(egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(egységes szerkezetben)"

Átírás

1 Telekgerendás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2011.(IX.01.) rendelete a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 4/2002. (III. 27) Önkormányzati rendelet módosításáról. (egységes szerkezetben) Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településen lévő helyi jelentőségű természeti értékeket megőrizze, ezért a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. törvény 16. -ában kapott felhatalmazása alapján és a természet védelméről szóló évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. (1) bekezdés b) pontjának előírásaival összhangban a következő rendeletet (a továbbiakban: rendelet) alkotja: A védelem célja 1. (1) A védelem célja, hogy a) meghatározza a különleges oltalmat igénylő és Telekgerendás Község környezetkultúrájának fejlődése szempontjából védelemre érdemes természeti értékek, területek, tájak, azok sokféleségének védelemre értékes körét, b) rendelkezzen a természeti értékek felkutatásáról, megőrzéséről, fenntartásáról, károsodásuk elhárításáról, valamint helyreállításáról, c) a természetvédelem érdekei a településfejlesztés során fokozottan érvényesüljenek, d) oktatás, ismeretterjesztés, tájékoztatás útján ismertté váljanak a védendő értékek. A védelem tárgyai 2. (1) A helyi jelentőségű természeti értékek körébe tartoznak a település területén lévő, országos védettség alatt álló, de ritkaságuk, különlegességük, esztétikai, tudományos vagy helytörténeti jelentőségük miatt fontos olyan a) vadon élő szervezetek, életközösségeik, továbbá termő, tartózkodó élőhelyeik, b) régi hazai háziállat- és növényfajok, fajták, változatok, c) természetes, természet közeli tájak, tájrészletek, d) növénytelepítések, különösen parkok, arborétumok, történelmi vagy botanikus kertek, és egyes növények, növénycsoportok, erdősávok, e) élőállat gyűjtemények, f) földtani képződmények és alapszelvények, ásványok, ásványtársulatok, ősmaradványok, g) védett ásványok, ősmaradványok jelentős lelőhelyei, h) álló- és folyóvizek, így különösen tavak, patakok, mocsarak, i) tipikus és ritka talajszelvények, j) természethez kötődő kultúrtörténeti emlékek,

2 amelyeket Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete e rendelet 1 sz. mellékletében felsorol, [megnevezve a védett értékeket, védett érték rövid leírását (ingatlannyilvántartási adatok) területi mértékét, jellegét, védetté nyilvánítás tényét, védettség indokait, védett természeti értéke kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat], és védelemre érdemesnek minősít, továbbá meghatározza a kezelési előírásokat is. 3. (1) Minden természetes és jogi személy kötelessége a helyi természeti értékek védelme. Ennek érdekében kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, azok következményeinek megszüntetésében és a károsodás előtti állapot helyreállításában. (2) A képviselő-testület folyamatos feladata e rendelet 1. -ában foglalt feladatok végrehajtása. A természeti érték védetté nyilvánítása, a védettség megszüntetése 4. (1) A természeti érték helyi védelme a védetté nyilvánítással jön létre. (2) A védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére vonatkozó eljárás hivatalból vagy állampolgári jogon illetékmentesen előterjesztett javaslat alapján indulhat. (3) A védetté nyilvánítást megelőző előkészítés során vizsgálatot kell tartani, melynek során tisztázni kell, hogy a természeti érték helyi védelme indokolt-e, s hogy milyen intézkedések szükségesek a védelem céljának megvalósításához. A vizsgálat lefolytatásához esetileg szakértő is igénybe vehető. A vizsgálatot elvégző személy részére a védendő érték tulajdonosa köteles az ingatlanba történő bejutást és a vizsgálat elvégzését biztosítani. A vizsgálat folytatásáról és az eljárás megindításáról az érték tulajdonosát (használóját) értesíteni kell. 5. (1) Helyileg védett fasorban lévő, továbbá egyes helyileg védett fák kivágásának, természeti állapotuk megváltoztatásának engedélyezése a jegyző feladata. (2) Védett növények, fák kivágásához hozzájárulás csak a fák biológiai pusztulása esetén adható ki, valamint akkor, ha azok állapota a környezetre károsodással járó veszélyt jelent. (3) A helyileg védett természeti érték jelentős mértékű megváltoztatásának engedélyezéséhez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges. 6. (1) A képviselő-testület megvonja a védettséget, ha az már nem szolgálja a természeti értékkel kapcsolatos, e rendelet 1. -ában meghatározott célt. (2) A helyi jelentőségű védettség megvonása a védettség alá vonásra megállapított eljárási szabályok szerint történik. 2

3 A helyi jelentőségű természeti értékek nyilvántartása 7. (1) A helyi jelentőségű védelem tárgyában született döntést meg kell küldeni: a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosának, b) az érintett területek, utak, közművek fenntartóinak, c) az építésügyi hatóságnak, d) a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságának, e) tájékoztatásul a Megyei Önkormányzati Hivatalának, (2) A védelem alatt álló területet vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni. (3) A természeti értékek tudatformáló erejének elősegítésére azokat a helyi honlapon, közművelődésben és közoktatásban ismertetni kell. (4) A védett természeti értékekről a Polgármesteri Hivatal törzskönyvet vezet. A törzskönyvnek tartalmaznia kell: a védett érték megnevezését, fényképét, pontos helyét, tulajdonosának, kezelőjének, használójának a nevét, a védelemre javaslatot tevő nevét, a védelem indoklását, a védett érték kezelésének módját, a vonatkozó korlátozásokat, tiltásokat, a védelmet megállapító határozat számát, időpontját. 8. (1) A helyi védelem alá vont természeti értékeket megsértők ellen a jegyző természetvédelmi bírságot szabhat ki. (2) A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, továbbá a helyreállításra vonatkozó kötelezettség teljesítése alól. (3) A természetvédelmi bírságból befolyó összegeket az önkormányzatnál kialakítandó és elkülönített számlán kell kezelni és az így befolyt összegeket csak a helyi természeti értékek fenntartására és növelésére lehet fordítani Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre a Tvt. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 1 11/2012.(IV.26.) Hatályos

4 11. (1) Az e rendelet 2. sz. mellékletében megjelölt kezelési utasításokat az ingatlannyilvántartásba mindenkor bejegyzett tulajdonosnak, kezelőnek kell teljesíteni. (2) A védelem tényét be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba. 12. Az önkormányzat képviselő-testülete felkéri a társadalmi szervezeteket, intézményeket, valamint az egész lakosságot, hogy segítsék elő a rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását. 13. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon- gondoskodik. Medvegy Mihályné polgármester dr. Pribojszki Szabina jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet szeptember 1. napján lett kihirdetve. dr.pribojszki Szabina jegyző 4

5 1. sz. melléklet Telekgerendás Község közigazgatási területén található helyi védettségű természeti területek és értékek jegyzéke 1. Elnevezés: Millecentenáriumi Emlékpark Hely: Dózsa Gy. utca és Ady E. utca sarka Hrsz.: belterület 248. Terület: 3005 m 2 Létesítés éve: Terület kezelője: Telekgerendás Község Önkormányzata Védetté nyilvánítás oka: A Honfoglalás évfordulójának és a község alapításának 45. évfordulójának évében létesített liget a falukép és a helyi hagyományok tisztelete szempontjából fontos elem. Fenntartása és megóvása a település alapvető érdeke. 2. Elnevezés: Közönséges vadgesztenye Aesculus hippocastanum; 2 egyed Hely: Dózsa Gy. utca 8. (Óvoda udvar) Hrsz.: belterület 215. Telepítés éve: Terület kezelője: Hétszínvirág Óvoda Védetté nyilvánítás oka: A nagytermetű fák a településkép és sziluett fontos elemei, az Óvoda-udvar mikroklímáját javítja, a gyermekek számára a természet egy kis szeletét jelentik. 3. Elnevezés: Nyugati platán Platanus occidentalis; 2 egyed Hely.: Ady E. utca 16. szám Hrsz.: belterület 250/1. Terület tulajdonosa: Nádasiné Vincze Ágnes, Telekgerendás, Ady E. u. 21/1. sz. alatti lakos. Terület kezelője: Nádasiné Vincze Ágnes, Telekgerendás, Ady E. u. 21/1. sz. alatti lakos 5

6 Védetté nyilvánítás oka: A nagytermetű fa a település központjában a településképet meghatározó eleme, hangsúlyozza a templomkörnyékkel, Millecentenáriumi Parkkal és a Polgármesteri Hivatal előtt található szintén helyi védettségű cseresznyeszilvafasorral kialakuló ligetes jelleget. 4. Elnevezés: Török mogyoró Corylus colurna, 1 egyed Hely: Dózsa Gy. utca 14. (Művelődési Ház udvara) Hrsz.: belterület 247. Terület kezelője: Telekgerendás Község Önkormányzata Védetté nyilvánítás oka: A nagytermetű fa a településkép fontos eleme, a Művelődési Ház udvarának része és a természetességét hangsúlyozza. 5. Elnevezés: Közönséges luc Picea abies, 2 egyed Hely: Kossuth L. utca Hrsz.: külterület 072/5. Terület tulajdonosa: Magyar Állam Terület kezelője: Evangélikus Egyház Védetté nyilvánítás oka: A nagytermetű fák a településkép elemei, a 47-es útról a falu belseje felé vezető Kossuth utca képét meghatározzák, a természet-közeliséget hangsúlyozzák. 6. Elnevezés: Török mogyoró Corylus colurnal, 1 egyed Hely: Kossuth L. utca Hrsz.: külterület 072/5. Terület tulajdonosa: Magyar Állam Terület kezelője: Evangélikus Egyház Védetté nyilvánítás oka: A nagytermetű fa a településkép eleme, a 47-es útról a falu belseje felé vezető Kossuth utca képét meghatározza, a természet-közeliséget hangsúlyozza. 6

7 7. Elnevezés: Közönséges vadgesztenye Aesculus hippocastanum, 1 egyed Hely: Ady E. utca 10 szám (iskolaudvar) Hrsz.: belterület 253. Terület kezelője: Általános Iskola Védetté nyilvánítás oka: A nagytermetű fa a településkép és sziluett fontos eleme, az iskolaudvar mikroklímáját javítja, a gyermekek számára a természet egy kis szeletét jelenti. 8. Elnevezés: Nyugati platán Platanus occidentalis, 2 egyed Hely: Ady E. utca 10 szám (iskolaudvar) Hrsz.: belterület 253. Terület kezelője: Általános Iskola Védetté nyilvánítás oka: A közepes termetű fák a településkép és sziluett fontos elemei, az iskolaudvar mikroklímáját javítják, a gyermekek számára a természet egy kis szeletét jelentik. 9. Elnevezés: Tölgyfasor Hely: Ady E. utca 10 szám (iskolaudvar) Hrsz.: belterület 253. Terület kezelője: Általános Iskola Védetté nyilvánítás oka: A fasor a településkép és sziluett fontos eleme, az iskolaudvar mikroklímáját javítja, a gyermekek számára a természet egy kis szeletét jelenti. 7

8 2. sz. melléklet Alapvető védelmi előírások 1. Természetvédelmi terület fenntartását, kezelését, fejlesztését és tudományos kutatását a szomszédos természetvédelmi körzetek területeivel összhangban kell végezni. 2. A természetvédelmi területen nem szabad olyan mezőgazdasági tevékenységet folytatni, illetve olyan létesítményt elhelyezni, amely a táj jellegét és a védett értékek állapotát veszélyezteti, vagy a környezetet szennyezi. 3. A természetvédelmi területen folytatott gazdálkodási tevékenységet, a mező, rét, legelő, erdő, vad, vízgazdálkodás és egyéb tevékenységet a természetvédelmi terület rendeltetésének figyelembe vételével, annak sérelme nélkül kell végezni. 4. A védett területrészek művelési águknak megfelelően továbbra is hasznosíthatók. Az erdőket természetvédelmi rendeltetésre kell besorolni és azt az új üzemtervekben rögzíteni kell. 5. A védett állapotot befolyásoló tevékenységhez: művelési ág megváltoztatásának engedélyezéséhez a védett területen végzett, vagy arra kiható vízi munka, vízi létesítmény és víz használat engedélyezéséhez a terület felhasználás, építés, létesítés, átalakítás és használatbavétel engedélyezéséhez a védetté nyilvánító hatóság engedélye szükséges. Egyéb rendelkezések 1. A természetvédelmi terület határán megfelelő helyen Természetvédelmi Terület feliratú táblát kell elhelyezni. 2. A védett fák mellett megfelelő helyen Helyi védettségű fa feliratú táblát kell elhelyezni. 3. Szükség szerint útmutató, tájékoztató táblákat kell elhelyezni. 4. A rendeletben megjelölt földrészletek, fák védetté nyilvánítását a Földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell vezetni. 5. A kezelési irányelveket a rendeletnek megfelelően az egységes kezelés feltételeinek biztosítása után kell elkészíteni. 8

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja

A rendelet hatálya. A védetté nyilvánítás célja A Békésszentandrás Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról Békésszentandrási Nagyközség

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2009. (XI. 11.) rendelete Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről (hatályos 2010. január 1-től) Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 13-án megtartott ülésén Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2005. (VII. 4.) rendelete Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei

4. A helyi területi és egyedi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének általános rendje és feltételei Himesháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII. 04.) önkormányzati rendelete a helyi jelentőségű épített és természeti értékek védelméről Himesháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete. az épített és természeti környezet helyi védelméről

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete. az épített és természeti környezet helyi védelméről Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VII. 12.) rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Magyargéc község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről

Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről Ipolytölgyes község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I.27.) sz. rendelete az épített környezet helyi védelméről Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya Község Önkormányzat Képvisel-testületének 17/2008. (IX. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya

Részletesebben

az épített örökség értékeinek helyi védelméről

az épített örökség értékeinek helyi védelméről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008.(IV. 15.) számú rendelete, a 36/2008. (XII.19.) és a 23/2011.(VIII.29.) számú rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege az épített

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi

MUNKAANYAG. Dr. Farkas Csamnagó Erika. Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi Dr. Farkas Csamnagó Erika Természetvédelmi értékek fenntartása, őrzése. Természetvédelmi ellenőrzés. Természetvédelmi őrszolgálat feladat- és hatásköre. A követelménymodul megnevezése: Települési környezetvédelemi

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület

Részletesebben

A környezetjog egyes területei

A környezetjog egyes területei A környezetjog egyes területei TERMÉSZETVÉDELEM 1996/LIII. Sz. törvény I. rész: Általános rendelkezések II. rész: A természeti értékek és természeti területek általános védelme III. rész: Természeti területek

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1

2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2001. évi LXIV. törvény 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről 1 A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék Az Országgyűlés 1 I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről

Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemről Nagybaracska Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004.(XI.22.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről egységes szerkezetben a módosító 3/2005.(II.2.), 10/2009.(XI.25.) és 6/2012.(IV.3.)

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről

2001. évi LXIV. törvény. (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről 2001. évi LXIV. törvény (2005. évi LXXXIX. törvénnyel módosított, hatályos 2006. január 1-től) a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 11/2002. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról

Részletesebben