Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)"

Átírás

1 PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán: Dr. Jancsik András Elfogadta: a Gazdaságtudományi Kar Tanácsa június 9-én. 2006, 2007

2 Műszaki menedzser alapképzési szak 1. A szakvezető adatai Név: Dr. Kovács Zoltán Telefon: 88/ A Szakterületi Bizottság tagjai A Szakterületi Bizottság tagjai: a szakvezető a képzés törzstárgyainak felelősei közül három fő (a szakvezető felkérése és a Kari Tanács jóváhagyása alapján) évfolyamonként egy-egy hallgató. 3. A képzés alapvető jellemzői 3.1. A képzés célja és fő tartalmi elemei A képzés célja műszaki menedzserek képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások anyagi, informatikai, pénzügyi és humán folyamatai integrált megoldásához, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel a képzés második ciklusban történő folytatásához. A gazdálkodási mérnökök ismerik: a műszaki és menedzsment terület alapfogalmait és fő összefüggéseit; a termelési, szolgáltató folyamatok reál, humán, illetve gazdasági és társadalmi összefüggéseit; a szervezetek működési elveit; a szervezetekben a műszaki, gazdasági és menedzsment jellegű tevékenységeket, azok összefüggéseit; termelő és szolgáltató vállalkozások alapításához és menedzseléséhez szükséges ismereteket; a kapcsolódó tudományok (pl. szociológia, pszichológia, jog) és a műszaki- és menedzsment tudományok határterületeinek elveit és hasznosítható eredményeit; a környezetvédelem, munkavédelem, minőségügy, iparjogvédelem, valamint a fogyasztóvédelem követelményeit. Alapfokozat birtokában a műszaki menedzserek képesek, illetve alkalmasak: műszaki technológiai, gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és informatikai folyamatok irányítására, szervezésére, ellenőrzésére; üzleti tervek készítésére; döntés-előkészítési feladatok elvégzésére; innovációs stratégiák megvalósítására; munkahelyi csoportok irányítására; információ menedzselésére; 2

3 emberi erőforrás menedzselés feladatainak ellátására; számviteli rendszer áttekintésére; a termelésmenedzsment operatív feladatainak ellátására, termelő és szolgáltató tevékenység nyújtására; a minőségi és hatékonysági mutatók meghatározására; az egyenlő esélyű hozzáférés elvének alkalmazására; a versenytársak, a termékek, a piacra lépési lehetőségek elemzésére. A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegen nyelvtudással, felelősségtudattal, minőségtudattal, értékelési és önértékelési, analizáló és szintetizáló képességgel Szakosodási lehetőségek A hallgatók a Műszaki menedzser alapszakon egyéni specializáció formájában szakosodhatnak. Ennek keretében a hallgató tetszése és egyéni érdeklődése szerint válogatja össze a specializációs tárgyakat, a választható tárgyak teljes kínálatából (a felvehető tárgyakat csak az esetleges előfeltételek szabályozzák). Így átfogó képet kaphat az egyes szakterületek tevékenységéről, egyénileg szabályozva ismereteinek összetételét, szélességét és mélységét. A képzés jellegének megőrzését a választható tárgyak területén a műszaki, gazdasági és vezetési területekre előírt minimális kontingensek biztosítják. Az oklevélben külön specializáció nem kerül megnevezésre, a szakosodás tartalmáról az oklevélmelléklet tanúskodik A képzési idő, a legkisebb óraszám, a kreditek száma A képzési idő a modell tanterv szerint: 7 szemeszter A legkisebb összóraszám a teljes képzési időre: 6300 Kontaktórák száma: 2085 (nyelvórák nélkül). A megszerzendő kreditek száma: Végzettségi szint, szakképzettség, a diploma megnevezése Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser (Technical Management) A végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc) A szakképzettség, illetve a diploma megnevezése: műszaki menedzser A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Technical Manager 3.5. A képzés főbb tanulmányi területei és kreditpontjai természettudományos alapismeretek 48 kredit ezeken belül matematika 19 kredit gardasági és humán ismeretek 37 kredit szakmai törzsanyag 75 kredit i arányok: a műszaki ismeretek aránya 58 % a gyakorlati ismeretek aránya 67,5 % 3

