Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület április 16-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére"

Átírás

1 Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 16-i ülésére Ügyiratszám:. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotására és a 194/2014. (X.22.) határozat módosítására Az előterjesztés tárgyalása a évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. (1) bekezdés alapján nyilvános ülésen történik. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírásainak megfelelően a képviselő-testület október 22-én, az alakuló ülésén felülvizsgálta szervezeti és működési szabályzatáról (a továbbiakban: SZMSZ) szóló rendeletét és a szükséges módosításokat átvezette rajta. Most nem egy rendeletmódosítást, hanem egy új rendelettervezetet terjesztek a tisztelt Képviselő-testület elé. Az újdonságot nem annyira tartalmában, mint inkább szerkezetében hordozza. Felépítésében szakít a korábbi általános és különös rész megkülönböztetésével, a képviselő testület ülésének menetére vonatkozó rendelkezéseket időrendi sorrendben szabályozza. A Képviselő-testület - jelenleg hatályos - szervezeti és működési szabályzatáról szóló 31/2012. (XII.15.) önkormányzati rendeletét veszi alapul, megtartva az abban szabályozott jogintézményeket, néhol azokat pontosítva, kiegészítve, figyelembe véve a októbere óta kialakult gyakorlatot és a felmerült igényeket is, újrastrukturáltan foglalja össze a képviselő-testületi és bizottsági működés szabályait. A rendelettervezetben megfogalmazott főbb változásokat a jelenleg hatályos SZMSZ felépítésének mentén a következőkben ismertetem. I. Fejezet - Az önkormányzat és feladatai Az általános rendelkezések új címet viselő I. Fejezet a korábbihoz képest új elemként rögzíti a kerület és a képviselő-testület elnevezését. Az önkormányzat jelképeit, azok leírását és használatuk rendjét külön rendelet állapítja meg, így az SZMSZ-ben ezeket nem szükséges szabályozni. A képviselő-testület tagjainak névsora eddig függelékben szerepelt, azonban jogszabály nem tartalmaz arra vonatkozó rendelkezést, hogy a névsort az SZMSZ-ben fel kellene tüntetni, így nem indokolt annak szerepeltetése. Az önkormányzat feladatvállalása alcímben foglaltak a III. fejezet A képviselő-testület munkájának tervezése, feladat és hatásköre cím alá kerültek át és új szabályként bekerült egy további, polgármesterre átruházott hatáskör a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának évére vonatkozóan.

2 2 II. Fejezet - A képviselő-testület működésének általános szabályai A képviselő-testület működésének általános szabályainál bekövetkező fontos változás, hogy a tervezet szakít azzal, hogy a képviselő-testület tavaszi és őszi ülésszakot tart, hiszen ezen szabályozásnak gyakorlati jelentősége nem volt, az pedig, hogy a képviselő-testület mely időszakban nem tart rendes ülést, továbbra is szerepel tervezetben. Az ülésszakok megszüntetése pedig okafogyottá teszi azt a jelenlegi szabályozást, hogy a képviselő-testület és így a bizottságok is féléves munkaterv alapján végzik munkájukat. Célszerűbbnek tartom a munka hatékonyabb megtervezése érdekében is a féléves munkaterv helyett az éves munkaterv bevezetését a képviselő-testület és a bizottságok munkáját illetően is. Az ülés levezető elnökének teendői beépültek az ülés menetére vonatkozó szabályok közé, valamint az ülés levezető elnökének megnevezése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénnyel (a továbbiakban: Mötv.) összhangban ülésvezetőre változna. Az ülés napirendje alcímben foglaltak kiegészültek a napirendi pontok tárgyalásának javasolt sorrendjére vonatkozó felsorolással, mely az utóbbi ülések képviselő-testületi meghívójában már ekként szerepelt. A napirendekhez kapcsolódó iratok alcím Előterjesztések alcímre módosul. Új elemként kerültek szabályozásra a 2. mellékletben található iratminták, valamint az, hogy a képviselőtestület ülésére a tanácsnok ezen tisztségénél fogva is tehet előterjesztést. A sürgősségi indítvány és a módosító indítvány önálló alcím alá kerül. A sürgősségi indítvány határidejét gyakorlati megfontolásokból pontosítani kell, az ülést megelőző nap helyett az ülést megelőző munkanapra. A képviselő-testület ülésének összehívásánál a gyakorlatnak megfelelően a meghívottak közé bekerül a Budapest Főváros Kormányhivatala XXII. Kerületi Hivatal vezetője, valamint a meghívóval együtt valamennyi, nyilvános ülésen tárgyalandó előterjesztést a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője és az önkormányzat gazdasági társaságainak vezető tisztségviselői is megkapják. A napirendi pontok tárgyalása alcím tartalma beépült A képviselő-testületi ülés tanácskozási rendje alcím alá. Itt két fontosabb módosítást szükséges megemlíteni. Egyrészt az előterjesztői kiegészítésre vonatkozó időbeli és tartalmi korlátozás megszűnt, másrészt bekerült egy mondat, miszerint a bizottságok véleményét tükröző, bizottsági szavazati arányokat tartalmazó táblázatot a képviselő-testületi ülés napján a képviselők a képviselői rendszer útján megkapják. A szavazás alcím A döntéshozatali eljárás alcím alatt található meg, ahol új elemként kerül szabályozásra az, hogy a módosító indítvány befogadásáról az előterjesztő dönt. Amennyiben az előterjesztő befogadja a módosító indítványban foglaltakat, akkor arról az ülésvezető nem rendel el külön szavazást. III. Fejezet - A képviselő-testület üléseinek különös szabályai E fejezet szabályai teljes egészében beépültek a II. Fejezet A képviselő-testület működése cím alá.

3 3 A Döntéshozatali arányok alcím alatt szereplő, minősített többségű döntéshozatalt igénylő ügyek közül a gazdasági társaság létrehozása, megszüntetése, átszervezése, alapító okiratának elfogadása és módosítása, valamint gazdasági társaságokhoz való csatlakozása pont a tervezetből kikerül, tekintettel arra, hogy ezen ügyek eldöntését az Mötv. már minősített többséghez köti, így párhuzamosan nem szabályozható. A képviselő-testület döntései alcímben a tervezet a rendeletek hirdetőtáblán történő kifüggesztésére 15 napos időtartamot állapít meg (a jelenlegi SZMSZ nem rendelkezik a kifüggesztés időtartamáról). IV. Fejezet - A képviselő-testület munkájának tervezése A legfontosabb kiemelendő változás itt az éves munkaterv bevezetése és annak rögzítése, hogy a képviselő-testület indokolt esetben a munkatervben szereplő előterjesztést a munkatervben szereplő időponthoz képest a munkaterv módosítása nélkül korábbi ülésén tárgyalhatja. A stratégiai tervezésre vonatkozó alcím elhagyását javaslom továbbá, mivel októberét követően a képviselő-testület elfogadta az ún. alapstratégiákat (Gazdasági Program, Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési Stratégia), így a stratégiai tervezés a képviselő-testület döntései nyomán megvalósult. V. Fejezet - A települési képviselő E fejezetben szabályozott képviselői kötelezettségek közül az igazolt távollétre vonatkozó bejelentési kötelezettség módosul úgy, hogy a távollétet kizárólag írásban, egyidejűleg kell bejelenteni a polgármester és a Jegyzői Kabinet részére. Az interpellációra vonatkozó szabályok érdemben nem változnak, azonban az ún. képviselői kérdés szabályozása kis mértékben módosul. Utóbbi elnevezése a javaslatban - az Mötv.-vel összhangban felvilágosítás kérés -re változik, továbbá változik benyújtásának módja, a tervezet szerint a felvilágosítás kérést az ülés napján tizenkét óráig a polgármesternél lehet benyújtani. VI. Fejezet - A képviselő-testület bizottságai Az SZMSZ átfogó áttekintésének és új rendelet megalkotására vonatkozó javaslatom legfőbb indoka a bizottságok működésére vonatkozó szabályozás átalakítása volt. A tervezetben a bizottságok működésére vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek és a jelenlegihez képest egy részletesebb szabályozást adnak. Ahol van rá mód, ott a tervezet egyes szakaszai áthivatkoznak a képviselő-testület működésére vonatkozó azon szabályokra, melyek a bizottságok tekintetében is értelmezhetőek. Emellett a tervezetbe beépült az eddig a bizottsági ügyrendekben található szabályok nagy része a könnyebb áttekinthetőség érdekében. A korábbi szabályozáshoz képest tehát a tervezet részletesebben szabályozza a képviselő-testület működésétől való eltéréseket. Lényeges változás a korábbiakhoz képest, hogy bizottsági módosító indítványt legkésőbb a bizottság ülését megelőző munkanap 12 óráig írásban lehet benyújtani. VII. Fejezet A tisztségviselők A tervezet - a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 225/I. -ának megfelelően új rendelkezésként szabályozza a polgármesteri munkakör átadást arra az esetre, ha a polgármesteri tisztség megszűnik. VIII. Fejezet - A polgármesteri hivatal, kinevezett tisztségviselők

4 4 A kinevezett tisztségviselőknél a tervezetben új rendelkezés, hogy a jegyző jogszabálysértés esetén a képviselő-testületi és a bizottsági ülésen időkorlátozás nélkül, több alkalommal felszólalhat. IX. Fejezet - Az önkormányzat gazdálkodása Az önkormányzat költségvetése alcímben foglalt módosítások lehetőséget adnak a képviselő-testületnek arra, hogy az önkormányzat költségvetését egy fordulóban tárgyalja. Továbbá, figyelemmel arra, hogy sem az államháztartásról szóló törvény, sem a végrehajtására kiadott rendelet nem írja elő már költségvetési koncepció készítését, így az SZMSZ-ben való szabályozása indokolatlanná vált, valamint a zárszámadásra vonatkozó szabályokat is az államháztartásról szóló törvény rendezi. X. Fejezet - Az önkormányzat kapcsolatrendszere E fejezetben foglalt közmeghallgatás szabályai annyiban módosulnak, hogy a közmeghallgatás napján sorszám nem a megkezdést megelőző 1 óráig, hanem csak 12 óráig igényelhető. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nincs; környezeti, egészségi következménye: nincs; adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az éves munkaterv bevezetésével várhatóan kis mértékben csökken; jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a felmerült igényeket és gyakorlati tapasztalatokat beépítve az új rendelet révén a képviselő-testület és bizottságai működésének nszabályozása átláthatóbbá válik; jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: nem jelent többletet az eddigiekhez képest. A rendelettervezet az előterjesztés melléklete. A rendelet mellékletei: 1. melléklet: Civil szervezetek listája 2. melléklet: Előterjesztések iratmintái 3. melléklet: A polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörök 4. melléklet: A jegyzőre átruházott feladat- és hatáskörök 5. melléklet: A bizottságok feladatköre, a bizottságokra átruházott feladat- és hatáskörök Rendeletalkotási javaslat: Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet alkossa meg. A támogató döntéshez az Mötv a és pontja alapján minősített többség szükséges. A döntéshozatal az Mötv. 48. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik.

5 5 Határozati javaslat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a Képviselőtestület bizottságainak tagjai és a tanácsnok megválasztásáról szóló 194/2014. (X.22.) határozatát úgy módosítja, hogy a Pénzügyi Bizottság meglévő 5 tagjának és tisztségük változatlanul hagyásával további két tagjának megválasztja Dankó Csabát és Kázmácz Józsefet. Határidő: Felelős: Végrehajtást végzi: azonnal Polgármester Közigazgatás-fejlesztési és Szervezési Iroda, Humánpolitikai Csoport A támogató döntéshez az Mötv a és pontja alapján minősített többség szükséges. A döntéshozatal az Mötv. 48. (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik. Budapest, április Az előterjesztés összesen 1 darab mellékletet tartalmaz. Karsay Ferenc Az előterjesztést készítette: Jegyzői Kabinet Látta: Polgármesteri Kabinet Törvényességi felügyelet: dr. Szántó János jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2014. december 3-i ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 Halimba, Petőfi Sándor utca 16. (88) 503-420 fax: (88) 263-001 Ügyszám: 11/1022/2014. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 34/2014.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL TÖRÖKBÁLINT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 7/2003.(III. 24.) RENDELETE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT-RÓL a módosító 27/2003.(VI.27.), 12/2004.(IV. 16.), 24/2004.(V. 14.), 32/2004.IX.27.), 52/2004.(XII.20.)

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Címzett: Tárgy: Az anyagot készítette: Az anyagot látta:... Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Iktatószám: 01- /2006. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és szerveinek szervezeti és működési szabályzatának elfogadása Az

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. december 3-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-156 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: jegyzo@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB/389/2014 Ügyintéző : dr.berényi Judit ELŐTERJESZTÉS - a

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9.

MÁSODIK RÉSZ III. FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 6. Feladatok és hatáskörök 7. 7. Hatáskörök 8. 8. Személyi döntések 9. 1 Tartalomjegyzék M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 9/2012. (III.22.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (az időközi módosításokkal

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (V.22.) önkormányzati rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A 42/2013. (IX.23.),

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról A Mohácsi Önkormányzat 9/2013. (V.31.) r e n d e l e t e az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 13/2013.(X.16.) ör-rel) BEVEZETŐ RÉSZ 1. Mohács

Részletesebben

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

[Egységes szerkezetben a 6/2013. (III. 20.) és a 7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelettel] ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról [Egységes szerkezetben a 6/2013.

Részletesebben

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk.

Nagykálló VárosÖnkormányzat. 39/2006. ( X.12.) Önk. Nagykálló VárosÖnkormányzat 39/2006. ( X.12.) Önk. r e n d e l e t e A képviselõá-testület éshivatalaszervezeti ésmûáködési Szabályzatáról szóló rendeletének elfogadásáról (egységes szerkezetben a 41/2006.(X.26.)

Részletesebben

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet

7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Módosította a 15/2014. (V.30.), a 20/2014. (VII.2.), a 26/2014. (IX.29.),

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kihirdetve: 2011. február 11. Fodor Krisztina jegyző

Részletesebben

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

10/1999.(IV.28.) Kt. számú. r e n d e l e t e. Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének 10/1999.(IV.28.) Kt. számú r e n d e l e t e Ercsi Nagyközség Önkormányzat Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 3 oldal Bevezető

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete 1 FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 20/2003. ( XII. 15.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról ( SZMSZ ) Fehérgyarmat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok...

A Közgyűlés 2014. október 23-ai alakuló ülésén hozott határozat...43 A Közgyűlés 2014. november 20-ai ülésén hozott határozatok... Érdi IV. évfolyam. 13. szám 2014. November 26. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK... 2 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések

ELSŐ RÉSZ. I. Fejezet Általános rendelkezések Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /...(.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Rábaszentandrás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(IX.10.) önkormányzati rendelete Rábaszentandrás Község Önkormányzata Szervezeti és működési szabályzatáról Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Részletesebben

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát.

jellegzetességeit kifejezı hármas hullámmotívum részletét, egy stilizált szılıfürtöt két levéllel és az íves címerpajzsra ültetett hercegi koronát. Módosításokkal egységes szerkezetű, hatályos rendelet. Mórahalom, 2014. augusztus 1. Dr. Varga-Nagy Szilvia jegyző Mórahalom Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/1995. /IV. 5./ önkormányzati rendelete

Részletesebben