Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről"

Átírás

1 Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. Tv. 16. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a műemlékvédelemről szóló évi LIV. Törvény 30, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII törvény, valamint a 66/1999. /VIII.13./ FVM. Rendelet l. alapján az építészeti és természeti értékek helyi védelmére a következő rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1 (1) A helyi védelmi rendelet hatálya kiterjed Péteri község közigazgatási területén minden olyan épített vagy természeti értékre, melyet az önkormányzat Képviselő-testülete építészeti, községszerkezeti, művészeti, történelmi, néprajzi, ipartörténeti, biológiai, esztétikai értéke miatt védendőnek minősít, és külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt. A védendő érték lehet épület, építmény, épületrész, épületegyüttes, utcakép, homlokzat, utca vonalvezetése, településrész, kilátás, település-sziluett, szobor, emlékmű, növény, növénycsoport, védett állat élőhelye (ökoszisztéma), földtani képződmény, szikla, forrás, talajszelvény, felszínalaktani képződmény stb. (2) A rendelet 6. (5) bekezdésének rendelkezéseit a község műemléki jelentőségű területére, az ott lévő épületekre is alkalmazni kell. (3) A rendelet hatálya nem érinti a műemlékvédelemről szóló évi LIV. Törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. Törvény rendelkezései alapján már korábban védelem alá helyezett értékeket, országos jelentőségű védett értékeket. A helyi védelem fajtái (1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére valamint egyes építményeire, ezek részleteire terjedhet ki, tehát területi és egyedi lehet. (2) Helyi védelmi területnek minősíthető az épített vagy természeti környezet olyan összefüggő egysége ahol: 2. a./ történelmileg kialakult utcahálózat, utcakép, községszerkezet, épületegyüttes van, amely a község adott részének arculatát meghatározza. b./ az adott terület, tájrészlet védett vagy fokozottan védett növény- vagy állatfajok élőhelyéül szolgál, illetőleg a tájrészlet, a természeti együttes a község egészének elválaszthatatlan vagy fontos eleme.

2 2 (3) Egyedi védelem tárgya lehet többek között épület, épületrész /anyaghasználat szerkezet, színezés, stb./ építmény, műalkotás, növény, növénycsoport, valamint az elválaszthatatlanul hozzájuk tartozó földrészlet, továbbá forrás, szikla, vízmosás, patak, patakmeder, illetve egyéb természeti képződmény. A helyi védelem irányítása 3. (1) A helyi védelem irányítása az Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. (2) A helyi védelem szakigazgatási, hatósági feladatait az erre kijelölt hivatali dolgozó útján a jegyző, illetve jogszabályban meghatározott esetekben a polgármester látja el. (3) A helyi védelmi javaslatokhoz és fenntartási munkákhoz a helyi társadalmi- és civilszervezetek segítségét is igénybe kell venni a szükséges mértékig. Védetté nyilvánítás és a helyi védelem megszüntetése 4 (1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről az önkormányzat Képviselőtestülete rendelettel dönt. (2) Helyi védelemben való részesítésre és annak megszüntetésére bármely állampolgár vagy társadalmi szervezet javaslatot tehet. A javaslat alapján a Képviselőtestület a védendő érték tulajdonosa, a Mezőgazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság /továbbiakban: MTKB/, valamint a Helytörténeti Bizottság véleményének figyelembevételével dönt. (3) A védetté nyilvánítást, illetve a védelem megszüntetését megelőzően értékvizsgálatot kell készíteni. Ehhez ki kell kérni a védett érték tulajdonosának és a területen működő illetékes társadalmi szervezeteknek a véleményét. (4) Az önkormányzat a területi és egyedi védelem alá vont értékre vonatkozó építési, karbantartási követelményeket olyan részletességgel állapítja meg, hogy azok az építési hatóság számára egyértelműek legyenek. (5) A védett építészeti értéket az építésügyi előadó, a természeti értéket a Polgármesteri Hivatal tartja nyilván és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos karbantartásáról. - a nyilvántartásnak tartalmaznia kell: - a védett érték megnevezését, leírását, pontos helyét /helyrajzi szám/, tulajdonosát, használóját, fényképét, lehetőség szerint felmérését, - védettségi kategóriáját, - a védelmet megállapító rendelet számát, - a védelem szakszerű, rövid indokolását, - a védett érték rendeletetését és használatának módját, - a fenntartás legfontosabb szabályait, - az ellenőrzés tapasztalatait, (6) A helyi védelemben való részesítésről, illetve annak megszüntetéséről írásban kell értesíteni:

3 3 - az érték tulajdonosát, tulajdonos változás esetén az új tulajdonost, - a földhivatalt, - az építésügyi, természetvédelmi hatóságot, - az épített érték esetén az Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, - Természetvédelmi érték esetén az Országos Természetvédelmi Hivatalt és a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóságot, - helyi területi védelem esetén az érintett utak, vízfolyások, közművek üzemeltetőjét, kezelőjét, - a védelemre, illetve megszüntetésre javaslatot, tevő személyt, vagy szervezetet. (7) A rendezési tervek készítése során természeti és építészeti értékvizsgálati munkarészt is kell készíteni. (8) Az e rendelet hatálybalépésével helyi védelem alá kerülő értékeket a rendelet melléklete sorolja fel. A helyi védelem alatt álló értékek jelölése 5. (1) A védelemben részesített területet, építményt, természeti értéket meg kell jelölni. (2) A területre, illetve építményre kerülő táblán fel kell tüntetni a védett érték megnevezését, a védettség tényét és a védelembe vonás idejét. (3) A jelzés elhelyezéséről és karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik. A védett épületek, területek hasznosítása 6. (1) A helyi védett értékek megóvásának legcélravezetőbb módja a rendeltetésnek megfelelő használat. (2) A helyi védelem alatt álló építészeti érték megőrzése érdekében törekedni kell az eredeti /vagy ahhoz közelálló/ rendeltetésnek megfelelő használatra, ha ez nem megoldható, közcélú hasznosításra. (3) A hasznosítás módja a védett értéket nem veszélyeztetheti. (4) Az épület használati módjának megváltoztatásához az építtetőnek hatástanulmányt kell készíttetnie. (5) Védett épületet és részeit rendeltetésének megfelelően kell használni. Az épület falát árubemutatásra, hirdetmény elhelyezésére használni nem szabad. A védett értékek fenntartása, karbantartása 7.

4 4 (1) A védelemben részesülő értékek megóvása a község minden polgárának és a községben működő minden szervezetnek kötelessége. (2) A helyi védelemben részesített épület, építmény, földterület fenntartási állagmegőrzése a tulajdonos feladata. Ehhez a tulajdonos kérésére az MTKB és a Helytörténeti Bizottság javaslata alapján az önkormányzat támogatást adhat. (3) A védett építészeti értékek állapotát és a védett természeti értékek állapotát a Polgármesteri Hivatal köteles folyamatosan ellenőrizni, és ehhez igénybe veheti a Faluszépítő Egyesület közreműködését. (4) Ha a védelem érdeke megköveteli, az építési illetve környezetvédelmi hatóság elrendelheti a jókarban tartásra, illetve a természeti értékek megóvására vonatkozó kötelezettség teljesítését. (5) Az ellenőrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a 4 (5) bekezdés szerinti nyilvántartásban jelölni kell. (6) Helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszüntetését követően lehet lebontani. A helyi védett településrészen, épületen, építményen végezhető építési, átalakítási munkák 8. (1) A helyi védelemben részesülő településrészen több épületet érintő beavatkozás csak az e területre készített rendezési terv alapján és annak megfelelően történhet. (2) A védett építmény használati módjának megváltoztatásához az MTKB és a Helytörténeti Bizottság véleményezése alapján az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges. (3) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges a védett épületen történő külső és belső felújítási, korszerűsítési, átalakítási, bővítési, bontási, víz- és kertépítési, képzőés iparművészeti, restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkák végzéséhez. (4) Az építési munkák engedélyezésére irányuló kérelemhez az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról szóló 46/1997.(XII. 29) KTM rendeletben foglaltakon kívül csatolni kell: a./ bontás és átalakítás esetén a fotódokumentációt és a felmérési rajzokat, b./ homlokzati átalakítás esetén a meglévő és a tervezett színmintát, c./ a 6. /4/ bekezdésében előirt hatástanulmányt. (5) A védett területre kerülő utcabútorok, cégérek, reklámtáblák, napernyők, stb. elhelyezéséhez engedélyt kell kérni. Az engedély az MTKB, és a Helytörténeti Bizottság hozzájárulásával adható ki. A helyileg védett természeti területen végezhető beavatkozások 9.

5 5 (1) A védett természeti területen végzett munka a védett értéket és a terület jellegét nem változtathatja meg. (2) A védett természeti területen a védelmet érintő beavatkozás az MTKB és a Faluszépítő Egyesület Elnöke véleményezése után tájrendezési vagy természetvédelmi szakember közreműködésével történhet. (3) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, védett területen lévő fák és egyéb növényzet állapotát érintő munkavégzés megkezdése előtt, valamint építési engedély kérelem benyújtását megelőzően az MTKB és a Helytörténeti Bizottság véleményét ki kell kérni. (4) Helyi védelem alatt álló fát, illetve egyéb növényzetet elpusztítani, valamint védelem alatt álló területen fát, illetve növényzetet kivágni, elpusztítani, csak az alábbi esetekben lehet a Polgármester engedélyével. A védett területen fát kivágni csak a következő esetekben lehet: a. a fák biológiai pusztulása esetén, b. ha a fák állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent, c. különösen indokolt, rendkívüli esetben lehet. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik az MTKB engedélyével, lehet. Az MTKB döntése előtt ki kérheti a Faluszépítő Egyesület véleményét. (5) A kivágott fákat lehetőség szerint pótolni kell. A helyi értékek szerepe a közművelődésben és az oktatásban 10. (1) Az Önkormányzat szorgalmazza a természeti és építészeti értékek tudat- és ízlésformáló hatásának elősegítését, az erre vonatkozó ismeretek terjesztését a községi oktatási, művelődési intézményekben, társadalmi, civil szervezetekben, körökben, egyesületekben. (2) A jogszabály keretei között a természeti és építészeti értékek ismeretének terjesztése lehetőség szerint helyt kell, hogy kapjon a községi oktatás minden fokán. (3) A Polgármester kapcsolatot tart a társadalmi és civil szervezetekkel, egyesületekkel, körökkel, az intézményekkel, a község lakosságával, annak érdekében, hogy segítsék elő a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását. Vegyes és záró rendelkezések 11. (1) Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá e rendelet 6 (5) bekezdésében, 8 -ában foglaltakat megsérti, a szabálysértés elkövetése miatt a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott ügyintézője helyszíni bírságot szabhat ki. (2) Aki szabálysértést követ el Ft.-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre. (4) Ez a rendelet május 1.-jén lép hatályba.

6 6 (5) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. (6) A rendelet mellékletében szereplő védett értékek listáját évente felül kell vizsgálni. Péteri, április 17. Dr. Szászik Károly polgármester Vad Istvánné jegyző A rendelet kihirdetve: IV.25. Vad Istvánné jegyző

7 7 Melléklet az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 8/2003. (IV.17.) számú önkormányzati rendelethez A. ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK EGYEDI VÉDELEM 1. Földváry-Boér Park 1. Községi Művelődési Ház épülete és parkosított környezete 2. Kossuth Lajos u. 2. Községháza 3. Községi Temetőben lévő ravatalozó 4. Községi Temetőben lévő Millenniumi emlékhely és környezete 5. Községi Temetőben lévő II. Világháborús Emlékhely 6. Községi Temetőben lévő Dobronyovszky Károly lelkész síremléke 7. Csaba Gyula lelkész emlékmű és környezte 8. Bohus Dániel téren lévő Újratelepítési Emlékmű és emlékhely 9. Bohus Dániel téren lévő Kitelepítési emlékmű és emlékhely Tulajdonosa: Péteri Község Önkormányzata, Evangélikus Egyház Indokolás: A jelzett épületek, emlékművek, emlékhelyek a település különböző pontjain, a község karakterét meghatározó elemek. A község történeti hagyományának továbbélése érdekében megőrzendők. B. TERMÉSZETI ÉRTÉKEK TERÜLETI VÉDELEM 1. Horgásztó és közvetlen környezete Tulajdonosa: magánszemély 2. Földváry-Boér Parkban lévő Hársfa Tulajdonosa: Péteri Község Önkormányzata Indokolás: A jelzett területek a község szerkezetének hagyományosan, parkos zöldfelület jellegű területe. A Horgásztó növény- és állatvilága jelentős természeti értéket képez, megőrzése indokolt. A Földváry-Boér Parkban lévő nagyméretű Hársfa településünk legrégebbi élő fája (tudomásunk szerint több, mint száz éves) megőrzése indokolt.