Itáliai építész az ellenkirályok szolgálatában. Domenico da Bologna életrajzához (1540)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Itáliai építész az ellenkirályok szolgálatában. Domenico da Bologna életrajzához (1540)"

Átírás

1 P. Kovács Klára Itáliai építész az ellenkirályok szolgálatában. Domenico da Bologna életrajzához (1540) Ismeretes, hogy a 16. század közepe tájától a magyar királyok szolgálatába fogadott itáliai építészeknek döntő szerepük volt nemcsak a török elleni végvárrendszer modernizálásában, hanem általában véve a reneszánsz művészet terjesztésében is. Domenico da Bologna személyében egy olyan építészről van szó, aki az osztrák tartományokban, a agyar Királyságban, beleértve rdélyt is, és talán Itáliában is működött a Buda elestét megelőző évtizedben. lképzelhető jelentősége ellenére mindössze két, a kora újkori várkutatás szempontjából azonban alapvető emlék esetében (Buda és Szamosújvár) bizonyítható többé-kevésbé meggyőzően a közreműködése. Ilyen körülmények között távol állunk még az építészeti alkotásaira jellemző tipológiai és stilisztikai jellegzetességek felismerésétől, célszerűbb tehát a rá vonatkozó források felől megközelíteni személyiségét, és előbb pályájának főbb fordulópontjait, esetleg itineráriumát rekonstruálni, hogy utólag bele illeszthetők legyenek a neki tulajdonítható alkotások. törekvés jegyében, a következőkben négy, 1540-ben kelt levélből kiindulva szeretnénk bizonyos megállapításokat tenni az építész tevékenységére nézve. A függelékben idézett források Szapolyai János király ( ) júliusi halálát követően születtek. iközben Szapolyai hívei, a törökkel egyeztetve, az újszülött János Zsigmond számára próbálták átmenteni a királyságot, addig I. Ferdinánd ( ) elérkezettnek látta a pillanatot az ország Habsburg-fennhatóság alatti újraegyesítésére. Az ban megkötött Váradi békeszerződés előírta ugyan, hogy Szapolyai János halála esetén országrésze a Habsburgokra száll még abban az esetben is, ha Szapolyainak fia születne I. Ferdinánd mégsem hagyatkozott a dolgok békés rendezésére, hanem elrendelte az 1529 óta Szapolyai híveinek kezén levő főváros megszállását. Így 1540 őszén Leonhard Freiherr von Vels főhadparancsnok vezetésével csapatokat indíttatott Buda elfoglalására. 1 A hadi előkészületekkel párhuzamosan I. Ferdinánd a néhai király híveinek saját pártjára csábításával próbálta terveinek sikerét megalapozni. Többek között Perényi Péter, Bebek Ferenc, Ráskay István, Frangepán Ferenc egri püspök János király halála után azonnal átpártolt, Török Bálintot P. Kovács Klára (1980) művészettörténész, PhD, BBT, Román Tudományos Akadémia, A tanulmány megírását Posztdoktori programok egy tudásalapú társadalom hathatós fejlődéséért címet viselő, és a POSDRU/81/1.5/S/60189 kódszámon iktatott kutatási keretprogramból folyósított ösztöndíj tette lehetővé. A keretprogramot az urópai Társadalmi Alap eszközeiből fenntartott mberi rőforrás-fejlesztési Operatív Program társfinanszírozta. 1 Von Vels 1540-es hadjáratának történeti összefoglalása Iványi Béla: Buda és Pest sorsdöntő évei. ( ). Tanulmányok Budapest múltjából 9(1941) (A továbbiakban Iványi: Buda és Pest); Pálffy Géza: A agyar Királyság és a Habsburg onarchia a 16. században. Bp (História Könyvtár. onográfiák 27.) 66.

2 104 P. KOVÁCS KLÁRA ellenben hiába próbálta a Habsburg oldalra állítani. 2 Az alábbi források egy hasonló, a művészettörténész érdeklődésére is számot tartó kísérletet tárnak fel, amely ezúttal a Budán tartózkodó királyi építész, Domenico da Bologna, megnyerésére irányult. zek az újonnan feltárt források jól illeszkednek Da Bologna életrajzába, amelyet elsősorban a Balogh Jolán által közzétett adatsor alapján vázolhatunk. 3 A Bolognában született vagy legalábbis korábban ott tevékenykedő építészt 1531-ben említik először I. Ferdinánd környezetében, amikor Johann Tscherte és Giorgio Spatio építészekkel Bécsújhelyen járt ban I. Ferdinánd egy peres ügyében támogatta az építészt, akit nagyon értékes szakembernek tekintett, mert a törökök elleni intézkedéseiben számos és nagyon hasznos szolgálatot tett neki szeptember 5-én Ferdinánd király Bécsben és másutt teljesített szolgálataiért királyi építészei közé fogadta Domenicót évi 300 ft fizetéssel. 4 Az építész ausztriai tevékenységét egyelőre nem tudjuk építkezésekhez kötni, a Balogh Jolán által ismertetett adatok alapján csupán azt 2 Bethlen Farkas: rdély története. II. ( ). Bodor András (ford.), Kruppa Tamás (jegyz.). Bp. Kvár ; Bessenyei József (bev., források közzététele): nyingi Török Bálint okmánytára. Bp nro. 248, (A továbbiakban Bessenyei: Török Bálint.) 3 Balogh Jolán: A renaissance építészet és szobrászat rdélyben. Stílustörténeti vázlat. agyar űvészet 10(1934). 5. sz. 137; Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. I K-vár (A továbbiakban Balogh: Renaissance); Balogh Jolán: Varadinum. Várad vára. Bp II (űvészettörténeti Füzetek 13/1 2.) (A továbbiakban Balogh: Varadinum.) Lásd továbbá Banfi Florio: Olasz katonai építészek rdélyben. rdélyi úzeum 37(1932). 296, 8 9. jegyzet; Banfi Florio: Domenico da Bologna, architetto della fortezza di Buda. L Archiginnasio 30(1935) ; Leone Andrea aggiorotti Banfi Florio: Le fortificazioni di Buda e di Pest e gli architetti militari italiani. Kny. Atti dell Istituto di Architettura ilitare. Roma [s.d., 1935?] 32, 34, Az olasz szakirodalomban is felmerül egy Domenico da Bologna építész, aki 1533-ban Bernardo Clesio ( ) tridenti püspök, utóbb bíbornok, megbízásából a tridenti püspöki palota (agno Palazzo) átépítésén dolgozott. Clesio bíbornok egyben I. Ferdinánd titkos tanácsának elnöke és főkancellár közbenjárásának köszönhetően az építész ezt megelőzően, között, I. Ferdinánd szolgálatában is dolgozott egy bécsi építkezésen és a törökellenes védekezés bizonyos tervein (concetti conta il turcho) őszén a bolognai építész ismét a bécsi királyi udvarba érkezett. Clesio november 20-án már arról értesítette tridenti építési felügyelőjét, hogy Domenico da Bolognát, a király mérnökét (inzegnero della aestà Regia), visszaküldi Itáliába a püspöki palota építése végett. Az a tény, hogy 1533 szeptemberében I. Ferdinánd egy Domenico da Bologna nevű építészt fogadott a szolgálatába, megmagyarázná a Clesio levelében előforduló királyi mérnöki címet, és így nagyon kézenfekvőnek tűnik Clesio építészét a Bécsben és agyarországon is működő Domenico da Bolognaval azonosítani. Az azonosítás ellen szól azonban az, hogy az olasz szakirodalom a Clesio szolgálatában említett Domenico építészt egy bizonyos Domenico Aimo da Varignanával azonosítja, aki azonban már 1539-ben meghalt. Az Aimóval való azonosítását a tridenti püspöki palota újabb monográfiájának szerzője, Luca Gabrielli is átveszi, ugyanakkor, különösebb érvelés nélkül, megjegyzi, hogy a Clesio és Ferdinánd szolgálatában említett Domenico da Bologna, úgy tűnik, nem azonos a Szapolyai építkezéseinél feltűnő, szintén Domenico nevű építésszel. Az ellentmondást, az olasz szakirodalom utalásainak behatóbb vizsgálata nélkül, egyelőre nem tudjuk feloldani. indenesetre nehezen képzelhető el, hogy 1533-ban, Bécsben I. Ferdinánd környezetében két azonos nevű királyi építész lett volna: a Tridentből érkezett Domenico és az a Domenico da Bologna, akit szeptember 5-én a szolgálatába fogadott. Giulio Ricci: Il agno Palazzo del Cardinale Bernardo Clesio a Trento e l architetto Domenico da Bologna. Il Comune di Bologna Dicembre ; Luca Gabrielli: Il agno Palazzo del cardinale Bernardo Cles. Architettura ed arti decorative nei documenti di un cantiere rinascimentale ( ). Trento , 242, , 447, , , 83. jegyzet; Allgemeines Künslerlexikon Online. Berlin New York: De Gruyter. s.v. Aimo, Domenico. (I ). z utóbbit elsősorban szobrászként tartják számon. További névváltozatai: Iami, Lamia, Vecchio Bolognese. com/xaver/start.xav?startbk= _akl# _AKL %2F%2F*[%40attr_id%3D%27_ %27] Letöltés július 5-én.

3 ITÁLIAI ÉPÍTÉSZ AZ LLNKIRÁLYOK SZOLGÁLATÁBAN. 105 állíthatjuk, hogy nagy valószínűséggel Bécsújhely és Bécs erődítményeinek korszerűsítésén működhetett január 26-án valószínűleg ugyanaz az építész, Dominicus architector et edificiorum regalium fundator -ként már Szamosújvárról keltezte levelét. redetileg a Beszterce Város Levéltárában őrzött missilis elkallódott ugyan, de tartalmát két különböző regeszta is megőrizte. Albert Berger 6 rövid kivonata szerint a királyi építész értesítette a besztercei bírót, hogy a király kívánságának eleget téve meg szeretné tekinteni Beszterce városát. Wilhelm Wenrich 7 részletesebb regesztájából továbbá az is kiderül, hogy a hadmérnököt, a levél szerint, János király az újbálványosi 8 vár építéséhez hívatta volt. Balogh Jolán volt az, aki azonosította a szamosújvári vár építkezéseinél feltűnő Domenico fundátort Domenico da Bolognával, aki ezek szerint valamikor között Szapolyai János pártjára állt. Antonio azza mantovai származású katonai szakértő szerint Domenico, a bolognai mérnök, a gyenge ellátás és fizetség miatt pártolt el Ferdinánd királytól. 9 ttől eltekintve elképzelhetőnek tartjuk azt is, hogy I. Ferdinánd maga engedte át építészét Budára valamikor a Váradi békeszerződés aláírását (1538) követően, amikor már szinte biztosra vehette, hogy János király országrésze közelebbről rászáll, így az ottani várak erődítése neki is érdeke lett. A kortárs Antonio azza szerint az építész nagy megbecsülésnek örvendett János király szolgálatában. nnek közvetlenebb és nagyon beszédes bizonyítéka a függelékben közölt, bizonyos budai házakról szóló adománylevél. 10 Az irat értelmében I. Ferdinánd augusztus 26-án megerősítette a néhai János király (mh július 17. vagy 21.) által Dominico de Bononia architecto javára tett adománylevelét, elismerve az építész jogát azokhoz a budai házakhoz, amelyek az eredeti donációban is szerepeltek, s újra Domeniconak adományozva azokat addig, ameddig annak szüksége lesz rájuk. Az külföldi származású, udvari mesterek javára tett házadományozás megszokott gyakorlatnak mondható a korban. Budán működő építészre nem ismerünk ugyan közvetlen adatot, 11 5 ircea Țoca megállapításától eltérően a Balogh Jolán által közölt adatokból nem következtethető Da Bologna regensburgi, innsbrucki vagy linzi tevékenysége. Kovács András ircea Ţoca: Arhitecţi italieni în Transilvania în cursul secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Historia 2(1973). 20. A 16. századi, bécsi erődítmények irodalmában eddig nem találtunk utalásokat Domenico da Bologna munkásságára. Lásd Ludwig berle: Wien als Festung bis Kny. = Der Geschichte der Stadt Wien. IV. Wien 1909; Rupert Feuchtmüller: Kunst in Österreich vom früher ittelalter bis zur Gegenvart. I. Wien ; Walter Hummelberger Kurt Peball: Die Befestigungen Wiens. Wien Hamburg ; Brigitte Hauptner, Rudolf Hauptner: Zur Tätigkeit italienischer Festungsbaumeister im Rahmen der Reichsverteidigung in und um Wien. = arino Viganò (szerk.): Architetti e ingegneri militari italiani all estero dal XV al XVIII secolo. Livorno ; Rudolf Hauptner: Wien 1683 odell ethischen Handelns. Die Stadtbefestigung von 1529 bis Wiener Geschichtsblätter 56(2001). 2. sz. 147; Karin Fischer Ausserer (szerk.): auern um Wien. Die Stadtbefestigung von 1529 bis Wien Albert Berger (szerk.): Urkunden-Regesten aus dem Archiv der Stadt Bistritz in Siebenbürgen Köln Weimar Wien I. nro (Schriften zur Landeskunde Siebenbürgens 11/I.) 7 Wilhelm Wenrich: Künstlernamen aus siebenbürgisch-sächsischer Vergangenheit. Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde 22(1889) Ti. szamosújvári. 9 Balogh: Renaissance Függelék Végh András: Buda város középkori helyrajza. II. Bp (onumenta Historica Budapestinensia XVI.) passim. (A továbbiakban Végh: Buda város.) Az 1526 táján Budán működő, milánói származású Nicolaus kőművest említhetjük, aki budai polgár lévén kétségtelen, hogy házbirtokos volt a városban. Arról viszont, hogy királyi adomány vagy vásárlás útján jutott-e háza birtokába, nincs közelebbi adatunk. Végh András: Reneszánsz kőfaragványok és terrakottaelemek a Jagelló-kori Budán. gy várbeli lakóház és leletei. = ikó Árpád Verő ária (szerk.): átyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet agyarországon. ( század). I. Bp

4 106 P. KOVÁCS KLÁRA az rdélyi Fejedelemségben viszont Castillio lapicida (János Zsigmond olasz mestere), Turbulya Tamás (Báthory István festője), Simone Genga (Báthory Zsigmond olasz építésze), Bobik János (I. Rákóczi György raguzai építésze) eseteit említhetjük, akik Gyulafehérváron házadományban részesültek. 12 Visszatérve a Domenico javára kiállított adománylevélre, lévén hogy a bécsi levéltárban fennmaradt irat csupán egy fogalmazvány, utal ugyan az eredeti levélre, de annak pontos adatai nem kerültek be a szövegtestbe. Továbbá nem sikerült rátalálnunk sem a Szapolyai-féle eredetire, sem az I. Ferdinánd által kiadott, letisztázott adománylevélre, így lényeges részletei, mint az adományozás időpontja, indokai, a házak száma és helyrajzi megjelölése egyelőre ismeretlenek. Annyi bizonyos, hogy az adományozás révén Szapolyai egyrészt lakhelyet biztosított a szolgálatába fogadott építésznek, másrészt pedig a munkáját szándékozott jutalmazni. Az építészre vonatkozó források alapján csak a szamosújvári és a budai vár építésében Szapolyai halála előtt betöltött szerepére gondolhatunk. Ismeretes ugyanis, hogy János király idejében, 1531-től már biztosan komoly erődítés munkálatok folytak Budán. 13 bben az évtizedben épült a déli nagy rondella, a hozzá csatlakozó, egykor János király címerével díszített, 14 új kaputoronnyal és a tőle északra húzódó, lőréses, fedett folyosóval. A Vízivár sarkait erősítő, két szögletes metszetű torony is valószínűleg ugyanerre az időszakra datálható. A város északkeleti sarkának védelmére építtette továbbá János király az ún. rdélyi-bástyát. Hosszú keskeny nyakának köszönhetően a kötőfalak elé jól kiugró, viszonylag alacsony, ütegek befogadására alkalmas védművet a források újként említik 1541-ben. Az Óbuda felőli, egykori Szombat kapu védelmére két, a kortárs Antonio azza által olasz típusúnak mondott ( all Italiana ), földdel töltött bástyát emeltetett János király. Az északnyugati sarok védelmét egy rondellával biztosította, amelynek maradványai a mai sztergomi rondella belsejében találhatók. lképzelhető, hogy a nyugati várfal védelmére emelt két rondella a Veli bég és a Savanyúlevesbástya vagy az ezeket megelőző erődök is az 1530-as évekre datálhatók. Hasonlóképpen a szemközti oldal Híradás-bástyája is, amelynek hosszú nyaktagja az rdélyi-bástyáéval rokonítható. A János király halálát követően, 1540 őszén Buda alá vezényelt Habsburg-párti sereg nem merte ostrom alá fogni a jól megerősített és felszerelt várat, ami igazolni látszik, hogy a néhai király ide- 12 Castillio lapicidára lásd Balogh Jolán: Kolozsvári kőfaragó műhelyek. XVI. század. Bp , 284. (A továbbiakban Balogh: Kolozsvári kőfaragók); Turbulya Tamásra lásd újabban Szentmártoni Szabó Géza: Turbulya Tamás (16. sz.). =Bartók István et alii (szerk.): agyar űvelődéstörténeti Lexikon. LX. inden kor, ángyod térde zsúpra aggnő. A főszerkesztő, Kőszeghy Péter hatvanadik születésnapjára. Bp ; Simone Gengára lásd Fejér Tamás Rácz telka Szász Anikó: Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei. Báthory Zsigmond Királyi Könyvei (rdélyi Történelmi Adatok VII/3). K-vár nro. 1494, 1728, 1775; Bobik Jánosra lásd Kovács András: Címeríró Pál deák történetéhez. = Pál Judit Sipos Gábor (szerk.): mlékkönyv Csetri lek születésének nyolcvanadik évfordulójára. K-vár Kiss rika több mestert is felsorol Simone Genga mellett, akik Báthori Zsigmond korában Gyulafehérváron házat bírtak és szolgálataikért nemességet kaptak: Szakács János, Ötvös Benedek, Ötvös átyás. Kiss rika: Ötvösök és megrendelők a királyi agyarország és a fejedelemség udvaraiban. = Pál-Antal Sándor Sipos Gábor W. Kovács András Wolf Rudolf (szerk.): mlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kvár A budai vár erődítésének történetét és irodalmát összegzi Végh András: A középkori várostól a török erődig. Budapest Régiségei 31(1997) , jegyzet. (A továbbiakban Végh: A középkori várostól); Feld István: A magyarországi építészet Szapolyai János korában. = Bessenyei József et alii (szerk.): Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori rdélyről. iskolc (Studia iskolcinensia 5.) (A továbbiakban Feld: agyarországi építészet). 14 Végh András: Budai királyi palota. 1. Középkori idomtégla töredékek. Bp (Lapidarium Hungaricum. agyarország Építészeti Töredékeinek Gyűjteménye 4.)

5 ITÁLIAI ÉPÍTÉSZ AZ LLNKIRÁLYOK SZOLGÁLATÁBAN. 107 jében valóban jelentősen megnőtt Buda védőereje. A következő fél évben, az immár elkerülhetetlen török ostromra készülve, Budát artinuzzi György erősíttette. A kortársak beszámolója szerint a barát Domenico nevű, bolognai építésze egy futóárkot ásatott a nyugati fal előtt, amelynek külső oldalát megmagasítva a fal alját kellőképpen védhetővé tette, a vár nyugati oldalán elterülő királyi kertekben és másutt is hasonló sáncokkal erősíttette a várfalakat. János királynak az 1530-as években Budán működő építészeit a források nem nevezik meg pontosan, leszámítva a már említett Domenico arhitektust, aki viszont csak 1540-ben tűnik fel Szapolyai szolgálatában, holott a budai munkálatok már 1531 táján elkezdődtek. Éppen ebből a tényből kifolyólag a szakirodalom kétségbe vonja Domenico da Bologna meghatározó szerepét a budai erődítmények tervezésében és kivitelezésében, s inkább a artinuzzi utasítására végzett munkáit hangsúlyozza. 15 Az alább közölt forrás nem perdöntő ugyan ebben a tekintetben, de annyi bizonyos hogy Domenico a székvárosban lakott és működött már János király idejében is, vélhetően 1538 tájától, így nagyon valószínűnek tűnik, hogy már 1541 előtt is közreműködhetett a budai vár megerősítésén. Amint a fennebb említett besztercei levél tanúsítja, az építész 1540 elején Szamosújváron tartózkodott, ahol legkésőbb az év őszéig, János király rendeléséből az új vár építésén foglalatoskodott. 16 Forrásaink nem jelölik meg Domenico pontos szerepét a munkálatokban, sőt az építkezések menete is nehezen rekonstruálható. Annyi bizonyos, hogy a király haláláig már körvonalazódott a később keletkezett alaprajzokról ismert, négy sarokbástyás együttes erődítmény jellege, hiszen ben már castrumként emlegetik, 1540 nyarán pedig a rendek a lerombolását is követelték. A vár kezdeti építési periódusát továbbá az erdélyi viszonyokhoz képest kivételesen nagyszámú építési felirat és címeres dombormű dokumentálja, amelyeknek egy része a helyszínen napjainkig is fennmaradt, más része a szakirodalomból ismert. A legkorábbi egy mára elkallódott, 1539-es feliratos ajtókeret, amely a vár északnyugati belső bástyájának (Dési-bástya) az alsó szintjén lehetett. Amennyiben elfogadjuk a feliratot említő leltár hitelességét, az ajtókerettel valószínűleg egyidős bástya térségünk legkorábbi, részben ma is álló bástyájává válik. A várkapu környékét díszíthette a mára elkallódott, lebegő angyalok által hordozott Szapolyai-címer 1540-ből, valamint a két szembefordított, ágaskodó címertartó oroszlán által mutatott ovális pajzsban elhelyezett királyi jelvény. Kincstartójának emlékét a helyszínen napjainkban is őrzi 1540-es építési felirata a külső várkapu mellett, valamint 1542-es feliratos, címeres kompozíciója a belső várkapun. Szamosújvár első várnagyának az építkezéseknél betöltött szerepét Bánk Pálnak az oroszlános címerével díszített építési felirat örökítette meg 1540-ből. A két keleti bástyát egykor egy-egy azonos kiképzésű artinuzzi-címer díszítette, az 1551 előtti évekre datálva így az említett védműveket Végh: A középkori várostól. 75. jegyzet; Feld: agyarországi építészet A szamosújvári váregyüttes építéstörténetéről összefoglalóan P. Kovács Klára: A szamosújvári vár artinuzzipalotája. = Feld István Somorjay Sélysette (szerk.): Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Bp ; Uő: Cetatea din Gherla. Fortifi caţia şi centrul domeniului princiar între 1539 şi Anuarul Institutului de Studii Italo-Român/Annuario Dell Istituto Italo-Romeno 6(2009) Feld István kétségbe vonja az erődítmény 1540 tájára datálását, és véleménye szerint a fentebbi adatokat, feliratokat elsősorban a várba foglalt artinuzzi-palotára kellene vonatkoztatni. Kétségtelen, hogy régészeti ásatások és falkutatás nélkül nem lehet eldönteni a palota és az erődítmény viszonyát és datálását, a vár későbbi felméréseit és alaprajzait elemezve viszont aligha vitathatjuk, hogy a palota és a vár egységes együttest alkotott, amelyben a palota nyugati fala egyben fülkés lőrésekkel áttört, mintegy 4 m vastag várfal volt, a vár kapuja pedig egyúttal a palota (valószínűleg még sokáig az egyetlen, emeletre vezető) bejáratát képezte, amely lényegében a délnyugati bástyával kapcsolta össze a palota tömbjét. Ugyanakkor a korai castrum megnevezés is elsősorban erődítményre utal. Feld István: ohácstól a tizenöt éves háborúig. Új centrumok, főúri központok, nemesi rezidenciák. = Buzás Gergely et alii (szerk.): Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Bp

6 108 P. KOVÁCS KLÁRA A házadományozás megerősítését kétségkívül maga az építész kérte I. Ferdinándtól, és ugyanaznap, amikor a confi rmatiót 18 megszövegezték (augusztus 26-án), a királyi kancellária még két másik levelet is kiállított Domenico da Bologna javára. Az első egy megállapodás, mely szerint I. Ferdinánd az építész hűségében, szorgalmában és ügyességében reménykedve és bízva abban, hogy az elkövetkezőkben építészeti tudását és tehetségét az ország hasznára fordítja, Dominico de Bononiát havi 50 forintos fizetéssel a szolgálatába fogadta. 19 A második levél a bécsi királyi udvarba (ad nos et curiam nostram) készülő építész és szolgája vagy szolgái számára kibocsátott salvus conductus, amely biztosította őt arról, hogy a tárgyalások lejárta után, akár megállapodnak, akár nem (post tractationem, conclusione facta sive non facta), visszatérhetnek oda, ahonnan jöttek, azaz bizonyára Budára. 20 Két-három hét elteltével, szeptember első felében, artín de Lazcano esztergomi várkapitány jelentette a Buda ellen induló hadjárat parancsnokának, Leonhard von Velsnek a legújabb magyarországi és erdélyi híreket: 21 a Buda bevételére készülő magyar huszárok sztergomban gyülekeztek mustrára, Von Velset is oda várták, Fráter György és Török Bálint a Tiszához közeledtek. Közben az esztergomi kapitány a parancsnok tanácsát kérte arra nézve, hogy miképpen juttasson el a Budán tartózkodó Dominigo mérnökhöz egy bizonyos, a számára kiállított levelet megállapodástervezetet (despacho de su negocio). lküldeni ugyanis nem merte, csak ha erre Von Vels kifejezetten utasítaná. Többször üzent már az építésznek, hogy menjen érte személyesen sztergomba, ahol kívánságára, hogyha Domenico nem találná megfelelőnek, még módosítani is lehetne a levél tartalmán; a tárgyalásokat követően az építészt sztergomból oda küldené, ahova a parancsnok utasítaná. Ám az építész visszaüzent, hogy nem mer sztergomba menni, hanem ragaszkodik ahhoz, hogy Budán láthassa a levelet. Lazcano leveleiből nem derül fény a Domenico számára kiállított despacho tartalmáról, de a bemutatott források alapján valószínűsítjük, hogy a főváros bevételére készülő Von Vels azt remélte, hogy Domenico da Bolgnának, a budai erődítmények legjobb ismerőjének a megnyerése jelentősen növelhetné esélyeit. 22 A tárgyalások ez ügyben már augusztusban elkezdődhettek a néhai király építészével, a Domenico javára kiállított levelek pedig ezek folyományaként születhettek. Valószínű, hogy átállása egyik feltételeként a Szapolyai-féle adománylevél megerősítését szabta meg Domenico, 23 ezenkívül pedig kétségkívül királyi építészként kívánt Ferdinánd szolgálatába visszaállni. Az átállás feltételeit egy szerződésbe foglalhatta Ferdinánd. 24 Valószínűleg ez az a megállapodástervezet, amit Lazcano 18 Függelék Balogh: Renaissance Függelék Függelék 3, Ferdinánd utolsó pillanatig bízott abban, hogy Budát tárgyalásokkal, ostrom nélkül átengedi majd neki Izabella és Fráter György. nnek megfelelően szeptember 20-i levelében is azt tanácsolta Von Velsnek, hogy próbálja meg pénzzel vagy más eszközökkel elérni, hogy Fráter György és Török Bálint, de főleg a budai polgárok álljanak pártjára. Iványi: Buda és Pest. 54, Ferdinándhoz való átállásának feltételei között Perényi Péter is kérte János király korábbi adományainak megerősítését, továbbá számos új birtokot, a kancellári tisztséget és országos főkapitánnyá való kinevezését is igényelte. Pálffy Géza: Nádasdy Tamás, a Dunántúl főkapitánya ( és ). = Söptei István (szerk.): Nádasdy Tamás ( ). Tudományos emlékülés: Sárvár, szeptember Sárvár (Nádasdy Ferenc úzeum Kiadványai 3.) 31; Szaniszló székesfehérvári prépost átállása fejében házakat kért Budán, a szintén Ferdinándhoz pártolt Athinay Simonnak pedig Cserép várát és más ingatlanokat ígértek, ha Buda vagy Székesfehérvár megszerzésében közreműködik. Iványi: Buda és Pest A levélbe foglalt 50 forintos havi bér duplája lett volna Domenico hét évvel korábbi királyi építészi fizetésének.

7 ITÁLIAI ÉPÍTÉSZ AZ LLNKIRÁLYOK SZOLGÁLATÁBAN. 109 meg akart mutatni az építésznek, aminek a tartalmát sztergomban kellett volna újratárgyalniuk és esetleg az építész kívánságainak megfelelően módosítaniuk. A salvus conductust pedig minden bizonnyal a Ferdinánddal vagy Ferdinánd híveivel való személyes tárgyalásokra való utazásához állította ki a bécsi kancellária. zzel kellett volna az építésznek Lazcanohoz mennie sztergomba, utóbb Ferdinándhoz való visszapártolása esetén oda, ahová a király rendelné, vagy éppen ellenkezőleg, vissza Budára. A kortárs Antonio azza beszámolója szerint azonban Domenico egy év múlva, a Roggendorf által vezetett újabb Habsburg-ostrom ellen erődítette a budai várat, amiből arra következtethetünk, hogy 1540-ben Lazcanóéknak nem sikerült az építészt rávenniük az átállásra. bben talán az is közrejátszott, hogy időközben (1540. szeptember 13. után) Fráter György és Török Bálint visszaért rdélyből Budára, így az építésznek nehezebb lett volna feltűnés nélkül elhagynia a várost. Buda bevétele után az építészt többé nem említik térségünkben. 25 Az újabb források sajnos továbbra sem tisztázzák Domenico da Bologna életrajzának lényeges adatait, mint születésének és halálának időpontját, pontos származását, Habsburg szolgálatba kerülésének körülményeit, sőt egyetlen neki tulajdonított alkotásának az attribuciójában sem erősítik meg. Csupán feltételezés szintjén próbáltuk a Tridentben is működő, azonos nevű építésszel azonosítani, aki 1533-ban királyi építészként feltűnik I. Ferdinánd szolgálatában. A bemutatott források alapján továbbá beigazolódik, hogy a bolognai Domenico dolgozott János király környezetében, legnagyobb valószínűség szerint ugyanaz a személy, aki néhány évvel korábban azonos név alatt Ferdinándot szolgálta. János királytól szerzett adománylevele ugyanakkor azt sejteti, hogy nem artinuzzi, hanem előbb János király utasítására dolgozott Budán és Szamosújváron. Lazcano leveleiből ítélve továbbá nagyon valószínűtlennek tűnik, hogy Domenico 1540-ben elfogadta volna Ferdinánd havi 50 forintos fizetési ajánlatát, és viszszapártolt volna a Habsburg királyhoz. sete jól példázza, hogy a 16. században az erdélyi végvárak kiépítéséhez elengedhetetlen itáliai szakértők szinte minden esetben Bécsen keresztül, a Habsburg-házi uralkodók közvetítésével vagy azok tudta nélkül kerültek rdélybe. A jelenség bizonyára mindenféle királyi szolgálatban levő mester-kategóriára érvényes, jelezvén, hogy a Habsburg-hatóságoknak még fenyegetések árán sem sikerült meggátolniuk külföldi szakembereik pártváltását. rre utal az urbinói herceg, Guidobaldo della Rovere egy 1564-ben kelt levele, amelyben a levélíró súlyos fenyítések kilátásba helyezésével megtiltotta alattvalóinak, hogy az akkori erdélyi fejedelem, János Zsigmond szolgálatába álljanak át. A herceg minden bizonnyal a császári kancellária utasításait tolmácsolta. 26 Függelék augusztus 26., Bécs I. Ferdinánd magyar király megerősíti a néhai Szapolyai János király által Dominicus de Bononia építésznek tett, bizonyos budai házakról szóló adományát ban, Lékán említenek egy magister Dominicus királyi építészt, aki valószínűleg inkább a Grazban élő Domenico Lalióval azonos. Balogh Jolán: Varadinum. II arczali Henrik: Regesták a külföldi levéltárakból. I. közlemény. Történelmi Tár 1(1878) A latin átírások lektorálásáért Gálfi mőkének tartozom köszönettel. A spanyol levelek átírását és az értelmezésükben nyújtott segítségét dr. Korpás Zoltánnak köszönöm.

8 110 P. KOVÁCS KLÁRA Fogalmazvány. Jelzete: agyar Országos Levéltár. X 896. fond. W 339. mikrofilmtekercs. (Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Ungarische Akten. Allgemeine Akten. Fasc. 43.) Regesztáját közli Végh: Buda város. II. nro Confirmatio: Nos Ferdinandus etc. recognoscimus et memorie commendamus tenore presentium, quod cum serenissimus quondam Joannes Hungarie rex Dominico de Bononia architecto 28 quandam donationem seu concessionem fecerit de certis domibus in civitate Budensi sitis, prout in litteris desuper confectis latius contineri dicitur, nosque iustis et legitimis causis inducti eandem donationem et concessionem prout ab ipso quondam regie 29 facta repperiuntur, ratam, gratam atque firmam in beneficium et commodum dicti Dominici haberi velimus. Idcirco animo deliberato ex certa nostra scientia et de regie nostre pietatis plenitudine tanquam [!] legittimus rex Hungarie donationem seu concessionem predictam illius tenore atque continentia presentibus pro sufficienter expresso et inserto habentes, confirmamus, approbamus ac in omnibus suis punctis et clausulis 30 firmam, validam et efficacem esse volumus et decrevimus domosque ipsas quatenus opus est eidem Dominico de novo juxta dicti regis Joannis donationem seu concessionem damus, concedimus, donamus atque inscribimus. Harum testimonio et vigore literarum mediante sigilli nostri impressione munitarum. Datum Vienne, 26 augusti augusztus 26., Bécs I. Ferdinánd magyar király a királyi kúriába utazó Dominicus de Bononia építésznek és szolgája vagy szolgái számára salvus conductust bocsát ki. Fogalmazvány. Jelzete: agyar Országos Levéltár. X 896. fond. W 339. mikrofilmtekercs. (Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Ungarische Akten. Allgemeine Akten. Fasc. 43.) Salvus conductus: Ferdinandus etc. recognoscimus tenore presentium quod nos Dominicum de Bononia architectum de nostro pleno et amplo salvo conductu veniendi ad nos et curiam nostram in qua nonnulla de mente et voluntate erga se nostra perepturus 31 [!] est et deinde recedendi a nobis redeundique ad loca sibi secura affidavimus et assecuravimus sicut affidamus et assecuramus per presentes, ita quod sub harum vigore et sub verbo nostro regio fideque publica quam ei per has literas nostras damus et permittimus quamque ei placuerit ad nos et curiam nostram libere et absque omni impedimento venire et accedere et post tractationem, facta sive non facta conclusione cum eo ad loca secura una cum 32 servitore vel servitoribus suis salvus et incolumis redire possit. Promittentes etiam per presentes, quod nec per nos, nec aliquem alium aliqua eis violentia litisfactio ac juris strepitus eidem vel alicui ex suis inferetur sed quod sub hoc 28 Utána áthúzva: fi delis nobis dilecto. 29 Utána áthúzva: de dictis domibus. 30 Utána áthúzva: non minus ac si presentibus inserta esset. 31 Alatta áthúva : perce[...] 32 Utána áthúzva: familia sua.

9 ITÁLIAI ÉPÍTÉSZ AZ LLNKIRÁLYOK SZOLGÁLATÁBAN. 111 nostro salvo conductu salvus et securus una cum suis esse debeat et possit. 33 andantes idcirco et per precipientes universis et singulis generaliter cuiuscunque status aut ordinis officialibus et subditis nostris tam spiritualibus, quam secularibus ubilibet existentibus sub indignatione nostra et poena gravissima in personas et bona contravenientia exequenda, quatenus eundem Dominicum de Bononia et servitorem seu servitores suos illesos et indemnes 34 ad nos et curiam nostram venire et ad loca ei secura redire, sicut eique et suis in nullo prorsus impedimentum gravamen aut molestiam inferant seu inferre presumant in quantum poenas predictas evitare voluerint. Harum testimonio sigilli nostri impressione munitarum. Datum Viennae, die 26 augusti szeptember 10., sztergom. artín de Lazcano, sztergom parancsnoka Leonhard von Vels magyarországi főhadparancsnoknak jelenti, hogy a magyar huszárkapitányok közül csak Nyári Ferenc és Bakith Péter érkezett meg az esztergomi mustrára; a Budán tartózkodó Dominigo mérnök számára kiállított levelet egyelőre nem tudta eljuttatni a mesternek; Fráter György, Török Bálint és Petrovics Péter érkezésére/támadására (?) számít, de valószínűleg a kincstartó betegsége miatt késni fognak; Balassa Zsigmond, Balassa enyhárt és Perényi Péter kifosztotta Nagymarost és egyes hírek szerint Vácot is. Jelzete: agyar Országos Levéltár. X 896. fond. W 339. mikrofilmtekercs. (Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Ungarische Akten. Allgemeine Akten. Fasc. 43.) Ilustre y muy magnifico Señor sta semana pasada escrivi a Vuestra Señoria dandole aviso como los señores de la camara por comision de Su agestad me avian escrito que quando aqui viniesen Tomas Nadasio 35 y Francisco Niarii 36 y Petro Babitche 37 y Francisco Capolnay 38 y Francisco Zakel 39 con la gente que les era mandado y avian prometido les tomase la muestra y pagase una paga sobre lo que avian rreçibido. Hasta agora no a venido sino Francisco Niarii que vino al terminal que avia prometido a Vuestra Señoria y Petro Batiche que vino ayer con estos dos he tomado muestra y 33 Utána áthúzva: etiam in casu adverse valetudinis usque qua [...] 34 Utána áthúzva: venire. 35 Nádasdy Tamás I. ( ). kkor I. Ferdinánd király pártján (1534-ben pártolt vissza), a király tanácsosa ( ), tárnokmestere ( ), horvát szlavón bán ( ), Vas vármegye ispánja ( ), legmagasabb tisztsége a nádorság, amit 1554-től haláláig viselt. Bessenyei szerint Nádasdy a magyar könnyűlovasság vezetőjeként készült részt venni Buda 1540-es ostromán, de végül nem volt jelen, bizonyára mert a Horvátországba betört török martalócok kiűzésében vett részt. Bessenyei József: Nádasdy Tamás a politikus és államférfi. = Söptei István (szerk.): Nádasdy Tamás ( ). Tudományos emlékülés: Sárvár, szeptember Sárvár (Nádasdy Ferenc úzeum Kiadványai. 3.); Bethlen Farkas: rdély története. I. ( ). Bodor András (ford.), Pálffy Géza (jegyz.). Bp. K-vár (A továbbiakban Bethlen Farkas I.) 36 Bedeghi Nyáry Ferenc (mh. 1547). ohács után I. Ferdinánd híve lett. kkor a király huszárkapitánya. Nagy Iván: agyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. I XII, Pest VIII. 183, 185. (A továbbiakban Nagy: agyarország családai.) 37 Laki Bakith Péter (mh után). Rác huszárkapitány I. Ferdinánd szolgálatában. Nagy: agyarország családai I Kápolnai Ferenc. I. János, majd 1530-tól I. Ferdinánd király kapitánya, huszárkapitány Győrben (1542). Bethlen Farkas I. 117, Kövendi (?) Székely Ferenc ban már I. Ferdiánd pártján említik. Nagy: agyarország családai X

10 112 P. KOVÁCS KLÁRA pagado como me a sido mandado. Como los otros vengan se terna el mismo cuydado. Verdad es que Francisco Niarii vino con 200 cavallos pero no le e pagado mas de 150 como me a sido escrito de lo que se siente algo agraviado, porque dize que tiene conducta de Su agestad de 200 cavallos. Yo le he dicho que escriva a Vuestra Señoria y que lo que Vuestra Señoria me mandase se haria. Rogome que yo tomase bien escrivirse y a si lo hecho a si por dar aviso a Vuestra Señoria destas cosas. Como de lo que mas dire y es que Diego Hernandez, un gentilhonbre de mi compania, truxo un despacho para un Dominigo ingeniero que esta en Buda el qual despacho no le e querido enbiar por lo que podria suçeder, pero e le enbiado a dezir con una persona de bien de palabra que venga hasta donde estoy y que aqui hallara todo su despacho como y de la manera que lo a pedido. A me rrespondido que lo quisiere ver en Buda el qual no le enbiare hasta que Vuestra Señoria me lo mande porque como e dicho no sabemos si despues que lo terna en sus manos lo mostrara por hazer sus cosas buenas, pero yo le e escrito de mi mano que venga sobre mi palabra y que si el despacho no fuere tal como el pide y querria que se tiene quando le pareciese libremente. Si tiene voluntad de hazer bien creo que verna y de aqui le encaminare a donde Vuestra Señoria estubiere, y sino viniere como a dicho no le enbiare tampoco el despacho hasta que Vuestra Señoria me lo mande. Nuevas no ay otras sino que Fraire Jorge, 40 Valentino Turkuo 41 y Petro Viche 42 me vienen, pero espero y es fama que no vernan hasta la semana que viene porque dize que Fraile Jorge esta muy malo. n Buda no ay mas gente de la que antes avia. Segismundo Balassi 43 y su hermano elchior Balassi 44 estan con su gente y la Petro Perine 45 una legua de aqui con los quales an saqueado a artes, o por mejor dezir a Fraystat 46, frontero de Visegrado. Otros dizen que tambien a Vaçia. 47 An me enbiado a dezir que querrian a venir a hablar conmigo yo les he dicho que vengan en buena ora, pero hasta agora no an venido, de lo que sucediere dare siempre 40 artinuzzi Fráter György, Utisinović (1484 k. 1551). Pálos rendi szerzetes től a budai vár udvarbírója, 1534-től váradi püspök, kincstartó, Bihar vármegye örökös főispánja. Szapolyai János király legbensőbb bizalmasa és tanácsadója; 1542-ben az erdélyi rendek királyi helytartóvá nevezték ki ben I. Ferdinánd parancsára Alvincen meggyilkolták Giovanni Battista Castaldo zsoldosai. Ács Pál: Fráter György. = Kőszeghy Péter (szerk.): agyar űvelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor. III. Bp nyingi Török Bálint ( ). kkor Somogy vármegye ispánja ( ), I. János dunántúli főkapitánya ( ). I. János király halála után Fráter Györggyel és Petrovics Péterrel együtt kormányzó ( ) ben I. Szulejmán foglyul ejtette, haláláig raboskodott. Bethlen Farkas. I ; Bessenyei: Török Bálint. 42 Suraklini Petrovics Péter (mh. 1557). Szapolyai János, majd János Zsigmond idejében, 1541-től I. Szulejmán szultán hűbéreseként az alsó magyarországi részek főkapitánya Temesvár székhellyel ( ). János Zsigmond egyik gyámja (1540), tanácsúr ( , ). Pálffy Géza: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek agyarországon a században. Történelmi Szemle 39(1997). 2. sz (A továbbiakban Pálffy: Kerületi és végvidéki főkapitányok.) 43 Gyarmati Balassa Zsigmond (mh. 1559). 44 Gyarmati Balassa enyhárt ( ). Többször váltott pártot I. Ferdinánd és a Szapolyaiak között. kkor I. Ferdinánd pártján állt, Hont vármegye főispánja. rdélyi országos főkapitány ( ). Nagy: agyarország családai I Perényi Péter ( ). kkor (1537. augusztus 6-tól) Szapolyai János felső-magyarországi főkapitánya szeptember 8-án esküdött hűséget I. Ferdinándnak, de már korábban, Szapolyai halála után, Ferdinánd pártjára tért, amit augusztus 30-án jelentett be V. Károly császárnak. zt követően kancellári és országos főkapitányi tisztséget töltött be ( ). Bethlen Farkas I Nagymaros (Freistadt). 47 Vácot csak október 18-án foglalták el Ferdinánd csapatai. Iványi: Buda és Pest 58.

11 ITÁLIAI ÉPÍTÉSZ AZ LLNKIRÁLYOK SZOLGÁLATÁBAN. 113 aviso a Vuestra Señoria cuya muy ilustre persona guarde y muy magnifico estado prospere como sus servidores deseamos de Strigonia a 10 de setiembre de D.V.S. ilustre y muy magnifico uy cierto servidor, artín de Lazcano 48 [Külcím:] Al ilustre y muy magnifico señor, el señor Leonardo libre barron de Felz 49, mayordomo mayor y del consejo supremo del Rey de Romanos y Bohemia etc., capitan general de Ungria. [Kézbesítési jegyzés:] ingehandt von Fels dd.[?] Wien, 15 September szeptember 13., sztergom. Külcím nélkül. artín de Lazcano, sztergom parancsnoka Leonhard von Vels, magyarországi főhadparancsnoknak jelenti, hogy a magyar huszárkapitányok közül csak Nyári Ferenc, Bakith Péter és Nádasdi Tamás érkezett meg az esztergomi mustrára, Kápolnai Ferenc és Székely Ferenc még késik; Bakith Péter nem volt hajlandó átvenni a félhavi zsoldot; Perényi Péter, Bebek Ferenc, Balassa enyhárt és Balassa Zsigmond tervezik, hogy Vácot elfoglalják, majd a Tisza felé vonulva Fráter György átkelését a folyón megakadályozzák. z ügyben a címzett utasításait várják; Dominigo mérnök nem mer Budáról sztergomba jönni a leveléért, de Lazcano bízik abban, hogy jönni fog; hírlik, hogy a héten meghozták János király holttestét; a török felől csak bizonytalan hírei vannak, amelyek ellentmondanak a budai kémétől kapott híreknek. Kéri továbbá Von Velset, hogy értesítse sztergomba érkezéséről. Jelzete: agyar Országos Levéltár. X 896. fond. W 339. mikrofilmtekercs. (Österreichisches Staatsarchiv. Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Ungarische Akten. Allgemeine Akten. Fasc. 43.) Ilustre y muy magnifico señor Dos vezes he scrito a vuestra señoria y avisado de lo que aca pasava y en la postrera dixe como de los capitanes de huzaros que avian de venir aqui a la muestra a treynta del pasado no avria venido sino Francisco Niarii y despues desde a diez dias vino Petro Bakits y Nadasio Thomas ni Capolnay ni Francisco Zakel no an hasta agora venido, ni se nueva de ellos. Petro Bakith no a querido tomar los dineros de la media paga por que dize que la otra media que rrecibio en Viena ya la ha servido. Yo le he dicho que no le hare nada bueno sino desde el dia que se le tomo la muestra sin licencia de Su agestad o de Vuestra Señoria a la qual suplico me mande en esto y en lo demas lo que tengo de hazer. 48 Lazcano (de uxita, usica), artín. Feltehetően már 1530-ban sztergomban tartózkodott nagybátyjával, Tomás de Lazcanóval. Valószínűleg ő követte nagybátyját az esztergomi várkapitányi poszton, ami 1538 táján következhetett be, Tomás Felvidékre vonulása után ben I. Fedinándtól magyar indigenátust szerzett, az országgyűlésen a magyar nemesek soraiba emelték ban az esztergomi vár feladása miatt Pozsonyban börtönbe vetették, pert indítottak ellene, végül felmentették. Korpás Zoltán: V. Károly és agyarország. Bp , 278. A magyar történetírás jellemzően Lascanóként írja a családnevet. ind a Lazcano, mind a Lascano forma létező, akár azonos családokra vonatkozik. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a levél aláírója egyértelműen Lazcano formában használta a saját családnevét, így talán helyesebb a jövőben ezt alkalmazni. 49 Leonhard Freiherr von Vels (mh ) Főudvarmester, több ízben I. Ferdinánd király agyarországi főhadparancsnoka (1529, , ). Pálffy: Kerületi és végvidéki főkapitányok 287.

12 114 P. KOVÁCS KLÁRA Ante de ayer me enbio un criado Pereni Petre y esta mañana otro demandandome si tengo algun mandado de Vuestra Señoria o si otro [...] lo tiene de juntarse con el y con Bebekh 50 y con los de Balassi porque dize que estan de opinion de yr a tomar Bacia dandoles el ayuda que piden hasta agora an me rrogado. Lo scrivi a Vuestra Señoria y le ha pasado su opinion y voluntad y dizen que de Bacia yran la buelta de la Tiça para impedir el paso y venida a Fraire Jorge, Valentino Turukh y a los que con ellos vienen. Yo les he rrespondido que de todo daria aviso a Vuestra Señoria. n una mia avra tres dias que scrivi a Vuestra Señoria como aquel enginero que esta en Buda llamado Dominigo no se fia de venir si primero no le enbian el despacho de su negocio y dize que en Buda lo quiere ver. Yo no he querido ni me aparecido enbiarselo por lo que podria suçeder, pero en este dia le enbiado una letra de mi mano asegurrandole que yo tengo en mi poder todo su despacho de la manera que el lo pidio y venga a donde yo estoy seguramente y que de aqui le encaminase seguro a donde Vuestra Señoria esta o si le pareçiese yr donde Su agestad estuviere tambien con [... no se lo que rrespondera... si no se fia de...] 51 ni de mi carta, menos es de fiarse de enbialle el despacho a Buda ni se lo enbiase sin que Vuestra Señoria me lo mande. Por si o por no no dexe Vuestra Señoria de mandarme lo que tengo de hazer en esto y en todo lo demas porque no saldre de su serviçio y mandato. Y si por caso el dicho Dominigo viniese como creo que verna vea Vuestra Señoria y mande lo que hare del o si lo enbiase a donde Vuestra Señoria estuviese. Nuevas no ay ningunas sino que es fama que esta semana trayeron el cuerpo de Vayvoda y Fraire Jorge viene enfermo. De thurcos ay alguna fama pero no de creer porque viene de Buda a donde yo tengo siempre un onbre y por mas segurydad he enbiado oy otro y ayer otro hasta quanto pudiere yr seguro y si pudiese hasta zegne 52. De todo lo que fuere dare aviso a Vuestra Señoria a quien suplico se digne a avisarme de su venida. Cuya ilustre y muy magnifico persona nuestro señor guarde con aquella prosperidad que sus servidores deseamos de strigonia a XIII de Setiembre de D. V.S. Ilustre y muy magnifico uy cierto servidor que sus manos besa, artín de Lazcano An Italian Architect in the Service of the Kings of Hungary. Contributions to the Biography of Domenico da Bologna (1540) Keywords: fortresses, renaissance architecture, military architecture, Italian architect, Buda, Gherla, Szamosújvár Domenico da Bologna was an Italian architect who had worked in Austria, Hungary including Transylvania and most probably in Italy as well, in the decade preceding the fall of Buda (1541). Contrary to the presumed significance of his work, there are only two fortresses that can be attributed, almost undoubtedly to him: the castle in Gherla and 50 Pelsőci Bebek Ferenc (mh. 1558). I. Ferdinánd Gömör ( ) és Abaúj vármegyei ispánja ( ), az ország felső részeinek egyik főkapitánya (1528), több ízben I. János híve és kapitánya (pl. 1530, 1537). kkor Ferdinánd pártján állt. Bethlen Farkas I Sérült szövegrész. 52 Azonosítatlan település, esetleg Szeged (?).

13 ITÁLIAI ÉPÍTÉSZ AZ LLNKIRÁLYOK SZOLGÁLATÁBAN. 115 the modernization of the walls of Buda. The present article interprets four letters containing new information about Domenico in the endeavour to reduce the lack of information concerning the life and activity of this architect. The letters published as annexes, were all written in 1540 after the death of King John I ( ) and preceding the military campaign conducted by Leonhard von Vels at the order of King Ferdinand I ( ), whose goal was to occupy Buda. The author reasons that the letters are all evidence of King Ferdinand s intention to convince the architect who was in Buda by that time on the side of the defunct King s people to go over to the Habsburg party. Hoping to achieve his goal, King Ferdinand reissued the letter of donation of King Szapolyai concerning certain houses in Buda given to Domenico; he also offered him the position of Royal Architect for a 50 florins monthly wage and issued a passport for the architect to go to the royal court. However it is very unlikely that Domenico accepted Ferdinand s offer.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

VÁRAK. Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak. 59. Tótfalud várának az alaprajza

VÁRAK. Az olasz reneszánsz hadiépítészet megoldásainak. 59. Tótfalud várának az alaprajza VÁRAK Erdély 16 17. századi várépítészete szorosan kapcsolódik a fejedelemség történetéhez, és a javában zajló hadügyi forradalomnak köszönhetõen tulajdonképpen ebben a mûfajban jelentkeznek elõször a

Részletesebben

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota

Címerkövek Vác Nagyvázsony Mátyáshoz kötődő gótikus építkezések Székesfehérvár Kolozsvár Okolicsnó. Visegrád, királyi palota , királyi palota Töredékek a visegrádi királyi palota címeres zárterkélyéről, 1477 1478 körül., Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeum Címerfal, 1453 körül. Bécsújhely, vár, Szent György kápolna Niklas

Részletesebben

I. Alapelvek és célok

I. Alapelvek és célok Spanyol nyelv I. Alapelvek és célok 1. Óraszámok és nyelvi szintek A Fazekas Mihály Gimnáziumban a tanulók a spanyolt a négy évfolyamos osztályokban második idegen nyelvként, a nyelvi előkészítő osztályban

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014.

Vitány-vár. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter. Felkészítő tanár: Fürjes János. Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. Készítette: Ficzek Kinga Szénássy Péter Felkészítő tanár: Fürjes János Hild József Építőipari Szakközépiskola Győr 2014. A vár leírása A Vértes hegység északi lejtőjén egy északnyugat felé kinyúló keskeny

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Neved:. Iskolád: Elért pontszámod:... / 90 pont 1. A keresztrejtvény megfejtésébıl megtudhatod, milyen jelképek díszítették az Egri csillagok címő regénybıl ismert Jumurdzsák amulettjét. (A szóközöket

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2011/2012 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNLM TANTÁRGYI VRSNY 2011/2012 ISKOLAI FORULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhetı elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetőivel jelöltük. Az itemek

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Kerettanterv a magyar - német és magyar - spanyol két tanítási nyelvű osztályok számára

Kerettanterv a magyar - német és magyar - spanyol két tanítási nyelvű osztályok számára Kerettanterv a magyar - német és magyar - spanyol két tanítási nyelvű osztályok számára A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklete,

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia

NKA pályázat. Hármaskönyv konferencia NKA pályázat Hármaskönyv konferencia Altéma kódszáma: 3508/183 Hármaskönyv konferencia helyszíne: ELTE ÁJK Budapest Konferencia időpontja: 2014. november 19. Nemes Magyarországnak törvényeit és törvényerőre

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Magyarország katonai felmérései

Magyarország katonai felmérései Jankó A nnamária Magyarország katonai felmérései 1763-1950 2007 TARTALOM E lő sz ó... 9 I. Az első katonai felmérés (1763-1787)... 13 1. 1. Az 1. katonai felmérés előzményei... 13 1. 2. Az 1. katonai felm

Részletesebben

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve

érvelésüket, így remélhetőleg a közeljövőben számos olyan munka születik majd, amely kizárólag szigorúan stíluskritikai szempontokat mérlegelve Omnis creatura significans Tanulmányok Prokopp Mária 70. születésnapjára / Essays in Honour of Mária Prokopp Szerkesztette és az előszót írta: Tüskés Anna Centrart Egyesület, Bp., 2009. 442 old., 4000

Részletesebben

Puede darme un resguardo de la solicitud? Írásos igazolás kérése a jelentkezésről - Személyes adatok Cómo se llama usted? Név Me puede decir su lugar

Puede darme un resguardo de la solicitud? Írásos igazolás kérése a jelentkezésről - Személyes adatok Cómo se llama usted? Név Me puede decir su lugar - Általános Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para? Űrlap holléte felőli érdeklődés Cuál es la fecha de expedición de su (documento)? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Cuál es

Részletesebben

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról

Így került le a lófarkas lobogó Buda váráról 2011 szeptember 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 1684-ben a Habsburg birodalom, Lengyelország és Velence Szent Liga

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19.

Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ- Javítókulcs-10. évfolyam - 2. forduló - 2015.02.19. JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre, ezért azok már csak kétféleképpen

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE B. Bucureºti, Bukarest Bónis Bónis György: Hûbériség és rendiség a középkori magyar jogban. Kolozsvár, 1941. Bp. Budapest Connert 1901 Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t tar é vít!és Hi u. :k' t Baráth Zsolt Országgyűlési képviselő Iro iac', S g2ám : 1 dc ' Érkezzit : "013 0KT 3 Módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái

XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XII. 1. A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544 Terjedelme: 348 darab (5 doboz) Helyrajzi jelzete:

Részletesebben

I. feladat. Ne a tojást törd!

I. feladat. Ne a tojást törd! I. feladat Ne a tojást törd! Köszöntelek benneteket! Remélem sok tojást sikerül gyűjtenetek a mai napon! Fejtsétek meg a rejtvényt! 8 tojás (Megoldásonként 0,5 pont jár.) 1. Ilyen típusú épületben kötött

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM UTASÍTÁSOK LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 2. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. február 28. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 4/2011. (II. 4.) LÜ utasítás a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok

Részletesebben

Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál

Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál Szemle Az anyanyelv hatásának tükrözõdése a spanyol névszórendszerben a magyar tanulóknál A spanyol nyelv tanítása-tanulása során felmerülő, a magyar tanuló számára nehézségeket okozó, nehezen körülírható

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196

TEMPLOMVÁRAK. és fiatornyos magas sisakkal koronázott tornya. 196 TEMPLOMVÁRAK Erdély kisebb, mezõvárosias vagy falusi településeinek lakói általában a helység központjában emelkedõ templomukat erõdítették az ellenséges támadások ellen, életük és javaik védelmére. Marosvásárhelyen

Részletesebben

Nőtincs és a pecsétes téglák

Nőtincs és a pecsétes téglák Nőtincs és a pecsétes téglák Eczl József és Menyhárt Miklós A településről röviden A község Nógrád megye délnyugati részén, a Naszály hegy lábánál, a Lókos és a Hangya patak völgyében ad otthont az itt

Részletesebben

Zsigmond-kori kályhacsempék az esztergomi Malombástya leletanyagában

Zsigmond-kori kályhacsempék az esztergomi Malombástya leletanyagában A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Boldizsár Péter Zsigmond-kori kályhacsempék az esztergomi Malombástya leletanyagában 2016 Az esztergomi Viziváros

Részletesebben

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II.

A csapat száma: A feladatokat Érsek Attila készítette I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. - 1 - I. feladat Ne a tojást törd! 1. Ilyen típusú épületben kötött házasságot II. Rákóczi Ferenc. 2. 1704-ben tábornaggyá nevezték ki és rábízták Erdély védelmét a felkelő kurucok ellen. 3. Részt vett

Részletesebben

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude

DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN. Korrupciós, vagy csak hála. Corruption or just gratitude Absztrakt DR. KANYÓ MÁRIA KARDOS SÁNDOR ISTVÁN Korrupciós, vagy csak hála Corruption or just gratitude Doktori kutatás keretében 238 fős mintavétellel empirikus felmérést végeztünk a rendőrség hivatásos

Részletesebben

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL

A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL KISS ANDRÁS A BOSZORKÁNYSÁG SZATMÁR VÁRMEGYEI FORRÁSAIRÓL A Komáromy András által megindított, az egész országra kiterjedő rendszeres boszorkányper-kutatás és ennek eredményeként megjelent forráskiadványát

Részletesebben

Español Económico y Comercial

Español Económico y Comercial BGF NYVK Español Económico y Comercial Modelo B2 Redacción 50 minutos 20 puntos ESCRIBA EN LA HOJA DE RESPUESTAS QUE ADJUNTAMOS. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia

HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY. A működő székely autonómia HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY A működő székely autonómia A székely területi önkormányzat vagy autonómia kialakulása minden bizonnyal akkor kezdődött, midőn a székelyek Erdély dél-keleti szegletébe érkeztek azzal

Részletesebben

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41

TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 5 TARTALOM KÖSZÖNTŐ 17 CUVÂNT DE SALUT 19 GREETINGS 21 ELŐSZÓ 23 PREFAȚĂ 31 FOREWORD 41 BEVEZETŐ 51 SZÉKELYFÖLD FÖLDRAJZA ÉS KÖZIGAZGATÁSA (Elekes Tibor) 55 Természetföldrajzi adottságok és hasznosítható

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Különös házasság Erdély aranykorából

Különös házasság Erdély aranykorából 2013 október 17. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harminckét évet töltött harmonikus

Részletesebben

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Goreczky Tamás. Doktori (PhD) értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet Goreczky Tamás BURIÁN ISTVÁN, EGY MAGYAR DIPLOMATA AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA SZOLGÁLATÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Ress Imre tudományos főmunkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága november 2-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága november 2-i ülés KJB / 2015.11.02. Kulturális Javak Bizottsága 2015. november 2-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.11.02. 1) Troubetzkoy, Paul (Paolo) (Intra, 1866 Pallanza, 1938): László Fülöp ülőportréja, 1931

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526)

A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA. 1. II. Lajos uralma (1516 1526) A TÖRÖK BENYOMULÁSA, AZ ORSZÁG RÉSZEKRE SZAKADÁSA 2. A Török Birodalom megerősödése 1. II. Lajos uralma (1516 1526) II. Ulászló meghal 1516-ban, utódja kilencéves fia, II. Lajos II. Lajos reformokat dolgoztatott

Részletesebben

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia

A RENESZÁNSZ FOGALMA. TÖRTÉNELMI HÁTTÉR Gazdaság, kereskedelem Jog, tudomány, filozófia Firenze, Palazzo dell Arte della Lana Firenze, Orsanmichele Fiorino (Forint) 1252 Törvénykönyv 1293 Arte della Seta (Selyemszövők +ötvösök) Arte di Calimala (posztókereskedők) Arte diella Lana (ruhakészítők)

Részletesebben

Mátyás király öröksége

Mátyás király öröksége Mátyás király öröksége Történelmi-mőveltségi levelezıs játék 1.forduló A csapat neve: Tagjai: Az iskola neve, címe, tel.sz.: Felkészítı tanár neve: 1. Egérrágta Az alábbi szövegrészt egészítsétek ki a

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla.

Új régészeti leletek délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003, 68 o., 14 tábla. Bordi Zsigmond Lóránd - Publikációk Szerkesztés A székelyek. A kereszténység védelmezői Secuii. Apărătorii creştinătăţii. Kiállításkatalógus. Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2009, 82 o. (Írta,

Részletesebben

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS

MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS MAGYAR ÉREMGYÛJTÕK EGYESÜLETE ORSZÁGOS ÉREMCSERE-KÖZVETÍTÉS 118. 2012/1. 265. tétel m ee Budapest, 2012. május 5. 10.00 óra JEGYZÉKMINTA A beadó neve, címe: Tagsági száma: Kibocsátó No. Ország Országrész

Részletesebben

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból.

Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Magyar uralkodók listája A Wikipédiából, a szabad lexikonból. Ezen a lapon a magyar uralkodók listája található. Árpád-ház Fejedelmek kora Álmos szül. kb. 820-ban Egyek és Emese fia (?) Árpád kb. 895 907

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FÉLÉVI MENETREND 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 09. 14. BEVEZETÉS, KUTATÁSTÖRTÉNET 09. 21.

Részletesebben

Reneszánsz utak reneszánsz kutak

Reneszánsz utak reneszánsz kutak A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Buzás Gergely Reneszánsz utak reneszánsz kutak 2016 A napokban jelent meg Györkös Attila Reneszánsz utazás,

Részletesebben

Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon

Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon Párhuzamos történet, avagy hová juthat el egy tehetséges ember Kelet- és Nyugat-Magyarországon Az 1532-ben, Pozsonyban született Esterházy Ferenc családja a vármegyei középnemesek egyike volt. Miklós nevű

Részletesebben

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK

198 EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK Eseménynaptár Kolozsvár, 1989. december 23.: 15 kolozsvári értelmiségi Hívó szó cím felhívásában, többek között, legsürg sebb feladatnak tekinti az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjászervezését és m ködése

Részletesebben

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit

Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit Dávid János és Dávid Ferenc tisztelettel meghívja Önt, családját, barátait és üzletfeleit a Dávid Gyula születésének századik évfordulója alkalmából rendezendő koncertekre, 2013. május 2. és május 9. között

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye *

Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Nikolaus Nilles és a magyar nyelvű görög katolikus liturgia ügye * Véghseő Tamás A Vatikáni Titkos Levéltár tekintélyes mennyiségű iratanyagot őriz a magyar görög katolikusoknak a magyar nyelvű liturgiáért

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2007/43. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 161 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. január 7 11. Meg je le nik minden héten. XI. évfolyam, 2008/2. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt elõ fi

Részletesebben

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban

Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei 01: 299 304 Ka pos vár, 2013 Somogy megyei népdalok és gyermekjátékok egy Győrött őrzött kéziratban Xántus János Múzeum, H-9022 Győr, Pf. 93., e-mail: perger.gyula@gymsmuzeum.hu

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. december 8-i ülés Az ülés napirendje 1) Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok kérdések az antikváriumokban felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

SOM Krisztián Rendvédelem-történet a numizmatikában

SOM Krisztián Rendvédelem-történet a numizmatikában SOM Krisztián A Föld számos állama szerencsére köztük Magyarország is a forgalmi érmesorok egy egy címletének emlékváltozatát is bocsátották és bocsátják ki jeles események alkalmából. Forgalmi emlékérme

Részletesebben

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN

HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN HONFOGLALÁS KORI SÍROK TÖRÖKKANIZSÁN ÉS DOROSZLÓN FODOR ISTVÁN Főként a múlt század végén és a századfordulón a Délvidéken egyremásra kerültek el ő honfoglalás kori sírok és leletek, s ekkor indultak meg

Részletesebben

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik

Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Jezsuita tudósok digitalizált kéziratgyűjteményei az ELTE Egyetemi Könyvtárban és lehetséges kutatási témáik Mátyás Melinda ELTE Egyetemi Könyvtár Gyűjteményszervezési Osztály V K K V I I. T U D O M Á

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai Áttekintő raktári jegyzék sz. példány Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai 1949-1990 (1991) 71

Részletesebben

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni?

9. tétel. A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? 9. tétel A/ Beszédgyakorlat: Vásárlási szokásaink Mire érdemes figyelnünk a vásárlás során? Te hol szeretsz vásárolni? B/ Tinódi: Budai Ali basa históriája 1. Melyik vár ostromáról szól a mű? Meséld el

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

A halálhoz kötődő szokások, hagyományok

A halálhoz kötődő szokások, hagyományok A halálhoz kötődő szokások, hagyományok A cigányok hisznek a túlvilági létben Erősen Istenhívők Ha egy fiatal lány hal meg úgy hiszik magával visz egy idősebbet Ha a fiatal lány meghalt és el volt jegyezve

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető.

Ilyen igazán haladó tevékenykedése az 1831. évi kolerajárvány idején kifejtett munkássága, és evvel Váradi valódi értéke is lemérhető. Váradi Sámuel (1773 1857) Nagyenyed város és Alsó Fehér vármegye egykori orvosának rövid életrajza és haladó szellemű tevékenysége az 1831. évi kolerajárvány idején Váradi Sámuel 1773-ban született Nagyenyeden.

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti

1600 j. A Pécsi Tudományegyetem. dományi Karán végze történelem szakon, 2004-t l ugyano a középkor- és koraújkortörténeti G ü L ó M m m v y j m 1600 j m M y m y, A u j T m j j M m m y Á - j m y b, v m v ü vü. A 13 14. m u j v b m b - ü m y y mó u m. U y bb b T m m y bb v - bb mb m y (v m ) j. 1 A j bb, y y yó m ü ü ü ( -

Részletesebben

A visegrádi vár fejlesztése

A visegrádi vár fejlesztése A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Albert Tamás A visegrádi vár fejlesztése 2016 1. ábra Mikovinyi Sámuel rézkarca Bél Mátyás 1737-es könyvéből

Részletesebben

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA

AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA KONFERENCIÁK, KIADVÁNYOK, KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK AZ ERDÉLYI KIRÁLYI KÖNYVEK DIGITÁLIS KIADÁSA A kiadásról A magyarországi forráskiadás egyik jelentős vállalkozása, az erdélyi fejedelmek okleveleinek kiadása

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben