T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ"

Átírás

1 T Á J É K O Z T A T Ó A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ A Miskolc Térségi Konzorcium 2013/12/18/XX/3. határozata alapján, a évben is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. végzi közszolgáltatás keretében a települési hulladék gyűjtését a térségben. A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározott fogalmak: - ingatlanhasználó: az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője, valamint a társasház és a lakásszövetkezet, aki (amely) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást e törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében kötelező jelleggel igénybe veszi és akinek (amelynek) a közszolgáltató rendszeres időközönként rendelkezésére áll; - gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A gazdálkodó szervezeteknek a Ht. rendelkezései szerint kell eljárnia a keletkezett hulladék kezelésével kapcsolatban: 38. (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. (2) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint. (3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja. A Ht. idézett szakaszai alapján mellékeljük a Közszolgáltatási Szerződést, melynek mindkét példányát kitöltve, cégszerűen aláírva, postai úton kérjük visszaküldeni. A beérkezett szerződés egyik példányát, általunk is aláírva, postafordultával megküldjük. Együttműködésüket köszönjük! Tisztelettel: MiReHuKöz Nonprofit Kft. Elérhetőségeink: 3518 Miskolc, Erenyő út 1. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf.: 509 Telefon: 46/ Telefax: 46/ Web:

2 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS /2015. A Miskolc Térségi Konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) 2013/12/18/XX/3. határozata alapján a évben is a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közszolgáltató) végzi közszolgáltatás keretében a települési szilárd hulladék begyűjtését a térségben. A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó (a továbbiakban: Megrendelő) az alábbi közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik meg: Közszolgáltató: Név: MiReHuKöz Nonprofit Kft. Székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: KÜJ: KTJ: KSH: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély száma: 14/7923-7/2013; 14/ /2014 Nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó engedély száma: 14/7922-6/2013; 14/ /2013 Megrendelő: Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Számlázási cím: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó címe: 1

3 I. A Megrendelő megrendeli év... hó... napjától határozatlan időre, a (az) alatti - székhelyén - telephelyén (Aláhúzással kérjük jelölni a szerződéssel érintett ingatlan jellegét!) - fióktelepén keletkező települési hulladék elszállítását az alábbi hulladékgyűjtő edényzet ürítésével: Edényzet mérete 120 literes 240 literes 770 literes literes literes literes literes Edényzet darabszáma Az igényelt ürítési gyakoriság hetente II. A szerződő feleket terhelő kötelezettségek, és az őket megillető jogok 1. A Közszolgáltató kötelezettségei és jogai a) A megrendelésnek a Közszolgáltató maradéktalanul eleget tesz. b) A hulladékgyűjtő edényzet ürítése során elszóródó hulladék feltakarításáról gondoskodik. c) Közszolgáltató egyéb megállapodás hiányában csak az adott területen rendszeresített, szabványos edényzetben elhelyezett - a Szerződés 2/b) pontjában nem szereplő - hulladékot szállítja el. d) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai azt észlelik, hogy a hulladékgyűjtő edényzetben a 2/b) pontban megjelölt hulladékot helyeztek el, akkor az ürítést jogosultak megtagadni. A Közszolgáltató az ürítés megtagadásáról a tulajdonost az ok megjelölésével értesíti. e) A Közszolgáltató a megrendelés teljesítéséért közszolgáltatási díjra jogosult. A díj mértékét a Szerződés mellékletének 1. pontja ( Díjtáblázat ), és a díjfizetés módját a melléklet 2. pontja ( A közszolgáltatási díjak kiegyenlítése, fizetési feltételek ) tartalmazza. f) A Közszolgáltató késedelmes fizetés, vagy nem fizetés esetén késedelmi kamatot számít fel, illetve nem fizetés esetén a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) rendelkezései szerint jár el: 2

4 52. (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. (2) A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. (3) A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi. (4) A NAV - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának. (5) Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges. (6) Ha az (5) bekezdés szerinti behajtás eredménytelen, ennek tényéről és okáról a NAV - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül - igazolást ad a követelés jogosultjának. 2. A Megrendelő kötelezettségei és jogai a) A Megrendelő köteles megfelelő mennyiségű szabványosított gyűjtőedényzetet beszerezni, annak megőrzéséről, állagmegóvásáról és rendeltetésszerű használatáráról gondoskodni. Köteles a Szerződésben szereplő szabványos edényzetet használni a környezetvédelmi szabályok betartásával. b) A hulladékgyűjtő edényzetben nem helyezhető el veszélyes hulladék, állati tetem, trágya, jég, hó, sár, fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék, illetve olyan hulladék, amely veszélyezteti a szállítással foglalkozó dolgozók testi épségét, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálást idézhet elő, és ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetet. c) A hulladékot az adott területen rendszeresített szabvány szerinti hulladékgyűjtő edényzetben kell elhelyezni. Az edényzet tárolási helyét állandóan tisztán kell tartani, a hótól megtisztítani, a síkosság ellen felszórni. Amennyiben az edényzet tárolása közterületen történik, az ingatlan használója köteles a tároló hely környékét rendben tartani. Az edényzet mellé lerakott hulladékot csak a többlethulladék elszállításához megvásárolható - használt hulladékzsákban elhelyezve szállítja el a Közszolgáltató. d) A használhatatlan, vagy elveszett edényzet javításáról, pótlásáról - amennyiben a rongálás nem a Közszolgáltatónak felróható okból történt a Megrendelő gondoskodik, illetve a javítás vagy pótlás költségét viseli. e) A hulladékgyűjtő edényzet rendeltetésellenes használatából származó esetleges károk a Megrendelőt terhelik. f) A Megrendelő a Szerződés mellékletének 1. pontja ( Díjtáblázat ) alapján fizeti meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját. 3

5 g) A Megrendelő az adataiban történő változást (név, cím, egyéb adatok), a szolgáltatás mértékének változását (az edényzet mérete, darabszáma, az ürítés gyakorisága), - a megszűnést, szüneteltetést 30 nappal korábban - köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmaradásából fakadó károkat a Megrendelő köteles a Közszolgáltató részére megtéríteni. III. Egyéb rendelkezések a) A Megrendelőnél összegyűlt nagyobb méretű, a rendszeres hulladékgyűjtés alkalmával a szabványos hulladékgyűjtő edényzetbe el nem helyezhető - így nem elszállítható - ún. egyéb szilárd hulladékok a kijelölt ártalmatlanító helyekre szállíthatóak, ahol azokat a Közszolgáltató az ártalmatlanítási díj megfizetése mellett átveszi. b) A társasházakban, lakásszövetkezetekben, magánlakásban, más gazdálkodó szervezet tulajdonában, vagy egyéb módon használatában lévő ingatlanok lakás céljára szolgáló helyiségeihez tartozó gyűjtőedényeit nem használhatja, külön hulladékgyűjtő edényzetet köteles használni és a közszolgáltatás kötelező igénybe vétele miatt a Közszolgáltatóval szerződést kötni. c) A nem lakossági célokat szolgáló hulladékgyűjtő edényzet legkisebb mérete 120 liter. Ezen kívül használatos még a 240 liter, 770 liter, 1100 liter, 4000 liter, 4500 liter, 5000 liter űrtartalmú edényzet. A Megrendelő, ahol lehetőség van rá, hetente több alkalommal is kérhet ürítést, de ez nem haladhatja meg a településen alkalmazott gyűjtési napok számát. d) Ezen szerződést a székhelyére, továbbá valamennyi telephelyére (fióktelepére) külön köteles megkötni a Megrendelő. e) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Konzorciummal kötött Közszolgáltatási Szerződés és az irányadó jogszabályok (a Ht., a Ht. végrehajtási rendeletei, és a tagönkormányzatok rendeletei) rendelkezéseit kell alkalmazni. f) A Szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi a díjakra vonatkozó melléklet. Kelt Megrendelő Közszolgáltató 4

6 KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE Érvényes: év január hó 1. napjától 1. Díjtáblázat A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak edényzetenként (db), alkalmanként (ürítésenként) értendőek, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az edényzet mérete Ürítési díj 120 literes 466 Ft 240 literes 933 Ft 770 literes Ft literes Ft literes Ft literes Ft literes Ft 2. A közszolgáltatási díjak kiegyenlítése, fizetési feltételek a) A számla kiállítása kéthavonta történik, legkésőbb a számlázási időszakot követő hó 15. munkanapjáig. b) A számla ellenértékének kiegyenlítése átutalással történik, a számlán szereplő fizetési határidő betartásával, amely 8 naptári nap, a Közszolgáltató UniCredit Bank Hungary Zrt.- nél vezetett alábbi bankszámlaszámára: c) Késedelmes fizetés esetén a Közszolgáltató a Ptk.-ban meghatározott mértékű kamat felszámítására jogosult. d) A bruttó összeg az Általános Forgalmi Adóra vonatkozó jogszabályok megfelelő alkalmazása szerint kerül megállapításra. e) A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a közszolgáltatási díj a hatályos jogszabályoknak megfelelően változik. Kelt, Megrendelő Közszolgáltató 5

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

ÁLTALÁNOS FOGALMAK: Ht: hulladékól szóló 2012. évi CLXXXV. törvény ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései kizárólag a ZALAISPA Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA

A HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS HATÁLYA Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (XII.20. ) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról Bocskaikert Község Önkormányzatának

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V. 31.) rendelete a hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és közterület használat helyi szabályairól Dunaharaszti Város Önkormányzatának

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendjéről, és a közszolgáltatási díjfizetésre vonatkozó szabályok

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2013 (XII.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2009. (II.17.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009. (II.17.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2

1 Módosítva a 33/2008./XI.28.sz. ÖK. rendelet 1. -a alapján 2 Ócsa Város 1 Önkormányzatának 10/1999./III.31./számu Önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatással és a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről 2 1

Részletesebben

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja

I. rész Bevezető rendelkezések I. FEJEZET 1. A szabályozás célja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Alsómocsolád Község Önkormányzata 112.:s.10 HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt: másrészt: Alsómocsolád Község Önkormányzata székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. PIR szám: 334770 adószám: 15334778-1-02

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K. 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L Ő- T E S T Ü L E T É N E K 14/2013.(XII.18.) önkormányzati r e n d e l e t e a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beleg Község Önkormányzatának

Részletesebben