A földművelésügyi miniszter 49/2017. (IX. 29.) FM rendelete a kisüzemi bortermelői regiszterről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A földművelésügyi miniszter 49/2017. (IX. 29.) FM rendelete a kisüzemi bortermelői regiszterről"

Átírás

1 27862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A földművelésügyi miniszter 49/2017. (IX. 29.) FM rendelete a kisüzemi bortermelői regiszterről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2) bekezdés c) pontjában, a tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 57. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: a) adómentes bor: a jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 133. (1) bekezdés a) c) pontja szerint előállítható, adófizetési kötelezettség alól mentesült termék; b) borkísérő okmány: a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendeletben szabályozott okmány; c) bor-pincekönyv: a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló rendeletben szabályozott nyilvántartás; d) kisüzemi bortermelő: a Jöt 3. (3) bekezdés 16. pontja szerinti személy; e) kitelepülés: a borászati üzem vagy a termelői borkimérés területén kívül, a kisüzemi bortermelő által a végső fogyasztó részére történő értékesítés. 2. A kisüzemi bortermelői regiszter vezetésének lehetősége 2. (1) A kisüzemi bortermelő a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló évi XVIII. törvény 19. -a és a Jöt a szerinti nyilvántartását a bor-pincekönyvben vagy az e rendelet szerinti kisüzemi bortermelői regiszterben vezeti. (2) A kisüzemi bortermelői regiszter vezetésének elkezdése esetén, vagy amennyiben a kisüzemi bortermelő a nyilvántartás módját meg kívánja változtatni, úgy legkésőbb a kezdést vagy változást megelőző munkanapig, írásban kell nyilatkoznia a területileg illetékes hegybíró felé az új nyilvántartási módról és annak kezdő időpontjáról, illetve a változás kezdő napjáról. A kisüzemi bortermelőnek a bor-pincekönyvről a kisüzemi bortermelői regiszterre történő áttérés esetén a bor-pincekönyvben, kisüzemi bortermelői regiszterről a bor-pincekönyvre történő áttérés esetén a kisüzemi bortermelői regiszterben jelölnie kell a nyilvántartás zárásának napját. 3. A kisüzemi bortermelői regiszter felépítése és vezetése 3. (1) A kisüzemi bortermelői regisztert az 1. melléklet szerint kell vezetni. A nyilvántartás formája szerkeszthető, de tartalma nem változtatható meg. (2) A kisüzemi bortermelői regiszter az 1. melléklet a) A) pontja szerinti nyilvántartó lapból, b) B) pontja szerinti borkimérés-nyilvántartásból és c) C) pontjában meghatározott tartalmú tárolótartály-nyilvántartásból áll. (3) A tárolótartály-nyilvántartáson az előállításra, tárolásra használt tartályok változásait a változás napján kell bevezetni. A tárolótartály javításra történő átadásáról-átvételéről olyan bizonylatot kell kiállítani, amely alapján a tárolótartály egyértelműen beazonosítható. A javításra átadott tárolótartályokat a tárolótartály-nyilvántartó lapon nem kell átvezetni. (4) A kisüzemi bortermelői regisztert ott kell tartani, ahol a borászati terméket tárolják. A papíron vagy számítógéppel vezetett kisüzemi bortermelői regisztert az ellenőrzést végző hatóság felszólítására 2 órán belül be kell mutatni. (5) A nyilvántartó lapokat az adott tétellel érintett borászati termékeknek a borászati üzemből történő teljes elszállításáig, de legalább az utolsó tétel elszállítását követő 5 évig meg kell őrizni. (6) A kisüzemi bortermelői regiszter vagy annak bármely részének elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén a kisüzemi bortermelő 72 órán belül köteles azt a hegybíró részére írásban bejelenteni.

2 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám A borászati termékek előállításának nyomon követése 4. (1) A nyilvántartó lap az egy borászati üzemben tárolt egy borászatitermék-tétel (a továbbiakban: tétel) vezetésére szolgál. A nyilvántartó lapon a tételeket a tárolás helye szerinti borászati üzem üzemengedélyszámának, a tétel megnevezésének, a szőlő és a borászati termék származásibizonyítvány-számának, illetve a forgalombahozatali engedély azonosítójának feltüntetésével kell nyilvántartani. (2) A nyilvántartó lapon fel kell tüntetni az adott tétel tárolóegységének azonosítására szolgáló adatokat. A tárolótartályokon jelölt megnevezésnek egyeznie kell a nyilvántartó lapokon feltüntetett megnevezéssel. (3) Az (1) és (2) bekezdéseken túl a nyilvántartó lapon az adott tétellel végzett, készletváltozással járó műveleteket összesítve kell feltüntetni. (4) A 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 436/2009/EK rendelet) 41. cikk (1) bekezdése szerinti kezeléseket időrendi sorrendben, a művelet pontos megnevezésével és a készletváltozás mértékével kell feltüntetni. A 436/2009/EK rendelet 41. cikk (1) bekezdés j) q) pontja szerinti kezeléseket a művelet elvégzését követő hét első munkanapjáig kell rávezetni a nyilvántartó lapra. (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott műveletekhez felhasznált anyagok származását és mennyiségét igazoló bizonylatot 5 évig meg kell őrizni, és a borászati hatóság kérésére be kell mutatni. (6) A seprős újbor mennyiségét a fejtés dátumával, a forgalombahozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyiséget a forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásának dátumával, mint műveletet kell a nyilvántartó lapra vezetni. 5. (1) Új nyilvántartó lapot kell alkalmazni, ha a) a kisüzemi bortermelő a saját termelésű vagy a vásárolt szőlő feldolgozását megkezdi; b) a kisüzemi bortermelő mustot borkészítés céljából vásárol; c) tételek házasításával új tétel keletkezik; d) egy tétel adott része után kérelmeznek forgalombahozatali engedélyt, mely esetben a forgalombahozatali engedély iránti kérelemben szereplő mennyiségre kell új lapot alkalmazni, és az eredeti lapon a forgalombahozatali engedély iránti kérelemben szereplő mennyiséget készletcsökkenésként kell feltüntetni; e) a kisüzemi bortermelő egy tételt több tételre bont, mely esetben a létrejövő új tételre kell új nyilvántartó lapot alkalmazni; illetve ha f) az adott tételt más borászati üzembe tárolják át. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a kisüzemi bortermelő a művelet elvégzését követő hét első munkanapjáig köteles új nyilvántartó lapot nyitni az adott tételre. 5. A forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező tételek kiszállításának, értékesítésének nyilvántartása 6. (1) A más borászati üzembe történő szállítás vagy kiszerelés céljából történő ki- és visszaszállítás esetén a készletváltozást, annak dátumával, a szállítást igazoló borkísérő okmány számának, valamint a szállítás céljának feltüntetésével, a kiszállítás napján kell a nyilvántartó lapra vezetni. (2) A forgalombahozatali engedéllyel nem rendelkező tétel értékesítését a szállítást igazoló bizonylaton kell nyilvántartani, oly módon, hogy a kisüzemi bortermelői regiszterben szereplő megnevezés és az értékesített mennyiség egyértelműen beazonosítható legyen. 6. A forgalombahozatali engedéllyel rendelkező tételek készletváltozása 7. (1) A forgalombahozatali engedéllyel rendelkező tételek készletváltozását az értékesítésről szóló bizonylatokon kell nyilvántartani. (2) A termelői borkimérés keretében értékesített borászati termékre borkimérés-nyilvántartást kell vezetni. A borkimérés-nyilvántartásban a tárgynapon összesen értékesített, kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket a tételek és a kiszerelési egységek szerint összesítve kell bevezetni. Nem kell rögzíteni a borkimérés-nyilvántartásban

3 27864 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám azokat az értékesítéseket, amelyekről a kisüzemi bortermelő az adott tétel forgalombahozatali engedély azonosítóját tartalmazó számlát állított ki. (3) A kitelepülés esetén a kitárolt tételről borkísérő okmányt kell kiállítani. A kitelepülést követően a borászati üzembe visszaszállított borászati termékről borkísérő okmányt kell kiállítani. (4) A borpiaci év utolsó napjára vonatkozóan, a borpiaci év utolsó napját követő 15 napon belül a kisüzemi bortermelő készletfelvételezést végez, melyet a nyilvántartó lapra vezet. (5) Amennyiben egy tétel készlete kimerült, úgy az ahhoz tartozó nyilvántartó lapot legkésőbb a borpiaci év utolsó napját követő 15 napon belül kell lezárni. 7. Az adómentes bor fogyasztásának rögzítése 8. Az adómentes bor fogyasztását a havonta elfogyasztott mennyiség összesítésével, legkésőbb a tárgyhót követő első munkanapon kell bejegyezni a kisüzemi bortermelői regiszterbe. 8. A kisüzemi bortermelői regiszter előállítása és hitelesítése 9. (1) A kisüzemi bortermelői regisztert a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) állítja elő és hitelesíti. Hitelesítést kérő személy csak a borászati üzem felelős vezetője lehet. (2) A kisüzemi bortermelői regiszterről és annak részeiről a HNT a) a hitelesítést kérő nevét, b) a hitelesítés időpontját, c) a hitelesítés iktatószámát és d) a hitelesítést kérő borászati üzem engedélyének számát tartalmazó nyilvántartást vezet. (3) A HNT az elektronikus kisüzemi bortermelői regiszterhez kérelemre, elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt ad ki. (4) A HNT vagy a területileg illetékes hegybíró a nyilvántartásban foglalt adatokat a borászati hatóság kérésére 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja. 9. A kihozatal és veszteség elszámolása 10. (1) A nyilvántartó lapon a) a seprős újbor készítéséig felmerülő veszteséget a seprős újbor bejegyzésének napján bejegyezve; b) a tételre vonatkozó forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásáig felmerülő további veszteséget a forgalombahozatali engedély iránti kérelem benyújtásának napján bejegyezve; valamint c) a forgalombahozatali engedély benyújtását követően a kiszerelésig felmerülő veszteséget, a kiszerelt bormennyiség bejegyzésének dátumával bejegyezve kell elszámolni (a továbbiakban együtt: kisüzemi veszteségelszámolás). (2) Az (1) bekezdés a) c) pontjaiban szabályozott kisüzemi veszteségelszámolásokat külön-külön kell nyilvántartani a nyilvántartó lapon, de együttes értékük nem haladhatja meg az 1. melléklet D) pontjában meghatározott értéket. (3) A veszteséget tételenként kell megállapítani. A seprős újbor készítéséig felmerülő veszteség megállapításához a keletkezett must vélelmezett mennyiségéből kell kiindulni. (4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott veszteségben el nem számolt további tárolási veszteséget évente, július 31-ig kell megállapítani, és a veszteséget legkésőbb a borpiaci év lejártát követő hét első munkanapjáig kell bevezetni a kisüzemi bortermelői regiszterbe. A szállítási veszteséget a betárolást követően, a betárolás napján kell megállapítani és a kisüzemi bortermelői regiszterbe bevezetni. (5) Ha a veszteség és a melléktermék-kihozatal az 1. melléklet D) pontjában meghatározott határokat meghaladja, a borászati üzem jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a kisüzemi bortermelői regiszterhez kell csatolni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a borászati üzemengedély számát, a határérték meghaladásának mértékét, valamint a határérték meghaladását alátámasztó szöveges indoklást. (6) Az (1) bekezdésben meghatározott kisüzemi veszteségen felül elszámolható a borászatitermék-kiszerelés (palackozás, kannába töltés) 1. melléklet D) pontjában meghatározott vesztesége is, ha a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a kisüzemi bortermelői regiszterbe bevezetésre kerül. A kiszereléskor felmerülő veszteség értéke

4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám a nyilvántartó lapon feltüntetett, kiszerelésre elszállított vagy elkülönített mennyiség és a kiszerelt borászati termék hektoliterben mért mennyiségének különbözete, melyet nem kell külön feltüntetni a nyilvántartó lapon. (7) Ha az ellenőrzést végző hatóság a helyszíni ellenőrzése során a tényleges és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, megvizsgálja az eltérés okát, és a kisüzemi bortermelőt kötelezi a kisüzemi bortermelői regiszter módosítására. 10. A számítógéppel vezetett kisüzemi bortermelői regiszterrel szemben támasztott követelmények 11. (1) Az e rendeletnek megfelelő kisüzemi bortermelői regiszter elektronikus előállítását és kitöltését végző számítógépprogram (a továbbiakban: elektronikus kisüzemi regiszter) használatát legkésőbb a használat megkezdését megelőző munkanapig írásban tett nyilatkozat formájában be kell jelenteni a területileg illetékes hegybírónak. (2) A területileg illetékes hegybíró az (1) bekezdés szerinti bejelentéseket továbbítja a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) felé. (3) Az elektronikus kisüzemi regiszter alkalmazásának feltétele, hogy a) a program a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát nyilvántartsa, a felhasználók körében, jogosultságában beállt változásokat nyomon kövesse; b) a felhasználó által végzett munkafolyamat (tevékenység vagy művelet) bármely időszakra vonatkozóan naplózva legyen; c) a program biztosítsa az 1. mellékletnek megfelelő adattartalom vezetését; d) a nyilvántartás adatainak utólagos módosítását a program naplózza; e) a program mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható legyen az alábbi adattartalommal: ea) a visszatöltés időpontja, eb) a visszatöltés indoka, ec) a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága, ed) a visszatöltött adatok archiválásának időpontja; f) a program tegye lehetővé, hogy az e bekezdésben szereplő adatok bármikor lekérdezhetőek és kinyomtathatóak legyenek; g) a program a felhasznált sorszám ideértve a sztornózott sorszámot is ismételt felhasználását ne engedélyezze. (4) Az elektronikus kisüzemi regiszterrel kapcsolatban bekövetkezett adatvesztést a borászati üzem engedélyese 72 órán belül köteles a NÉBIH részére írásban bejelenteni. 11. Átmeneti és záró rendelkezések 12. Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba. 13. A borkísérő okmányok az állami adó- és vámhatóságnál a június 30-án hatályos szabályok szerint beszerezhetőek, hitelesíthetőek és felhasználhatóak a készlet erejéig. 14. A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) A HNT az elektronikus borkísérő okmányokhoz, kérelemre, elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt ad ki. 15. Az R. a) 4. (1) bekezdésében a vámhatóságnál szövegrész helyébe a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál (a továbbiakban: HNT) szöveg, b) 4. (1) bekezdésében az a jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: jövedéki végrehajtási rendelet) szövegrész helyébe az az e rendeletben szöveg, c) 8. (3) bekezdésében a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) szövegrész helyébe a HNT szöveg,

5 27866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám d) 17. i) pontjában a vámhatóság szövegrész helyébe a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szöveg, e) 18. (1) bekezdésében a vámhatósághoz szövegrész helyébe a területileg illetékes hegybíróhoz szöveg, f) 18. (2) bekezdésében a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) szövegrész helyébe a NÉBIH szöveg, g) 18. (3) bekezdésében a vámhatóság szövegrész helyébe a területileg illetékes hegybíró szöveg, h) 19/A. (2) bekezdésében és 19/C. (1) bekezdésében a vámhatóságnak szövegrész helyébe a területileg illetékes hegybírónak szöveg lép. 16. Hatályát veszti az R. a) 8. (1) bekezdésében az a vámhatóság által a jövedéki végrehajtási rendelet szerint engedélyezett szövegrész, b) 8. (4) bekezdése, c) 19. (1) bekezdésében az A vámhatóság a bizonylatokkal kapcsolatos hiányosságról nyolc napon belül köteles a borászati hatóságot értesíteni. szövegrész, d) 2. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetében a vámhatóság szövegrész, e) 2. melléklet III. Nyilvántartó rész fejezet 1. Saját szőlő táblázatának i oszlopában a vámhatósági szövegrész, f) 2. melléklet III. Nyilvántartó rész fejezet 2. Vásárolt szőlő táblázatának i oszlopában a vámhatósági szövegrész, g) 3. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetében a vámhatóság szövegrész, h) 7. melléklet I. Hitelesítési rész fejezetében a vámhatóság szövegrész. 17. E rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. Dr. Fazekas Sándor s. k., földművelésügyi miniszter

6 1. melléklet a 49/2017. (IX. 29.) FM rendelethez A) Nyilvántartó lap Hitelesítési adatok: Helyszín: Kisüzemi bortermelői regiszter Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány száma: Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa: Dátum Művelet megnevezése Tárolóedény azonosítója Bizonylatszám MEGNEVEZÉS: Forgalombahozatali engedély azonosítója: Folyó tétel (hl) Készlet Kiszerelés megnevezése Kiszerelttétel-készlet Kiszerelttételkészlet (hl) 1. A nyilvántartó lapot a szőlőfeldolgozással vagy must- (törkölyösmust-) előállítással kell megnyitni, az 5. (1) bekezdés b) f) pontjaiban részletezett esetek kivételével. 2. Házasítás esetén a házasított borászati termék mennyiséget tételcsökkenésként kell a nyilvántartó lapon vezetni. A házasított tétel(ek)hez pedig új nyilvántartó lapot kell nyitni. Az új nyilvántartó lapra az új tételre kiadott származási bizonyítvány számát kell feltüntetni. A házasítás miatt keletkezett új nyilvántartó lapot a házasítás alapjául szolgáló tételek megjelölésével kell megnyitni, azok nyilvántartási lapon szereplő mennyiségével együtt. 3. Amennyiben a tételt ugyanazon borászati üzemen belül egy másik tárolóedénybe tárolják át, abban az esetben a művelet megnevezésben az Áttárolás tárolóedénybe megnevezést kell feltüntetni a nyilvántartó lapon az új tárlóedény azonosítójának feltüntetésével. 4. A folyó tételt hektoliterben kell nyilvántartani. 5. A kiszerelt tétel űrmértékét literben, a Kiszerelés megnevezése oszlopban kell jelölni, míg a kiszerelttétel-készlet összmennyiségét hektoliterben kell nyilvántartani. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám 27867

7 27868 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám B) Borkimérés-nyilvántartás Hitelesítési rész: FHE: kiszerelési egység űrtartalma: ÖSSZESEN (db) ÖSSZESEN (hl) a hónap napjai Borkimérés-nyilvántartás ÉV: sorszám: HÓNAP: a tételek napi fogyása MINDÖSSZESEN hl dátum aláírás

8 C) Tárolótartály-nyilvántartás Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása Hitelesítési rész: Tárolótartály jele Tárolótartály anyaga Tárolótartály űrtartalma Tárolótartály helye Megjegyzés a b c d e M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám 27869

9 D) A kisüzemi bortermelőkre vonatkozó elszámolható veszteség, valamint a seprő maximális mennyisége Borra vonatkozó maximális veszteség térfogatra A 1. Kisüzemi veszteségelszámolás maximális értéke 8% 2. Palackozás maximális vesztesége 3,0% 3. Kannatöltés maximális vesztesége 2,0% 4. Tárolás maximális vesztesége 4.1. fahordóban 3,0%/év 4.2. egyéb tartályban 1,8%/év Pezsgőre vonatkozó maximális veszteség térfogatra A 1. Palackozás 4,0% 2. Palackozott pezsgő szállítása 0,25% Legfeljebb elszámolható seprő mennyisége a) seprős újbor 9% b) szamorodni 11% c) máslás, fordítás 12% d) aszú 13% B B M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 159. szám

A vidékfejlesztési miniszter 27/2011. (IV. 12.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl

A vidékfejlesztési miniszter 27/2011. (IV. 12.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl 10282 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 38. szám A vidékfejlesztési miniszter 27/2011. (IV. 12.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl A szõlõtermesztésrõl

Részletesebben

Magyar joganyagok - 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet - a szőlészeti és a borászati adat 2. oldal Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról Bor

Magyar joganyagok - 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet - a szőlészeti és a borászati adat 2. oldal Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról Bor Magyar joganyagok - 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet - a szőlészeti és a borászati adat 1. oldal 59/2017. (XII. 18.) FM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok

Részletesebben

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő

A jövedéki adóról szóló évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény Egyszerűsített adóraktár, kisüzemi bortermelő Egyszerűsített adóraktár Általánostól eltérő szabályozás Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani a palackos

Részletesebben

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

Magyar joganyagok - 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet - a borászati termékek egységes 2. oldal b) a nem egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által szállíto

Magyar joganyagok - 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet - a borászati termékek egységes 2. oldal b) a nem egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által szállíto Magyar joganyagok - 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet - a borászati termékek egységes 1. oldal 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató a szőlő és borászati termékek, valamint a pezsgő elszámolásához

Kitöltési útmutató a szőlő és borászati termékek, valamint a pezsgő elszámolásához Kitöltési útmutató a szőlő és borászati termékek, valamint a pezsgő elszámolásához Ez a nyomtatvány a szőlőkészletek és a borászati termékkészletek (szőlőbor, szőlőmust, sűrített must, töményített must,

Részletesebben

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet

94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 57. (1) bekezdésének

Részletesebben

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig)

Kitöltési Útmutató a szõlõ és borászati termékek elszámolásához (Alkalmazható 2004. december 31-ig) ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes rendelet

136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes rendelet 136/2004. (IX. 18.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet módosításáról (Egységes

Részletesebben

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(4) Az állami adó- és vámhatóság a termékdíj raktár engedélyezésére vonatkozó kérelmet 30 napon belül bírálja el. A Kormány 386/2014. (XII. 31.) Korm. rendelete a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a környezetvédelmi

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány.

A Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága által engedélyezett és forgalmazott nyomtatvány. ELSZÁMOLÁS a szõlõ- és a borászati termékkészletek alakulásáról Benyújtandó 1 példányban az illetékes vámhivatalhoz. Postára adás dátuma: A) A vámhivatal tölti ki! Beérkezés dátuma: Átvevõ kódja, aláírása:

Részletesebben

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály

Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Pécseliné Vrabecz Ágnes pénzügyőr alezredes NAV KI Jövedéki Főosztály Jövedéki adótörvény bor termékkört érintő változásai 2016. évi XLVIII. törvény és a T/12741. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények

Részletesebben

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma

A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 166. szám 21405 1. melléklet a 71/2015. (XI. 3.) FM rendelethez A változásvezetési eljárás megindítására irányuló kérelem adattartalma 1. Az ügyfél azonosítására vonatkozó

Részletesebben

Jövedéki törvény aktualitások. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály

Jövedéki törvény aktualitások. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Jövedéki törvény aktualitások Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Jövedéki Főosztály Jövedéki szabályozás változása A 2016. évi XLVIII. törvény a jövedéki adóról - módosította a 2017. évi XXI.

Részletesebben

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet

120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sűrített szőlőmust és finomított szőlőmust-sűrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeiről A

Részletesebben

Kisüzemi regiszter kitöltési útmutató

Kisüzemi regiszter kitöltési útmutató Kisüzemi regiszter kitöltési útmutató Kitöltési útmutató A lap... 2 Példák:... 3 1. Minta Márton Móri Ezerjó... 3 2. Kiss József Badacsonyi Muskotály... 7 3. Példa Péter Egri Bikavér... 12 4. Minta Mária

Részletesebben

A törvényjavaslat 33. -a az alábbiak szeríni változik : 33. Közfogyasztás céljából forgalomba hozott bort és borpárlatot egyszerűsített kísérőokmármya

A törvényjavaslat 33. -a az alábbiak szeríni változik : 33. Közfogyasztás céljából forgalomba hozott bort és borpárlatot egyszerűsített kísérőokmármya T/6563/66. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Módosító javaslat Dr. Szili Katalin Asszonynak, Az Országgyűlés elnökének Budapest Tisztelt Elnök Asszony! A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló T/6563. számú

Részletesebben

Kitöltési Útmutató. Kitöltendő mezők

Kitöltési Útmutató. Kitöltendő mezők 1. oldal Kitöltési Útmutató 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet alapján készült nyomtatvány a borászati tevékenységet folytató gazdasági aktaszámmal rendelkező adatszolgáltató által nyilvántartott

Részletesebben

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény

Részletesebben

Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról

Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról HELION Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u 8. C. Tel: (1) 203 34 59 Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról

Részletesebben

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl 27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérıl A szılıtermesztésrıl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. -ának

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 146. szám 20285 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 60/2015. (X. 8.) FM rendelete a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a

Részletesebben

Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra április 1-után érvényes szabályokról

Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra április 1-után érvényes szabályokról Tájékoztató a kisüzemi bortermelőkre és az egyszerűsített adóraktárakra 2017. április 1-után érvényes szabályokról Az új jövedéki törvény a szőlőborra vonatkozóan bevezette az uniós szabályozás keretrendszerét

Részletesebben

2. Szállítási okmányok

2. Szállítási okmányok 4008 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 39. szám A vidékfejlesztési miniszter 14/2013. (III. 7.) VM rendelete a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 27/2011.

Részletesebben

A JÖVEDÉKI KISKERESKEDELMI

A JÖVEDÉKI KISKERESKEDELMI A JÖVEDÉKI KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET ÉRINTŐ JÖVEDÉKI SZABÁLYOK 2018 Dr. Türgyei Róbert alezredes osztályvezető Lampert László őrnagy osztályvezető Hatályos jogszabályok 2016. évi LXVIII. törvény a

Részletesebben

Tájékoztató a borok forgalomba hozataláról

Tájékoztató a borok forgalomba hozataláról Tájékoztató a borok forgalomba hozataláról A bor jövedéki termék, ezért forgalomba hozatalára nem csak a borászati és kereskedelmi szabályok érvényesek, hanem a jövedéki termékek értékesítésére vonatkozó

Részletesebben

Érvényes: 2009. augusztus 01-től.

Érvényes: 2009. augusztus 01-től. Kitöltési útmutató A szőlő és borászati termékek elszámolásához című J05 elektronikus nyomtatvány KITÖLTŐ PROGRAM használatához 2009 - verzió 1.1 Érvényes: 2009. augusztus 01-től. 1. oldal, összesen: 28

Részletesebben

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről.

52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet. a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről. 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény

Részletesebben

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

megállapított, valamint a 28/2007. (XII. 20.) PM rendelet 2. (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)

Részletesebben

Tájékoztató termelői borkimérés üzemeltetéséhez

Tájékoztató termelői borkimérés üzemeltetéséhez Tájékoztató termelői borkimérés üzemeltetéséhez A termelői borkimérés kiskereskedelmi egység. Mivel azonban a bor jövedéki termék, ezért a termelői borkimérésre nem csak a kereskedelmi szabályok érvényesek,

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelete energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelete energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti fejlesztési miniszter 68/2016. (XII. 29.) NFM rendelete energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (2) bekezdés 1. pontjában,

Részletesebben

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről

13/2009. (II. 27.) FVM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek támogatással történő lepárlásának feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 182. szám 79771 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 101/2013. (XI. 4.) VM rendelete egyes borászati és egyéb agrártámogatási tárgyú miniszteri

Részletesebben

Hegyközségi tájékoztató

Hegyközségi tájékoztató Hegyközségi tájékoztató KECSKEMÉT, 2017. FEBRUÁR 23. Nem engedély köteles A kivágás bejelentése A kivágás tényét be kell jelenteni a hegybírónak. (Btv. 15 napon belül) A kivágás bejelentésének a következő

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 39. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 39. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. március 7., csütörtök Tartalomjegyzék 9/2013. (III. 7.) NGM rendelet A Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

5. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása 13312 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20 évi 12 szám 4. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/200 (XI. ) SZMM rendelet módosítása

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2007. (VIII. 02.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2007. (VIII. 02.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 57/2007. (VIII. 02.) MVH KÖZLEMÉNYE a borászati melléktermékek kötelező lepárlásából származó alkohol intervenciós felvásárlásáról I. A támogatás igénylésének

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 198. szám 81705 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 80/2016. (XII. 13.) FM rendelete az egyes agrárgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről

a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről 26/2016. (VI. 30.) BM rendelet a bizalmi felügyelet által vezetett nyilvántartások tartalmáról és a bizalmi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos bejelentésekről Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós

Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről. 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós Tájékoztató a Bortörvényről és a Hegyközségi törvényről 2015. január 17. Előadó: Szabó Miklós Fotók: Keszler Viktor és Szabó Miklós A 2004. évi XVIII. Törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól

41/2002. (XII. 6.) PM rendelet. a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet a hordós és kannás borra előírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös

Részletesebben

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 36/2014. (XII. 17.) FM rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. (2) bekezdés 26. pontjában, a 13. tekintetében

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 17. szám 861 V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 8/2016. (II. 11.) FM rendelete egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek közigazgatási bürokráciacsökkentéssel

Részletesebben

A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK

A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK A BOROK CÍMKÉZÉSI ELŐÍRÁSAI, NYOMON KÖVETHETŐSÉG, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK Kunszeri Miklós Péter Borászati főfelügyelő Eger, 2015. január 21. Jogszabályi hierarchia Európai Unióról szóló Lisszaboni Szerződés

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Termelő!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Termelő! TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Termelő! A 2018-as szürettel kapcsolatban a hatályos jogszabályok, valamint a 2018-as évben alkalmazandó termékleírás tükrében az alábbiakról tájékoztatjuk: A HNT piacszervezési intézkedésével

Részletesebben

BORTURIZMUST SEGÍTŐ/NEHEZÍTŐ JOGSZABÁLYOK FELTÁRÁSA c. TANULMÁNY

BORTURIZMUST SEGÍTŐ/NEHEZÍTŐ JOGSZABÁLYOK FELTÁRÁSA c. TANULMÁNY BORTURIZMUST SEGÍTŐ/NEHEZÍTŐ JOGSZABÁLYOK FELTÁRÁSA c. TANULMÁNY Készítette a Dél-Dunántúli Borturisztikai Klaszter megbízásából: dr. Prónay Bence Lezárva: 2011. április Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3.

Részletesebben

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:

Fogalommeghatározások. 1. E rendelet alkalmazásában: a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI

B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI B) KÉSZLETEK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Készlet-bevételezési bizonylat B. 12-111/V.r.sz. B01. 2. Készlet kivételezési bizonylat B. 12-114/V.r.sz. B02. 3. Azonnali

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 10/2017. (III. 17.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2017. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről

A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről 26306 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 197. szám A földművelésügyi miniszter 81/2015. (XII. 16.) FM rendelete a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A

Részletesebben

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet

71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet 71/2008. (VI. 3.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és - átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági,

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 87/2011. (VI.15) Közleménye a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatásban résztvevő állattartók által vezetendő telepi munkanapló és legeltetési napló módosításáról

Részletesebben

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át

Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 2. oldal 2. VP Ökológiai gazdálkodásra történő át Magyar joganyagok - 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vid 1. oldal 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2005. (XII. 9.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2005. (XII. 9.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 130/2005. (XII. 9.) MVH KÖZLEMÉNYE a szőlőmust, szőlőmust-sűrítmény, finomított szőlőmust-sűrítmény és asztali bor magántárolási támogatásának feltételeiről

Részletesebben

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21./2013.(XII.31) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete

Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1 Az igazságügyi miniszter /2016. ( ) IM rendelete 1. melléklet a számú előterjesztéshez a közös jogkezelő szervezetek és a független jogkezelő szervezetek jogkezelési tevékenységének bejelentésével, valamint

Részletesebben

4. Az ellenőrzésről szóló jelentést a kormányhivatal minden év április 30-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökének és a miniszternek.

4. Az ellenőrzésről szóló jelentést a kormányhivatal minden év április 30-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökének és a miniszternek. 268 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 2. szám A földművelésügyi miniszter 1/2016. (I. 7.) FM rendelete a hegybíró, a hegyközségi tanács titkára és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára tevékenységének

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a fejlesztési támogatásban részesített Térségi Integrált Szakképző Központ részére. a évi adatszolgáltatás kitöltéséhez

ÚTMUTATÓ. a fejlesztési támogatásban részesített Térségi Integrált Szakképző Központ részére. a évi adatszolgáltatás kitöltéséhez ÚTMUTATÓ a fejlesztési támogatásban részesített Térségi Integrált Szakképző Központ részére a 2013. évi adatszolgáltatás kitöltéséhez Az ADATSZOLGÁLTATÁS TISZK részére.xls nevű fájl kitöltésével tehet

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet. a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.

Részletesebben

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet

16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet Hatály: 2016.I.1. - 16/2014. (IV. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési nyelvi programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a nyelvi képzés követelményei

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés

1. Egységes területalapú támogatás. 2. Különleges tejtámogatás. 3. Záró rendelkezés M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 134. szám 22661 A vidékfejlesztési miniszter 107/2012. (X. 11.) VM rendelete az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

Részletesebben

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások

Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások Az alkoholtartalom-növelésre, az édesítésre, a savtartalom-növelésre és a savtompításra vonatkozó új Európai Uniós elıírások A közös borpiaci szabályozás második ütemében, 2009. augusztus 1-tıl léptek

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 147. szám 24861 V. A Kormány tagjainak rendeletei A vidékfejlesztési miniszter 112/2012. (XI. 7.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási

Részletesebben

13/2018. (XII. 18.) PM rendelet. az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

13/2018. (XII. 18.) PM rendelet. az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Hatály: 2019.I.1. - 2019.I.1. 13/2018. (XII. 18.) PM rendelet az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100.

Részletesebben

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi kommunális jellegű adó fajtája

Bevezetés. I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Helyi kommunális jellegű adó fajtája Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (egységes szerkezetben 2017. január 1.) Bevezetés Eger Megyei Jogú Város képviselő-testülete

Részletesebben

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról

70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.

Részletesebben

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról

A földművelésügyi miniszter 36/2014. (XII. 17.) FM rendelete az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról 24610 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 178. szám A belügyminiszter 68/2014. (XII. 17.) BM rendelete az Egységes Kormányzati Ügyiratkezelő Rendszer üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódóan a központosított

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Magyar joganyagok - 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - az "EK-műtrágya"-ként megjel 2. oldal 2. (1)1 Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a növény- és

Magyar joganyagok - 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - az EK-műtrágya-ként megjel 2. oldal 2. (1)1 Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a növény- és Magyar joganyagok - 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet - az "EK-műtrágya"-ként megjel 1. oldal 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet az EK-műtrágya -ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Ugod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5. b)

Részletesebben

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása

Főlap adatok (nyomtatvány I-II. része) Tárgyidőszakban figyelembe vett szőlő- és termékkészlet alakulása Kitöltési útmutató az Elszámolás a szőlőés borászati termékek, a pezsgő, valamint a Jöt. 80. (2a) bekezdésében meghatározott termék készletének alakulásáról című NAV_J05 elektronikus nyomtatványhoz Tartalomjegyzék

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 4536 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 50. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A földművelésügyi miniszter 29/2016. (IV. 11.) FM rendelete az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal

Részletesebben

2. A szõlõtörköly a szõlõ kocsánnyal vagy kocsány nélkül való préselésébõl is származhat.

2. A szõlõtörköly a szõlõ kocsánnyal vagy kocsány nélkül való préselésébõl is származhat. 13676 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 94. szám A vidékfejlesztési miniszter 70/2012. (VII. 16.) VM rendelete a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonásáról és támogatással

Részletesebben

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet

110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet 110/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról A szőlőtermesztésről

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter 38/2013. (V. 24.) VM rendelete a szőlőtermelési potenciálról

A vidékfejlesztési miniszter 38/2013. (V. 24.) VM rendelete a szőlőtermelési potenciálról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 80. szám 51423 A vidékfejlesztési miniszter 38/2013. (V. 24.) VM rendelete a szőlőtermelési potenciálról A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi

Részletesebben

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm

Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 2. oldal (3)1 Kettőshasznú fajtájú egyed vonatkozásában a kérelm Magyar joganyagok - 3/2017. (I. 23.) FM rendelet - a tejtermelőknek és az egyéb állat 1. oldal 3/2017. (I. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó

Részletesebben

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 -

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02 - 81/2015. (XII. 16.) FM rendelet Hatályos: 2016.01.02-81/2015. (XII. 16.) FM rendelet a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele

2. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó névjegyzékbe vétele 85412 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 220. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 41/2016. (XII. 29.) MvM rendelete a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016.

Részletesebben

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete

TERVEZET A MINISZTER ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet módosításáról 2007. augusztus 7. Az agrárpiaci rendtartásról

Részletesebben

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról

43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet. a helyi iparűzési adóról 43/2010. (XII.10.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról (Módosította a 24/2012. (VI.28.), a 16/2015. (V.7.), a 34/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2013. (.) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Részletesebben

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 2015.07.29 2015.12.31

Részletesebben

Magyar joganyagok - 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet - az ügyvédi kamarai hatósági eljá 2. oldal 6. (1) Az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi

Magyar joganyagok - 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet - az ügyvédi kamarai hatósági eljá 2. oldal 6. (1) Az ügyvédi iroda és az európai közösségi jogászi Magyar joganyagok - 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet - az ügyvédi kamarai hatósági eljá 1. oldal 16/2017. (XII. 7.) IM rendelet az ügyvédi kamarai hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

T/5234. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/5234. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/5234. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály pénzügyminiszter Budapest, 2019. március 2019. évi törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai. Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Vámhatóság jogkörébe tartozó vám és adó jogszabályok változásai 2014 Blahó Péter igazgató NAV Nógrád Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Az előadás témakörei Jövedéki adó Dohány kiskereskedelem Vám

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

10. Hatályát veszti az R. a) 43. (2) bekezdése, b) 51. (2) bekezdése, c) 13. számú melléklet 9. sora. 11. E rendelet január 1-jén lép hatályba.

10. Hatályát veszti az R. a) 43. (2) bekezdése, b) 51. (2) bekezdése, c) 13. számú melléklet 9. sora. 11. E rendelet január 1-jén lép hatályba. 86400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 218. szám 10. Hatályát veszti az R. a) 43. (2) bekezdése, b) 51. (2) bekezdése, c) 13. számú melléklet 9. sora. 11. E rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

Részletesebben

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

7/2007. (I. 30.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 1. oldal, összesen: 13 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet a szőlőtermelési potenciálra, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról A mezőgazdasági és vidékfejlesztési

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról melléklet a 155/2016.(XI. 21.) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének / ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 28/2012. (XII. 13.) rendelet módosításáról

Részletesebben