az épített örökség értékeinek helyi védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az épített örökség értékeinek helyi védelméről"

Átírás

1 Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008.(IV. 15.) számú rendelete, a 36/2008. (XII.19.) és a 23/2011.(VIII.29.) számú rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege az épített örökség értékeinek helyi védelméről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 57. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. E rendelet célja Albertirsa Város történelme, hagyományai és településképe szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település épített értékei tulajdonformára tekintet nélkül a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, a jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek. A helyi védelem tárgya 2. A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az érték (településszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, építmény, szobor, képzőművészeti alkotás, stb) amelyet a jóváhagyott településrendezési terv, illetve a város Képviselő-testületének rendelkezése helyi védelemre javasolt. A rendelet hatálya 3. (1) E rendeletet Albertirsa Város közigazgatási területén kell alkalmazni, és annak hatálya kiterjed minden, e rendelettel védetté nyilvánított és a mellékletben meghatározott épített értékre. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, társulásra, amelyek a védetté nyilvánított értékekkel összefüggésbe hozható. (tulajdonos, kezelő, bérlő, szívességi használó, stb.) 1 Módosította a 23/2011. (VIII.29.) rendelet, hatályos augusztus 30-tól.

2 (3) A rendelet hatálya nem terjed ki a műemlékekről szóló más jogszabályok alapján védetté nyilvánított értékekre. A helyi védelem fajtái 4. (1) A helyi védelem az Étv a (1) bekezdésének figyelembevételével a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (a továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, ezek részleteire (a továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjedhet ki. (2) A helyi területi védelem a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület, vagy növényzet), b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép), c) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen) védelmére terjed ki (3) A helyi területi védelem a műemléki környezetet (MK) közvetlenül határoló terület, valamint a műemléki jelentőségű terület (MJT) közvetlen környezetére is kiterjeszthető. (4) A helyi egyedi védelem a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére, vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés, stb.), b) az építményekhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére, c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére, terjedhet ki. Helyi védettség keletkezése és megszűnése (1) A helyi védettség elrendeléséről illetve annak megszüntetéséről Albertirsa Város Képviselő-testülete e rendelet alapján dönt. A helyi védelem alá tartozó védett értékek listája e rendelet mellékletét képezi. (2) A helyi védettség elrendelését vagy annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, társulás, egyesület, társadalmi szervezet, írásban kezdeményezheti a polgármesternél. Helyi védettség elrendelése településrendezési tervművelet útján is történhet (HÉSZ, SzT), arra a településrendezéshez kapcsolódó önálló értékvizsgálat is javaslatot tehet. (3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell: 5.. a) egyedi épületek, építmények és természeti értékek esetén - a kezdeményező megnevezését;

3 - a védendő érték megnevezését, körülhatárolását; - a hely megjelölését az ingatlan-nyilvántartás bejegyzése és a helyi meghatározás szerint (utca, házszám, helyrajzi szám, épület- vagy telekrész, köznyelvi elnevezés); - a védendő érték rövid ismertetését, leírását, dokumentálását; - fotódokumentációt; - a kezdeményezés indoklását. b) településszerkezet, településkép, karakter vagy védelemre javasolt együttes esetén - az együttes ismert vagy javasolt elnevezését, lehatárolását, - a védendő érték rövid ismertetését, a települési értékrendhez, hagyományokhoz kötődő kapcsolatának bemutatását; c) egyéb esetekben minden olyan körülményt, információt, dokumentumot és egyéb adatot amelyet a védelem alá helyezést a kezdeményező fontosnak és értékelhetőnek tart. 6. (1) A védelemmel kapcsolatos döntés előkészítéséről a főépítész közreműködésével az önkormányzat hivatala szakértők(k) bevonásával gondoskodik. (2) A védetté nyilvánításhoz vagy annak megszüntetéséhez minden esetben értékvizsgálatot kell készíteni. (3) Az előkészítéshez szükséges még az érintett terület(ek) tulajdonosainak véleménye is. (4) Helyi védettség alá helyezési vagy annak a megszüntetési eljárására történő intézkedésről a tulajdonost és a kezdeményezőt értesíteni kell. Az értesítést a) egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén, írásban a tulajdonosi körnek kell megküldeni; b) nem egyedi érték esetén, illetve ha az érdekeltek körének megállapítása, felkutatása aránytalan nehézségbe ütközik a helyben szokásos hirdetmény útján kell közzétenni. (5) A helyi védettséggel kapcsolatos tervezett intézkedések elhatározását, a döntést megelőzően legalább 30 nappal a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni, és ugyanezen a határidőn belül biztosítani kell a tervezett intézkedés tartalmának, a kapcsolódó értékvizsgálatnak a megtekinthetőségét. A tervezett intézkedéssel kapcsolatban bárki véleményt nyilváníthat és az írásba foglalt véleményeket a Képviselő-testület megtárgyalja. (1) Helyi védettség elrendeléséről vagy annak megszüntetéséről értesíteni kell : - a tulajdonost és a kezdeményezőt; - az illetékes földhivatalt, - az érdekelt közművek és utak fenntartóit. 7.. (2) A helyi védelem alá helyezés tényét illetve annak megszüntetését az ingatlannyilvántartásba be kell jegyezni.

4 (3) A védettség fennállásának tényét -a tulajdoni lapon kívül -a hivatalos térképmásolaton is fel kell tüntetni, a következők szerint: Albertirsa Város Önkormányzata sz. rendelete alapján Védett települési érték. (4) A település Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve e rendelettel összhangban elrendelhet helyi védelmet és azt különösen is szabályozhatja. E rendeletet a Helyi Építés Szabályzat és a Szabályozási Terv előírásaival összhangban kell alkalmazni. (5) A helyi védelem elrendelésével kapcsolatos ingatlan-nyilvántartási bejegyzések hiánya a védettség tényét nem érinti. A védett értékek nyilvántartása 8. (1) A jegyző a helyi védelem alatt álló értékekről törzslapot készíttet és nyilvántartást vezet. (2) A törzslap az alábbi adatokat tartalmazza: a) a védett érték megnevezését, b) a védett érték tulajdonosát, c) a védelemre javaslatot tevő adatait, d) a védelem szakszerű, rövid indokolását, e) fotódokumentációt, f) a helyi védelem védettségi kategóriáját, (3) Egyedi védettség esetén az (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: a) a védett érték pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám), b) helyszínrajzot, c) a védett érték rendeltetését és használatának módját. (4) Területi védelem esetén az (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a nyilvántartásnak tartalmazni kell a terület méretétől függően az áttekintéshez szükséges léptékű, a szabályozási tervvel azonosítható, a védett terület határát egyértelműen rögzítő helyszínrajzot. (5) A nyilvántartás céljára készült helyszínrajzot olyan méretarányban kell elkészíteni, hogy a helyi védelemmel kapcsolatos megállapítások az egyes telkekre, építési területekre és közterületekre egyértelműen értelmezhetőek legyenek. A védett értékekre vonatkozó településrendezési és építési előírások 9.. (1) A település védett értékeit tartalmazó település-szerkezet, telekalakítás és utcavonalvezetés megőrzendő. (2) Védelemmel érintett területen új épületeket, építményeket csak a jellegzetes településkép egységes megjelenését biztosító módon lehet kialakítani, illetve a meglévőket erre tekintettel szabad használni, fenntartani. A közterületek alakítását, burkolatát bútorzatát a kialakult

5 környezeti kép jellegzetességeinek és karakterének megtartásával, azokkal összhangban lehet megvalósítani. (3) Védett területen, védelemmel érintett ingatlanon csak olyan építési munka, illetve olyan állapot fennmaradása engedélyezhető, amely nem érinti hátrányosan a védett érték megjelenését, karakterét, eszmei (történeti, helytörténeti) értékét, a védett növényzet egészségét. (4) Védelemmel érintett épületen, a védettséget egységesen, kő vagy színesfém táblán: Helyi építészeti/természeti érték évszám felirattal lehet jelezni. Az Önkormányzat által történő megjelölést a tulajdonos/ok/ tűrni köteles /ek/. 2 (5) Védett területen hirdetést, reklámot, tájékoztató-információs táblát csak a főépítész előzetes véleményének beszerzését követően lehet hatósági engedély alapján elhelyezni. (6) Védett épületen új parapet fűtőberendezés, klímaberendezés közterületről is látható egysége nem helyezhető el. (7) Védett épületen, építményen csak a látványt nem zavaró antenna, hírközlési egység helyezhető el. Amennyiben más műszaki megoldás nincs, a védett épületen, építményen legfeljebb egy távközlési berendezés (antenna, műholdvevő..)helyezhető el. (8) Védett területen vagy védett épület, építmény építésügyi hatósági eljárásaiban az eljáró a környezet kialakításához kertészeti, zöldfelületi tervek készítését írhatja elő. (9) Védett épület, építmény teljes bontását csak a védelem megszűnése után lehet engedélyezni (1) A védett értéket érintő építési munkák engedélyezési eljárásában a következő dokumentumokat is be kell szerezni: - a védett érték beavatkozással érintett részének részletes felmérési, állapotrögzítési tervdokumentációját, fotóit; - az anyaghasználatra és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést; - zöldterületet is érintő munkák esetében kertfelmérési rajzot, növényjegyzéket valamint a kialakításra vonatkozó kertészeti tervdokumentációt. (2) Védett épületet, építményt érintő bármely építési munkához, a rendeltetés akár részleges megváltoztatásánál is be kell szerezni az építési hatóság engedélyét, akkor is ha az általános esetben nem lenne szükséges. (3) Védett értéket érintő minden építési munka engedélyezési eljárását megelőzően ki kell kérni a főépítész véleményét, a tervezőnek a főépítésszel szakmai konzultációt kell folytatnia. 2 Megállapította a 36/2008.(XII.19.) rendelet. Hatályos december 19-től. 3 Megállapította a 36/2008.(XII.19.) rendelet. Hatályos december 19-től.

6 A védett érték fenntartása, hasznosítása 11. (1) A védett érték jókarbantartása, állapotának megóvása, gondozása a tulajdonos kötelessége. (2) A védett értékek megfelelő fenntartását és megőrzését első sorban a rendeltetésének megfelelő használattal kell biztosítani. (3) Amennyiben a rendeltetéstől eltérő használat a védett érték állagának romlásához, esztétikai értékének csökkenéséhez vezet, úgy a használatot jogszabályi keretek között az illetékes építésügyi hatóság korlátozza vagy megtiltja. (4) A védett érték tulajdonosának kérésére a szokásos jókarbantartási feladatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben lévő, szükségessé váló egyébként a tulajdonost terhelő munkálatok finanszírozására a települési önkormányzat támogatást nyújthat. A védett építmények fenntartásának támogatása Értékvédelmi Alap 12.. (1) A települési önkormányzat pályázat útján elnyerhető vissza nem térítendő támogatással járulhat hozzá a védett értékek fenntartásához. (2) Pályázat útján elnyerhető vissza nem térítendő támogatás pénzügyi fedezetét Albertirsa Város Értékvédelmi Alap-ja biztosítja. Az Értékvédelmi Alap éves feltöltéséről Albertirsa Város Képviselő-testülete az éves költségvetési rendeletében gondoskodik. Az Értékvédelmi Alap a költségvetés önálló címe. A tárgyévben fel nem használt összegeket elvonni, átcsoportosítani nem lehet, az a következő évi alapot növeli. (3) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a végzett munkák költségének legfeljebb 50%-áig terjedhet. (4) Az önkormányzati támogatással felújított épület védettsége nem törölhető 10 éven belül. (5) Albertirsa Város Önkormányzata e rendelet hatályba lépését követő 60 napon belül az Értékvédelmi Alap kezelésének szabályozására Pályázati Szabályzat a helyi értékek védelmének támogatására elnevezésű helyi szabályzatot ad ki. (6) A települési Önkormányzat az Értékvédelmi Alap növelésére forrásokat gyűjthet, pályázatokon vehet részt.

7 A védett értékek szerepe az oktatásban és a közművelődésben 13.. (1) Az építészeti és természeti értékek szemlélet- és jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében a védett értékeknek és a velük kapcsolatos ismereteknek a helyi oktatásban és közművelődésben helyet kell kapnia. (2) Az Értékvédelmi Alapból ösztönözni és támogatni kell a védett értékek megismerését, megismertetését, népszerűsítését célzó tájékoztatók, kiadványok elkészítését és fórumok, konferenciák, képzések, táborok megtartását, kutatások végzését. A helyi védelem irányítása 14.. (1) A helyi értékek védelmének irányítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (2) A helyi értékek védelmével kapcsolatos építésügyi-igazgatási (hatósági) feladatokat a jegyző a városi főépítész szakmai előkészítésével látja el. Vegyes és záró rendelkezések 15.. E rendel alkalmazása során: (fogalom meghatározás) a) védett településszerkezet: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód és építési vonal; b) védett településkarakter: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított a település-építészet jellegzetes elemeinek, szerkezeteinek, formáinak, anyagainak és színvilágának együttese. c) védett településkép: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított utcakép, térszerkezet, az épített és táji természeti környezet együttese. A védett településkép az épített és természeti környezet elemeit egyaránt magába foglalja, így különösen az épület-homlokzatokat, sziluetteket, műtárgyakat, növényeket, parkot, közterületi bútorzatot és burkolatot stb. A védett településkép része lehet a terület(területrészek) használati módja is! d) védett épület, építmény: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület, építmény, amely a hagyományos településkarakter megőrzése céljából és az építészeti, településtörténeti, helytörténeti, régészeti, művészeti, természet- és környezetvédelmi, műszaki-ipari-agrár szempontból jelentős alkotás; e) védett épület-, építményrész: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított olyan épület-, építményrész, amely egészben nem védett épületen, építményen, épületben vagy építményen helyezkedik el; f) védett műtárgy: a Képviselő-testület által védetté nyilvánított, a d) és e) pontok alatt fel nem sorolt építmény, műtárgy különösen az emlékmű, szobor, síremlék, utcabútor, kút, kerítés;

8 g) értékvizsgálat: a megfelelő szakképzettséggel rendelkező személy(ek),szervezet(ek) által készített olyan szakvizsgálat, amely feltárja és meghatározza a ténylegesen meglévő, illetve a település értékrendje szempontjából annak minősíthető értékeket. A vizsgálatnak tartalmaznia kell a védelemre javasolt érték esztétikai, történeti valamint műszaki és természeti jellemzőit, dokumentumait és fotóit; 16. (1) Aki helyi védelem alatt álló értéket megsemmisít, megrongál vagy a rendeltetésétől eltérően használ, illetve a védett értékkel kapcsolatosan engedélyhez kötött tevékenységet előzetes engedély nélkül végez, szabálysértést követ el. Ha a cselekménnyel kapcsolatban más jogszabály másként nem rendelkezik, az elkövető, Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (2) Ugyancsak szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy aki a védett érték megjelölését eltávolítja, megrongálja. (3) A helyi védelem alatt álló érték megsemmisítésének, rongálásának következtében felmerülő mindennemű kár megtérítésére a PTK. szabályai szerint kell eljárni. (4) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon intézkedik. (5) Az Értékvédelmi Alap feltöltéséről az Önkormányzat először a 2008.évi költségvetési évben gondoskodik. Albertirsa, március Fazekas László s. k. polgármester Kovács Zoltánné dr. s. k. jegyző Egységes szerkezetbe foglalva: augusztus 31. Kovács Zoltánné dr. jegyző

9 1. számú melléklet 4 Helyi védett épület, építmény: Megnevezés Cím Helyrajzi szám Szapáry Péter kastélya Bajcsy-Zs. u /4 Faluház Tó u /1 Hősök kertje Pesti út 2836 Általános iskola Táncsics út /1 Úri Kaszinó Pesti út /8 Tábori Gyula háza Vasút u /2 Irsay József kúriája Kossuth L. u /3 R.k. templom és iskolaépület, hrsz., előtte Szent Erzsébet szobor és Erzsébet park Köztársaság út 3254 Evangélikus templom Köztársaság út 37/ Irsay Károly kúriája Irsay K. u. 2 1 Irsay András kúriája Luther u /1 Irsai evangélikus parókia Luther u Óvoda Luther u Református templom Luther u /1 kovácsműhely Köztársaság út Rudnyánszky kastély Köztársaság út Irsay György kastély Irsay K. u Lánczi kúria Kolozsvári u. 41./1 3042/5 Vasútállomás Somogyi B. u 832/1 Albertirsa történelméhez kapcsolódó kripták, sírok minden temetőben 2. számú melléklet Helyi védett településkép: Lipthay ház és volt gyógyszercsomagoló együttes a Köztársaság 10-től a Deák Ferenc u. sarkáig Pesti út 85-től 89-ig 4 Módosította a 23/2011. (VIII.29.) rendelet, hatályos augusztus 30-tól.

10 1. számú függelék 5 Értékvédelmi adatlapok 2. számú függelék 6 Műemlékek Megnevezés Cím Helyrajzi szám Alberti Evangélikus templom Pesti út /1 Ybl - kápolna 2225 Zsinagóga Hunyadi u Szeleczky-Szapáry-kastély Pesti út 2564/49 kerítése és vasrácsa Nepomuki Szt. János-szobor Köztársaság út Hatályba léptette a 23/2011. (VIII.29.) rendelet, hatályos augusztus 30-tól. 6 Módosította a 23/2011. (VIII.29.) rendelet, hatályos augusztus 30-tól.

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 52. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. május 9-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl

/2013. (..) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének /2013. (..) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Budapest Fıváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei Himesháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről Himesháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről. (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Hatály és értelmezõ rendelkezések M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 148. szám 24967 A Kormány 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nyim Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6./2003. (IX. 26.) sz. rendelete Nyim község helyi építési szabályozásáról Nyim Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 175. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 175. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. december 20., csütörtök Tartalomjegyzék 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2015.I.1.) hatályos állapota A jel a legutoljára

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Magyarkeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (II. 20.) sz. rendelete Magyarkeszi község helyi építési szabályozásáról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet célja

I. fejezet. A rendelet célja 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelete a településképi bejelentési és kötelezési eljárásról Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

!"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl

!# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl !"# $% & az építészeti és természeti értékek helyi védelmérl Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre

2./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 2./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. május 27-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: A közterületek használatáról szóló 13/2001. (X. 18.)

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben