Kultúrák közötti párbeszéd

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kultúrák közötti párbeszéd"

Átírás

1 cochutmp202 TÉMA 2: Kultúrák közötti párbeszéd Politikai, társadalmi, gazdasági és jogi keretfeltételek : Edmund Ohlendorf Tp 202/1 Javaslatok a téma tárgyalására az oktatásban A tanárok team-munkája : - gazdaságtan - politika / társadalomismeret - etika / hittan is válnak. A tanulók csoportmunkája felosztása, amelyek a téma egy szempontját dolgozzák fel. Az alábbi kérdések vagy feladatok nem lépnek fel a teljesség igényével. Az is lehetséges, hogy a tanároknak további anyagokkal kell ezt kiegészíteniük, hogy a tanulók néhány kérdést biztosan meg tudjanak válaszolni. Ezenfelül a tanulók tanulják meg az internet tudatos használatát további, a téma szempontjából hasznos információ megszerzésére. A globalizáció, neoliberalizmus, jóléti állam, demokrácia és EU témákhoz a 3. COMCULT- anyagok kínálnak további információkat. 1. csoport Gazdaság 1.1 Miért nem hat a gazdasági növekedés a magasan iparosított államokban automatikusan a munkanélküliek számának látható növekedésére? 1.2 Szükséges-e a gazdasági növekedés azokban az országokban is, amelyekben magas a bérszínvonal? Ha igen, akkor miért? 1.3 Mivel magyarázható, hogy az ipai- vagy szolgáltató vállalkozások nagy nyereségeket könyvelnek el és ennek ellenére munkanélküliek ezreit bocsátják el? 1.4 Milyen leh hasznából? 1.5 Válhatnak-e a részvények az állami társadalombiztosítási szol? Kik számára igen? Kik számára nem? 1.6 Jelent-e több s megelégedettséget?

2 2 1.7 Miben rejlenek a különbségek a 19. századi kapitalizmus és a jelenlegi globalizáció között? 2. csoport Politika (nemzetállam) 2.1 Jogosult-e a politika pr 2.2 Miben különböznek azok az elvárások, amelyeket az angolszász országok polgárai támasztanak nemzeti gazdaság- és szociálpolitikájukkal szemben a legtöbb európai ország polgárai által támasztottakéitól? 2.3 Miért van többé kevésbé minden európai nemzetállamnak problémája a tekintetben, hogy megfeleljen polgárai elvárásainak? 2.4 A politika mely területein nem pótolható jelenleg a nemzetállam? Milyen okokból? 2.5 Vannak-e olyan területek, amelyeken a nemzetállam teljesítményei olyan csekélyek vagy hatástalanok, hogy azokat leginkább más intézményeknek kellene átadnia? Ha igen akkor miért nem történik ez meg? 2.6 Hogyan lehetne ilyen intézményeket demokratikusan legitimáltatni? 2.7 Tud-e 25 vagy 27 egy európai szociális térség számára kidolgozni vagy inkább az Európaparlament van abban a helyzetben, hogy megteremtse/kialakítsa az európai szolidaritást és identitást? 3. csoport Politika (Európai Unió) 3.1 Vannak-e EU értékek, amelyeket a legtöbb polgára tiszteletben tart? Ha igen, melyek azok? 3.2 Milyen következményekkel járna minden korlát lebontása a szolgáltatási szektor foglalkoztatottai és vállalkozásai számára az EU-n belül? 3.3 Az Európai nregionális- és Kohéziós Alap hatékony eszköz-e arra, hogy kiegyenlítse a regionális egyensúlytalanságokat (diszparitásokat) és ezzel korlátozza? 3.4 Milyen következményei lennének az EU- valamennyi szubvenciót? 3.5 Nagyobb megelégedettséget eredményezne-e több verseny a tagállamok és régiók között az EU-ban, mint bizonyos érdekcsoportok és régiók szubvencionálása? 3.6 Jobb-? Milyen következményei lennének ennek néhány uniós tagország számára? 3.7 uniós szinten szabályozni és azokat minden 4. csoport Politika (bevándorlás) 4.1 Milyen társadalmi-gazdasági feltételek váltják ki a vándormozgalmakat (migrációt)? 4.2 Milyen hatásai vannak a strukturális válságoknak? 4.3? 4.4 Milyen elképzelések határozták meg eddig a nyilvános véleményt a bevándorlókkal kapcsolatban? Mutatkozik-e válto? Ha igen, milyen? 4.5 Milyen szerepet játszik az értékek és normák rendszere a bevándorlók integrációjában? 4.6 Hol van az integráció és asszimiláció közötti határ? Mit tud vagy mit kell a többségi társadalomnak követelnie, mit tud vagy kell akceptálnia (pozitív értelemben tolerálni)? 4.7 Segítene-e egy közös uniós politika abban, hogy megoldódjanak az elvándorlási és bevándorlási problémák? 5 csoport Etika / vallás 5.1? 5.2 Ki képes jobban elérni ezeket a célokat, magánkezdeményezések és szervezetek vagy demokratikusan legitimált intézmények? 5.3 Minek van nagyobb értéke, a magántulajdon védelmének vagy a rászorultakkal való szolidaritásnak?? 5.4 Meghatározható-e demokratikusan, ami igazságos?

3 3 5.5 Mit szabad egy államnak milyen okból milyen mértékig szabályozni és ezzel a szabadságot korlátozni? 5.6 Hol van a határa a shareholder value -nak egy részvény hozadékának mint a vállalkozói döntések? Vajon ez csak gazdasági vagy etikai kérdés is? 5.7 Szabad verseny (piac) Európán belül vagy nemzetközileg hatékonyabban veheti-e fel a harcot az s strukturális? Források Tp 202/2 A szociális igazságosság önképe A jóléti állam új elmélete nélkül az SPD többé már nem kormányképes in: Die Zeit vom : Peter GLOTZ) és velünk együtt a legtöbb szomszédos államok legtöbbije emberiség Németországban nyolc 60 é nem érte el20. életévét. Ezt a trendet sem jóindulatú rábeszéléssel sem családpolitikával nem lehet megfordítani. Aki tagadja - és egészségbiztosítási rendszer gyökeres átalakítását követeli, az egy dacos és éppúgy életveszélyes tradicionalizmus híve. Másodszor nem lehet eltekinteni afölött, hogy a teljes foglalkoztatottság célja az úgynevezett tudásalapú társadalomban másképpen a digitalizált kapitalizmusban a funkcionáriusok kifejezésévé degradálódott Ralf Dahrendorf szociológus fejezte ki ezt a legvilágosabban: A tudásalapú társadalom egy olyan társadalomnak mutatkozik, amelyhez a modern munka világából sokan csatalakoznak tudatosan. Az 1950 és 1975 közötti növekedési szakasz, ahogy azt a társadalomtudós Burkart Lutz már a nyolcvanas években bebizonyította az örökké tartó prosperitás rövid álma volt csupán Hosszú távon együtt kell élnünk egy új módon összetett alsóbb osztállyal, amely int intenzitása miatt nem akar kapni. A szabadalmi recept Több növekedés = kevesebb munkanélküliség egy tudás-. Tp 202/3 A politika ájultsága in: Badische Zeitung 1992 : Leopold GLASER) Nemcsak hogy a gazdaság elitjei megfosztották hatalmuktól a politikusokat és nútmutatásaik követésére szorít piactámogató egyéni érdek gazdasági paradigmája ezen felül az ember gondolkodását és viselkedését is oly ami mindenfajta politika feladata volna és egyáltalán az igazságosság elméletének diszkurzív kifejlesztése. Az igazságosság mindenféle politika etikai kulcsproblémája; de hogy az miként mutatkozzék meg az egész világ minden a politikához kapcsolódó területé logika csapdájában ül, amely rendszer magát egyetemlegessé akarja tenni. Gyökerestül újjá kellene gondolni ezt. De a politika szemmel láthatóan a legkisebb ellenállás könnyebb útját járja, alig leplezve szövetséget köt a gazdasági hatalom érdekeivel és semmibe veszi a polgárok összességének érdekeit. Amennyiben meg kell menteni a demokráciát az önrombolástól, akkor a politikának vissza kell nyernie primátusát. Ezt azonban csak a polgárokkal együtt teheti az : rá van utalva a polg és e szerint kell cselekedniük, ahelyett hogy több média asszisztenciája mellett félrevezessék a népet populista színészi játszadozásokkal.

4 4 Tp 202/4 in: Karl HOMANN: Etika és piacgazdaság valóságos ellentétek? in: Schönhauser Gespräche (beszélgetések), politika, (Berlin, 2005.nov.29./30.), 24.o. feltételek rendjében mindenki javát szolgálja, amennyiben az alacsony árakat piacgazdaság a versennyel együtt mindmáig a legjobb ismert eszköz, hogy a modern társadalmak feltételei között megvalósuljon minden ember szolidáris magatartásformája. Rendszerként etikai legitimációja van. kell számolni versennyel szemben éppúgy le kell építeni mint a szubvenciókat és protekcionizmust. Hiba tehát szintén a vállalkozóktól és shareholder - ni, hogy ne a maximálisosztalékot/hasznot várják, hanem hogy elégedjenek meg egy mérsékelttel : A versenyben ez nem lehetséges; ezzel mi az igazságos ár ill. igazságos nyereség hamis paradigmájában vagyunk. A piacgazdaságban ehelyett a piaci árról és a piaci szolgálják, jobban mint az altruista visszafogottság, ami innovációellenes, az adott állapotot konzerváló hatású és a nemzetközi versenyben hosszasan nem állja meg a helyét. Röviden: Ha van a piacgazdaságnak etikai legitimációja, mert az a modern társadalmak feltételei között mindenki szolidaritását szolgálja, akkor ezt a piacgazdaságot tovább kell fejleszteni és olyan földrajzi területekre és az élet egyéb területeire is ki kell terjeszteni, amelyeket eddig még nem szerveztek meg piacgazdasági alapon: mindenki javára és különösen a szegények legszegényebbjeinek a javára. Hogy ezzel Amennyiben a piacot mint egy szabályozatlan mindenki, mindenki ellen folytatott harcát fogjuk fel, akkor az egy olyan állapothoz vezet, amelyben érvényesül a the life of man solitary, poore, nasty, brutish, and short (Thomas Hobbes) Ez az állapot mindenki számára, a vál alávetve, bontakozhat ki annak mindenki jólétét fokozó ereje. Tp 202/5 in: M. Rainer LEPSIUS: Kialakul-e kulturális önazonosság az Európai Unióban? in: Blätter für deutsche und internationale Politik (A német és a nemzetközipolitika lapjai) (Heft (füzet) 8, 1997), S. 951 Az elosztási és különösen az újraelosztási döntések a politika legérzékenyebb területeihez tartoznak, különösen a gazdasági stagnálás, ha nem éppenséggel kompromisszumkeresés komplex rendszereire van szükség Ezek a rendszerek ez idáig csak a nemzetállamok elk megegyezésekben van mind a nemzetállam presztizse, mind annak társadalompolitikai identitása. önlegitimációs alapfolyamatokba, vagy formálisan is korlá ességét, annál jobban kerül bele az Európai Unió maga is azl elosztási harcokba. Ezáltal nem csak átpolitizálódik hanem közös identitás... nemcsak egy megnövekedett legitimitási igény adódott, hanem az európai szociális államrendre vonatkozó elképzelések kialakulása is. Efölött társadalompolitikai és társadalometikai azonosulási minták is kialakulnak. Ezeket azonban se eszmeileg nem határoztá.

5 5 Tp 202/6 Tony Blair is kap dícsértet aus: Badisch : Peter-Paul WEILER) Berlin. vesebb agrárszubvenciót követelt, és ezzel hagyta, hogy az uniós pénzügyi tárgyalások kudarcba fulladjanak. o -t. > ató, hogy semmit hasznot nem hoznak<, Alfred Steinherr. És kollégája Hubert Gabrisch, a Halle-i Gazdaságkutató Intézet kutatási igazgatója figyelmeztet: Az agrárpolitikában végrehajtandó változtatások nélkül a dolog a vége felé közeledik. Dolog alatt az Európai Uniót ért és a szubvenciókra vonatkozó költségvetését. Kollégája is Klaus-Jürgen Gern, a Kiel- (IfW) ellentmond a Blairre vonatkozó kritikáknak: Ami gazdaságilag segít az Uniónak, az a politikai folytassunk egy gazdaságilag elhibázott politikát. Gern is úgy gondolja, jó az Unió és annak növekedése számára, ha az uniós államok a brit gondolkodás szellemében egyesülnek. Az agrármilliárdok ugyanis csak csekély értékteremtést vontak maguk után és alig hoztak új álláshelyeket. A termelékeny ágazatok kiindulási feltételeit drágították. Tp 202/7 Veszekedés 0,03 százalék miatt in: Die Zeit (Autor: Joachim FRITZ-VANNAHME) jelentene. Júniusban hagyta barátságtalanul az 1,06 százalékos luxemburgi kompromisszumos javaslatot elvetni, ami 871 semmiféle csökkentés nem képzelhet Tony Blair elhallgatja, hogy a britek számára az engedményt rópa többi része alatt van. A szegényeknek tehát akkor adni kellett és kaptak is. Csupán a folyó költségvetési évben 5,4 milliárd eurót tesz ki az árengedmény. Egyébként azóta Britannia a gazdagok közé sorolható és ezzel véleményét is megváltoztatta. Ma, mondja Blair A Brüsszeli Bizottság figyelmeztetett, a jelenleg érvényes költségvetési szabályok szerint a britek árengedménye mellé, Blair modellje szerint a gazdag tagállamok kevesebb befizetett hozzájárulásaikkal magukat a szegényebb újakkal tartatják el. Tp 202/8 in: Kirsten ENDRIKAT és mások.: Szociális dezintegráció. A negatív egyenlegek elismerésének kockázatos következményei in: Deutsche Zustände, Folge 1 (Német viszonyok, 1. sorozat) kiadja: Wilhelm Heitmeyer (Frankfurt a. M. 2002), S. 38 Az egyén funkcionális integrálódása a rendszerbe (szociális-strukturális dimenzió) arra irányul, hogy részesüljön a társadalom anyagi és kulturális feltételei is. A részvételi esélyek szubjektív megítélése ezeken a területeken egyben a gazdasági helyzet megítélésének függvénye is, továbbá az egyéni gazdasági helyzet szubjektív érzékelése is más személyekkel és!vagy A -funkcionális integráció keretében nem elismeréssel kapcsolatosak, a betöltött pozíciókból, szerepek és tevékenységi területe, valamint a személyek önmagukkal szemben

6 6 Dezintegrációs problémák akkor lépnek fel, veszélyeztetve vannak és szubjektív szempontból mint az elismertségben bekövetkezett veszteségekként Tp 202/9 in: Wilhelm HEITMEYER: Társadalmi integráció, anomia (=törvénynélküliség) és etikai-kulturális konfliktusok in: Mi zavarja szét a társadalmat? Szerk.: Wilhelm Heitmeyer (Frankfurt a. M. 1997), S. 633f Enne h< fogalmával lehet leírni. Az eddigi gazdasági filozófia, hogy a >növekedés munkahelyeket teremt< véglegesen és nyilvánvalóan növekedés ideológiájává válik. egy prosperitás orientált politikával karöltve éppen ezt élezi ki. Ebben az a különösen tragikus poén, hogy ez megjelenési formáival >Egy demokratikus társadalom nem éli túl a piacnyitásnak azt a tempóját, amelyet most megkezdtünk<

7 cochutmp202 7 Gp 202/1 ségének diagnózisa és elemzése 2. A globalizált modern világ politikai következményei 2.1 A politikai kormányozhatóság elvesztése nemzetek felett átnyúló hatásai A világgazdaság globalizálódása (kiindulóhelyzet) 1.2 A jóléti állam pénzügyio válsága 1.3 Reformok torlódása mint strukturális probléma 1.4 A politikai verseny amerikanizálódása Jelképes politika package-dealing 1 scape-goating 2 Negatív integráció nemzetek feletti szinten (EU) 2.3 mögötti politizálás Jóléti állami szabályozók leépítése deregulációja 3.3 Elfordulás a politikától 1 összekapcsolt üzlet, junktim 2 -szavazásl Az állami politika legitimitási válsága A grafikát Gp 202/1 Stefan LANGE 2004.szeptember 18- -ta.

8 8 Gp 202/2 A társadalmi dezintegráció gazdasági, kulturális, politikai szociális szempontjai Válságjelenség A társadalmi és politikai folyamatokra gyakorolt hatásai Egyéni és kollektív megtapasztalás A bevándorlókra gyakorolt hatása és azok reakciói Strukturális válság - Dezintegráció - - társadalmi-gazdasági - ájultság - félelem a leszakadástól - közömbösség - felszabadulása - hiányos nyelvi ismeretek és - a hiányzó képesítés miatt többeket érint mint a többségi társadalomban - hatása Szabályozási válság - Érték- és lényegi kapcsolatok eróziója, amelyeket mostanig a munka állandósága közvetítette. - közömbösség - tátogó szakadék a tömegmédia által elterjesztett látszatvilág és aközött, ami sokak számára egyáltalán. - a gazdaságban a tabufeltörés szemlélete - az orientációs képesség elvesztése - - a gyermekek családi szocializációjának eltünése - agresszív individualizmus - a kiszolgáltatottság és kizsákmányoltság érzése - Politikai és vallási szervezetek alig befolyása a párhuzamos társadalomban - patriarchális rendi formák konzerválása, amelyek egyébként részben még az anyaországokban sincsenek jelen. - Az emberi társadalomban eluralkodó morális relativizmus megvetése Lojalitási váság - az állami szociális juttatások : kételkedés és elkeseredés az állami szociális juttatások - megbízhatóságában - a politikai döntések fogyó legitimitása - Sokasodó kísérletek az adók és járulékok fizetésének kikerülésére - - váltás egy protest-párt irányába - a jogi diszkrepancia - Nagyobb lojalitás a származási országokkal szemben mint a tartózkodási országokkal szemben Kohéziós váság - A munkahely és a lakóhely közötti nagy távol megterhelik a családi ) - baráti kapcsolatok csökkenése a lakókörnyezetben, egyesületekben és más szociális kötelékekben - elmagányosodás - kényszer, hogy állandóan rugalmasak és rendkívüli módon mobilak legyünk - hétköznapok stressze - - reaktiválódik - önetnizálódás és leválás kulturális - visszavonulás a saját családba vagy a rokonságba (kényszerházasság) A táblázat Gp 202/2 alapja (HEITMEYER, 1997, S. 633) sémája, amelyet módosítottunk és MANSEL, 2006, S. 45 szempontjaival, és Stefan LANGE nak a 2004.szeptember 19-én a hildesheimi COMCULT-rendezvényen elhangzott megállapításaival kiegészítettünk.

A Zöldek víziója a szociális Európáról

A Zöldek víziója a szociális Európáról A Zöldek víziója a szociális Európáról A keretek kijelölése A Zöldek víziója: egy befogadó és kohéziós erővel bíró társadalom Az Európai Zöldek egy olyan Európa mellett állnak ki, amely valamennyi polgár

Részletesebben

Felsőoktatás és munkaerőpiac Eszményektől a kompetenciák felé

Felsőoktatás és munkaerőpiac Eszményektől a kompetenciák felé Felsőoktatás és munkaerőpiac Eszményektől a kompetenciák felé 2 Felsőoktatás és munkaerőpiac Eszményektől a kompetenciák felé S E T U P 3 A kötet megjelenését támogatta: Nemzeti Együttműködési Alap Emberi

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 8. Róbert Péter Nagy Ildikó: ÚJRAELOSZTÓ ÁLLAM VAGY ÖNGONDOSKODÓ POLGÁR? A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű,

Részletesebben

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012

Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Az elektronikus kiadvány a TÁMOP 5.4.4-09/1-C-2009-0001 Képzésfejlesztés az összetartozásért projektje keretében készült Hungarian edition ELTE TáTK, 2012 Budapest, 2012 TARTALOM ELŐSZÓ 2 I. SZOCIÁLPOLITIKA

Részletesebben

ALAPJÖVEDELEM ÉS MUNKASZERZŐDÉS 1

ALAPJÖVEDELEM ÉS MUNKASZERZŐDÉS 1 Claus Offe ALAPJÖVEDELEM ÉS MUNKASZERZŐDÉS 1 1 Offe, Claus (2008): Basic Income and the Labor Contract. In: Basic Income Studies, Vol. 3., No. 1.: 4 cikk. 54 FORDULAT 11 ABSZTRAKT. A tanulmány első része

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁSOK 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890 123456789012345678901234567890

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

A szociális demokrácia alapjai

A szociális demokrácia alapjai A SZOCIÁLIS DEMOKRÁCIA OLVASÓKÖNYVE 1. Szerkesztette Tobias Gombert A szociális demokrácia alapjai Kiadja a Friedrich Ebert Alapítvány Német kiadás: Politikai Aladémia Osztálya, Bonn (3. átdolgozott kiadás

Részletesebben

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK

SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕ IFJÚSÁG SEBEZHETÕSÉG AZ OKTATÁSBAN, A MUNKAVÁLLALÁSBAN ÉS A SZABADIDÕBEN EURÓPÁBAN PERSPEKTÍVÁK Sorozatszerkesztõ Gábor Kálmán Szeged, 2003 A kötet megjelenését támogatta TARTALOM

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

EU szociálpolitika - vizsgakérdések

EU szociálpolitika - vizsgakérdések EU szociálpolitika - vizsgakérdések MA-szociológia 2012. május 1.) Szociális jogok a közösségi jogforrási hierarchiában 2.) II. Világháború és a jóléti állam ideája 3.) Párizsi Szerződés (ESZAK) és a szociális

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Kedves Olvasó! Kátai Gábor

Kedves Olvasó! Kátai Gábor T-kit Beköszöntô a T-kit sorozathoz Kedves Olvasó! Mit is jelent az, hogy T-kit? Kétféle válasz is adható erre a kérdésre. Az elsô: Training Kit (magyarul: képzési csomag), melynek rövidítése T-kit. A

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV Szerzők: Csoba Judit Frey Mária G. Fekete Éva Lévai Márta Soltész Anikó Szerkesztő: Frey Mária KIADJA AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2007. A KIADVÁNY AZ

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR 2006/2. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA

EURÓPAI TÜKÖR 2006/2. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR 2006/2. A MINISZTERELNÖKI HIVATAL ÉS A NEMZETI FEJLESZTÉSI HIVATAL FOLYÓIRATA Tartalom G. MÁRKUS GYÖRGY: Az EU válságszindrómája és az átalakuló modernitás.... 3 Az EU a WTO Doha-forduló

Részletesebben

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira

Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Szentes Tamás Hibás válaszok a globalizáció kihívásaira Tíz évvel ezelőtt a Magyar Tudomány 2002/6. számában Rostoványi Zsolt vendégszerkesztőként való közreműködésével megjelent annak az általa kezdeményezett

Részletesebben

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE

FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE FÜGGELÉK* ELÕSZÓ A FIATALOK SEBEZHETÕSÉGE A hazai ifjúságkutatások alapján megállapítható, hogy a magyar fiatalok az ezredforduló végére, különösen a kilencvenes években felgyorsult társadalmi átalakulás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde Pénzintézetek Szakirány CSALÁDTÁMOGATÁSI POLITIKA MAGYARORSZÁGON Változások 1998 és 2006 között Budapest

Részletesebben

A hazai foglalkoztatás helyzete,

A hazai foglalkoztatás helyzete, Foglalkoztatás A hazai foglalkoztatás helyzete, A FOGLALKOZTATOTTSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETSÉGES ÚTJAI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁ- GI PROBLÉMÁINKNAK SOK VONATKOZÁSBAN KIVÁLTÓ OKA ÉS EGYBEN KÖVETKEZ- MÉNYE IS A HAZAI

Részletesebben

MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN

MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN Gyermek- és ifjúságvédelmi Tanulmányok Studies in Child and Youth Protection MODERNIZÁCIÓS KIHÍVÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSI VÁLASZOK A GYERMEKVÁLLALÁS- ÉS NEVELÉS TERÜLETÉN 2013 Rubeus Egyesület Rubeus Association

Részletesebben

Vezető szerep és európai egyensúly az euróválságban Németország: Kilépni vagy vezetni?

Vezető szerep és európai egyensúly az euróválságban Németország: Kilépni vagy vezetni? MKI-tanulmányok T-2012/23 kiss j. lászló az euróválságban Németország: Kilépni vagy vezetni? MKI-TANULMÁNYOK A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa Kiadó: Magyar Külügyi Intézet Szerkesztés és tördelés:

Részletesebben

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon

A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon Osváth László A civil szervezetek térségi együttműködései Magyarországon (Útmutató és kézikönyv a civil szervezetek térségi együttműködésének elveiről, módszereiről, eljárási rendjéről) Könyv szakmai lezárása:

Részletesebben

A NEMZETI AZONOSSÁGTUDAT MEGÚJÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI, INTÉZMÉNYRENDSZERE - ÖSSZEGZÉS

A NEMZETI AZONOSSÁGTUDAT MEGÚJÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI, INTÉZMÉNYRENDSZERE - ÖSSZEGZÉS MTA ENKI A NEMZETI AZONOSSÁGTUDAT MEGÚJÍTÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK FELTÉTELEI, INTÉZMÉNYRENDSZERE - ÖSSZEGZÉS Az 1989 óta eltelt időszakban a magyar külpolitikai stratégia az Antall-kormány idején megfogalmazott

Részletesebben

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS

A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS DR. BOLGÁR JUDIT DR. SZTERNÁK GYÖRGY A VÁLSÁGREAGÁLÓ MŰVELETEK VÉGREHAJTÁSÁRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉS Az utóbbi időben, a mértékadó szakirodalomban gyakran olvashatunk a hadügyi forradalomról vagy a hadügy

Részletesebben

Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1

Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1 Krizsán Brigitta II. éves hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi tanulmányok szak Az Európai Unió és a migráció Belső szabadság, külső elzárkózás 1 1. Európa és a migráció

Részletesebben

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva

A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA, Külkereskedelmi Főiskolai Kar A társadalmi felelősségvállalás elmélete és gyakorlata, konkrét hazai példákon bemutatva Konzulens: Dr. Kisváradi György Docens Név: Kiss Anita

Részletesebben

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK

EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA VILÁGGAZDASÁGI KUTATÓINTÉZET CENTER FOR EU ENLARGEMENT STUDIES EU-KÖLTSÉGVETÉS: KIHÍVÁSOK ÉS REFORMTERVEK Szerkesztette Balázs Péter és Szemlér Tamás 2007 MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

Részletesebben