4 3.6. A kötelező, kötelezően választható és a szabadon választható tárgyak kreditértéke kötelező tárgyak választható tárgyak szabadon választható tárgyak szakdolgozat 148 kredit 29 kredit 15 kredit 15 kredit 3.7. Nyelvi képzés A Műszaki menedzser alapszakon gazdasági és üzleti szaknyelvi képzés folyik. A szaknyelvi képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a menedzseri munka gyakorlata során képesek idegen nyelvű szakmai konzultációkra, prezentációkra, hatékonyan tudnak legalább egy idegen nyelven tárgyalni, uralják az ezekhez a feladatokhoz elengedhetetlen szakmai kifejezéseket megfelelő szakmai írásbeli és szóbeli kommunikációs képességeik révén. Ugyancsak célként jelenik meg, hogy a végzett hallgatók idegen nyelvű mesterképzéseken sikeresen tudjanak továbbtanulni További cél, hogy a szak hallgatói képesek legyenek külföldi részképzésben tanulmányokat folytatni. A Műszaki menedzser alapszakon az angol és a német gazdasági szaknyelv preferált. A szak hallgatói négy féléven át heti 4 tanóra gazdasági és üzleti szaknyelvi oktatásban részesülnek. Az első két félév célja a hallgatók felkészítése arra, hogy képesek legyenek a szakon idegen nyelven meghirdetett tárgyak teljesítésére. A harmadik és a negyedik félévben történik a hallgatók felkészítése a középfokú gazdasági és üzleti szaknyelvi vizsga teljesítésére. A gazdasági és üzleti szaknyelvi órák látogatásáért nem jár kreditpont. A hallgatók félév végi aláírást kapnak a félévi követelmények teljesítéséért. A hallgatóknak gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsgát kell tenni. A gazdasági és üzleti záróvizsga letételének előfeltétele két aláírással lezárt félév. A gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsgáért kreditpont nem jár. A gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga később is letehető. Az idegen nyelvű tárgyak felvételének előfeltétele a gazdasági és üzleti szaknyelvi záróvizsga sikeres letétele. A szaknyelvi oktatásokon azon hallgatók vehetnek részt, akik az adott nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy a szaknyelvi oktatók által összeállított nyelvi felmérőn megfelelnek. Azon hallgatók számára, akiknek a nyelvtudása nem éri el a kívánt szintet, a szakvezetés további nyelvi kurzusokat javasol. Azon hallgatók, akik tanulmányuk megkezdésekor már rendelkeznek C típusú középfokú gazdasági és üzleti szaknyelvi vizsgával, a szaknyelvi képzés alól felmentést kapnak, a nyelvvizsgájuk gazdasági és üzleti záróvizsgaként elismerésre kerül, és jogosulttá válnak az idegen nyelvű tárgyak felvételére Idegen nyelvű képzés A szak hallgatóinak az előírt 210 kreditpontból legalább 6 kreditpontot idegen nyelvű tárgyak teljesítésével kell megszereznie. Idegen nyelvű tárgyakként az alábbiak fogadhatók el: jelen tantervben szereplő kötelező tárgyak idegen nyelvű változatai; A jelen tanterv 5.2. fejezetében nevesített idegen nyelvű tárgyak, külföldi vendégelőadók tárgyai (a Szakterületi Bizottság jóváhagyásával); más karok és a Nyelvi Lektorátus tárgyai (a Szakterületi Bizottság jóváhagyásával); az ERASMUS-program keretében vagy más módon külföldön teljesített tárgyak a szakvezető előzetes jóváhagyásával.. 4

5 3.9. Szakmai gyakorlat A Műszaki menedzser alapszak hallgatói intézményen kívüli szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlati képzés célja komplex (műszaki, gazdasági, szervezési-vezetési) feladatok és problémák felismerése, annak megoldásához szükséges környezeti, munkahelyi tapasztalatok megszerzése, és a szakdolgozat előkészítése. A szakmai gyakorlat lebonyolítására minden olyan vállalkozás vagy intézmény kiválasztható, illetve felkérhető, amely a szak jellegéhez kapcsolódó tevékenységet folytat és ahol léteznek felsőfokú végzettséget igénylő, betöltött munkakörök. A szakmai gyakorlat időtartamát tekintve a hallgató képféle lehetőség közül választhat: A szakmai gyakorlat hossza 2 1 hónap. A szakmai gyakorlat az első és a második tanév után nyáron tölthető le. A szakdolgozat készítésére ebben az esetben sor kerülhet a 6. félévben. A 7. félév után 6 hónap. Ennek során készíti el a szakdolgozatot. A szakmai gyakorlatért kreditpont nem jár. A szakmai gyakorlatok megszervezését és lebonyolítását külön minőségügyi eljárás szabályozza. 4. Az ismeretek ellenőrzési rendszere A mindenkor hatályos Tanulmányi- és vizsgaszabályzat szerint A tanulmányi átlagszámítás módja A tanulmányi átlag az előző félévben teljesített tárgyak eredményének kreditponttal súlyozott számtani átlaga Hallgatói rangsor A GTK minden évben elkészíti az Műszaki menedzser alapszak hallgatóinak rangsorát, évfolyamonkénti bontásban. A hallgatói rangsor megállapításában szerepet játszik a tanulmányi átlageredmény, a hallgató által végzett tudományos munka, az alapszakhoz kötődő egyéb tevékenységekben való részvétel (projektmunkák, konferenciák stb.), valamint a hallgató közösségi és sporttevékenysége. A hallgatói rangsor megállapításának pontos kritériumait külön minőségügyi eljárás szabályozza A szakdolgozat követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma A szakdolgozat olyan műszaki-gazdasági, szervezési-vezetési (menedzseri) feladat, amely az előző tanulmányokra támaszkodva, a kiegészítő szakirodalom tanulmányozásával, konzulensi segítséggel egy félév alatt elvégezhető. A szakdolgozattal a jelöltnek igazolnia kell, hogy képes a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, alkalmas menedzseri munka önálló végzésére, a szakdolgozattal kapcsolatos szakirodalomban jártas a tanított ismeretanyagon túlmenően is. A szakdolgozat kreditértéke: Nyelvi követelmények Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 5

6 Elfogadott nyelvek: az Európai Unió tagországainak, illetve a Magyarországgal szomszédos, nem uniós országok hivatalos nyelvei, valamint az orosz. 4.5.Az abszolutórium megszerzése és a záróvizsgára bocsátás feltételei Az abszolutórium megszerzésének feltételei: Az előírt számú és összetételű kreditek megszerzése Testnevelési előírások teljesítését (4 aláírással lezárt félév) Szaknyelvi előírások (alapozó és nyelvvizsga-felkészítő tárgyak) teljesítése Szakmai gyakorlat teljesítése a 3.9. pontban leírtak szerint. A záróvizsgára bocsátás feltételei: Az abszolutórium megszerzése Elfogadott szakdolgozat 4.6. Záróvizsga követelmények A két bíráló által elfogadott szakdolgozat megvédése Szóbeli vizsga két tárgyból integrált műszaki tárgy: Gépipari technológiai ismeretek (MKGEB312G), Mikroelektronika, elektronikai technológia (MINA2114E), Vegyi gyár (MKMUB145V). integrált menedzsment tárgy: Általános menedzsment (GTMEB144M), Projekt menedzsment (GTVEB344P), Termelés- és szolgáltatás-menedzsment (GTVEB314T) Oklevél követelmények A záróvizsga teljesítése A nyelvi követelmény teljesítése. Az oklevél minősítésének kiszámítási módja: ZE = (ZV +SZV)/2 OM = (TÁ+ ZV +SZV)/3 ahol ZE a záróvizsga összesített eredménye ZT1: az első záróvizsga tárgyra kapott érdemjegy ZT2: a második záróvizsga tárgyra kapott érdemjegy TÁ az összesített tanulmányi átlag (kreditpontokkal súlyozva) ZV a záróvizsgán teljesített komplex szóbeli vizsga eredménye (ZT1+ZT2)/2 SZV szakdolgozatra kapott érdemjegy A szakdolgozat érdemjegyét a záróvizsga-bizottság állapítja meg a bírálók által javasolt érdemjegyek és a szóbeli védés alapján. A komplex vizsga vagy a szakdolgozat elégtelen minősítése esetén a záróvizsga sikertelennek tekintendő, azt az intézményi szabályzatban rögzítetteknek megfelelően meg kell ismételni. 6

7 Az oklevél minősítése: Kiváló (5) ha OM 5,00 Jeles (5) ha 4,51 OM 4,99 Jó (4) ha 3,51 OM 4,50 Közepes (3) ha 2,51 OM 3,50 Elégséges (2) ha 2,00 OM 2,50 7

8 5. Modell tanterv 5.1. Törzsanyag (kötelező tárgyak megnevezése + az egyéb tárgyak tantervi helye) Tantárgy Kód Ó/K Kp. TSz. Előfeltétel 1. félév Közgazdaságtan matematikai alapjai GTKGB143M 2+1 F 5 MA Lineáris algebra MIMAB112A 2+0 V 3 MA Fizika I. MKFI1312A 2+0 V 3 FI Makroökonómia GTKGB115M 5+0 V 7 KG Gazdasági jog GTGAB114J 4+0 V 6 GA Gazdasági és üzleti szaknyelv I. GTLEB124A 0+4 A 0 * GTLEB124N 2. félév Valószínűség-számítás és matematikai MKMA1344B 2+2 F 6 MA GTKGB143M statisztika Általános kémia MKAKB212B 2+0 F 3 AK Anyagtudomány MINA1112A 2+0 F 3 NA MKFI1312A Fizika II. MKFI1312B 2+0 V 3 FI MKFI1312A Mikroökonómia GTKGB144K 2+2 F 6 KG GTKGB143M Számvitel alapjai GTSCB144S 2+2 F 6 SC Bürotika és irodakultúra GTVEB112B 2+0 V 3 VE Vállalati gazdaságtan GTGAB144A 3+1 V 6 GA Gazdasági és üzleti szaknyelv II. GTLEB224A 0+4 A 0 * GTLEB124A Szaknyelvi záróvizsga GTLEB224N GTLEB2X0A GTLEB2X0N Zv 0 * GTLEB124N 3. félév Operációkutatás MIMAB243O 2+1 V 5 MA MIMAB112A Műszaki mechanika MKGEB244M 2+2 V 6 GE MKFI1312A Statisztika GTGAB144S 2+2 F 6 GA MKMA1344B Gépelemek és ábrázolás MKGEB113V 3+0 F 5 GE Pszichológia GTMEB112P 2+0 V 3 VE [Gazdasági választható] 2+0 V 3 Gazdasági és üzleti szaknyelv III. GTLEB324A GTLEB324N 0+4 A 0 * GTLEB224A GTLEB224N Szakmai gyakorlat I. GTMEB2X0G A 0 VE 4. félév Gazdasági informatika GTVEB244I 2+2 F 6 VE Marketing alapjai GTGAB112M 2+0 V 3 GA Vállalati pénzügyek I. GTPTB212P 2+0 V 3 PT GTKGB115M Gazdasági és üzleti szaknyelv IV. GTLEB424A GTLEB424N [Műszaki választható] 0+2 F 3 [Gazdasági választható] 2+0 V 3 [Szabadon választható tárgy] 2+0 V 3 5. félév 0+4 A 0 * GTLEB324A GTLEB324N 8

9 Tantárgy Kód Ó/K Kp. TSz. Előfeltétel A környezetvédelem biológiai alapjai MKKVB143A 2+1 V 5 KV Gépipari technológiai ismeretek MKGEB312G 2+0 V 3 GE MKGEB244M Rendszermérnöki ismeretek 2+0 V 3 FO MIMAB2430 Gyártórendszerek dinamikája 2+0 V 3 VIRT Általános menedzsment GTMEB144M 2+2 V 6 VE Üzleti kommunikáció GTMEB122K 0+2 F 3 VE [Műszaki választható tárgy] 2+0 F 3 [Menedzsment választható] 2+0 V 3 [Szabadon választható tárgy] 2+0 V 3 6. félév Anyagmozgató gépek és fémszerkezetek MKGEB234B 2+1 V 5 GE MKGEB244M I. Mikroelektronika, elektronikai MINA2114E 4+0 V 6 NA VEMKFI1312A technológia Projekt menedzsment GTVEB344P 2+2 V 6 VE GTMEB144M Szakszeminárium I. VEGTMMB322S 0+2 F 3 VE GTGAB144A [Gazdasági választható] 0+2 F 3 [Menedzsment választható] 2+0 V 3 [Szabadon választható tárgy] 0+2 F 3 7. félév Termelés- és szolgáltatásmenedzsment GTVEB314T 4+0 V 6 VE GTGAB144A Vegyi gyár MKMUB145V 3+2 V 7 MU Szakmai gyakorlat II. GTMEB3X0G A 0 VE GTMEB144M [Menedzsment választható] 4+0 F 6 [Szabadon választható tárgy] 0+4 F 6 Szakdolgozat - műszaki menedzser GTMEB210S 0+10 A 15 VE GTMMB322S A fenti óraszámokat négy féléven keresztül heti 2 óra testnevelés növeli (teljesítése kritériumkövetelmény, kreditpont nem jár érte). A Gazdasági és üzleti szaknyelv oktatásáért felelős szervezeti egységet a Gazdaságtudományi Kar külön határozatba foglalt megállapodása rögzíti Kötelezően választható és szabadon választható tárgyak A kötelezően választható tárgyak a felajánlás függvényében vehetők fel. Kötelezően választható (szakmai) tárgyak, területek szerint csoportosítva: Tantárgy Kód Ó/K Kp. TSz. Előfeltétel Műszaki Kémiai technológia MKOKB212T 2+0 V 3 OK MKAKB212B Anyagmozgató gépek és fém- MKGEB143B 2+1 GY 5 GE MKGEB234B Műszaki áramlástan és hőtan MKGEB212H 2+0 V 3 GE MKGEB244M 9

10 Tantárgy Kód Ó/K Kp. TSz. Előfeltétel Eljárástechnika- MKGEB543E 2+1 V 5 GE MKGEB244M Integrált gyártórendszerek MKVI3244I 2+2 V 6 VI Robottechnika MIVI3313R 3+0 V 5 VI Irányításelmélet és technika MKFOB212I 2+0 V 3 FO Irányításelmélet és technika MKFOB232I FO MKFOB114M Természetes és mesterséges MKRKSV12S RK Radiochemistry MKRKSV12R RK MKFI1312A Ökológia MKKVB112O KV MKKVB143A Zaj és rezgésvédelem MKKVB112Z KV MKMA1344B Biztonságtechnika, munkavé- MKKVB222B KV MKKVB143A Környezetállapot-értékelés, MKKVB114K 4+0 V KV GTVEB244I Környezeti menedzsment MKKVB112R 2+0 V 3 KV MKKVB114K Földünk állapota MKKV1112F 2+0 V 3 KV Statisztikai programcsomagok MA5122S MA MKMA1344B Matematikai programcsoma- MIMA4152P MA GTKGB143M Szilikátkémia I. MKSI5312S 2+0 V 3 SI MKAKB212A Szilikátkémia II MKSI5312I 2+0 V 3 SI MKAKB212A Üvegtechnológia MKSI5312Ü 2+0 V 3 SI MKAKB212A Kötőanyagok technológiája MKSI5312Ö 2+0 V 3 SI MKAKB212A Kerámiai technológia MKSI5312T 2+0 V 3 SI MKAKB212A Vágó és stúdiótechnika GTGA5122V 0+2 F 3 GA Optimalizálás az olajiparban MKOLB114O OL Digitális technika I MTVIB112D 0+2 V 3 VI - Számítógépes perifériák MTKNB252P 2+0 V 3 KN - Munka- és egészségvédelem GTVEB322V 0+2 F 3 VE - Integrált gyártórendszerek MKVI3244I 2+2 F 6 RSZT Robottechnika NIVI3313R 3+0 V 3 VIRT Személyügyi informatika GTVEB222I 0+2 F 3 GTVEB244I Gazdasági Az alábbi kettő közül az Környezetgazdaságtan MKKVB112K 2+0 V 3 KV GTKGB115M Környezetgazdaságtan GTTUB212K 2+0 V 3 TU GTKGB144K Vállalati pénzügyek II. GTPTB344V 2+2 V 6 PT GTPTB212P Külgazdaságtan GTNGB112K 2+0V 3 NG GTKGB115M Nemzetközi pénzügyi ismere- GTNGB314P 2+0 V 3 NG GTNGB112K Médiagazdaságtan MKGA5312M 2+0 V 3 GA GTGAB144A Vállalkozói ismeretek GTGAB214V 2+2 V 6 GA GTGAB144A Munkajog GTGAB212J 2+0 V 3 GA GTGAB114J Munkagazdaságtan GTKGB212M 2+0 V 3 KG GTKGB144K Gazdaságszociológia GTTUB112S 2+0 V 3 TU Európai Uniós ismeretek GTNGB112E 2+0 V 3 NG - Tőkepiaci ismeretek GTPTB422T 2+0 F 3 PT GTKGB115M Adózási és TB ismeretek GTGAB412A 2+0 V 3 GA - Pénzügytan (Makrogazdasági GTPTB112P 2+0 V 3 PT GTKGB115M Lean termelés GTMEB212L 2+0 F 3 VE GTGAB144A Személyes hatékonyság GTVEM543H 1+2 F 4 VE - Bevezetés az interaktív multi- GTVE5322I 0+2 F 3 GA - 10

11 Tantárgy Kód Ó/K Kp. TSz. Előfeltétel Tanácsadás GTVEB342E 1+1 F 3 VE GTMEB144M Szervezeti együttműködés és GTMEB522E 0+2 F 3 VE Kulturális különbözőségek GTVEB522K 0+2 F 3 VE - Személyügy GTVEB212S 2+0 V 3 VE - Vállalati ösztönzési rendsze- GTVEB512V 0+2 F 3 VE GTVEB212S Menedzsment Minőségbiztosítás GTVEB342M 1+1 V 3 VE GTMEB144M Logisztika I. GTVEB244L 2+2 V 6 VE GTGAB144A Mérnöki kommunikáció és MKKVB122K 0+2 F 3 KM Karbantartás és üzemfenntar- MKME3142U 1+1 F 3 VE Adattárházak MKSA5242A 1+1 V 3 FO Döntéselmélet GTMEB512D 2+0V 3 VE Stratégia tervezés GTVEB342S 1+1 F 3 VE GTMEB144M Emberi erőforrás gazdálkodás GTVEB214G 4+0 V 6 VE GTGAB144A Változásmenedzsment GTMEB542V 1+1 V 3 VE GTMEB144M Rendezvényszervezés GTTUB444R 2+2 F 6 TU Szállodai menedzsment GTTUB414M 4+0 V 6 TU Szervezetfejlesztés GTMEB522S 0+2 F 3 VE Ergonómia GTMEB542E 1+1 F 3 VE GTMEB144M Tárgyalásmódszertan GTPTB322T 0+2 F 3 PT Munkaköri leírások GTVEB522M 0+2 F 3 VE GTVEB214G Médiamenedzsment GTGA5112M 2+0 V 3 GA MKGA5312M Internationales Management GTMEB514M 4+0 V 6 VE GTLEB2X0N Internationales Projektmanagement GTMEB512P 2+0 V 3 VE GTLEB2X0N Internationale GTMEB512L 2+0 V 3 VE GTLEB2X0N Produktionsmanagement und Logistik Internationale Finanzierung GTMEB512F 2+0 V 3 SC GTLEB2X0N Einführung in das GTMEB512E 2+2 V 6 SC GTLEB2X0N Steuerwesen Internationales Controlling GTSC5312C 2+0 V 3 SC GTLEB2X0N International Economic Relations GTNGB413E 2+0 V 3 NG GTLEB2X0A Improving Management GTMEB522T 0+2 F 3 VE GTLEB2X0A Business Simulation GTMEB522B 0+2 F 3 VE GTLEB2X0A Quality Management Systems GTMEB522P 0+2 F 3 VE GTLEB2X0A Communication Skills GTTUB525C 0+4 F 6 TU GTLEB2X0A Etiquette, Protocol GTMEB542P 1+1 F 3 VE GTLEB2X0A Szabadon választható tárgyként felvehető az egyetemen meghirdetett bármely kreditponttal honorált tantárgy (beleértve a szakmai választhatóként felsorolt tárgyakat is). Szabadon választható tárgykeret: 7,1 % (15 kreditpont) A modell tantervben alkalmazott rövidítések F Félévközi jegy V Vizsgajegy A Aláírás Zv Nyelvi záróvizsga 11

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc)

JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) ALAPSZAK (BSc) INDÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM JÁRMŰMÉRNÖKI ALAPSZAK (BSc) Készült a Széchenyi István Egyetem Szenátusa 2010. augusztus 30-i ülésén elfogadott előterjesztés alapján Győr 2010 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen

Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Mérnök informatikus BSc szak nappali tagozat tanterve a nagykanizsai képzési helyen Elfogadta a MIK Kari Tanácsa a 2008. május 7-i ülésén Érvényes: A 2007/08-as tanévtıl kezdve felmenı szerben, valamint

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2006. május A képzés legfontosabb

Részletesebben

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK

PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS BA2012 ALAPSZAK PTE KTK BA-TANTERV ÜZLETI KÉPZÉSI ÁG PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPSZAK B012 TELJES MUNKAIDŐS (NAPPALI) KÉPZÉS RÉSZMUNKAIDŐS (LEVELEZŐ) KÉPZÉS Pécs, 2015. Utolsó módosítás: 2015-01-14 1. ALAPVETŐ JELLEMZŐK

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

Vállalkozás menedzsment szakmérnök

Vállalkozás menedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozás menedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés Szakindítási dokumentáció Budapest, 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 1 II. A szak tanterve

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2010. november Budapesti Gazdasági Főiskola REKTORI

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar

Gazdaságtudományi Kar MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ Útmutató a tanulmányokhoz 2014. I. DÉKÁNI KÖSZÖNTŐ Napjaink a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítja.

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK

NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERSZAK 1. Bevezetés A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara a 2008/09. tanévben indítja mesterszakjait. Az alábbi összeállítás

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. július 23. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Képz. Munkarend Forma

Részletesebben

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak

Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Ipari termék- és formatervező mérnöki alapképzési szak Szakfelelős: Dr. Horák Péter KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015. tanév A BME Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatalának tájékoztató kiadványa.

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK)

TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK A KÁROLY RÓBERT FŐISKOLÁN A 2015/2016. TANÉVBEN (SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK) Gyöngyös 2015. január 31. 1. FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSBEN MEGHIRDETÉSRE KERÜLŐ SZAKOK Képz. Munkarend

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/IV. Fejezet. A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/IV. Fejezet A Testnevelési és Sporttudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Preambulum A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben