ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZSZOLGÁI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZSZOLGÁI"

Átírás

1 ÁLLAMIGAZGATÁS KÖZSZOLGÁI A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (Közszolgálatról készült elemzés) Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Értékelő- elemző Bizottsága 29

2 TARTALOMJEGYZÉK I. PARADIGMAVÁLTÁS A KÖZSZOLGÁLATBAN 3 1. New Public management 3 2. Paradigmaváltás a magyar közszolgálatban 5 II. A TERÜLETI KÖZSZOLGÁLAT SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA ÉS A REFORMOK Közszolgálat, közmenedzsment, személyi kör 8 2. Létszámváltozás, fluktuáció 13 3.Demográfiai adatok Nemek szerinti megoszlás Kor szerinti megoszlás Sajátos pozícióban lévő közszolgálatot ellátók szerinti megoszlás Képesítésre vonatkozó adatok Munkavédelem, munkaegészségügy Béren kívüli juttatások helyzete 3 III. AZ ÁLLOMÁNY KÖRÉBEN VÉGZETT INTERJÚ 35 Senioritás: szolgálati idő, szakmai tapasztalat 35 IV. JÖVŐKÉP HELYETT ÖSSZEFOGLALÓ 56 2

3 I. Paradigmaváltás a közszolgálatban 1. New Public management A közintézmények menedzseri szemléletű reformja - a múlt század 8-as 9-es éveitől kezdve valamilyen mértékben minden európai és modern államban tetten érhető. Az okokat azokban az átfogó gazdasági, társadalmi és politikai kihívásokban kereshetjük, amelyek ezeket az intézményeket érték. A térség dinamikus társadalmi, gazdasági és politikai változásai hatására a közigazgatás a piaci követelmények nyomása alá került. Ezek megkérdőjelezték a klasszikus Wéberi alapokon nyugvó közigazgatás fenntarthatóságát, és szükségessé tették a vezetési, irányítási folyamatok alapvető reformját. Az irányítási folyamatok arra felelnek, hogy hol helyezkedik el a döntési hatalom. Száz évvel ezelőtt a bürokratikus szervezetek kiépülésénél a teoretikus válasz a hatalommegosztás elvei szerint egyszerű volt. (Bár ez a munkamegosztási folyamat már akkor is idealisztikus volt.) A hagyományos hatalommegosztási séma a következőképpen jellemezhető: - Az állampolgárok szavazataik útján hatalommal ruházzák fel a politikusokat. - A politikusok a központi helyzetű közintézmények felső szintjén a felelős vezetésű bürokráciával együtt döntenek. - Majd ezután a hatalom maradéka hierarchikus közvetítéssel kerül a közvetlen végrehajtás szintjére. Ez a hatalom intézménystruktúrán belüli megosztásának felülről lefelé modellje. Ebben a politikusok a lehető legnagyobb hatalom megtartására törekedtek és ez érvényesült a közigazgatási szintek között is. A felsőbb szintű szervek vonakodnak attól, hogy bármely döntési kompetenciát alsóbb, végrehajtási szintre tegyenek. Ezzel a folyamattal a végrehajtást végző szervek kilátástalan helyzetbe kerülnek. A közügyek dinamikus változása a velük közvetlenül érintkező szintektől rugalmas alkalmazkodást, innovációt, és kreativitást igényel, melyeknek azok nem képesek eleget tenni, mert személyzeti előírások, költségvetési korlátok, közbeszerzési szabályok (központi elvárások) állják el útjukat. Döntési szabadság nélkül nem tehetnek mást, mint hogy ragaszkodnak a szabályokhoz, mert feletteseik ezek alapján értékelik őket. Mégis az erősödő külső - elsősorban gazdasági - nyomás hatására, a végrehajtó hatalom központi bürokráciája, és a döntéshozó politika képviselői egyaránt változást kezdtek sürgetni: A bürokrácia korlátozott (végrehajtó) döntési szerepéből igyekezett kitörni, nem utolsó sorban azért, mert a társadalom nem csak a megvalósítás fogyatékosságaiért, hanem a döntések tartalmáért is őket tette rendre felelőssé, hiszen a lakosság csak a fogyatékosságot érzékeli, 3

4 azzal pedig már egyáltalán nem törődik, hogy mi húzódik meg annak hátterében: megvalósítási vagy döntési hibák. Így alakult ki aztán az a modell, melyben a felső szintű szakképzett politikusok és szakképzett bürokraták együtt döntenek. Miközben a gazdasági versenyképesség növelése érdekében a gazdaság infrastrukturális hátterének biztosítása stratégiai fontosságú erőforrássá lett, a politikusok is sürgetni kezdték a közigazgatás reformját, mert a hiányosságok a modern demokrácia legitimációját veszélyeztetik. A demokrácia működése végső alapját képző polgároktól ugyanis nem várható el a közügyek iránti érdeklődés, lojalitás és aktív támogató részvétel, ha nem látják át az intézmények működési folyamatait, ha a döntések tőlük távol és nem az ő érdekükben születnek. Egyidejűleg megkérdőjeleződik a gyenge állam elképzelés is, mert a dinamikus változások a közügyekben csak állami beavatkozással tarthatók célirányos mederben. E nélkül a szabályozottság mellett is elszabadul a káosz. A külső gazdasági, társadalmi és politikai nyomás a közigazgatásban mindig növeli a teljesítmény színvonalát, és változtatja az adminisztratív rendszer természetét. A közigazgatás sohasem magától, hanem az igazgatott közügyek változásának hatására alakul át. Más minőségű és mennyiségű közügy más célokat tűz ki, ebből más feladatok adódnak, melyet új szervezettel, valamint a személyi állomány elé állított, új típusú követelményrendszerrel, és finanszírozással oldanak meg. A reformfolyamat, mely NEW PUBLIC MANAGEMENT (NPM) néven vált ismertté, az alapvető sajátosságok egyezősége mellett jelentős eltéréssel valósult meg az egyes országok viszonylatában. Ami közös, az a három fejlődési fokozat, mely az elmúlt 2 év reformfolyamatait jellemezte. Ezek a következők: 1. Klasszikus weberiánus pozíció és bürokrácia (kiindulás). 2. A minimalizálás, piacosítás, modernizálás hatására új közintézményi rendszer alakul, melyet háromtípusú mechanizmusegyüttes alapoz meg. Ezek a hierarchikus, piaci, és koordinatív mechanizmusok (második szakasz). 3. A teljesítmény-indikátorok szabályozó, ellenőrző, ösztönző funkciójára összpontosítanak (harmadik szakasz). Az Európai Unió nem ad kötelező előírásokat a közigazgatásra, de alapelvei már jóval a 24. évi csatlakozás előtt közismertté váltak. Közülük a legismertebbek: a decentralizáció, polgár-közeliség, szubszidiaritás, transzparencia. Mivel bennünket nem a közigazgatás egésze, csak a közszolgálat érdekel, ezért nem szükséges a NPM mozgalom teljes ismertetése, elég annak hangsúlyozása, hogy ez a rendszer a piacot tekinti ideálnak, ezért képviselői úgy vélekednek, hogy a közigazgatásnak át kellene venni a magánigazgatás módszereit. A magán és közigazgatás egymással ellentétes két imázsából egyértelműen a közigazgatásnak jut a negatív szerep. Eszerint a magánszférát a kihívás, az érdekesség, újdonság, változatosság kulcsszavaival jellemezhetjük. Ez lehetőséget ad a kreativitásra, önállóságra, tiszteli és jutalmazza a teljesítményt, lehetővé teszi a gyors kiugrást. Vele szemben a közigazgatást a biztonság, állandóság, stabilitás, kiszámíthatóság, 4

5 megbízhatóság, fegyelem jellemzi. A benne dolgozók csavarként működnek egy gépezetben, amely elutasítja a kezdeményezést, és nem értékeli az egyéni teljesítményt. Továbbá egyre általánosabbá válik az a vélemény, mely szerint, aki a magánszférában dolgozik az ( hangyaszorgalommal!) részt vesz azoknak a javaknak a termelésében, melyeket a közszféra felhasznál ( elpazarol!). A zárójelben a sokszor ki nem mondott, de sulykolt véleményeket tettük. Az új modell (a közmenedzsment) megértése úgy lehetséges, ha nem egy merőben új elméleti alapokon nyugvó koncepciót keresünk, hanem a meglévő mellé, annak ellentétét állítjuk. 1 Az új közmenedzsment hatására csökken a közszolgálati rendszerek zártsága, akár úgy, hogy csökken a közszolgálati jogviszony hatálya alá tartozó feladat-ellátók száma, akár úgy, hogy maga a jogviszony tartalma változik azáltal, hogy csökkennek a köz- és magánigazgatás személyzeti rendszerében lévő különbségek. Mindez persze problémákat is felvet, így különösen: a közszolgálatot ellátó személyi állomány átpolitizálódását, és/vagy a szakértelem csökkenését, és/vagy a korrupciót és ezeken keresztül a szolgáltatás színvonalának csökkenését, mind a mellett, hogy a feladat végső finanszírozója továbbra is az állam. 2. Paradigmaváltás a magyar közszolgálatban A 9-es rendszerváltás zászlós hajója az önkormányzati típusú, azaz decentrális közigazgatási rendszer bevezetése volt. A rendszert több - elsősorban a központi igazgatás részéről megfogalmazott - kritika érte. A széles felelősségi alapon feladatot kapott önkormányzatok felett az állam - szervi és személyi függőségek híján - gyenge hatásfokú ellenőrzési jogot gyakorolt. A központi igazgatás az érdeklődésére számot tartó ügyekben a hatásköri szabályokkal, a finanszírozással, és az általunk vizsgált, személyi állományra vonatkozó szabályozással igyekezett befolyást gyakorolni. A teljesség igénye nélkül ennek csak néhány elemét emeljük ki, mégpedig: A központi érdeklődésre számot tartó önkormányzati feladat ellátásában a nagyfokú végrehajtási szabadságot fokozatosan felváltják a végrehajtási kötelezettséget előíró hatásköri szabályok, egyre több helyben termelődő pénzeszköz kerül a központba és onnan újra elosztásra, címzett vagy céltámogatások formájában, évben a korábban egységes munkajogi szabályozás helyébe a közszolgálatról új típusú szabályozás születik. Ez külön rendezi a közhatalmat gyakorló köztisztviselők, a hatalommal nem rendelkező, közfeladatot ellátó közalkalmazottak, és az egyedi elbírálást igénylő hivatásos 1 IV fejezet II. Tábla 5

6 (fegyveres és rendvédelmi tevékenységet ellátó) alkalmazottak munkajogi helyzetét. A közmenedzsmentre vonatkozó szabályokat sok kritika éri, de elemeiben mégis alkalmas volt az akkori vezetői szubjektivitás, ezen keresztül az akkor erőre kapó s a szakmaiságot veszélyeztető politikai zsákmányrendszer túlkapásainak megakadályozására. A szabályozás, bár sokak által vitatottan, de mégis zárt rendszerű volt, mert alapvetően képesítéshez kötötte és pályázati síkra helyezte a kiválasztást. A kibúvók mellett kötött bér és karrier rendszert valósított meg. Bevezette a teljesítmény-értékelést, és új alapokra helyezte a minősítést. Végül, ugyan nem akadályozta meg, de nehezítette és ellenőrizhetővé tette az egyoldalú munkáltatói jogviszony megszüntetést. A mindenkori kormányzó erő a törvény többszöri módosításával elképzeléseinek megfelelően folyamatosan alakította bár lényegében meg nem változtatta a közszolgálat szabályait. A köztisztviselők rendszer-ismereti belső képzését kötelezővé tette (alap- és szakvizsga), melyet központilag irányítottan maga a bürokrácia végzett. Az uniós csatlakozást követő ország-fejlesztés feladatainak végrehajtását az állami munka modernizálásának jegyében, a New Public Managementnek megfelelően - minimalizált, de centralizált állami, tervezetten felügyelt önkormányzati, és piacosított, azaz magántevékenység útján kívánta megoldani a kormány. Az államháztartás a konvergencia követelményeknek is megfelelő - egyensúlyi helyzetének megalapozásához szükséges rövid, és hosszabb távú intézkedések keretében, a közfeladat-ellátás hatékony szervezeti kereteinek kialakítása érdekében a Kormány a 2118/26 (VI.3) számú, az állam hatékony működését elősegítő szervezeti változásokról, és azokat megalapozó kormányzati intézkedésekről szóló kormányhatározatot hozta. A határozat a teljes állami tevékenység rövid határidejű átszabását tűzte ki célul. Ez a teljes állami feladatellátás szervezeti kereteit érintette, de ehelyütt elsősorban a közigazgatásról teszünk említést, annál is inkább, mert a legteljesebb átalakításokra itt, azon belül is az államigazgatásban került sor. Az átszervezés a központi igazgatás átalakításával kezdődött, majd a területi- és helyi szintű közigazgatás térségesítésével (régió, kistérség) folytatódott. Az uniós csatlakozás feltételrendszere tette szükségessé a belső piacok felszabadítását a külső tőke előtt, mely a szolgáltatások engedélyezését végző eljárási rend megújítását, és elektronizálását követelte meg (Ket. módosítás, elektronikus kapcsolattartás stb.). A kormány a közmenedzsment irányítására egy országos központ létrehozását határozta el, amikor az ágazatokat a következőkre utasította: A humánerőforrás-menedzsment feladatoknak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központba (KSzK) történő átcsoportosítása tekintetében, készítsen beszámolót az átcsoportosítás helyzetéről, intézkedési tervet a további feladatokról 6

7 Valósítsák meg a humánerőforrás-menedzsment feladatok intézkedési tervnek megfelelő átcsoportosítását a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központba (KSzK). A közszolgálati jogszabályok módosítása, így különösen: a köztisztviselők kiválasztásánál alkalmazott, központilag végrehajtott versenyvizsga, a teljesítmény elvűség hangsúlyossá tétele, a szakmai tudás mellett a kompetenciák kiemelése a korábbi zárt rendszert a piaci megoldások irányába tolta, s a politikai megrendelők felé nyitotta. A nagy lendületű végrehajtást ez évre a gazdasági világválság nyomán megnyilvánult hazai gazdasági- és kormányválság lelassította, és elbizonytalanította. Látható, hogy a hazai viszonyok között a közigazgatás, s benne a személyi állomány a nyugatiakhoz hasonlóan a gazdaság, sőt egyenesen a piac erőteljes befolyása alá került, mely a közigazgatás teljes személyi állományán keresztül a régiót is érintette. A Kollégium Értékelő és Elemző Bizottsága az elmúlt két évben a reformok kapcsán - más elemzésekkel - áttekintést adott a szervezeti átalakulásokról, a hatósági- és ügyfélszolgálati tevékenységekről. Ebben az évben a személyi állomány helyzetének vizsgálatára vállalkozott. Dolgozatunk ennek jegyében született. Munkánk során országos adattárak (KÖZIGTAD, KSH, Kincstár) mellett elsősorban saját körünkből gyűjtött adatokat használtunk fel. A statisztikai adatokra alapozott megállapítások mellett fontosnak tartottuk a személyi állomány véleményének megjelenítését is, melyet széles körben (4 fő megkeresésével) készített interjú kérdések alapján mutatunk be. 7

8 II. A területi közszolgálat személyi állománya és a reformok Tanulmányunk azt mutatja be, hogy a változások (reformok) a közszolgálat ellátásában milyen új (szakmai, szervezeti szintű) környezetet teremtenek, s milyen erről az állomány (az emberek) élményanyaga. Az Értékelő - Elemző Bizottság olyan összehasonlításokat szeretett volna végezni, amely alkalmasak arra, hogy bemutassák a közszolgálatból a közmenedzsment irányába való átmenetet. Ez a 26. és 29. közötti időintervallumot érinti. A kezdő évet abból a szempontból tartjuk fontosnak, hogy ez volt az utolsó év a reformfolyamatok előtt, és ekkor nagyarányú létszámcsökkentés került végrehajtásra. A 27. évet tekintjük a szervezetet és a személyzetet érintő reform induló évének. 28. az első reform utáni teljes év. 29. pedig, a társadalmi, gazdasági válság működésre és a személyi állomány helyzetére gyakorolt hatásának szempontjából figyelemre méltó év. A közszolgálat személyi állományára vonatkozó elemzés készítése előtt mi is, mint valamennyi e témával foglalkozó - arra a következtetésre jutottunk, hogy a közszolgálat fogalmi körének néhány aspektusát tisztázni kell. Először is szükségesnek látszik az általánosan használt közszolgálat fogalomkörének meghatározása, illetve ennek az újabban előkerült közmenedzsment fogalomhoz való viszonyának tisztázása. 1. Közszolgálat, közmenedzsment, személyi kör A közszolgálat esetében gyakran beszélnek széles és szűk értelemben felfogott közszolgálatról. Széles értelemben beletartoznak mindazok, akiket az állam közvetlenül alkalmaz az állami intézményekben, közüzemekben, és az államhatalmi szervekben. Ebben a tág körben a közhatalmat gyakorló köztisztviselők mellett helyet kapnak az ilyen felhatalmazással nem rendelkező közalkalmazottak, a rendvédelmi és fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai, az igazságszolgáltatás és az ügyészség tagjai, és az egyéb bérrendszerbe (munkajog) tartozó állami alkalmazottak. Ők valamennyien közszolgálatot végeznek. Szűkebb értelemben csak a közhatalmat gyakorló köztisztviselőket soroljuk ide. A hagyományos weberiánus bürokrácia tevékenysége értendő alatta. A közmenedzsment fogalom némiképpen eltér a közszolgálattól. A közmenedzsment az üzleti megoldások alkalmazása a közfeladatok ellátásának biztosítása során. A hagyományos kormányzati feladatok egy része áthelyeződik a magán és a közhasznú szerveződések tevékenységi körébe. A megmaradó, amúgy továbbra sem csekély állami szerepek ezzel a folyamattal összhangban jelentős mértékben átalakulnak a New Public managementről korábban írtak szerint. 8

9 A Kollégium tagjai és állandó meghívottjai között köztisztviselők, közalkalmazottak, hivatásos állományba tartozók, munkavállalókat is foglalkoztató tagok vannak. A reformfolyamatok a közmenedzsment létrehozása jegyében indultak, ezért igyekszünk a széles értelemben használt fogalom mentén haladni. A kör, melyet dolgozatunkban érintünk elsősorban a Kollégium munkájában résztvevő területi államigazgatási szervek csoportja. Sajnálatos módon nincs olyan regionális nyilvántartás, amely tanulmányozásra alkalmas, megbízható adattal szolgálhatna, ezért az arányok érzékeltetése érdekében - részben a tagok segítségével, központi, és egyéb forrásból (országos adat) dolgoztunk. 1. ábra 14% 2% Közszférában dolgozók különböző csoportjainak aránya 25. évi országos adat 12% % 4% Közalkalmazott köztisztviselő igazságügyi alkalmazott fegyveres testület tagja választott tisztség 68% egyéb Az ábrán a 25. évi országos adat látható 2. Nézetünk szerint a 29. évi területi adatok nem, vagy csak elhanyagolható változást mutathatnak. Az adatok szerint a legnagyobb csoportot a különböző közszolgáltatásokat nyújtó közalkalmazottak adják (68 %). Ide tartoznak az oktatásban, a szociális- és egészségügyben dolgozók mellett például a katasztrófa védelem munkatársai is. A közszféra második legnagyobb csoportja, a jóval szerényebb méretű köztisztviselők csoportja (14%). Ennek megközelítően a felét az önkormányzatok, másik felét az államigazgatás alkalmazottai teszik ki. A következő csoport, a rendészeti és fegyveres szolgálatot ellátók közé tartoznak a rendőrök, tűzoltók, vámtisztek hivatásos állományú tagjai. Az ő munkaviszonyukra eltérő szabályok vonatkoznak, mellyel a jogalkotó, a nekik biztosított kiemelt közhatalmat és felelősséget preferálja. A többi résztvevő jelentéktelen létszámú, amely alig tesz ki 5%-ot. 2 Forrás: Gajdusek: Közszolgálat 9

10 A kollégium munkájában résztvevő (tag és meghívott) területi állami szervek által szolgáltatott adatok alapján állítottuk össze a 2. ábra adatsorát. Látható, hogy döntően állami közhatalommal felruházott köztisztviselők dolgoznak középszinten. A maradék kisebb része közalkalmazott: a KVM, az IRM és az ÖM keretében látnak el feladatot. A kicsivel nagyobb létszámú hivatásos állományba tartozók, az ÖM és az IRM keretébe tartoznak. 2. ábra Állami közszolgálatban dolgozók létszáma, közszolgálati típusonként 29. január 1. Hivatásos állományban állók 917 fő 17% Egyéb 217 fő 4% Köztisztviselő 3841 fő 69% Közalkalmazott 574 fő 1% Az egyes állomány fajtákon belül a vezető-beosztotti, illetve a különböző besorolási fokozatú csoportok tanulmányozása a következő eredményt hozta. 3. ábra 14 Állami közszolgálatban dolgozók létszáma közszolgálati típusonként 29. január 1. (fő) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Köztisztviselő Közalkalmazott Hivatásos Egyéb A legnagyobb létszámú köztisztviselőt a pénzügyi ágazat foglakoztatja, és itt van a legtöbb vezető is. A többséget kitevő középmezőny mellett, az 1

11 OKM, MEH, KHEM, NFGM és az ÖM a kis létszámú munkahelyek közé tartoznak. 3/a. ábra Köztisztviselők létszáma 29. január 1. (fő) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Vezető I. Besorolású II. Besorolású Ügykezelő, technikai alkalmazott Átlagosan 1/3-al több az I. besorolású köztisztviselő, mint a II. Az ügykezelők és technikai alkalmazottak száma az EüM, FVM, PM és az ÖM ágazaton kívül elenyésző, ezeket a feladatokat többnyire az ügyintézők végzik. 3/b. ábra 6 Hivatásos állomány tagjainak létszáma 29. január 1. (fő) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Vezető I. Besorolású II. Besorolású A hivatásos állomány esetében a II. besorolásúak jóval többen vannak, mint az I. besorolás szerintiek. 11

12 3/c. ábra Közalkalmazottak létszáma besorolás szerint 29. január 1. (fő) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM A B C D E F G H I J A területi államigazgatási szerveknél három ágazat foglakoztat közalkalmazottakat. Közülük kettő egyenruhás és egy civil szervezet. A közalkalmazottakból az IRM foglakoztat a legtöbbet, kiugróan magas a D fizetési fokozatban (szakképesítést, és középfokú végzettséget igénylő munkakör) lévők száma. A KVM alkalmazottaiból legtöbben a B és C (alap-és középfokú végzettséget igénylő) fizetési fokozatba, míg az ÖM alkalmazottak legtöbbje a D és F (közép- és felsőfokú szakképesítést igénylő) fizetési fokozatba tartozik. A közszolgálatot ellátók között sajátos helyzetben és jelentősen eltérő szabályozási környezetben vannak a fegyveres és rendvédelmi tevékenységet folytató alkalmazottak. A rájuk vonatkozó szabályok változtatása nincs napirenden, ezért helyzetüket külön tárgyaljuk. 12

13 2. Létszámváltozás, fluktuáció A területi államigazgatást érintő reform egyik nem titkolt célja, hogy kevesebb létszámmal hatékonyabb működést lehessen megvalósítani. A tapasztalatok szerint, egy működő rendszerben a változások (feladat, hatáskör, szervezet, személyi állomány, finanszírozás) gyakori következménye a létszám csökkenést követő növekedés és fluktuáció. A vizsgált időszak létszámadatai alapján, a következő állapotot találjuk: I. táblázat Ügyintézők száma (fő) Január változás iránya EÜM n.a FVM IRM KVM NFGM n.a ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Összesen Az I. táblázat összesen adatai, illetve a 3/d ábra alapján, 1% körüli létszám-növekedés tapasztalható (27-29 viszonylatában). A többlet létszámok a kormány programja szerinti kiemelt feladatot ellátó szervezeteknél találhatók, akik a szociális feszültségek enyhítésével, állami bevételek behajtásával és fejlesztési feladatok ellátásával, ilyen támogatások elosztásával kapcsolatos tevékenységet végeznek. 3/d. ábra Ügyintézők számának alakulása január 1. (fő) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM 13

14 A tendencia a vezetők számában ugyanígy követhető. Összességében a vezetők száma a vizsgált időszakban csökkent, az utolsó évben nőtt. A növekedés elsősorban a pénzügyi ágazatban történt. 3/e. ábra Vezetők számának alakulása január 1. (fő) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Szervezet-szociológiából ismeretes, hogy a szervezet több egységét érintő jelentős fluktuáció problémát okozhat a működésben és az eredményekben. Nem mindegy azonban, milyen munkatársi körből kerülnek ki a távozók. Minél összetettebb munkát végez valaki, minél "speciálisabb" ismeretei vannak, annál nehezebb az utánpótlás biztosítása. Számítások szerint egy ilyen munkatárs pótlása éves alapbérének 15-2 százalékát is kiteheti: ebben többek között benne van a termeléskiesés, a kilépési, a kiválasztási és a betanítási költség. Ezzel együtt vannak olyan időszakok, amikor nem feltétlenül rossz a fluktuáció. Ez akkor áll elő, ha jelentős és elkerülhetetlen változásokra van szükség a szervnél, kiváltképp, ha évek óta nincs mozgás, a munkatársak szemléletmódja megmerevedik. Ilyenkor, a sok éve a szervezetnél dolgozó, jól képzett szakemberek a folyamatban visszahúzó erővé válnak, az új alkalmazottak pedig új lendületet hoznak. A nagyméretű létszámcsere kevesebb kockázattal jár, hiszen az alapjaiban megújult rendszerben a helyzetismeretnek, és tapasztalatnak ugyan van értéke, de kisebb, mint a megszakítás nélküli állandó folyamatban. A következőkben azt vizsgáltuk, hogy a feladat-, hatáskör- és szervezetváltozás járt-e ilyen munkaerő-mozgással, milyen mértékben, és ez hogy érintette a szervezet működését. A 4. számú ábra a területi államigazgatási szervek összességére vonatkozó adatot tartalmaz. Ez alapján a szervezetek 2%-ban volt ugyan fluktuáció, de nem befolyásolta a működést, a másik oldalról 8% úgy érzi, hogy ez a működésüket szinte ellehetetlenítette. A többiek jelentős és közepes hatásról beszélnek nagyjából fele-fele arányban. A hatások persze lehettek pozitív és negatív irányúak is. 14

15 4. ábra Vélemény a fluktuáció szervezet működésére gyakorolt hatásáról Nem befolyásolta 8% 2% Közepesen érintette 32% Jelentős hatással volt 4% Egyes területeket ellehetetlenített A reform, kevés kivétellel, valamennyi ágazatban éreztette hatását. A kivételek között volt az igazságügyi ágazat, melyben szervezeti változásokra nem került sor. Ugyan megyei szerv maradhatott az FVM ágazat szerv csoportja is, de itt jelentős integrációkra került sor. Többen térszerkezeti és integrációs változáson mentek keresztül (EüM, NFGM, PM). A régiósítással jelentős centralizációt éltek meg a többiek. Ez nem csak szervi, hanem hatásköri és személyi változásokat is hozott. Az eseménnyel összefüggésben, a területi szervek fluktuációról számolnak be, mely hatását a tapasztalatok és a változás mértékének tükrében az 5. számú ábra mutatja. 1% 8% 6% 4% 2% 5. ábra Vélemény a fluktuáció szervezet működésére gyakorolt hatásáról % EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Nem befolyásolta Közepesen érintette Jelentős hatással volt Egyes területeket ellehetetlenített Öt ágazat, egyöntetű véleményt fogalmazott meg: NFGM, PM, SZMM, MEH, OKM. Az eltérő vélemények mögött eltérő helyzetek állnak. Voltak, akiket a változások nem érintettek. Voltak, akik jelentősen átalakultak, de vagy létszám többletet kaptak, vagy jobb státuszuk lett. Voltak olyanok is, akiknél ugyanez a változás létszám csökkenéssel, vagy státuszvesztéssel járt. A vegyes képet mutató ágazatokban az egyes szerveket ért hatások is vegyesek. A két szélsőség egyik tagja a PM ágazat, aki regionális átalakítást, és szervezeti integrációt is átélt, de ezt jelentős 15

16 létszám- és szervezetfejlesztésként élte meg, ezért a fluktuáció a működést nem befolyásolta. Vele szemben az EüM ágazat áll, ahol egyes területek ellehetetlenültek, mert a többiektől eltérő és jelentős térszerkezeti átszervezésen és létszámcsökkenésen estek át Nemek szerinti megoszlás 3.Demográfiai adatok A nemek szerinti megosztást elsősorban abból a közismert szempontból tartottuk fontosnak, hogy a nők arányának növekedése egy-egy szakmán belül soha sem a jó karrierlehetőségek jele. A férfiak szervezeten belüli csökkenő aránya egyik oldalról a munka végrehajtó típusú bürokratikus jellegének erősségére, másrészt annak presztízsére is utal 3. A vizsgálatban két időpontot hasonlítottunk össze: a reform időszak előtti utolsó évet, és a jelenlegit. Ezzel arra voltunk kíváncsiak, hogy a reform mennyire tette vonzóbbá a pályát. Az alábbiakban két diagramot készítettünk a 6. az IRM ágazaton belüli fegyveres testület létszámát nem tartalmazza, a 6/a pedig igen. 6. ábra Nemek szerinti megoszlás / Férfiak aránya a teljes létszám százalékában (január 1.) ,37 34,82 29 A 6. számú diagram a férfiak arányának változását jelzi. E szerint a vizsgált időszakban, a területi államigazgatásban a férfiak aránya több mint egyharmad. Ez az érték az időszak végére fél százalékponttal csökkent. 3 A tapasztalatok szerint, a romló presztízsű munkából a férfiak kivonulnak 16

17 6/a. ábra Nemek szerinti megoszlás / Férfiak aránya a teljes létszám százalékában (január 1.) ,61 35, A nagyszámú fegyveres testülethez tartozó hozzáadásával, a nemek aránya nem változott. 7. ábra 1 IV/2. Nemek szerinti megoszlás / Férfiak aránya a teljes létszám százalékában (január 1.) EÜM FVM IRM KVM ÖM SZMM PM MeH OKM KHEM A férfiak aránya két ágazat esetében (KHEM, KVM,) meghaladja az átlagot, és eléri az 5%-ot. A többinél alacsonyabb értéket mutat. A 29. évre bekövetkezett csekély számú csökkenés eloszlik az ágazatok között. Egyedül a KHEM, PM és az OKM esetében tapasztalható enyhe növekedés. 17

18 8. ábra Nők aránya a különféle közigazgatási pozíciókban 26. január 1. (%) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Beosztott Középvezető Felső vezető A nők a reform előtt 26. évben zömében beosztottak voltak, ha vezetői posztot kaptak az inkább (kivétel: IRM, PM, OKM, KHEM) felső vezetői volt. 8/a. ábra Nők aránya a különféle közigazgatási pozíciókban 29. január 1. (%) EÜM FVM IRM KVM NFGM ÖM PM SZMM MeH OKM KHEM Beosztott Középvezető Felső vezető 29. évben is elsősorban beosztotti feladatokat látnak el, a vezetői helyek három ágazat kivételével zömmel középvezetőivé válnak. A már említett, kormány programja szerinti stratégiai ágazatok esetében (PM, KHEM, SZMM, IRM) esetében a felső vezetők között nem kapnak helyet, egy esetben (NFGM) csak beosztotti feladatokat kapnak. A vizsgált adatok igazolják ezeknek az ágazatoknak adott időszak szerinti - kiemelt szerepét, egyben megerősítik azt a feltételezésünket, hogy egy tevékenységi kör státuszának erősségét a férfi munkaerő helyzete jól jelzi. 18

19 3.2.Kor szerinti megoszlás A magyar köztisztviselők átlagos életkora 26 évben 43 4 év volt. Ez nagyjából megegyezik a 29. évi régiós adatokkal. Sok korösszetétel vizsgálat jelzi, hogy a közép generáció hiányzik. Ez a generáció azért játszik fontos szerepet a szervezetben, mert egyesíti mindkét szélső korcsoport jó tulajdonságát (tapasztalat, és mozgékonyság, megfontoltság, döntésképesség) és nélkülözik a negatívokat. Reform értékű változásoknál, a megfontolt haladás és a stabil működés biztosítéka ennek a korosztálynak az arányos jelenléte. 9. ábra Egyes korcsoportok létszáma (fő) 29. január Más tapasztalatokkal ellentétben, a mi területi államigazgatásunkban, az aktív korosztály (3-39) létszáma nem csekély. Az Ő számuk, a létszám görbe legmagasabb pontja. Mellettük a 4-49 és 5-59 korosztály csökkenő számban a nyugdíj előtti korosztály (6-) pedig alig van jelen. Ha ezt az ideális adatsort az IRM-hez tartozó állomány nélkül készítjük el, akkor a következő képet kapjuk: 4 Országos adat. 19

20 9/a. ábra Egyes korcsoportok létszáma (fő) 29. január 1. IRM ágazat nélkül Az egyenruhás állomány kivételét a reform időszak alatt végrehajtott, egyszeri, nagyszámú alkalmazottat érintő, szolgálati nyugdíjazási esemény indokolja. Ez rendkívüli módon megfiatalította az állományt. Az ő adataik figyelmen kívül hagyásával, az un. civil közszolgálatról a következők állapíthatók meg. Az évek múlásával folyamatosan emelkedő életkor csúcsán, az 5-59 év közöttiek állnak, mint legnagyobb létszámban jelen lévő korosztály. Ez az eredmény az eddig hatályos közszolgálati rendszer zártságára utal. A zárt rendszer nem annyira a kezdőnek, mint inkább a hosszabb életpályát maga mögött tudóknak kedvez (kötött bérezési rendszer). A szakirodalom szerint problémát jelent, hogy napjainkra kevésbé jelent vonzó alternatívát a pályakezdő fiatal munkaerőnek a közszolgálat. Ráadásul csökkent az álláshelyek száma. A 9. ábra diagramja ezzel szemben a fiatalok arányos területi szintű jelenlétéről győz meg bennünket. Legfeljebb az elvándorlásuk nagyobb arányú, mint más korosztályé. Az új közmenedzsment térnyerésével, a Ktv. folyamatos módosításával, valamint a gazdasági megszorítások miatt egyre csökken az a korábbi előny, mely a közszolgálatban dolgozókat kiemelte a többi munkavállaló közül. Másrészt bizonytalanná váltak, értékében pedig gyengülőben vannak a hosszabb ideje a rendszerben dolgozók (törzsgárda) jutalmazását ellátó juttatások. Érdemes még egy pillantást vetni az ágazati alapon tagolt korösszetételre a 1. ábrán. 2

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2008. II. negyedév) Budapest, 2008. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013.

Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Az egészségügyben, gazdasági műszaki területen dolgozók foglalkoztatási adatainak felmérése 2013. Készítette az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak az

Részletesebben

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról

Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Negyedéves tájekoztató a juttatásokról Mezőgazdaság, erdészet 2010. 1. negyedév Tartalom Bevezetés Résztvevők összetétele Táblázati rész - Táblázati rész - Mezőgazdaság, erdészet 1 Táblázati rész - Mezőgazdaság,

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 22.616-3/2007-SZMM. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás

Rövid távú munkaerő-piaci előrejelzés és konjunktúra kutatás SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. II. negyedév) Budapest, 2010. október Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation

18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses. 1. Személyi költségek Personal Costs. 3. Motivációs rendszerek Motivation 18. Szállodák személyi ráfordításai Personal expenses 1 1. Személyi költségek Personal Costs 2. Munkabér Wage 3. Motivációs rendszerek Motivation 4. Személyzet kiváltási lehetőségei External labor cost

Részletesebben

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető

Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában. Jozipovics Tímea osztályvezető Karrierlehetőségek az OTP Bank Nyrt. Dél-dunántúli Régiójában Jozipovics Tímea osztályvezető Toborzás 2 KIEMELT FIGYELEM A MEGFELELŐ SZAKMAI KVALITÁSOKKAL RENDELKEZŐ JELÖLTEK FELKUTATÁSÁSRA, VEZETŐI UTÁNPÓTLÁS

Részletesebben

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek

Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek Felmérés eredményei: Expat országmenedzserek 1. Honnan érkeztek expat vezérigazgatóik és országmenedzsereik? Az expat országmenedzserek 42%-a Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik, 58%-uk

Részletesebben

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács

A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok Berki Erzsébet Hőrich Balázs: A közszféra szakszervezetei és a közalkalmazotti tanács Bár a Munkahelyi foglalkoztatási viszonyok 2010 kutatás fő terepe a versenyszféra

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2010. III. negyedév) Budapest, 2011. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA?

TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? TISZTESSÉGES BÉREK A TÁRSADALOM, A GAZDASÁG FELEMELKEDÉSÉNEK AKADÁLYA, VAGY MOTORJA? MINŐSÉGI KÖZSZFÉRA MINŐSÉGI BÉREK Boros Péterné, főtitkár Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati

Részletesebben

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 20 1002 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2006. II. negyedév) Budapest, 2006. augusztus Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló TARTALOM Módszertan

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban

Optimista a magánszféra az egészségügyi ellátásban Optimista a magánszféra az egészségügyi ban Egészségügyi szolgáltatással Magyarországon több, mint tízezer vállalkozás foglalkozik. A cégek jegyzett tőkéje meghaladja a 12 milliárd forintot, a saját tőke

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

Szállodák személyi ráfordításai

Szállodák személyi ráfordításai Szállodák személyi ráfordításai 1 Személyi ráfordítások 1. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő 5. Személyi ráfordítás mutatószámai

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A természettudomány képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által készített, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot

11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot 11.3. A készségek és a munkával kapcsolatos egészségi állapot Egy, a munkához kapcsolódó egészségi állapot változó ugyancsak bevezetésre került a látens osztályozási elemzés (Latent Class Analysis) használata

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január

ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL. (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január ÉVKÖZI MINTA AZ EGÉSZSÉGÜGYI BÉR- ÉS LÉTSZÁMSTATISZTIKÁBÓL (2009. III. negyedév) Budapest, 2010. január Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Vezetői összefoglaló Módszertan Táblázatok:

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 II. negyedév Budapest, 2004. október vállalkozások változatlan pesszimizmus A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója

Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója Lövői Közös Önkormányzati Hivatal 2013. év beszámolója A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal a helyi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Az ellátandó

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2005 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/05 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel

3. Motivációs rendszerek. 4. Személyzet kiváltási lehetőségei. Személyi jellegű ráfordítás nagysága 1.1.Létszám nagyság és összetétel .19. Szállodák személyi ráfordításai Személyi költségek 1.Személyi ráfordítások Költségek költsége 2. Munkabér Bérköltség 3. Motivációs rendszerek Motiválás 4. Személyzet kiváltási lehetőségei Külső munkaerő.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. szociális ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika szociális ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából

Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából Évközi minta az egészségügyi bér- és létszámstatisztikából 2013. I. negyedév Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság Budapest,

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,

Előterjesztés. Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Előterjesztés Kunágota Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Almáskamarás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2014. április hónapban tartandó együttes ülésére Tárgy: Beszámoló a Kunágotai Közös

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS FEJLESZTÉSE TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A MUNKAKÉPESSÉG MEGŐRZÉSE ÉS Előadó: dr. Kudász Ferenc Szakorvos Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Részletesebben

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ

INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ INDIKÁTOR MÉRÉSI ÉS CÉLÉRTÉK SZÁMÍTÁSI ÚTMUTATÓ A A régiós civil szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése KULCSINDIKÁTORAIHOZ A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek

Munkahely, megélhetőségi tervek Munkahely, megélhetőségi tervek Tartalom Szerbia/Vajdaság munkaerő-piaca A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos meglátásai empirikus kutatás A magyar fiatalok

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III. 18.) Önkormányzati rendelete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag)

A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN. (munkaanyag) SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM A KÖZSZOLGÁLATI SZERZŐDÉSES FOGLALKOZATATÁS BEVEZETÉSÉRŐL A KÖZSZFÉRÁBAN (munkaanyag) Budapest, 2006. november hó 1 A személyi hatály meghatározása a közszolgálatban

Részletesebben

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor

Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor Korrupció a pénzügyi szektorban (?) Kutatási időszak: 2012. október-december Kovács Gábor A PÁLYÁZAT A NEMZETI EGYÜTTMŐKÜDÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL JÖTT LÉTRE. Kiindulási alapelvek és résztvevők Kezdő kutatóként

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer

Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei. Iránytű Közéleti Barométer Az Iránytű Intézet júniusi közvélemény-kutatásának eredményei Iránytű Közéleti Barométer Kutatásunk 2000 fős reprezentatív mintára épül. A feldolgozott adatok a megyei és fővárosi nem- és korösszetétel,

Részletesebben