J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Csanádapáca Képviselő-testülete 13/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Csanádapáca Képviselő-testület június 30. napján tartott rendkívüli ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme. Jelen vannak: Oláh Kálmán polgármester, Szikora Pál Ferenc alpolgármester, Bohus Ferenc képviselő, Csikós Gábor képviselő, Göcző Gyula Andrásné képviselő, Kesjár Jánosné képviselő, Oláh Lajos Sándorné képviselő. Meghívottak: Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző, Baráthné Sztán Henriett a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetője, Annusné Tóth Mária, Vízmű Kft. Ügyvezető igazgatója. Napirendi pontok: Tárgy Előadó 1./ Ivóvíz minőség javító Önkormányzati Társulás Oláh Kálmán polgármester 2./ Orosházi Kistérség Társulási megállapodás Oláh Kálmán módosítása polgármester 3./ Egyebek Oláh Kálmán polgármester Oláh Kálmán: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, a megjelenteket és a meghívottakat, Baráthné Sztán Henriettet a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetőjét, továbbá Annusné Tóth Máriát a Vízmű KFt. Ügyvezető igazgatóját. Megállapítom, hogy a testületből 1 fő jelenleg külföldön tartózkodik, de a testület 6 fővel határozatképes. A meghívót mindenki megkapta, aki a napirendi pontokkal egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat. 1./ napirend: - KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodás módosítása

2 Oláh Kálmán: A Békés Megyei Vízmű Zrt-nél jártunk Megbeszéléseket folytattunk a vízátadási előszerződésekkel kapcsolatban. A Vízmű Zrt. elmondta, hogy a víz évi ára nettóban Ft/m3, természetesen a tagok olcsóbban kapják, nekik nettó 130,- Ft/m3-ben tudják szolgáltatni, de ahhoz, hogy tagok legyünk, részvényessé kell válnunk. Ezen feltételek miatt vált szükségessé a társulási szerződés módosítása. Javaslom a testületnek elfogadásra a módosítást. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 91/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásnak módosítását, az alábbiak szerint: 1. A Társulási Megállapodás preambuluma kiegészül a következő szöveggel: A Társulás az ivóvízminőség-javító program során elsősorban a Társulásban tagként résztvevő Önkormányzatok képviseletét látja el és a projekt lebonyolítójaként működik közre. A Társulás, mint önálló jogi személy, a projekt lebonyolítása során nem törekszik önálló vagyon megszerzésére, a projekttel összefüggő önerő és pályázati források közvetlenül a tag Önkormányzatok forrásait érintik és gyarapítják, a projekt során létrejövő vagyon közvetlenül a tag Önkormányzatot illeti az Önkormányzatok közötti külön megállapodás szerint. 2. A Társulási Megállapodás I.1. második francia bekezdése törlésre kerül, kivéve annak utolsó mondata, vagyis: " A társulás működésére a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni." 3. Kiegészül a Társulási Megállapodás I.4. pontja azzal, hogy: "A Társulás a benyújtandó pályázatot az együttműködő önkormányzatok nevében és képviseletében, a pályázati felhívásban megjelölt 951-es szervezeti kódszámon nyújtja be. A Társulás törvényes képviselője a jelen társulási megállapodásban foglalt keretek között jogosult nyilatkozatot tenni a tag önkormányzatok pályázata ügyében " 4. A Társulási Megállapodás VI fejezete, a Tulajdonjogi, pénzügyi megállapodás címszó alatt a következők szerint módosul: a. Törlésre kerül a Társulás vagyonára vonatkozó VI.1.1.-ban foglalt szövegezés, helyette az alábbi szöveg kerül elfogadásra: " A projekt során megvalósuló viziközművek (vagyon) - az egyes települések beruházásában megvalósuló műszakilag elkülönült rendszerek kivételével- a tag önkormányzatok közös tulajdonába kerülnek. A közös tulajdonban lévő vagyon olyan arányban illeti meg eszmei hányad szerint az egyes önkormányzatokat, ahogyan a megfizetett önerők egymáshoz aránylanak."

3 b. Törlésre kerül a VI.1.2. szövegrész, helyette az alábbi szövegezést fogadják el a felek: " A társulásban résztvevő tag önkormányzatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a meglévő, de a beruházással érintett viziközmű rendszerükhöz hozzáépüljön a projekt által megvalósítani tervezett beruházás. c. Törlésre kerül a külső pénzforrásra vonatkozó VI.2.1. rész. d. Törlésre kerül az önerőre vonatkozó VI pont, helyette a következő szövegezés kerül felvételre: "A Tag önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a projekt finanszírozásához szükséges önerőt biztosítják, egyben ennek összegyűjtésére, beszedésére felhatalmazzák a Társulást. A Tag önkormányzatok felhatalmazzák arra is a Társulást, hogy az önerőhöz igénybe vehető vagy azt kiváltó támogatások pályázása, ill. ilyen források lehívása ügyében eljárjon" e. Törlésre kerül a belföldi és nemzetközi támogatások VI.2.4. fejezet teljes egészében. 5. A Társulási Megállapodás VIII pontjának bevezető részéből törlésre kerül a Társulási Megállapodás elfogadásán és módosításán túl szövegrész, miután az ellentétes a társulásokról szóló törvény rendelkezéseivel. Ezen felül törlésre kerül ezen rész c) alpontja. 6. A Társulási Megállapodás IX. 1. és 2. alpontjában szereplő Társulásra vonatkozó hivatkozás helyébe a Tag önkormányzatok szöveg kerül. 7. Módosul a Társulási Megállapodás VIII pontja, mely szerint az Elnökség évente nem minimum 6 alkalommal, hanem évente minimum két alkalommal tart ülést. 8. A Társulási Megállapodás XI.1. pontjának első mondata utáni szövegrész törlésre kerül. 9. A Társulási Megállapodás szövegében a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal elnevezés alatt, mindenkor annak jogutód szervét kell feltüntetni. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán.polgármester - Részvényszerzés: Oláh Kálmán: Ahhoz, hogy a Békés Megyei Vízmű Zrt tagjai legyünk, részvényt kell vásárolnunk, ezért 10 db ,- Ft-os, összesen Ft értékű részvénycsomagot vásárolunk. Kérdése van-e valakinek? A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 92/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő- testülete kifejezi azon szándékát, hogy

4 a Békés Megyei Vízművek Zrt.-ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 10 db, egyenként Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény összesen Ft névértékű részvénycsomag vásárlását határozza el. A képviselő-testület felhatalmazza Oláh Kálmán polgármestert, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt. felé az önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán.polgármester -Vízátadási előszerződés: Részvényvásárlás estén a vízmennyiség m3 átlag, 30 % hígítás, és m3 a számlázás alapja. Az átadó ezt visszavonásig biztosítja. Bohus Ferenc képviselő: A tárgyalásokon nem lehetne-e megoldani az árból való lefaragást? Tárgyalásokat kellene kezdeményezni még ennek érdekében. Annusné Tóth Mária ügyvezető: Módosíthatunk, de ha beleírjuk a 30 %-ot, akkor is muszáj használnunk valamennyit. Szikora Pál képviselő: Gyula és Elek kivételével Békés Megye minden települése, városa a Vízmű Zrt-ben van. Nincs más választásunk, csak a részvény ad minimális csökkenést. Mindenképp a programban kell lenni, mert ellehetetlenítenek. Ez be lesz üzemelve. Egy tartályba keveredik a mi vizünk és az aradi víz. Lesznek mérések, a mennyiség nem kötött. Függ a vízminőségtől is, hogy megfelelő-e. Annusné Tóth Mária: Jobb a víz minősége, kevesebb keverő víz szükséges % víz elég lesz maximálisan. Bohus Ferenc képviselő: Nem vitatom el a kényszerhelyzetet, de nekünk rosszabb lesz sokkal. Oláh Kálmán polgármester. 8 napon belül ki kell fizetni a Vízmű Kft-nek, ezért mindig több lesz a kintlévőség. Aki már most sem fizet, azzal baj lesz. Bohus Ferenc képviselő: Szorítani kellene őket, hogy vállalja át a kintlévőségek behajtását a Békés Megyei Vízmű Zrt. Oláh Kálmán polgármester: Ezt nem vállalja el a Békés Megyei Vízmű Zrt. Kényszerhelyzet-

5 ben vagyunk, de talán jobb a helyzet. Nettó 350,- Ft/m3 árat beszélnek a tisztított vízről, de erre még jönnek a plusz költségek. Az új Víziközmű törvény meg fog jelenni hamarosan és most kb. 400 vízszolgáltató cég van Magyarországon. Amint megjelenik az új törvény, az akkreditálódás miatt nem maradt csak kb ilyen cég. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi - Ivóvízminőség javítása pályázat: 93/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező Csanádapáca VÍZMŰ Kft. és a Békés Megyei Vízművek Zrt. között létrejövő Vízátadási előszerződés -t elfogadja. Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester Erről értesül: VÍZMŰ Kft. Az ivóvízminőség javítására pályázat van kiírva nettó ,- Ft összeggel. A társulásba delegálható 1 személy. A támogatási önrész: ,- Ft. Csanádapáca önrésze: Önkormányzat. önrésze: Csanádapáca saját forrás: ,- Ft ,- Ft ,- Ft. Oláh Kálmán polgármester: Ha ez nem áll rendelkezésünkre, akkor más úton kell megoldani. Bohus Ferenc képviselő: Ez nettó összeg, hogy oldjuk meg? Hitelt vesz fel az Önkormányzat? Vagy mikor kell ezt befizetni? Oláh Kálmán polgármester: Ezt eldöntjük később. Ha nincs több kérdés, akkor javaslom a testületnek elfogadásra a tájékoztatást. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 94/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat

6 A Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás KEOP kódszámú pályázat benyújtása és a beruházás finanszírozása. 1. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Közép-Békési Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében ivóvízminőség-javítás, KEOP kódszámú pályázati konstrukció második fordulójára nettó Ft beruházási összeggel. 2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges döntés meghozatalára. 3. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges Ft önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. Település Önrész összesen Önerő Alap Önkormányzati (Ft) támogatás saját forrás Almáskamrás Ft Ft Ft Békés Ft Ft Ft Békéscsaba Ft Ft Ft Bélmegyer Ft Ft Ft Bucsa Ft Ft Ft Csabaszabadi Ft Ft Ft Csanádapáca Ft Ft Ft Csárdaszállás Ft Ft Ft Csorvás Ft Ft Ft Dévaványa Ft Ft Ft Doboz Ft Ft Ft Ecsegfalva Ft Ft Ft Füzesgyarmat Ft Ft Ft Gerendás Ft Ft Ft Geszt Ft Ft Ft Gyomaendrőd Ft Ft Ft Gyula-Városerdő Ft Ft Ft Kamut Ft Ft Ft Kertészsziget Ft Ft Ft Kétegyháza Ft Ft Ft Kétsoprony Ft Ft Ft Körösladány Ft Ft Ft Köröstarcsa Ft Ft Ft Körösújfalu Ft Ft Ft Kötegyán Ft Ft Ft Lőkösháza Ft Ft Ft Medgyesbodzás Ft Ft Ft Méhkerék Ft Ft Ft Mezőberény Ft Ft Ft Mezőgyán Ft Ft Ft Murony Ft Ft Ft

7 Nagykamarás Ft Ft Ft Okány Ft Ft Ft Pusztaottlaka Ft Ft Ft Sarkad Ft Ft Ft Sarkadkeresztúr Ft Ft Ft Szabadkígyós Ft Ft Ft Szeghalom Ft Ft Ft Tarhos Ft Ft Ft Telekgerendás Ft Ft Ft Újiráz Ft Ft Ft Újszalonta Ft Ft Ft Vésztő Ft Ft Ft Zsadány Ft Ft Ft Összesen Ft Ft Ft 4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt az összeget más módon fogja biztosítani. Határidő: azonnal Felelős: Oláh Kálmán polgármester 2.) napirend: Oláh Kálmán polgármester: Az Orosházi Kistérség Társulási megállapodással kapcsolatosan módosítások váltak szükségessé. Ezzel kapcsolatban döntés szükséges. A testület megkapta erről az írásos anyagot, amennyiben kérdés van ezzel kapcsolatban, arra készséggel válaszolok. Kérem, aki a módosítással egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 95/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását az alábbiak szerint módosítja: OROSHÁZI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSÁNAK TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA Az Orosházi Kistérség Önkormányzatai a február 08-án egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az alábbiak szerint módosítják: Kistérségi Iroda 4. A többcélú társulást működtető valamennyi önkormányzat képviselő-testülete vállalja, hogy a megállapodásban rögzített közszolgáltatási feladatok és a területfejlesztési feladatok ellátására egy közös szakmai munkaszervezetet működtet.

8 A szakmai munkaszervezet keretében külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint működhetnek a minisztériumoknak, illetve területi szerveiknek a kistérségben fejlesztési, szervezési, ügyfélszolgálati feladatokat ellátó hálózati munkatársai, valamint az önkormányzati területfejlesztési társulás munkatársai. A Kistérségi Iroda vezetője magasabb vezető, vezetőjét a Tanács nevezi ki, pályázat útján, határozatlan időre. Az egyéb munkáltatói jogokat a Tanács elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda alkalmazottai jogállását az évi XXXIII. Törvény szabályozza, az alkalmazottak közalkalmazottak. A kistérségi Iroda vezetője felett a munkáltatói jogokat a Társulás Elnöke gyakorolja. A Kistérségi Iroda szervezete az alábbi: Az iroda dolgozói létszáma 4 fő, az alábbi munkakörökben - irodavezető 1 fő - gazdasági vezető 1 fő - bér- és társadalombiztosítási ügyintéző 1 fő - pénzügyi ügyintéző 1 fő A Kistérségi Iroda alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az irodavezető gyakorolja. Ez alól kivétel a gazdasági vezető, akit a Társulási Tanács Elnöke nevez ki és felette ő gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Társulási Tanács döntései 1. A Társulási Tanács döntését határozat formájában hozza. 2. A határozat elfogadásához legalább annyi szavazat szükséges, amely meghaladja a jelen lévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát. 1. A jelenlevő tagok minősített többséggel hozott határozata figyelemmel a évi CVII törvény 8. (3) bekezdésében foglaltakra minősített többség: A minősített többséghez legalább a jelen lévő tagok szavazatainak 2/3-a szükséges, amely eléri a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszámának a felét. Minősített többség szükséges: a) a kistérség fejlesztését szolgáló pénzügyi hozzájárulást igénylő pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához; b) zárt ülés elrendeléséhez abban az esetben, ha a vagyonával való rendelkezés az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene c) a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és d) abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz. 4. Amennyiben a döntést igénylő kérdésben nem születik döntés, úgy a tárgyalandó ügy ismét napirendre tűzhető, illetve a döntési javaslat újratárgyalható. Amennyiben az ismételt tárgyalás során sem születik döntés (kisebbségi vagy többségi blokkolás) úgy a cél, a feladat megvalósítására a döntést támogató társult tagok, települési önkormányzatok képviselő-testületei külön megállapodást köthetnek. Felelős: Dr. Dancsó József elnök Határidő: értelem szerint

9 Egyebekben a társulási megállapodás rendelkezései változatlanok maradnak. Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Felelős: Határidő: Az okiratok aláírásáért Oláh Kálmán polgármester és Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző értelem szerint 3.) napirend: Egyebek: Baráthné Sztán Henriett Gyöngyfűzér Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető: A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása vált szükségessé, mert engedélyünk van munkarehabilitációs foglalkoztatásra is. Ezzel kapcsolatosan, ha kérdés van, akkor készséggel válaszolok. A képviselő testület 5 igen, és 1 nem szavazattal elfogadta a módosítást. A megállapodás módosítása azért is szükséges, mert az intézménybe bekerülők részére a jövedelemigazolást eddig a jegyző állította ki, most már egyéni jövedelemszámítás van, a felsőbb szervek ezt írják elő. A képviselő testület 5 igen, és 1 nem szavazattal elfogadta a módosítást. A konyhának a nyári festés-meszelés, és karbantartás miatt 2 hétre le kell állnia. Ezért az ebéd kérdés megoldására árajánlatokat kértem a környékből. 3 kedvező árajánlat érkezett. Hideg élelem megoldása a konyháról történik, a pékárú frissen lesz kihozva. Az ebédről annyit, hogy az árak bruttóban értendők. A 3 ajánlat a következő: l./ Vadász Panzió, Szabadkígyós: 610,- Ft/adag 2./ Povázsay, Békéscsaba: 550,- Ft/adag 3./ Átesó Bt. 545,- Ft/adag A 3 ajánlat közül nyilvánvalóan ésszerűnek tűnik a legolcsóbb kiválasztása. Természetesen a testület dönti el, hogy elfogadja-e az Átesó Bt. ajánlatát. Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés merül fel, arra szívesen válaszolok.

10 Bohus Ferenc képviselő: Elegendő-e a telefonos egyeztetés az árajánlat kéréseknél? Baráthné Sztán Henriett intézményvezető: Nem csak telefonon egyeztettünk, van írásos anyag, amit a képviselő testület rendelkezésére tudok bocsátani. Baráthné Sztán Henriett intézményvezető: Szeretném még tájékoztatni a testületet, hogy 20 ember jogviszonya szűnt meg a mai napon. A fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban és munka rehabilitációs foglalkoztatásban újabb 20 fő július 1-től fog dolgozni. Egy évig van pályázat még ezzel a feltételekkel. Oláh Kálmán polgármester. Ezzel kapcsolatban kíván-e valaki még szólni? A képviselő testület 6 egybehangzó igen szavazattal elfogadta a legolcsóbb árajánlatot a szociális otthon étkeztetésének megoldásával kapcsolatban. Oláh Kálmán polgármester: Érkezett egy kérelem az önkormányzathoz a vadásztársaságtól, amelyet Tóth János, 5662 Csanádapáca, szent Gellért út 108.sz lakos írt alá. A kérelemben az áll, hogy Csanádapáca község területén mezőőr munkakör betöltése végett írjon ki pályázatot az önkormányzat. Az önkormányzat alkalmazzon egy személyt a fenti munkakörben, mert nem a gazdák garázdálkodnak a faluban,hanem idegen személyek. Ezért szeretnék, ha 1 mezőőr itt szolgálatba lépne. Önkormányzatunknál, viszont a pénz a gond, mert nincs semmilyen támogatás a fenti munkakörre. A költségvetésben sincs rá pénz. Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Ezt a problémát a költségvetés tervezésénél Oláh Kálmán polgármester: A Vadásztársaság nevében Pacsika Sándor befizetett ,- Ft-ot. Ez a probléma valóban fennáll, de ha engem megbíz a testület, utánajárok és legközelebb tárgyaljuk. A gazdáknak csinálok egy fórumot és megbeszéljük. Aki ezzel egyetért, hogy jogi oldalról közelítjük meg ezt a kérdést és lesz egy fórum a gazdáknak, az kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi

11 99/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mezőőrség kezdeményezésére vonatkozóan megbízza a polgármestert a részletek utánajárására. határidő: értelem szerint felelős: Oláh Kálmán polgármester Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: A köztisztviselők részére kétszer 5 napos igazgatási szünet engedélyezését kérem, ügyelet fenntartása mellett. Az igazgatási szünet időpontjai a következők: től ig től ig. Oláh Kálmán polgármester: Aki egyért az igazgatási szünettel, az kézfelnyújtással jelezze. A képviselő testület 6 egybehangzó igen szavazattal elfogadta az igazgatási szünetet. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta az alábbi 100/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Községi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatalban a szükséges ügyelet tartása, valamint a kellő körben, helyben szokásos módon meghirdetett tájékoztatás mellett július július 29-ig, valamint augusztus 15-től augusztus 19-ig igazgatási szünet legyen elrendelve. határidő: értelem szerint felelős: Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző 6. pont:

12 Pusztaföldvár-Csanádapáca körjegyzőség alakítása. Oláh Kálmán polgármester: A körjegyzőséget nem lehet létrehozni úgy, ahogyan azt Pusztaföldvár szeretné, de Csanádapácai székhellyel létre lehet hozni. Kérdés, hozzászólás van-e ezzel kapcsolatban? Bohus Ferenc képviselő: Barátságtalan levél volt ez Pusztaföldvár részéről. Ez sértő Csanádapácára nézve, hogy ők beleavatkoznak a Csanádapácai Önkormányzat ügyeibe. A jegyzőjüknek ajánljunk fel 2 órás titkárnői állást, női ruhában. Háttérből irányítva kiviszik, amit kell. Nekünk nem szabad csak egyedül lenni, senkivel nem szabad társulni! Oláh Kálmán polgármester: Ha társulunk, akkor a székhely Csanádapáca lenne. Bohus Ferenc képviselő: Te akarod ezt megvalósítani Kálmán? A Pusztaföldváriakkal sok probléma volt. Nem járulok hozzá! Apáca ne adja fel a függetlenségét! Oláh Kálmán polgármester: A körjegyzőséget illetően a két hivatal egy, ahol nincs szakember, ott megoldanánk ezt a problémát is és anyagi előnyökkel is járna természetesen. Ez plusz normatíva is. A jegyző fizetése is feleződne. A CSA-GE-PU-val kapcsolatban, pedig Pusztaföldvárral nem volt semmi gond. Bohus Ferenc képviselő: Baranyi a háttérből ossza a lapokat. Jobb oldali ember, lesz baj az egyházi iskolával is. Azt mondom: Apáca az apácaiaké legyen! Oláh Lajosné képviselő: Van igazság abban, amit Feri mond, de összevonnak önkormányzati dolgokat a kormánynál. Ha most nem lépünk, lehet, hogy jövőre társulni kell, mert ez lesz a jövő útja. Bohus Ferenc képviselő: Vegyék el a függetlenségünket! Nem támogatom a közösködést! Szikora Pál képviselő: Akkor is létre akarja hozni Pusztaföldvár a körjegyzőséget, ha mi leszünk a főnökök?

13 Oláh Kálmán polgármester: igen. Bohus Ferenc képviselő: Pusztaföldvár kérjen elnézést Csanádapácától. Oláh Kálmán polgármester: Akkor ezt a napirendi pontot szavazásra bocsátom. Javaslom, hogy körjegyzőséget hozzunk létre Pusztaföldvárral szeptember l-től. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül hozta az alábbi 101/2011.( VI. 30.) számú Kt. határozat Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy szeptember 1. napjával Csanádapáca és Pusztaföldvár Községi Önkormányzat képviselő-testülete körjegyzőséget hoz létre. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény értelmében körjegyzőség székhelyének Csanádapáca községet megjelölve. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a körjegyzőség Társulási megállapodás részleteinek előkészítésére. Határidő: értelem szerint Felelős: Oláh Kálmán polgármester Erről értesül: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Eddig Pusztaföldvár akart lenni a székhely, ha elfogadják hogy Csanádapáca lesz a székhely, ez a jegyzői állást is érinti. Körjegyzői állást kell kiírni. Bohus Ferenc képviselő: Ti ki akarjátok itt a jegyzőt csinálni? Másképp állnak a lapok. Kálmán, indokold meg számokban, hogy ebből mennyi lesz a haszon! Mériné Kőszegi Erzsébet jegyző: Két millió Ft-ról van szó összesen.

14 Bohus Ferenc képviselő: Kálmán neked nincs üldözési bajod? Oláh Kálmán polgármester: Elnézést kérek. Bohus Ferenc képviselő: Akkor hadd kérdezzem meg én is, hogy szükségünk van-e főállású polgármesterre? Oláh Lajosné képviselő: Kérdezem én, hogy ki lett itt még kipiszkálva? Ezt már rég megtehette volna a polgármester. Bohus Ferenc képviselő: Csak azért, mert én ezt látom! Oláh Kálmán polgármester: A gyűlést ezennel berekeszti és a továbbiakban következő napirendként zárt ülést rendel el. Kmf. / Oláh Kálmán / / Mériné Kőszegi Erzsébet / polgármester jegyző A jegyzőkönyv lezárult órakor A jegyzőkönyv oldalra készült el, 2 db eredeti pldányban

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete január 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Ivóvízminőség-javító programmal BM EU Önerő Alapra pályázat benyújtása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/1 Döntéshozatal

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzata 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 3/2012. ikt. Sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 3-án, 09 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének július 26-án (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének július 26-án (kedden) órakor megtartott nyilvános üléséről 166-20//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. július 26-án (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 9/2011.

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 14-én tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 14-én tartott soron kívüli nyílt ülésén. 13/2018. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 14-én tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 18-án 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 18-án 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 18/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő testülete 19/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült: A Csanádapáca Képviselő-testület 2011. augusztus hó 19. napján tartott rendkívüli testületi ülésen. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 23/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 6-A/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén. 5/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat

Részletesebben

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

(ÁFA nélkül) Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. 2. ALMÁSKAMARÁS 3. APÁTFALVA 4. 6. BAKS 7. 8. BALOTASZÁLLÁS 9. BATTONYA 10. 11. BÉKÉSCSABA 12. 13. 14. 16. BORDÁNY 17. BUCSA 18. CSABACSŰD 20. CSANÁDALBERTI 21. CSANÁDAPÁCA 24. CSÁRDASZÁLLÁS

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 17-én tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének július 17-én tartott soron kívüli nyílt ülésén. 14/2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. július 17-én tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként megjelentek: Lebenszky Attila Kistérségi irodavezető, Szilágyiné Tóth Erzsébet Szociális Intézmény igazgató. Iktszám: 195/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Kistérségi Iroda Tárgyaló Termében 2008. augusztus 18. napján 11 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Rendkívüli Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 03-án, tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 03-án, tartott soron kívüli nyílt ülésén. 17/2018. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 03-án, tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. DECEMBER 14. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 16/2016. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL

MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL MEGÁLLAPODÁS A REGIONÁLIS VIZIKÖZMŰ VAGYON TULAJDONJOGI HELYZETÉNEK RENDEZÉSÉRŐL amely létrejött az alábbi önkormányzatok között: Almáskamarás Községi Önkormányzata [adószám: 15347251-2-04, statisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének február 17-én tartott soron kívüli ülésén. 3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-ülésének 2016. február 17-én tartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete december 12-i ülésére Tárgy: Víziközmű vagyon rendezése Sorszám: IV/12 Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén. 6/2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 29-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. JANUÁR 31-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szabó Árpádot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Szabó Árpádot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 28. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 28. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. DECEMBER 28. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 16/2017. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 18-án megtartott rendkívüli ülésről

Jegyzőkönyv. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 18-án megtartott rendkívüli ülésről Jegyzőkönyv Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 18-án megtartott rendkívüli ülésről Határozat száma: Tárgya: 84/2013 (VII.18.) Települési szilárdhulladék-gazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 20-án tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 20-án tartott soron kívüli nyílt ülésén. 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 20-án tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 15. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 25-én megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. június 21-i rendkívüli ülésére Tárgy: KÖZÉP-BÉKÉSI-TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító i Társulással kapcsolatos döntések meghozatala Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Sorszám: 1. Döntéshozatal módja: Minősített többség

Részletesebben

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT

GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT CÉGBEMUTATÓ GLOBAL REFUSE CÉGCSOPORT A kilencvenes évektől kezdve két meghatározó cég tevékenykedik Békés megyében a hulladékgazdálkodás területén. A Tappe Kft. (1993) a hulladékszállítás és gyűjtésért,

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. augusztus 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta Dr. Tarr Lajos tanácstagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyulai Kistérségi Társulás tanácskozójában (5700.Gyula, Damjanich u.6.) 2010. április 13án 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 35/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 28-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 456-20/2013.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2013. október 11-én (pénteken) 10 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről H A T Á R

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ ,

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/ , Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 200-6/2016.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 28/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testülete 2013. január 22-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 9 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. július 9. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Palsics János Pályi

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 90/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 90/2009.(X. 02.) sz. Többcélú Társulási határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700, Gyula, Damjanich u. 6. sz.), tárgyaló termében 2009. október. 02. napján 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án, tartott soron kívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28-án, tartott soron kívüli nyílt ülésén. 19/2018. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 28-án, tartott soron kívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/74-19/2016. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13.án ( szerdán ) 17.00-órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 47/2013.(VI.26.) sz. Többcélú Társulási határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült: Polgármesteri Hivatal (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) Ovális termében 2013. június 26-án 8.30 órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. 17/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 21. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 60/2014./VIII.21./ számú testületi határozat A napirendről 61/2014./VIII.21./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-24/2015. J e g y z ő k ö n y v 2015. december 14-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 47-164/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25/2017. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 22-én (péntek) délután 13 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23 i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 23 i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 9-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3/2013. (együttes, nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án tartott együttes, nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. 8/2014. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 18-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E IPOLYSZÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Ipolyszög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 27. napján megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések

1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések 4. melléklet a 15/2005. (X.7.) KT számú rendelethez 1 1. Békés megye területrendezési terve által érintett települések Almáskamarás, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, Bélmegyer,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 7.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 8.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja.

Tarhos Község Önkormányzata 4 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot elfogadja. Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 17-én megtartott soron következő

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 13/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. július 30-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (112/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JANUÁR 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 1/2015. (I. 23.) önkormányzati rendelet Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 105-11/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 13- án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Marcalgergelyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. augusztus 22. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe

Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Ügyfélszolgálati pontok szolgáltatási térképe Kirendeltség neve Címe Telefonszáma fiók ség típusa Battonyai Kirendeltség 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 06 (68) 556-090 nem nincs van igen nincs Békési kirendeltség

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ évi járási startmunka Mezőgazdasági programelem jóváhagyásáról SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. január 12. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (3780 Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 8/2013. Kishartyán Községi Önkormányzat 2013. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 31-én 16.30 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben