egy európai összefogás Keretében Kidolgozott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "egy európai összefogás Keretében Kidolgozott"

Átírás

1 egy európai összefogás Keretében Kidolgozott Képzési program tapasztalatai Dr. Sivák József ariadne oktatás a tudástranszfer érdekében 1 AzEULeonardodaVinciTransferofInnovationprogramjakeretébenafranciaESCEM (Ecole Superieure de Commerce et de Management) 2010-ben sikerrel pályázott egy, a szociálisgazdaságbantevékenykedőmenedzserekszámáraszolgálóképzésiprogramkidolgozására. A képzési anyag elkészítésére egy nemzetközi konzorcium jött létre, és a programmagaazariadnenevetkapta. 2 Aprogramcéljaazvolt,hogyaképzésiprogramalehetőlegnagyobbmértékigépítsenarésztvevőországokeddigitapasztalataira,illetveazeurópaijógyakorlatokra. Aprogramszorosankapcsolódikazokhozazeurópaitörekvésekhez,amelyekaterületikohézióésatársadalmiproblémákújszerűmegoldásaérdekébenközéppontbaállítottákaszociálisgazdaságésaszociálisinnovációkérdéseit(munkahelyteremtés,társadalmibefogadás,szociálisellátás,területikohézióstb.).AzEurópaiBizottság2011-benelfogadottegységespiacitörvényeaszociálisgazdaságotésaszociálisvállalkozásokataz újnövekedésitényezőkközöttvesziszámításbamintalehetségestizenkéttényezőegyikét.ebbőlkövetkezőenisegyrefontosabbáválik,hogyaszociálisgazdaságsokszínű,országonkéntkülönbözőmegközelítéseitazeddiginéljobbanmegismerjük. Ez nem jelenti a fogalom egységesítését, vagy közelítését, hanem sokkal inkább a szociálisgazdaságlényegénekmegértését.haugyanisaszociálisgazdaságjövőbenifelértékelődő szerepéből indulunk ki, akkor érthetővé válik, hogy mennyire fontos a dön- 83

2 téshozókjövőgenerációinakoktatásaésképzése,akülönbözőkutatásitémákelindítása. AzelmúltéveksoránEurópábanaszociálisgazdasággalösszefüggésbennagytapasztalatianyaghalmozódottfölmindaziskolairendszerűképzésben,mindacélzotttréningek tekintetében. Érthető, hogy ezek alapján felvetődik annak igénye, hogy ezt az európai know-how-taközöscélokérdekébenminéljobbanhasznosítsuk.azariadneprogram ebbeazeurópaitrendbeilleszkedik. a szociális gazdaság definíciójával kapcsolatos megfontolások a képzés szempontjából Aprojektindulásakorakonzorciumbanrésztvevőszakértőkisszembetaláltákmagukatamárismertterminológiaiproblémával,hogyanisdefiniáljukaszociálisgazdaságfogalmát.Hacsupánakonzorciumbanrésztvevőországokeltérőtapasztalataitéshagyományaittekintjük,akkormárisérthető,hogyavéleményekmeglehetőseneltérőekvoltak afogalomlehatárolásátilletően. Nemfeladataennekacikknekaterminológiaivitafelelevenítése,csupánaprogram kontextusábanmutatjukbeaszociálisgazdaságrakialakítottmunkadefiníciót. 3 Amunkadefinícióaszociálisgazdaságlegszélesebbértelmezésétpróbáltamegadniazzalacéllal, hogyezenbelülazegyesországokérvényesítenitudjákazországukrajellemzőspecifikumokat. Ennek megfelelően a szociális gazdaságon a harmadik szektort értettük, amelylényegébenmegkülönböztethetőamagánszektortól,illetveahagyományosközszektortól. Aszociálisgazdaságfőképpenazegyesületeket,szövetkezeteket,alapítványokat,kölcsönössegélyezésitársaságokatöleliát.Atevékenységimegközelítésbenaszociálisgazdaságba sorolhatjuk a fenti szervezeti formák által nyújtott gazdasági tevékenységeket (termékekelőállításátésszolgáltatásokat). Ez a megközelítés lényegében összhangban van az EU legújabb dokumentumaiban használatosmegközelítéssel. 4 Ennekértelmébenaszociálisvállalkozásokaszociálisgazdaságfontosszereplői.BárazEUlegújabbdokumentumaszociálisvállalkozásokrólbeszél, detartalmimegközelítésbenaszociálisgazdaságelemeireutal,amikorkimondja,hogy: a vállalkozás célja közérdekű társadalmi, vagy szociális cél szolgálata magas szintű szociálisinnovációbanmegnyilvánulótevékenységalapján; nyereségételsősorbanaszociáliscélérdekébenforgatjákvissza(explicitcélaközösségiszolgáltatás,acélállampolgári,vagycivilszerveződéskezdeményezésévelfogalmazódikmeg); felépítésében érvényesül a demokratikus részvétel, döntéshozatal és tulajdonlás (nagyfokúszervezetiautonómia,adöntéshozatalnematulajdoniarányokszerinttörténik,adöntésrésztvevőiegybenatevékenységetvégzők). Aterminológiaivitatermészetesenmégmostsemzárultle,mertalegkülönbözőbb dokumentumokbanmaiskeveredika socialbusiness,a socialenterprise ésa social entrepreneurship használata.aszociálisvállalat(socialenterprise)megjelöléskb.15éve elfogadottvolteurópában.aszociálisvállalkozás(socialentrepreneurship)inkábbazan- 84 Civil Szemle 2013/1.

3 golszász kontextusban használatos, míg a social business úgy tekinthető, mint egy olyan piaci szereplő, amelynek célja alapvetően szociális jellegű szolgáltatás, és amely többnyirerészvénytársaságiformábanműködik. 5 Ebbőlanempontosfogalomhasználatbóladódikazaprobléma,hogyazEUhivatkozottdokumentumánaksocialbusiness-re utaló címe leszűkítő lehet abban az értelemben, hogy az európai gyakorlat a szociális gazdaságbabeleértiasocialenterprise 6 mellettaszövetkezeteket,azegyesületeketés egyébszervezetiformákat,amelyeknekalapvetőcéljaiközöttszerepelajólétiszolgáltatásoknyújtásapéldáulvállalkozásialapon. Mindezeket a dilemmákat annak alátámasztására jegyeztem meg, hogy érzékeltetni tudjam,hogyaképzésiprogramszempontjábólelegendővoltegyetértésrejutniaszociálisgazdaságnakegyviszonylagtágfogalmában,amelyatovábbiakbanrugalmasanértelmezhetőazegyesországokszempontjából. a menedzserek képzését szolgáló pilot program tartalma és módszertana az európai tapasztalatok adaptálásával A programban kidolgozott képzési csomag lényegében egy olyan általános képzési keretkialakításátcéloztamegaszociálisgazdaságbármelyszegmensébendolgozómenedzserekszámára,amelysajátosfelépítésealapjántartalmazmindenországbanalkalmazhatóelemeketéskellőenrugalmasahelyisajátosságokbeépítésére. A továbbiakban röviden vázoljuk a végső képzési anyag kidolgozásához vezető út legfontosabbfázisait.ezekafázisokaz1.ábránláthatók. Természetesen a cikk terjedelmi korlátai miatt sem lehet az egyes fázisok minden részletérekitérni,ezértatovábbiakbancsakazokkalalegfontosabbmódszertaniéstartalmikérdésekkelfoglalkozom,amelyekennekaprojektnekazújszerűségétadtákésaz európaiismeretekhazaiadaptációjáttettéklehetővéatudástranszferútján. AzegészprojektszempontjábólnagyjelentőségevoltazI. Fázisbankidolgozottáltalánosmodellkeretnek.EbbenaszakaszbanazEURICSEmunkatársaiasajátésazismert európai tapasztalatok alapján összefoglalták, hogy melyek azok a szempontok, amiket egymenedzserekképzésétszolgálóképzésianyagösszeállításánálmérlegelni,elemezni, figyelembevenniszükséges.összesennyolcilyenszempontotazonosítottak.ezekazért érdekesekaképzésianyagokatkidolgozókszámára,mertvéleményemszerintegyáltalános metodikaként alkalmazhatók. A mérlegelésre javasolt szempontok a konzorcium általismegerősítve akövetkezőkvoltak: 1.Mi a képzési program környezete, azaz milyen hasonló képzésekhez kapcsolódik, ehhezképestmikasajátosságok? 2. Milyenoktatógárdaállrendelkezésreaziskolaiképzésből,illetveagyakorlatiszakemberekrészéről? 3. Aképzésselmegcélzotthallgatóságpontosazonosítása.Ittmenedzserekrőlvanszó általában,dekérdés,hogypéldáulmilyenszintentevékenykedőmenedzserek,milyen szervezetiformátképviselőmenedzserekstb.? 85

4 1.ábra.Aképzésianyagkidolgozásánakfázisai I. Fázis A képzési anyag kialakításánál figyelembeveendô szempontok kidolgozása, és egy általános keretmodellnek a konzorcium által történô elfogadása II. Fázis A magyar pilot modell elemeinek konkretizálása az általános modellkeret alapján III. Fázis A magyar modell egyeztetése mind a konzorciumi tagokkal, mind a hazai szakértôi csoportokkal, majd a konkrét képzési anyag jóváhagyása a konzorcium által IV. Fázis A kidolgozott képzési anyag tesztelése próbaképzésen magyar résztvevôk közremıködésével 4.Hogyanlehetanemzetisajátosságokatfigyelembevenniaképzésiszükségletkialakításánál? 5. Aképzésenagyakorlatbanlehetségesésszükségesmenedzserikompetenciákközül melyekkiemeléseésazoktatásfókuszábaállításaindokolt? 6. Melyekaképzéseurópaidimenziói,hogyanágyazódikbeegyeurópaikontextusba? 7.Milyenlegyenaképzésgyakorlatimegvalósításánakidőbeliszervezése?(Pl.hánynaposlegyen,egymásutáninapokon,vagyegy-egynapidőbenszéthúzvastb.) 8. Aképzéssoránalkalmazottoktatásimódszerek(előadás,interaktívbeszélgetés,csoportmunkastb.). Afelsoroltszempontokjólszemléltetik,hogyaképzésianyagkidolgozásánálkétkérdéskört kell alaposan meggondolni: mi legyen a képzés fókusza, illetve hogyan, milyen 86 Civil Szemle 2013/1.

5 módszerekkel oktassunk? Az alábbiakban a fenti szempontok közül e két kérdéskört szemelőtttartvaa4.,5.és6.,illetvea7.és8.pontotnézzükmegrészletesenis. mit oktassunk? (4., 5. és 6. szempont) Amenedzserikompetenciákáltalánosmodelljétaliège-iegyetemszakértőidolgoztákkiazeurópaitapasztalatokalapján.Azún.kompetenciamodellstrukturáltanfoglalta összeakompetenciákat.összesenhatfőkompetenciátazonosítottésazegyeskompetenciákhoz tartozóan összefoglalta, milyen ismeretekre van szükség a kompetenciának való megfeleléshez, ehhez milyen képességek szükségesek és milyen viselkedési szabályokszerintkellamenedzseritevékenységetvégezni.az1.táblázatbanarészleteskompetenciamodelllényegénekmegértéséhezcsupánpéldaszerűenpróbáljukmegszemléltetniamodellfelépítését. Amagyarképzésiigényeket,aleginkábboktatandókompetenciákategyújszerűeljáráskeretébenalakítottukki.AfelmérésmetodikájátazEURICSEmunkatársaidolgoztákki. Az általuk összeállított térkép (Country Specificities Chart) volt a vezérfonal ahhoz, hogyafigyelemközéppontjábakerüljenekalényegesnemzetisajátosságok.asajátosságokatháromkérdéscsoportszerintlehetettáttekinthetővétenni: azelsőkérdéskörbetartozottannakfelmérése,hogymiaszociálisgazdaságraelfogadott definíció,melyekalegfontosabbjogiszabályokésmitmutataszociálisgazdaságtörténete; a második kérdéskör a szociális gazdaság beágyazottságát mérte föl: milyen kapcsolat van a közszektorral, léteznek-e hálózatok, milyenek a piaci kapcsolódások (munkaerőpiac,pénzügyipiac); aharmadikkérdésköraszociálisgazdaságjövőjétpróbáltamegbecsülni:melyekakialakultszervezetekfenntarthatóságánakfeltételei,innovációsképességei. Eztagondolkodásikeretetmegtartvaaspeciálisképzésiigényekáltalánosfelmérésérehárommódszertalkalmaztunk: fókuszcsoportosmegbeszélések; képzéselőttifelmérésaleendőrésztvevőkkörében; kérdőívesfelmérésacivilszervezetekkörében. Ezen belül a próbaképzésen résztvevők konkrét elvárásait két körben igyekeztünk összegyűjteni.egyrésztmárajelentkezésilaponérdeklődtünkelvárásaikról,ill.akonkrét kérdéseikrőlatréningkapcsán,másrésztaképzéskezdeténalkalmazottfelmérés,illetve atutoráltalvezetettgyakorlatformájában. A jelentkezők egyik része alapvetően a szociális gazdaság rendszerét, lehetőségeit szerettevolnamegismerni.többenaztfogalmaztákmeg,hogyazeddigitudásukrendszerezésemiattjelentkeztekaképzésre,sokanközülükolyanokis,akikmárhosszúévek ótaezenaterületentevékenykednek. 87

6 1.táblázat.Akompetenciamodellfelépítése Kompetencia Ismeretek Képességek Viselkedésiszabályok Stratégiaalkotás aszervezet működésiterülete acélokpontos azonosítása ajövőbeniigények megértése apiacilehetőségek azonosítása következetesség innováció alkalmazkodóképesség acélokközötti prioritások, feszültségek aküldetés konkretizálása Abelsőirányítási rendszerismerete döntéshozó szervekfeladatai jogiformák ismerete aszervezetnek megfelelőirányítási rendszermegértése adöntéshozókkalvaló kapcsolattartás őszinteség diplomácia teljesítménymutatók megfogalmazása Külsőérdekeltek bevonása akülsőérdekeltek sokszínűségének ismerete hálózatépítés azérdekeltek azonosítása együttműködés aszervezetekkel, hálózatokkal rugalmasság tudatosságnövelése aszervezetérdekeinek képviselete Humánfeltételek megteremtése személyiállomány kialakítása önkéntesekbevonása motiváció megértés vezetővéválás együttműködésikészség fejlesztése Pénzügyifeltételek megteremtése bevételiforrások (kormányzat, adománystb.) támogatási csatornák üzletiterv pénzügyimix összeállítása kockázatkezelés kreativitás Aszociálisgazdaság lényegénekmegértése fogalmak, történetismerete jogszabályok, szervezetiformák ismerete versenytársakfelmérése avállalkozás elhelyezéseakülönböző kontextusokban (állam,piacstb.) kritikusgondolkodás önérvényesítés tudatosságnövelése Arésztvevőkelvárásaiközöttakövetkezőtételekszerepeltek:mindazelméleti,mind a gyakorlati tudás, naprakész és a gyakorlatban is jól hasznosítható ismeret, tapasztalat megszerzése,újkészségekéskompetenciákelsajátítása,ahazaiésakülföldijógyakorlatokmegismerése. 88 Civil Szemle 2013/1.

7 Azáltalunkafókuszcsoportoskutatásalapjániskiemeltnektartottüzletikompetenciák erőteljesenjelentekmegavárakozásokközött.sokanjelezték,hogyfontosszámukraaforrásszerzésilehetőségekmegismerése,atámogatásirendszer,azújabbanyagiforrásokbevonásárólgyakorlatiismeretekszerzése. Azelvárásokközöttszerepeltekazújszociálisvállalkozás,szövetkezetlétrehozásának lehetőségei,avállalkozásalapításveszélyeinekmegismeréseésafenntarthatóságbiztosításafeltételeinek,aszociálisgazdaságjogi,működésimechanizmusánakmegismerése. Afentalkalmazottmódszertanalapjánazonosítottmagyarképzésiigényeklegfontosabbelemeiazalábbiakbanfoglalhatókössze: naprakész,használhatóelméletiismeretekmegszerzése,rendszerezése,elsősorbana gyakorlatias tudás és új szemléletmód, valamint a hazai és külföldi jó gyakorlatok megismerésekerültelőtérbeafelméréseksorán; akompetenciákatilletőenegyfelőlastratégaalkotási,menedzseriésazüzleti(vállalkozói, gazdasági-pénzügyi elemző) készségek, másrészt a közösségformálásra, az együttműködésre,akommunikációrairányulókompetenciákfejlesztésekapottnagy figyelmet; a képzésen való részvétel szempontjából motiváló tényezők voltak: új típusú tudás megszerzéseaszociálisgazdasággalkapcsolatban,jógyakorlatokátvétele,adaptálása, átültetése a jelenlegi munkaterületre, a már működő szervezet fenntarthatóságának biztosítása,újszociálisvállalkozásalapítása. Az európai dimenzió érvényesítése nem jelentett különösebb nehézséget, mivel az EUlegutóbbelfogadottirányelveijóalapotadtakannakalátámasztására,hogyaközösen kialakítottképzésimodellhasznosítjaalegjobbeurópaitapasztalatokat.apróbaképzés résztvevőirészbenakonzorciumotképviselőországokképviselőinekelőadásaiból,részbenalegjobbgyakorlatokhazaiszakértőkáltaltörténőbemutatásaútjánközvetlenülis érezhették a program egyedülálló nemzetközi kontextusát. Az európai dimenzió másik megközelítése lehet az, hogy a magyar pilot program alkalmas lehet a képzési anyag más közép-kelet-európai országokban való elterjesztésére az ott alkalmazandó specifikusvonásokbeillesztéseután. hogyan oktassunk? (7. és 8. szempont) Manapságmárakülönbözőképzésiformáknálkialakultazoktatásimódszerekolyan szélestárháza,amelyekbőlmeglehettalálniakonkrétcélnaklegjobbanmegfelelőeszközöket. Ebben az esetben is áttekintettük a más országok hasonló képzéseinél alkalmazottmódszereketésazokatpróbáltukösszehangolniahelyiigényekkel. Az első kérdés az volt, milyen időtartamú és időbeli tagolású legyen a képzés. Viszonylaggyorsanegyezségrelehetettjutniabban,hogyegyrövidtávúkoncentráltképzésfelelnemegleginkábbazigényeknek.Ígyalakultkiaháromnaposképzésgondolata. Aképzésmodulárisfelépítéselehetőségetadottarra,hogydélelőttönkéntáltalábanaz elméletijellegűelőadásokésahozzájukkapcsolódóinteraktívfoglalkozások,délutánpe- 89

8 diginkábbacsoportosfoglalkozások,esettanulmányoklegyenekafókuszban.természetesenittismegkellettküzdeniazzalagyakranfelmerülődilemmával,hogykellőidőálljonrendelkezésreegy-egyfeladatmegvitatásáraésugyanakkorlehetőlegminéltöbbérdemikérdéskerüljönbeleatematikába. Ebbenaképzésicsomagbanazelőadásokmellettnagyonhangsúlyosszerepjutottaz interaktívmegbeszéléseknek,acsoportmunkának.azinteraktivitásmindazelőadások, mindazesettanulmányokbemutatásasoránnagyonfontosvolt.különmódszertaniérdekességként említhető meg az, hogy a hallgatók előzetesen kidolgozandó feladatot kaptak,amelyekkiértékelésecsoportmunkábantörtént. a próbaképzés 7 Azelôzôkétpontbanelvégzettmunkasoránkialakultmodulárisanfelépítettképzési programösszefoglalásátazalábbitáblázatmutatja 2.táblázat.Amodulárisanfelépítettképzésprogramja 1.nap:aszociálisgazdaság definíciója,szerepe,jellemzői 2.nap:amenedzserek kompetenciáiaszociális gazdaságban 3.nap:aszociálisgazdaság várhatófejlődésitrendjei Délelőtt:általánoskérdéseket tárgyalómodulok 1.MODUL Aszociálisgazdaság Európában.Jogiszabályozás Magyarországon 3.MODUL Üzletikompetenciák forrásteremtés 5.MODUL Aszociálisgazdaságjövője azeu-banésmagyarországon Délután:arésztvevőkspeciális igényeihezigazodómodulok 2.MODUL Stakeholderelemzés, esettanulmányok 4.MODUL Üzletikompetenciák esettanulmányok 6.MODUL Közösségfejlesztés,helyi vállalkozásokmegtekintése Természetesenazegyesmodulokonbelülazoktatásimódszereknekmegfelelőenjelenvoltakazelőadások,interaktívbeszélgetések,csoportmunka. Arésztvevőkdemográfiaiösszetételeviszonylagjólreprezentáltaahazaiszociálisgazdaságszervezeteit 8.Anőkésaférfiakarányaarésztvevőkközöttkörülbelül60-40százalékvolt,korszerint23-tól64éveskorigtalálhattunkhallgatókat,detöbbségében35és 50évközöttiekvettekrésztaképzésen.TerületilegMagyarországszintevalamennyirégiójaképviseltetvevolt,azországmindenrészébőlvoltakjelentkezők.Arésztvevőktöbbsége felsőfokú végzettséggel rendelkezett(közgazdasági, jogi, szociológiai vagy bölcsész területen),jelenlegimunkakörébenalegtöbbjükfőállásbanvagymellékállásbanaszociális gazdaságban tevékenykedő szervezetnél dolgozott, körülbelül fele-fele arányban a menedzsmentelsővagymásodikszámúvezetőjekéntvagyaszakmaimunkairányítójaként. A jelentkezők mintegy egyharmada az interneten keresztül találkozott a tréningre szólófelhívással,közelfelekollégátólvagymunkáltatótólszerzetttudomástatréningről, 90 Civil Szemle 2013/1.

9 detöbbenvoltakakorábbikérdőíves,ill.fókuszcsoportosmegbeszélésekrésztvevőiközülis.ajelentkezőkközelfelevettrésztkorábbanhasonló,aszociálisgazdasággalösszefüggőképzésiprogramon. Aképzésimmanensrészétképezteegyértékelésirendszeris,amelyetabritkonzorciumipartnerdolgozottkiugyancsakakorábbitréningektapasztalataialapján.Enneksorán fel lehetett mérni a résztvevők előzetes várakozásait, értékelni lehetett menet közbenanapontamegjelöltcélokelérésétésaképzésvégénképetlehetettkapniazegész képzésicsomaghallgatóiésoktatóimegítéléséről. Aszociálisgazdaságbanszükségesképzésiigényekértékeléseszempontjábólapróbaképzéstszélesebbösszefüggésbenisindokoltmegítélni.Nekemisazavéleményem, hogy abból kellene kiindulni, hogy Magyarországon a szociális gazdaságot az alapokról kell felépíteni. Jelenleg még hiányos a szakirodalma, a képzési háttere, kezdetlegesek a vállalkozások.amostbemutatottképzés aszakmaivezetőelfogultságátisleszámítva egynagyonátfogóésinformációgazdagoktatáskéntértékelhető,amelynekfolytatása nagybanhozzájárulhategyfokozatosépítkezéshezaszociálisgazdaságterületén.alapvetően az európai tapasztalatok képzésbe való beépítése az a terület, amelyben érdemeslennetovábblépni,ésazeddigieknélméghatékonyabbformákatmegvalósítani. MivelaszociálisgazdaságfogalmaiscsakazutóbbinéhányévbenkezdettelelterjedniMagyarországon,ígyazerreaszűkebbterületrevonatkozóképzésirendszerméginkábbvisszatükröziakialakulatlanságjeleit.Összességébenelmondható,hogyajelenlegi képzésirendszersemanonprofitszektorban,semaszociálisgazdaságegyesterületein nem fedi le a tématerület fejlődésével egyre inkább felvetődő igényeket és nincs összhangbanazeurópaitendenciákkal. MindebbőladódóanaBudapestiGazdaságiFőiskolaáltalazARIADNEprogramkeretébenlétrehozottképzésrőlelmondható,hogyegyteljesenúj,hiányzóelemmelegészíti kiazoktatásrendszerét 9.AzARIADNEképzésicsomaghelyétkétviszonyításalapjánjelölhetjükki:értékelhetjükegyfelőlafelsőfokúképzésbenismertformákhozképest,illetve anonprofitszervezetekáltalnyújtottképzésiformákkalvalóösszevetésben.afelsőfokú képzésbenmegjelenőoktatáshozképestezegyközgazdaságiháttérennyugvó(ugyanakkorszélestématerületetfelölelő)képzés.sokkalrövidebbidőtartamalattzajlik,tréning jellegű.kifejezettenaszociálisgazdaságbanmostdolgozó,vagyajövőbenitttevékenykedniszándékozómenedzsereketcélozzameg,amibenteljesenegyedi. A nonprofit szervezetek által nyújtott tréningekkel való összevetésben az ARIADNE képzésegy,azérintettekkelmesszemenőkigegyeztetett,egységesésállandótematikán nyugvó,valamintazeurópaiképzésirendszerbeilleszkedőoktatás.atematikaegységessége mellett ugyanakkor a moduláris felépítés nagyfokú rugalmasság és változatosság lehetőségétisnyújtja.ugyancsakeképzésselmegjelenőújmegközelítés,hogynemcsupánegy-egyaktuálisproblémakörüljárásárafókuszál,hanemigyekszikhozzájárulniazon kompetenciákfejlesztéséhez,amelyekaszociálisgazdaságbantörténősikerestevékenykedéshez szükségesek. A képzés alapvetően arra irányul, hogy az azt befejező hallgató képessé váljon megküzdeni az általa menedzselt szervezeten belül naponta felmerülő gyakorlatiproblémákkal. 91

10 a képzési igények és a szociális gazdaság fejlődésének várható tendenciái Apróbaképzéssikere,illetveaszociálisgazdasággalkapcsolatbanláthatóeurópaiaktivitásalapjánindokoltfelvetniaztakérdést,hogyvajoncsupánegydivatostrendrőlbeszélhetünk-e, vagy egy mélyen gyökerező folyamatnak vagyunk tanúi. Határozott véleményem,hogyezutóbbirólvanszó.acikkzárásakéntazalábbiakbanennekalátámasztásáraszeretnéknéhánytovábbgondolandószempontotmegosztaniazolvasóval. Ajólétiállammalszembenmegjelenőújkihívásokésaz1970-esévektőlkezdődőműködésizavaroksoránegyrejobbanelőtérbekerültaharmadikszektornövekvőszerepea közszolgáltatásokegyesterületein.nagyonleegyszerűsítettformábanekkoraklasszikus jólétiműködésazállamiszektorésapiaciszektorközöttimunkamegosztáskérdésekörül forgott. Az állam mérete körül kialakult viták voltak azok az első megnyilvánulások, amelyekeztahagyományosparadigmátkérdőjelessétették 10.Aköltségvetésinyomás, illetve a világgazdaságban megjelenő válságjelenségek azzal a következménnyel jártak, hogyegyretöbb,korábbanállamiszektorbannyújtottközszolgáltatástapiaciszektorba transzferáltak(privatizáció,kiszervezésstb.).ekkorváltegyrenyilvánvalóbbá,hogyahagyományosparadigmanemtarthatósokáig,hafigyelembevesszükaztis,hogyazegyre bővülőésdiverzifikálódószükségletekkielégítésenemoldhatómegapiaconakkor,ha ottcsakéselsősorbanprofitérdekeltszereplőkvannak 11.Ennekaklasszikusszereposztásnakafelbomlásáhoznagybanhozzájárultakaglobalizációismertfolyamatai(liberalizáció, demográfiaitrendek,újversenyformákstb.). 2.ábra.Aglobalizációhatásai GLOBALIZÁCIÓ ÁLLAMI SZEKTOR szûkülô szektor új állami feladatok? PIACI SZEKTOR multinacionális vállalatok Azábraaztkívánjaszemléltetni,hogyaglobalizációhatásáramindazállamiszektort, mindapiaciszektortújkihívásokérik.azállamiszektorranagynyomásnehezedik,hogyanlehetazállamméretétcsökkenteni,deezzelegyidejűlegmegjelenikamásikoldali nyomás, ami újonnan kialakuló feladatokat takar (korosodó népesség, környezetvédelem,világjárványokelleniküzdelem,terrorizmuselleniküzdelemstb.).apiaciszektorműködésébenpedigamarkánsanprofitorientáltmultinacionálisvállalatoktérnyeréseésbővülő szerepe jelent alapvető változást. Mindezek hatására kérdésessé válik a hagyományosszereposztásfolytathatósága,amireazábránláthatókérdőjelutal. Ennekalapjánfelvetődikakérdés,milehetaválaszafentebbemlítettkihívásokra?Ennekmegválaszolásárapróbálszemléltetéstadnia3.ábra. 92 Civil Szemle 2013/1.

11 3.ábra.Aglobalizációkihívásairaadhatóválasz? ÁLLAMI SZEKTOR PIACI SZEKTOR TÁRSADALMI (SZOCIÁLIS) GAZDASÁG Nagyonleegyszerűsítettmegközelítésbenmondhatjuk,hogyakérdőjelfeloldásáraa szociálisgazdaság,aszociálisinnovációlehetmajdaválasz.atapasztalatokalapjánlegalábbisnagybiztonsággallehetebbenaziránybangondolkodni.ezzelkapcsolatbanháromdolgotszeretnékmegemlíteni. Azegyiktapasztalat,hogyaszociálisgazdaságaszükségletekazonjelentősrészébenlehetújmegoldás,aholsemazállam,semapiacnemvállalkozikafeladatra,vagynemhatékonyanképesmegoldaniafeladatot.Ezekaterületek általábanakövetkezőkbőlkerülnekki: egyesszociális,egészségügyiésjólétiszolgáltatások; idősésfogyatékosszemélyekgondozása,gyermekmegőrzés; hajléktalanokfelkarolása,hátrányoshelyzetűekszakmaiintegrációja 12 ; digitálistársadalombavalóbeilleszkedéselősegítése; helyikörnyezetvédelem; vidékiésvárositérségekélővététele. Egy tanulmányban olvasható volt, hogy a kezdő szociális vállalkozások 57 százaléka olyan tevékenységet kezdett el, ahol nem volt olyan más versenytárs, amely hasonló szolgáltatástnyújtottvolna. Amásikkérdésaszociálisinnovációkatilleti.Ugyancsakegykorábbitanulmányrahivatkozva 13 említjük meg, hogy öt EU-ország 500 szociális vállalatának bevonásával készültfelmérésegyikeredményeaztmutatta,hogyegyévenbelülaszociálisvállalkozások sokkaltöbbinnovációtvezettekbeatermékekésszolgáltatásokpiacán,mintahagyományospiacivállalatok.aversenyképességetazzalmagyarázzaatanulmány,hogyezekbenavállalkozásokbanerősaszemélyeskötődés,jobbakamunkakörülmények,demokratikusadöntéshozatal. Aharmadikkérdéskörapartnerségérvényesüléseaszociálisvállalatokterén,ahola régiésújszervezetiformáksokeleme,illetveazokkombinációjamegjelenik. összegzés helyett Báracikkszándékaatudástranszferbemutatásavolt,ittmégsematapasztalatokra szeretnékutalni,hanemafigyelmetaszociálisgazdaságjövőjéreirányítani.meggyőző- 93

12 désem,hogyolyanparadigmárólbeszélünk,amelyneknagyszerepelehetújerőforrások bevonásábanaközszükségletekkielégítésében. AZ Európai Bizottság korábban hivatkozott anyaga 14 több helyen is utal az itt rejlő előnyökkihasználatlanságára.ebbőlakövetkezőketemelnémki: aszociálisvállalkozási 15 formacsekélyelismertsége; anemzetiszabályozásikörnyezetmégnemfordítkellőfigyelmetaszociálisvállalkozásoksajátosságaira; azoktatásirendszerekszinténkevésfigyelmetfordítanakerreaterületre,nemrésze példáulazalap- ésfelnőttképzésnek. AzARIADNEprojektteltalántettünkegylépéstezutóbbihiányosságmérséklésében. irodalom Borzaga, C. Bodini, R. (2011): What to make of social innovation? Towards a framework for policy development. Presented at the 2011 International Social Innovation Research Conference. London South Bank University, September12 13,2011. CIRIEC (2007): The Social Economy in the EU. Summary Report drawn for the European Economic and Social Committee.Brussels,2007September. Defourny,J. Pestoff,V.(2008):ImagesandConceptsoftheThirdSectorinEurope.EMESEuropeanResearchNetworkWP.No.08/02. Defourny,J. Nyssens,M.(2010):ConceptionsofSocialEnterpriseandSocialEnterpreneurshipinEuropeandtheUnitedStates:ConvergencesandDivergences.JournalofSocialEnterpreneurship,p EMESEuropeanResearchNetwork:Socialenterprise:anewmodelforpovertyreductionandemploymentgeneration.Bratislava,UNDPRegionalBureau. KinyikM.(2009):AnonprofitszervezetekmintszolgáltatókjellemzőiMagyarországon.CivilSzemle, szám. KutiÉ.(2008):CivilEurópa,civilMagyarország.EurópaHáz,Budapest. NagyRenáta SebestényIstván(2012):NonprofitszervezetekMagyarországon2010.Budapest:KözpontiStatisztikai Hivatal. Murray,R. Caulier-Grice,J. Mulgan,G.(2010):TheOpenBookofSocialInnovation.TheYoungFoundation,NESTA InnovatingPublicServices. OsváthL. SivákJ. ZsúgyelJ.(2012):AszociálisgazdaságtémaköréhezkötődőképzésekMagyarországon.BGF(publikálásalattállókézirat). SivákJózsef(2010):Szociálisgazdaság egykialakulóújszektor?pénzéstársadalom.budapestigazdaságifőiskola PSZKtudományosműhelyéből2010. SivákJ. VigváriA.(2012):Rendhagyóbevezetésközpénzügyektanulmányozásába. ComplexKiadó. 94 Civil Szemle 2013/1.

13 internetes hivatkozások jegyzetek 1AcikkaBudapestiGazdaságiFőiskola(BGF) ARIADNE,vezérfonalaszociálisgazdaságbantevékenykedőmenedzsereknek címűnemzetközikutatásiprojektkeretébenkészült(leonardodavincitransferofinnovation FR1-LEO ). A Konzorcium tagjai voltak: EMES (Franciaország), Centre d Economie Sociale, HEC Liège(HEC) Belgium,EuropeanResearchInstituteonCooperativeandSocialEnterprises(EURICSE) Olaszország,TheOpenUniversity-EgyesültKirályság,MAC-Teamaisbl Pleeuropéendescoopérationsmulti-acteurs (MACTEAM) Belgium,BudapestiGazdaságiFőiskola. 2AszociálisgazdaságmáranagyszámúraduzzadtirodalmábólutalokelsősorbanaMurray Caulier Grice Mulgan (2010)átfogóművére,továbbáaCIRIEC(2007),Defourny Pestoff(2008),EMES(2008)dokumentumokra. 3AzEurópaiBizottságközleményeazEurópaiParlamentnek,aTanácsnak,azEurópaiGazdaságiésSzociálisTanácsnakésaRégiókBizottságának:Kezdeményezésaszociálisvállalkozásokért.COM(2011)682végleges.Brüszszel,2011.október25. 4PéldáulaNEsSThálózathasználjaleginkábba socialentrepreneurship fogalmát. 5Socialenterprise(szociálisvállalat)alattazállampolgárokkezdeményezésérelétrehozott,termékekésszolgáltatásokelőállításárahivatottolyanszervezeteketértünkazeurópaiterminológiában,amelyektúlnyomórészben közösségicélokatszolgálnakésafőmotivációjuknemaprofitszerzésreirányul(defourny Nyssens2010). 6Apróbaképzésdokumentumaia2.sz.linkenérhetőkel. 7AmagyarnonprofitszektorjellemzésérőllásdKinyikM.(2009)ésNagy Sebestény(2012). 8LásderrőlrészletesenOsváth Sivák Zsúgyel(2012)publikálásalattlévőcikkét. 9LásdSivák Vigvári(2012). 10EztagondolatotvetifelBorzaga Bodini(2011)tanulmányais. 11Próbaképzésünkegyikesettanulmányaéppenahátrányoshelyzetűekmunkábavalóbevonásárólszólt(lásda2. sz.linken) Kezdeményezésaszociálisvállalkozásokért.COM(2011)682végleges.Brüsszel,2011.október25. 14Többenatársadalmivállalkozásthasználják.Szerintemazisteljesenmegfelelő. 95

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

Képzési program kidolgozása európai uniós együttműködés keretében a Budapesti Gazdasági Főiskolán a szociális gazdaság menedzserei számára

Képzési program kidolgozása európai uniós együttműködés keretében a Budapesti Gazdasági Főiskolán a szociális gazdaság menedzserei számára Képzési program kidolgozása európai uniós együttműködés keretében a Budapesti Gazdasági Főiskolán a szociális gazdaság menedzserei számára Zsugyel János PhD zsugyel@pszfb.bgf.hu BGF PSZK Pénzügy és Számvitel

Részletesebben

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN

A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 A PÁLYAORIENTÁCIÓ, ILLETVE A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS JELENTŐSÉGE ÉS MEGVALÓSULÁSA A KÖZNEVELÉSBEN A kutatásról Fejlesztést megalapozó

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen

A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen A DUÁLIS KÉPZÉSBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN Jövőorientált jelen DR. TÖRÖK ERIKA ÉS KOVÁCS ZSUZSANNA NEMZETKÖZI KONFERENCIA A DUÁLIS FELSŐOKTATÁSRÓL KECSKEMÉTI FŐISKOLA 2015. ÁPRILIS 14.

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - 2010-1-FR1

Leonardo da Vinci Transfer of Innovation - 2010-1-FR1 Európai szociális gazdasági vezető képzés: Hogyan bővítsünk, adaptáljunk és ültessünk át új és meglévő képzéseket moduláris megközelítésben Módszertani segédeszközök és stratégia *a magyarországi tesztszeminárium

Részletesebben

Vállalkozói projektek - a következő lépések

Vállalkozói projektek - a következő lépések Vállalkozói projektek - a következő lépések Varga László projektmenedzser Együtt a vállalkozásokkal, együtt a vállalkozásokért Amiről szó lesz: Vállalkozásokkal kapcsolatos projektek közel másfél évtizede

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projekt -Megtervezett tevékenység-sorozat -Erőforrások -Előre meghatározott célok -Mérhető eredmények, outputok (indikátorok)

Részletesebben

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései

A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései PANNON EGYETEM MÉRNÖKI KAR A kompetencia alapú képzés bevezetésének elméleti és gyakorlati kérdései Dr. Kelemen Gyula 2009. február 09. Az oktatás-képzés és a gazdasági teljesítmény közötti kapcsolat megköveteli

Részletesebben

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat

Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája Fókuszban a tudatos és értékteremtő internethasználat dr. Farkas Attila Erik - állandó szakértő Digitális Jólét Program - Új típusú veszélyforrások megjelenése,

Részletesebben

Az Index üzenete. A magyar változat előzményei és az Index felhasználási lehetőségei. Csefkó Monika, Csepregi András

Az Index üzenete. A magyar változat előzményei és az Index felhasználási lehetőségei. Csefkó Monika, Csepregi András Az Index üzenete A magyar változat előzményei és az Index felhasználási lehetőségei Csefkó Monika, Csepregi András 2015. 01. 09. Előzmények 2005 tanulmányút: - University of the West of England - Centre

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok

JELENE ÉS JÖVŐJE. A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness. EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok A FEANTSA Európai Kutatási Intézete European Observatory on Homelessness EOH kutatások és a magyar kapcsolódási pontok Teller Nóra Városkutatás Kft./European Observatory on Homelessness 2012. augusztus

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31.

InoPlaCe projekt. Regionális Módszertani és Információs Nap. Győr, 2012. október 31. InoPlaCe projekt Regionális Módszertani és Információs Nap Győr, 2012. október 31. A projekt célkitűzései Átfogó cél: A közép-európai térség versenyképességének és innovációs potenciáljának erősítése Konkrét

Részletesebben

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

SYLLABUS. Kreditek száma

SYLLABUS. Kreditek száma SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Szak Filozófia és művészet a nyilvános térben MA, Zeneművészet a kortárs kultúrában MA A tantárgy

Részletesebben

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése

Mi a folyamat? Folyamatokkal kapcsolatos teendőink. Folyamatok azonosítása Folyamatok szabályozása Folyamatok folyamatos fejlesztése 1 Mi a közös? Vevő Folyamatok Résztvevők (emberek) Folyamatmenedzsment Azonosított, szabályozott, ellenőrzött, mért És állandóan továbbfejlesztett folyamatok Cél: vevői elégedettség, üzleti siker 2 az

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE.

Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség. Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Maróti Péter Igazgató Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. DA-RIÜ Khe. feladatai és a DA-RIÜ projekt moduljai FELADATOK K+F és innováció fejlesztése,

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében

Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Benchmark és együttműködés a társadalmi vállalkozások fejlesztésében Faragó-Kovách Eszter SOCIAL SEEDS szakmai munkatárs 2016. december 1. I A Mikulás is benchmarkol - 10. I Budapest A társadalmi vállalkozásokról

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről

GreenLabelsPurchase making a greener procurement with energy labels. GreenLabelsPurchase projekt. Szakmai Fórum a zöld beszerzésről GreenLabelsPurchase projekt Szakmai Fórum a zöld beszerzésről Budapest, 2008. február 14. Tartalom GLP projekt bemutatása Célkitűzések és munkaprogram Eredmények Projekt partnerek 1 Berliner Energieagentur

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

tartó tanulás segítségével Európában TÁMOP 4.2.1..B-09/1/KMR ELTE Az élethosszig tartó tanulás társadalmi folyamatainak viselkedési- és idegtudományi háttere PPK alprojekt 1. pillér Elemi projekt vezető:

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management

Szállodavállalatok irányítási eszközei. Master of Arts International Hotel (Companies) Management 1 Master of Arts International Hotel (Companies) Management 9. Szállodavállalatok emberi erőforrás gazdálkodás irányítása Cél, az emberi erőforrás gazdálkodás szállodavállalati szintű irányításának áttekintése

Részletesebben

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban. dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Sikeres részvétel a HORIZON 2020 és egyéb európai pályázatok konzorciumaiban dr. Sebők András cégvezető Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az EU HORIZON 2020 kutatási projektek alapelvei Összetett

Részletesebben

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE

ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE ITSZK 2.0 INTEGRITÁS TANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE DR PALLAI KATALIN AZ INTEGRITÁS TUDÁSKÖZPONT VEZETŐJE 2014.09.21. 1 ITSZK 1.0 Fejlesztés még a feladatkört szabályozó kormányrendelet

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ

A PROJEKTSZEMLÉLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnottkepzes@bkf.hu A PROJEKTSZEMLÉLET ELTERJESZTÉS KONCEPCIÓJA AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATNÁL TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu

RURENER. Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu RURENER Energia-semlegességet célzó kis vidéki közösségek hálózata www.rurener.eu info@rurener.eu A jelen kiadvány tartalmáért a felelősség kizárólag a szerzőket terheli. Nem feltétlenül tükrözi az Európai

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd

FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Duna Régió Stratégia Projektfinanszírozási Konferencia Budapest, 2015. március 26. FENNTARTHATÓ ENERGIA PRIORITÁSI TERÜLET (PA2) Árvay Szilárd Főtanácsadó Külgazdasági és Külügyminisztérium A prioritási

Részletesebben

Export húzza a gazdaságot

Export húzza a gazdaságot Export húzza a gazdaságot - vállalati elvárások Gödri István Bosch Rexroth Pneumatika kft 1 A nagy kép amit most látunk Elvárások vállalati szinten Globális kihívások rövid és közép távon 2 3 Export húzza

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2]

A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] A Juran-féle hármas egység és a minőségi egység[2] (Juran a minőségfejlesztési folyamatot három nagy szakaszra osztotta. Ezek a minőségi tervezés (1.1), a minőség fejlesztés (1.2) és a minőségellenőrzés

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT

A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT A program áttekintése A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program célja a polgárok ismereteinek javítása az EU történelméről & sokszínűségéről az európai polgárság megerősítése az uniós

Részletesebben

NEMZETKÖZI KONFERENCIA

NEMZETKÖZI KONFERENCIA NEMZETKÖZI KONFERENCIA Pécs, Hotel Palatinus City Center Nádor Terem 2012. október 24. - délelőtt APP4INNO projekt nyitókonferencia Új megközelítések és eszközök létrehozása és támogatása a primer szektor

Részletesebben

Innovációtranszfer az egészségügyben, a kórház/klinika és a vállalkozás között

Innovációtranszfer az egészségügyben, a kórház/klinika és a vállalkozás között Innovációtranszfer az egészségügyben, a kórház/klinika és a vállalkozás között Nemzetközi regionális projekt a Közép-Európa Program támogatásával dr. Hanák Péter, dr. Valovics István {hanak,valovics}@emt.bme.hu

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

www.pwc.com Panorama project

www.pwc.com Panorama project www.pwc.com Panorama Magyarország hosszú távú versenyképességének kulcsa az üzleti igények és szakemberi kínálat folyamatos, dinamikus összehangolása. A PwC kidolgozott egy nemzetközi módszertant a cégek

Részletesebben

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11.

Amit a zöld beszerzésről tudni kell. Bevezetés. Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Amit a zöld beszerzésről tudni kell Bevezetés Varga Katalin Energiaklub Budapest, 2013. december 11. Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ projekt

Részletesebben

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN

A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN A KÉPZÉS SZEREPE AZ INTEGRITÁS FEJLESZTÉSBEN DR PALLAI KATALIN egyetemi docens, az Integritás Tanácsadó képzés szakmai vezetője 2014.09.21. 1 INTEGRITÁS Pallai, 2015: Párbeszéd, normák és az argumentatív

Részletesebben

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ

Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában. Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Szociális vállalkozások jogi szabályozása Európában Bullain Nilda Európai Nonprofit Jogi Központ Jog: definíció? Nincs egységes jogi definíció Európában, de még a legtöbb országban sem. USA megközelítés:

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation

LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation LIFE Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz LIFE - Climate Change Adaptation Nyitrai Emese Klímapolitikai referens III. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. Szeptember 1. Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz

Részletesebben

Social Economy An Emerging New Sector? by József, Sivák

Social Economy An Emerging New Sector? by József, Sivák Social Economy An Emerging New Sector? by József, Sivák In several EU countries the term of the social economy often associated with concepts such as third sector and non-profit sector - refers to a wide

Részletesebben

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei

Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Buy Smart+ A zöld beszerzés előnyei Budapest, 2013. október 30. Zöld beszerzés villásreggeli Varga Katalin, Energiaklub Tartalom Az Energiaklubról A zöld beszerzés definíciója A zöld beszerzés előnyei

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió

Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió Összefoglaló beszámoló Észak-magyarországi régió DEPURE PROJEKT Regionális közigazgatási klaszter létrehozásának lehetőségei MISKOLCI EGYETEM Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Miskolc, 2006. október

Részletesebben

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA5458. Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary ZA5458 Flash Eurobarometer 305 (Innobarometer 2010) Country Specific Questionnaire Hungary Survey questionnaire "Innobarometer 2010 - Public Services Innovation" Információ a szervezetről Kérem, hogy az

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Pénzügyi gyakornok. Budapesti, XIII. kerületi multinacionális partnerünkhöz keresünk diákot az alábbi pozícióba:

Pénzügyi gyakornok. Budapesti, XIII. kerületi multinacionális partnerünkhöz keresünk diákot az alábbi pozícióba: Budapesti, XIII. kerületi multinacionális partnerünkhöz keresünk diákot az alábbi pozícióba: Pénzügyi gyakornok - Finanszírozási csoport és kintlévőségkezelés támogatása - Szerződések és egyéb dokumentációk

Részletesebben

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change

Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Impact fókusz hogyan változik valójában az érintettek élete a hétköznapokban? Theory of change Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi vállalkozásként civilek, társadalmi vállalkozások hatásnövelésén dolgozunk

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés az elmúlt három év tapasztalatai Dr. Ailer Piroska 2015. november 10. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés a Kecskeméti Főiskolán a kezdetek Két vállalati

Részletesebben

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai

Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Az AVIR eredményei és továbbfejlesztésének irányai Bozóky Tamás, AVIR szakmai vezető Fejérvári Bence, informatikai folyamatmenedzser 2013. szeptember 18. AVIR I. fejlesztése 2008-2011: AVIR fejlesztése

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között

Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Az EIP-AGRI lehetséges működése Magyarországon 2014-2020 között Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2014. május 6. EU-s vidékfejlesztési

Részletesebben

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE

AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ STANDARDFEJLESZTÉSE Készítette: Pergel Júlia pedagógia fejlesztő Tartalom I. Standardleírások

Részletesebben

WP2 Képzési igények felmérés - Összefoglaló beszámoló

WP2 Képzési igények felmérés - Összefoglaló beszámoló 1. Célok és célcsoportok A WP2 célja az Entre-Coach szerepek, kompetenciák, a felnőttek tanulási szokásainak és az igényelt képzés tartalmának a meghatározása. A kutatás célcsoportja egyrészt az oktatási

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser

2014.09.25. Budapest. A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása. Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd. Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser Budapest A CluStrat projekt pilotjainak bemutatása Nemzeti Szakpolitikai Párbeszéd Ruga Eszter nemzetközi projektmenedzser A CluStrat projekt 8 pilot tevékenysége 1. Folyamat fejlesztés: innováció fokozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján

Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján Az örökségvédelem lehetőségei és feladatai Tokaj-hegyalján, a világörökségről szóló törvény alapján A Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj Világörökség listára történt felvételének 10. évfordulója

Részletesebben

Fenntartási tervek részvételi tervezésének tapasztalatai

Fenntartási tervek részvételi tervezésének tapasztalatai Fenntartási tervek részvételi tervezésének tapasztalatai Kalóczkai Ágnes, Mihók Barbara Bodorkós Barbara, Fabók Veronika, Kelemen Eszter, Kovács Eszter, Margóczi Katalin, Pataki György SZIE KTI ESSRG AKUT

Részletesebben

Intelligens szakosodás szerepe a regionális tervezésben Romániában. Gyulai Tamás, EEN szakértő Tehimpuls - Temesvár

Intelligens szakosodás szerepe a regionális tervezésben Romániában. Gyulai Tamás, EEN szakértő Tehimpuls - Temesvár Intelligens szakosodás szerepe a regionális tervezésben Romániában Gyulai Tamás, EEN szakértő Tehimpuls - Temesvár Tartalmi áttekintés Az S3 folyamat környezete Romániában Az S3 folyamat szakmai háttere

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása

A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása A LIFE Program és a LIFE Éghajlat-politikai Alprogram bemutatása Olti Máté osztályvezető I. LIFE Klímapolitikai Tréning 2016. április 28. I. A LIFE Program A LIFE az Európai Unió pénzügyi finanszírozási

Részletesebben

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás

Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, június Fenntartható termelés és fogyasztás Új utakon a hazai hulladékgazdálkodás Gödöllő, 2012. június 13-14. Fenntartható termelés és fogyasztás Szuppinger Péter Kállay Tamás szakértők Regionális Környezetvédelmi Központ Regional Environmental

Részletesebben

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r.

A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. A tehetséges tanulók azonosítása, beválogatása, valamint mérések alkalmazása a tehetséggondozó programban. Készítette: Bárány Zoltán r. alezredes Logikai fázis A tehetségazonosítás beválogatás folyamatának

Részletesebben

Vitorlát a tornádóban

Vitorlát a tornádóban Egyetemi prezentációs sablon Dr. M 1 Vitorlát a tornádóban Mit tudunk hozzáadni a fiatalok lendületéhez? Dr. Hoffer Ilona - Katona Viktória Budapesti Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszék

Részletesebben

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business

INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business INTERNATIONAL ECONOMY AND BUSINESS PORGRAMME (MA) 1. A mesterképzési szak megnevezése: International Economy and Business 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3)

A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése: diplomás pályakövetés és vezetői információs rendszerek (TÁMOP 4.1.3) 2011. december 7. Fejlesztés a minőségi oktatásért Minőség a felsőoktatásban

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

A TransWaste projekt bemutatása

A TransWaste projekt bemutatása A TransWaste projekt bemutatása TransWaste A projekt a CENTRAL EUROPE Program keretén belül kerül megvalósításra és az ERDF (European Regional Development Fund) által támogatott A programról részletesen:

Részletesebben