg! A feladat megoldásának szempontjai: (Elérhető pontszám: 30 pont) - az általános törvényi tényállás lényegének bemutatása, a tényállási elemek jelentősége; - a törvényi tényállások osztályozása, összefüggésük az általános törvényi tényállással; - általános törvényi tényállás elemeinek bemutatása példák általi értelmezés útján; - az általános törvényi tényállás alkalmazásának lehetősége, célja. írásbeli vizsga / május 23.

16 írásbeli vizsga / május 23.

17 Szempontok Elérhető pont Helyes feladatmegoldás 16 Szaknyelv alkalmazása 8 Logikus felépítés 4 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 A 17. feladat pontszáma összesen 30 Elért írásbeli vizsga / május 23.

18 18. Mutassa be a fegyelem fontosságát a fegyveres rendvédelmi szervek működésében! Ismertesse a fegyelmi büntetéseket, és magyarázza azok jelentését! A válasz megfogalmazása során vegye figyelembe a megadott szempontokat! Összefüggő szöveget alkosson, válaszát maximum 300 szó terjedelemben fogalmazza meg! A feladat megoldásának szempontjai: (Elérhető pontszám: 20 pont) - a fegyelem jelentősége, a fegyelem szükségességének megjelenése a rendőrségre vonatkozó normákban; - a fegyelmi eljárás kezdeményezésének lehetséges esetei; - a fegyelmi eljárás lehetséges következményei, a szankció kiszabásának akadályai; - az egyes büntetési nemek meghatározása, jogorvoslati lehetőségek. írásbeli vizsga / május 23.

19 Szempontok Elérhető pont Helyes feladatmegoldás 10 Szaknyelv alkalmazása 4 Logikus felépítés 4 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 A 18. feladat pontszáma összesen 20 Elért írásbeli vizsga / május 23.

20 maximális pontszám I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok 1. feladat 4 2. feladat 5 3. feladat 4 4. feladat 7 5. feladat 5 6. feladat 4 7. feladat 3 8. feladat 1 9. feladat feladat feladat feladat feladat feladat feladat 2 I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összesen 60 II. Szöveges, kifejtendő feladatok 16. feladat feladat feladat 20 II. Szöveges, kifejtendő feladatok összpontszáma 80 II. Szöveges, kifejtendő feladatok vizsgapontszáma a 2-vel való osztás és a szükséges kerekítés után 40 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 elért pontszám Dátum:... javító tanár I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok II. Szöveges, kifejtendő feladatok pontszáma egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám javító tanár jegyző Dátum:... Dátum:... írásbeli vizsga / május 23.

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Dr. Szelid Zoltán. Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai. A követelménymodul megnevezése: Dr. Szelid Zoltán Őr és járőrszolgálat ellátása I. A szolgálati feladatellátás szabályai A követelménymodul megnevezése: Általános őr- és járőrszolgálati feladatok A követelménymodul száma: 0731-06 A tartalomelem

Részletesebben

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE?

MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? MIT TEHET A TÖRVÉNY ÔRE? Tájékoztató füzet a rendőri intézkedésekről, kényszerítő eszközökről és a hivatalos eljárásban való bántalmazásról S z e r k e s z t e t t e dr. Gyôzô Gábor Magyar Helsinki Bizottság

Részletesebben

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot?

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? Három fő szakasza van: - Nyomozati szakasz bűncselekmény felderítés, és a bizonyítékok beszerzése.- terhelt nyomozási bíró - Vádemelés e rövid szakaszban

Részletesebben

Belügyi-rendészeti Ismeretek II.

Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Belügyi-rendészeti Ismeretek II. Készült a TAMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából Budapest 2011. SZERZŐK Dr. Pokker Zoltán (I.,

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme

Itt lesz majd a címe. Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Itt lesz majd a címe Itt pedig az alcíme Készült a TÁMOP 2. 2. 3-9/1-2009-0003. számú program keretében, az Országos Rendészeti TISZK (www.ortiszk.hu) megbízásából

Részletesebben

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki.

Tájékozódjon, hogy milyen egyéb, az alapképzéseken túli képzési formákat kínálnak a rendészeti iskolák! http://www.rtf.hu/, http://arszki. A felsőfokú tanulmányaikat végző hallgatók még tanulmányaik idején hivatásos állományba kerülnek, míg a rendészeti szakközépiskolák tanulói jogviszonyban töltik el az első iskolai éveiket, és ezek után

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK

POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK POLGÁRŐR MÓDSZERTANI FÜZETEK Országos Polgárőr Szövetség 2011 Borítóterv és tipográfia: Országos Polgárőr Szövetség Szerkesztette: dr. Horváth Jenő Kovács Noémi Zámbó Péter @ OPSZ 2011 Országos Polgárőr

Részletesebben

2012. évi CXX. törvény

2012. évi CXX. törvény - 1 - az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról 1 Az Országgyűlés kiindulva abból, hogy a közrend

Részletesebben

Szám: 105/1500- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1500- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T Szám: 105/1500- /2010.RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. 1. A szabálysértés fogalma, a szabálysértést meghatározó jogszabályok 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről* * A törvényt az Országgyűlés a 2011. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A társadalmi

Részletesebben

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK

POLGÁRŐR ALAPISMERETEK POLGÁRŐR ALAPISMERETEK Tansegédlet a polgárőr egyesületek tagjainak alapismereti képzéséhez Az Országos Polgárőr Szövetség módosított kiadványa 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. A POLGÁRŐRSÉG KIALAKULÁSA

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

T/1377. számú törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

T/1377. számú törvényjavaslat. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1377. számú törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2010. október 2010. évi törvény a Nemzeti Adó-

Részletesebben

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség!

a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! 1. Tétel a) Ismertesse, hogy mit jelent a személy- és vagyonőr kötelezettségei közül a szerződéskötési kötelezettség! Szerződéskötési kötelezettség, írásbeliség A sz emély- és vagyonvédelmi, valamint a

Részletesebben

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében

A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S A Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Nonprofit Kft. részére őrzés-védelmi feladatok ellátása tekintetében Amely létrejött egyrészről másrészről Név: Nagyerdei Kultúrpark

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31.

ORFK TÁJÉKOZTATÓ AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA. Tartalomjegyzék. ORFK Tájékoztató (OT) 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. 2010/34. szám Budapest, 2010. december 31. Szám: 34620/2010. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások 1. 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési

Részletesebben

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1680 Ft 12. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2014. december 31. Tartalom Utasítások oldal 19/2014. (XII. 12.) LÜ utasítás az ügyészség Informatikai

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA Országos Polgárőr Szövetség SZOLGÁLATI SZABÁLYZATA 2012. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2012 MÁRCIUS 23-I ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/ 6/2012. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGÉNEK ELN/6/2012.

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben