/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl"

Átírás

1 Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének /2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelmérıl a következıket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) E rendelet célja Budapest Fıváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer városképe, településszerkezete, karaktere és történelme szempontjából meghatározó mőemléki vagy fıvárosi védettséget nem élvezı, épített környezeti értékek védelme, a város építészeti örökségének, jellegének, arculatának a jövı nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása. (2) A település védett értékei az aktuális tulajdonformára tekintet nélkül a városrész kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, jelentıségükhöz méltó használatuk, megırzésük és megfelelı bemutatásuk közérdek. Ezért a helyi védett értékek védelme a városban mőködı minden szervezet és Óbuda-Békásmegyer minden polgárának kötelessége. (3) A helyi értékvédelem feladata különösen: a. a helyi különleges oltalmat igénylı településszerkezeti, városképi, építészettörténeti, várostörténeti, mővészeti, mőszaki szempontból védelemre érdemes épületek, építmények, épületrészek, mőtárgyak, szobrok, épületegyüttesek, (együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a közvéleménnyel történı megismertetése; b. a védett értékek károsodásának megelızése, elhárítása, fenntartásuk és megújulásuk elısegítése. (4) A rendelet hatálya kiterjed az 1. mellékletben felsorolt védett értékekre. (5) A rendelet hatálya nem terjed ki a mőemlékekrıl, a Fıvárosi település értékvédelemrıl, valamint a természetvédelemrıl szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett értékekre. 2. Fogalom meghatározások 2. E rendelet alkalmazása során: a) Védett épületek, építmények: a képviselı-testület által védetté nyilvánított olyan épületek, építmények, amelyek építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, 1/9

2 mővészeti, tudományos, társadalmi vagy mőszaki-ipari, mérnöki szempontból a hagyományos városkép megırzése szempontjából jelentıs alkotások. A védett épület, építmény minden alkotórészét ideértve az eredeti állapot térrendszerét, homlokzati kialakítását, a hozzájuk tartozó kiegészítı külsı és belsı díszítı elemeket védelem illeti. b) Védett épületegyüttesek: a képviselı-testület által védetté nyilvánított azon topográfiailag körülhatárolható épületekbıl illetve építményekbıl álló épületegyüttesek, vagy az épített és természetes környezet együtteseként kialakult kultúrtájak, amelyek történelmi, régészeti, mővészeti, tudományos, társadalmi vagy mőszaki-ipari szempontból jelentısek, városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó. c) Védett épületrész: a képviselı-testület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetızete, portálja, lépcsıháza, díszítményei illetve különleges tartószerkezete. d) Védett mőtárgy: a képviselı-testület által védetté nyilvánított, az a) és b) pontok alatt fel nem sorolt mőszaki alkotás - különösen emlékmő, szobor, síremlék, díszkút- és mőtárgy különösen a közmővek felszíni szerelvényei, lámpák, kandeláberek, kerítések, utcabútorzat, határkı. e) Értékvizsgálat: a vonatkozó jogszabályokban elıírt szakképzettséggel rendelkezı személy(ek), szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévı, illetve a település szempontjából annak minısülı értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték történeti, esztétikai és mőszaki jellemzıit. f) Közzététel: az Önkormányzat internetes honlapján, és az Óbuda újságban történı megjelentetés. g) Eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot, vagy az a késıbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor védendı értékként határoztak meg. h) Védett érték: a 2. a)- d) pontjában meghatározott elemek. i) Védett érték károsodása: minden olyan esemény vagy beavatkozás, ami a helyi védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, megrongálását, átalakítását, építészeti karakterének részleges vagy teljes megváltoztatását, általános esztétikai hatásának, eredetiségének, szerkezeti értékcsökkenését eredményezi. j) A fıépítész szakmai véleménye: a fıépítész szakmai állásfoglalása, melyet a településkép védelmérıl és a helyi építészeti-mőszaki tervtanács mőködésérıl és eljárási rendjérıl szóló rendelet alapján alakít ki. A szakmai vélemény tartalmát az építésügyi hatóság eljárása során figyelembe veszi. 3. Helyi védelem alá helyezés elrendelése és megszüntetése 3. (1) Az 1. melléklet 1., 2., és 4. pontban felsorolt épületek, építmények, épületegyüttesek és mőtárgyak helyi egyedi védelem alatt állnak. A helyi egyedi védelem kiterjed az épület, építmény, épületegyüttes egészére, annak minden alkótórészére ideértve az eredeti állapot térrendszerét, homlokzati kialakítását, a hozzájuk tartozó kiegészítı külsı és belsı díszítı elemeket. (2) Az 1. melléklet 3. pontban felsorolt épület vagy építmények esetén csak az alábbi esetekben alkalmazandók a védett vagyonra vonatkozó külön szabályok: - az építmény közterületi homlokzatán végzett vagy a közterületi homlokzatra hatást gyakorló átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés módosítási, építési tevékenység; 2/9

3 - az építmény közterületi homlokzatán végzett nyílászáró csere; - az építmény közterületi homlokzatára, födémére, tetızetére vagy a közterületi homlokzatra hatást gyakorló módon szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, mőtárgy, égéstermék elvezetı létesítése; - az építmény közterületi homlokzatán, tetızetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve mővészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül. (3) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a. a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy b. a védett érték a védelem alapját képezı értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, vagy c. a védett érték magasabb (mőemléki vagy fıvárosi) védettséget kap. Ez esetben a helyi védelem az állami (illetve a fıvárosi) védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti. 4. A védelemmel kapcsolatos eljárási szabályok 4. (1) A helyi védelem alá helyezést, annak megszüntetését bármely természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezı jogalany, írásban kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal Fıépítészi és Várostervezési Irodáján (a továbbiakban: Iroda). A védelemre településrendezési tervmővelet értékvizsgálati munkarésze, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet. Értékvizsgálati munkarész esetén a védelemre tett javaslatot a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészében is szerepeltetni kell. (2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: a. a kezdeményezı nevét/megnevezését; b. a védendı érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását; c. a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, telek ill. telekrész); d. a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indoklását és az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését, vagy leírását (pl.: irodalom, fotók), e. kezdeményezés indokolását. (3) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt az Iroda erre vonatkozó felhívása ellenére 30 napon belül nem egészítik ki, a kezdeményezés nem kerül figyelembe vételre, melyrıl az Iroda a kezdeményezıt értesíti. (4) A javaslatot a Városfejlesztési Bizottsága (továbbiakban: VB) a fıépítész szakmai véleménye, az értékvizsgálati dokumentáció, és az elıkészítés közben beszerzett adatok és tények ismeretében megvizsgálja és az alábbi döntések valamelyike szerint határoz: a. javasolja a kezdeményezés illetékes miniszterhez történı továbbítását az objektum mőemléki védettségének kezdeményezésével, b. javasolja a kezdeményezés Budapest Fıváros Fıjegyzıjéhez történı továbbítását, kezdeményezve az objektum fıvárosi helyi védelmét, c. A képviselı-testületnél kezdeményezi a helyi védelem alá helyezést, d. A javaslatot elveti, és nem javasolja a helyi védelem alá helyezési eljárás megindítását. 3/9

4 (5) A védettséggel kapcsolatos, a VB által támogatott javaslatot 30 napra közzé kell tenni. Ez idı alatt a javaslattal kapcsolatban bárki írásban észrevételt tehet. A helyi védelem alá helyezési eljárás megindítását a közvetlen érintettekkel is közölni kell írásban. (6) E rendelet szempontjából közvetlen érintettnek kell tekinteni az ingatlan: a. tulajdonosát, (annak képviselıjét) több tulajdonos esetén az értesítés történhet a közös képviselı útján, b. haszonélvezıjét és használóját, c. a fıpolgármestert, d. az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket (alapítványok, egyesületek), e. a kezdeményezı természetes vagy jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkezı társaság, f. az ügyben eljáró építési hatóságokat. (7) A közzététel ideje alatt beérkezı észrevételek, vélemények és javaslatok a védetté nyilvánítási eljárás során figyelembe vehetık. (8) A helyi védetté nyilvánítás szakmai elıkészítését az Önkormányzat fıépítésze, szükség esetén szakértık bevonásával, végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat szükséges. Az értékvizsgálathoz be kell szerezni: a. a területi fıépítész szakvéleményét, b. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ véleményét, c. az érintett helyi, szakmai, társadalmi szervezetek, egyesületek álláspontját, d. meghallgathatja a tulajdonosok, használók, civil szervezetek védelemmel kapcsolatos álláspontját. (9) A helyi védettség elrendelésérıl és megszüntetésérıl írásban értesíteni kell: a. az ingatlan tulajdonosát, és haszonélvezıjét, b. Budapest Fıváros Önkormányzatát, c. a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központot, d. az illetékes Földhivatalt a helyi védelem telekkönyvi bejegyzése céljából, e. az illetékes építésügyi hatóságot, f. a javaslattevıt. Az ingatlantulajdonosok és haszonélvezık a tulajdonos, illetve társasházak esetén a közös képviselı útján is értesíthetık. (10) A védetté nyilvánítást nem befolyásolja, hogy a védetté nyilvánítandó érték kinek a tulajdona. (11) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak megfelelıen a helyi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetése tényének az ingatlannyilvántartásba történı bejegyeztetésérıl az Iroda gondoskodik. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 5. Helyi védelem alatt álló védett értékek megırzése, a védett értékekre vonatkozó építési eljárási szabályok 5. (1) Kötelezı a védett érték látványát érintı építési engedélyhez kötött munka elızetes tervtanácsi véleményezése. Amennyiben az építési munka a hatályos jogszabályok 4/9

5 szerint bejelentéshez kötött a fıépítész szakmai véleményt ad. (2) Védett érték engedélyezési, illetve bejelentési eljárásában elıírható a beavatkozással érintett részek, vagy a teljes objektum felmérési dokumentációjának elkészítése, továbbá az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes mőszaki ismertetés elkészítése is. (3) A védett értéket érintı építési munka hatósági eljárásában az illetékes építési hatóságnak be kell szereznie a fıépítész szakmai véleményét. A fıépítész a szakmai véleményében állást foglal arról, hogy az adott építési munka megfelel-e a helyi védettségrıl szóló rendeletnek, illetve nem eredményezi-e a védett érték károsodását, elınytelen megváltozását. (4) A védett értéket érintı építési munka esetén az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzattal és a Kerületi Szabályozási Tervvel összhangban az illetékes építési hatóság a fıépítész közremőködésével meghatározhatja: a. a tetık, magastetık, tetıfelépítmények kialakítását, b. bıvítmény esetén annak az építési helyen belüli elrendezését, c. a portálok kialakítását, d. homlokzatképzést és színezést, e. a beavatkozással kapcsolatos, a védett értékek rehabilitációjával összefüggı egyéb feltételeket és követelményeket. (5) A védelem alatt álló értékek megırzése érdekében a hatályos jogszabályok keretei között az illetékes elsıfokú építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló épületek, építmények, épületegyüttesek tulajdonosait illetve használóit a. a jó karbantartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettségük teljesítésére, b. a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére. (6) Helyi védett értéken végzett építési munka esetén az építésügyi hatóság elıírhatja, illetve az engedélyezés feltételéül szabhatja: a. az eredeti állapotot tükrözı részek, részletek visszaépítését, b. az oda nem illı (utólag létesített) épületrészek, elemek eltávolítását, c. a védelmet érintı anyaghasználattal összefüggésben meghatározott anyagok és szerkezetek felhasználását, illetve az egyes épületrészek színezését. (7) A védett érték veszélyeztetése esetén, illetve azok megóvása, megfelelı állaga érdekében az építésügyi hatóság által elrendelhetı munkák elvégeztetésére a fıépítész javaslatot tehet. 6. A védett értékekkel kapcsolatos szakmai szabályok, elıírások 6. (1) A helyi védett értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok megırzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. (2) A helyi védett érték a védelem fennállása alatt nem bontható el. (3) A helyi védett érték teljes bontására engedély csak a védelem megszüntetését követıen adható ki. Életveszély elhárítása esetén a védett érték részleges bontására 5/9

6 engedély adható ki, feltételeként egyes épületrészek vagy tartozékok megırzése, illetve az új épületbe való beépítésének kötelezettsége elıírható. (4) Helyi védett értéken csak olyan építési vagy bontási munka végezhetı, amely nem eredményezi a védett érték károsodását. (5) A helyi védett épületen új parapet-konvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége közterületrıl is látható módon nem helyezhetı el. (6) Védett értékkel érintett ingatlanon az illetékes építésügyi hatóság a környezet kialakítását kertészeti zöldfelületi tervek alapján meghatározhatja, illetve feltételhez kötheti. (7) Az építési engedélyezési tervdokumentációnak hatósági engedélyezési eljárásra való benyújtása elıtt a terv készítıje a beavatkozás mélységétıl függetlenül köteles kikérni az egyéb jogszabályok szerint illetékes Építészeti-mőszaki Tervtanács állásfoglalását. (8) Amennyiben az Illetékes Hatóság nem az eredeti állapot visszaállítását rendeli el a fennmaradási engedély megadása elıtt köteles kikérni az egyéb jogszabályok szerint illetékes Építészeti-mőszaki Tervtanács állásfoglalását. (9) A helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyéb építési eljárási elıírásokat az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata tartalmazza. 7. A védett értékek fenntartása, támogatása 7. (1) A védett építmények jó karbantartása a tulajdonos (használó) kötelezettsége. (2) A védett értékek használata során biztosítani kell azok megırzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. A rendeltetéstıl eltérı használat esetén törekedni kell az érték közcélú felhasználására. (3) A védett érték tulajdonosai kötelezettségük teljesítésének elısegítése érdekében, az önkormányzat költségvetésében meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer pályázat útján támogatást igényelhetnek az önkormányzattól. A pályázati keretet a társasházi pályázat költségvetési elıirányzata terhére kell biztosítani. 8. A védett értékek nyilvántartása 8. (1) A helyi védett értékekrıl nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. (2) A nyilvántartás az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakon túl tartalmazza a védett érték: a. megnevezését, b. területhatárát (utca, tér, közterület), c. a tulajdonos, kezelı, használó nevét, címét, d. a védelem elrendelésére vonatkozó képviselı-testületi elıterjesztés és döntés másolatát, 6/9

7 e. térképmásolatot, f. a védett értéket érintı beavatkozás hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát). (3) A tervtári anyagban lehetıség szerint megkülönböztetı jelzéssel ellátva be kell szerezni és nyilván kell tartani: a. az eredeti tervdokumentáció másolatát ha az eredeti tervek fellelhetık, b. a védett érték felmérési terveit amennyiben ezek beszerezhetık, illetve elıállíthatók. (4) A nyilvántartás vezetésérıl a Fıépítész gondoskodik. (5) A védett ingatlant érintı képviselıtestületi, illetve hatósági döntésrıl a nyilvántartást egy másolattal értesíteni kell. 9. A védett értékek megjelölése 9. (1) A helyi védett értéket annak értékeit nem sértı módon az e célra rendszeresített egységes táblával jelöli meg az Önkormányzat. (2) A tábla mérete maximum 30x40cm, felirata a következı: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által védetté nyilvánított helyi érték. Évszám. (3) A tábla elhelyezésérıl, karbantartásáról, pótlásáról - elızetes értesítés mellett - az Iroda gondoskodik. A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését és fenntartását tőrni köteles. 10. Záró rendelkezések 11. Jelen rendelet lép hatályba és az azt követıen indult építésügyi hatósági eljárásokban kell alkalmazni. Kiss Anita jegyzı Bús Balázs polgármester 7/9

8 Helyi védett épületek, épületegyüttesek és mőtárgyak jegyzéke 1.sz. melléklet 1. Védett épületek, építmények SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-001 Jézus Szíve Kápolna Bécsi út HV-005 Lakóépület 14627/1 Dereglye utca 1/a. HV-006 Lakóépület 14625/1 Evezı utca 1. HV-017 Kisbuda Gyöngye étterem Kenyeres utca 34. HV-020 Pogány torony 22566/2 Kilátó utca HV-021 Iskola Kiscelli utca HV-025 Lakóépület 14615/6 Kolosy tér 1/a. HV-026 Lakóépület 14615/7 Kolosy tér 1/b. HV-029 Lakóépület régi beépítésbıl 14636/8 Galagonya utca 2/a. HV-030 Csillaghegyi Jézus Szíve Lehel utca 16. plébániatemplom és parókia HV-032 Volt Irgalom háza San Marco utca HV-034 Idısek otthona 21736/1 Újvár utca 2. HV-035 Református templom Vörösmarty utca 2/a. HV-036 Elsı Óbudai Általános Iskola 18729/2 Vörösvári út 93. HV-037 Iroda épület Vörösvári út HV-038 Egykori Remíz épülete Hunor utca HV-039 Régi malom laktanya épületek 16916/1 Vörösvári út Védett épületegyüttesek SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-003 Egykori Harisnyagyár épületei 19250/6 Bogdáni út /3 HV-007 BUSZESZ egykori szeszgyár épületei Folyamır utca Védett épületrészek védett homlokzat, utcai traktus SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-008 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 48/a. HV-009 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 48/b. HV-010 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 50/a. HV-011 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 50/b. HV-012 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 50/c. HV-015 Régi malom raktárépületei utcai homlokzata 16916/2 Hévízi út 1. Hunor utca 30. HV-013 Lakóépület utcai homlokzata Kenyeres utca 36. HV-014 Lakóépület utcai homlokzata Kenyeres utca 40. HV-022 Lakóépület Kiscelli utca 71. HV-023 Lakóépület Kiscelli utca 79. 8/9

9 HV-024 Lakóépület Kiscelli utca 81. HV-028 Goldberger textilgyár homlokzati falai 17970/1 Lajos utca Árpád fejedelem útja HV-033 Csarnoképület 19379/1 Szentendrei út Védett mőtárgy SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-002 Jézus Szíve Kápolna elıtti Bécsi út feszület HV-016 Határkı 22082/2 Határ utca Jutas utca sarok 9/9

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelmérıl (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat. Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzat. Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat 9/1992. /IV.13./ sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat Képviselıtestülete fontosnak tartja, hogy a város

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR

ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR 1 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA MŐEMLÉKVÉDELMI, RESTAURÁTORI TAGOZAT ÖRÖKSÉGVÉDELMI FOGALOMTÁR KIDOLGOZTA, ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. CZÉTÉNYI PIROSKA okl. építészmérnök, mőemlékvédelmi szakmérnök, mőemlékvédelmi szakértı

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

!"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl

!# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl !"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ

ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ ÚJPEST VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA UKVSZ II. KÖTET: JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK A szabályzatot a Képviselő-testület a 20/2014. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el. 2 Budapest Főváros IV.

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.I.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

A rendelet hatálya, alkalmazása

A rendelet hatálya, alkalmazása Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének többször módosított 32/2006. (2007. III. 6.) önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (egységes szerkezetben a 17/2011. (VII. 28.), a

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2005. (X. 27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerősítésének, felújításának és e lakóépületek

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2013. (IV.17.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárás és a településképi kötelezés szabályairól Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház

2003. évi CXXXIII. törvény. a társasházakról. I. Fejezet ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK. A társasház A jogszabály mai napon hatályos állapota 2009-11-03 Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2010.I.1. ) 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról Az Országgyőlés a társasháztulajdon létesítése

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről

64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. Debrecen Megyei Jogú Város településképi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 64/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1 településképi védelméről Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer

Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 1 9700 Szombathely Kisfaludy S. 57. T/F: 94/500-354, regiofokusz@limexnet.hu www.regiofokusz.hu Környezetvédelmi jog- és intézményrendszer 2. modul Készítette: Dr. Harkay Katalin Tartalomjegyzék 2.1. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT

TARTALOMJEGYZÉK ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1. ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 5 2. ÜZLETSZABÁLYZAT KÖZZÉTÉTELE, ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA... 5 3. FOGALOMTÁR...

Részletesebben

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata

Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás. Közbeszerzési Szabályzata Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési Szabályzata 1 Sándorfalva - Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Közbeszerzési szabályzata A Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról

1990. évi C. törvény. a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervezı helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtı önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvetı feladata a közhatalom helyi közügyekben

Részletesebben