Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai"

Átírás

1 Az önkéntes haderõ személyi szükséglete biztosításának hosszútávú lehetõségei és rövidtávú feladatai DR. CSABAI KÁROLY nyá. ezredes DR. HÉJJA ISTVÁN nyá. ezredes DR. JÁROSCSÁK MIKLÓS ezredes DR. NAGY LÁSZLÓ nyá. ezredes OCSOVAI JÁNOS ezredes SOMOGYI GERGELY a ZMNE hallgatója a Magyar Hadtudományi Társaság szakmai csoportja A Magyar Köztársaság Kormánya 2043/2003 (III. 14.) sz. határozatában foglaltakkal összhangban július 30-ig meg kell szüntetni a sorkatonai szolgálatot a Magyar Honvédségben. Ebbõl következik, hogy 2006-tól csak hivatásos, szerzõdéses katonák, köztisztviselõk és közalkalmazottak, valamint önkéntes tartalékos katonák alkotják a Magyar Honvédség személyi állományát. 1 Az önkéntes haderõre való áttérés gyökeres változást jelent a honvédelem rendszerében, egy új kultúra meghonosodásával jár együtt, amely a védelmi felülvizsgálatot követõ haderõreformhoz kapcsolódva valósítható meg. Az Alkotmány 40./A -ban meghatározott országvédelmi, illetve a nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ, továbbá a Honvédelmi Törvény 22. -ban foglalt feladatok kiemelten az ország fegyveres védelme és az Észak-atlanti Szerzõdésbõl eredõ katonai kötelezettségek teljesítése a XXI. század védelmi követelményei és körülményei között már nem oldhatóak meg kellõ színvonalon a rövid ideig (6 hónapig) sorkatonai szolgálatot teljesítõ állománnyal. 1 A sorszolgálat tényleges megszüntetése, az utolsó sorozott állomány leszerelése már 2004 novemberében megtörtént. 41

2 Ugyancsak az önkéntes haderõre való áttérés szükségességét igazolja az is, hogy (a felmérések és a közvélemény-kutatások szerint) a lakosság több mint 78%-a egyetért ezzel. A változtatás társadalmi hasznosságát és célszerûségét az is alátámasztja, hogy a katonai szolgálatot csak kényszerbõl teljesítõkhöz képest a szolgálatot önként vállalók magasabb szintû teljesítményt képesek nyújtani, ugyanakkor a szolgálat teljesítésébõl kimaradók sokkal hatékonyabban vehetnek részt az ország társadalmi, gazdasági és kulturális életében és eredményesen járulhatnak hozzá az ország lakosságának boldogulásához. A évi országgyûlési választások után megalakult új kormány folytatta az önkéntes haderõre való áttérés elõkészítésével kapcsolatos feladatok már korábban elkezdett végrehajtását, és kiegészítette azt a választási program azon céljával, hogy a kormányzati ciklus végére a Magyar Honvédség áttér az önkéntes haderõrendszerre. A védelmi felülvizsgálat befejezése után a kormány szeptember 24-én hozott 2236/2003 sz. határozatában jóváhagyta a Magyar Honvédség között történõ átalakításával kapcsolatos terveket, amelyek alapján: A honvédelmi tárca létszáma a jelenlegi 40 ezerrõl 2006-ig 35 ezer fõre (az MH létszáma 30 ezer fõre), 2010-re 32 ezer fõre (ezen belül az MH 28 ezerre), 2013-ra 30 ezer fõre, (ezen belül az MH 26 ezer fõre) csökken; A honvédelmi tárca költségvetési támogatása 2004-ben a hazai össztermék (GDP) 1,71%-a, 2005-ben 1,76%-a, 2006-tól pedig tíz éven át 1,81%-a lesz; A haditechnikai eszközök modernizációjára 2004-ben 67 Mrd Ft-ot, 2010-ben pedig több mint 100 Mrd Ft-ot kell fordítani; A korszerû honvédséggel szemben támasztott kihívásoknak nem létszámnövekedéssel, hanem képességalapú struktúra kialakításával kell megfelelni; Korunkban olyan rugalmasan alkalmazható fegyveres erõkre van szükség, amelyek a nemzeti és a szövetségi feladatok teljes spektrumában felhasználhatók, illetve alkalmazhatók; Az új feladatok végrehajtásához könnyû, mobil és telepíthetõ szárazföldi erõkre van szükség; Olyan modern haditechnikai eszközöket kell rendszeresíteni, amelyek lehetõvé teszik a szövetséges erõkkel való együttes alkalmazást; Az ország területét alkalmassá kell tenni adott esetben a beérkezõ szövetséges erõk befogadó nemzeti támogatására. A honvédelmi miniszter 24/2003 (HK 9) sz. utasításában határozta meg Az önkéntes haderõre történõ áttérés megtervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Az utasítás rögzíti, hogy a Honvédelmi törvény 10., 9. pontjában kapott felhatalmazás és a már idézett kormányhatározat alapján, valamint a 61/2002 (IV.21) országgyûlési határozat alapján végrehajtott védelmi felülvizsgálat eredményeként és a NATO novemberi prágai érte- 42

3 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ SZEMÉLYI SZÜKSÉGLETÉNEK BIZTOSÍTÁSA kezletén tett felajánlások teljesítése érdekében célunk az önkéntes (hivatásos és szerzõdéses állományból álló) haderõre való áttérés. Az utasítás tartalmazza, hogy: Az áttérés keretében végzendõ egyeztetésekért az MH politikai államtitkár, az áttérés szakmai végrehajtásért a HM közigazgatási államtitkár és a honvéd vezérkar fõnöke (HVKF) felelõs; Az áttéréssel kapcsolatos feladatok összehangolására a HM és a HVK kijelölt személyeibõl irányító testület jön létre, melynek titkára a HM Igazgatási és Jogi Fõosztály vezetõje; Az áttérést Konzultatív Tanácsadó Testület is segíti, amelynek állományába a HM kijelölt fõosztályvezetõi, a HVK Csoportfõnökei, a kijelölt Hivatalok vezetõi tartoznak. A Testület tevékenységét a HVKF helyettese vezeti. A testület munkájában a CUBIC csoport is részt vesz. Az áttéréssel kapcsolatos határidõk szerint az átfogó elemzést május 30-áig kellett elvégezni, majd azt követõen elõ kellett készíteni az erre vonatkozó országgyûlési határozat tervezetét. A honvédelmi miniszter 26/2003 (VII.29.) sz. rendelete (HK 19) szabályozta az önkéntes tartalékos szolgálatot is. Ezek szerint az önkéntes tartalékos beosztásokat a HVKF által jóváhagyott állománytáblák tartalmazzák. A tartalékos állományt a Honvédelmi törvény 47., I. bekezdésében meghatározott tartalékállományból, a hivatásos szolgálatból leszereltekbõl kell toborzás útján biztosítani. Behívásukat a hadkiegészítõ parancsnokságok végzik. Az önkéntes tartalékosokkal szemben támasztott követelményeket a szerzõdéses állományra vonatkozó szabályok tartalmazzák. A honvédelmi miniszter a 01/2003 (HK 22) sz. utasításában a Magyar Honvédség közötti idõszakra vonatkozó átalakításával, az új struktúra kialakításával kapcsolatos feladatokra intézkedik. Ezek szerint: A kormány 2236/2003 sz. határozata és az önkéntes haderõre való áttérést meghatározó 2043/2003 (VI. 14) határozata alapján kell a döntést elõkészíteni; Az elõkészítésre haderõ-átalakítást irányító testület jön létre, amelynek elnöke a HM közigazgatási államtitkár és a honvéd vezérkar fõnöke; A haderõ-átalakítást koordináló Operatív Bizottság vezetõje a HVKF helyettese; Az önkéntes haderõre való áttérés konkrét feladataira negyedévenként a HVKF parancsban intézkedik. A haderõ radikális átalakításának rendkívül sok, egymással összefüggõ tényezõje van: szervezeti, fegyverzeti, anyagi-pénzügyi, személyi, kiképzési, jogi és más összetevõk. Mindezen tényezõk koherens áttekintése hatalmas feladat, amely meghaladja egy adott tanulmány terjedelmi kereteit. A Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) szakértõi csoportja a kutatómunka célját abban jelölte meg, hogy az annak eredményeképpen összeállított tanulmány segítse elõ a Magyar Honvédség átalakítását önkéntes 43

4 haderõvé. Ezen belül hozzá kíván járulni ahhoz, hogy pontosabban meghatározásra kerüljön: A Magyar Honvédségnek milyen feladatokra kell felkészülnie az ország védelmével és a szövetségi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban; A fenti kettõs feladat teljesítéséhez mekkora és milyen összetételû katonai szervezettel kell rendelkeznie; A fentiek tisztázása után kerülhet sor az MH számára ajánlható szervezeti struktúra meghatározására, azon belül az állományarányok kialakítására, továbbá az önkéntes haderõre történõ áttérés végrehajtásához szükséges erõforrások biztosítására; Végül mindezek alapján válik lehetségessé a személyi szükségletek meghatározása, majd azt követõen a személyi állomány kiválasztásával, felkészítésével, szolgálatával, rendszerben tartásával stb. kapcsolatos feladatok meghatározása. Az MHTT szakértõi csoportja természetesen nem vállalkozhatott arra, hogy a Magyar Honvédség gyökeres megújulásának és átalakításának minden aspektusát áttekintse. A csoport tagjai azt az elképzelést fogalmazták meg, hogy a problémakör személyi vonatkozásait teszik elemzés tárgyává, beleértve a létszámviszonyokat, az állományarányokat, a személyi biztosítás rendszerét, a költségkialakításokat. A szakértõi csoport tagjai egy-egy részterület önálló feldolgozásával járultak hozzá a tanulmány összeállításához. Ennek megfelelõen, az elvégzett elemzõ munka eredményeképpen a pályázati anyag négy önálló egymással a vizsgált téma okán összefüggõ fejezetbõl áll. Az elsõ fejezet a személyi állomány biztosításának általános lehetõségeit, illetve az ehhez kapcsolódó feladatokat taglalja, a második fejezet pedig az állománykategóriák szempontjából vizsgálja ugyanezt a problémakört. A harmadik fejezet a személyi állomány biztosításához szükséges erõforrások, összefüggéseit vizsgálja, a negyedik pedig egy sajátos területet, a katonai felsõoktatást. Az önkéntes haderõre történõ áttérésnek sok más vonatkozásával a munkacsoport nem foglalkozott, mert nem is volt feladata a jogi háttér biztosításával, a szükséges korrekciók átvezetésével az Alkotmányban, a Honvédelmi törvényben, amelyek nagy része az Országgyûlés kétharmados többségével szavazható meg. A Magyar Hadtudományi Társaság 2004-ben tervezett és végrehajtott programjaival, rendezvényeivel is támogatta a pályázatban megjelölt célok elérést. A Magyar Köztársaság Kormányának döntése értelmében az utolsó sorozott állomány 2004 novemberében szerel le. Jelen tanulmány végleges formába öntése éppen ennek küszöbén, 2004 októberében történt, mire a kiadvány megjelenik, a Magyar Honvédségben már nem lesznek sorkatonák. A Tisztelt Olvasónak azonban figyelembe kell vennie, hogy a fejezetek többségé- 44

5 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ SZEMÉLYI SZÜKSÉGLETÉNEK BIZTOSÍTÁSA nek összeállításakor errõl a változásról (és még sok más, azóta bekövetkezett módosításról) még csak jövõ idõben beszélhettünk (vagy egyik-másikról nem is tudtunk). Ezekre az utólagos korrekciókra az összefoglalóban tudunk utalni. Így többek között a nyomdába adás pillanataiban jelentek meg a Magyar Köztársaság évi költségvetésének irányszámai, amelyek jelentõs megszorításokat vetítettek elõre a honvédség vonatkozásában. A leglényegesebb számadat arról szól, hogy a korábban tervezett arányoknál jóval kevesebb jut a Magyar Honvédség korszerûsítésére: a tárca költségvetése a bruttó hazai termék (GDP) 1,76%-a helyett csupán 1,38% vagy még annál is kevesebb. Máris megjósolható, hogy késni fognak a mûszaki megújulást szolgáló olyan programok, mint a tehergépkocsik vagy a rádiók cseréje. Sajnálatos módon a megszorítások módosíthatják azokat a számszaki adatokat is, amelyek jelen tanulmány egyes fejezeteiben szerepelnek. Ugyancsak megkérdõjelezhetõvé válik az elemzések néhány megállapítása, összefüggése, következtetése. Ma még megjósolhatatlan, hogy hogyan alakulnak a létszámviszonyok, mennyire kell módosítani az eredeti tízéves tervben szereplõ elképzeléseket. A Magyar Hadtudományi Társaság munkacsoportja választás elé került: meghagyjuk a már elkészült anyagokat eredeti formájukban, vagy be sem adjuk pályázatunkat, várva a változások újabb és újabb, de szinte sohasem utolsó hullámát. Az elsõ megoldás mellett döntöttünk, hangsúlyozva, hogy elemzésünk egy adott idõpontban, közepén rendelkezésre álló információk bázisán készült. Figyelembe véve a fentebb említett bizonytalansági tényezõket is célszerûnek látszik leszögezni néhány megállapítást, amelyek hozzájárulhatnak az elemzés jobb megértéséhez. Mindenekelõtt azt kell tisztáznunk, hogy milyen hadsereg-típusokról beszélünk a Magyar Honvédség átalakítása kapcsán. Munkacsoportunk határozottan azon az állásponton van, hogy szigorúan meg kell különböztetni az önkéntes és a professzionális haderõ fogalmát (sajnos a köznapi gyakorlatban sokan pongyolán használják, összekeverik, felcserélik ezeket a fogalmakat). Az elsõ esetben arról van szó, hogy a hadseregben, adott esetben a Magyar Honvédségnél szolgálatot teljesítõ katonák önként vállalják ezt a szolgálatot, akár szerzõdéses, akár hivatásos kategóriába tartoznak. Ebben a vonatkozásban az önkéntes haderõ kifejezetten ellentéte a sorkötelesek szolgálatára is támaszkodó hadseregnek (amelynek rendszerét egyébként vegyes hadkiegészítésû jelzõvel illetjük). Egészen más dolog a professzionális hadsereg, amelynek profi minõsége nem elsõsorban a hadkiegészítés rendszerétõl függ, hiszen a fogalom arra utal, hogy a legmodernebb eszközökkel felszerelt haderõrõl van szó, amelynek személyi állománya az eszközök kezelését és alkalmazását (továbbá a harceljárásokat és minden, a fegyveres küzdelemmel kapcsolatos tevékenységet) a lehetõ legtökéletesebben elsajátította. Elvileg a sorállománnyal ren- 45

6 delkezõ alegységek is lehetnek profik, csak ez nem valószínû, mivel a sorszolgálat idõtartama nem teszi lehetõvé ezen ismeretek maradéktalan elsajátítását. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy az önkéntes hadsereg egyben professzionális is. A katonák státusza, szerzõdéses, illetve hivatásos minõsítése csupán szükséges, de nem elégséges feltétele a színvonalnak. Éppen a Magyar Honvédség példája illusztrálja sajnos, hogy a rövid idõre szerzõdõ, vagy szerzõdésüket idõ elõtt felbontó katonák alig vagy semmivel sem képzettebbek a sorkatonáknál, és semmi esetre sem tekinthetõk profiknak. Az önkéntes haderõtõl a professzionális hadseregig tehát hosszú út vezet. Munkacsoportunk elemzéseinek van (lehet) egy olyan interpretációja is, amely szerint a jelenleg belátható és tervezhetõ, ig terjedõ idõszak valószínûleg nem lesz elegendõ ennek a hosszú útnak a megtételéhez. Filozófiai vitának tûnhet, hogy egyáltalán elérheti-e egy haderõ azt a minõségi szintet, amikor már professzionálisnak tekinthetõ. Hiszen aligha van olyan ismereti szint, kiképzettségi minõség, amelyen ne lehetne javítani. A sportban a profi kategória azokat foglalja magába, akik hivatásszerûen ûzik a sportot, abból élnek. Ezen az alapon azt is mondhatnánk, hogy a hivatásos katonákból álló haderõ egyben professzionális is. Munkacsoportunk úgy véli, hogy ez nem lenne helytálló megállapítás: egyrészt a hivatásos katonák sem automatikusan rendelkeznek az eszközök kezeléséhez és alkalmazásához szükséges ismeretek teljes körével, másrészt egy hadsereget aligha lehet kizárólag hivatásos állományra építeni. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a haderõk zöme, így a Magyar Honvédség is rendelkezik közalkalmazotti, (illetve a Honvédelmi Minisztérium tekintetében köztisztviselõi) állománnyal, az õ minõségük nem függ attól, hogy a katonaállomány sorozott vagy nem. Ugyanakkor viszont a haderõ minõsége, professzionális vagy kevésbé professzionális jellege igenis függ a nem-katona állomány színvonalától. Végül pedig ott van a tartalékosok kérdése: aligha érdemli meg a professzionális minõsítést az a haderõ, amely nem rendelkezik megfelelõ létszámú és mindenekelõtt megfelelõ színvonalon kiképzett tartalékossal. Munkacsoportunk megítélése szerint a tartalékos állomány összetétele és lebiztosítása, a képzés és a rendszeres továbbképzés biztosítása a haderõ-átalakítás egyik legnehezebben megoldható feladata. A bevezetõben szóltunk arról, hogy jelen tanulmány összeállításához segítséget nyújtottak a Magyar Hadtudományi Társaság rendezvényei is. Ezek sorából kiemelésre kívánkozik a szeptember 21-én rendezett tudományos konferencia, amelynek napirendjén a védelmi tervezés kérdései szerepeltek. A konferencia talán legizgalmasabb témája a honvédelmi tárca Védelmi Tervezési Rendszere (közkeletû rövidítéssel TVTR) volt. Az elõadók és a hozzászólók véleménye egybecsengett annak megállapításában, hogy a TVTR 46

7 AZ ÖNKÉNTES HADERÕ SZEMÉLYI SZÜKSÉGLETÉNEK BIZTOSÍTÁSA nehezen túlbecsülhetõ jelentõséggel bír a haderõ-átalakítás folyamatának levezénylésében. Az egyik fontos következtetés pedig az volt, hogy a tervezõ rendszerrel kapcsolatos ismereteket mielõbb oktatás tárgyává kell tenni a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. (Tanulmányunk szempontjából ez azt jelenti, hogy további összekötõ kapocs teremtõdött az egyes fejezetek között). Az alábbiakban összefoglaljuk a haderõ-átalakítással kapcsolatos legfontosabb anyagi-pénzügyi mozzanatokat: 1. A sorállomány kiváltása és az önkéntes haderõre történõ áttérés, továbbá az önkéntes haderõ mûködési feltételeinek megteremtése nagyon sok fontos szakterületen megjeleníti mindazon feladatokat, amelyek erõforrás-igényekkel járnak és amelyekhez a különbözõ normák, normatívák és mutatószámok alapján költségek kapcsolhatók. 2. Az erõforrások költségigényét a évre jóváhagyott éves költségvetés lényegében tartalmazta, az évi feladatok teljesítéséhez az erõforrás-szükségletek alapvetõen rendelkezésre álltak és biztosították a végrehajtást. Ugyanakkor a feladatok zöme a évre maradt, jelentõs költségigények jelentek meg, melyek betervezésre kerültek a évi költségvetésbe. 3. Az áttérés gazdasági tervezésének megalapozottsága a különbözõ szakterületeken eltérõ színvonalú, a legtöbb területen hiányzik a feladatok tételes tisztázása, logikai rendben egymáshoz rendelése. Ezen túlmenõen az erõforrás-szükségletek felmérése sem mindenhol pontos, amibõl következõen az elvégzett költségszámítások sajnos több bizonytalansági tényezõt hordoznak magukban. 4. Bár az önkéntes haderõ bevezetésének összköltség-igénye a tárca forráslehetõségeit figyelembe véve nem éri el a 10%-ot a tervezési bizonytalanság ezt 2 3%-kal befolyásolhatja, mégis alapvetõ tárcaérdek az erõforrás-szükségletek lehetõ legpontosabb felmérése, mert csak így érhetõ el a források legfontosabb feladatokra történõ koncentrálása. 5. A tervek átláthatóságára vonatkozó következtetés szerint helyes megoldás volt a fõ tervezési területekre történõ felosztás és azon belül mindegyik területhez feladatalapú erõforrás-igények hozzárendelésével a szükséges költségek fix áras (2002. vagy évi áron) számvetése. Ez a tervezési eljárás egyszerû és átlátható, mivel a képesség vagy a cél eléréséhez szükséges feladatokat veszi számba, és mindegyik feladathoz külön-külön kapcsolja a végrehajtáshoz szükséges erõforrásokat. Összegzett következtetésként levonható, hogy bármely korábbi feladat gazdasági tervezéséhez viszonyítva egy lényegi és minõségi szintû elmozdulás történt az önkéntes rendszerû, majd perspektívában professzionális haderõre 47

8 történõ áttérés forrásigényének megalapozása terén, ami egyik garanciáját jelenti a haderõ és az ország szempontjából is kiemelt kormányzati feladat teljesítésének. Javaslatok az aktuális feladatok megoldásához: A még el nem kezdett vagy éppen folyamatban lévõ fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok erõforrás-terveinek pontosítása és szükségszerû kiegészítése annak érdekében, hogy a költségvetésbõl csak a ténylegesen szükséges ráfordítások kerüljenek finanszírozásra. A már végrehajtott feladatok jelentési rendszerében fennálló hiányosságok felszámolása, mivel jelenleg a tételes felhasználások erõforrásés költség-adatai elnagyoltan, sokszor értékelhetetlen tartalommal jelennek meg. Azzal, hogy a év végén leszerel az utolsó sorkatona, még nem érnek véget az önkéntes haderõ finanszírozási feladatai, ezért indokolt a ra szóló tízéves alapterv gördítésénél a még hátralévõ, áthúzódó vagy nem teljesített feladatok számba vétele és azok erõforrás- illetve költségigényének újratervezése. Az önkéntes rendszerû, professzionális haderõre áttérés, mint program lezárására csak akkor kerüljön sor, ha az erõforrások felhasználásáról az elõírt jelentések beérkeztek és feldolgozásra kerültek. A Magyar Hadtudományi Társaság munkacsoportja örömmel állapítja meg, hogy a Honvédelmi Minisztérium (konkrétan az Oktatási és tudományszervezõ fõosztály) kiemelt jelentõséget tulajdonít a haderõ-átalakítás tudományos igényû megalapozottságának, ezt jelzi a pályázat kiírása ebben a témakörben, illetve a szükséges pénzügyi keretek biztosítása. Örömmel kapcsolódtunk be a pályázatba, és azzal a meggyõzõdéssel nyújtjuk be pályamûvünket, hogy ha minimális mértékben is, de elemzéseinkkel hozzájárulunk a pályázatot kiírók eredeti szándékának megvalósulásához, a Magyar Honvédség megújításának elméleti megalapozásához. 48

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Lakossági építkezés Magyarországon

Lakossági építkezés Magyarországon MINISZTERELNÖKSÉG Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Lakossági építkezés Magyarországon AZ ÉPÍTÉSÜGY AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 2015 2015. április 17. Nem a kreativitást és innovációt kell szabályozni,

Részletesebben

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon

Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon Megfontoltan, de határozottan a Honvéd Vezérkar főnökének előadása a vezérkari tanfolyamon 2013. március 25. A katonai felsőfokú vezetőképző tanfolyam túlnyomó többségükben ezredesi rendfokozatot viselő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2013. 02. 07. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2011. 01. 26. Dr. Szabó Tibor MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE 2011

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL

Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL Z M N E KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉVRÕL A közhasznú társaságokra vonatkozó törvényi szabályozások rendelkezéseinek megfelelõen, a Honvéd Zrínyi Sportegyesület elnöksége - a társadalmi szervezet alapszabályával

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁSI KERETRENDSZER BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN BEVEZETÉS A Magyar Honvédség (MH) immár több mint egy évtizedes átalakítási folyamata

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve

A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Szűcs Endre alezredes A könnyűlövész-tiszti és -tiszthelyettesi hallgatók helységharc-képzése a NATO elveket és a 21. század kihívásait figyelembe véve című doktori

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2012. december 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 22/2012. (XI. 13.) HM rendelet A honvédségi jármûvek fenntartásáról szóló 18/2009.

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai 0000 000033 i közgyűlés tagja 14 13 18 19 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e

A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e A honvédelmi miniszter./2007. ( ) HM r e n d e l e t e a hivatásos, szerződéses és hadköteles katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes illetményen kívüli pénzbeli szociális juttatásairól szóló 14/2002.

Részletesebben

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN

AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK URBÁN LAJOS AZ ÖNKÉNTES TARTALÉKOSOK SZEREPE A JÖVŐBENI MAGYAR HADERŐBEN Azáltal, hogy békeidőben Magyarország áttért az önkéntes haderőre, számos kihívással, de ugyanakkor

Részletesebben

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest

Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia. 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest Wireless technológiák adatátvitel és biztonság IIR Szakkonferencia 2009. június 9 10. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 A NATO csatlakozás feltétele: a NATO minősített adatok védelmének szakmai felügyeletére

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE

ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE ZRÍNYI MIKLÓS 14. sz. melléklet az 1164/115 ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1. sz. példány A STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE Szenátusának

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 1 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000011 000020 000021 000022 000023 000024 000025 000026 000027 000028 i közgyűlés alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+18) 100030 100040

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 000020 köztársasági elnök 01 02 000021 alkotmánybíró 03 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 04 000023 legfőbb ügyész 05 000024 országgyűlési

Részletesebben

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet

A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Tervezet A munkaanyagot a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KVVM/KJKF/32/2010. Tervezet az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes

Részletesebben

A Stratégia rendszerének bemutatása

A Stratégia rendszerének bemutatása A Stratégia rendszerének bemutatása Csicsely Ágnes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály A Stratégia elkészítésének indokai a) Jogszabályi kötelezettség A fogyatékos

Részletesebben

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN

ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI GYAKORLATÁBAN ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR Katonai Műszaki Doktori Iskola Gulyás András ÚJ ÉPÍTÉSI TECHNOLÓGIÁK ALKALMAZÁSA A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKETÁMOGATÓ MŰVELETEI KATONAI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 000020 000021 000023 000025 000029 egyéb választott tisztségviselő (vezető) polgármester, polgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 000033 megyei

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2016. 01. 15. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó juttatásai 3 5 4 7 3 2 2 5 4 6 3 4 2 8 2 Hmvhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2 3 4 5 6 7 8 9 I. TELJES

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Siku László mérnök alezredes A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS ÚJSZERŰ MŰSZAKI TÁMOGATÁSI FELADATRENDSZERE TÉZISFÜZET Témavezető: (Dr. Bodrogi László mk. ezredes) egyetemi tanár

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet

318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 318/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérıl, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi

Részletesebben

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program

FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program FOURLOG 2011 Logisztikai Képzési Program A Magyar Honvédség 2011. évi Gyakorlatok, Kiképzések és Rendezvények terve alapján a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai kapcsolódó fő összesen I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 01 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 02 000020 köztársasági elnök 03 000021 alkotmánybíró 04

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

MUNKATERV. a 2012-es évre

MUNKATERV. a 2012-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2012-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE

A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu A MAGYAR HONVÉDSÉG CENTRALIZÁLT BESZERZÉSÉNEK TÖRTÉNETE Absztarkt Napjainkban ismét kiemelt hangsúlyt kapott a honvédelmi tárca beszerzésének decentralizációja,

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon

A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon Tóthmajor Balázs A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon A kormány egy éves Honvédelmi politikáját vizsgálva egyértelműen kitűnik, hogy az önkéntes tartalékos rendszer állományának feltöltése, illetve

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről

A honvédelmi miniszter. rendelete. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM rendelete a fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi felhasználásának rendjéről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. -ának

Részletesebben

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról

/2013. (..) Korm. rendelet. egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 /2013. (..) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1., valamint a 6. és 8. tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE:

M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA november 25. HELYE: M E G H Í V Ó A MAGYAR KATONAI- KATASZTRÓFAORVOSTANI TÁRSASÁG XVIII. TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA 2015. november 25. HELYE: MH EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT HONVÉDKÓRHÁZ előadóterem BUDAPEST, XIII. RÓBERT KÁROLY

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára

Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára Kádár Pál Megjegyzések az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatának margójára A szerzõ a honvédelmi miniszter 23/2008. (HK 4.) HM utasításában létrehozott, az önkéntes tartalékos rendszer felülvizsgálatát

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2014. decemberi ülésére Tárgy:

Részletesebben

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG EZ A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Szám: NFGM/ / /2008 MUNKAANYAG közigazgatási egyeztetésre (visszamutatásra) a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági ban, továbbá a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2015. 01. 28. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI

A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI Dr. Kádár Pál ezredes A MAGYAR HONVÉDSÉG IRÁNYÍTÁSÁNAK ÉS VEZETÉSÉNEK IDŐSZERŰ JOGI ÉS IGAZGATÁSI PROBLÉMÁI DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Tudományos témavezető: Prof. Dr. TORMA András CSc intézetigazgató, egyetemi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

A szerzõdéses legénységi állományra alapozott új kiképzési rendszer bevezetése *

A szerzõdéses legénységi állományra alapozott új kiképzési rendszer bevezetése * Kiss Gergely ezredes, HM HVK Hadmûveleti és Kiképzési Csoportfõnökség, kiképzési osztályvezetõ-helyettes A szerzõdéses legénységi állományra alapozott új kiképzési rendszer bevezetése * Az önkéntes haderõ

Részletesebben

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI

A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI ELŐADÁSOK VASS JÁNOS A MAGYAR MŰSZAKI KONTINGENS FELÁLLÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TAPASZTALATAI Vass János mk. ezredes 1995-ben részt vett a Magyar Műszaki Kontingens felállításának munkálataiban, majd a kontingens

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl

A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A somogy megyei hadkiegészítés 1955-tıl A Honvédelmi Tanács határozata értelmében 1955. július 01.- hatállyal alakult meg a Somogy Megyei Kiegészítı Parancsnokság kaposvári székhellyel. Elsı parancsnoka

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES

FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanács FENYVESI KÁROLY MK. EZREDES A nemzeti fegyverzeti igazgató helye, szerepe, feladatai a NATO szervezeti működési rendjében című doktori (PhD) értekezésének

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 27., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 57. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 27., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. november 27., péntek 57. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 5/2009. (XI. 27.) ME utasítás a Miniszterelnöki Hivatal Szervezeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben