Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi építészeti értékek védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi építészeti értékek védelméről"

Átírás

1 Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről a 12/2015. (II. 16.) 2 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi építészeti értékek védelméről a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet célja Budapest főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer városképe, településszerkezete, karaktere és történelme szempontjából meghatározó műemléki vagy fővárosi védettséget nem élvező, épített környezeti értékek védelme, a város építészeti örökségének, jellegének, arculatának a jövő nemzedékek számára való megtartása, a védett értékek fenntartása. (2) A település védett értékei az aktuális tulajdonformára tekintet nélkül a városrész kulturális kincsének részei, ezért fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk, megőrzésük és megfelelő bemutatásuk közérdek. Ezért a helyi védett értékek védelme a városban működő minden szervezet és Óbuda-Békásmegyer minden polgárának kötelessége. (3) A helyi értékvédelem feladata különösen: a) a helyi különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, városképi, építészettörténeti, várostörténeti, művészeti, műszaki szempontból védelemre érdemes épületek, építmények, épületrészek, műtárgyak, szobrok, épületegyüttesek, (együtt: védett érték) körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása és a széles körben történő megismertetése; b) a védett értékek károsodásának megelőzése, elhárítása, fenntartásuk és megújulásuk elősegítése. (4) A rendelet hatálya kiterjed az 1. mellékletben felsorolt védett értékekre. (5) A rendelet hatálya nem terjed ki a műemlékekről, a fővárosi települési értékvédelemről, valamint a természetvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett értékekre. 2. Fogalom meghatározások 2. E rendelet alkalmazása során: a) Védett épületek, építmények: a képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épületek, építmények, amelyek építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszakiipari, mérnöki szempontból a hagyományos városkép megőrzése szempontjából jelentős alkotások. A védett épület, építmény minden alkotórészét ideértve az eredeti állapot térrendszerét, homlokzati kialakítását, a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítő elemeket védelem illeti. b) Védett épületegyüttesek: a képviselőtestület által védetté nyilvánított azon topográfiailag körülhatárolható épületekből, építményekből álló épületegyüttesek, vagy az épített és természetes környezet együtteseként kialakult kultúrtájak, amelyek történelmi, régészeti, művészeti, tudományos, társadalmi vagy műszaki-ipari szempontból jelentősek, városszerkezeti, városképi szerepük meghatározó. c) Védett épületrész: a képviselőtestület által védetté nyilvánított olyan épületrész, amely egészében nem védett építményen, építményben helyezkedik el. Védett épületrész lehet különösen az épület tömege, homlokzata, tetőzete, portálja, lépcsőháza, díszítményei, különleges tartószerkezete. d) Védett műtárgy: a képviselőtestület által védetté nyilvánított, az a) és b) pontok alatt fel nem sorolt műszaki alkotás különösen emlékmű, szobor, síremlék, díszkút, és műtárgy különösen a közművek felszíni szerelvényei, lámpák, kandeláberek, kerítések, utcabútorzat, határkő. e) Értékvizsgálat: a vonatkozó jogszabályokban előírt szakképzettséggel rendelkező személy(ek), szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, vagy a település szempontjából annak minősülő értéket, amely védelemre érdemes. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték történeti, esztétikai és műszaki jellemzőit. f) Közzététel: az Önkormányzat internetes honlapján, és az Óbuda Újságban történő megjelentetés. g) Eredeti állapot: az eredeti építéskori állapot, vagy az a későbbi állapot, amelyet a védelem elrendelésekor védendő értékként határoztak meg. h) Védett érték károsodása: minden olyan esemény vagy beavatkozás, ami a helyi védett érték teljes, vagy részleges megsemmisülését, megrongálását, átalakítását, építészeti karakterének részleges vagy teljes 1 Elfogadva: március Elfogadva: február 12. Hatályos: február 17-étől.

2 megváltoztatását, általános esztétikai hatásának, eredetiségének, szerkezeti értékcsökkenését eredményezi. i) A főépítész szakmai véleménye: a főépítész szakmai állásfoglalása, melyet a településképi véleményezési eljárásról, valamint a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről és eljárási rendjéről, továbbá a településképi bejelentési eljárásról, valamint a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet alapján alakít ki. 3. Helyi védelem alá helyezés elrendelése és megszüntetése 3. (1) Az 1. melléklet 1., 2., és 4. pontjában felsorolt épületek, építmények, épületegyüttesek és műtárgyak helyi egyedi védelem alatt állnak. A helyi egyedi védelem kiterjed az épület, építmény, épületegyüttes egészére, annak minden alkotó részére ideértve az eredeti állapot térrendszerét, homlokzati kialakítását, a hozzájuk tartozó kiegészítő külső és belső díszítő elemeket. (2) Az 1. melléklet 3. pontjában felsorolt épület vagy építmények esetén csak az alábbi esetekben alkalmazandók a védett értékre vonatkozó külön szabályok: - az építmény közterületi homlokzatán végzett vagy a közterületi homlokzatra hatást gyakorló átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés módosítási, építési tevékenység; - az építmény közterületi homlokzatán végzett nyílászáró csere; - az építmény közterületi homlokzatára, födémére, tetőzetére vagy a közterületi homlokzatra hatást gyakorló módon szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék elvezető létesítése; - az építmény közterületi homlokzatán, tetőzetén hirdetési, reklámcélú, vagy művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül. (3) A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a) a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül, vagy b) a védett érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette, vagy c) a védett érték magasabb (műemléki vagy fővárosi) védettséget kap. Ez esetben a helyi védelem az állami vagy a fővárosi védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti. 4. A védelemmel kapcsolatos eljárási szabályok 4. (1) A helyi védelem alá helyezést, annak megszüntetését bármely személy írásban kezdeményezheti a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Irodáján (a továbbiakban: Iroda). A védelemre településrendezési tervművelet értékvizsgálati munkarésze, vagy önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet. Értékvizsgálati munkarész esetén a védelemre tett javaslatot a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészében is szerepeltetni kell. (2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: a) a kezdeményező nevét/megnevezését; b) a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását; c) a pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület, telek, telekrész); d) a védelemmel kapcsolatos javaslat rövid indokolását és az erre vonatkozó dokumentumok megjelölését, vagy leírását (pl.: irodalom, fotók), e) kezdeményezés indokolását. (3) Amennyiben a kezdeményezés hiánypótlásra szorul, és azt az Iroda erre vonatkozó felhívása ellenére 30 napon belül nem egészítik ki, a kezdeményezés nem kerül figyelembe vételre, melyről az Iroda a kezdeményezőt értesíti. (4) A javaslatot a Városfejlesztési Bizottság (továbbiakban: VB) a főépítész szakmai véleménye, az értékvizsgálati dokumentáció, és az előkészítés közben beszerzett adatok és tények ismeretében megvizsgálja és az alábbi döntések valamelyike szerint határoz: a) javasolja a kezdeményezés illetékes miniszterhez történő továbbítását az objektum műemléki védettségének kezdeményezésével, b) javasolja a kezdeményezés Budapest Főváros Főjegyzőjéhez történő továbbítását, kezdeményezve az objektum fővárosi helyi védelmét, c) a képviselőtestületnél kezdeményezi a helyi védelem alá helyezést, d) a javaslatot elveti, és nem javasolja a helyi védelem alá helyezési eljárás megindítását. (5) A védettséggel kapcsolatos, a VB által támogatott javaslatot 30 napra közzé kell tenni. Ez idő alatt a javaslattal kapcsolatban bárki írásban észrevételt tehet. A helyi védelem alá helyezési eljárás megindítását a közvetlen érintettekkel is közölni kell írásban. (6) E rendelet szempontjából közvetlen érintettnek kell tekinteni az ingatlan: a) tulajdonosát, (annak képviselőjét) több tulajdonos esetén az értesítés történhet a közös képviselő útján, b) haszonélvezőjét és használóját, c) a főpolgármestert, d) az értékvédelemmel érintett bejegyzett helyi lakossági szervezeteket (alapítványok, egyesületek), e) a kezdeményezőt, f) az ügyben eljáró építési hatóságokat. 2

3 (7) A közzététel ideje alatt beérkező észrevételek, vélemények és javaslatok a védetté nyilvánítási eljárás során figyelembe vehetők. (8) A helyi védetté nyilvánítás szakmai előkészítését a főépítész - szükség esetén szakértők bevonásával - végzi. A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez értékvizsgálat szükséges. Az értékvizsgálathoz be kell szerezni az érintett helyi, szakmai, társadalmi szervezetek, egyesületek álláspontját. A főépítész az értékvizsgálat elkészítése során meghallgathatja a tulajdonosok, használók, civil szervezetek védelemmel kapcsolatos álláspontját. (9) A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről írásban értesíteni kell: a) az ingatlan tulajdonosát, és haszonélvezőjét, b) Budapest Főváros Önkormányzatát, c) az illetékes Földhivatalt a helyi védelem telekkönyvi bejegyzése céljából, d) az illetékes építésügyi hatóságot, e) a javaslattevőt. Az ingatlantulajdonosok és haszonélvezők a tulajdonos, a társasházak a közös képviselő útján is értesíthetők. (10) A védetté nyilvánítást nem befolyásolja, hogy a védetté nyilvánítandó érték kinek a tulajdona. (11) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályoknak megfelelően a helyi védelem alá helyezés, annak megszüntetése tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről az Iroda gondoskodik. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti. 5. Helyi védelem alatt álló védett értékek megőrzése 5. (1) A védett értéket érintő építési engedélyhez kötött munka esetén településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. A településképi véleményezési eljárás során a (2)-(7) bekezdésben és a 6. -ban foglaltakat is figyelembe kell venni. (2) A településképi véleményezési eljárás során a tervtanács szakmai véleményében állást foglal arról, hogy az adott építési munka megfelel-e az e rendeletben foglalt előírásoknak, nem eredményezi-e a védett érték károsodását, előnytelen megváltozását. (3) A településképi véleményezési eljárásban előírható a beavatkozással érintett részek, vagy a teljes objektum felmérési dokumentációjának elkészítése, továbbá az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetés elkészítése is. (4) A településképi véleményben az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzattal és a Kerületi Szabályozási Tervvel összhangban a) a tetők, magastetők, tetőfelépítmények kialakítására, b) bővítmény esetén annak az építési helyen belüli elrendezésére, c) a portálok kialakítására, d) homlokzatképzésre és színezésre, továbbá e) a beavatkozással kapcsolatos, a védett értékek rehabilitációjával összefüggő egyéb feltételek és követelmények is meghatározhatók. (5) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében a településképi véleményben a védelem alatt álló épületek, építmények, épületegyüttesek tulajdonosai, használói a) a jó karbantartásra, fenntartásra vonatkozó kötelezettségük teljesítésére, b) a védett értékek jellegének kifejezésére, vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére is kötelezhetők. (6) Helyi védett értéken végzett építési munka esetén a településképi véleményben előírható, vagy az engedélyezés feltételéül szabható: a) az eredeti állapotot tükröző részek, részletek visszaépítése, b) az oda nem illő (utólag létesített) épületrészek, elemek eltávolítása, c) a védelmet érintő anyaghasználattal összefüggésben meghatározott anyagok és szerkezetek felhasználása, az egyes épületrészek színezése. (7) A védett érték veszélyeztetése esetén, azok megóvása, megfelelő állagának biztosítása érdekében a szükséges munkák elvégeztetésére a településképi véleményben javaslat tehető. (8) A védett értéket érintő a) építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység esetén, b) bontási engedély nélkül végezhető bontási munkák közül előtető, védőtető zászlótartó, kerítés bontása esetén, c) huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltozása esetén, és d) reklámok elhelyezése tekintetében a településképi bejelentési eljárásban a főépítész szakmai véleményét ki kell kérni arról, hogy az adott építési munka megfelel-e az e rendeletben foglalt előírásoknak, nem eredményezi-e a védett érték károsodását, előnytelen megváltozását. A településképi bejelentési eljárásban a (3)-(7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 3

4 6. A védett értékekkel kapcsolatos szakmai szabályok, előírások 6. (1) A helyi védett értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok megőrzését, a használat azokat nem veszélyeztetheti. (2) A helyi védett érték a védelem fennállása alatt nem bontható el. (3) A helyi védett érték teljes bontására engedély csak a védelem megszüntetését követően adható ki. Életveszély elhárítása esetén a védett érték részleges bontására engedély adható ki, feltételeként egyes épületrészek vagy tartozékok megőrzése, az új épületbe való beépítésének kötelezettsége előírható. (4) Helyi védett értéken csak olyan építési vagy bontási munka végezhető, amely nem eredményezi a védett érték károsodását. (5) A helyi védett épületen új parapet-konvektor vagy klímaberendezés kültéri egysége közterületről is látható módon nem helyezhető el. (6) Védett értékkel érintett ingatlanon a környezet kialakítása kertészeti zöldfelületi tervek alapján meghatározható, feltételhez köthető. (7) Amennyiben nem az eredeti állapot visszaállítása került elrendelésre a fennmaradási engedély megadása előtt is településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni. (8) A helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó egyéb építési előírásokat az Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzata tartalmazza. 7. A védett értékek fenntartása, támogatása 7. (1) A védett építészeti érték jó karbantartása a tulajdonos (használó) kötelezettsége. (2) A védett értékek rendeltetéstől eltérő használata esetén törekedni kell az építmény közcélú használatára. 8. (1) A rendelet hatálya alá tartozó védett érték tulajdonosa részére kötelezettsége teljesítésének elősegítése érdekében az önkormányzat költségvetésében III. Kerületi Értékvédelmi Támogatás előirányzat terhére meghatározott keretösszeg erejéig évente egyszer pályázat útján támogatás biztosítható. (2) A támogatás a rendelet hatálya alá tartozó védett építészeti értékek, azok szűkebb környezete, tartozékai korhű felújításához, rekonstrukciójához vehető igénybe. (3) A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A támogatás folyósítására utólag kerül sor. (4) Az elnyert támogatás nem haladhatja meg a pályázat mellékletét képező költségvetés összegének 50%-át. Az elnyerhető összeg felső határát a pályázati kiírás tartalmazza. (5) A pályázatot évente egyszer, az éves költségvetés jóváhagyását követően a Képviselőtestület írja ki. 8. A támogatás elnyerésének feltételei 9. (1) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) az illetékes építésügyi hatóság által jogerősen engedélyezett tervdokumentációt, amennyiben a tervezett munkálatok engedélykötelesek, b) a területi építész kamarák által vezetett tervezői névjegyzékben szereplő építészmérnök által készített műszaki leírást, amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység, c) fényképeket a védett értékről, épületrészről, d) költségvetést azokról a várható költségekről, melyek közvetlenül a védett érték megőrzését szolgálják, e) banki igazolást a költségvetésben szereplő összeg elkülönített számlán történő elhelyezéséről, f) tulajdonjogot igazoló okiratot, g) a támogatás meghatározott célra és határidőn belül történő felhasználására vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot. (2) A pályázat csak az összes melléklet egyidejű benyújtásával érvényes. Nyilatkozatok utólagos pótlására nincs lehetőség. (3) A pályázati kiírás az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően további feltételeket is előírhat. (4) A pályázat benyújtásának határidejét, helyét és módját a pályázati kiírásban kell meghatározni. 9. A pályázat elbírálása 10. (1) A beérkezett pályázatokat a VB a soron következő ülésén bírálja el. A pályázatok elbírálásának szempontjait a pályázati kiírásban kell meghatározni. (2) A VB szakmai szempontok alapján dönt a támogatás odaítéléséről és mértékéről. 10. A támogatás felhasználása 11. A pályázattal kapcsolatban e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati rendeletnek - a figyelembe vehető költségekre, 4

5 - az egy pályázó által benyújtható pályázatok számára, - a pályázati eljárásra, - a kivitelezésre, valamint - a pénzügyi rendelkezésekre vonatkozó előírásait megfelelően alkalmazni kell. 11. A védett értékek nyilvántartása 12. (1) A helyi védett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet. (2) A nyilvántartás az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakon túl tartalmazza a védett érték: a) megnevezését, b) területhatárát (utca, tér, közterület), c) a tulajdonos, kezelő, használó nevét, címét, d) a védelem elrendelésére vonatkozó képviselőtestületi előterjesztés és döntés másolatát, e) térképmásolatot, f) a védett értéket érintő beavatkozások, hatósági intézkedések jegyzékét (iktatószámát). (3) A tervtári anyagban lehetőség szerint megkülönböztető jelzéssel ellátva be kell szerezni és nyilván kell tartani: a) az eredeti tervdokumentáció másolatát ha az eredeti tervek fellelhetők, b) a védett érték felmérési terveit amennyiben ezek beszerezhetők, vagy előállíthatók. (4) A nyilvántartás vezetéséről a főépítész gondoskodik. (5) A védett ingatlant érintő képviselőtestületi, hatósági döntésről a nyilvántartást egy másolattal értesíteni kell. 12. A védett értékek megjelölése 13. (1) A helyi védett értéket annak értékeit nem sértő módon az e célra rendszeresített egységes táblával jelöli meg az önkormányzat. (2) A tábla elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról - előzetes értesítés mellett - az Iroda gondoskodik. A tulajdonos (használó) a tábla elhelyezését és fenntartását tűrni köteles. 13. Záró rendelkezések 14. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel április 15-én lép hatályba. (2) A január 1-én lép hatályba. (3) Jelen rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik. A rendelet szövegét az Óbuda Újságban is közzé kell tenni. Kiss Anita jegyző Bús Balázs polgármester 5

6 1. Védett épületek, építmények 1. melléklet a 23/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelethez Helyi védett épületek, épületegyüttesek és műtárgyak jegyzéke SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-001 Jézus Szíve Kápolna Filoxéra Bécsi út kápolna HV-004 Lakóépület 14627/1 Dereglye utca 1/a. HV-005 Lakóépület 14625/1 Evező utca 1. HV-016 Kisbuda Gyöngye étterem Kenyeres utca 34. HV-019 Pogány torony 22566/2 Kilátó utca HV-021 Iskola Kiscelli utca HV-024 Lakóépület 14615/6 Kolosy tér 1/a. HV-025 Lakóépület 14615/7 Kolosy tér 1/b. HV-027 Csillaghegyi Jézus Szíve Lehel utca 16. plébániatemplom és parókia HV-028 Volt Irgalom háza San Marco utca HV-030 Idősek otthona 21736/1 Újvár utca 2. HV-031 Református templom Vörösmarty utca 2/a. HV-032 Első Óbudai Általános Iskola 18729/2 Vörösvári út 93. HV HV HV-015 Régi malom laktanya épületek 16916/1 Vörösvári út Védett épületegyüttesek SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-003 HV-006 Egykori Harisnyagyár épületei (Bogdáni út Budai Promenád HÉV vonal által határolt, az között épült épületegyüttes) BUSZESZ egykori szeszgyár épületei (3., 36/a-g., 16/a-b. és 17. sz. épületek) 19250/6 Bogdáni út Folyamőr utca Védett épületrészek SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-007 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 48/a. HV-008 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 48/b. HV-009 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 48/c. HV-010 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 50/a. HV-011 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 50/b. HV-012 Lakóépület utcai homlokzata Föld utca 50/c. HV-017 Lakóépület utcai homlokzata Kenyeres utca 36. HV-018 Lakóépület utcai homlokzata Kenyeres utca 40. HV-014 Régi malom raktárépületei utcai 16916/2 Hévízi út 1. Hunor utca 30. homlokzatok HV-022 Lakóépület utcai homlokzata Kiscelli utca 71. HV-020 Lakóépület utcai homlokzata Kiscelli utca 79. HV-023 Lakóépület utcai homlokzata Kiscelli utca 81. HV-026 Goldberger textilgyár homlokzati 17970/1 Lajos utca Árpád HV-029 falai Csarnoképület volt textilfestő gyár: nyugati homlokzat és a déli fejedelem útja 19379/1 Szentendrei út Hatályon kívül helyezte: 12/2015. (II. 16.) Ör Hatályon kívül helyezte: 12/2015. (II. 16.) Ör. 1. 6

7 homlokzat 55m-es szakasza 7

8 4. Védett műtárgy SZÁM MEGNEVEZÉS HRSZ CÍM HV-002 Jézus Szíve Kápolna, Filoxéra Bécsi út kápolna előtti feszület HV számú határkő, állítva 1878-ban 22082/2 Határ utca Jutas utca sarok 8

/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl

/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének /2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről

Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete. az épített és természeti környezet helyi védelméről

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete. az épített és természeti környezet helyi védelméről Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Magyargéc község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2000.(VI.29.) ÖKT. rendelete Szentgotthárd városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről a 34/2000.(X.26.)ÖKT.

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2005. (VII. 4.) rendelete Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 52/2011. (IX.19.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. szeptember 19 Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

az épített örökség értékeinek helyi védelméről

az épített örökség értékeinek helyi védelméről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008.(IV. 15.) számú rendelete, a 36/2008. (XII.19.) és a 23/2011.(VIII.29.) számú rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege az épített

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 52. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei Himesháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről Himesháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az épített és Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 42/2014.(XII.19.)

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított. 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított. 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) rendelettel módosított 6/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET HELYI VÉDELMÉRŐL Jászfelsőszentgyörgy

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 47/2014(X.3) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEINEK HELYI VÉDELMÉRŐL Kazincbarcika Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya Község Önkormányzat Képvisel-testületének 17/2008. (IX. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete A helyi védetté nyilvánításról. Általános rendelkezések

Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete A helyi védetté nyilvánításról. Általános rendelkezések Nagygyimót község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2012. (X. 24.) önkormányzati rendelete A helyi védetté nyilvánításról Nagygyimót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 39/2009. (XII. 2.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2013. (II.19) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben