E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére"

Átírás

1 3614-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása Az előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Döntési javaslat: rendelet-tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: - 1

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat Szervezeti Működési Szabályzatáról szóló helyi rendelet elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény módosításáról szóló évi LXIII. törvény 62. (5) bekezdése alapján a képviselő-testületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a szervezeti és működési szabályzatukat. A helyhatósági választásokra október 3-án került sor, ennek megfelelően az új Képviselő-testület az alakuló ülését október 14-én tartotta meg. Az alakuló ülésen a T. Képviselő-testület a bizottsági struktúrát már felülvizsgáltat, továbbá a települési képviselők számából fakadó 8 fő módosítások is átvezetésre kerültek /pl: hány képviselő jogosult a névszerinti szavazást kezdeményezni/, valamint a társadalmi megbízatású Alpolgármester Úrral kapcsolatos módosítások /feladatkör meghatározás, 1 fő,települési képviselő alpolgármester választása/, valamint képviselői laptopra, és a hozzátartozó internet hozzáférésre vonatkozó rendelkezések átvezetése is megtörtént. A T. Képviselő-testület, és bizottságai zavartalan működését biztosító felülvizsgálatra így már az alakuló ülésen sor került. Időközben hatályba lépett a jogalkotásról szóló CXXX. törvény, valamint módosításra került a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet. Ezen jogszabályokban foglaltaknak maradéktalan biztosítása érdekében az SZMSZ-ünk ismételt felülvizsgálatára, pontosabban új SZMSZ megalkotására van szükség: mivel preambulum ezen szövegrész tartalmazza a jogalkotás okát, célját az Alkotmányban, az Alkotmányban megjelölt törvényhozási tárgykörben megalkotni kívánt törvényben, és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvényben alkalmazható. Ezen szövegrész preambulum önmagában hatályon kívül nem helyezhető, csak az adott egész jogszabály hatályon kívül helyezésével. Fajsúlyos rendelkezése továbbá az új jogalkotási törvénynek, hogy azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alkotmány alapján nem lehet ellentétes. Jelenleg hatályos SZMSZ-ünk sok átvett rendelkezést tartalmaz többek között az Ötv.-ből. Mindezek alapján elkészült az új SZMSZ tervezete, amelyet mellékelek. 2

3 A jogszabály-tervezet részletes indokolása: ad Az önkormányzat Ezen alcím az Önkormányzatunkat mutatja be: annak megnevezését, székhelyét, közigazgatási területének nagyságát, testvér települési kapcsolatát, a fenntartott intézményeit, és a társulásokat. Kitér továbbá az önkormányzat, polgármester, jegyző hivatalos pecsétjére, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal folytatott együttműködésre. Bemutatja az intézményvezetők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat, ismerteti az önkormányzat önként vállalt feladatait. ad a képviselő-testület működése Az alcím a képviselő-testület működésével kapcsolatos szabályokat taglalja, így a képviselők számát ismerteti, az ülések helyszínét, az ülések számát 10 db /az Ötv.12. (1) bekezdés szerint min. 6 ülés/, a kizárólagosan elektronikusan kiküldendő meghívó tartalmával, időpontjával, nyilvánossággal, a meghívottak körével kapcsolatos rendelkezéseket ismerteti. Takarékossági okból, valamint környezettudatos gondolkodásmódból fakadóan a meghívó, és az előterjesztések elektronikus úton kerülnek továbbításra. Külön kitér továbbá a rendkívüli ülés összehívásával kapcsolatos szabályokra, valamint a közmeghallgatásra. ad A képviselő-testület ülése A munkaterv előkészítésének, tartalmának szabályait, elfogadási időpontját tartalmazza. A tervezet az Ötv ában foglaltaknak megfelelően meghatározza a polgármester, alpolgármester tartós akadályoztatása esetében az ülés összehívását, levezetését ellátó személyre vonatkozó javaslatot, miszerint ezen feladatot az Ügyrendi Bizottság elnöke látja el az eddigi gyakorlatnak megfelelően. Részletesen tartalmazza a napirend elfogadásának kérdését /vita nélkül határoz a testület/, valamint a tárgyalandó napirendek sorrendjét, amelynek módosítására a meghívottak körére tekintettel lehetőség van. Bemutatja az ülésvezetéssel, a napirendek megtárgyalásával kapcsolatos feladatokat, jogokat. A tervezetben szabályozásra került a 3. felszólalás lehetőségének az engedélyezése, a testület vita nélkül határoz, a felszólalások időtartama 5 percben /a jelenleg hatályos SZMSZ-ünk csak a lehetőségét tartalmazta a szó megvonásának, amennyiben a felszólalás túl hosszúra nyúlik, de annak pontos időkerete nem volt szabályozva, valamint a 3. felszólalás engedélyezése is szerepelt benne, de annak módja nem/. Szabályozza továbbá az előterjesztés főbb tartalmi elemeit, a kérdés, interpelláció esetén alkalmazandó szabályokat. Az ülésről készülő jegyzőkönyvi példányok címzettjeit is ismerteti figyelemmel az Ötv. 17. (2) bekezdésére. ad Határozathozatal A tervezet a határozathozatallal kapcsolatban külön rendelkezik a már eddig is jól bevált, azonban nem szabályozott gyakorlatról, miszerint a módosító indítványt az előterjesztő felvállalhatja, ezzel az beépül a kiküldött határozat-tervezetbe, és így erről a módosító indítványról külön nem kell szavazni. Ha nem fogadja el az előterjesztő, úgy értelemszerűen szavazni kell az indítványról. Szabályozza továbbá a névszerinti szavazást kérdését, annak indítványozó körét. A titkos szavazás lefolytatásának szabályait /titkos szavazásra az Ötv. 12. (6) bekezdés szerint röviden összefoglalva a személyi ügyek tárgyalásánál, és a 3

4 vagyoni, pályázati kérdések esetén van lehetőség/. Az eddigi gyakorlatnak megfelelősen minősített többségű döntés szükséges a hitelfelvételhez, kötvénykibocsátáshoz. A határozat nyilvántartási szabályai szerepelnek még ebben az alcímben. ad rendeletalkotás A tervezet a rendeletalkotással kapcsolatban az ÁROP-1.A.2/A számú a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése tárgyú projekt eredményeként májusában elfogadott SZMSZ módosításban foglaltak szerint részletesen szabályozza, hogy ki jogosult a rendelet alkotást/módosítást írásban kezdeményezni. Ezen alcím rendezi továbbá a rendeletalkotási folyamatot, így különösen a szintén az ÁROP projekt eredményeként bevezetett, rendszeresített hatásvizsgálati lap csatolását az előterjesztéshez, valamint a kihirdetett rendelet 30 napos megjelenítési kötelezettségét a honlapunkon. Előírja továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottságnak mindenképpen tárgyalnia kell a rendelettervezeteket. A rendelettervezetről történő szavazás szabályozásakor visszautal a határozathozatallal kapcsolatban ismertetett rendelkezésre, miszerint a módosító indítványt az előterjesztő felvállalhatja. ad Az önkormányzati stratégiaalkotás Ezen alcím szintén az ÁROP projekt eredményeként elfogadott önkormányzati stratégia alkotási kérdéseket rendezi. Így kitér arra, hogy a költségvetési rendelet megalkotásakor az önkormányzati stratégiákban foglaltakat pl: informatikai stratégia, polgármesteri hivatal szervezetfejlesztési stratégia, környezetvédelmi program figyelembe kell venni, ill. aktualizálni kell azokat 2 évente. A részletes szabályozást a stratégiaalkotással kapcsolatban az SZMSZ 5. sz. függeléke tartalmazza. ad A települési képviselő A T. Képviselőtársaimmal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza ez az alcím. Ennek megfelelően szabályozza a természetbeni juttatásokat /laptop, internet, folyóirat/, valamint azt is, hogy tiszteletdíj nem került megállapításra. ad A képviselő-testület bizottságai és a tanácsnokok Az alcím szabályozza a bizottságokkal kapcsolatos rendelkezéseket. Azonos szabályok vonatkoznak az állandó-, és ad-hoc bizottságokra, az általános bizottsági feladatok ismertetése után, a szakbizottságok feladatai kerülnek részletesen ismertetésre. Az általános indokolásban már tájékoztattam a T. Képviselő-testületet, hogy az alakuló ülésen elfogadott SZMSZ módosítás már tartalmazta a bizottságokra vonatkozó rendelkezéseket, hatásköröket. Ennek megfelelően a hatáskörök jelenleg nem kerültek felülvizsgálatra, csak kiegészítésre a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően /a bevezető rész részletesen ismerteti a vonatkozó jogszabályhelyeket az alábbiak szerint: Pénzügyi Bizottság: elemi kár esetén ellátja kárbecslő bizottsági feladatokat, Ügyrendi Bizottság: o ellátja a képviselők és a polgármester esetében a vagyonnyilatkozat tétellel kapcsolatos feladatokat, o javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére, o vizsgálja ki a képviselők esetében benyújtott összeférhetetlenségi kezdeményezést. 4

5 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a bizottsági elnökök, mint tanácsnokok ellátják az adott bizottság szakterülete feletti felügyeletet is. ad A polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző Az alcím tartalmazza a jogszabályokban előírt feladatokon túl meghatározott feladatait a polgármesternek, így különösen, hogy gyakorolja a polgármesteri hivatal Mt. hatálya alá tartozó munkavállalói felett a munkáltatói jogokat, valamint egyetértési jogot gyakorol a polgármesteri hivatal köztisztviselői esetében minden a jegyző által javasolt kinevezéssel, vezetői megbízással, felmentéssel, és vezetői megbízással, jutalmazással kapcsolatban. Az alakuló ülésen elfogadottaknak megfelelően szabályozza az alcím a T. Képviselőtársaim közül választott társadalmi megbízatású alpolgármesterrel kapcsolatos rendelkezéseket. A jegyző esetében az eddigi gyakorlatnak megfelelően a kétévenkénti beszámolási kötelezettséget a polgármesteri hivatal munkájáról, valamint a várospolitikai fórumon elhangzottakról feljegyzés készítésének a feladatát tartalmazza. Az aljegyzővel kapcsolatban szabályozza a belső ellenőri feladatok ellátását. ad A polgármesteri hivatal A polgármesteri hivatal esetében szabályozza hivatal működési rendjét, az egységes hivatalon belül működő irodákat, valamint szabályozza szintén az eddigi gyakorlatnak megfelelően az egyszintű vezetői irodavezetői szintet. ad Várospolitikai fórum A várospolitikai fórummal kapcsolatos kérdések kerültek rendezésre, így a fórumon szereplő főbb témák, kérdések meghatározása, a lakosság tájékoztatási kötelezettsége. Amennyiben a várospolitikai fórum a közmeghallgatással együtt kerül megtartásra, úgy a képviselőtestületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. ad Záró rendelkezések A rendelettervezet hatályba lépésével, és a jelenleg hatályos SZMSZ, és a módosító rendeleteinek hatályon kívül helyezésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Mellékelem a hatásvizsgálati lapot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az új szervezeti, és működési szabályzatunkat szíveskedjen elfogadni. Kerekegyháza, április 20. Dr. Kelemen Márk polgármester 5

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe

PREAMBULUM. Általános rendelkezések Az önkormányzat elnevezése, székhelye, működési területe 1 Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Polgármestere

Budapest Főváros X. kerület. Önkormányzat Képviselő-testület ülése. Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest ico / S^bT/ ÁÁl ÜOnR JOE.fl.Kl.lS Tárgy: Javaslat a Budapest

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2007. ( I. 30.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Karancsalja község Önkormányzatának Képviselő testülete

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41-42. -ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 44/A.

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2011. (X.27.) önkormányzati rendelete Méhkerék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Méhkerék Község

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztés. Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztés Tárgy: Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet felülvizsgálata Készült: A porvai képviselő-testület 2013. július 8-ai ülésére Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Ügyiratszám:. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú Szervezeti és Működési Szabályzat rendelete Egységes szerkezetben 1 Bevezetés A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 14-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben