CSÍKI LAPOK. XxVi évfolyam. Csíkszereda április szám.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSÍKI LAPOK. XxVi évfolyam. Csíkszereda április szám."

Átírás

1 XxVi évfolyam. Csíkszereda április szám. CSÍK LAPOK SKT*s8ztí»í K és kiadóhivatal: VákAr». könyr- óa papirkerakedtea Csíkszereda, hová a lap aseuaml részét UletA minden közlemény, valamint hirdetések is elaflzctésl dijak ls küldendők. Telefon hirészim 20. Tusnádfürdö megmentése. Szól a vészharang egy mindenkép gyönyörű erdelyi fürdő felett, melyet miodig ugy ismertek: Erdély gyöngye, a szép TusnádfOrdő. Már néhai atyám. Báró Bánffy Ádám, kinek orvosai 1879-j>en svájci klimatikus gyógyhelyet ajánlottak, mint jó er délyi magyar, ugy gondolta, hogy azt a jó levegót itthon is ép ugy megtalálhatja, mint Svájcban s eltökélt?, hogy a tusnádi fordón keresi gyógyulását s ugy is tett. Feltűnt neki a gyönyörű vidék, a páratlan jó levegó és a kitűnő ásványvíz, felfedezte, hogy az országnak mennyi kincse hever ott parlagon, melyet ki nem használni, nemcsak mulasztás, de egyenesen bün B hogy szószé rinti idézetével éljek í ha okosan és helyesen tudjuk e vidék elónyeit kihasználni, eljön, akit leginkább várunk, Albion fia, akinek már eléggé megismerlük lovait, kutyáit, vadászfegyvereit és más egyéb szokásait, de ót magát nem láttuk eddig; hozzuk már egyszer ót is ide*. Bz mind igaz, szép beszéd, de fi nemcsak beszélt, hanem tett is és pár év alatt a tusnádi fordó oly Bzép lendületnek indult, hogy méltán azt remélték, hogy Magyarország első világfar dóje lesz. De fájdalom, ö nemsokára meghalt és aiial Tusnádra igen szomorú idók következtek. A fürdő vezetőségében megvolt a jóakarat, de hibázott, midőn kissé elhamarkodva, nagy építkezésekbe bocsátkozott, melyekre nem lévén elegendő pénz, magas százalékú kölcsönt ve't fel, melynek kamatait az egymásra következő rossz évek miatt nem tudta fizetni s kénytelen volt fizetésképtelenséget jelenteni, ami annyit tesz, hogy Tusnád már csak volt. FŐSZERKESZTŐ: FELELŐS SZERKESZTŐ: POLTKA, Dr. FEJÉR KÖZGAZDASAG ANTAL É8 TARSADALM Dr. ÉLTHES GYULA HETLAP. Pedig természeti kincseit teljesen ki használva, előkelő, hires világfürdővé tehetnők. Van igen jó, kellemes izü Ásványvize quanluid satis, de azért vendéglőinkben s vusutaink étkező kocsijaiban mégis csupa Gieshüb.i, Seltersi, Appolinaris és sten tudja, miféle külföldi vizeket találunk. Van ott szabad szénsav s ha bármely helyen a földbe szuruak, csak ugy gőzölög ki és mi mégis drága pénzen külföldről hozatjuk a mesteibégesen előállított szénsavat. 0;t van Tusnád közelébeu, Lázárfalva határán az u. n. Mobostó, melyről külföldi tudósok állították, hogy olyan gyógyhatású iszapot tartalmaz, amilyen csak észak Svédországban vun. Milyen kinc e ez a vidéknek! Ei a hatóság tűrte, hogy a községek lecsapolják, hogy jó kecíkelegelójük legyen. lyen állapotok mellett kuli urát és idegenforgalmat teremteni netn lehet éb ez sajnos nemcsak Tusnádon, hanem majdnem összes erdélyi fürdőinken igy van. Gyakran megesik, hogy drága pénzért rossz lakást és ehetetlen kosztot kapunk s e mellett türuuuk kell a személyzet gorombaságait is. így hát ne csodálkozzunk, ha müveit közönségünk, a jobb és olcsóbb külföldi fürdőket ke resi fel. Sót a csak 36 évvel ezelőtt elfoglalt Boszniának, melynek távolról sincsenek ily szép vidékei, meg kitűnő fürdői, mégis mindeniknek nagyobb az idegenforgalma, mint erdélyi fürdőinknek. összeget, de arra nem telik, hogy Kelet halárán megmutassák a kelet felől jövő közönségnek, hogy itt a müveit Nyugat kezdődik, vagy legalább kellene, hogy kezdöd ék. Maholnap hazai turistáink is inkább az afrikai Kilimandzsáróra fognak kirándulni, mint az erdélyi havasokra, mert ott nagyobb a kényelem és olcsóbb az élet és ami fő, élelmeseb bek az emberek. Ne nézzük tehát továbbra is tótlenül ezen vidékek pusztulását, hanem fogjunk össze, társadalom és hatóság egyaránt hazai fürdőink felvirágoztatására! Báró Uánffy Albert. A közigazgatás államosítása. Sándor János belügyminiszter szombaton a készülő közigazgatási reloriuról tájékoztatta a házat. Több mint két órás beszedben vázolta városaink nebez anyagi helyzetét éa kijelentette, bogy u közigazgatás lehető egyszerűsítésévé! igyekezni fog a városok olyan tipu sát megteremteni, mely mellett az adminisztráció olcsóbb lesz és akkor megtartható lesz a városi szervezet olyan kisebb városoknál is, melyek túlságos anyagi megterhelés folytán a legutóbbi időben közsegekke akartak visszafejlődni. gen részletesen fejtegette a belügyminiszter a községi adminisztráció készülő reformját, hangoztatván annak a szükségét, bogy minden intézkedésnél a község anyagi ereje merlegel-.tesaek". -i jegyz9e3t a miniszter a jövőben is első Borban es főképpen községi tisztviselőknek akarja megtartani, hatáskörüket pedig bőtiteni. A készülő vármegyei reform alapelve, bogy reformáljuk a varmegyében azr, ami a modern kor igényei szerint reformálandó, de ragaszkodjunk ezen ösi neuizeti intézményhez mindabban, amiben ez az intézmény modern elet Hibásak azonban a vezető körök is, mert mig az erdélyi havasok kincseinek kiaknázására egy fillért sem áldoznak, addig milliókat költenek Budapesten egy hivatalpalota felépítésére, ha erre viszouyok közt is megteheti a magyar nemzetnek zon szolgalatokat, melyeket egy évezreden ut telt. Ezért a kormány a vármegyét nincs is oly égető szükség. Ennek a létesítésére egy pillanat alatt akár a fenntartani és uj modern alakba atlormalni föld mélyéből előteremtik a szükséges akarja. Hegjelenik minden szerdán. ELoflsetéei ér: Egész évre 8 tor. (Külföldre) 12koi Felevre 4 kor. Negyedévre 2 kor. Hirdotési dijak a legolosóbban számíttatnak Kéziratok nem adatnak vlsaia. Hangoztatta a miniszter, hogy a jelenlegi közigazgatási tisztviselői kar lelkiismeretesen végzi kötelességét, nem azért kell hát reform, mivel a tisztviselői kar nem volna megfelelői de a megyei tisztviselői karnak is meg keli adni az államosítás keretében létfentartásának, előrehaladásának eszközeit. A vármegyei közgyűlés megmarad régi szervezetében, régi jogaival, megmarad alkotmányvédelmi joga, felirali joga, az autonom szervek megválasztásának joga és szabályrendeletalkotási joga. A választójogi törvényben érvényesülő demokratikus irányzat bevonul majd a vármegyébe, is, de a virilizmus iutézménye is fennmarad. A közigazgatási bizottság fontossága növekedni fog, mert a miniszter igen találóan utalt rá általános helyeslés mellett, hogy ez az intézmény kitűnően bevált. Sándor János joggal utalt rá, bogy ő maga a vármegye intézményének szeretetében, a vármegye szolgálatában nőtt fel, az adminisztráció minden részletét alaposan ismeri é-i előadása után a Ház minden tagja meg volt róla győződve, bogy az a reform, melyet Sándor János készi', nemcsak modern és a kor követelményeinek megfelelő lesz, hanem a magyar közigazgatásnak olyan életképes válfaja lesz, mely az ős magyar talajból nőtt ki. Nagy stván a Miivészházban. Április elssjén nyílt meg és 20-án záródott Budapesten a li^zsa-ulcai MüvészbázbanNagy stván festőművésznek gyűjteményes kiállitá-ia. Nem egyedüli kiállító volt ahhoz összeköttetése talán kevés, hogy a mai tülekedő világban egymaga kapjon külön kiállítási liely iséget. Társulnia kellett két névtelennel, akik aü 6 révén reméltek sikereket tlérihmr- Nem érdemesek arra, hogy nevüket is felemlítsük maradjanak a jól megérdemlett feledés homályában. Ők a kiállítás nivóját csak ronthatták. Azt egymaga Nagy stván tartotta fenn több mint száz müvével. Két nagytermet töltöttek meg munkái. Egy pár portrait kivételével valamennyi székelyföldi tájki'p. A Oyilkos-tó romantikus szépsége, a gyergyói fensik, Qjimes, Alcsik és az udvarhelymegyei Küküllö völgye gazdag és rendkívül hálás témát nyújtottak a fővárosi közönségnek, mely maholnap teljesen elveszti az igazi művészet A CSÍK LAPOK" TÁRCÁJA. A sexióról..saeresd a virágot és a zenét". Mindkettő lelkiflnomaágra vall A zene elfeledteti az élet prolájál l Minden művészet bizonyos erőfelesleget kivan. Kell bogy a létharcra a mindennapi kenyérkeresetre fordított erőn felül maradjon még bizonyos mennyiségű testi és Bzellemi erő melynek terméke azután a lélek magasabb rendű szükségleteit kielégítő művészi alkotás. A ki küzd nélkülöz, akinek minden izom és idegereje arra kell bogy kenyerét megkeresse az nem élhet a finomabb sugalatoknak az nem vesz kezébe ecsetet nem veti papírra a kottafejek ezreit Csak bizonyos nyugodt jólétnek örvendező táraedalml rendekből kerlllhet ki az, kl zeneművészetet teremt is élvez. Emellett tesz tanúságot a zeneművészet története. A népek anyagi ereje befolyással volt a szellemi erőkifejtésre. A zenetörténet megtanít aita hogy as emberiség ízlése a zenében hogyan módosult századok Borán. Minden népfajnak megvolt és megvan a maga sajátságos illése a zenében..megismered a nemzetet dalaiban és táncában". Szükségtelen talán boncolni hogy mekkora igazság van e mondásban. Nem alkothatunk magunkoak elég világos fogllmat azon népek Jelleméről temperamentumáról ha zeuélni és táncolni 1 áljait? Nem ismeij&k a szerelmes olasz dalokat? A tüzesvérü spanyol-táncokat? A magyar nép ajkán született népdalokat, csárdásokat? Btb. Bizonyán' mindénkit foglalkoztatott már ar a kérdés hogy mióta van zene? Kik mely nép és mikor zenéltek legelőször? Mllyensk voltak a legrégibb hangszerek? Btb. Ha nám ls tudjuk egéss pontossággal megttmferomla évet a melyben legelőzőr lewhdaiasmw blitnspamuak. - hw-mfir Kfc-tt' négyöief érni íurtltelt és valószínűleg az ének előzte meg a zenét. Nincs kizárva hogy az emberek réges-régen, még mielőtt énekelni kezdettek csináltak valamelyes zajt fával, rézzel vagy csonttal de ezt legfeljebb a ritmus és nem a melodia csirájának tekinthetjük. A legprimitívebb hangbzer volt az ütőhangszer. Hogy valaki két tárgyat összeüssön ahoz nem kellett zenei készültség. Azután következtek a fúvós és végül a húros hangszerek. Az ó-kor zenéjének volt egy igen nagy hiánya. Nem színezte sem a harmóniát, sem az akkordot, tehát az ilyen kar zeneileg alsóbb rendű. A legrégibb kor zenéje megközelítőleg sem volt olyan magas fokon mint pld ugyanazon népeknél és abban az időben festészet, szobrászat és épitészet. Pld. a görögök építészetét és szobrászatát megbámulta a ktsőbbi kor ls a zene pedig alig emiitépre méltó ugyan azon időből. 8 mindez miért van? Mert mig a festőnek, szobrásznak módjában volt utánozni virágokat, tájakat, élő alakokat lemásolhatott valamit addig a zenésznek nem volt anyaga nem volt miről másoljon. Ez az oka annak bogy az ó és középkori emlékek nem érdeklik a gyakorlati zenészt. A régi időben kis szerep jntott magánlakásokban a zenének. Mint emiitettem még a görögöknél is nagyon alacsony fokon állott a zene épogy, mint a többi ókori népeknél Hinduk, Perzsák, Cinaiaknál, Egyiptominál stbi. A görög ritmus elmélet végtelenül ftoom volt, de mclodika tekintetében ók sem tudtak hasonló magaslatra emelkedni ellentétben a festészet, szobrászat és építészettel. Hogy az antik szellem metodikában nem jutott annyira, mint ritmusban, azt ugy magyarázhatják meg. hogy a régi görögök minden zenére szavaltak és minden versre énekeltek. Szövegtől független instrumentális zene csak igen lassan bontakozott ki. Már» rómaiak pld. éhmn lurltotttt a kwwmret vers te között s bővebben termett az olyan vers, a meljre nem énekeltek többé. A zenét u görögök végtelenül komolyan vették, ugy, hogy náluk egy színvonalon állott a csillagászattal, mértanual és mathematikával. Kitűnő eszköznek tartották a zenét arra, hogy mintegy ellensúlyozza a torna-tebtgyakorlat hatását. A testgyakorlat megacélozza a szervezetet, azonban nyerssé, kíméletlené teszi, viszont a zene megíiuomitja, szelídebb tartalmat ad a léleknek. Tisztelettel gondoluuk egy olyan világra, a molyröl l'olybius szóról-szora ezeket írja: Árkádiában nem szégyen más téren tájékozatlannak lenni, de szegyen nem dalolni'. Az összefüggést zenei tekintetben ó és középkor között hitelesen megállapítani igen nehéz, mert ugy az ó, mint a középkorból kevés számottevő melodia maradt ránk. Az ó és középkori zenei műveltség között a bizanzi birodalom volt a közvetítő. (Ma a bizanzi zene alatt görög kathoiikus egyházi zenét értünk) A többszólamuság kezdetét is igen nehéz megállapítani. Annyi bizonyos, hogy a LX. száladban már volt több Bzólumuság. Van olyan föltevés is, bogy az elsó többszólamuság az angoloknál kezdődött. Akár népzenére, akár múzenére goudolunk, nem mehetünk a X. századául messzebbre. smételten tapasztaltuk, hogy még a középkor elsó századaiból is hiányos.értesüléseink vaunak, a zenei fejlet séget illetőleg. így vagyuuk a hangszerekkel is. Értesüléseink fogyatékossága onnan ered, hogy a középkor müzenéje tulnyomólag egyházi zene volt, ez pedig sokáig tulnyomólag vokális zene volt. Meg az orgona sem jutototl be a keresztény kor első századaiban a templomba. Mint már említettem, legprimitívebb volt az ütő hangszer, ezt aj eblaaiaknál < ls használták, melynek a neve klng l MUsfvoit Kisebb-nagyobb réslemeieket két fáraj rá-rá aggattak, vagy asztalra lefektetve, vagy függőlegesen álló két faoszlopra, melyet egy kereszt fa tartott össze s erre akasztottak kisebb-nagyobb rézlemezeket, melyeket kis fabotocakákkal ütöttek. Ezek a rézlemezek nagyság szerint ugy voltak sorakoztatva, hogy a legnagyobb rézlemez a mélyebb hangot adta s igy következték fokozatosan a magasabb hangoknak megfelelő kisebb rézlemezek. Ezekhez hasonlót lehetett látni cirkuszokban is. gy lehet összeállítani kisebb-nagyobb rézcsengettyükből is nagyság szerint fölállítva hangsort s szintén a nagyobb mélyebb hangot ad, a kisebb pedig magasabb hangot. Szintén igy lehet vízzel telt poharakból is bangsort összeállítani B a víz mennyisége szabályozza a mélyebb és magasabb hangokat, még pedig nemcsak egész-, hanem félhangokat is. Az egyiptomlaknak is voltak fuvó hangszereik, pld. egyenés és hajlított trombiták, különféle alakú, egyeneshajlitott és különféle ütő és verő hangszerek. A legrégibb húros hangszer volt a hárfa, ezt már az egyiptomiaknál megtaláljuk s még a többi óliori embereknél is. A középkorban is szerepelt a hárfa, persze még nem abban a tökéletes alakban, melyben az újkor használja. Régente nem lehetett a burját áthangolui, sem kampóval, sem pedállal, mint a 18. század eleje éta. A középkor legelőkelőbb pengető hangszere a lant volt. Az arabok hozták be Európába s miként ma a hegedű és zongora virtuszok, ugy járták be akkor az országokat a lant virluszok. Ne gondoljunk azonban naturalistákra, ennek a hangszernek a kultiválói valósággal művészek voltak, a kiktöbbazólamulag játszottuk és komponáltak. Sokáig szerepelt a lant zenekarban is, mig a 18. száp zadhan végleg leszorul a műzene területéről. (Folyt köv.)

2 a-ik oldal CSÍK LAPOK iráot való érzékét. Élénk kontraszt volt a kiállítási helyiség másik két szobája ahol a tudatlanság kísérletezett a Nagy latrán két szobájával szemben, ahol aztaxinte művész lélek tárta fel tiszta, tinóm eszközeivel önmagát Art pourfart önmagáért való művészet; ahol nem a vásári zaj, a tülekedés, a nagyotakarás jelentkezik, bauem ahol a melankolikus lélek önmaga gyönyörűségére, sajat kedvtelésére fest, produkálja a szepet. Tiz év előtt Nagy stván neve és tudása a művészkörökben elismert volt. Sokat és szépet vártunk tőle, de ő elhallgatott. Csalódott az emberekben talán, nem volt elég reálizmusa talán, vagy energiája, hogy megküzdjön a közömbösséggel, talán lelki diszharmónia volt az oka, elég a* hozzá, hogy elhallgatott és neve feledébbe ment De ugy látszik, hogy csak neve, mert ő az alatt ÍB dolgozott önmagának. onén ismerünk fejlődésének ez uj fázisára, amiben a fómotivum B melancbolia. Bele van az febtve minden képebe Napsugár csak elvétve jelentkezik nála, de mindennapos a borult ég, a zimankóa, vagy a csöndes hideg. A reális ember talán észre Bem veszi képeit, de a lyrikua hajlandóságú megáll és fogva marad. Legjobban talán Tompa lyrájával jel- Jemezhetnók öt Nagyobb mérettt képet mindössze keltót találtunk. A Gyilkos-havast télen. Díszére válnék akármelyik muzeumnak bármelyik kép (meg is vette egyiket Budapest székesfővárosa), a többi mind kisebb méretu. Felerészben legalább pastell. Rendkívül könnyű modorban biztos kézzel rajzolva. Másik fele képelnek OBJ, melynek eredeti technikája modern ugyan, de hatásában tejesen bevégzett művészi. Pasztelljeit akaratlanul is Katona Nándoróhoz hasonlíthatjuk. A kritika, nem tehetett egyebet, kiemelte egyhangúlag a három kiállító közül Nagy stvánt, éb a többit éppen, hogy felemlítene. Kénytelen volt elismerni eróa tehetségét. A Szépművészeti Huzeum és a fóvároj 2 2 ké pét vásárolták meg s így a kiállítás anyagilag is eredményesnek mondható, de a mi szempontunkból a székely faj kulturális érdekeinek szempontjából sokkal jelentősebb az az erkölcsi Biker, amit Nagy stván e kiállításával elért Reméljük, hogy ezután gyakran fog Bzerepelni tárlatainkon és azt az irányt, melyet kepvisel és amely a székely népnek és földnek jellege is azt az irányt diadalmasan képviseli Márton Ferenczczel együtt. Csupán azt az óhajunkat fejeznék ki; hogy ne aprózza szét erejét a kis meretü dolgokra. Maradandóbb hatású sikert csak nagyobb méretekkel érhet'lnk el. KÖZ6AZPASÁŐ. A.Harmes" Nagyar Altalános Váltóüzlet Resz vénytáruaág, Budapest, heti Jelentése a tőnde forgálámról n pénzpiaci helyzetér01. Budapest, 1914 április 23. Az állandó külpolitikai aggodalmakon és az ipari konjunktura kedvezőtlen kilátásain kiviil még egy ujabb momentum fokozta a lózsde amúgy is rossz hangulatát. Ugyanis a király komolyabb megbetegedéséről e hét elejen be érkezett hirek a tőzsdei körökre nagyon nyugtalanitólag hatottak és a gyenge forgalmat határozott lanyhasággá változtatták át. E lanyhaság azáltal még fokozódott, hogy a király betegségéről szóló hirek a külföldön is nyugtalanságot okozlak és a magyar járadékok nagyobbmérvü visszaözönlését okozták, ami az irányzatra közvetve is kihatott. Az általános lanyhaság közepette is figyelmet e rdemei a 4 százalékos magyar koronajáradék fentebb már említet nagyobb árcsökkenése, mely az előző béthez képest körülbelül 2 százalékot tett ki. Nagy áresést szenvedtek meg a magyar bank részvények, melyek az 500 as árfolyam alá csökkentek. Egyébkéot az összes vezető papírok, még az egyébként favorizilt Közúti vaspálya részvények is kibebb nagyobb árveszteségeket szenvedtek. Még nagyobb árfolyamcsökkenés mutatkozott egyes ipari papíroknál, nevezetesen szénértékeknél A salgótaijáni kőszénbánya részvények több mint 20. Esztergom-szászvári részvények közel 20. Északmagyarországi és Urikányi kőszén részvények szintén jelentékeny árveszteséget szenvedtek. Téglaértékek közel a Drasche részvények szintén jelentékeny árveszteséget szenvedtek. Téglaértékek közel a Drasche részvények árfolyama erősen csökkent ai osztalék nagyobbarányu csökkenésének hirére. Ganz-Danubius részvények is nagyobb kinálat tárgyát képezték. Az Adria tengerhajózási részvények eleinte jól tartott árfolyamon kerültek forgalomba, késöhb azonban az általános irányzat hatása alatt ezen részvények árfolyamában la visszaesés állott be. A Borej egy piacon alig volt üzlet. EDSON tyozlósznnáz CSÍKSZEREDÁBAN május 3-án: A SÁRGA GSM A Csepreghy Ferenc nép- ^ színmüve nyomán limre w alkalmazta JAN0VCS JENŐ dr. - Előadják: BERK LL, a budapesti Népopera primadonnájának vendégjátékával a kolozsvári Nemzeti Színház művészei. A film felvétele közben, mint ismeretes, egy tragikus eset is történt. A kiválóan talentumos, fiatal színésznő, MRE ERZS, a Szamosba fulladt. Három elóadas: Délntán 2,5 és '/,9 órakor este. Májusi menetrend. A magyar királyi államvasutak vonalain és az általuk kezelt magánvneutakon folyó évi május hó 1-én a nyári menetrend lép életbe, mely a jelenleg érvényben lévó téli menet renddel szemben a következő lényegesebb változásokat tartalmazza: A Budapest keleti pályaudvar bruck királyhidai Budapest-keleti pályaudvar Bruck Királyhida Wieu között 2. és 3. sznm alatt egy uj gyorsvonatpár helyeztetik forgalomba; indul Budapestről reggel 7 órakor, érkezik Wieu Ostbanbofra d. e. 11 óra 40 perckor, indul Wien Ostbahnhofról este 7 óra 20 perckor, érkezik Budapestre éjjel 11 óra 45 perckor. E vonatpárral junius hó 1.-től az ut Budapestről Münchenbe, illetve Münchenből Budapestre, Wieu Ojtbahnhof és Wien Westbahnhof közölt áthajlással, egy nappali időben (reggeltől estig) megtehető, e vonatpár azonfelül Paris és London felé, illetve felöl is nyer csatlakozást, egyben lehetővé tebz azt, hogy a budapesti közönség az utat Bécsbe és vissza egy nap alatt megtehesse,.mi mellett Bécsben több mint 7 és fel óra tartózkodási idő jut. A jelenlegi 2. és 3. számú gyorsvonat (.indul Bu dapest 9 óra 10 perckor, d. e. érkezik Budapest 6 óra 35 perckor ebte). Győr Bruck Királyliída Wien között az uj gyorsvonalpár forgalomba helyezése következtében megszűnik Budapest Győr közölt azonban ezentúl is forgalomban marad; Győrben különben a megfelelően módobitott 8. és 9. számú személy vonatok utján közvetlen folytatást nyer Bécs felé, illetve felöl. A Wien felől Budapestre d. u. 1 óra 40 perckor érkező 1. számú gyorsvonat Zurányban meg fog állani; a Graz felöl Budapestre ebte 10 óra 10 perckor érkező Biamu gyorsvonat megállása Nagyszentjánoson megszüntettetik. A 22. Bzámu személyvonat (indul Budapest reggel 6 óra 30 perckor) BudapeBt-keleti pályaudvartól bicskéig, a 23. számú személyvonat (indul Bicske d. e. 9 óra 17 perckor, (Bicskétől BudapeBt-Kelenfóld-ig, a 29. számú személyvonat (indul Budapest-Kelentöld 9 óra 03 perckor este) Budapest-Kelenlöldtól Budapest-keleti pályaudvarig megszűnik. A Wien felől Győrbe jelenleg esie 8 óra 42 perckor érkező 81. számú Bzemélyvonat Győrbe már este 8 óra 5 perckor érkezik s igy ott csatlakozást nyer az 1306 számú gyorsvonathoz Szombathely felé és a gyórsopron ébenfurti vasút 8. Bzámu személyvonatához Csorna felé. Az előző években május 15.-től szeptember lő-ig Budapest-keleti pályaudvar Bicske között közlekedett 24/a éb 25/a számú vásár és ünnepnapi vonatpár ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetik. A budapest-ny ugaiipályaudvar esztergomi és a budacsászárfürdö-óbudai Budapest-nyugati pályaudvar és a Piliscsaba illelve Budacsászárfűrdő és Óbuda között a mult nyáron közlekedett 4017/4117,4040/4140 és 4019/4119 számú vabár- és ünnepnapi vonatok ugyanarra az időtartamra ismét forga lomba helzeztetnek. A pozsony-ujváros szombathelyi AZ 5203 ez. vonat Szombathelyről d. u. 2 óra 45 perc helyett d. u. 3 óra 40 perckor fog induni; az 5282 sz. tehervonatnál a személyszállítás pozsony újvárostól pozbony-ligetfaluig megszűnik. A lelsőőr-felsölövöi vonalon az előző években junius 1.-tól Bzeptember 15-ig közlekedett és sz. vonatok ugyanarra az időtartamra ismét forgalomba helyeztetnek. A budapest-ny ugaiipályaudvar marcheggi A 107. Bzámu gyorsvonat Wien Ostbahnhofról a jelenleginél 50 perccel később ndul és BudapeBt-nyugati pályaudvarra ebte 7 óra 10 perc helyett este 8 óra 05 perckor érkezik; e vonat Némeldiószegen föitételesen meg fog állani. A 108. sz. gyorsvonat budapestnyugati pályaudvarról 106. sz. alatt d. u. 2 óra 30 perc helyett már d. u 1 óra 30 perckor indul és Wienbe este 6 óra 55 perc helyett már d. u. 5 óra 50 perckor érkezik ; e vonat galánlai megállása megszüuik, helyette a 106. (uj 108) sz. gyorsvoout áll meg Galántán és csatlako zást nyer a Zsolua felől d. u. 3 óra 52 perckor odaérkező gyorsvonathoz. A 113. sz. Bzemélyvonat Wienböl a jelenleginel 15 perccel később idul, Budapestre miudamellett korábban, vagyis reggel 8 óra 10 perc helyett már reggel,7 óra 10 perckor érkezik. Az előző években Érsekújvártól Budapest-nj ugali pályaudvarig inájus 1.-tól szeptember 30.-ig naponta közeledelt 123. sz. személyvonat csak Párkány-Nánától és csak vasár- és ünnepuapokon fog közlekedni. A Budapest nyugati pályaudvarra d. u. 8 óra 45 perckor érkező 159. BZ., valamint az onnnu jelenleg este 7 óra 55 perckor és az uj menetrend szerint, este 8 óra 10 perckor induló 132. BZ. vonalok, melyek a korábbi években május 1.-tól szeptember hó 30 -ig Budapest- 4B Párkány-Nána, október 1.-tól április 30 -ig pedig Budapest és Nagymaros között közlekedtek, ezentúl az egész éven át csak Budapest és Nagymaros közölt fognak közlekedni. A Bud ipest nyugati pály.udvarra reggel 6 óra 35 perekor érkező 135. BZ. az oda éjjel 10 óra 25 perckor 145. BZ., valamint az onnan éjjel 11 ora 35 perckor induló 146. BZ. vonatok a nyári idényben Vácz helyett Nagymarostól ill. Nagymarosig fognak közlekedni. A Budapestnyugati pályaudvarról d. u. 3 óra 55 perckor induló 140. BZ. ÉB a d. u. 5 óra 20 perckor induló 142 számú vonatok mâjuş 1.-től szeptember 30.-ig Nagymaros helyeit ibmét Szobig közlekednek. A Budapest nyugati pályaudvarról d. p. 11 óra 35 perckor induló 136. sz. és az oda estj 8 óra 10 perckor az uj menetrend menetrend szerint pedig este 8 óra 25 perckor érkező 141. BZ. vonalok Budapest Nagymaros közölt, a Budapest-nyugati pályaudvarról este 7 óra 25 perckor induló 180. sz. és az oda éjjul 10 óra 15 perckor érkező 183. BZ. vonatok pedig Budapest Vácz között május 15.-től szeptember 15-ig vasár- éb ünnepnapokon ismét forgalomba helyeztetnek. A 149. sz. vonat Kakospalota Újpesttől Budapestig naponta a 192. sz. vonat pedig Pozsonytól Marcbeggig vaear- és ünnepnapokon ismét fog közlekedni. A jelenleg Budapesi-nyugali pályaudvar Dunakesz között közlekedő 168 és 169. sz. vonatok forgalma Gödig, 184 és 185. sz vonatok forgalma pedig Váczig kiterjesztetik. Budapestnyugati pályaudvar R tkospalota Újpest közölt 155/a, 166/a BZ. alatt egy uj vonalpár helyeztetik forgalomba, indul Budapestről reggel 7 óra 85 perckor, érkezik Budapestre reggel 8 óra 15 perckor. A Rákospalota Újpest és Veresegyház gödöllői vonalon teljesen uj menetrend lép életbe. A vácz ipolysági A Váczról jelenleg d. e. 10 óra 42 perckor induló 4004/4009 számú vonat már d. e. 9 óra 56 perckor fog indulni, miáltal Drégelypalánkon csatlakozást nyer a sz. vonathoz Balassagyarmat felé. Az polyságról jelenleg d. u 3 óra 51 perckor induló 4012/4005. BZ. vonat már 2 óra 38 perekor fog tndnini, mi által Váczott csatlakozást nyer a 115. sz. vonathoz Budapest felé. A mult években május 1.-től Bzeptember 30. ig vasár- és ünnepnapokon közlekedett 4016/4013. és 4014/4015. sz. vonatok ugyanarra az időtartamra és ugyanazon napokon ismét forgalomba helyeztetnek, a 4014/4015. sz. vonat egyúttal mintegy 3 órával későbbre fektetletik. A diósjenő romhányi A reggeli és az esti 4109/4110. sz. vonatok megszűnnek. Az aszód losonczi Az Aszódról jelenleg d. e. 9 óra 48 perckor induló számú vegyesvouat személyvonattá áiminősitve már d. e. 8 óra 31 perckor fog indulni és Balassagyarmatra d. u. 12 óra 32 perc helyett már d. e. 10 óra 58 perckor fog érintkezni; Balassagyarmattól Losonczig a jelenlegi menetrend változatlanul megmarad. Az érsekujvár németpróaai vonal >n. A sz. tehervonat Nagytapolcsány helyett ismét Nagybélicztól fog szemelyszálli lássál közlekedni nyitráig. Privigyt -Bajnócz fürdő és Németprói.a között a 4494., 4495, és sz. helyi vonatoknál az 1. oszt. kocsi járatása megszűnik. A nyitre lipótvári A és sz. vonatok Lipótvár Galgócz között megszűnnek. A privigye - bajnóezfürdó nyitrabányai vonalon közlekedő vonatoknál ezentúl csak és. oszt. kocsik fognak járni. A pőstyén verbói A és 6222 BZ. vosár- és Unnepnupi vonatok junius -tói szeptember 30.-ig ismét forgalomba helyeztetnek. A bölak trencsénteplicz trencséntepliczíürdöi A 7001., 7002., 7003., 7014., 7019., 7022., es sz. idényvonatok ismét forgalomba helyeztetnek. A budapest hatvan ruttkai A budapest-keleti pályaudvarról este 7 ó. 85 p. iuduló 332. sz. vonat Hatvan helyett csak Gödöllőig, a Budapest-keleti pályaudvarról d. u. 4 ó. 35 p. induló 322. BZ. vonat ellenben Gödöllő helyett egész Hatvanig fog közlekedni. A Budapesttől Péczelig közlekedő 336. sz. vonat megszűnik. Az ujszáez vámosgj'örki Az Ujszászról Vámosgyörkre jelenleg d. e. 8 ó. 55 p. érkező sz. vonat Vámosgyörkre már d. e. 8 ó. 10 p. fog érkezni, mi által ott csatlakozást nyer a 409. sz. vonathoz Budapest felé és az sz. vonathoz Kassa Poprádfelka felé. A délutáni BZ. vonat mintegy 20 perccel későbben, a sz. vonat pedig ugyanannyival korábban fog Jászapátiról indulni, miáltal alkalmassá válik az iskolásgyermekek hazaszállítására. A kisterenye kisújszállási A Kisterenyéről Kál-Kápolnára jelenleg d. p. 9 ó. 15 p. érkező sz. vonat már d. e. 8 ó. 44 p. fog Kál-Kápolnára érkezni, a hol csatlakozást nyer az sz. vonathoz Fttzesabtnyra, ott pedig a számú vonalhoz Egerbe. A füzeaabony eger putnoki A Putnok felől Egerbe jelenleg reggel 6 ó. 49 p. érkező sz. vonat az egri iskolákba járó gyermekek érdekében, csak 7 ó. 35 p. fog Egerbe érkezni. Az Egerbe jelenleg d. e. 8 ó. 30 perckor érkező BZ. vonat már d. e. 8 ó. 13 p. fog Egerbe érkezni, az Egerből jelenleg reggel 7 ó. 28 p. induló sz. vonat pedig a fentebb emiitett sz. vonat folytatásaként Egerből csak d. e. 8 ó. 20 p. fog indu'ni. E menetrendmódobltás által az eger putnoki vonalrébz mentén lakók közvetlen vonatösszeköttetést nyernek a 428. sz. vonattól BudapeBt felől és a 409. BZ. vonattól Miskolcz felől. A miskolcz föleki A és sz. tehervonatok Feled Balogfalva között junius 1.-től szeptember 15.-ig ismét személyszállítással fognak közlekedni. A feled tiszolczi A Feledről este 7 ó. 05 p. induló Rimaszombatra este 7 ó. 31 p. érkező sz. tehervonat egészen Tiszolczig rog személyszállítással közlekedni, a hová este 9 ó 58 p. fog érkezni, a Fülek felől Feledre a BZ. Uri szabó üzletemet alá. (Se'bóatyén.-paiota) Hel7«ztMQ. é,t, abo-va macéile«zt«lc a lee-ujabto nalntéjti angol t«vuzi ém nyátri SáaionM&nó j R U H A K E L M É K. Amidőn ezt a mélyen tisztelt közönség nagybecsű figyelmébe -Ügyetem-Utca 1. szám 8 j énom ' pártfogását kérem a egyben biztositom a megrendelés T71 i """""" " UC 'J,C " "aiicii nuzuuseg iiagyoecsu ügyeimébe nri szabó O J ízléses elkészítéséről és pontos kiszolgálásiról. Kiváló tisztelettelfflfll Telefoni uri szabó Kolozsvárt. ^ szám: 789. H H

3 18. m C S Í K l a p o k 3-lk oldal. PNTÉR és PARLAG egyetlen estélye májas 10-én CSUPA UJP0XSÁ6! vonattal este G p. érkező, Tiszolczra gravitáló utasok tehát ezeqtul nem lesznek kénytelenek a csatlakozásra 3 és fél órát várakozni. A Éólyé/m^-zófyumbrÁié tiszolczi A ss. vonat Besztercebányától ZólyorabfÁzóiguinden vasár- és ünnepnapot megelőző köznapon junius, 1.,-től augusztus 31.-ig ismét forgalomba helyeztetik. A Zólyomtól SíUáestodóig. az előző évben juniui 1.-tól augwatw 31.-ig oaafc vasár- és ünnepnapokon személysállitással közlekedett sz. tehervonat ea idéa a fannebbi időszakban naponta fogvjaemályszállitánal közlekedni. Azólyombrézó kisgarami "] tartatik meg, f BŐVEBBET A FALRAGASZOK! ELSŐRENDŰ Ejrf tj, éstl Személyszállító vonatpár helyeztetik forgatomba sz. alatt. A budapesti-keleti pályaudvar lowocznei és a miskolcz kassai pygyorsvonatok oprádfelka) tö-? ismét forgalomba helyeztetnek. A Buda- "ól reggel 7 ó. 25 f. induló 402. sz. gyoret Aqanitoa és*. Kishidvégen, Bndapestre j 9 ótl^ pi, sz. gyorsvonat Kishirfvégen fellé tule-en meg fog állani. Bl. és 4j>3. eft. :tebetkanátok Vall ez és bács köwtt fürllna 15.-től augusztus 31. ig lt személyatá^lhámal közrekednek A jelen- 'Sátoraljaújhelytől Csapig, ezemélyszállipl közlekedő 448. sz. tehervonatnál a szeyszállitásmunkácsfg kiiaijesztelik, indul ról it u pr, éripezik Munkácsra 6 ó. 37 p. A Budapestről jelenleg ţste pm 8 órakor induló, Kassára éjjel 4 ó. 13 p. e&ţţf '1&WM vonatmenetébbk gyorsításával rap*qj8l' p. fog Kaséira érkezni, az indulás Budapestről a jelenlegi mara«. A'mjíEolcz személy pályaudvar tornai vonaton. S-A sz. vonat Miskolck szem. pályaubrarrőf d. u. 4 ó. 10 p. bejyelt d. u. 5 ó. 31 p. fog indulni, miáltal felöleli Miskolczon az 1504 sz. gyors- és sz. vegyesvonat ji,jft ilbi.fe püspökladány körösoiezöi Ét* 1703,- BZ. gyorsvonat Nagymajtényban ríjkehg'ó. 64 p. feltételesen megáll.,a déhreczén^csap siánki vonalon a4704. sfövonafe Nyiregyháaáról d. 2 ó. 20 p. helyett 55 p. fog indulni, Csapra pedig d. u. 4 ó. 4S ).^belyeu.e8te-6 ó. 06 fe fog érkezni, a tagjóabdas Csapon, mely jelenleg 102 percet t% ti, ennélfogva-lényegese^ megrövidül, a at ezenkívül N\iregyházáról a megfelelően lodfott 4714: {uj 4704 ) B«. vonat közvetlen [tatását fogja képezni A Pebreczen Nyirháza Szerencs között közlekedő szemelyg^z^rnearjé.jéhjjflleg gyorsittatik. A debreczen nagyváradi vonalon a l^&i. és BZ.- tehervonatok Debreczen- Pojaaj-Esztár között nem junius 15.-tól szép tember 15. ig, hanem május 1.-től szeptember 30 ; ijj fognak vasár- és ünnepnapokon személysifáincásbal közlekedni: ÍA Mánmarossziget akna-szlatinai von a *N a 6Ö13 6Ö14. BZ. vonatok május 1.-tól Bzeptember 30.-ig, a és sz. vonatok pedig-junius 1.-tól augusztus-31.-ig ismét forga^ojnlja. helyeztetnek. A szatmároémeti-kossutbkert bikszádi vönahoá az 5113/5111. sz. vegyesvonat 5051, s alatt személy vonattá átminősítve, Szatmár- Néoetiböl reggel 7 ó. 30 perc helyett d. e. 8 ó. (Já fog indulni. Debrecenben azonban ugy mint most, d. u. 1 ó. 11 p. fog érkezni. Az BZ. vegyesvonat BZ. alatt személyvonattá'átminősítve Mátészalkáról d. u. 2 ó. 09'p. helyett' d. u. 4 ó. 46 p. fog indulni. Snanár-Némeiiban pedig d. o. 5 ó. 10 p. helyett este 6 ó. 47 p. fog érkezni. Mátészalkán e^yenat az ugyancsak sz. alatt személyvonattá átminősített 6112.,sz. vegyesvonat főljitit&áktat fog közlekedni s így közvetlen veaartot bg képesni Nyíregyházától Szatmár- Németiig. Az sí. vonbí BZ. alatt Nyiregy házáról este 7 ó. 28>p. helyett este 8 ó.,45 p. fog indulni, a későbbre fektetés által" a vonat Nyíregyházán félöleli az 5203, $ sz. vonatok csatlakozását Vásárosnamény, Csap, Debreczen felől, Nyírbátorba pedig a ö. sx. vonat csatlakozását Nyir adoo felőj. Áí itfir*i(ybáz* ayirad<inyi vonalon a sí. vonat Nyíregyházától este 7 ó. 57 p. helyett este 7 ó. 12 p. fug indulni, Nyiradonyba pefflg este-9 ó. 21 p. helyett már este 8 ó. 86 fk>fléimriai; Nyiradonyha» csatlakozást nyer i 6.-n. vonathoz Nyírbátor félé. HREK. Hivatalvíasgálat. Gyalókay Sándor főispán dr. Éuhes Gyula vm. árvaszéki ülnök és Troknya Ferenc pü. számtanácsos, kirendeltségi vezető kíséretében folyó hó 23., 24, 25. és 26. napjain megvizsgá'ta a gyergyószentmiklósi járási főszolgabiróság, a város és rendőrkapitányság, árvaszék és községi bíróság Ugy- és pénzkezelését. Kinevesés. Az igazeágügyminiszter Bene Dénes székelyudvarhelyi törvényszéki joggyakornokot a csíkszeredai törvényszékhez Jegyzővé nevezte ki. Halálozás. Csiszár Dénes birtokos, folyó évi április hó 26-án, 57 éves korában meghalt Csikszentkirálynn. Van Bzerencsénk a n. é. közönség Bzives tudomására hozni, hogy brassói fióküzletünket augusztus hó 1-én megszüntettük. Rzután egyedül marosvásárhelyi gyárunk ós üzletünk áll fenn. Berendezéseknél állunk a n. é. közönség rendelkezésére és meghívására minden vételkötelezettség nélkül mulatjuk be egyik cégfónökünk által gazdag mintaxyüjtemónyünket és mivel így az üzlet fentaitási költségét megtakarítjuk, a vevőközönséget Bókkal olcsóbban szolgáljuk ki. Melyé& Réti Május elsejével a 8001 számú vonat, mely Csíkszeredából délelőtt 'Jóra 3(ipeickor indul ki, Karufalván is megáll. Közigazgatási bizottsági ülés. A vármegye közigazgatási bizottság ináju-j havi ü'ését május 11 -én délelőtt 10 órakor tartja. Keretem. A József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület javára engedélyezett tavaszi iskolai gyűjtés irgalom fillérei még a legtöbb iskolából nem érkezett be az egyesülethez. Minthogy a gyűjtésnek még ez iskolai év folyamán kell lebonyolítania, felkéretnek a tanító és.igazgató urak, hogy szíveskedjenek a gyűjtési összegeket legkésőbb folyó évi jun. 15.-ig közvetlenül a József Kir. Herceg Szanatórium Egyesület központi irodájába (Budapest, V. Süő-ulca 1.) beküldeni. Törvényhatósági közgyűlés. A tavaszi törvényhatósági reodes közgyűlés m iju-s 12.-én tartatik meg. A közgyűlésnek tübb ige i fontos tárgya lesz, melyből ezúttal csak a szavazókörök megállapítását és a közpouti választmány megalakításai emeljük ki. A kel aljegyzői aliásra valószínűleg Erőss József és Domokos Sándor szolgabirák választatnak ineg, kik régtől fogva szolgálják a vármegyét, míg az így meg üresedő szolgabírói állásokra Dr. Sípos Lázár, Fejér György, Kovács Árpád és Szemere László a jelöltek, k k között erős küzdelemre van kilátás. S^Jln* Roche" mmdtnnmmi, tüdőbetegségek. géfehurut, szamár hu rut, vüyhóiju toci., A nyugdíj-választmány ülése. A vármegyei nyugdíj-választmány hétfőn délelőtt Szász Lajos főjegyző elnöklete mellett ülést tartott. A választmány nyugdíjazását javasolja Szász Gynla vm. aljegyzőnek, Balázs Dénes lrodaigazgatónak, Péter stván várnagynak, megállapította továbbá özv. Puskás Adolfné és özv. MUhlfap Sándorné nyugdiját és a nevelési járulékokat, amíg Kosza stván kérését nem teijeeitettr. MŰSOR Uj résevénytársaságl törvény készül. Az igazságügyi minisztériumban mostanában a részvényjog, a részvénytársasági törvény revíziójával éb kijavításával foglalkoznak. Az uj részvénytársasági törvény már legközelebb minisztertanács elé kerül és a miniszter tanács fogja eldönteni a javaslatdak törvényhozás elé kerülő formáját. Az uj részvénytörvény megszerkesztésével Dr. Kunz Ödön egyetemi magántanárt, a ministeriumba beosztott ügyészt bízták meg. Dr. Kunz azonban moat beteg és ezért a törvény előterjesztése némi halasztást szenved. Az eddigi állapotához képest körülbelül a következő pontokban fog megváltozni a részvényjog: Elsősorban is a részvénytársaságok alapításánál nagyobb biztonságot igyekeznek majd elérni. Nagyobb tőkét fog követelni az uj részvénytörvény és intézkedik, hogy ez a töke valóban rendelkezésére is álljon. Az eddigi megkövetelt 30 szá».alékos lefizetéseknél nagyobb részletet kell ltfizetui az alapításkor és a fenmaradó hányad jegyzésénél is garanciákat követelnek, hogy ez a rész is biziositvj legyen. Azonkívül állami vagy biró- Bági revizorok lesznek, akik hármikor megtekinthetik a könyveket és ügykezelést, esetleg meglepetésszerűen is és a tapasztalatokról jelenlest tesznek. Továbbá intézkedik az uj részvényjog a bíróság felügyeleti jogkörének szélesebb kürre való kiterjesztéséről. gyekezui fognak megvédeni a kisebbség jogait ís és az igazgatóság és felügyelő-bizottság tagjaira nagyobb személyes felelősséget hárítanak. Tusnádfürdő idenye. Hirt adiuuk arról, hogy Tusnádfurdőt az dén hivatalosan uem nyitják meg. Mint értesülünk, a viilatu lujdouosok szervezkednek és goudoskodnak arról, hogy az idén a reldesnél is népesebb, olcsóbb és jobb Ezezon legy en Nem lesz kurt:>xa, mely súlyos térbe volt a közönségnek. Lakás és étkezés a legolcsóbb, penzióba napi 7 korona, nyitva lesznek a hideg és meleg fürdők, zene, világítás, rend és tisztaságról pedig kellőleg gondoskodva lesz. tt jegyezzük meg, hogy az alapitaudó Tusnádfürdó részvénytársaság részvényjegyzéseinek határidejét október 1.-ig meghosszabbították. figyelje meg.tartósságát Méhészeti tanfolyam. A m. kir. földinivelésügyi minisztérium által Marosvásárhelyen létesített minta méhesen az erdélyrészi kisgazdák részérc május hó 6.-tól május hó 23 -ig méhészeti tanfoly am log tartatni. A tanfolyamon résztvevők ellátási segélyképpen napi 2 koronát kapnak. Ezenkívül a BZBgénysorsú és távol lakó hallgatók útiköltség megtérítésében is részesülnek. Résztvenni szándékozók felhívatnak, hogy bélyegmentes kérésüket a marosvásárhelyi ministeri kirendeltséghez címezve, a Maros Torda vármegyében lakók közvetlenül Marosvásárhely re, a Kiskükülló vármegyeiek Bulicazy Sándor Dicsószcntmárton, a Háromszék vármegyeiek Benkó Pál gazdasagi felügyelő Sjpsiszeutgyörgy, a Csikvármegyeiek Kiss Ernő gazdasági felügyelő Csíkszereda, az Udvarhely vármegyeiek Száknlybidy Viktor gazdasági felügyelő Székelyudvarhely mielőbb nyújtsak be. Saekelyek az Alföldön. A mull évi árvízkatasztrófa leírhatatlan gazdasági nyomorúságba döntötte a Székelyföldet. A székelyföldi kirendeltség a katasztrófa után községenkint, házról házra járta be a kársujtottakat és mindjárt az első időben megállapította, hogy nem pillanatnyi segítségről, hanem tervszerű munkával, a nyomorúságba jutott nép gazdasági felemeléséről van szó. A társadalomhoz ntézett felhívás azzal a haszonnal járt, bogy ei ideig négyezer Bzékelyt helyezett el magyaroruágl birtokos részben munkásként, rész- ben éves cselédnek Az éves cselédnek állott Bzékelyek egy-két év múlva bizonnyal újra visszatérnek kis gazdaságukba és újra tanúsítják, bogy minden kárból van valamelyes haszon, mert fejlettebb gazd isági kulturit visznek bérces hazájukba. gen sok székely cseléd van Csekouits, Serényi, Mikes és a Kégi-féle nagy uradalmadban. A társadalom érdeklődése azouhan még mindig élénk Leginkább a bekövetkező tavaszi és uyári időre való munkásokat kívánja sok birtokos a Székelyföldön az árvizsujtotta lakosság koréból biztosítani. A kirendeltséget, amidon e részben n gazdaközönség rendelkezésére áll, az a cél vezeti, hogy a székely aratón a magyar Alföldön, a hol előbb érik a buza, arassanak le, azután menjenek haza a magukét aratni. így történt ez a mult évben is, ahol az árviz és égiháború előbb náluk le nem aratott. A székely kirendeltség működése valóban nem dicsérhető eléggé, hiszen az itthon tartott négyezer székely bizonnyal már régen Romániában, vagy Amerikában keresné megélhetését. Van szerencsém Csíkszereda város és vidéke aagyrabecslllt közönségének b. tudomására hozni, hogy szombaton, évi május hó 2-án a Hutter-kávéház és éttermében egyetlenegy estélyt rendezek. Figyelem 1 Világ csodája! Magyarországon először látható CSODAHÖLGY. Ezen előadás Filippóoak, a világhírű gondolatolvasónak teóriája szerint a következőképpen lesz előadva: A közüuség köréből két vagy három ur a gondolatolvasónővel külön szobaba vonul, a terembeo, hol az előadó játszik, bármilyen kérdést adnak fel, ö a szobában megadja a választ. Szabad bemenet. Becses pártfogást kér F O R E L L bűvész és gondolatolvasó. Kezdete este óralcor. Meghív o a csíkszeredai sporthalásztársaság évi május 3.-án, délelőtt 10 ó. a vármegyeházában tartandó évi rendes közgyűlésére. Az alapszabályok 14..-a alapján a társaság tagjait tisztelettel meghívom. Vitályos György társulati igazgató. Tárgysorozat: 1. Elnöki választás. 2. gazgató évi jelentése. 3. A tagok felvételének megerősítése. 4 Pénztáros jelentése az egyesület vagyoni állapotáról. 5. A számvizsgáló bizottság jelentése. Az 1913 évi zárószámadás megbirálása. 6. Az évi költségelőirányzat megállapítása. 7. Folyó ügyek, indítványok. Társasutazás Párisba. Halász Gyula brassói áll. lóreáliskolai tanár, az EKE brassómegyei osztályának elnöke, ki egy teljes évet töllölt a francia fővárosban, f. evi julius hó 3 an 17 napra terjedő társasutazást rendez Párisba, ahol a kirándulók tíz napot töltenek, közlük a julius 14. iki francia nemzeti ünnepnapját is. Az odautazás Németországon át történik, München megtekintésével, a visszautazás Svájcon keresztül, Zürich, esetleg Luzern megtekintésével. A részvétel ilijatvasutijegyek teljes ellátás, színházi és belépődijak, borravalók stb.) 580 K., államvasuli feljeggyel rendelkezőknek 534 K. A társasutazásban nők is részivehetnek. Jelentkezni május 10-éig kell, 50 K előleges beküldése mellett, míg a további összeg iegkesőbb junius 15 éig fizetendő be. Bővebb felvilágosítással készségesen szolgál az maz ás rendezője. Ac osztatlan köiös legelőkről szóló X. t.-c. életbeléptetésének idejéül a fóldmivelésügyi miniszter évi május 1. napját állapította meg. Ezen törvényben szabályozva van a legeltetési működése. A községek kötelesek a kiadott minta szerinti legeltetési szabályrendeletet alkotni. Ugyanazon törvény rendelkezik, hogy a közigazgatási bizottság kebeléből gazdasági albizottság állíttassák fel, amelyben az erdészeti ügyek is tárgyaltatni fognak s ennél fogva az erdészeti bizottság mostani alakjában meg fog szűnni. Figyelmeztetés a háziasszonyoknak A rosbz időjárás beálltával nem lebet az anyáknak eléggé a lelkükre kötni, gyermekeiket a meghűlés ellen megvédeni. Az orvost idejekorán kell hivni. Ez igen gyakran Sirolin Rjche'-t fog rendelni, amely már egy általánosan kedvelt praparaluma a modern gyógyszernek. KellemeB Ízű s szívesen veszik.

4 4. oldal. csíki l a p o k Pályautl hirdetés. A nagyeiebeoi tanitóképzöiotézet elad osztályába a következő 1914/15 iskolai évre felvételért folyamodhat nak 14. életévüket betöltött olyan leányok, kik a felső leánynépiskolát, a polgári- vagy felsőbb leányiskola, vagy a gimnázium négy alsó osztályát sikerrel végezték. Felveie i vizsgálat nélku, de pályázati kérvények alapján történik a fölvétel. A fölvételi kérvényhez a következő okmányok csatolandók : 1. Keresztlevél. 2. skolai bizonyítvány a megelőző tanévről s az dei első félévi értesiló. Az évvégi bizonyítvány junius hó 30.-ig feltétlenül beküldendő. 3. Orvosi bizonyítvány a folyamodónak a tanítói pályára alkalmas voltáról. A kérvényben klteendő, hogy bennlakó vagy bejáró akar-e lenni a növendék. Bennlakási havidíj 38 korona. A kérvényeket az intézeti igazgatósághoz junius hó ló éig kell benyújtani. A fölvétel julius hó első napjaiban lesz elintézve, miről az érdekeltek azonnal értesítést nyernek. Az -ső évfolyamra fölveendő növen dekek közlll hét növendék 120 korona ösztcn dijat nyer. Az ösztöndíjas helyre folyamodók szegénységi bizonyítványt is mellékeljeuek. A.,. és V. osztályba szintén vehető, fel uj tanulók, ha kimaradás folytán hely Üresedik. A bennlakásról prospektu-it szívesen kllld az igazgatóság. Nagyszeben, i914 április 14-én. Dr. Bilinszky Lajos, tanitónő-képzőintézeti igazgató. Felhívás. Lapunk mai Bzámában Forelli és Forelliné gondolatolvasók hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét. Pályásat! hirdetés munkás-jutalomra. A marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara a kereskedelemügyi m. kir. min. urnák mult évi november 27.-én ;z a. kibocsátott rendelete alapján, az évben kiosztás alá kerülő négy (4) egyenként 100 (egyszáz) koronás munkás-jutalomra pályázatot hirdet. Pályázhatnak munkaadójuk ajánlása mellett (mely esetben a pályázatok a m. kir. Pénzügyminisztérium sz. rendelete és az illetők) díjjegyzék 14. tétel Q) pontja értelmében bélyegmentesek (a kauiar.i kerületében illetékes, magyarhonos ipari munkások) kapus, kocsis, gyáriszolga és ebhez hasonló szolgalatot teljesítő alkalmazottak kivételével, (kik legalább 15 évig) tanoncévek beszámíthatók, évadhoz kötött iparmunkánál egy évad teljes évnek vehető, ipari munkával foglalkoztak s évi keresetük összege 2000 (kettőezer i koronát meg nem halad s akik ezen idő alatt okmányokkal igazolhatólag kiváló szorgalmat és hűséget tanúsítottak. A pályázatok munkakönyvvel és egyéb szolgálati hiteles bizonyítványokkal felezerelve évi május 31.-ig a Marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamarához adandók be, később érkezettek figyelembe nem vétetnek. Marosvásárhely, április 16. Bürger elnök, Sz. Bzakáts titkár. Gulliver * * mri kaacukml UuUL UJ könyv a postatakarékpénztárakról Weitner Béla számtanácsos A postatakarék pénz tárakról csekkről és giró forgalomról" egy igen becses munkát irt és adott ki, melyben a postatakarékpénztári kérdések és feleletek alakjában. A munka ugy a takarék üzletág, mint a csekkuzlettel toglalkozik és megvilágítja a postatakarékpénztár működését szociális és közgazdasági szempontból. Tartalmazza a tabaréküzletágban lefektetett hnmánistikus és szocziális alkotásokat, amelyek a takarékosság fokozására szolgálnak. A csekküzletágnak sziutén minden iontosabb mozzanatát felöleli. Tárgyalja a csekkforgalom lejlsdését hazánkban, sbban a postatakarékpénztár, jegybank és leszámoló egylet fontowbb szerepét és a csekklorgalom előnyeit; tájébostst az iránt, bogy miként lehet a ceekk forgalomba belépni, melyek a fontosabb tudnivalók stb. Részletesen ismerteti a csekkkörül felmerülő ösz- SMS kérdéseket, a csekk kiállítását, a csekken való rendelkezéseket gyakorlati példákkal illusztrál**, llqgtdálhatók egyúttal benne a csektörvényoek miadâsod szakaszai, a melyek a mindennapi életben gyakran előfordulható esetekre vonatkoznak. A mi e takarék üzletág szociális kérdéseinek ismertetésénél fogva ngy magánosoknak, mint jótékony egyaaületeknek (köröknek) a csekküzletág ismertetéetfrt pedig kereskedőknek, iparosoknak, takarék* pénztáraknak és egyéb gazdasági köröknek igen ajánlható. Ára 2 K és megrendelhető a szerzőnél (postatakarékpénztár, vagy minden nagyobb könyvkereskedőnél. «a Agyagiparosok figyelmébe. Agjagipansok számára és szakmájukban való tájékoztatására Az agyaciparob* címen hasznos könyvet adott ki az Országos pari és Kereskedelmi Oktatási Tanácj hivatalos bírálata alhpján Petrik L ijus felső pariskolai gazgató szerkesztésében a keresk. m. kir. miniszter. A rali a nyersanyagok és azoknak gyártás közben végbemenő változásait és kémiai átalakulásait ismerteti könnyen érthető modorban, a tudományos ismeretek bi án dolgozó, de mégis segítendő agyagiparosoknak. Az agyagiaasszák és mázak összetételét számítási példák közlésével ismerteti. A munka az ipariskolák és ipari továbbképző tanfolyamok használatára segédkönyvül engedélyezve van. Ajánljuk az érdekeltek ügyeimébe. A Viktória nem egy szép leánynak a neve, hanem egy aradi román pénzintézeté. A pénzintézet, mely erre a kedves névre hallgat, a napokban tartotta meg a közgyűlését Aradon. Az igazgatóság jelentéséből és a mérlegből kitűnik, bogy Viktoriánknak az elmúlt esztendőben összesen korona es 53 fillér tiszta haszna volt, amiből tizenegy százalék osztalékot fizettek ki, a többit pedig jutalékokra tartalékalapra, nyugdíjalapra s egyéb célokra fordították. Még igy is -maradt 50,000 koronája a Viktoriának, amelyet jótékony és kulturális" célokra ju tátott. Fdlin liió korona haszo&aal végezte ezt a szomorú elmúlt esztendőt a Viktória és ez az, amit észre kell vennünk. Nem szabad közömbösen elba ladnunk emellett a tény mellett. NYÍLTTÉR*) MEGHÍVÓ. A néhai Kószeghy László halála alkalmával megindult gyűjtés eredményeként begyült összeg hovátorditásának megállapítása céljából tartandó értekezlet időpontjául 1914 évi május hó 10. napjának délután 3 óráját Csíkszeredába a Jakab Üdön éttermébe kitűzöm s arra a Csíkszeredán kívül lakó adományozókat oly kéréssel hivom meg, hogy megjelenői szíveskedjenek Bgybin felhívom azokat a gyűjtőket, kik a gyüjtóivet még hozzám nem küldötték bj, bogy a fenti határnapig beküldeni szíveskedjenek. Csíkszereda, április hó. Szopos Gáspár, kir. tszéki albiró. *) E rovat alatt közlöttekért nem váüal fele évi V sz. végzébe folytán dr. Fejér Szám Szeik. Autal ügyvéd által képviselt Eisler Gábor budspesti cég végrehajtató rébzére, végrehajtást Lucfenyő és bqkkfaeladásl hirdetmény. szenvedő ellen 166 korona 81 lillér követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végr-'- Cdikazeütkirály község erdófülei RODALOM. Hatod határán kelt sz. a. Szabó László: Csillárok a soj'edő hajón'. Singer és Wolfoer Budapest. Ara hsjtás folytán alperestől lefoglalt és 1000 koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbiró. határozatával engedélyezett Tányéros, intézményt kimerítően tárgyalja 2 K 60 f. Szinte tudni szeretnők, mi volt a ság évi V sz. végzésével a további Veresbánya, Tetöfenyö, Vilossoska erdejében kijelölt 4375 drb. lucfenyő és cél, ami Szabó Lászlót a boni földtől bosszú eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és felttlfoglaltatók követelése erejéig is, amennyiben azok ki drb, bükk hivatalos becslés Blé- időre elszakította. Verseiből sejtjük, de még sem tudjuk biztosan. A költő később hazabocsátotta családját, de maga még mindig elégítési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő lakásán Gyimesközéplokon leendő megriot 6161 m 1 fenyő tnqfa és m' künn maradt az idegen földön Amerikában tartása határidőül évi május hó lg. bükk tuiifa készletet a községházán napján délután '1,'J órája kitiizetik, amikor a május hó 26 áo délelőtt 10 órakor tartandó írásbeli zárt ajánlatokkal Erőteljes, mély hazafias érzés szólal meg bíróilag lefoglalt ingók és pedig: házi bútorok Bzabó László költeményeiben. Az Amerikába csertörfgép, a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés való Fzámkivetés keberü tudata még keserűbb összekötött nyilvános szóbeli árverésen mellett szükség esetén beosáron alul is elfognak gondolatokat váll ki belőle. Érezzük verseinek egy tömegben kikiáltási áron felql tövön adatni olvasásakor, hogy mily gyötre'mes lehet sze Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő az erdőben eladja. retelnktöl távol ünnepelni; elszakítva minden ingóságok vételárából a végrehajtató követelését Kikiáltási ár korona. smerősünktől s mindenkitől, aki csak valaha megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett szivtlikhöz nőtt. Rtmeg és kétségbeesve gondol a hajóra, mely övéit hazafelé viszi. Más Pót- ós utóajáulatok nem fogadtat- Bánatpénz a kikiáltási ár lova. volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem helyütt ostorozza azokat, kik kivándorolva, hazájukat végleg elfeledték. Ökölcsapásként megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, Részletes becslés, árverési éa szernak el. tűnik, hagy elsőbbségi jelentéseiket az árverés hangzik fel panabza, midőn az igábahajtoti, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, ződési feltételek Ceikszentkirály községházánál és az oklándi m. kir. Brdógond- haromsorban sínylődő honfitársairól szól. Elrémít ez a könyv a kivándorlástői és haza- mert különben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni. szeretetet, hitet teremt az olvasóban. nokságnál megtekinthetők. Kelt Csíkszereda, évi április 25. napján. A kius Hzregi/c. RadoyánBzky Gyula a nemrég Csikazentkirály, ápriüb 17 ón. oly tragikus körülmények közt elhunyt országos nertt KERESZTES GYULA, koltö Özvegye, litral Ferenc Bél* kir..-tinlelogye- Cwh Károly, Simon Ádám, kir. bírósági végrehajtó. lébfiz, lapunk munkatársához egy alkalomból levelet ntézett, melyben a következeket írja: Egyúttal tt küldök egy második kiadásra szilé Mária-dal előfizetési felhívást, azzal a kéréssel, hogy a csíkszeredai lapoknál kegyeskedjék a azerkeaztö uraknak becsesfigyelmébeajánlani. Abban a reményben vagyok, hogy Csíkszeredában ls vaunak lelkes magyar rodalmat szerété és pártoló hölgyek és urak. Még egyszer fogadja Ji uram hálás kfiszoneteinet. Maradok őszinte nagyrabecsüléssel, híve. 4»v. Ruduyánszky Oyuláué sz. Réthy Laura". Szívesen tcljesitjnk a néhai zseniális kelté özvegyének kívánságét, kl nemcsak nagynevű férje emlékének kegyeletes ápoléja, de maga s dísze volt szhinidvészelqnknek s csak néhány hónappal ezelőtt búcsúzott szép ünneplések között a színpadtól. Lapunk jflvó számában leközöljük amárla-dalok elóbzetést (elhívását, melegen ajánlva, különöseu müveit lelkll hölgyközönségünk figyelmébe. Veres Károly :.Virágok a kertemből*. Költemények Sok az eszkimó, kevés a fóka. Ez jut eszünkbe, mikor Veress Károly verseit olvassuk Szóval csak a budapesti tollforgató urak érvényebű beinek, kik együtt fogyasztják el a feketéjüket a New York kávéházban. Ezek az urak verik egymásnak a nagydobot, to'ják egymás szekerét s aki az ő klikkelkeq kívül él, az ha még oly tehetséges is, az irodalom Bzamára el van veszve. gazán haragra gjulad az ember, mikor egy-egy vidéken megjelent könyv a kezébe akad B eszébe jut, hogy n könyvből Boha semmit sem láthatott azelőtt a lapokban. Veres Károly is falun, a borsodinegyei lgricziben él s azért ÍB hallgatták agyon. Pedig kedves, vonzó s igaz érzésekkel teli verseket ir. Nem pózol, nem nagyképűsködik. Amit a papírra vet, azt átszenvedte, átélte. Kön) ve tehetséges ember munkája s megérdemli, bogy elolvassuk. Kersék János : v Arany erdőből kifelé',, h'ersék János dalai". Ennek a két csinos kiállítású könyvuek egy lévai ügyvéd, a Reviczky rodalmi Tarsaság főtitkára a szerzője. gazán nem UOÍBÓ dolog, midőn napjainkban egy fiskális verseket ir. az ilyen ügyvédbe csakugyan sok bohém vér szorult. E-i nagyon valószínű, hogy az ilyen ügyvédnek a szivében is több s melegebb érzés van.' Az egyik kötetben ctupa szerelmes dal, nóta; az ifjúságnak megannji bájos emléke : megértés, csalódás csalfa kis cslirik kacérkodása, asbzonyok eltitkolt gőgös szerelme. A másik könyv az Aranyerdőböl kilelé a szebb, az értékesebb. Ebben már nem a bevűlékeny szerel me?, han- m az okos, a mindent élesen megfigyelő művész beszél hozzánk. Néhol oly erőteljes a hangja, hogy magával ragad. Ugyanazt érezzük, > mit ő érzett s ilyenkor szeretnénk vele kezet szorítani. Sok szép verse közül csak a Qyáravatást említem fel, tnely díszére válik a könyvnek. kutasi Ödön: Bérfőldes magyarok". Egy fiatal tanyai tanitó elindul Tömörkény stván nyomdokain, de még sem lesz utánzó. Megmarad a maga keskeny utján s annyi szépséget halmoz ÖBSze, hogy meg kell érte dicsérjük. Veszedelmes dolog, mikor va'aki olyan csapásokon iudul, melyeken már kiváló ismerősökkel találkoztunk, de annál nagyobb érdem, ha ennek ellenére is abbau a valakiben eredetiséget tudunk felfedezni. E sorok irója maga is élt a Szeged melletti tanyákon, hallotta beszélni H látta cselekedni a tanyai magyart. Kutasi Ödön semmit sem adott boz zájuk és semmit sem vett el belőlük. 'yenek ók. gazi magyarok. Újra elém varázso.ódnak az apró tanyai házak, az iskolai behatások, a sopánkodó l'a'ml nép minden szép tu'ajdonb> gaival, minden hibáival... Uintha ott állanék Szeged határában.. Messze, messze... hova nem hallik el a vonat zakatolása... Csak nézek, nézek... keresztül a ködön... B kereseti) azt a kis tanyai iskolát, bol Kutasi Ödön alakjai élnek... Mátrai Ferenc Béla szám. ÁRVERÉS HRDETMÉNY. Alulírt kiküldött hír. végrehajtó ezennel közhüré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak 18; Szám ~ ÁRVERÉS HRUETMENY.. j Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel tó- \ hirré teszi, hogy = csíkszeredai kir.',jártabbig- j nak évi V,- 38. szín» végzése tolytln í Dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csíkszereda, j takarékpénztár r. f. végrehajtató részé, véj*e- } hajtást szenvedő T ellen 310 korona.flhér J követelés, s jár. erejéig elrendelt kielégítési végre- ; hajtás folytán elperestflr lefoglalt is Ö36 kórósa, fillérre becsült íágóatjjfci» * c rîfc 1* *«* M- kir. járásbíróság évi V. 38. számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annalf az alap- és felútfngtalutók követelése erejéig W, amennyiben azok kielégítési jogot nyertet volna, ; végrhjt. szenvedő lakásán Csikszentdomokosdn leewo megtartása határidőül évi május hó 14-ik napján délután 3 órája kitilzetik, a mikor s bíróilag lefoglalt ingók és pedig: ssekerftk, marhák, széna stb. a legtöbbet ígértnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alnl is elfognak adstni. Felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételáriból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett vohiaés' ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem'tűnik, hogy elsóbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelontoni cl ne mulasszák, mert különben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni. Kelt Csíkszereda, évi április 25. napján. KERESZTES GYULA, kfc bírósági végrehajtó. Br. Malii» Urkázi fsnrrn Branóliai, Röngten - Laboratóriumába*, Kolostor-utca 2. szám alatt RENDELŐ ÓRÁK: Vasár- és Orntpaapok UvéttlánL ^ Z Í S L C L Ó 4 szoba, 1 konyha és mel-! lék helyiségek Vörös- mart i-utca 21. szám alatt K A D Ó. 2-4 Egy jókarbin levő c s é p l ő - g - é p teljes felszereléssel és egy fésülő-gép jutányos Árban eladó. Hol? Megtudható e lap kiadóhivatalában. 2- C ar(á flá7 Csíkszeredában, Mikó- Ciauu UCU. U ciban, a kir. törvényszék átellenében, egy földszintéi faház, telkestől együtt örökáron eladó Értekezhetni V&kár L. cég üzletében, Csíkszeredában. 5-5 Jegysó, k. bui, T,

5 S. aaám. C S Í K l a p o k 6-lk oldal Un Gyomorbajban szenn y e d, ha émelygés, hanyási inger vagy göresök j kinozzák. U bármiféle gyomor- "u tói származó bajban szenved. Gyorsan és biztosan megszabadul, ezen bajoktól, ba a Kárpáti-féle Jl 0 VG U Jfl c E.,-et használja. Mely a székely havasok alján termő páratlan jó hatása növényekből készül. ze jó és kellemes. A sok ezer elismerő levél közül álljon itt egy mutatóul: geu tisztelt Kárpáli Ur! Az Ou által készített gyoroorcscppekböl és sz ahhoi szükséges gyógyfq-teából szíveskedjék ismét 3 hónapra valót küldeni címemre atinvét mellett. Orómtatt szívvel tudathatom önnel, hogy N0V1- CUM" gyomorcaeppje volt elvesztettnek hitt egészségem visszaadoja. 25 éves tiatal ember létemre, a aok gyötró szenvedések miatt már életunttá Vállva, már a halál rémes gondolatával foglalkoztam. Mindent megpróbáltam, amit egészségét vissza nyerni akaró ember megtehet, de mind ni&ba. Végsd elcsflggedésembcn jött a híre fülembe az ön kltünó hatása háziszerének megpróbáltam azt is és hála az Egek Urának már az elsó üveg elhasználása ntán némi javulást éreztem. Azután még 10 üveggel használtam el és mindenik egy lépéssel közelebb vitt a javulás felé. 8 midin 6 hónap alatt 12 üveggel használtam el, én voltain Csíkszereda városának legegészségesebb embere. S most a meghalás helyett boldog nós ember lettem, amit egyedül osák K ön világhírt érdemid héatnsrének köszönhetek. Elégé kinem íeicsheta hálám jeléül azon leszek, hogy Utttnó hizlszerót minél szélesebb körben smertté tegyem embertársaim között. Csíkszereda, nov. 9-én. kiváló hálás tisztelője: Borbéth Károly, kir L-wékl hiniauok. Orvosi szakvélemény :.A Kárpáti-féle NOVCüM"-mal behatóan foglalkoztam és ugy találtam, hogy ezen háalsser nemcsak a gyomor különféle bajainál u. m.: émelygés, étvágytalansag görosök atb. ellen használható Jó sikerrel, hanem összetételénél fogva a vese működést is elősegíti, ami által a szervezetben keletkezhető egyéb zavaroknak is elejét veheti. Kovásznán, aug. hó 6-án. Dr. Zentay Dávid, járási orvos.* Kapható: Gyógyszertárakban 2 kor., 1 kor. 20 flll. és 60 flll. üvegekben, jó hatásáért szavatol és ahol nem volna kapható oda 3 nagy, 6 közép, vagy 10 kis üveggel 6 kor. 22 fillérért bérmentve küld az egyedüli készitő : r ^ KÁRPÁT JÓZSEF Árto& Sepsiszentgyörgy. Fater 11 sz. Budapesten kapható a HUNNA" gyógyszertárában, Erzsébet-kürtit 56. sz. Csíkszeredában kapható: BARLA DEZSŐ ur gyógyszertárában. ÁRUHÁZ Brassó, Búzasör 9. szám, Egyedali különlegességi vállalat: Divatos szőnyegek, Függönyök, garnitúrák és Pamlagt&karókban Legnagyobb raktár linóleumban, >1 LnitaW iraki Részvénytársasági igazgató ügyvéd, 30 éves izr. nagy vidéki városban nősülni óhajt minimum 80 ezer korona készpénz hozománnyal. Komoly ajánlkozók Vidéki Ügyvéd 80" jeligére írjanak Budapest fdposţa poaterestant. i_2 1794/914. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Dr. Ady Endre csikszentmártoni ügyvéd végrehajtatónak Péter Anna csikbánkfalvi lakós végrehajtást szenvedő ellen indított végrehajtás' Ügyében a tlkvi hatóság utóajánlatra az ujabb árverést 595 K 57 fill tökekövetelés, ebből 539 K 68 fillérnek január 9-től, az 55 K 89 fillérnek 1913 jan. 9.-től járó 5 százalékos kamatai és 20 kor. 30 fillér megállapitotl árverés kérési, 56 K 72 fill. árverés foganatositási költség követelése és járulékai behajtása végett a csikszentmártoni kir. járásbíróság területén levő Kászonal- és Féltíz 326G sz. tkvben A f /b. hrsz. ingallanr.i 110 K a 3300 sz. tjkvben A f 14366, hrsz. ingatlanra 660 K kikiáltási árban elrendelte. Az árverést évi május hó 16. napján délelőtt 9 orakor Kászonaltiz községházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanokat a kikiáltási árnál alacsonyabb áron nem adható el Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát készpénzben vagy az 1881 : LX. t e ában meghatározott árfolyammal számított óvadékképesértékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a k küldöttnek átadni és az árverési fcltetelekct aláírni (1881 LX. t.-c. 147., 150., 170..; évi XL L-c 21. ) Az, aki az ingatlanért a kikikáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni nem senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka Bzerint megállapított bánatpénzt az általa igért ár upyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 : XL. 25.) Csikszentmárton, 1914 évi március 31-én. A kiadmány hiteléül: Vrabóly Alfréd kir. tkvezelő h. Szám ÁKVERÉS HRDETMÉNY. Alnlirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság-* nak évi V sz. végzése folytán dr. Révész Géza íigyvéd által képviselt Kölesei könyvkereskedő végrehajtató részére, Végrehajtást ezen. vedő elleu 110 koiona 95 fillér követelés s járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt éb 2100 koronára becsült ingóságokra a csíkszeredai királyi járásbíróság évi V Bzámu végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap- és telülfoglahatók követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volua, végrehajtást szenvedő lakásán Csikszeredábaa leendő megtartása határidőül 1914, évi április hó 29. napján délutáni S órája kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt ingók és pedig: szoba berendezés a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingóságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, a mennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert különben csak a vételár fölöslegére tognak utaltatni. Kelt Csíkszeredában, április hó 8. napján. MOLNÁB SÁNDOH, kir. biróeági végrehajtó. Sz vgrh. ÁRVERÉS HRDETMÉNY. Alattirt kiküldött végrehajtó az évi LX. tc g-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróság 914. V száma végzése következtében di*. Kovács Gyárfás ügyvéd által képviselt Fejér Sándor végrehajtatónak javára 166 korona 90 fillér tartozás és járulékai erejéig évi április hó 7-én foganatosított kielégítési végrehajtás ntján lefoglalt és 2870 koronára becsült következő ingóságok, n. m.: msrhák, juhok, lovak stb. nyilvános árverésen eladatnak. Hely árverésnek az V számn kiküldést rendelő végzés folytán végrehajtást szenvedők lakásán Gyimesközéplokon leendő eszközlésére évi május hó 12-lk napjának d. e. 12 Órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hívatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az évi LX. tc a értelmében a legtöbbet i^'rőnek beosánm alul is elsdatui fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az évi LX. tc g-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Csíkszereda, évi április hó '21-én. MOLNÁR SÁNDOR, kir. bir. végrehajtó. Meghívó u esik tusnádi gyógyfürdő birtokosai szövetkezetének TuanádfUrdón, évi május hó 16-án szombaton délután 2 órakor megtartandó RENPKVÜL KÖZGYŰLÉSÉRE. Tárgysorozat: 1. ntézkedés és határozathozatal u tejárt takarékpénztári és magánkülcsön ügyben. 2. Az alapszabályok 31. -ban jelzett üzletrészek ed részét képviselő, Szemerjai stván és társai részjegytulajdonosok beadványa feletti határozathozatal a folyó évi fürdőidényre vonatkozólag, melyben az évi március hó 24 én tartott közgyűlési határozattal szemben a saison megnyitását kívánják. 3. Az alapszabályok 24. -a alapján évre 2 / 0 -os rovatai kivetése és befizetésére vonatkozó határozathozatal. 4. ndítványok. Tusnádfllrdö, évi ápr. hó 28. Vaj na stván, elnök. Szám 22Ü ÁKVEKÉS HKDETUÉNV. Alulirt kiküldctt bir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a csíkszeredai kir. járásbíróságnak évi V sz. végzése folytán dr. Fejér Antal ügyvéd által képviselt Csíkszeredai Takarékpénztár R.-t. végrehajtató részére, végrehaj tást szenvedd ellen 2SU korona követelés s jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytáu alperestől lefoglalt és 1348 koronára beesült ingóságokra a csíkszeredai kir. járásbíróság 1U14. évi V sz. végzésével a további eljárás elrendeltetvén. annak az alap- és felül foglaltató k követelése erejéig is, amennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna, végrehajtást szenvedők lakásán Csíkezentdomokosou leendő megtartása határidőül évi májiw hó 14, napján délután 2 óvája kitüzetik, a mikor a bíróilag lefoglalt iu gók éa pedig: teliének, üsző, ökortiuók, széna, szekerek, deszka, borjuk, fa stb. a legtöbbet igérőuek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron aliil is el fognak adatni. felhívatnak mindazok, kik az elárverezendő ngóságok vételárából a végrehajtató követelését mégelőző kielégítéshez jogot tartauak, a meunyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből kí nem tüuik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az áiverés megkezdéseig alulirt kiküldöttnél ir&sban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák, mert kiilöuben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni, Kelt Csíkszereda, évi április 25. napján. KERESZTES GYULA, kir. bírósági végrehajtó. ÁTADÓ 4000 drb. préselt acél-sinszeg 80 m ' m -es szárral BÁLÁS JENŐ báflpémw Kolozsváron jelenleg Caikmadarason. Ugyanott, mint a metzenzéfl szerszámgyárosok képviseleténei további megrendelés tehető a legjobb minőségű szersz&márukrais. y^ Faeladási hirdetmény. Csikszentmiklóai róm. katli. egyházmegye eladja Csikazentmiklós községben az egyházmegye gyüléstermében évi május hó 16-án d. e. 10 órakor kezdődő árverésen a Csikváruiegye Csikazentmiklós. rész Gyimeabükk községe határában levő Sánczpatak nevq erdejének mintegy kat. hold területén sz. K. M. rendelettel kihaaználáara engedélyezett luc, jegenye és bükk faállományát. A vágás területe a gyimesi ország úttól 6-5 kilóméter, a Máv. (iyimesbükkí állomásától pedig 6-5 kilóméter távolban van. Az eladás tárgyát képező faállomány törzaeukénti bemérés szerint 48'460 m' ép lucfenyő, 3212 m" száraz luc, 8241 m«ép jegenye, 648 m a száraz jegenye, 3268 m 1 bukk hasáb, 238 m 1 bükkdorong, összesen : 64,067 m 3 fát tartalmaz. Kikiáltási ár korona, azaz Ötszázhuazonháromezerkileucazáz korona, bánatpénz a kikiáltási árnak 10 1 /» a. Kihasználás időtartama 5 év. Az árverési és szerződési feltélelek az erdőbirtokos alólirott képviselőjénél, továbbá a azépvizi m. kir. járási erdőgonduokaágnál rendelkezésre állanak. Az erdógondnokságnál megtekinthető a részletes becslési munkálat is. Olyan ajánlatok, melyek az árverési éa szerződési feltételektől eltérnek, vagy bánatpénzzel ellátva nincaenek, figyelembe nem vétetnek; utóajánlatok el nem fogadtatnak. Írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt az árverező bizottság elnökénél nyújtandók be. A megajánlott összeg számokkal éa betűkkel ia kiírandó s az ajánlatban kifejezendő az, lio^y ajánlattevő az árverési éa szerződési feltételeket teljesen ismeri és magát azoknak aláveti. Csikazentmiklós, évi április hó 7-én. Kovács Simon, go idnok. Keserű András, plébános. Kovács Mihály, plébános, cllenór. OXXXXXJOOOOOCXXXXfl x Férfi fehérneműt Hirdetmény. mérték szerint ajánl, saját gyártmányút, legolcsóbb árak mellett ti w Gross Frigyes, fehérnemű ü l készítő Brassó, Kapu. 34. Megrendelések pontosan eszközöltetnek. ngeknél csak a nyakbőségei és alsó-nadrágoknál a hoaaz- és övbóséget kell megadni. Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Síab. Osztálysorsjáték (XXXV, sorsjáték). osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a tóárusitóknak árusítás végett kiadattak. Az. osztály húzása május hó 20. és 22-én tartatik meg. A húzások a Magy. Kir. Lottójövedéki gazgatóság, mint állami ellenőrző hatósag, éa királyi közjegyző jelenlétéhen, nyilvánosán történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztályaorajáték valamennyi árusítóinál kaphatók. Budapest, évi április hó 26-án. Mao. Kir. Szab. OrctMM pzptmp. Tolnay. Hanay. hölgy fodrász és haj munka termében mindennap délután Szabó Lajosné hygienikus fejmosás villany- CSKSZEREDA, szárítással (meleglevegővel). KOSSUTH LAJOS-UTCA. 74

6 APOSTOL" A BÜR6ER-FÉLE BO-MALÁTA-SÖR a legjobb müncheni tápsörökkel vetekedik, kellemes zo, maláta dus. Különösen tápláló anyáknak és álmatlanságban szenvedőknek ajánlható. GyártjaBÜRGER ALBERT sörfőzdéje, Marosvásárhelyt. Csíkszeredában képviselve: Fenyves Aladár sör-nagykereskedő által. Kapható: Nagy Gyula ur fűszer- és csemege üzletében. Valamennyi jobb kávéház és vendéglőben és naponként frissen csapolva az Európa" vendéglőben. 71! Tisztelettel értesítem Csiksztreda város éa vidéke asztalos mestereit és közönségét, hogy C-ikszeredában (d. Hujnód Józeef ur házában) a Rákóczi-utca 31. szám alatt diszműesztergályos műhelyet nyitottam. Elvállalok minden e szakmába vágó munkákat a legszakszerűbb és legfinomabb kivitelben Készítek l.utor diaze ket, függöny-tartókat, ruba-fogasokat, zongora-székeket, szobor-, virág- és könyv-álványokat, kugli- és biliárdgolyókat és tekéket stb. Javítok hangszereket és mindenféle szakmámba vágó cikkeket. Vidéki megrendeléseket is a legpontosabban eszközlök. Magamat a n. é. közönség becses pártfogásába ajánlva, maradok kiváló tisztelettel: Vaszi Péter, diszműesztergályos. A tavaszi idój.ráa kinn l*o hatásúiéi len HZ arcot nv. AMERKA POLLÁR : PUPER : oltalmazza m<'g! H Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses figyelmét felhívni, miszerint a Rákóczi-utca 23. szám alatti saját házamban levfl NYERGES ÉS KÁRPTOS ÜZLETEMBEN minden e szakmába vágó mnokák elkészítését a leguagyobb készséggel vállalom és ezt csinos kivitelben, olcsó árak mellett pontosan elkészítem. Raktáron tartok a mai kornak megfelelfl, mindenféle nagysága RUGANYOS DVÁNOKAT ÉS MATRACOKAT azért, hogy itt mindenki beszerezhesse szükségletét ép oly olcsó árban, mint bármely nagyobb városban. Továbbá tudatom még a mélyen tisztelt közönséggel azt is, hogy állandóan raktáron tartok KÉSZ URT KOCSKAT ÉS UR SZÁNKÓKAT. Végül a n. é. közönség szíves figyelmét felhívom azon körülményre, hogy a kocsik, valamint minden e szakba vágö munkák javítását elvállalom. Magamot a mélyen tisztelt közönség jóimlululatn pártfogásába ajáolva, maradtam kiváló tisztelettel: Bájer Ferencz, nyerges és kárpitos Csíkszeredában. Tanárok, tanítók és más érdeklődők figyelmébe ÉP MOST JELENT MEG: A MADÁRTÖNÉSZET KÉZKÖNYVE" cimü munka, melyből a madártömészetet bárki elsajátíthatja. A 131 oldalon megjelent munkát Szemere László, az ornithologiai központ volt tisztviselője, a zsögödi Madártani Állomás (madártömő intézet) tulajdonosa irta. llusztrálva van dr. Szlávy Tibor és szerző fényképfelvételeivel és rajzaival. A könyvnek ttás irányú használhatósága is van, amennyiben benne a ktllöufélo magyarországi madártani Bzakirók által használt madárnevek tisztázva vannak egyeztető bettlsorosokkal. Kapható Vákár L. könyvkereskedésében, Csíkszeredában. Ára 2 korona 40 fillér frankó. Építkezők figyelmébe! i fennálló épitesi anyag- és cementáru Bátorkodom a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hogy u mai naptól kczdödőleg, Csikszere daban ti mar több rven át raktáromat ÉPÍTÉS ÉS TERVEZÉS R0PÂVAL KBŐVÍTVE 5" szinten, lsa.ptlató mindenütt B, 3 és X lcoroná.&rt. lovább vezetni óhajtom, mielőtt «tisztelt építeni száudékozók építkezéseiket megkezdenék a saját érdekeikben építési irodámat felkeresni méltóztassanak, mivel a mai kor igényeinek megfelelően, mindeu e szakmába vágó építkezést és tervezést a legmesszebbmenő versenyképességgel modern kivitelben, pontos szavatosság melle» vállalhatom el, felvilágosításokat minden kötelezettség nélkül, bármely időben, minden építeni szándékozónak díjtalanul rendelkezésére állok. Kiváló tisztelettel Nagymihály Sándor, építési vállalkozó Csíkszeredában, Kossuth Lajos-u'ca. Távbeszélő 46. szám. < r rtoci+ie AMHratt mily Ua :telettel irtást tem Calkszt,r.ii ás vidéke mélven tua- 1 - tcollca telt ksrtmégm, hogy Csíkszeredában u Apafit Mthály-ntea 32. b> a Mim!»"» klr. kotjegyrí ur rodája mellett E6Y MODERN TEMETKEZÉS VÁLLALATOT LÉTESÍTETTEM. 'irkoszoniv.t N. K j Tálemttk ntodenlále koponókbu ás aaufedeleklmi. CWomraintóke 11 kiszolgálást nyújtani. B. Sárttogásuk.t ks^, Síátó tikettel f BDERMANNiVKTOR, temetkezési vállalata/ Hosszurovó Cement Födélcserép naliliiaiii majdnem határtalan tartósságu, gen aam konnyfl födőanyag, (Jt olcsó.1 i áron t kapható i í J!SZ SJ!íw Portland cementgyárnál Kugler és Társat Brassóban. roda: Hirschar-utea 18. az. Nyomatott Váár L. könyvnyomdájában, Oilkdába.

Nyári menetrendi módosítások

Nyári menetrendi módosítások Nyári menetrendi módosítások Változások Budapest elővárosában 80 sz. Budapest Miskolc vasútvonal Kínálatbővítésként az 5108-as gyorsvonat megáll Pécel, Isaszeg és Tura állomásokon. Ezáltal az esti órákban

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól

Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól Változások a 2011/2012. évi menetrendben 1. sz. menetrendi módosítástól 4. sz. Esztergom - Almásfüzitő (Komárom) vonal: Lemondva: 32910, 32914, 32924, 32946, 32918, 32928, 32919, 32939, 32929, 32917, 32915,

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ rtesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. május 13-tl 2019. május 26-ig Budapest-Keletiben végzett karbantartási munkák, illetve 2019. május 13-tl 2019. június 2-ig Rákos Hatvan állomások között végzett

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. június 3-tól 2019. szeptember 11-ig Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80 Budapest Hatvan Miskolc vasúton a vonatok módosított

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 9. május 27-tl 9. június 2-ig Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Hatvan vasúton a vonatok módosított menetrend szerint

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 9. szeptember 12-tl 9. november 1-ig Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Hatvan vasúton a vonatok módosított menetrend

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz.

Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. Ha belföldi kirándulást tervez, nem kell otthon hagynia kerékpárját! Távolsági vonatainkon is biztosítunk kerékpárszállítási lehetőséget a Tisza-tóhoz, a Dunántúlidombsághoz, a Balatonhoz. BALATON-PART

Részletesebben

Az egyes piaczokról különben a következő ártételeket közöljük : Budapest. Egy m 3

Az egyes piaczokról különben a következő ártételeket közöljük : Budapest. Egy m 3 Áthasonitás : assimilatio. Beszivárkodás : endesmose. Beszivárkodásmérő : endosmometre. Felemás (t. i. növény) : polygam. Gomboly (glomerulus) : a bükk vagy gesztenyefa ismert tüskés tokszerü gyümölcs-csészéje.

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt

2013/2014. Veszprém vasúti szolgáltatásfejlesztés. Értékesítési szervezet MÁV-START Zrt MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt. 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest Telefon (1) 511-5032 Mobil: 30 / 87 03 519 Fax: (1) 511-1001 Webcím: www.mav-start.hu Veszprém vasúti

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 9. március 1-tól 9. május 12-ig Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Hatvan vasúton a vonatok módosított menetrend szerint

Részletesebben

2019. február 4-től május 12-ig

2019. február 4-től május 12-ig Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy 2019. február 4-tl 2019. május 12-ig Rákos Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 80 Budapest Hatvan Miskolc vasútvonalon a vonatok módosított

Részletesebben

Személyszállítás, számítási feladatok. Készítette: Szűcs Tamás

Személyszállítás, számítási feladatok. Készítette: Szűcs Tamás Személyszállítás, számítási feladatok Készítette: Szűcs Tamás 2015 Útmutató: Elvira 2015 Elvira 2016 Számítások I. Az ELVIRA* segítségével egészítse ki a hiányzó részeket! Egy négytagú család 2016. január

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 21. november -tól 21. december -ig Gödöll és Tura állomásokon, valamint Rákos Pécel és Tura Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 21.-én délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 19/2016. (VII. 21.) Balla Birkett Szociális

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében

A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében Porsche Éva A nevelés és iskoláztatás kérdései a XIX. század végén és a XX. század elején a székelyudvarhelyi lapok tükrében A nevelés mint társadalmi jelenség, egységes és folyamatos jellegű. Egy adott

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Egyesületi hirdetések.

Egyesületi hirdetések. Halálozás. Smetaczek Béla primási uradalmi főerdész (Kemenczén) az országos erdészeti egyesület alapító tagja elhunyt. Béke poraira! Egyesületi hirdetések. Az.Erdészeti Rendeletek Tárádnak 1891. évi, vagyis

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 21. szeptember 9-tl 21. november 15-ig Gödöll és Tura állomásokon, valamint Rákos Pécel és Tura Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest

Részletesebben

ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG Évkör: Iratanyag terjedelme: 0,48 ifm. Nyelv: magyar, német, francia

ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG Évkör: Iratanyag terjedelme: 0,48 ifm. Nyelv: magyar, német, francia ORSZÁGOS ORVOSSZÖVETSÉG Évkör: 1866 1927 Iratanyag terjedelme: 0,48 ifm Nyelv: magyar, német, francia 1. Jegyzőkönyvek (1899 1924) 1/a Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek Az 1903. május 3-i igazgatótanácsi ülés

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 216. szeptember 3-án Üllő - Pilis állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

VII. 10b. Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság iratai Büntető perek

VII. 10b. Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság iratai Büntető perek A a AA ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÁTTEKINTŐ RAKTÁRI JEGYZÉK VII. 10b. Zalaegerszegi Királyi Járásbíróság iratai Büntető perek 1915-1950 Terjedelme 103 doboz = 11,33 ifm 1 kötet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 6/2013. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2013. július 23-án megtartott üléséről Határozatok száma: 31-34. TARTALOMJEGYZÉK 31/2013.(VII.23.)

Részletesebben

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége

2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 2-es számú Függelék: Autóbusz-állomások, és más utasforgalmi helyek elérhetősége 1.1.1. Szolnoki területi igazgatóság 1.1.1.1. Szolnoki Autóbusz-állomás Cím: 5000 Szolnok, Ady Endre u. 15. Levelezési cím:

Részletesebben

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI KÖZLEMÉNY Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (182 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 1-1-43638; a továbbiakban: Társaság ) a tőkepiacról szóló 21. évi CXX. törvény és a nyilvánosan

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Vonali menetrend. Budapest Pilisvörösvár Piliscsaba Esztergom S72 G72 Z május 20-tól december 8-ig

Vonali menetrend. Budapest Pilisvörösvár Piliscsaba Esztergom S72 G72 Z május 20-tól december 8-ig Vonali menetrend 2018. május 20-tól 2018. december 8-ig Budapest Pilisvörösvár Piliscsaba Esztergom S72 G72 Z72 Kedves Utasunk! Kiadványunk a Budapest Pilisvörösvár Piliscsaba Esztergom vasútvonalon 2018.

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2016. november 11-én 22:00-tl 2016. november 14-én 5:00-ig Göd Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szerepl vonatok mdosított

Részletesebben

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Adott belföldi vonat jegyzékében megtalálható: a vonat típusa, száma, a vonat neve, a vonatra érvényes helyfoglalási előírás, amennyiben nincs jelezve, a

Részletesebben

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről

Jelentés az»erdélyi Múzeum«1941 1943. ^vi működéséről tott és fájdalmasan nélkülözött intézményeinkkel ápoljuk a lelki összetartozást, jó sorsunkban ne feledkezzünk meg róluk, amikor azok a megpróbáltatás nehéz idejét élik, a felelőségérzetet, mellyel ezeknek

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben

file:///c:/users/csilla/appdata/local/temp/microsec e-szignó - Változás bejegyzése(1).htm V É G Z É S

file:///c:/users/csilla/appdata/local/temp/microsec e-szignó - Változás bejegyzése(1).htm V É G Z É S 1 / 6 2012.04.06. 11:45 Egri Törvényszék Cégbírósága Cg.10-10-020286/6 V É G Z É S A Egri Törvényszék Cégbíróságánál Cg.10-10-020286 cégjegyzékszámon bejegyzett PLOTINUS Vagyonkezelő Nyílvánosan Működő

Részletesebben

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a

Zenepedagógiai munkásságának állomásai: és között a Győri Zeneművészeti Szakiskola és Főiskola tanára, 1972-től 2006-ig volt a A JANOTA-MŰHELY 80 ÉVES RÖVID KRÓNIKÁJA ( Torda, 1936. január 27.) Iskolai tanulmányait Győrben végezte, kitűnő rendű érettségi és az ottani zenekonzervatóriumi tanulmányai (zongora és fagott főtanszak)

Részletesebben

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében

Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tájékoztató Új, utasbarát menetrend Dunaharaszti helyi közlekedésében Tisztelt Utasaink! Örömmel értesítjük Önöket, hogy társaságunk 0. szeptember -től új menetrendet vezet be a dunaharaszti helyi autóbuszjáratokon.

Részletesebben

e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az óvoda nyitva tartása: Az óvoda öt napos munkarenddel

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke

Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Belföldi vonatok közvetlen kocsijainak jegyzéke Adott belföldi vonat jegyzékében megtalálható: a vonat típusa, száma, a vonat neve, a vonatra érvényes helyfoglalási előírás, amennyiben nincs jelezve, a

Részletesebben

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire

KOCSÁR MIKLÓS. Dalok magyar költ k verseire KOCSÁR MIKLÓS Dalok magyar költk verseire Énekhangra és zongorára 2. Gyurkovics Tibor versei ÖLELJ MEG ENGEM, ISTEN 1. Fönn 2. Antifóna 3. Figura 4. Istenem LÁTJÁTOK FELEIM KÉRÉS EGYHELYBEN POR-DAL Kontrapunkt

Részletesebben

Pályaudvarok, vasútállomások

Pályaudvarok, vasútállomások Pályaudvarok, vasútállomások Két tényező szerint csoportosíthatók a pályaudvarok és a vasútállomások, építésük és rendeltetésük szerint, ez utóbbi és méretük alapján különíthetők el egymástól. Míg a vasútállomások

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v nyilvános tárgyalásról. J e l e n v a n n a k: és képviseletében dr. Kis Kálmán ügyvéd

J e g y z ő k ö n y v nyilvános tárgyalásról. J e l e n v a n n a k: és képviseletében dr. Kis Kálmán ügyvéd Szegedi Városi Bíróság 5.P.23.456/2010/4. szám J e g y z ő k ö n y v nyilvános tárgyalásról Felperes: Alperes. Per tárgya: Tárgyalás helye: Tárgyalás ideje: J e l e n v a n n a k: Felperes: személyesen

Részletesebben

OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS

OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS Lovassné Vass Enikő OSZTÁLYOK SZERINTI BONTÁS A, C, és Kny osztályokban heti 3 német óra csoportbontásban B osztály: heti 5 óra csoportbontásban 11. évfolyamtól lehetőség 2 órás fakultációra 9 ok, ami

Részletesebben

Európai integráció - európai kérdések

Európai integráció - európai kérdések 28 KÜMZSÉG Csák László: Európai integráció - európai kérdések 1998. Szeged "Ön Európát rabolja éppen. - búgja az asszony. Ugyan már, kedvesem, mit nem mond! - kacsint az úr. Hát hol van itt Európa? Nézzen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg /250 V É G Z É S

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg /250 V É G Z É S Veszprémi Törvényszék Cégbírósága Cg.19-02-000339/250 V É G Z É S A Veszprémi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.19-02-000339 cégjegyzékszámon bejegyzett B3 TAKARÉK Szövetkezet (8444 Szentgál, Fő u.30.; adószáma:

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika 3. évfolyam FÓLIÁk tánítók részére 2. félév 29. modul 2. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 3 2 1 1 30. modul 1. melléklet 3. évfolyam tanítói fólia 365 Ft

Részletesebben

Szántó Gerda Tabajdi Gábor. Beszámoló

Szántó Gerda Tabajdi Gábor. Beszámoló Szántó Gerda Tabajdi Gábor Beszámoló Az Erasmus oldal hosszas böngészése után végre sikerült eldönteni, hogy melyik országokat is jelöljük meg. Miután már minden kitöltendő papíron és egy angol szóbeli

Részletesebben

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek MEGOLDÁSOK

IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek MEGOLDÁSOK IPICS-APACS, CSÍKSZEREDA! VIII. honismereti játék Emléktáblák, domborművek Rég elmúlt események emléke népesíti be a szív és virágok városát. Eredjünk néhányuk nyomába! MEGOLDÁSOK Név, osztály, iskola,

Részletesebben

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán

AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN. Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán AZ ERDŐ SZEREPE AZ ERDÉLYI-MEZŐSÉG TÁJÖKOLÓGIAI EGYEN- SÚLYVESZTÉSÉBEN Dr. Makkai Gergely Fazakas Csaba Kovrig Zoltán Az Erdélyi-medence szívében fekvő Mezőség, talán az egész Kárpát-medence egyik legkarakterisztikusabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. március. 6 óra 30 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi állam-

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 208. március. 6 óra 30 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi állam-

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője

Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Szolgáltatásfejlesztés a vasút jövője Dr. Kormányos László marketing és fejlesztési vezető ÚJ MEGOLDÁSOK A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSBEN JELEN - JÖVŐ - MOBILITÁS Előadó: Kozák Tamás Harkány, 2015. november 12.

Részletesebben

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről

Jelentés az Erdélyi Nemzeti Múzeum Erem- és Régiségtárának 1942. évi működéséről 43 a hatósági levéltárak rdélyben nem maradtak meg, tehát a magánlevéltári anyag forrásértéke jóval jelentősebb. A levéltárak lajstromozott állagait szintén teljes egészében leszállítjuk. A Levéltár egy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2011. július 13-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2011. (VIII.04.) - től 129/2011. (VIII.04.) - ig Hozott rendeletek: - 1 J

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Akár a szociálpolitika egyik ágának, akár azon kívül eső törekvésnek tekintsük is, bizonyos, hogy ez a fogalom nem új, még ha talán először mondjuk is itt ki a szót.

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy. március 1-tl március 2-ig, március -tl március 1-ig és március 12-tl március 27-ig Isaszeg Gödöll állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 59. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Közszolgáltatási szerződés keretében végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázat eredményének megállapítása,

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT

BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1.1 Településhálózati összefüggések A település az Aszódi Járáshoz tartozik. A település Aszód és Gödöllő vonzáskörzetébe tartozik. 1.2 A területfejlesztési

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI

BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI BALMAZÚJVÁROS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, ÉS TELEPÜLÉS SZERKEZETI TERV MELLÉKLETEI 1. Balmazújváros Város Településrendezési terv 2009. évi módosítás Belterület 6. sz. területegység

Részletesebben

Vasúti közlekedés és vasúti társadalom a két világháború közti Székelyföldön. Dr. Gidó Csaba

Vasúti közlekedés és vasúti társadalom a két világháború közti Székelyföldön. Dr. Gidó Csaba Vasúti közlekedés és vasúti társadalom a két világháború közti Székelyföldön Dr. Gidó Csaba - Világháború idején épült ki a Maros-Torda helyi érdekű vasútvonal - 1916-os román betörést követően jelentős

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye

A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság közleménye A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt részvényeseket

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA:

AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: AZ ÉLELMISZERPIACI KUTATÓMUNKÁLATOK SZOCIÁLIS VONATKOZÁSAI ÍRTA: BENE LAJOS A PIACKUTATÁS MUNKAKÖRE. Az emberi haladás jellemző sajátsága, hogy a jólétét egészen közvetlenül érintő kérdésekre legkésőbben

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben

Változások a 2013/2014. évi menetrendben Változások a 2013/2014. évi menetrendben 1 sz. vonal Budapest Hegyeshalom oh.: A 346/347 sz. Dacia vonat újra naponta közlekedik Bucuresti Wien között, változatlan menetrendi fekvésben. Az Adventi ünnepkör

Részletesebben

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ 2019. augusztus 23. 14 óra 00 perc PÁLYÁZATI FELTÉTELEK Ki pályázhat? cselekvőképes magyar állampolgár aki egyetemi

Részletesebben

Vágányzári információ

Vágányzári információ Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy. július -tl. augusztus 26-ig Gödöll és Tura állomásokon, valamint Rákos Pécel és Tura Hatvan állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a Budapest Hatvan

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

LUNDI MAGYAR KULTÚRFÓRUM ALAPSZABÁLYZATA

LUNDI MAGYAR KULTÚRFÓRUM ALAPSZABÁLYZATA LUNDI MAGYAR KULTÚRFÓRUM ALAPSZABÁLYZATA 1. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS TEVÉKENYSÉGE A Lundi Magyar Kultúrfórum a Lundban és környékén élő magyarok demokratikus közössége; nyitott mindazok számára, akik céljait

Részletesebben

Esküvők. A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ

Esküvők. A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ Esküvők A Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ ideális helyszínt biztosít a legkülönbözőbb igényeknek is megfelelően esküvői szertartások, vacsorák lebonyolításához. Szeretnénk, ha az itt

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.04.04. szerda A civil társadalmat erősítené az EU a keleti partnerországokban Komoly előrelépések az EU keletei partnersége terén Túllőhet a célon az EU szigorú termékcímkézése Nemzeti Eszközkezelő

Részletesebben

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról

Erzsébet-akna. Munkások a készülõ aknánál 1898-ban. A jobb alsó kép nagyított részlete. Az aknatorony egy régi képeslapon. Rajz a mûködõ aknáról Bányák Mi még úgy kö szön tünk az is ko lá ban, hogy: Jó sze ren csét! Most, 40 év vel az utol só bá nya be zá rá sa után, már szin te nyo ma sem ma radt an nak, hogy Pilisszentiván bá nyász fa lu volt

Részletesebben

A Százszorszép Lovasközpontban az előző évhez hasonlóan idén sem került megrendezésre a kiirásban szereplő verseny.

A Százszorszép Lovasközpontban az előző évhez hasonlóan idén sem került megrendezésre a kiirásban szereplő verseny. Pintérné Molnár Szilvia vagyok, az északnyugat-magyarországi régiófelelős 2016-óta. Régiónkat hat megye Vas, Veszprém, Zala, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék alkotják. Térségünkben

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

MÉRLEGEK És ELŐIRÁNYZAT ÉVRŐL.

MÉRLEGEK És ELŐIRÁNYZAT ÉVRŐL. 4 MÉRLEGEK És ELŐIRÁNYZAT AZ 1893. ÉVRŐL. Bevétel Mérleg az Országos Állatvédő- Újhelyi Sándor,, mint közgyölésileg megar íny Áthozat 1892. évről (10 darab arany)... Tagsági díjak fejében Államsegély földmivelési

Részletesebben

Betéti könyv. nyitrai hitelbanktól. Nyitrán.

Betéti könyv. nyitrai hitelbanktól. Nyitrán. Betéti könyv nyitrai hitelbanktól a Nyitrán. Nyitrán, 1872 nyom. Siegler Mihálynál. 2 Tekintetbe vétel! 1. Hogy a betéti könyv elvesztése esetén a betét a bank könyveiben könnyen feltaláltathassák, az

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

Köő Artúr. Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz

Köő Artúr. Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz Köő Artúr Erdélyi adalékok a Lex Apponyihoz Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 9 2. Magyarország a lex Apponyit megelőző években... 11 3. Az 1907. évi Lex Apponyi... 15 3.1. A kor pedagógusainak véleménye

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben