HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer)"

Átírás

1 HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (gazdálkodó szervezet konténer) A KÖZSZOLGÁLTATÓ TÖLTI KI! Szerződésszám Fogyasztási hely kódja Partner kód amely létrejött egyrészről: A közszolgáltatással érintett gazdálkodó szervezet Neve: adatai Székhelye: Telephelye: Cégjegyzékszáma: Egyéni vállalkozói igazolvány száma: Adószáma: Számlázási/értesítési címe: Bankszámla: Képviselő neve: Kapcsolattartó neve elérhetősége (telefon/fax): mint megrendelő (ingatlanhasználó) másrészről a Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7700 Mohács, Szabadság u. 17. adószáma: , KSH számjele: , cégjegyzékszáma: Cg ) képviseli: Hűber Ádám ügyvezető-igazgató, mint közszolgáltató között az alulírt helyen és napon az alábbi feltételek szerint. Címe: A közszolgáltatással érintett ingatlan adatai I. A szerződés tárgya Jelen hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tárgya a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó által az ingatlanon képződő nem elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló hulladék gyűjtésével, a közszolgáltató részére történő átadásával/átvételével, valamint a hulladék elszállításával összefüggő jogosultságok, kötelezettségek és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges egyéb feltételek rögzítése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. 1

2 II. A felek jogai és kötelezettségei Megrendelőre irányadó rendelkezések 2.1. Megrendelő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi Az ingatlan használója a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályokban előírtak alapján az ingatlanon képződő háztartási hulladékhoz hasonló települési hulladékot az általa szerződött gyűjtőedényzetben gyűjti és a megrendelő által meghatározott gyakorisággal elszállítás céljából a közszolgáltatónak átadja Megrendelő az általa kiválasztott szabványos tárolóedényt amennyiben azzal nem rendelkezik beszerzi. Választható edényméret: Hulladéktároló edényzet mérete Hulladéktároló edényzet mennyisége (db) Ürítés gyakorisága hetente 1 alkalommal (rendszeres) Ürítés gyakorisága eseti megrendelés alapján 1,1 m3 2 m3 3 m3 4 m3 5 m3 7 m3 (A megfelelő adatot kérjük jelölni.) 2.4. A közszolgáltató a szerződött darabszámú és méretű tárolóedény meglétét ellenőrzi A közszolgáltató a szerződött tárolóedény azonosítására jelzést alkalmaz. Megrendelő a tárolóedényzet azonosítására rendszeresített matricát az edényzeten elhelyezi A közszolgáltató által rendszeresített jelzés nélküli edényzet ürítését a közszolgáltató megtagadja A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Amennyiben a többlethulladék elhelyezése nem a jelzett zsákban történik, úgy a közszolgáltató a többlethulladék elszállítását megtagadja Megrendelő a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezi el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, megrendelő a visszamaradt hulladékot fellazítja és a tárolóedényt használhatóvá teszi. 2

3 2.10. Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedény túltöltött, vagy abban olyan hulladékot helyeztek el, amely veszélyeztetheti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, a kiürítést jogosult megtagadni Megrendelő a szükséges gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal saját költségén gondoskodik a gyűjtőedény tisztításáról, fertőtlenítéséről Megrendelő a gyűjtőedényzetet az ingatlan előtt úgy köteles elhelyezni, hogy azt a szolgáltató a közút melletti közterületen vehesse át. A közszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések A közszolgáltató a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet valamint a mindenkor hatályos jogszabályi előírások megtartásával: - a szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetben gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot az ingatlanhasználótól heti egy alkalommal átveszi és elszállítja, - a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelésére szolgáló hulladékgyűjtő udvart, és hulladékátrakó állomást üzemelteti A közszolgáltató szolgáltatási kötelezettsége kizárólag a szabványos, szerződött, zárt, rendeltetésszerűen használható állapotban lévő (sérülésmentes) tárolóedényben gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladékra, valamint a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban elhelyezett többlethulladékra áll fenn A közszolgáltató a tárolóedényzet kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végzi. A tárolóedényzetben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen kijavítja, ha a károkozás a közszolgáltatónak felróható okból következett be. Az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára a közszolgáltató helyettesítő tárolóedényzetet biztosít A közszolgáltató a hulladék elszállítását megtagadja, ha a) az nem a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és a közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben vagy más gyűjtőeszközben kerül kihelyezésre, b) a kihelyezett gyűjtőedény a közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető, c) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet, d) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, illetve nem minősül települési szilárd hulladéknak. e) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges f) a kihelyezett gyűjtőedényzeten a matricát nem helyezték el, g) a többlet települési illetve gyűjtése nem az erre rendszeresített gyűjtőedényzetben történik. A közszolgáltató a megrendelőt írásban, haladéktalanul értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról. Az ingatlantulajdonos köteles a megtagadáshoz vezető okot vagy okokat megszüntetni, illetőleg a megszüntetésről gondoskodni. 3

4 III. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 3.1. Megrendelő a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében meghatározott feltételek szerint A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. E hivatkozott rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató a év december hó 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat Ingatlanhasználó által fizetendő közszolgáltatási díjról a közszolgáltató negyedévente számlát bocsát ki. A fizetés módja: (A választott fizetési módot kérjük X-el jelölni.) átutalással közszolgáltató által megküldött fizetési értesítő alapján a közszolgáltató ügyfélszolgálatán vagy a pénzintézetnél 3.4. A közszolgáltatás díját a megrendelő a közszolgáltató által kibocsátott számlán feltűntetett határidőre kiegyenlíti. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése esetén a közszolgáltató a Ptk ban meghatározott késedelmi kamatot, valamint a fizetési felszólítással kapcsolatos ügyleti költséget számít fel. 3.5 A vonatkozó jogszabályok közszolgáltatási díjtételre vonatkozó módosulása nem minősül szerződésmódosításnak, azaz a Közszolgáltató a vonatkozó hatályos jogszabályokban rögzített aktuális díjat jogosult számlázni A hulladékkgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtható köztartozás A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató felhívja az ingatlanhasználó figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi. A NAV a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül a jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. IV. Változások bejelentése 4.1. Az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban bekövetkező változást az új tulajdonos (használó, bérlő) és a korábbi tulajdonos (használó, bérlő) a változástól számított 15 napon belül együttesen kötelesek bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentés megtörténtéig a közszolgáltatási díj megfizetésére a korábbi tulajdonos köteles A közszolgáltatás díját a változással érintett hónap utolsó napjáig a korábbi megrendelő viseli Megrendelő a fentiekben nem említett egyéb adatváltozást a közszolgáltató felé bejelenti. A szerződés módosítását írásba kell foglalni. 4

5 4.4. Amennyiben a közszolgáltató ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a megrendelő a közszolgáltatási szerződésben rögzítettektől eltérő darabszámú, vagy űrmértékű edényzetet használ, úgy az ürítést elvégzi, és a darabszámnak, illetve az űrmértéknek megfelelő közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos felé kiszámlázza és ezzel egyidejűleg felhívja az ingatlantulajdonost a közszolgáltatási szerződés módosítására. V. Adatkezelés A hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény alapján az ingatlantulajdonos a közszolgáltató felhívására a közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát megadja. A nyilvántartások közszolgáltató adatkezelő általi vezetése, a jogosulatlan adathozzáférés megakadályozása, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő mindennemű adatkezelés a hatályos jogszabályokban előírtak szerint a közszolgáltató Adatvédelmi-Adatbiztonsági Szabályzatában előírtaknak megfelelően történik. VI. Egyéb rendelkezések 6.1. Felek a jelen közszolgáltatási szerződést határozatlan időre kötik Jelen szerződés...év...hó. napjától lép hatályba. 6.3.A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény, a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Kormányrendelet, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései valamint a közszolgáltató Adatvédelmi-Adatbiztonsági Szabályzata irányadó Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szabályozó helyi illetve országos szintű jogszabály felek jogviszonyát érintő rendelkezése módosul, úgy jelen közszolgáltatási szerződés külön írásbeli módosítás nélkül, a megrendelő írásbeli értesítése, illetve a helyben szokásos közzététel útján megváltozik Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. Dátum:.. Megrendelő. Mohácsi Városgazdálkodási Révhajózási Nonprofit Kft. Közszolgáltató 5

6 Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. AV-1.7 Adatvédelmi-adatbiztonsági szabályzat 6. sz. melléklete Az ügyféladatok felvételére szolgáló tájékoztatás A Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft. felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat a cég Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának megfelelően kezeli, amit megtekinthet a cég honlapján (www.mvgv.hu) vagy megismerheti annak tartalmát az ügyfélszolgálaton elhelyezett példányból. 6

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről

A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e. a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről A Mohácsi Önkormányzat 7/2014.(VI.2) r e n d e l e t e a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről Mohács Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei RENDELETT TERVEZET Füzérradvány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012. (...) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Füzérradvány

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I.16.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (VI. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Celldömölk Város Önkormányzata. 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzata 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2004. (XII. 10.) rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésével és kezelésével összefüggő tevékenységről A 1/2005. (I. 27.), 20/2005. (IX. 30.),

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.24.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország

Részletesebben

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Inárcs Nagyközség

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1..

I. Általános rendelkezések 1.. Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete Hatályos:2014-11-17 -tól Kökény község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (XI.17.) önkormányzati

Részletesebben

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2..

2. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 2.. Igal Város Önkormányzata Képsviselő-testületének 4/2014. (IV.1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Igal Város Önkormányzatának

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról MHK JogszabJly szolgjltatjs 1. oldal, összesen: 6 oldal Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete a település hulladékgazdálkodásáról Úrhida Község Önkormányzat

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (XII.30.) sz. önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Kisszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki.

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. (1) A rendelet területi hatálya Zagyvaszántó község közigazgatási területére terjed ki. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 14/2004.(IV.30.) Rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 01/2005.(I.31.), a 2/2006.(I.26.) és 15/2006.(XI.30.) és 7/2007.(XI.22.) Rendelettel

Részletesebben

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1 Települési hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozó KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyfelől továbbiakban Önkormányzat, másfelől Balatonvilágos Község Önkormányzata

Részletesebben

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról.

(Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2002. (XII. 21.) rendelete. a hulladékgazdálkodási feladatokról. (Egységes szerkezetben) DRÁVAPISKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2002. (XII. 21.) rendelete a hulladékgazdálkodási feladatokról. Drávapiski Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Vadászi Sándor RNÖ elnöke K ö r ö m K ö z s é g i Önkormányzat Képviselő - testülete 3577 Köröm, Rákóczi u. 11. Tel.: 49/459-821; Fax: 49/459-817 E-mail: korom@korom.hu Szám: 1/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Köröm Község Képviselő-testületének

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 935-3 /2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Záradék: A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya Beleg község közigazgatási területére terjed ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Beleg Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.

1. A rendelet hatálya. (1) A rendelet tárgyi hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII. 17. önkormányzati r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2014.(I. 30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012.

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.)

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 37/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodási és a nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásokról Keszthely Város

Részletesebben

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

A rendelet hatálya II. FEJEZET A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁS BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2013.(XII.02.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodásról és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésének kötelező

Részletesebben

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

5/2012. (II.28) KT. rendelet. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2012. (II.28) KT. rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. (1) és

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzat 7 /2013. (XII.18.) számú rendelete a település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Jágónak Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben