b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére."

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 02. RÉSZ amely létrejött egyrészről Név: Óbudai Egyetem Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: Boros András gazdasági főigazgató Cím: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b Telefon: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről a(z) Cégnév: Weiser Károly egyéni vállakozó Cím: 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3. Telefon: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: Weiser Károly Cím: 1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3. Telefon: mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: PREAMBULUM Felek rögzítik, hogy Megrendelő közbeszerzési eljárást indított Óbudai Egyetem Robotközpont, Hallgatói Önkormányzat és ruhatár kialakítása tárgyában, melynek 02. részében (Épületfelújítási munkálatok) a közbeszerzési eljárás nyertese Vállalkozó lett. 1. A szerződés tárgya és teljesítési határideje, a teljesítési hely: 1.1. Megrendelő jelen szerződést a közbeszerzési eljárás 02. részének (Épületfelújítási munkálatok) nyertesével köti Az Óbudai Egyetem Robotközpont, Hallgatói Önkormányzat és ruhatár kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás felhívásában, dokumentációjában és mellékleteiben, valamint a

2 közbeszerzési eljárás során elfogadott vállalkozói ajánlatban oszthatatlan szolgáltatásként meghatározott tartalom szerinti munka elvégzése I. osztályú minőségben. Teljesítési határidő: a szerződéskötést követő 45. (2013. május 2.) nap (Vállalkozó nyertes ajánlatában foglaltak szerint) Vállalkozó feladatát képezi a dokumentációban meghatározottak szerint különösen a(z) - épületfelújítási munkálatokkal kapcsolatos bontási és építési munkák elvégzése - új robotlabor, új hallgatói központ kialakítása - meglévő vizes helyiség teljes átalakítása - földszinti helyiségek és kapualj felújítása - padlóburkolatok részleges cseréje, részleges felújítása - meglévő fa anyagú külső nyílászárók, kapuk részleges szárnycseréje, részleges pászítása - átadás-átvételi eljárás lefolytatása - utó-felülvizsgálati eljárásban történő közreműködés és részvétel 1.3. A teljesítés helye: 1036 Budapest, Kiscelli u (Hrsz.: 17310) 2. Felek jogai és kötelezettségei: 1.1. Megrendelő jogai és kötelezettségei a. Megrendelő a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban a szerződéskötést követően 3 (három) munkanapon belül adja át Vállalkozónak. b. Megrendelő a kivitelezési dokumentációt a közbeszerzési eljárás dokumentációjában bocsátotta Vállalkozó rendelkezésére. c. Megrendelő szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. d. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. e. Megrendelő ingyenesen biztosítja a víz- és áramvételezési lehetőséget Vállalkozó jogai és kötelezettségei a. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon- és tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E kötelezettségei megszegéséből, valamint tevékenységéből eredő bármilyen okozott kárért Vállalkozó tartozik felelősséggel. b. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az Építési naplót felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint. A naplóban kell a megvalósítással és Megrendelő helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos megjegyzéseket

3 megtenni. A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, stb.) Megrendelőt a műszaki ellenőr útján tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve az utasítást is) felhívni. Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést Megrendelővel naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal rövid úton (telefonon, telefaxon, stb.) közölni és ezt a naplóba bejegyezni. c. Vállalkozó a tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változtatásokat is csak Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre. d. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, stb. használhatók fel, melyeket Vállalkozó igazol és szavatol, valamint átadja Megrendelő részére a gyártói műbizonylatokat. e. Ha Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat az időben való megrendelés biztosítása mellett beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség Vállalkozót terheli. f. Ha egyes munkarészeket Vállalkozó beépít (eltakar), köteles Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen megfelelő időben, de legalább 24 (huszonnégy) órával korábban a beépítésről értesíteni. g. Megrendelő megbízottja útján a munka végzését bármikor megtekintheti, de a megbízásából eljáró műszaki ellenőr legalább 8 (nyolc) naponként ellenőrzi, észrevételeit az Építési Naplóban közli. h. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást előkészíteni, annak időpontjáról Megrendelőt 15 (tizenöt) nappal korábban írásban értesíteni (készre-jelentés). Vállalkozónak a készre-jelentésében meghatározott időpontban amelynek a teljesítési határidőn belül kell lennie az átadás-átvételi eljárás lefolytatását meg kell kezdenie és azt a lehetséges legrövidebb idő alatt be kell fejeznie. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás a hiba- és hiánymentes teljesítés következtében hiánypótlás és hibajavítás nélkül befejeződik, a teljesítési határidőt túlhaladó részében az átadás-átvételi eljárás időtartama kötbérmentes. i. Megrendelő az átadási-átvételi eljárás során megvizsgálja a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket.

4 j. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani. k. Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan jelentéktelen hibákat, hiányokat állapított meg, amelyek más hibákkal, hiányosságokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Abban az esetben, ha akár az átadás-átvételi eljárás a teljesítési határidőben nem kezdődik el vagy bár határidőben elkezdődik, de azon belül nem fejeződik be vagy a jelen pontban jelzetten túl hiánypótlásra, hibajavításra, stb. kerül sor, Vállalkozó késedelembe esik a teljesítéssel és késedelmi kötbér fizetésére köteles. l. Vállalkozó köteles a jótállás időtartama alatt az esetleges hibák kijavítását 5 (öt) munkanapon belül megkezdeni. Amennyiben Vállalkozó ezt nem teszi meg, úgy Megrendelő jogosult a javítási munkákat Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégeztetni. m. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 (egy) év elteltével utófelülvizsgálati eljárást tartanak. Az utófelülvizsgálati eljárás megszervezése és előkészítése Megrendelő kötelessége. n. A kivitelezés során Vállalkozó az alábbi feltételek figyelembevételével köteles a munkavégzésre: Naponta engedélyezett munkaidő: hétfő-péntek: reggel este szombat: reggel délután Egy időben igénybe vehető munkaterület: az érintett teljes munkaterületet igénybe veheti egyszerre a kivitelező. o. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a tevékenység végzéséhez a közbeszerzési eljárás során az ajánlatban rögzítettek, valamint a Kbt-ben foglaltak szerint alvállalkozót vegyen igénybe. Vállalkozó alvállalkozója Vállalkozó felelősségi körébe tartozik. p. Biztosított munkaterület: A munkaterületen belül anyagtárolás és feldolgozás lehetséges, őrzés nélkül. A munkaterületre történő anyagbehozatal a közútig a KRESZ által engedélyezett gépekkel lehetséges. q. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállít(tat)ására. r. Vállalkozónak a szerződés tárgyára nevesített felelősségbiztosítási kötvénye jelen szerződés 2. sz. mellékletét képezi. s. Vállalkozó kijelenti, hogy igénybe vesz alvállalkozó kivitelezőt, továbbá nem járul hozzá alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez.

5 t. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő a Kbt (4) bekezdésébe foglaltak szerint kijelenti, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint kijelenti azt is, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő (Megrendelő) számára megismerhetővé teszi és a Kbt (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 3. A szerződés teljesítése: 3.1. A megrendelések szerinti munka a hibátlan és hiánymentes átadás-átvétellel teljesül, amikor az abban megjelölt munkálatok határidőre, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta Vállalkozó előteljesítéséhez Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. 4. Kötbér 4.1. A Vállalkozónak felróható okból történő késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó napi ,- Ft késedelmi kötbért köteles megfizetni, azzal, hogy a késedelmi kötbér összege maximum 15 (tizenöt) napig kerül felszámításra, ez követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani Amennyiban Vállalkozó késedelme eléri a 15 (tizenöt) napot, és Megrendelő emiatt a szerződéstől való elállás mellett dönt, úgy Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalási díj 18%-a. 5. Vállalási díj 5.1. Szerződő felek a szerződésben rögzített kivitelezési feladatok tartalékkeret nélküli ellenértékeként a közbeszerzési eljárásban elfogadott vállalási díjat, a szerződés 1. számú mellékletét képező tételes költségvetéssel alátámasztott végleges nettó ,- Ft + ÁFA azaz Húszmillió-ötszáznyolcvanhétezer-háromszázharmincnégy Forint + ÁFA egyösszegű, a kivitelezés befejezési határidejére prognosztizált átalányárban határozzák meg Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához szükséges és

6 a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult A tartalékkeret összege a tartalékkeret nélküli nettó vállalási díj 5 %-a + ÁFA ( ,- Ft + ÁFA, azaz Egymillió-huszonkilencezer-háromszázhatvanhét Forint + ÁFA). A tartalékkeret nyújt fedezetet a műszaki szükségességből esetlegesen felmerülő, a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkára. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A pótmunka elszámolása tételesen történik a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben a Vállalkozó által az ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tartalmaz egységárat az elrendelt pótmunkára, úgy az elszámolás ezen az egységáron történik. Amennyiben a benyújtott költségvetésben nincs vonatkozó ár az adott munkára, úgy Vállalkozónak egységárelemzést kell készítenie és Megrendelővel jóváhagyatnia. Vállalkozó az elfogadott és elvégzett pótmunka ellenértékét a végszámlában tüntetheti fel A vállalkozói díj megállapításának alapjául szolgáló árazatlan költségvetési kiírást Megrendelő bocsátotta a közbeszerzési eljárás dokumentációjában Vállalkozó rendelkezésére. 6. Fizetési feltételek 6.1. Vállalkozó 2 (két) darab részszámla és 1 (egy) darab végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. A részszámláknak teljesítésarányosnak kell lenniük az ütemezés szerint, és a részszámlák összege nem haladhatja meg a nettó vállalási díj 80 %-át A számlák benyújtására Vállalkozó Megrendelő teljesítésigazolását követően válik jogosulttá. A teljesítésigazolásra és a kifizetésre a Kbt., a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, valamint a 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet előírásai az irányadók A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres átadás-átvétel megtörténte A számlákat Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 (három) példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolást, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatokat, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet A vállalási díj kifizetésére a teljesítést követően a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint átutalással kerül sor Vállalkozó OTP Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett számú számlájára. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló hatályos évi XCII. törvény (Art.) 36/A. hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot jogosult felszámolni.

7 7. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok 7.1. Vállalkozót az épületre, építményre és azok tartozékaira a szerződés maradéktalan teljesítését követően 12 (tizenkét) hónap teljes körű jótállási és jogszabály szerinti szavatossági kötelezettség terheli Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve kifogásait Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben elektronikusan közölni Vállalkozó köteles Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 8. A szerződés megszűnése: 8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban Vállalkozónak az elállásig végzett munka ellenértékét és Vállalkozó kárát megtéríteni Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja elvégezni, Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti kártérítésre jogosult. 9. Vegyes rendelkezések 9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy jelen szerződés teljesítése érdekében szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében: - kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, tényeket, körülményeket, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, - kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, nyilatkozatokat, stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények elhárítása érdekében szükségesek, - vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig azok felettesei útján Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselői: Boros András gazdasági főigazgató (tel.: ) Műszaki vezető: Korona Péter (tel.: ) Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselő(i):

8 Weiser Károly vállalkozó (tel.: ) Felelős műszaki vezető: Weiser Károly felelős műszaki vezető (tel.: ) Felek a képviselők megbízását visszavonhatják és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a felhívás, a dokumentáció, valamint a vállalkozói ajánlat Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felhívás, a dokumentációban, a vállalkozói ajánlatban foglaltak, a Kbt., a Ptk. és a szakmai jogszabályok az irányadóak Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, a szerződésből eredő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján próbálják rendezni, mediátori közreműködést nem vesznek igénybe, jogvitájukat eseti vagy állandó választottbíróság elé nem terjesztik. Amennyiben a viták egymás közti rendezése nem lehetséges, Felek alávetik magukat a pertárgyérték szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességének Jelen szerződés módosítására a felhívásban rögzítettek és a Kbt ában foglaltak szerint kerülhet sor Jelen szerződés a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba. Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Budapest, március Vállalkozó Megrendelő Weiser Károly Korona Péter Kertészné Barátos Rozália Boros András Mellékletek: 1. sz. melléklet: tételes árazott költségvetés 2. sz. melléklet: felelősségbiztosítási kötvény

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

másrészről a D&D Builder Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Római Katolikus Egyházközség Székhely: 4069. Egyek Fő tér 26. Képviseli: Papp László plébános Adószám: 19852056-1-09 Bankszámlaszám: OTP 70100121-10010062

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A MÓDSZERTANI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT FŐÉPÜLETÉNEK ÉS JEGES UTCAI ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA AULA ÉS FŐÉPÜLET TETŐ FELÚJÍTÁSA, FŐÉPÜLET NYÍLÁSZÁRÓK

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként.

(, Fogyatékkal Élők és Idősek Napközi Otthona kialakításának kivitelezése ) JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. JETA-4 1-2012 azonosító számon regisztrált projekt részeként. Megrendelő fly. száma: TPO/1/2013 ikt. száma: 1.6527-14/2013 Vállalkozó fly. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (, Fogyatékkal Élők

Részletesebben

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

másrészről között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: vállalkozási SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről Sajókápolna Község Önkormányzata Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25. Adószám: 15545844-1-05 Bankszámlaszáma: 11734200-15545844 Képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 63 hkp VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát utca 2. adószám: 12794726-2-11 bankszámlaszáma: 12028003-00345927-00100003 (Raiffeisen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Vállalkozó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés PREAMBULUM.. Jelen szerződés Törtel Község Onkormányzat Polgármesteri Hivat1alának komplex energetikai felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként jött létre. A szerződés

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 21/38 6. sz. melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐ DÉS(MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Megrendelő neve: Székhelye: Tel/fax száma:

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építési beruházások. dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építési beruházások megvalósítása dr. Neszmélyi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2014. Az építőipar feladatai és azok megvalósítása Az építőipar sajátos helyzete a termék helyhez kötött

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ALVÁLLALKOZÓI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 6060 Tiszakécske, Kerekdombdűlő 138. Számlaszám: Budapest Bank Zrt. Észak-pesti fiók 10102244-10074700-01003005 Közösségi adószám: HU 11081423 Adószám: 11081423-4-03 Telefon: 76/540-060 Telefax: 76/441-314

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben